ZDE

Komentáře

Transkript

ZDE
svobodný h|as
í8. května 20íí
strana 9
Vše|ijak mne natáěeli, nakláněli, uši sád|em
maza|i, a|e já měl hlavu pořád venku...
obrázky
z obyČejnéhoŽivota herce Martina Holečka z Posto|oprt
představite|ům posto|oprlského kutturního žiti r Čímje tatÍnek, maminka?
abych nemusel zbytek života trávit
I. nejvjraznějšímpatň
l-\neodmys|ite|ně
muž s osobiťým humorem, spoluzak|adate|
Můj biologicloý uhersloý tatínek mi na balkoně, kdyŽ sejim nakonec zá.
Divadleního soubonr loouzák, herec Marlin Holďek. onehdá mi stačil ještě pořídit brášku, načeŽ se zrak€m podařilo mě prostrčit zpátmailem pos|al plakát na akci ajá si dovo|ila nak|ást mu kupu otázek z našeho života navŽdy wpoklonko.
tím' ať si nějakou uchopí a zodpoví. ly'zal na milost všechny a po čase val. Maminka se později seznámila
přiš€l ranec odpovědi' o které se s vámi ráda podělím.
s naŠímno!ým tátou a roku 197ó
r Kdy' kde a komujste se naro- zeli z Maďarska,
Maďaiska. od Pešti. Babička jsme se přestěhovali do Postoloprt.
s
ky. MoŽná proto mám dodneŠka tak
Šišatouhlaw. ByI jsem něco jako
JeŽek v kleci, doslova hlavolam....
r Jakou jste mě| ňojÍaději po.
zdejsem začal noiý život s noÚm hádku' jakou knižku' časopis?
jménem Martin Holeček, které mi
Pohádku? Jako děti jsme jezdily
dal můj nový táta. A kdyby jenom na vikendy k babičce. Já, brácha,
jméno, ale on mi dal do života sestřenka a bratránek. Večer nás
všechno to, co má táta klukovi dát, vŽdycky babička uloŽila vŠechny
a já m! za to dodnes moc děkuju.
čtyři do veliké manželsképostele
A maminka? Ta si teď konečně a lYprávěla nám pohádku o medužívázaslouŽeného odpočinku (vŠak vídcich. Nepamatuji si obsah, ale
jsme se
jí my pacholci něco natrá- tu atmosféru v loŽnici! Babička tu
o medvídcíchmuse|a oDakovat i ně-
rodil ch|apec s v'.rchodoněmecl..ým
jménem slovenské matc€ a maďar.
skému otci... No, já byl Živoucim
důkazem perfektní spolupráce států
varšavské smlouly. Tak proto sem
\zápěti každá z těch zemí poslala
svoje vojá|v. \ždl oni se klucí jeli
mrknout na mě!
l co Jste za zvÍře v horoskopu?
Disponujete vskutku teho vlast.
nostmi?
a
*
Podle hvězd jsem Lev. v knihách
horoskopů, které jsem četl, se píŠe:
osoba ve znameni Lva ov|ádá vás
a vŠechny okolo, lepŠíje mu l,yho.
vět, jinak poznátejeho řev. Ve skupině lidí nebudete Lva ignorovat
dloubo, buďje středem pozornosti,
nebo trucuje v ústraní.Dokáže projevit energii pamího válce i ospalou
lenost váIejíci se šelmy. chceteli si
ho ochočit, brnkněte na jeho ego.
Pochvalte ho a bude vrnětjako ko- Martin Ho|oček s Jifim Frydrychem Nítěnkou v předstaYgní Titanik'
čička.V čínskémhoroskopu jsem
Babička z matčiny strany pochá- pili). Hrabe se na zahrádce u svého
Opice: Neexistuje nikdo, kdo by zí ze s|ovenské vesnič|ry Pod|uŽany domečku v Mostě, poskakuj€ v
tějako
je
mě| tolik nápadů
opice. Jen
nedaleko Bánovec nad Bebravou. |ocvičně se soko|ama, ale hlavně si
vŠechny nestíhá uskut€čňovat. Jsou V Podlužanech
isem strávi| nád- užívá své čtJř|eté vnučky'..
to nejlepšívypravěči vtipů a nejve- herné dětství. Ná vŠechny prázdnil J8ký p]vní obrázek (ze života}
selejŠíhosté. opice jsou důvtipné, ny jsme se sjíždě|icelá rozvětvená si pamatujete?
pohotové, ale mají lády jen sebe rodina. Tety, strýcové'
Vybaluje se mi historka, kterou
babičky' děa nad každým se citi povznesené. dové' bratranci. Na Majeri (stavení) si nemohu pamatovat, protoŽejsem
KdyŽ to zkrátime, arogantní, na- se
lás vždy sešlo až deset dětí, kd}.ž byl malej. znám ji po\ze zYwr^]ě.
myŠ|enej, egoistickej, občas vtipnej nepočítám místni' chlapi pravidel. ni mamky, ale o to je to
lepŠí,prošašek. No...ehmm... lip to ti astro- ně mizeli v krčme, Žensl.ý obstaraly toŽe se v mé fantazii určitě upravila
logové napsat nemohli.
chod domácnosti, sedly na dvúr pod a přibarvila, a chtěI bych ji někdy
r Ko|ikátéjste ditko?
obrovshý kaŠtan, kde si povídaly, údět tak' jak si jí ted předstawji.
Jsem prvorozený. o čtyři roky a my, haranti ráno zmizeli do oko|í Kdý mi byly asi čtyři rolcy' bydleli
později mi přibyl bráŠka Jindra, jezdit na neckách po potoce, skákat jsme vChomutově (za životjsem se
abych měl koho zlobit a s |cým se do splaw, chltat rukama pstruhy asi 10x stěhoval, nejspíšbudu mít
prát' Jako staršíjsem musel bráchu a raky. za vesnici pást ovce, krást v krvi i maďarské
kočovnécikány)
všude tahat s sebou, byl mi na obtíŽ. kukuřici a vyvádět
Vra. v takovém vysokém věŽáku. Mamýomeniny.
Prckové přece na naŠetajné klukov. celijsme se na ob&, nebo aŽ večer, ka věŠela na balkoně prádlo ajá se
ské ýpraly za poznáním nesměli. protože jsme jídlo vŽdyc|ry dostali tam motal a čuče|přes ty balkonové
Dával jsem mu to najevo a on pak u někter'ých děcek z vesnice. Tam mříŽe do|u na ulici. Najednou jsem
doma na mne ,,za odměnu.. pořád to takh|e fungovalo. Upřímně, ona začal bulit' Měl jsem totiž kebuli
ža|oval. No \,znejte, že spravedlivá po|ovina vesnice byla stejně více či prostrčenou skrz mříŽe a nemohl
odplata u mučednického kůlu mu- méně příbuzensky propletená, takže ji dostat zpátky' Všichni zkouŠe|i
sela zákonitě přijít' RezaIi jsme se jsme vlastně pokaždéjedli,,doma... různé varianty' jak tu hlalu prostrjak koně, naši museli mít neny ze Přiš|a vždycky halda harantů' najed. čit zpět. Natáčeli mne, nakláněli,
Že|eza. Klobouk do|ů.
li se společně a hybaj znova do polí mazali uši sádlem, alejá měl hlalu
r co vaši udatní předkové?
a do |esů. Nádherné dětství. Bohu. pořád venku' zavolali hasiče s rozPředkové z tátovo stranv Dochá- žel. tohle uŽ naše děti nezažiií.
bnlšovačkou,že tu špricli přeříznou'
kolikrát za večer, nežjsinejí dovolili
odejit. ZkouŠela ijiné pohádky, ale
neuspěla. Medvidci byli medvídci!
AŽ v dospělosti nám prozradi|a, že
sipohádku vymýŠlelaa ruzněobmě.
ňova|a, protoŽe jí lezla krkem' Pro
mne však napořád zůstane pohádka o medvídcíchtou neikrásněiŠí
v životě... KníŽku? Záležina ob<íobi. Neználek by| můj velhi hrdina.
neŽ ho převálcovali l,ovci mamutů.
Kopčem sice nelétal na měsíc' ale
přesto by| větší frajer. Potom přišlo
obdobi indiánů, ale klasické mayov.
ky mne minu|y. Já měl radějiTecum.
seha, Geronima. Byl jsem hrozný
knihomol, miloval jsem cestopisy.
V h|avé isem siezdil snadcelý svét.
Bohuzei s piióhodem puB..ty
'n.se
,,čteci., vášeň opustila a.staljsem
obětí kinematografie... casák? opět
dle obdobi. Na vrcholu Dvramidv ie
ctyř|istek. kterému neiáhaii aň;rické komiksy ani po kotníky. Četl
jsem i Rychlé šípy,ale byly moc
uhlazený hodný vzorný a já by|
sígl takže Foglarovi chlapci
nemě-
li šanci. Později jsem četl 100+1
a Mladý svět, však tu, myslím, ani
nic jiného nevycháze|o. Po revoluci mne nadlouho nadchly časopisy
Leo a Fantastic. Krásné. barevné.
neobtěŽovaly písmenkama. Příběhy
v nich byly poutavé a poučné,plné
lásky a porozumění. Jen mi bylo
vždycky líto' že to nikdy neskončilo svatbou. No' kaŽdopádně, od té
dobý co jsem ženat, odebírám už
ien Kokteil a National GeosraDhic.
L o čeň jste ne|častěii s'ni|?
o divadle. Já tím byl postiženej
uŽ odmalička. Díky divadlu jsem
se stával někým jiným, ocital se
jiných světech' jiném čase. Moh|
v
naplno pustit uzdu fantazie, vytvořit si vlastní svět. To mám bohuže|
dodnes a vím. Že mí neibližšíto
v tomto ohledu nemaií ie mnou
lehké, protoŽe jsem íetice často
myšlenkami mimo realitu.
Pai
(Pokračoý.iní příště)
se Kýěta Tbšnemvó
svobodný h|as
25' května
20íí
svobodný h|as
stÍana 9
í. června 20í1
Lepšínemít nic na hlavě než v hlavě,
syna
konejšívalamaminka ukřivděného
i1oit'č.r
z P1.1,.:'.1;'t
a|:'','^,tk.,7 a|)\! ':|,..|) ji'',::.' |re,l i. |.':]i': l-3
ll,lÍinu|€jsme s panem Ho|ečk€m proŽívaIi napřik|ad uzaťení ha- zastáyám názor, ať si každý dělá' ly l.yřídípo svém, souhlasim. To,
lYlšiŠáckéhodoupěte, v něž spo|u s přáte|i lstivě proměnil buňku co se mu zlíbi. Pokud to nevnu- že se to někteří lidé snažízměnit,
posto|oprtské ssM, dneska se dotěrně zeptám€ na víno, žený zpěv. cuje ostatnim, je to 'ien jeho věc. nadšeně kvituii. Ovšem do doby,
r Tak tedy, vy a víno? Nebo otvírat pusu. V opačném přípa. samozŤeimě, nesmi to zaběhnout než se mi nějaký aktiYista Přiváže
dě Po Pár taktech zpívali všichni do fanatismu. l kdyŽ' na druhou ke stěračůmu auta s tím, Že moie
raděii pivo či rád desti|át?
Rád bych uvedl, že k alkoho- falešně. strhnul isem je. Později' stranu, co je a co není normál- stalá PoPelnice zamořuje ovzduší.
lu celkově nemám zrovna kladný když jsme s dospělákama začínali Dí? Nabídněte muslimoví vepřové, ' Nuže zpátky k divad|u. Kdy se
vztah. Přiznávám, Příležitostně zkoušet hru Kat a blázen, usmyslel nebo lndovi hovězi. Jak se budete u vás zača|y píojevovat dramatic.
(narozeniny, silvestr) si dám malou si tehdejší režisér Pavel Macák, že tvářit v Číně,když vám na talíři ké skIony?
Nad tím jsem přemýšlel už hodsk]eničku sektu na PříPitek. Moc písně Voskovce a Wericha budeme přinesou kočku nebo psa, v JaPonrád bvch to uvedl... Pravda ie ta- zDívat naŽivo. Eva vinterů okamži' sku pečený šváby... Babo rad kdo někrát, ale odpověď neznám. |e
iasné' že notnou dávku exhibiciková'.Že svůj rybnik jsem si vypil. té propad|a Panice' řkouc, Že to ie má pravdu.
. W a šamanské bubny?
onismu a komedianství isem mu.
I když už to dávno není ono' Samo- v mérn případě nemožné. Macák
S bubínkama jsem se poprvé se. sel dostat do vínku. Na druhou
zřejmě jsou dny, kdy otevřu stavi- tnal na svém. Přiveďte někoho ze
dla, ale le znát, Že stárnu a už mi to zUŠ, on ho to naučí'Přišel Pan známil oa Rockoých festivalech stranu _ odmalička isem byl trochu odlišný a zvláště některé děti
nedělá nejlépe. Vždycky Po takové
mi to dávaly řádně sežIat. Domů
akci říkám, za mlada jsem tři dny
|sem chodíval s brekem, že se mi
chlastal a ráno šel v pohodě do práposmívají, že nemám vlasy' ',Tak
ce. Dneska jeden den slavím a tři
jim řekni' že,ie lePšínemít nic
dny si pak belu volno. A ohledně
na hlavě, než v hlavě,.. koneišila
výběru? |e mi to jedno, hlavně' že
mě máma' Časem jsem ziistil, že
se Po tom motám. Tak ted vážně.
jediná účinnáobrana Proti tako'
Víno červené, raději sladší' neilépe
ý'y'mto Pitomcům ,ie ' dotyčného
řecké. Pivo raději hořké' ale v Pi!'u
zesměšnit také. Tak jsem se rychle
neisem tak rybíravý Z destilátů
naučil r.tipně reagovat na různépři.
mám rád slivovici a jeji příbuzné
pomínkv ohledně rné kebule. Navíc
odnože. V1padám jako totální almi rychie došlo' že ie Přiemnější,
koholická troska, že. '.
kdvž se mi všichni okolo směií'
* i|ohu vás ubezpečit' že trosky
ale neposmívají. A hlavně: sméjí
vypadají jinak. Tak tedy z iiného
se, když chci já a ne oni. A třídni
soudku, co vy a ženy?
šašek bvl na světě' Ale iak isem
Ták, teď si čtenáři smlsnou. Teď
řekl na.začátku, ulčitě to nébylo
přijdou vzpomínky na nekončicí
něiaké cílené léčenímindráků. To
orgie za zdmi divadla. lo' kéŽ by.
komediantství isem dostal shůry.
Pravda je taková, že já byl v těchhle
Díkv Bohu za něi.'.
věcech hroznej Pitomec. Než jsem
. Vzpomínáte na svú| první dise vždycky odhodlal vyvolenou
vade|ni počin?
oslovit, uŽ s ní chodil kamarád.
l977. Dětský divadelní soubor Květen PostoloPrty. Pohád
ka - Kouzelník Dyk' Režie Eva
Nebyl,isem qP lovce. SpíŠjsem byl
loven. Teda kromě své ženy Bože
ny. Tu jsem si ,,ulovil..já. Teda si
to myslím' KaŽdoPádně letos tomu
bude l0 let' co jsme sPolu, a iá se
před ní upřímně a hluboce klaním
a moc jí děkuji a obdiwji ji za to'
Vintelová. Nádhelná věc. Sjezdili
,isme s tím půlku republiky, byli
že to se mnou tak dlouho wdr. Nejdů|ežitějšíženy umě|cova života - Bď.nka a Teřezka Ho|eěkovy.
Žela. Ono to není nic snadného, Voiel, sedl le klavíru a zeptal se v ČeskémBrodě a v TrutnoYě,
být v domácnosti s někým' kdo je
neustále Plyč - buď ýzicky nebo
myšlenkami. S někým' komu děláte, když při.ide ze zkoušky naŠtvaný
hromosvod. Pak)e ovšem ještě jedna žena mého života. Naše čtyřletá
dcera Terezka. Naše sluníčko.No
a to je o mých ženách vše.
Ú
Hezkýltt A co zpěv? Jak vám
to zpívá?
Začnu hádankou. co maií společnéhooheň a voda, |oliiik
a svědomí, Holeček a zpěv? Ano.
Správně. Anijedno ne'ide s druhým
dohromady. Mám od narozeni ab.
solutní totální hudební hluch. Už
ve škole |sem měl zakázáno v ho-
dinách hudební výchorT zPíýat.
V děcáku (dětském divadelnim
souboru) mi pan Vorel, který nás
doprovázel na klavír, nařídil' že
při sborovém zpěvu mám pouze
rejži, o co jde? - Naučte ho zPívat. kam jsme pravidelně 'iezdilí, než se
- Koho? . Jeho! - ukázal Macák z nich staly komerčnímegaakce pro
na mne. Vorel se podíval soucitně 30 000 lidí' Bylo milé a přiemné
na Pavla, zakroutil hlavou, zak'lapl dívat se a poslouchat ý úásné'naklaúr a bez iedínéhoslova odešel' prosto svobodné odbržděné mladé
r A co vy i tanec, pane Holeč. iidičky, kteří měli s\,Tm zpúsobem
svúi svět. Když bušili do těch sl.}'ch
ku?
viděli jste někdy epilepticlcý z^. tymPáni již druhý den a noc bez
chvat křížený horečnatými stavy přestání, přestával se člověk usmí.
žlutézimnic€, přičemžpostižený vat, i přestože měla jeho mysl pramá ve tváři r^jraz orangutana právě údelný přísun THC. Třetí den se
dosáhnuvšího orgasmu3 A.jejedno, modlil' a\ ty hnusný, dredovaný,
jestli kutálka právě vyhrává rock zfetovaný úchylovéz Marsu Přestali
n, roll, nebo ploužák. Používám mlátit do těch příšerne'jch hrnců,
stejné kroky Při Polce i valčíku'než dojde k násilí... Miluji atmo
sféru hudebních festivalů.
A nepřijde mi to divné...'
r Mys|im, Žejste vúčisoběpře. r váš názor na eko|ogické aktihnaně kritický. v severočeskejch visty?
buchařích vám neby|o |ze odo|at. steiný iako na vegetariány' Nic
Aváš názor na vegetariány? se nemá přehánět. s tím, že ie ta.
Pokud mi nespása)í k1tky z tluh- hle planeta naProsto zdevastovaná
líkůna balkoně' tak mi nevadí. a brzy si to s námi lidskými čer.
až na národní přehlídce.. pak už
to šlo ráz na ráz. Pohádky, besidky, pásrna, Maňáskoý soubor,
estrády...
v roce 1985 přechod
do soubolu dospělých .Průvať.'
Vedle toho bokovka _ Camiáda
(šílená,ale úžasnáklauniáda)'..
Kvaltdivadlo (naprostá improvizace).. no a v roce 1990 vznikl
Klouzák.. když na to ted koukám,
ie toho za těch čMiatřicet let do-
iela požehnaně..'.
I
Nato|ik výjimečná osobnost
iako vy má určitě svůi íank|ub...
Myslíte fanklub Klouzáků, nebo
fanklub Martina Holečka? Klou-
záci, doufiím, své věrné fanoušky
maií. A Holayzfans? o Žádném
nevim. Jestli ry ano, ajsou tam
hezké holky' tak honem kontakt
na jejich stránky! Ale potichu, ať
se to nikdo nedozví, nebo mi je
zase všichni moji kamarádi přeDerou.,.
(dokohčeníPříště)
Ptó se Kýěta Tošnerovó
svobodný h|as
8.
června 20í1
strana 9
Vytřeštil jsem oči na tribunu s tisícem lidí
a chtě
těstím
i- ',
polu s postolopÉským hercem Martinem Holďk€m jsme probrali
neJruznější témata a nyní dospěli k tématu stěžeJnímu. závěrďný
dfl věnujme Dfuád€|nímu soubofu K|ouzák.
" Iak yznikl K|ouzák a Ďivade|- a plakátv Ďivadelní! Aé to s nima
ni soubor s Ď?
sei<ne a iá budu mít klid.' |€nŽe se
V roce 1989 fungoval v Prtechiiž to uia|o. Akorát teď' co holky hraii
zavedený divadelní soubor Průvan. Baletky, mají na plakítech DivadelSlavili jsme úspěchy s hrou V+\{ ní. To aby se nestalo, že mi s tím
Kat a blázen a připravovali Tulá- seknou a budou mít k]id.
ka po hvězdách. To už do divadla g co osoby a obsazení ?
chodil i Jan Taraba, občas na prk- Klouzák dali dohrornadv čtvři
na'vylezl Ven'ca Fieďer. Na iař; 89 kJuci. Ho\ dřiv pouze napávidály
byl však V.ašek odveden, aby blánil a tak o repertoárú bylo velmi rych.
vlast.před západními otcovrahy. le rozhodnuto. Cimrmaní. Později
S podzimem Přišla vytouŽená Re- isme přibrali ieště Er.u s Katkou
voluce, která vše změnila i v
našem a zkusili F'
malém divadelním světě' smetla
Evu Vinteiovou z Dozice leditelky
divaďa' což považůjiza obrovskoů
křivdu a chybu. Po tolika letech,
které věnovala postoloprtské kultuře, to bylo zvěrstvo! V Průvanu
)sme se začli hádat o Politice tak
často a intenzivně, až se soubor
rozpadl... My s Honzou se úsPěšně
poflakovali po hospodách. Na podzim 1990 k našemu stolu Přisedl
Zdenek Novák, prý má jednoho
ujetýho rnaníka, který se nedálno
Dřistěhoval z Loun do PÍt a chce
Lrát divaďo, nějalcý |iŤí Frydrych
Nítěnka. Následuiíci listopadovou
R. Čecha. pak zase Ci-
'rt
přímo na jednotlivé členy soubo. se rozhodl, že ie to naposledy. Měl
ru' A vyšlo to.
to to nejlePší, jsem strach, že se ze hry stane rupŤišel.. Geniální tina,
s čímKlouzák 'e
ale nejsem já, genlální ie ta filmová oředloha.
.. Které představeni vám
dalo
nejvíc zabrat?
Asi Baletky. Možná tím, že ie to
čerstvé,ale i hodně náročné.Není
to klasickí Kloua{cká švanda, navíc
jsem stanul sám ploti osmi žens\m
a
naiít aÍgumenty na obhájení
sých
stauraci Koruna vznikl Divadelni
soubor K|ouzák PostoloDftv. Kdo.
újakéumělecké arnbice ňeniěl. buď
jsme se mohli postupně uchlastat
v místníchnálevnách nebo trávit
volný čas v divaďe. Tak isme to
skloúbili a bÍali to iako obiovskou Ďivade|ní souboÍ K|ouák v devadesátých |etoch minu|ého sto|etí.
standu' relax a recesí. v humoru mrmany a potom Buchaři, Balet- jdou na K|ouzáky - chlapy a že to
jsme šli přes mrtvoly, bez servítků ky... Role se v Klouzáku většinou bude hroznej propadák. Nakonec
jsme všechny mystifitovďi a ne- přt!élují poďe tIPu. Neisme ná. to dopadlo skvěle. Baletky jsou
ohlíželise, iestli to někdo cháDe. rodní umělci a tak se snažímerole nádherné. Holkv za tu ďinu. ke-
přidělit tak' aby Pokud možno sed- rou odveďy na zkouškách, zaslouží
ly na tělo... A Pak taky podle toho, můj obďv.
co (nebo kolik) mi kdo přinese.... l Prosim si veselou přlhodu
a toho 8i diváctvo cení...
r Kter{ představení máte hodně z hranÍ...
Prezentace a reklama souboru
byly Pro sPoustu lidí za hranicí rád a proč?
|é, těch jsou mraky, rúznéna.
vkusu, ale nám to bylo fuk. My
Severočeský Buchaři..KdÉ jsem schvály a fórý. Pokud hrajete hru
se náÍamně bavili. Teprve časem poPrvé vidě| v roce 1997 angl,iclof' Patnáct rokú, uŽ úm nePřiPadá
jsme si uvědomfi, že lidé na nďe fllm The Full Moný (Do naha;, tak humorná a vymýšlite lirjviny.
PředstaveÍtí chodí stále a v hojném byl jsem vyřízenej. Takovou smě. I když jednu příhodu bych měl.
počtu. Došlo nrím, že by bylo dob- sici humoÍu, smutku a emocí Není z hraní' ale ze šatnv a není
ré
zmoudřet.. ubrali jsme jsem ďouho nevidě|. Navíc hlav. veselá' a.le pravďvá... Sedióe takhle
"trochu
v provokacích a úc přemýšleli nad ní hrďnové vypadali přesně jako jednou v šatně a porůznu lamentuýběrem her V iednom isme a|e m7 Hned jsem to začal přepiso- jeme nad každodennímistaÍostmi.
měli jasno: Klouák nikdy nebude vat iako divadelní hru a nadšeně Naiednou se Nítěnka zarazí a Do.
soubor pro ďvade|ni přehlidky, ni- s tím vyrukoval v hospodě. Dostal údá: Hoši, ie to v haizlu. Stárnim.
kdy nebude velký, bude jen partou jsem ledovou sPrchu. Kluci řekli' Když isme tady v tý šatně seděli
pár kamanÁdů' a nikdy nebude hrát že do toho neidou. Nevěřili tomu. Před dvaceti rokama, předháněli
váŽné bry. |enže nikdy neříkej ni. Tak jsem rozópsanou hru naštva. jsme se' kdo vychlastá vi.c piv a kdo
kdy... |ó a ten háček nad D? Kdý ně strčil do šuplíku' Zap|apám- měl večer holku s většímakozama.
|sern připravoval programy na Dív- bu... Měli pravdu. Chtělo to čas Teď řeším€' komu napsal doktor víc
číválku ( 1994)' měly Paní učitelky a odstup. Pó deseti |etech isem se Prášků a kdo má věiši hemeroidy.
Vinterová a Fedáková neustálé Dři- k tomu wáti|. Jen ty Původni úžas-r A co siloé příhody? Zda|ipal'
pomíný k mému pravoPisu, usPo- né dialogy jsem ponechal' ale jinak iste někdy zas|ze|?
řádiiní vět, interDuDkcím... tak isem to Poskládal, něco vynechal, něco Když jsme přeďoni hráli poněse naštval a nápsal na p.ogi".y PřiPsal, uPravil nám to na tělo, kolikáté Buchary v Lounech a iá
l
}ste wérázní' ďe opravdovi,
tom neilePším světle, v neilePším
Přestat. Nikomu jsem nic neřekl,
přestože isem to už naznačoval...
Asi v půlce hry se mne zeptala
jedna z nápověd: ,co je s tebou, si
dneska ňákej zaÍažene,i?..-,,Dneska
Y
připomínek a představ bylo někdy to hlaiem naposledy... Podívala se
složité. s blížící
se DÍemiérouholkv mi do očí,jestli to neni fór, a za.
propadaly poraženiclcýrn náladrini, čala bulit. A já taky. A to ,)sem měl
a já s nimi. Ta obava, že dváci pÍi- dělat na ievišti ieště hodinu a půl
legrajdy... Podruhé mě Buchaři do.
stali, když )sem ustoupil prosbám
lidí a rozhodl, že zahrajeme tuhle
sobotu ve večerníchhodinách v re-
Hrráli jsme Čimrmany, ale po své.m.
že začneme vymýšlet bejkár-
ny a že ií postupně degradujeme.
Navíc měla hra obrovslol' úspěch
a já si,ii chtěl uchovat Y Paměti
hru na oslavách Klouzáckých narozenin v zámecké zahradě v Prtech.
strach. Představení viděl v tomhle
okrese každý snad třikrát. Tv liď
nePři'idou' Řeknou' že už lsme
tím traPný, honilo se mi hlavou...
Vylezli jsme na ieviště a iá vytřeštil oči na tlibunu' kde sedélo tisíc
lidí! Chtělo se mi znovu brečet...
štěstím.Tisíc lidí na hru, co jsem
před deseti lety málem roztrhal.
l Co připravui€te' nač se můs
žeme těšit?
Není taiemstvím, že jsme Klouzák
rozdělili na menšíParty. Hra o Pět-
advaceti lidech se pro rúzná zaneprázdnění zúčast;ěných Prostě
zkoušet n€dá' )edna parta, (holky
- Baletky), už má premiéru úspěšně
za sebou' V Žatci Baletkv hráieme
tohle pondělí 13. červná, v Lou.
nech 21. a 27. června, všichni iste
srdečně zváni.
Kluci také začínaiízkoušet. Ti bv
měli mít premiéru do konce rokú
nebo ziara. z pověrčivosti název
neřekní' jen to, že půjde o Klouzáckou klasiku. No a iá se s 'další
Partou chyst{ím na známou bláznivou situačni komedii plzeňského
divaďa' Tak, a úte až áost.'...
r
to viďte do budoucna?
Dobře.
'ak chtěl bych si sPlnit svůi
veliký divadelní sen. Tu hru mám
doma už moc let. Komolní drama
o vině, tlestu a odPouštění, Pro
čtyři herce. PáÍkrát isme ji začali
zkoušet' ale vždycky z toho sešlo.
Každá hra potřebu,je svůj čas. Tak
snad někdy. .. Kromě toho hÍajeme
i staré kousky a poládáme
různéakce mimo divaďo. Doufifun,
že nám to vydržíco nejdéle a že
budeme bavit sebe i diválq ještě
hodně dlouho.
Děkuji za váš vácný čas. Vám
Přeju vayříny a všem K|ouzákům
nehynoucí ďávu!
Ptolo se Květa Toš,'ercýá
pořád

Podobné dokumenty

více zde - Jihomoravský sport

více zde - Jihomoravský sport Pravidla finančnípodpory Případná finančnípodpora bude realizována formou poskytnutí dotace nazákladé žádostí o poskytnutí finančnípodpory zrozpočil Jihomoravského kraje předložené Unií a jejími čl...

Více

maClaren - DMA Praha

maClaren - DMA Praha BrzdY, kola a PneumatikY Podléhajíopotřebení a v případě poťeby by měly být za asi§tence opraváře uznaného dodavatelem kočárků vyméněny. Doporučujeme, aby kočárek každých 12 mě§ícú prohlédl uznaný ...

Více

Ve vášni jednotni

Ve vášni jednotni těžké se na něj naučit trochu hrát, ale necvičil jsem dostatečně, nebyl jsem trénovaný a tak mi poranil ret. Nesnášel jsem piplačku s plátky, to, že byl celý mokrý a vlhký - na rovinu - fakt mě neb...

Více