Poznámka - CareFusion

Komentáře

Transkript

Poznámka - CareFusion
Ventilační systémy AVEA
®
Uživatelský manuál
ii
Uživatelský manuál
Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu
autorských práv.
Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí být kopírován, reprodukován,
překládán, ukládán do paměťového systému, přenášen jakoukoli formou ani
redukován do jakékoli podoby, včetně elektronických médií nebo strojem čitelné
podoby, bez písemného souhlasu společnosti CareFusion. Informace v tomto
dokumentu se mohou bez upozornění změnit.
Tento dokument slouží výhradně pro informační účely a nemůže být považován za
náhradu nebo doplněk podmínek licenční smlouvy.
© 2010-2011 CareFusion Corporation nebo její přidružená společnost. Všechna
práva vyhrazena. Avea je registrovaná ochranná známka společnosti CareFusion
Corporation nebo jedné z jejích přidružených společností. Všechny ostatní
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
USA
CareFusion
22745 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, California 92887-4668
USA
Autorizovaný zástupce pro Evropu
CareFusion Germany 234 GmbH
Leibnizstrasse 7
97204 Hoechberg
Německo
Telefon:
Telefon:
800.231.2466
+1.714.283.2228
carefusion.com
Číslo dokumentu: L2786-120 Revision J
L2786-120 Rev. J
Fax:
+49.931.4972.0
+49.931.4972.423
Ventilační systémy AVEA
iii
Přehled revidovaných vydání
Datum
Revize
Září 2005
A
Vydání
Květen 2006
B
Odstraněny odkazy na model Plus
Změny
Odstraněno „není funkční“ z obr. 2-19
Přidána poznámka týkající se nastavení Špičkového inspiračního tlaku
Přidán Ppeak do seznamu výstražných hlášení
Prosinec 2006
C
Aktualizována tabulka Primárních ovladačů
Přidáno NCPAP do tabulky Řešení provozních problémů
Aktualizovány specifikace frekvence
Přidána kapitola „Kojenecký NCPAP“
Únor 2007
D
Aktualizace obrázku a přidán text výběru velikosti a typu balónku
Přidána poznámka týkající se datumu a času
Přidané dodatky Filtry/kondenzační nádobky, Pokyny pro zpracování, Sterilizace, L2860-101,
L3004A, L3082A, L2889A, L3031A
Září 2008
E
Výtisk volumetrické kapnografie
Upravená příručka v souladu s upravenými směrnicemi o zdravotnických prostředcích
2007/42/EC
Únor 2010
F
Únor 2010
G
Značka změněna podle stylu společnosti CareFusion.
Červen 2010
H
Revize testu rezistance okruhu s ohledem na využití ET trubic.
Přidána odrážka pod oddíl Varování: V době, kdy je pacient na podpůrném dýchání, je třeba
provádět rutinní sledování hodnot saturace krve kyslíkem (oxygenace) a parametrů ventilace.
Červen 2011
L2786-120 Rev. J
J
Doplněný obsah ke garanci objemu a nazální přerušované zástupové ventilaci.
iv
Uživatelský manuál
Záruka
Na ventilátory AVEA se poskytuje záruka na závady materiálu a technického provedení a na to, že přístroj bude splňovat
udávané technické parametry, po dobu dvou (2) let nebo 16000 provozních hodin, podle toho, která lhůta nastane dříve.
Povinnost firmy CareFusion (dále jen „Společnost“) vyplývající z této záruky je omezena na výměnu nebo opravu částí
přístroje nebo vystavení dobropisu, a to na vlastní zvážení Společnosti, na části přístroje, které budou porušeny nebo
nebudou splňovat dané specifikace během záručního období; Společnost bude zodpovědná za tuto záruku jen v tom
případě, že: (A) bude kupujícím ihned písemně obeznámena o zjištění vady nebo selhání, které splňuje dané
specifikace; (B) chybná část nebo zařízení bude vráceno Společnosti a výdaje na dopravu budou hrazeny kupujícím;
(C) chybnou část nebo zařízení Společnost obdrží k opravě nejpozději do čtyř týdnů od posledního dne záruční doby;
(D) při kontrole reklamované součásti nebo zařízení Společnost ke své spokojenosti zjistí, že poškození nebylo
způsobeno špatným zacházením, zanedbáním, nesprávnou instalací, neodbornými opravami nebo nehodou.
Požadavek kupujícího na uplatnění záruční opravy nebo výměny u Společnosti musí být proveden písemnou formou,
jinak záruka pozbývá platnost. Za žádných okolností Společnost nebude zodpovídat kupujícímu za ztrátu zisku, ztrátu
vzniklou z nemožnosti užívat přístroj, za následné škody nebo škody jakéhokoli druhu uplatňované na základě vzniku
nároku na uplatnění záruky, vyjma nákupní ceny jakéhokoli poškozeného výrobku, na který se zde zmíněné záruční
podmínky vztahují.
V případě poskytnutí technického poradenství nebo servisní služby ze strany Společnosti se tyto záruční podmínky zde
vydané nebudou rozšiřovat, zužovat nebo jinak měnit a Společnosti tím nevzniknou ani pro ni nevyplynou žádné
povinnosti nebo závazky.
Omezení odpovědnosti
Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu jako je čištění, seřizování a nastavení zařízení nebo jeho částí. Tato záruka
pozbude platnosti tehdy, bude-li se zařízení používat s doplňky nebo náhradními díly, které nebyly vyrobeny Společností
nebo jejichž užívání nebylo Společností písemně schváleno, anebo v případě, že zařízení nebylo pravidelně a správně
kontrolováno dle uvedeného harmonogramu údržby.
Výše uvedená záruka je platná po dobu dvou (2) let nebo 16000 provozních hodin od data dodávky, podle toho, která
lhůta nastane dříve, s následujícími výjimkami:
1.
Na součástky sloužící pro monitorování fyzikálních veličin jako teplota, tlak, saturace kyslíku nebo průtok, je
záruka 90 dnů ode dne dodání.
2.
Na plastové součástky a komponenty, které obecně podléhají postupnému opotřebovávání, na což Společnost
nemá žádný vliv, je záruka 60 dnů ode dne dodání.
3.
Záruka na interní baterie je 90 dnů ode dne dodání.
Výše uvedené informace nahrazují jakoukoli jinou záruku, vyjádřenou i vyplývající včetně, nikoli však pouze omezeně,
jakékoli záruky na prodejnost s výjimkou vlastnického práva a lze je doplnit pouze písemnou formou prostřednictvím
řádně zplnomocněného zástupce Společnosti.
Rozbalení a instalace
Garance objemu (VG) ......................................................................................................................65
Primární ovladače dechového cyklu
Neinvazívní ventilace kojenců
Nazální CPAP (nCPAP) .................................................................................................................149
Nazální přerušovaná zástupová ventilace (nIMV) .........................................................................155
Alarmy nazální CPAP / nazální IMV ..............................................................................................181
Alarmy garance objemu
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Obsah
Kapitola 1: Úvod ...................................................................................................... 1
Kapitola 2: Rozbalení a instalace .......................................................................... 7
Sestavení ventilátoru a fyzické nastavení ......................................................................................... 7
Sestavení přední části ventilátoru ..................................................................................................... 9
Ovladače předního panelu .............................................................................................................. 17
Nastavení na zadní straně ventilátoru ............................................................................................. 24
Uživatelský verifikační test .............................................................................................................. 39
Kontrolní záznam Uživatelského verifikačního testu AVEA............................................................. 45
Řešení provozních problémů .......................................................................................................... 46
Kapitola 3: Provoz ventilátoru ............................................................................. 51
Membránová tlačítka a LED ............................................................................................................ 51
Nastavení pacienta ......................................................................................................................... 58
Nastavení ventilace ......................................................................................................................... 59
Nastavení ventilačního režimu a typu dechových cyklů .................................................................. 64
Garance objemu (VG) ..................................................................................................................... 65
Primární ovladače dechového cyklu................................................................................................ 88
Rozšířené nastavení ....................................................................................................................... 94
Nezávislá plicní ventilace (ILV) ..................................................................................................... 103
Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry ......................................................... 105
Grafické displeje ............................................................................................................................ 105
Digitální displeje ............................................................................................................................ 123
Stránka Hlavního zobrazení (Main Screen) .................................................................................. 129
Kapitola 5: Volumetrická kapnografie ............................................................... 133
Teorie činnosti ............................................................................................................................... 133
Nastavení ...................................................................................................................................... 134
Nastavení a monitorované hodnoty............................................................................................... 137
Alarmy ........................................................................................................................................... 141
Postupy ......................................................................................................................................... 142
Vynulování čidla CAPNOSTAT 5 .................................................................................................. 144
Kontrola přesnosti čidla CAPNOSTAT 5 ....................................................................................... 146
Kapitola 6: Neinvazívní ventilace kojenců ........................................................ 149
Nazální CPAP (nCPAP) ................................................................................................................ 149
Nazální přerušovaná zástupová ventilace (nIMV) ......................................................................... 155
L2786-120 Rev. J
v
vi
Uživatelský manuál
Kapitola 7: Alarmy a indikátory ......................................................................... 167
Indikátory stavu..............................................................................................................................167
Hlášení...........................................................................................................................................170
Alarmy............................................................................................................................................171
Ovladače alarmů............................................................................................................................172
Typy alarmů ...................................................................................................................................173
Alarmy nazální CPAP / nazální IMV ..............................................................................................181
Alarmy garance objemu .................................................................................................................186
Kapitola 8: Údržba a čištění ............................................................................... 189
Čištění a sterilizace........................................................................................................................189
Doporučené pravidelné prohlídky ..................................................................................................192
Péče o baterii .................................................................................................................................193
Pojistky ..........................................................................................................................................196
Příloha A Kontakt a informace pro objednávání .............................................. 199
Jak kontaktovat servis ...................................................................................................................199
Objednávání dílů............................................................................................................................200
Příloha B Technické parametry ......................................................................... 203
Pneumatický systém ......................................................................................................................203
Elektrické napájení ........................................................................................................................203
Vstup / výstup dat ..........................................................................................................................204
Specifikace prostředí .....................................................................................................................211
Fyzikální vlastnosti.........................................................................................................................211
Příslušenství ..................................................................................................................................211
Příloha C Schéma pneumatického systému .................................................... 213
Příloha D Rozmezí a přesnost monitorace ....................................................... 215
Příloha E Specifikace snímačů a rezistence okruhu ....................................... 219
Specifikace snímače VarFlex® .......................................................................................................219
Specifikace snímače na principu vyhřívaného drátu ......................................................................220
Test odporu okruhu........................................................................................................................221
Specifikace volumetrické kapnografie............................................................................................222
Příloha F
Příloha G
Příloha H
Příloha I
Příloha J
Příloha K
Hlášení na textovém řádku AVEA ..................................................... 223
Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky .................... 225
Odstranění závad kapnometrie ......................................................... 233
Volumetrické výpočty CO2 .................................................................. 235
Prohlášení o elektromagnetickém prostředí.................................... 239
Glosář .................................................................................................. 243
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
vii
Obecné informace
Elektromagnetická slučitelnost (EMC)
Vybavení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční (RF) energii. Pokud zařízení není instalováno a
používáno v souladu s pokyny v této příručce, může dojít k elektromagnetické interferenci.
Vybavení bylo testováno a zjištěno jako vyhovující limitům uvedeným v normě EN 60601-1-2 pro lékařské produkty.
Tyto limity poskytují smysluplnou ochranu proti elektromagnetické interferenci (EMC), pokud jsou obsluhovány
v určeném prostředí popsaném v této příručce.
Ventilátor je také navržen a vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1,
IEC 60601-2-12, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 a UL 2601-1.
Ventilátor může být ovlivněn přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními přístroji.
Ventilátor nepokládejte na jiné přístroje ani nepokládejte jiné přístroje na ventilátor.
Následující kabely byly použity při hodnocení ventilátoru.
•
15619 – Normálně otevřený kabel pro přivolání personálu (délka – 1,7 metru)
•
15620 – Normálně uzavřený kabel pro přivolání personálu (délka – 1,7 metru)
•
70600 – Kabel, komunikace (délka – 1 metr)
•
70693 – Kabel, komunikace (délka – 3 metry)
•
Standardní kabel k tiskárně Centronics (délka – 2 metry)
•
Standardní kabel monitoru SVGA (délka – 2 metry)
Používání kabelů může mít za následek zvýšení vyzařovaného rušení nebo snížení odolnosti.
Další informace o ventilátorech AVEA a EMC naleznete v tabulkách 201, 202, 203 a 205.
Slučitelnost MRI
Přístroj obsahuje elektromagnetické prvky, jejichž funkčnost může být ovlivněna intenzitou magnetického pole.
Nepoužívejte proto ventilátor v prostředí magnetické rezonance (MRI) nebo v blízkosti vysokofrekvenčních chirurgických
přístrojů pro diatermii, defibrilátorů nebo přístrojů využívajících k léčbě oblast krátkovlnného pásma. Případné
elektromagnetické rušení může přerušit činnost ventilátoru.
Účel použití
Účelem přístroje AVEA je poskytovat nepřetržitou podporu dýchání v prostředí lékařských zařízení (např. v nemocnicích).
Může být používán u všech pacientů od novorozenců po dospělé. Obsluhovat jej smějí pouze dostatečně vyškolení kliničtí
pracovníci pod vedením ošetřujícího lékaře.
Zákonné omezení prodeje
Podle federálního zákona USA se tento přístroj smí prodávat pouze lékařům nebo na jejich objednávku.
Přínos léčby pomocí lékařských podpůrných respiračních přístrojů vyvažuje určitou možnost vlivu ftalátů.
L2786-120 Rev. J
viii
Uživatelský manuál
Klasifikace přístroje dle směrnic IEC
Typ přístroje:
lékařský přístroj, třída 1 typ B,
plicní ventilátor pro dospělé, děti a novorozence
Prohlášení o shodě
Tento lékařský přístroj vyhovuje směrnici 93/42/EEC pro lékařské přístroje a
následujícím technickým normám, na které se odvolává Prohlášení o shodě:
BS EN 60601-2-12:2006
EN 60601-1
EN 60601-1-2
ISO 13485
UL 60601-1
CAN / CSA C22.2 n. 601.1.12-94 (R99)
Notifikovaný orgán EU:
BSI (Reg. No. 0086)
Obchodní název:
AVEA ventilační systém
Výrobce:
CareFusion
22745 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, California 92887-4668
USA
V případě jakýchkoli dotazů ohledně Prohlášení o shodě k tomuto výrobku kontaktujte, prosím, zplnomocněného
distributora pro ČR, tzn. firmu Cheirón s.r.o.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
ix
Bezpečnostní informace
Dříve než začnete používat ventilátor, věnujte prosím pozornost následujícím bezpečnostním informacím. Při
pokusu pracovat s ventilátorem bez plného pochopení jeho funkcí se může stát, že provoz přístroje nebude bezpečný.
V tomto oddílu jsou vypsány všechny výstrahy a upozornění obecně platné pro provoz ventilátoru za všech podmínek.
Některé výstrahy a upozornění jsou vloženy uvnitř manuálu tam, kde to má největší význam.
Za účelem poskytnutí doplňujících informací ke konkrétním tématům jsou v manuálu průběžně umístěny patřičné
poznámky.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se instalace, nastavení, provozu nebo údržby ventilátoru, obraťte se na
autorizovaného distributora pro ČR, tzn. Cheirón s.r.o., nebo přímo na výrobce, společnost CareFusion
(viz příloha A).
Termíny
VÝSTRAHA
Označuje situace nebo postupy, které by mohly vést k závažným nežádoucím reakcím nebo k
případně nebezpečným situacím.
UPOZORNĚNÍ
Označuje situace nebo postupy, při kterých by mohlo dojit k poškození ventilátoru, jeho částí nebo
jiného zařízení.
POZNÁMKA
Označuje doplňkové informace sloužící uživateli k tomu, aby zařízení lépe porozuměl.
Výstrahy
Výstrahy a upozornění se objevují v tomto manuálu všude, kde to situace vyžaduje. Výstrahy a upozornění zde
uvedené je třeba mít všeobecně stále na paměti, kdykoliv s ventilátorem pracujete.
•
Ventilátory AVEA jsou určeny k používání pro vyškolený kvalifikovaný nemocniční personál pracující pod dohledem
kvalifikovaného lékaře.
•
Po dobu připojení ventilátoru k pacientovi musí být vždy v dosahu (přítomen) vyškolený kvalifikovaný zdravotnický
personál, aby mohl reagovat na alarmy přístroje či jiné přístrojem ohlašované problémy.
•
Hlasitost alarmů se musí nastavit nad úroveň okolního hluku aby byly alarmy dostatečně slyšitelné.
•
Kdykoli používáte ventilátor, mějte připraven náhradní způsob zajištění ventilace.
•
Obsluhující personál se nesmí dotýkat zároveň pacienta a elektrických konektorů na ventilátoru či příslušenství.
•
Nepoužívejte ventilátor v prostředí, kde se vyskytují hořlavá anestetika nebo výbušné plyny, hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu.
•
Akustické alarmy indikují nenormální situaci a nikdy nesmí být ponechány bez povšimnutí.
•
V pacientském okruhu se nesmí používat antistatické a elektricky vodivé hadice.
•
Pokud se v průběhu Uživatelského testu nebo během provozu ventilátoru objeví mechanická nebo elektrická závada,
musí se přístroj vyřadit z provozu a předat k opravě kvalifikovanému servisnímu personálu. Používání vadného
ventilátoru může vést k poškození pacienta.
•
Aktivovaný alarm nedostatečného přívodu plynů signalizuje, že koncentrace dodávaného O2 se liší od původně
nastavené hodnoty na ovládacím panelu.
•
Závada na zdroji přívodu plynu změní hodnotu FIO2 a může vést k poškození pacienta.
L2786-120 Rev. J
x
Uživatelský manuál
•
Provoz jiných zařízení, jako např. vysokofrekvenčních (diatermických) chirurgických přístrojů, defibrilátorů, krátkovlnných
terapeutických zařízení, přenosných radiových vysílaček a přijímačů, mobilních telefonů apod., v blízkosti tohoto
přístroje může negativně ovlivnit jeho funkčnost.
•
Voda v přívodu vzduchu může způsobit poruchu v přístroji a vyřadit jej z činnosti.
•
Neucpávejte ani nijak neomezujte výstup odpadního kyslíku na zadní straně přístroje. Může to způsobit poruchu
přístroje a vyřadit jej z činnosti.
•
Neodstraňujte kryty ventilátoru: nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přenechejte všechny servisní zásahy odbornému
servisnímu personálu vašeho distributora, nebo společnosti CareFusion.
•
Pro bezpečný provoz přístroje je nutné zapojení ochranného zemnícího vodiče uvnitř napájecího kabelu. Při přerušení
ochranného uzemnění všechny vodivé komponenty včetně ovládacích prvků zdánlivě izolovaných mohou způsobit úraz
elektrickým proudem. Aby tedy nedošlo k úrazu elektrickým proudem, napájecí kabel připojujte pouze ke správně
zapojenému výstupu napájecí sítě, používejte výhradně napájecí kabel dodávaný s přístrojem a kontrolujte, zda napájecí
kabel není poškozený.
•
CareFusion obz. Konstrukce ventilátoru AVEA dle platných norem (UL2601 & UL IEC60601-1) zajišťuje, že ani pacient
ani uživatel nejsou vystavováni nadměrnému úniku elektrického proudu. Toto nelze zaručit, když jsou k ventilátoru
připojena další externí elektrická zařízení. Riziku nadměrného úniku svodového proudu z přídavných zařízení
připojených k portu RS-232, tiskárny a videa předejdete tím, že správné propojení zajistíte izolací zemnících obvodů.
Tato izolace by měla být dostatečná zejména na periferních koncích kabelových plášťů.
•
V době, kdy je pacient na podpůrném dýchání, je třeba provádět rutinní sledování hodnot saturace krve kyslíkem (oxygenace)
a parametrů ventilace.
•
Dodávaný a monitorovaný průtok i nastavení tlaku a objemu a hodnoty podléhají specifikacím přesnosti přístroje
uvedeným v tomto dokumentu.
Upozornění
Při práci s ventilátorem dodržujte následující upozornění.
•
Ujistěte se že zvolené napětí a instalované pojistky odpovídají svým nastavením hodnotám napětí v zásuvce síťového
rozvodu ve zdi, jinak může dojít k poškození přístroje.
•
Úplně vybitá (tzn. neumožňující nové nabití) baterie může poškodit přístroj a je třeba ji vyměnit.
•
Všechna přídavná zařízení a příslušenství připojená k ventilátoru musí splňovat požadavky normy CSA/IEC601/UL2601.
•
Pravidelně čistěte vzduchový filtr, předejdete poškození přístroje.
Při čištění ventilátoru a sterilizaci jeho příslušenství dodržujte následující upozornění.
•
Ventilátor nesterilizujte. Vnitřní součásti nejsou stavěny na čištění sterilizačními metodami.
•
Hadicové adaptéry a spoje při sterilizaci nenechávejte k hadicím připojené a nesterilizujte je ani pomocí plynů ani v
autoklávu. Hadice by se časem přizpůsobila tvarem a velikostí adaptéru, a to by způsobilo netěsnosti a únik tlaku
v obvodu.
•
Neponořujte ventilátor do čistících tekutých prostředků a nelijte tyto prostředky na ani dovnitř přístroje.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
xi
Symboly použité na přístroji
Na zařízení i v přiložené dokumentaci se mohou vyskytovat (odkazy) na následující symboly:
Symbol
Norma / shoda
IEC 60878 Symbol # 03-02
POZOR, odkaz na průvodní dokumentaci.
IEC 60417 Symbol # 5016
POJISTKA.
IEC60417 Symbol # 5034
IEC60878 Symbol # 01-36
IEC 60417 Symbol # 5035
IEC 60878 Symbol # 01-37
IEC 60417 Symbol # 5031
IEC 60417 Symbol # 5019
IEC 60878 Symbol # 01-20
IEC 60417 Symbol # 5021
IEC 60878 Symbol # 01-24
IEC 60417 Symbol # 5333
IEC 60878 Symbol # 02-03
IEC 60417 Symbol # 5032
IEC 30878 Symbol # 01-14
IEC 60417 Symbol # 5007
IEC 60878 Symbol # 01-01
IEC 60417 Symbol # 5008
EC 60878 Symbol # 01-02
L2786-120 Rev. J
Význam
DATOVÝ VSTUP
DATOVÝ VÝSTUP
Stejnosměrný proud (DC)
Ochranné uzemnění.
Symbol ekvipotenciálního pospojování znázorňuje
propojení různých částí přístroje nebo systému na
stejný potenciál. Uzemnění není podmínkou (tj. pro
místní propojení).
Přístroj KLASIFIKACE BF; znamená, že přístroj má
zvláštní stupeň ochrany proti úrazu elektrickým
proudem, obzvláště s ohledem na dovolený
svodový proud a spolehlivost ochranného zemnění.
Tento znak umístěný na informačním štítku přístroje
znázorňuje, že přístroj je určen pro napájení ze
zdroje střídavého proudu.
Síťové napájení ZAPNUTO.
Síťové napájení VYPNUTO.
xii
Uživatelský manuál
Symbol
Norma / shoda
Význam
ISO 7000 Symbol #0651
Posun kursoru na displeji na nový řádek k levému
okraji (Line Feed). Symbol pro úkon PŘIJMOUT
hodnoty zadané v operačním poli displeje.
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje DECHOVÉ ÚSILÍ
PACIENTA
ACCEPT
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje MANUÁLNÍ VENTILACI
Symbol CareFusion
Hlavní (základní) obrazovka
IEC 60417 Symbol # 5102
Znázorňuje, že probíhá záznam události (EVENT)
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje pracovní režim přístroje
(MODE).
Symbol CareFusion
Rozšířené nastavení (ADVANCED SETTINGS)
Symbol CareFusion
Vyvolá displej nastavení velikostní kategorie
pacienta (PATIENT SETUP)
Směrnice MDD 93/42/EEC
Symbol CE
IEC 60417 Symbol # 5307
Tento znak znázorňuje OBNOVENÍ nastavení
(reset) ALARMU.
IEC 60417 Symbol # 5319
Tento znak znázorňuje ZTIŠENÍ AKUSTICKÉHO
ALARMU.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Symbol
CANCEL
xiii
Norma / shoda
Symbol CareFusion
Dospělý pacient
Symbol CareFusion
Dětský pacient
Symbol CareFusion
Novorozenecký pacient
Grafický symbol obecného
významu mezinárodně používaný
pro „nečiň tak“
Tento znak znázorňuje úkon ZRUŠIT. Nepřijímat
zadané hodnoty. Ventilátor pokračuje v provozu s
předešle nastavenými hodnotami.
Symbol CareFusion
Stisknutím tohoto tlačítka se volí zobrazení na
displeji
IEC 60417 Symbol # 5467
Stisk tlačítka s tímto znakem způsobí zmrazení
obrazu displeje.
Symbol CareFusion
L2786-120 Rev. J
Význam
Stiskem tlačítka s tímto znakem se zobrazí displej
alarmových limitů (ALARM LIMITS), kde lze nastavit
horní a dolní mez alarmových hodnot.
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje UZAMKNUTÍ (funkce)
ovladače (CONTROL LOCK).
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje výstup pro NEBULIZÁTOR.
Symbol CareFusion
Zvýšení frakce kyslíku.
Symbol CareFusion
Tento znak označuje tiskárnu
xiv
Uživatelský manuál
Symbol
Norma / shoda
Význam
Symbol CareFusion
Tento znak označuje sání/odsávání
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje snímače průtoku
s proměnnou clonou
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje průtokový senzor na
principu vyhřívaného drátu
Symbol CareFusion
Analogový spoj - vstup/výstup (IN/OUT)
Symbol CareFusion
Zobrazení HLAVNÍ STRÁNKY DISPLEJE
Symbol CareFusion
Neblokujte port (vstup/výstup)
Symbol CareFusion
Zapojení externí baterie
Symbol CareFusion
Znázorňuje port připojení plynu
Symbol CareFusion
Připojení kyslíkového čidla (OXYGEN SENSOR)
Symbol CareFusion
Pojistný přetlakový ventil
Symbol CareFusion
Připojení systému vzdáleného alarmu
(„přivolání sestry“)
Symbol CareFusion
Připojení monitoru uživatelského rozhraní
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Symbol
L2786-120 Rev. J
xv
Norma / shoda
Význam
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje pojistku interní baterie
Symbol CareFusion
Tento znak znázorňuje hlasitost alarmu
Symbol CareFusion
Tento symbol indikuje, že je aktivní konfigurace pro
HELIOX
Symbol CareFusion
Tento symbol indikuje, že ventilátor AVEA je
napájen pouze interní baterií
Symbol CareFusion
Tento symbol značí, že výrobek obsahuje ftaláty.
xvi
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Kapitola 1:
1
Úvod
Ventilátor AVEA je softwarově řízený servoventilátor čtvrté generace. Je vybaven dynamickým rozsahem objemů
dodávané směsi dýchacích plynů pro celé věkové spektrum pacientů od novorozenců až po dospělé pacienty. Revoluční
řešení modulu uživatelského rozhraní (UIM) poskytuje maximální flexibilitu a jednoduchost při obsluze přístroje. Přístroj
je vybaven plochou barevnou LCD obrazovkou umožňující vytváření grafů v reálném čase a digitální monitoring,
dotykovými ovladači pro snadnou obsluhu, membránovými tlačítky a ovládacím kolečkem, kterým se mění nastavení
hodnot a provozní parametry. Přesná turbina pro podávání dýchací směsi s aktivním posilovačem řízeným systémem
nádechu a výdechu výrazně zdokonaluje výkon přístroje ve srovnání s předešlými generacemi ventilátorů.
Ventilátor AVEA byl navržen pro provoz s běžně dostupným příslušenstvím. Přístroj lze snadno čistit a jeho konstrukce
nedovoluje, aby se na jeho povrchu usazovaly kapaliny, čímž se snižuje riziko, že se kapaliny dostanou dovnitř agregátu
přístroje.
V nabídce jsou dva modely ventilátoru AVEA: Comprehensive a Standard. Následující tabulka uvádí standardní a
volitelné funkce pro jednotlivé modely.
Funkce & Příslušenství
Režimy
Snímání proximálního průtoku vyhřívaným drátem
Synchronizovaný nebulizer
24 hodinový trend
Interní baterie
Barevný grafický displej
Smyčky a křivky
Standardní vozík
Snímání průtoku pomocí proměnné clony
Monitorování proximálního tlaku
Tracheální katétr
Esofageální balon
Interní kompresor
Dodávání směsi Heliox
L2786-120 Rev. J
Standard
Comprehensive
Všechny
Všechny
2
Úvod
Volitelné funkce & příslušenství
Uživatelský manuál
Standardní
Komplexní
Vozík na zakázku
Volitelně
Obsaženo
Externí baterie (pouze u vozíku na zakázku)
Volitelně
Volitelně
Držák nádob stlačeného plynu (na každém vozíku)
Volitelně
Volitelně
Interní kompresor
Volitelně
Obsaženo
Manévr Pflex
Volitelně
Obsaženo
Dodávání směsi Heliox
Volitelně
Obsaženo
nCPAP
Volitelně
Obsaženo
VCO2
Volitelně
Možnost
Některé funkce AVEA
Kompenzace endotracheální kanyly1
Je-li funkce automatické kompenzace endotracheální kanyly zapnutá, ventilátor automaticky propočítává pokles tlaku
přes endotracheální kanylu a upravuje tlak v dýchacích cestách tak, aby dodávaný inspirační tlak na distálním konci
tracheální kanyly (v úrovni cariny) odpovídal nastaveným hodnotám. Při tomto propočítávání bere ventilátor v úvahu
hodnotu průtoku, složení směsi plynů (Heliox nebo Kyslík/Dusík), frakci kyslíku (FIO2), průměr a délku trubice a různost
zakřivení hltanu v závislosti na velikosti pacienta (novorozenec, dětský a dospělý pacient). K této kompenzaci dochází
pouze při inspiriu. Funkci kompenzace tracheální kanyly lze aktivovat u všech tlakově řízených (Pressure Control) a
průtokově cyklovaných tlakově řízených (Flow Cycled Pressure Control) dechových cyklů.
VÝSTRAHA!
Spuštění funkce automatické kompenzace tracheální kanyly během ventilace pacienta způsobí náhlý nárůst hodnot
maximálního tlaku v dýchacích cestách s následným nárůstem hodnoty dechového objemu. Pokud se rozhodnete
aktivovat tuto funkci v době, kdy je k ventilátoru připojen pacient, je nutno dodržovat všechna související bezpečností
opatření, abyste tak minimalizovali nebezpečí dodání příliš velkého dechového objemu (Tidal Volume).
Poznámka:
Při spuštěné funkci automatické kompenzace endotracheální kanyly budou měřené hodnoty tlaku v dýchacích cestách
(Airway Pressures) vyšší než hodnoty na přístroji nastavené.
I v případech, kdy je inspirační tlak nastaven na nulovou hodnotu, bude funkce kompenzace endotracheální kanyly
nadále zajišťovat zvýšení tlaku v dýchacích cestách, aby se kompenzoval odpor endotracheální kanyly.
1
Estimation of Inspiratory Pressure Drop in Neonatal and Pediatric Endotracheal Tubes, by Perre-Henri Jarreau, American Physiological Society 1999
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Úvod
3
Pokud je funkce kompenzace tracheální kanyly zapnutá, objeví se ve všech ventilačních režimech na displeji indikátor, i
kdyby funkce momentálně nebyla aktivní (např. u objemově řízené ventilace). To má za úkol upozornit vás na to, že
funkce automatické kompenzace tracheální kanyly se spustí jakmile se vybere pracovní režim ventilace s tlakovou
podporou nebo kombinovaný ventilační režim (např. objemově řízená SIMV ventilace – Volume Control SIMV).
Rozsah nastavení:
vypnuto (OFF) / zapnuto (ON)
Standardní nastavení:
vypnuto (OFF)
Lze aktivovat u pacientů všech velikostních kategorií.
Všechny věkové kategorie pacientů
Pro ventilaci lze zvolit tyto velikostní kategorie pacienta: dospělý (ADULT), dětský (PEDIATRIC), novorozenecký
(NEONATAL). Po provedeném výběru velikosti pacienta ventilátor nabízí pouze parametry, které jsou pro danou velikost
pacienta dostupné.
Neinvazívní ventilace
S ventilátorem lze provádět neinvazívní ventilaci se standardním dvouramenným dýchacím okruhem. Ventilátor má v
sobě zabudovaný systém kompenzace bazálních netěsností pro vyrovnání ztrát okolo masky na obličeji pacienta.
Chcete-li spustit tuto funkci kompenzace netěsností, použijte ovladače zobrazené na dotykové obrazovce v menu
Nastavení přístroje (SET UP).
Poznámka:
Režim neinvazívní ventilace vyžaduje použití těsně přiléhavé obličejové masky bez postranních průduchů. Nadměrný
únik okolo masky může vést k falešnému spouštění ventilátoru nebo k aktivaci či naopak přerušení alarmů.
Kompenzace netěsností
Funkce kompenzace netěsností slouží ke kompenzaci bazálních ztrát, které mohou vznikat okolo pacientské masky
nebo pacientovy endotracheální kanyly. Poskytuje pouze kompenzaci základních netěsností a během dodávání
dechového cyklu není aktivní.
Během výdechu se udržuje hodnota PEEP v dýchacím okruhu pomocí vzájemné spolupráce průtokového ventilu (FCV)
a výdechového ventilu (ExV). Servoovládání tlaku na výdechovém ventilu (ExV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP
a servoovládání tlaku na průtokovém ventilu (FCV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP-0,4 cm H2O. Servo na ExV
se otevře, pokud je hodnota tlaku vyšší než cílová, a jakmile tlak klesne pod svou cílovou hodnotu, FCV dodá průtok až
na maximální průtokovou rychlost příslušně dle velikosti pacienta.
Rozsah nastavení:
vypnuto (OFF) / zapnuto (ON)
Standardní nastavení:
vypnuto (OFF
L2786-120 Rev. J
4
Úvod
Uživatelský manuál
Kompenzace kompliance dýchacího okruhu
Jestliže je funkce kompenzace kompliance okruhu aktivní, objem dodávané plynné směsi během objemově řízeného
nebo cíleného dechového cyklu se zvýší na nastavený objem plus hodnota objemové ztráty způsobené účinkem
kompliance dýchacího okruhu. Kompenzace kompliance dýchacího okruhu je aktivní u nastaveného dechového objemu
při objemově řízené ventilaci, u cíleného dechového objemu v režimu PRVC a u řízeného objemu. Funkce je aktivní
pouze při aplikaci v režimu dospělých (ADULT) a dětských (PEDIATRIC) pacientů.
Monitorování vydechovaného objemu pro všechny režimy a typy dechových cyklů se také upravuje podle
kompenzace kompliance objemů.
Rozsah nastavení:
0.0 až 7.5 ml/cmH2O
Standardní nastavení:
0.0 ml/cmH2O
Ventilátor automaticky měří poddajnost dýchacího okruhu během Rozšířeného systémového testu (EST). Hodnotu není
možné vložit ručně.
Poznámka:
Přesto že se kompliance dýchacího okruhu v okně Nastavení zobrazuje, u novorozeneckých pacientů není aktivní.
Vysoká kompliance při malých dechových objemech může vést k prodloužení inspiračních časů. Je to v důsledku
dodávání objemů pro kompenzaci kompliance okruhu při nastaveném průtoku.
Při nastavení extrémně malých dodávaných dechových objemů při neaktivní kompenzaci kompliance okruhu a při použití
proximálního průtokového snímače může vést k aktivaci alarmu Rozpojení pacientského okruhu.
Zvlhčování
Můžete si vybrat mezi aktivním a pasivním zvlhčováním („ON“/aktivní nebo „OFF“/pasivní). Při aktivním zvlhčování se
předpokládá 99% relativní vlhkosti, při pasivním 60% relativní vlhkosti za použití technologie HME. Tato funkce upravuje
faktor korekce BTPS na správné hodnoty vydechovaných objemů jednotlivých dechů.
Rozsah nastavení:
On/Off
Standardní nastavení:
Aktivní (On)
Poznámka:
Chybné nastavení funkce zvlhčování negativně ovlivní přesnost měření monitorovaných vydechnutých objemů.
Dodávání směsi Heliox (Pouze Comprehensive, u modelu Standard jen
jako volitelný doplněk)
Při použití patentovaných konektorů „SMART“ lze u modelu AVEA Comprehensive místo medicinálního vzduchu
dodávat do dýchacího okruhu směs helia a kyslíku (Heliox). Pouhou změnou konektoru na zadní straně přístroje dokáže
ventilátor rozpoznat přívod plynu a přizpůsobit se této změně. Pro přesné zobrazení na displeji se všechny objemy
(numerické a grafické) podle toho automaticky kompenzují.
Klinické výhody směsi helium/kyslík jsou založené na signifikantně nižší denzitě této plynů oproti směsi kyslík/dusík.
Tato nižší denzita plynu umožňuje dodávat pacientovi stejné dechové objemy při výrazně nižším tlaku v dýchacích
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Úvod
5
cestách. Mimoto vlastnosti plynu s nižší denzitou umožňují plynu difundovat za místa obstrukce nebo restrikce
dýchacích cest mnohem snadněji než je tomu u směsi kyslík/dusík.
Poznámka:
Konektor pro směs Heliox, typ „SMART“ je určen pouze pro použití s tlakovou lahví směsi Heliox s poměrem koncentrací
80/20. Pro přívod do systému lze jako plynnou směs Heliox použít pouze směs o koncentraci 20% kyslíku a 80% helia.
Pokud je připojen k ventilátoru Heliox, v pravém dolním rohu displeje se zobrazí ikona.
Pro nastavení směsi helium/kyslík během aplikace pacientovi stačí jednoduše nastavit požadovanou frakci kyslíku
FIO2, přičemž vyrovnávacím plynem ve vdechované směsi plynů bude helium.
Např.:
Při nastavení FIO2 na 35% bude pacientovi dodávána směs Heliox s poměrem 65/35.
VÝSTRAHA!
Pokud se ke vstupu pro plynnou směs kyslík/helium napojí přívod plynné směsi o koncentrací O2 nižší než 20%,
může to způsobit hypoxické poškození nebo smrt pacienta.
Ačkoliv se směs helia a kyslíku v koncentračním poměru 80:20 na trhu oficielně prodává jako medicinální plyn,
tato směs helia a kyslíku není klasifikována pro žádné konkrétní lékařské užití (je tzv. „off-label“).
Poznámka:
Průtokový snímač na principu vyhřívaného drátu není při použití směsi Heliox funkční. Při aplikaci směsi Heliox se musí
proto pro monitorování dodávaných objemů v proximálních dýchacích cestách použít průtokový snímač s proměnnou
clonou.
Poznámka:
Během aplikace směsi Heliox je nezbytné pečlivě monitorovat činnost zvlhčovačů s aktivním vyhříváním. Helium
má signifikantně vyšší tepelnou vodivost než směs plynů kyslík/dusík a může to u některých vyhřívaných zvlhčovačů
způsobovat těžkosti. Febrilní pacienti mohou přenášet teplo přes sloupec plynu k proximálnímu teplotnímu čidlu, čímž se
může ovlivnit výkon zvlhčovače a snížit jeho výdej. V důsledku pak může dojít k vysychání sekretu v dýchacích cestách.
Naopak při aplikacích používajících dýchací okruhy s vyhřívacím drátem může toto teplo přenášené od pacienta ovlivnit
výkon zvlhčovače a zvýšit kondenzaci tekutiny v dýchacím okruhu.
Pro snížení rizika přehřátí dýchacího plynu bývá nezbytné snížení nastavení relativního výkonu některých typů
zvlhčovačů.
Poznámka:
Při aplikaci směsi Heliox není možné vypnout alarm kyslíku.
Při aplikaci směsi Heliox nepoužívejte nebulizaci léků.
L2786-120 Rev. J
6
Úvod
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
7
Kapitola 2: Rozbalení a instalace
Sestavení ventilátoru a fyzické nastavení
Vybalení ventilátoru
Ventilátor AVEA je konstruován tak, aby jeho provoz a nastavení bylo co nejjednodušší. Na místě instalace vyžaduje
minimální sestavování.
Položky nutné pro sestavení ventilátoru
Pro sestavení ventilátoru AVEA budete potřebovat následující položky:
•
Zdroj napájení. Ventilátor lze napájet ze zdroje standardního střídavého napětí 100 V, 110 V, 220 V nebo 240 V AC a
nebo z volitelné externí baterie 24 V DC (stejnosměrný proud). S přístrojem se dodává standardně interní baterie s
kapacitou postačující pokrýt krátkodobý provoz přístroje (viz „Kapitola 8: Údržba a čištění“).
UPOZORNĚNÍ
Ventilátor musí být připojen ke zdroji AC napájení nejméně 4 hodiny před přepnutím na napájení z interní baterie. Pro
napájení z externí baterie musí být ventilátor připojen k AC napájecí síti alespoň 12 hodin při svítícím zeleném LED
indikátoru, aby se zajistilo nabití baterie na plnou kapacitu.
•
Přívod stlačených plynů (Kyslík, Vzduch, Heliox). Zdroj stlačených plynů musí poskytovat čistý, suchý medicinální
plyn s nominálním přívodním tlakem v rozmezí 20 až 80 psig (1.4 až 5.6 bar).
Přívod vzduchu nebo směsi Heliox
Rozmezí tlaku:
Teplota:
Minimální průtok:
Osazení přívodu vzduchu:
Osazení přívodu Heliox:
20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar) (přívod vzduchu)
20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar) (přívod směsi Heliox 80%/20%)
3 až 10 psig (0.2 až 0.7 bar)
(vzduch z kompresoru)
5 až 40°C (41 až 104°F)
80 l/min při 20 psig (1.4 bar)
konektor typu CGA DISS, číslo 1160 (vzduch). K dispozici je též konektor typu
NIST podle BS-5682:1984 (Air).
konektor typu CGA DISS, číslo 1180 (Heliox).
Poznámka:
Kyslíkové a vzduchové koncovky NIST jsou k dispozici při objednávce na vyžádání od společnosti CareFusion.
Přívod kyslíku
Rozmezí tlaku:
Teplota:
Vlhkost:
Minimální průtok:
Osazení přívodu kyslíku:
L2786-120 Rev. J
20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar) (přívod kyslíku)
5 až 40°C (41 až 104°F)
Rosný bod plynu musí být nejméně 1.7°C (3°F) pod teplotou okolí.
80 l/min při 20 psig (1.4 bar)
konektor typu CGA DISS, číslo 1240. K dispozici je též konektor typu NIST podle
BS-5682:1984 (O2).
8
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Sestavení ventilátoru
Pojízdný stojan ventilátoru AVEA smontujte podle pokynů uvedených v příbalovém letáku dodaném se zbožím. Tělo
ventilátoru lze snadno přimontovat k nosné desce stojanu pomocí 4 příchytných šroubků, viz obrázek 2.1. Podrobný
návod naleznete v pokynech pro instalaci v servisní příručce AVEA (Obrázek 2-1).
Obrázek 2-1: Montážní deska stojanu Standard a Comprehensive
UPOZORNĚNÍ
Tělo ventilátoru a Modul uživatelského rozhraní (UIM) váží dohromady přibližně 80 lbs. (36 kg). Během montáže a
zejména při zvedání ventilátoru postupujte opatrně a bezpečně.
Volitelná externí baterie
Pokud jste si objednali volitelnou externí baterii, informace potřebné pro instalaci naleznete v servisní příručce AVEA.
Externí baterie nainstalujte podle pokynů v příbalovém letáku dodaném se zbožím (P/N 11372).
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
9
Sestavení přední části ventilátoru
Montáž výdechového ventilu a kondenzační nádobky
Při montáži a připojení výdechového filtru a kondenzační nádobky postupujte následovně:
Sběrnou nádobku zašroubujte do objímky
kondenzační nádobky.
Obrázek 2-2: Připojení sběrné nádoby ke kondenzační nádobce
Výdechový filtr zatlačte do horní části
sestavené kondenzační nádobky, jak je
patrné na obrázku.
Obrázek 2-3: Připojení výdechového filtru
L2786-120 Rev. J
10
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Natočte polohovací výstupek na objímce kondenzační nádobky s polohovacím žlábkem uvnitř pouzdra výdechového
flitru proti sobě (Obrázek 2-4).
Žlábek odpovídající výstupku
na pouzdru kondenzační
nádobky
Obrázek 2-4: Polohovací štěrbina v pouzdru výdechového filtru
Zasuňte sestavu kondenzační nádobky s výdechovým filtrem do pouzdra (Obrázek 2-5).
Obrázek 2-5: Sestava výdechového filtru a kondenzační nádobky vložená do pouzdra
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
11
Otočením vpřed uvolněte kovovou pojistnou páčku pod pravým spodním
okrajem ventilátoru.
Obrázek 2-6: Otevření pojistné páčky
Vložte celou sestavu i s pouzdrem do otvoru na ventilátoru.
Ujistěte se, že sestava je dobře usazená.
Obrázek 2-7: Vložení výdechového filtru
Poznámka:
Umístění sestavy kondenzační nádobky/výdechového filtru bez pouzdra filtru může způsobit špatné přiložení těsnění
filtru s následnou netěsností pacientského dýchacího okruhu.
Zavřete pojistnou páčku.
Obrázek 2-8: Zavřená pojistná páčka
L2786-120 Rev. J
12
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Jednorázový exspirační filtr/kondenzační nádobka AVEA®
Návod k použití
Instalace
Poznámka:
Jednorázové exspirační filtry/kondenzační nádobky AVEA jsou dodávány nesterilní. Lze je použít jako alternativu k
opakovaně použitelné sestavě filtrů (filtr k opakovanému použití, sběrná nádobka, kondenzační nádobka a součást
zásobníku). Opakovaně použitelná sestava filtrů AVEA se nevyžaduje při použití jednorázového exspiračního
filtru/kondenzační nádobky.
Obrázek 2-9: Jednorázový exspirační filtr/kondenzační nádobka AVEA
1.
Umístěte kovovou pojistnou páčku na přední spodní levé straně ventilátoru, poté ji otočte ven do zcela otevřené polohy.
Obrázek 2-10: Vložení kombinace filtr/kondenzační nádobka
2.
Vložte jednorázový exspirační filtr AVEA do filtrové prohloubeniny, jak je zobrazeno na Obrázek 2-10. Než páčku
zavřete, ujistěte se, že filtr je do filtrové prohloubeniny zcela vložen.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
3.
Rozbalení a instalace
13
Pojistnou páčku zcela uzavřete, aby byl filtr ve ventilátoru dobře zajištěn.
Obrázek 2-11: Zavřete pojistnou páčku
Po uzavření pojistné páčky je filtr připraven k použití.
Obrázek 2-12: Instalace kombinace filtr/kondenzační nádobka dokončena
VAROVÁNÍ
Neúplné vložení jednorázového exspiračního filtru AVEA může způsobit špatné přiložení těsnění filtru
s následnou netěsností dýchacího okruhu pacienta.
Poznámka:
Je-li filtr zcela vložen do filtrové prohloubeniny, páčku lze zavřít bez větších obtíží.
VAROVÁNÍ
Pojistná páčka musí být zcela zavřena, aby bylo zajištěno řádné vložení a bezpečné uzamčení filtru.
4.
Drenážní hadička a zaškrcovací svorka. Zkontrolujte, zda nevykazují viditelné známky poškození, a ujistěte se, že jsou
řádně vloženy.
5.
Pravidelně kontrolujte hladinu vody na tubě filtru a vyprázdněte ji, než dosáhne maxima.
L2786-120 Rev. J
14
Rozbalení a instalace
6.
Uživatelský manuál
Tekutinu ve sběrné tubě vyprázdněte do vhodné nádoby uvolněním zaškrcovací svorky. Poté zaškrcovací svorku
uzavřete.
Obrázek 2-13: Vypouštění kondenzační nádobky
VAROVÁNÍ
Drenážní hadička musí být zcela připevněna k filtru a zaškrcovací svorka musí být v uzavřené pozici.
UZAVŘENO
Obrázek 2-14: Uzavřená zaškrcovací svorka
OTEVŘENO
Obrázek 2-15: Otevřená zaškrcovací svorka
ČIŠTĚNÍ:
Čistit lze pouze vnějšek filtru. Čištění se provádí jemným setřením s použitím pouze mírných čistících prostředků, které
jsou kompatibilní s polystyrénovými plasty jako isopropylalkoholem a chlórovými sloučeninami. Čistící sloučeniny je třeba
zředit vodou, doporučená maximální koncentrace je 1:10.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
15
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se čistit filtrační médium. Nepokoušejte se filtr sterilizovat či opakovaně použít.
VAROVÁNÍ
Nenamáčejte filtry dýchacího okruhu do žádné tekutiny; zabráníte tak zvýšenému odporu toku filtru.
Nepokoušejte se filtrační médium uvnitř filtru čistit ani se jej nedotýkejte; zabráníte tak snížení výkonnosti filtru.
KONTROLA: Před použitím zkontrolujte jakékoli viditelné poškození plastového krytu či filtračního média. Pokud je
přístroj poškozen, vyřaďte jej.
NÁHRADA: Jednorázový exspirační filtr AVEA včetně drenážní hadičky a zaškrcovací svorky jsou předměty na jedno
použití. S každou výměnou okruhu použijte nový nepoužitý filtr.
VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se filtr sterilizovat či opakovaně použít.
Poznámka:
Použité filtry zlikvidujte v souladu s protokolem vaší instituce. Před nedestruktivní likvidací je sterilizujte. Řiďte se
místními nařízeními vlády a recyklačními plány ohledně likvidace a recyklování částí lékařských přístrojů.
Dodatečné informace:
Podrobné informace o parametrech tohoto zařízení naleznete v Příloze B, Parametry.
L2786-120 Rev. J
16
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Připojení pacientského okruhu
Dospělý okruh s aktivním zvlhčovačem
Při použití aktivního zvlhčovače sestavte pacientský okruh dle
Obrázek 2-16. Aktivní zvlhčovač připojte ke svislé tyči na spodní
straně ventilátoru AVEA. Upravte výšku zvlhčovače a délku
propojovací hadice tak, aby vedení hadice bylo poměrně přímé a
bez zalomení.
Obrázek 2-16: Dospělý okruh s aktivním
zvlhčovačem
Dospělý okruh bez aktivního zvlhčovače
Sestavení okruhu s pasivním zvlhčováním nebo HME
je znázorněno na Obrázek 2-17. Inspirační rameno
pacientského okruhu se připojuje přímo k výstupu
plynné směsi na ventilátoru. Systém pasivního
zvlhčování se připojí in-line (za sebou)
k pacientskému okruhu dle pokynů výrobce.
Obrázek 2-17: Dospělý okruh bez aktivního zvlhčovače
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
Novorozenecký pacientský okruh
Novorozenecký pacientský okruh se připojuje podle
nákresu na Obrázek 2-18.
Obrázek 2-18: Novorozenecký pacientský okruh
Ovladače předního panelu
Obrázek 2-19: Konfigurace předního panelu ventilátoru AVEA v konfiguracích Standard a Comprehensive
L2786-120 Rev. J
17
18
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Připojení průtokových snímačů
Ventilátor AVEA může používat buď průtokový snímač s vyhřívaným drátem a nebo proximální průtokový snímač
s proměnnou clonou. Doplňují tak interní snímač inspiračního průtoku a vyhřívaný snímač expiračního průtoku. Tyto tři
průtokové snímače dodává společnost AVEA.
Standardní průtokový snímač s vyhřívaným drátem je vhodný pro novorozenecké a pediatrické aplikace, kde špičkový
inspirační průtok je menší než 30 l/min. Tento průtokový snímač není aktivní u dospělých aplikací.
Průtokový snímač s vyhřívaným drátem
Snímač s vyhřívaným drátem se připojuje do světle modře
označeného konektoru na předním panelu ventilátoru přímo
pod konektorem snímače s proměnno clonou. Konektor je
označen následující ikonou:
Koncovka snímače je opatřena pojistkou. Při jejím připojování
nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté pevně
zatlačte koncovku do konektoru na ventilátoru.
Při odpojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a
poté táhnutím odpojte koncovku z ventilátoru. Netahejte za
koncovku vzhůru ani dolů, můžete konektor poškodit.
Obrázek 2-20: Připojení průtokového snímače
s vyhřívaným drátem
UPOZORNĚNÍ
Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru toku jak k y-spojce pacienta, tak k přípojce ventilátoru.
Poznámka:
Průtokové snímače s vyhřívaným drátem nejsou funkční při použití směsi Heliox. Během aplikace směsi Heliox musíte
k monitorování dodaných objemů v proximálních dýchacích cestách použít průtokové snímače s proměnnou clonou.
Vynulování tepelného senzoru toku
Doporučuje se vynulovat tepelný senzor toku při instalaci nového tepelného senzoru toku a jako možnou nápravu
odchylky křivky základní čáry.
Tento standardní tepelný senzor toku je vhodný pro použití u novorozenců a větších dětí, u nichž je hodnota vrcholu
inspiračního toku menší než 30 l/min. Při použití u dospělých tento senzor tlaku není aktivní. Následující návod popisuje,
jak resetovat nebo znovu vynulovat kompenzaci tepelného senzoru.
Resetování nebo opětovné vynulování kompenzace tepelného senzoru:
1.
Z nabídky obrazovky vyberte Utility (Utilita).
2.
Z obrazovky Utility vyberte záložku Monitoring (Monitorování).
3.
Stiskněte tlačítko Zero Sensor (Vynulovat senzor) pod částí Hot Wire Flow Sensor (Tepelný senzor toku).
4.
Odstraňte tepelný senzor toku z pacientova oběhu.
5.
Zablokujte oba konce senzoru toku prsty v rukavicích tak, aby k žádnému toku nedocházelo.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
6.
Při pevném držení senzoru (bez pohybu) stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat).
7.
Počkejte, dokud se neobjeví hlášení ukončení vynulování senzoru.
8.
Znovu umístěte tepelný senzor toku do pacientova oběhu.
9.
Pokud se senzor toku dál odchyluje nebo odečítá nepřesně, opakujte proceduru nebo vyměňte senzor toku.
19
Poznámka:
Výše uvedené kroky musí být provedeny ve správném pořadí. Pokud se test opakuje, zůstává uložena pouze poslední
měřená hodnota. Uložená hodnota bude poté použita pro všechna další měření toku a objemu na senzoru toku. Tato
procedura neselže, ale je omezena množstvím kompenzací, jež může opravit. Pokud se tepelný senzor toku po
dokončení této procedury dále odchyluje nebo odečítá nepřesně, hodnota kompenzace je omezena a senzor by se měl
vyčistit nebo vyměnit.
Na některých modelech ventilátoru AVEA jsou též k dispozici průtokové snímače s proměnnou clonou. Novorozenecký
průtokový snímač Neonatal VarFlex je kompatibilní pro novorozenecké a pediatrické aplikace, kde špičkový inspirační
průtok nepřevyšuje 30 l/min a v dospělých aplikacích není aktivní. Pro použití u dospělých pacientů a u větších dětí je
k dispozici průtokový snímač Pediatric / Adult VarFlex umožňující aplikaci v rozmezí průtoků od 1.2 do 180 l/min.
Podrobné informace o specifikacích jednotlivých průtokových snímačů naleznete v Příloze E: Specifikace snímačů a
rezistence okruhu.
L2786-120 Rev. J
20
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Průtokový snímač s proměnnou clonou
Snímač se připojuje do tmavě modře označeného konektoru na předním panelu ventilátoru opatřeného symbolem
Koncovka snímače je opatřena pojistkou. Při jejím připojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté pevně
zatlačte koncovku do konektoru na ventilátoru.
Při odpojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté táhnutím odpojte koncovku z ventilátoru. Netahejte za
koncovku vzhůru ani dolů, můžete konektor poškodit.
Stahovací plastová
objímka
Obrázek 2-21: Připojení průtokového snímače s proměnnou clonou
Při odpojování nejdříve odsuňte plastovou objímku, pak silou vytáhněte koncovku z ventilátoru. Netahejte koncovku
vzhůru ani dolů, abyste nepoškodili konektor.
UPOZORNĚNÍ!
Ochrannou jistící plastovou objímku je třeba před zapojením těchto koncovek úplně stáhnout. V opačném případě se
konektor může poškodit.
Připojení nebulizátoru
K ventilátoru AVEA lze připojit in-line nebulizaci (viz „Kapitola 3: Provoz ventilátoru“). Nebulizátor je synchronizován
s inspirační fází, plynnou směs dodává po dobu 20 min dle nastavené hodnoty FIO2. Připojte propojovací hadici
nebulizátoru k výstupu na spodním okraji předního panelu, jak je znázorněno na Obrázek 2-22. Výstup je označen zde
uvedenou ikonou:
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
21
Obrázek 2-22: Připojení hadičky nebulizace
Poznámka:
Při používání interního nebulizátoru musí být k ventilátoru AVEA připojen zdroj vysokotlakého vzduchu. Nebulizátor
nefunguje, je-li ventilátor poháněn interním kompresorem. Ventilátor má implementovaný interní pneumatický
kompresor, který vytváří hnací tlak nezbytný pro provoz nebulizátoru.
Poznámka:
Nebulizátor ke svému spuštění potřebuje inspirační průtok minimálně 16 l/min a je průtokově kompenzován tak, aby
udržoval nastavené hodnoty dechových objemů.
UPOZORNĚNÍ!
Při použití interního nebulizátoru ventilátor snižuje rychlost průtoku o 6 L/min, aby tak kompenzoval výstup z
nebulizátoru. Nicméně vlivem možného kolísání průtoku přicházejícího z interního nebulizátoru může používání interního
nebulizátoru ovlivňovat jednotlivé dechové objemy dodávané pacientovi.
Poznámka:
Nebulizátor nepoužívejte současně s aplikací směsi Heliox.
Poznámka:
K portu nebulizátoru lze připevnit volitelný filtr pro filtraci průtoku plynu do nebulizátoru.
L2786-120 Rev. J
22
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Připojení snímače proximálního tlaku
K modelu Comprehensive ventilátoru AVEA je možné připojit snímač proximálního tlaku, který může monitorovat
tlak v proximálních dýchacích cestách. Na ventilátoru AVEA Comprehensive je tento konektor označen AUX, viz
Obrázek 2-23, a je fialově zakroužkován.
Pokud je aktivní, tato funkce umožní zobrazovat tlaky v proximálních dýchacích cestách včetně činnosti příslušných
alarmů.
Obrázek 2-23: Připojení snímače proximálního tlaku u ventilátoru AVEA Comprehensive
Poznámka:
U aplikací, které vytvářejí vysoký odpor v monitorovaném dýchacím systému, může být proximální tlak v dýchacích
cestách vyšší než aktuálně nastavený inspirační tlak.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
23
Jícnový balónek (pouze Comprehensive)
Konektor pro balónkový snímač jícnového tlaku má zelené okruží a je umístěn v horní části předního panelu. Je označen
popiskem PES.
Obrázek 2-24: Konektor pro připojení jícnového balónku
Poznámka:
Jak umístit esofageální balónky se podívejte v „Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry“.
Tracheální katétr
Tracheální katétr se připojuje k ventilátoru AVEA do konektoru na předním panelu označeného popiskem AUX.
Tento konektor je zobrazen na Obrázek 2-24.
Poznámka:
Jak umístit jícnové katétry se podívejte v „Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry“.
VÝSTRAHA!
Ventilátor AVEA je konstruován podle platných norem (UL2601 & UL IEC60601-1) a zajišťuje, že ani pacient ani
uživatel nejsou vystavováni nadměrnému svodovému proudu. Toto však nelze zaručit, jsou-li k ventilátoru
připojena další externí elektrická zařízení.
Riziku nadměrného úniku svodového proudu z přídavných zařízení připojených k portu RS-232, tiskárny a videa
předejdete tím, že správné propojení zajistíte izolací zemnících obvodů.
Tato izolace by měla být dostatečná zejména na obou koncích plášťů kabelů.
Pokud jde o připojení a komunikace, podívejte se do „Příloha B: Technické parametry“.
L2786-120 Rev. J
24
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Nastavení na zadní straně ventilátoru
B
A
J
C
K
I
E
D
G
F
H
Obrázek 2-25: Zadní panel
A
Modul napájení ze sítě
H
Připojení přívodu kyslíku
B
Připojení UIM
I
Konektor externí baterie
C
Analogový vstup/výstup/ILV
J
Pojistka externí baterie
D
Spínač zap./vyp. napájení
K
Pojistka interní baterie
E
Konektor funkce pro přivolání sestry
F
Air/Heliox smart konektor
G
Kyslíkové čidlo
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
25
Připojení kyslíkového čidla
Galvanický článek kyslíkového snímače se nachází na zadní straně přístroje mezi
dvěma konektory pro přívod plynů. Kabel snímače vystupuje ze zadní stěny přístroje
přímo nad snímačem. Opatrně přiložte kyslíkový snímač ke konektoru a poté snímač
jemně vtlačte do konektoru až na doraz. Poté sejměte kryt snímače a překlopte přes
snímač.
Obrázek 2-26: Zapojení kyslíkového čidla
Připojení přívodu plynů
„Smart“ konektor pro vzduch
Na zadní stěně přístroje jsou dva vstupy pro připojení plynů k
ventilátoru.Vstup slouží pro připojení vzduchu nebo směsi
Heliox.
Zde zobrazený smart konektor pro vzduch má osazení typu
No.1160 dle normy CGA DISS s integrovaným filtrem a
kondenzační nádobkou. Aby nedošlo k proniknutí vlhkosti do
nitra ventilátoru z centrálního rozvodu stlačeného vzduchu,
mezi hadici přívodu vzduchu a smart konektor je vložena
externí kondenzační nádobka.
Přiložte a vyrovnejte koncovku proti konektoru, lehce jej do
konektoru vložte a zašroubujte na doraz dle citu ruky.
(Obrázek 2-27).
Společnost CareFusion dodává pro připojení přívodu
vzduchu též osazení typu Air NIST a Air Liquide.
Obrázek 2-27: Připojení vzduchu ke konektoru Smart
s kondenzační nádobkou
L2786-120 Rev. J
26
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
„Smart“ připojení směsi Heliox
Pro připojení přívodu směsi plynů Heliox 80/20 je k dispozici
smart konektor typu DISS, No.1180 (Obrázek 2-28).
Postupujte podle instrukcí obsažených v soupravě pro
instalaci uvázaného konektoru Heliox. Tento konektor
neobsahuje žádnou integrovanou kondenzační nádobku
s filtrem. Všechny „smart“ konektory AVEA s integrovanou
kondenzační nádobkou a filtrem nebo bez nich se připojují
stejným způsobem. Vyrovnejte koncovku (Obrázek 2-27 a
Obrázek 2-28) vložte lehce do konektoru a dotažením závitu
rukou zajistěte upínací okruží.
Obrázek 2-28: Připojení uvázaného konektoru
Heliox
Konektory „SMART“ používané u ventilátoru AVEA signalizují přístroji, jaký typ je k přístroji připojen, a tudíž a ovladače
které plynné směsi se mají aktivovat.
Konektor pro připojení přívodu O2 je na pravé straně zadní stěny přístroje. Konektor je typu No.1240 dle normy CGA
DISS. (Osazení pro kyslíkový konektor dle normy NIST nebo Air Liquide pro kyslík může společnost CareFusion dodat
také).
Připojení hadic přívodu plynů
Připojení kyslíku
Hadici přívodu kyslíku připojte do konektoru na pravé straně zadního
panelu ventilátoru (Obrázek 2-29).
Obrázek 2-29: Připojení přívodu kyslíku
Připojení přívodu směsi Heliox
Pokud máte ventilátor uzpůsoben i pro připojení směsi plynů Heliox, připojte
hadici pro přívod směsi Heliox na uvázaný vstup „Smart“ na levé straně zadní
stěny přístroje, jak je znázorněné na Obrázek 2-30.
Vzduchovou hadici se směsí Heliox nepřipojujte na vsup určený pro hadici se
směsí Heliox a naopak.
Obrázek 2-30: Připojení hadice přívodu směsi Heliox
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
27
VÝSTRAHA!
Před zahájením ventilace pacienta směsí plynů Heliox počkejte asi 90 sekund, než se ze systému pročistil od
předchozího plynu.
VÝSTRAHA!
Pokud se ke vstupu pro plynnou směs kyslík/helium připojí přívod plynné směsi o koncentrací O2 nižší než 20%,
může to způsobit hypoxii nebo smrt pacienta.
Ačkoliv se směs helia a kyslíku v koncentračním poměru 80:20 na trhu oficielně prodává jako medicinální plyn,
tato směs helia a kyslíku není klasifikována pro žádné konkrétní lékařské užití.
Připojení přívodu vzduchu
Hadici přívodu vzduchu připojte ke „Smart“ konektoru s integrální
kondenzační nádobkou a filtrem na levé straně zadního panelu ventilátoru,
jak je znázorněné na Obrázek 2-31.
Zde znázorněný konektor je osazen vstupem typu DISS, nicméně společnost
CareFusion dodává i konektory osazené vstupy NIST a Air Liquide.
Vzduchovou hadici se směsí Heliox nepřipojujte na vsup určený pro hadici se
směsí Heliox a naopak.
Obrázek 2-31: Připojení hadice se vzduchem ke kondenzační nádobce s filtrem
Poznámka:
Osazení pro vzduch nepřijme připojení směsi Heliox a naopak.
L2786-120 Rev. J
28
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Stránka zobrazení Utility
Záložka konfigurace
Obrázek 2-32: Stránka zobrazení Utility
Hlasitost alarmů (Alarm Loudness)
Pro změnu úrovně hlasitosti akustických alarmů stiskněte a podržte funkční tlačítko Increase (zvýšit) nebo Decrease
(snížit), až dosáhnete požadované úrovně. Během nastavování se zobrazí transparent „Alarm Test“.
Zapnutí / vypnutí alarmu O2
Alarmy Vysoké a Nízké koncentrace kyslíku je možné vypnout pro případ závady kyslíkového čidla, když je ventilátor
v provozu. Alarm vypnete stisknutím tlačítka Enable / Disable O2, znovu jej zapnete dalším stisknutím téhož tlačítka.
Poznámka:
Alarmy kyslíku není možné vypnout při aplikaci směsi Heliox. Vypnutím a novým zapnutím ventilátoru se automaticky
alarmy kyslíku opět zapnou.
VÝSTRAHA!
Přestože vypnutí alarmů kyslíku nebude mít vliv na titraci kyslíku, do dýchacího okruhu je třeba paralelně
umístit externí analyzátor, dokud kyslíkové čidlo nebude vyměněno.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
29
Korekce průtoku (Flow Correction)
Vyberte korekci průtoku podle BTPS (tělesná teplota a tlak, saturovaný tlak) nebo ATPD (okolní teplota a tlak,
suchý plyn).
Režim ILV (ILV Mode)
•
Nezávislou ventilaci plic (Independent Lung Ventilation, ILV) aktivujete a primární (Master) a sekundární (Slave)
ventilátor definujete pomocí nabídky na displeji stránky Utility (Obrázek 2-32). Režim ILV vyžaduje použití
soupravy speciálně konfigurovaného příslušenství, kterou nabízí společnost CareFusion (číslo dílu
16246).
•
Při obou ventilátorech vypnutých připojte ILV kabel (kat. číslo 16124) do analogových portů obou ventilátorů.
•
Zapněte ventilátor, který bude označován jako Sekundární („Slave“).
•
Proveďte podle potřeby všechna hlavní i rozšířená nastavení.
•
Zapněte primární (Master) ventilátor.
•
Na stránce zobrazení Utility vyberte „Master“.
•
Proveďte podle potřeby všechna hlavní i rozšířená nastavení.
•
Připojte pacienta.
Poznámka:
Ventilace nebude zahájena, dokud nezapnete ventilátor určený jako Primární („Master“).
Každý ventilátor udržuje během nezávislé ventilace plic nezávislé nastavení FIO2. Doporučuje se pečlivé monitorování
nastavené úrovně FIO2 na každém ventilátoru.
Překontrolujte nastavení alarmů na obou ventilátorech. Každý ventilátor bude aktivovat alarmy nezávisle podle nastavení
alarmů provedeného na daném ventilátoru.
Záložní ventilace při apnoe na Sekundárním („Slave“) ventilátoru se bude řídit pouze podle frekvence záložní ventilace
při apnoe nastavené na Primárním („Master“) ventilátoru.
Pokud dojde během ILV k rozpojení ventilátorů, alarm rozpojení ILV se bude aktivovat pouze na Primárním („Master“)
ventilátoru. Sekundární („Slave“) ventilátor aktivuje alarm Apnoe podle jeho vlastního nastavení.
VÝSTRAHA!
Do tohoto konektoru nepřipojujte standardní kabel DB-25. Mohlo by to poškodit ventilátor. Specielně
nakonfigurovaný kabel je nutný pro všechny funkce a programy spojené s touto zásuvkou. Obraťte se na
pracovníky technické podpory.
Nastavení Nezávislé plicní ventilace ILV
Ventilátor AVEA je vybaven 25-kolíkovým konektorem umístěným na zadním panelu (Obrázek 2-33), který umožňuje
provedení Nezávislé plicní ventilace ILV s jiným ventilátorem AVEA. Výstup pro ILV poskytuje 5 VDC logický signál
synchronizovaný s dechovou fází na Primárním ventilátoru. Tabulka 2-1 na konci této kapitoly podrobně popisuje kolíky
pro přenos signálu v tomto konektoru.
Poznámka:
Tento konektor též přenáší vstup a výstup analogového signálu. Blíže viz Příloha B, Specifikace s konverzemi
analogového výstupu tlaku (cmH2O/mV), průtoku ((ml/min)/mV) a Objemu (ml/mV).
L2786-120 Rev. J
30
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Konfigurace kolíků konektoru ILV
Při propojování dvou ventilátorů AVEA za účelem nezávislé plicní ventilace se musí propojovací kabel zapojit mezi oba
ventilátory tak, aby se výstup ILV na primárním („Master“) ventilátoru propojil se vstupem na ventilátoru sekundárním
(„Slave“). Jak je znázorněno na Obrázek 2-33, sekundárnímu ventilátoru odpovídá pro ILV kolík č. 18, primárnímu
ventilátoru při ILV odpovídá kolík č. 6. Navíc je třeba propojení uzemnit propojením alespoň na jeden analogový zemnící
kolík (tj. kolík č. 5, 9, 10, 11, 12 nebo 13). Doporučujeme použít stíněný kabel.
Pro provoz ILV je třeba:
•
Propojit analogové uzemnění na ventilátoru 1 s uzemněním na ventilátoru 2 (Obrázek 2-34).
•
Propojit kolík č.6 na primárním ventilátoru (1) s kolíkem č.18 na sekundárním ventilátoru (2).
•
Propojit kolík č.18 na primárním ventilátoru s kolíkem č. 6 na sekundárním ventilátoru.
Obrázek 2-33: Konfigurace kolíků připojení ILV
Obrázek 2-34: Kolíky analogového uzemnění
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
31
Poznámka:
Pro přesný přenos vstupních a výstupních signálů je třeba alespoň jednoho analogového uzemnění. Jedno analogové
uzemnění je postačující pro přenos jakéhokoliv signálu.
Volba komunikačního jazyka (Language)
Dotkněte se rámečku Language a pomocí otočného ovladače vyberte požadovaný komunikační jazyk. Pomocí tlačítka
Accept vybranou možnost potvrďte. Veškeré texty zobrazené na LCD displeji se automaticky změní podle nastaveného
jazyka.
Poznámka:
Pro snadnější použití všech komunikačních jazyků se zobrazí jejich původní text textovém rámečku na stránce Utility.
Senzitivita alarmu Nízkého Vte (Low Tte Alarm)
Nastavte počet po sobě následujících dechových cyklů s vydechnutým dechovým objemem pod nastavením alarmu
Nízkého Vte, který bude potřebný k aktivaci alarmu. Výchozím nastavením jsou 3 dechový cykly, rozmezí je 1-5
dechových cyklů.
Zvýšení FIO2 (Increase FIO2)
Konfiguruje krokové zvýšení použité během manévru zvyšování kyslíku. Nastaví se množství kyslíku na ventilátoru,
které ventilátor navýší nad aktuální nastavené FIO2.
Příklad: Pokud je parametr Increase FIO2 nastaven na 20%
A
Nastavené FIO2 je 40%,
Pak
Při aktivaci manévru Zvýšení FIO2 se hodnota FIO2 zvýší na 60% a po uplynutí 2 minut se vrátí zpět na původních 40%.
Výchozím nastavením pro kojence je 20% a pro děti a dospělé pacienty 79%.
Poznámka:
Pro dosažení 100% dodávaného FIO2 během manévru Zvýšení FIO2 nastavte parametr Increase FIO2 na maximum, tzn.
79%.
Poznámka:
Pokud v menu nastavení vyberete nového pacienta, nastavení se vynuluje na výchozí hodnotu.
L2786-120 Rev. J
32
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Záložka Vstup/Výstup (Input/Output)
Obrázek 2-35: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
Konfigurace Analogového vstupu
Pod záhlavím „Set Analog Input Scale“ jsou dvě tlačítka představující dvě možná rozmezí napětí.
Pokud je celý rozsah výstupu zařízení, které připojujete, menší než 1 Volt, vyberte tlačítko rozsahu 0-1 Volt.
Jestliže je rozsah 5 V nebo méně, vyberte tlačítko rozsahu 0-5 Volt. Vyberte patřičný rozsah analogového vstupu a
stisknutím tlačítka „ACCEPT“ konfiguraci potvrdíte.
Analogový vstup je konfigurován na stejném konektoru jako je ILV. Konfigurace kolíků pro kabely použitelné pro tuto
funkci je znázorněna na Obrázek 2-36 dole. Konfigurace kolíků konektoru pro připojení k jinému zařízení musí dodat
výrobce daného zařízení.
VÝSTRAHA!
Všechny aplikace používající tento konektor vyžadují speciálně vyrobené kabely. NEPŘIPOJUJTE standardní
kabel DB25 do tohoto konektoru; mohlo by dojít k poškození ventilátoru. Obraťte se na pracovníky technické
podpory na číslech uvedených v Příloze A.
Obrázek 2-36: Zapojení analogového vstupu
L2786-120 Rev. J
33
34
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Analogové výstupy
Nastavte typ analogového výstupu
Analogový signál průtoku můžete vybrat mezi Wye Flow (průtok u „Y“-spojky, vypočtený průtok do pacienta) nebo
Machine Flow (průtok přístroje, měřený snímačem inspiračního průtoku uvnitř ventilátoru).
Obrázek 2-37: Konfigurace kolíků analogových výstupů
Konfigurace kolíků pro tlak, průtok, objem a dechovou fázi analogových výstupů je znázorněna na obrázku nahoře. Viz
též přílohu B, Specifikace, kde jsou uvedené konverze pro analogový výstup tlaku (cmH2O/mV), průtoku ((ml/min)/mV) a
Objemu (ml/mV).
Obrázek 2-38: Kolíky analogového uzemnění
Poznámka:
Pro bezpečný a přesný výstup a vstup analogového signálu je nezbytné alespoň jedno analogové uzemnění. Jedno
analogové uzemnění je dostačující pro kterýkoli i všechny ostatní signály.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
35
Tabulka 2-1: ILV a konfigurace kolíků analogového vstupu / výstupu
KOLÍK
FUNKCE
1
Analogový vstup, kanál 0
14
Analogový vstup, kanál 1
18
Vstup pro ILV
6
Výstup pro ILV
20
Pouze pro tovární využití. NEPŘIPOJOVAT.
22
Analogový výstup, TLAK
23
Analogový výstup, PRŮTOK
24
Analogový výstup, OBJEM
25
Analogový výstup, FÁZE DECHU
5,9,10,11,12,13
Uzemnění, analogové
Poznámka: Pro bezpečný a přesný přenos vstupních a výstupních signálů je třeba alespoň
jedno analogové uzemnění. Jedno analogové uzemnění je dostačující pro přenos jakéhokoli a
zároveň všech signálů.
Výstup RS-232
Nastavuje formát výstupu RS-232 pro digitální komunikaci přes port označený MIB.
Konfigurace výstupu RS-232 poskytuje následující možnosti nastavení:
Všeobecné
Vyberte 8, N, 1 a přenosové rychlosti: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 či 115200
nebo
Vyberte CR/LF či pouze CR
Obrázek 2-39: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu, všeobecný výstup RS-232
L2786-120 Rev. J
36
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
VueLink
Výstup RS-232:
Výběr vypnut
Obrázek 2-40: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu, Vuelink výstup RS-232
nebo
VOXP
Vyberte VOXP a 8, N, 1 / 7 ,N, 1 / 7, E, 1 nebo 7, 0, 1 a přenosové rychlosti: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Obrázek 2-41: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu, VOXP výstup RS-232
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
37
Připojení vzdáleného alarmu (Přivolání sestry)
Ventilátor AVEA je možné připojit k systému vzdáleného alarmu (tzv. funkce Přivolání sestry) přes modulární konektor
znázorněný na Obrázek 2-25 pod písmenem E. Konektor typu jack je konfigurován pro propojení se signály „normálně
zavřeno“ (NC, při alarmu se otevírá) nebo „normálně otevřeno“ (NO, při alarmu se zavírá). Kabely pro oba systémy jsou
k dispozici u obchodního zástupce společnosti CareFusion.
Záložka Datum/Čas (Date/Time)
Obrázek 2-42: Obrazovka Utility, tabulka čas / datum
Nastavení datumu
Před použitím ventilátoru pomocí techniky doteku-otočení-doteku použijte datový ovladač k nastavení správného
měsíce, dne a roku.
Nastavení času
Před použitím ventilátoru pomocí techniky doteku-otočení-doteku použijte datový ovladač k nastavení správného času
v hodinách a minutách.
Poznámka:
Po provedení změny datumu nebo času ventilátor vypněte a poté znovu zapněte a vyberte „NEW PT“ (nový pacient),
abyste tak zaručili koordinaci událostí (EVENTS) a trendů (TRENDS) s novým nastavením datumu a času.
L2786-120 Rev. J
38
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Napájení ventilátoru AVEA
Napájecí kabel ventilátoru nejprve připojte do vhodného výstupu napájecí AC sítě a poté zapněte spínač napájení
umístěný na zadním panelu ventilátoru, viz následující obrázek.
ON
OFF
Obrázek 2-43: Spínač napájení
Doba spouštění a bootování (spuštění řídícího software) u tohoto přístroje trvá přibližně 7 sekund.
VÝSTRAHA!
Ochranné připojení uzemnění cestou zemnícího vodiče v napájecím kabelu je základním předpokladem pro
bezpečný provoz. Pokud ochranné uzemnění chybí, všechny vodivé součásti, včetně ovládacích prvků, které se
mohou zdát být izolovanými, mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Aby proto nedošlo k úrazu elektrickým
proudem, zapojujte napájecí kabel pouze do správně instalovaného výstupu napájecí sítě, používejte výhradně
napájecí kabel, který byl dodán spolu s ventilátorem, a kontrolujte, je-li napájecí kabel v dobrém stavu.
VÝSTRAHA!
Pokud máte pochybnosti o integritě zemnícího vodiče externího napájení, odpojte ventilátor z napájecí AC sítě a
napájejte jej z jeho interní baterie nebo z volitelné externí baterie.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
39
Uživatelský verifikační test
VÝSTRAHA!
Uživatelský verifikační test musíte provádět vždy při odpojení od pacienta!
Uživatelský verifikační test se skládá z následujících tří dílčích testů a musí být proveden vždy před připojením nového
pacienta.
•
Test POST
Test POST (Power On Self Test, vnitřní test po zapnutí) je pro uživatele jasný a zobrazí pouze hlášení v případě, že
ventilátor zjistil chybu. Po dokončení testu POST bude zahájena normální ventilace.
•
Test EST (Extended Systems Test, rozšířený systémový test). Během tohoto testu ventilátor provede:
Testování těsnosti pacientského okruhu
Měření kompliance pacientského okruhu
Dvoubodovou kalibraci kyslíkového čidla
•
Test alarmů se skládá z verifikace následujících alarmů:
Alarm vysokého Ppeak
Alarm Ext High Ppeak
Alarm nízkého Ve
Alarm vysokého Ve
Alarm vysokého Vt
Alarm nízkého O2
Alarm nízkého Vt
Alarm vysokého O2
Alarm nízkého Ppeak
Alarm ztráty AC napájení
Rozpojení okruhu
Alarm vysoké dechové frekvence
Alarm intervalu apnoe
Alarm nízkého PEEP
UPOZORNĚNÍ
Ačkoli selhání kteréhokoli z výše uvedených testů nebude bránit ve funkci ventilátoru, musí být před použitím u pacienta
překontrolován, zda jeho provoz bude bezpečný.
Test po zapnutí (POST)
Tento test probíhá automaticky a provádí se následující kontroly:
•
Vnitřní test funkce procesoru
•
Kontrolní součet ROM
•
Test RAM
Test POST též zkontroluje funkci akustických alarmů a LED tím, že se ozve akustický signál alarmu a bliknou LED na
Modulu uživatelského rozhraní (UIM). Po ukončení testu POST se zahájí normální ventilace.
L2786-120 Rev. J
40
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Rozšířený systémový test (EST)
Funkce EST je přístupná ze stránky Setup (nastavení), jak je znázorněno na následujícím obrázku. Tuto stránku
otevřete stisknutím membránového tlačítka SETUP v levém dolním rohu UIM.
Obrázek 2-44: Obrazovka Nastavení
Pro zvolení stiskněte dotykové tlačítko EST.
Zobrazí se hlášení, které vás vyzve k odpojení pacienta a zaslepení
pacientské vidlice.
Po potvrzení, že pacient byl odpojen a pacientská vidlice byla
zaslepena, stiskněte tlačítko „CONT“ (pokračovat).
Ventilátor provede test EST a zobrazí odpočítávání času.
V průběhu tohoto testu ventilátor provede:
•
test těsnosti pacientského okruhu
•
měření kompliance pacientského okruhu
•
dvoubodovou kalibraci kyslíkového čidla
Měření kompliance pacientského okruhu a test těsnosti probíhají
současně s kalibrací kyslíkového čidla. Maximální doba, jakou může
test EST trvat, je 90 sekund. test EST můžete kdykoli přerušit a
vrátit se zpět na stránku Nastavení (setup) stisknutím tlačítka
CANCEL.
Po dokončení každého dílčího testu ventilátor zobrazí, zda test
prošel („Passed“) nebo selhal („Failed“) pomocí hlášení
zobrazeného vedle odpovídajícího testu.
Po dokončení testu stiskněte tlačítko CONTINUE, kterým se vrátíte
zpět na stránku nastavení.
Aby si ventilátor AVEA zapamatoval měření kompliance okruhu,
musíte stisknout tlačítko „SET UP ACCEPT“. V tomto okamžiku při
každém cyklu vypnutí a zapnutí, pokud vyberete „SAME PT“, budou
nadále zachovány uložené údaje z měření kompliance okruhu.
Pokud vyberete „NEW PT“, test EST bude požadovat spuštění této
funkce.
Obrázek 2-45: Obrazovky EST
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
41
Poznámka:
Pokud nepřipojíte ventilátor k přívodu kyslíku, kalibrace kyslíkového čidla se neprovede a test neprojde.
Test alarmů
Poznámka:
Pro zajištění správné kalibrace kyslíkového čidla musíte vždy provést test EST před provedením Manuálního testování
alarmů.
VÝSTRAHA!
Uživatelský verifikační test musí být vždy prováděn po odpojení pacienta od ventilátoru.
UPOZORNĚNÍ
Po provedení každého testu verifikace alarmů před zahájením testu následujícího zkontrolujte, zda se limity alarmu
vrátily na doporučené hodnoty uvedené v této kapitole.
Požadavky pro nastavení testu
Nastavení pro: dospělé pacienty
Tlak přívodu vzduchu
> 30 psig (2.1 bar)
pediatrické pacienty
Stejné
novorozence
Stejné
Tlak přívodu kyslíku
> 30 psig (2.1 bar)
Stejné
Stejné
Napětí AC napájení
115 ± 10 VAC
Stejné
Stejné
Pacientský okruh
6’ (2 m) Dospělý
6’ (2 m) Dospělý
Dětský
Kompliance
20 ml/cmH2O
20 ml/cmH2O
N/A
Resistence
5 cmH2O/L/sec
5 cmH2O/L/sec
N/A
Pro testování alarmů u ventilátoru AVEA pomocí standardního nastavení proveďte následující kroky (Tabulka popisující
výchozí nastavení pro dospělé, pediatrické a novorozenecké pacienty je uvedena na konci podkapitoly Test alarmů).
1.
Patřičným způsobem proveďte připojení přívodu vzduchu a kyslíku. Napájecí kabel připojte do příslušného výstupu
napájecí sítě. Připojte k ventilátoru pacientský okruh patřičné velikosti opatřený testovací plící.
2.
Zapněte ventilátor a jakmile se zobrazí Stránka výběru pacienta, vyberte NEW PATIENT. Potvrďte tuto volbu stisknutím
tlačítka PATIENT ACCEPT. Tím se umožní výchozí nastavení pro manuální test alarmů.
3.
V menu na stránce Volby velikosti pacienta vyberte patřičnou velikost pacienta pro váš test (dospělý, pediatrický,
novorozenecký). Volbu potvrďte stisknutím SIZE ACCEPT. Aktivní zvlhčovač vypněte.
4.
Proveďte všechny potřebné úpravy nebo zadání na stránce Nastavení ventilace a potvrďte stisknutím SETUP ACCEPT.
5.
Stiskněte tlačítko Alarm Limits v pravém horním rohu uživatelského rozhraní.
6.
Zkontrolujte, zda nejsou aktivní žádné alarmy a stisknutím tlačítka reset alarmu v pravém horním rohu uživatelského
rozhraní vymažte veškeré alarmové indikace.
7.
Ovladač %O2 nastavte na 100%. Odpojte kyslíkové čidlo ze zadního panelu ventilátoru a zkontrolujte, zda se aktivuje
alarm Nízkého O2. Vraťte nastavení ovladače O2 na 21% při stále odpojeném kyslíkovém čidle ze zadního panelu
ventilátoru. Vyjměte čidlo ze zadního panelu. Proveďte profouknutí čidla z externího přívodu kyslíku. Přesvědčte se, zda
L2786-120 Rev. J
42
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
se aktivoval alarm Vysokého O2. Vraťte ovladač %O2 a zapojte kyslíkové čidlo zpět do zadního panelu ventilátoru.
Vymažte všechna alarmová hlášení stisknutím tlačítka resetu alarmů.
8.
Nastavte PEEP na 0. Alarm Nízkého PEEP nastavte na 0. Odpojte pacientskou vidlici od testovací plíce. Přesvědčte se,
zda se aktivuje alarm Nízkého Ppeak následovaný alarmem Rozpojení okruhu. Druhý alarm by se měl spustit během
15 vteřin nebo během jednoho dechového cyklu. Připojte zpět testovací plíci a stisknutím tlačítka resetu alarmů vymažte
alarmová hlášení.
9.
Odpojte napájecí kabel z napájecí AC sítě. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Ztráty AC napájení. Připojte zpět napájecí
kabel. Stisknutím tlačítka resetu alarmů vymažte alarmová hlášení.
10. Ucpěte výdechový port. Zkontrolujte, zda se aktivoval alarm vysokého Ppeak a po pěti sekundách také alarm Ext High
Peak.
11. Ovladač dechové frekvence nastavte na 1 d/min. Zkontrolujte, zda se po uplynutí výchozího intervalu 20 sekund aktivuje
alarm Apnoe. Vraťte zpět ovladač na jeho výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
12. Limit alarmu Nízkého PEEP nastavte nad úroveň nastavení ovladače PEEP na ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje
alarm Nízkého PEEP. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
13. Limit alarmu Vysokého Ppeak nastavte na úroveň pod měřený špičkový tlak nebo v novorozenecké aplikaci pod
nastavení ovladače inspiračního tlaku na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm vysokého Ppeak.
Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
14. Limit alarmu Nízkého Ve nastavte na úroveň nad naměřenou Ve na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje
alarm Nízkého Ve. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
15. Limit alarmu Vysokého Ve nastavte na úroveň pod naměřenou Ve na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje
alarm Vysokého Ve. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
16. Limit alarmu Nízkého Vt nastavte na úroveň nad naměřenou Vt na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm
Nízkého Vt. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
17. Limit alarmu Low Vt nastavte na úroveň nad nastavenou hodnotu Vt na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se alarm
Low Vt po počtu dechů nastavených pomocí obrazovky Utility pro citlivost VTE aktivuje. Vraťte nastavení alarmu na
výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
18. Limit alarmu Vysoké frekvence nastavte pod výchozí hodnotu ovladače dechové frekvence na ventilátoru. Zkontrolujte,
zda se aktivuje alarm. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů.
19. Ucpěte inspirační větev pacientského okruhu. Ověřte, zda se aktivoval alarm okluze okruhu.
UPOZORNĚNÍ
Ačkoli selhání kteréhokoli z výše uvedených testů nebude bránit ve funkci ventilátoru, musí být před použitím u pacienta
překontrolován, zda jeho provoz bude bezpečný.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
43
Výchozí nastavení pro dospělé, pediatrické a novorozenecké pacienty
Výchozí nastavení jsou provozní nastavení, která se zaktivují při každém stisknutí tlačítka „New Patient“ po zapnutí
přístroje.
Nastavení ventilace
Nastavení pro:
Průměr ET kanyly
Délka ET kanyly
Kompenzace ztrát tracheální
kanyly
Kompenzace netěsnosti
Kompenzace kompliance
okruhu (Circ Comp)
dospělé pacienty
7.5 mm
30 cm
Off
pediatrické pacienty
5.5 mm
26 cm
Off
novorozence
3.0 mm
15 cm
Off
Off
0.0 ml/cmH2O
Off
0.0 ml/cmH2O
Zvlhčování
Hmotnost pacienta
Aktivní On
1 kg
Aktivní On
1 kg
Off
0.0 ml/cmH2O
NENÍ aktivní u
novorozenců
Aktivní On
1 kg
Nastavení pro:
Ventilační režim
Dech. frekvence (Rate)
Dechový objem (Volume)
Špičkový průtok (Peak Flow)
Inspirační tlak (Insp Pres)
Inspirační Pauza (Insp Pause)
dospělé pacienty
Volume A/C
12 d/min
500 ml
60 L/min
15 cmH2O
0.0 sec
pediatrické pacienty
Volume A/C
12 d/min
100 ml
20 L/min
15 cmH2O
0.0 sec
novorozence
TCPL A/C
20 d/min
2.0 ml
8 L/min
15 cmH2O
0.0 sec
Inspirační čas (Insp Time)
PSV
PEEP
Inspirační průtokový Trigger
(Flow Trig)
%O2
1.0 sec
0 cmH2O
6 cmH2O
1.0 L/min
0.75 sec
0 cmH2O
6 cmH2O
1.0 L/min
0.35 sec
0 cmH2O
3 cmH2O
0.5 L/min
40%
40%
40%
pediatrické pacienty
0 (off)
novorozence
N/A
5
N/A
0 (off)
1 (Decelerační)
2.0 L/min
3.0 cmH2O
N/A
1 (Decelerační)
2.0 L/min
3.0 cmH2O
5
5
25%
10%
Primární ovladače
Rozšířená nastavení
Nastavení pro: dospělé pacienty
Vsync
0 (off)
Rychlost náběhu Vsync
5
(Vsync Rise)
Prohloubený vzdech (Sigh)
0 (off)
Křivka (Waveform)
1 (Decelerační)
Klidový průtok (Bias Flow)
2.0 L/min
Inspirační tlakový Trigger
3.0 cmH2O
(Pres Trig)
Rychlost náběhu PSV
5
(PSV Rise)
Cyklus PSV (PSV Cycle)
25%
L2786-120 Rev. J
44
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Nastavení pro:
Max. doba trvání PSV
(PSV Tmax)
Řízený objem (Mach Vol)
Objemový limit (Vol Limit)
dospělé pacienty
5 sec
pediatrické pacienty
0.75 sec
novorozence
0.35 sec
0L
2.50 L
0 ml
500 ml
0 ml
300.0 ml
Rychlost náběhu tlaku
(Insp Rise)
Průtokový cyklus (Flow Cycle)
T High PSV
T High Sync
T Low Sync
Požadovaný průtok
(Demand Flow)
5
5
5
0% (off)
Off
0%
0%
On
0% (off)
Off
0%
0%
On
0% (off)
N/A
N/A
N/A
On
Nastavení pro:
Horní limit frekvence
(High Rate)
Horní limit dech. objemu
(High Vt)
Dolní limit dech. objemu
(Low Vt)
Dolní limit minutového objemu
(Low Ve)
Horní limit minutového objemu
(High Ve)
Dolní limit inspiračního tlaku
(Low Ppeak)
Horní limit inspiračního tlaku
(High Ppeak)
dospělé pacienty
75 d/min
pediatrické pacienty
75 d/min
novorozence
75 d/min
3.00 L
1000 ml
300 ml
0.0 L
0.0 ml
0.0 ml
1.0 L
0.5 L
0.5 L
30.0 L/min
30.0 L/min
5.0 L/min
8 cmH2O
8 cmH2O
5 cmH2O
40 cmH2O
40 cmH2O
30 cmH2O
Dolní limit PEEP (Low PEEP)
Trvání apnoe (Apnea Interval)
3 cmH2O
20 sec
3 cmH2O
20 sec
1 cmH2O
20 sec
Nastavení pro:
Manuální ventilace
(Manual Breath)
Odsávání (Suction)
↑O2
Nebulizer
Inspirační prodleva (Insp Hold)
dospělé pacienty
---
pediatrické pacienty
---
novorozence
---
--79%
-----
--79%
--20%
---
---
Expirační prodleva (Exp Hold)
---
---
---
Nastavení alarmů
Nastavení pomocných parametrů
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
45
Kontrolní záznam Uživatelského verifikačního testu AVEA
Sériové číslo přístroje:________________________ Datum testu:_____________________
TEST
Automatizované testy
Vnitřní test po zapnutí (POST)
Test těsnosti pacientského okruhu
Měření kompliance pacientského okruhu
Dvoubodová kalibrace kyslíkového čidla
Manuální testy alarmů
Alarm vysoké dechové frekvence
Alarm nízkého dechového objemu
Alarm vysokého dechového objemu
Alarm nízkého minutového objemu
Alarm vysokého minutového objemu
Alarm nízkého Ppeak
Alarm vysokého Ppeak
Alarm nízkého PEEP
Alarm intervalu apnoe
Alarm dlouhodobě vysokého Ppeak
Alarm rozpojení okruhu
Alarm okluze okruhu
Alarm ztráty AC napájení
Alarm vysokého O2
Alarm nízkého O2
Podpis testující osoby:_______________________
Jméno a funkce:____________________________
L2786-120 Rev. J
PASS
FAIL
46
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Řešení provozních problémů
Při vzniklém problému odpojte pacienta od ventilátoru
Příznak
Neprojde testem EST - selhal test
těsnosti.
Příčina
Vidlice okruhu není zcela zavřena.
Netěsnost v pacientském okruhu.
Vložka filtru není správně usazena.
Netěsnost ve výdechovém ventilu.
Neprojde testem EST - selhala
kalibrace O2
Nejsou žádné hodnoty ze snímače
proximálního průtoku.
Konektor čidla O2 není správně
připojen.
Příliš nízký tlak přívodu plynu.
Defekt čidla O2.
Nekompatibilní snímač / velikost
pacienta.
Snímač není připojen.
Uvolnění externího připojení.
Vadný senzor.
Došlo k vnitřní chybě.
Vti > Vte při provozu bez snímače
proximálního průtoku.
Vte > Vti
Normální stav při provozu s
testovací plící.
Normální stav, pokud jsou specifikace
přesnosti ventilátoru ±10 %.
Defekt snímače exspiračního
průtoku.
Netěsnost v pacientském okruhu,
kondenzační nádobce nebo
výdechovém bloku.
Normální stav, pokud jsou
specifikace přesnosti ventilátoru
±10 %.
Defekt snímače exspiračního
průtoku.
Netěsnost v pacientském okruhu,
kondenzační nádobce nebo
výdechovém bloku.
Došlo k vnitřní chybě.
Řešení
Zkontrolujte, je-li vidlice zcela
zavřena.
Překontrolujte těsnost okruhu a
přezkoušejte veškerá připojení
okruhu k ventilátoru. V případě
potřeby okruh vyměňte.
Vyjměte výdechový blok a
překontrolujte stav všech spojení.
Znovu zapojte a překontrolujte.
V případě potřeby vyměňte.
Vyměňte membránu výdechového
ventilu.
Zkontrolujte připojení čidla.
Zkontrolujte, je-li přívodní tlak
vzduchu i kyslíku nad 20 psig.
Vyměňte čidlo O2.
Viz uživatelský manuál, kde je
uveden správný postup pro
konfiguraci snímače / režimu.
Zkontrolujte správné připojení
snímače jak k y-spojce pacienta,
tak k přípojce ventilátoru.
Zkontrolujte externí připojení.
Vyměňte senzor.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Opatření nejsou nutná.
Opatření nejsou nutná, pokud je
ventilátor ve specifikovaném rozmezí.
Vyčistěte / vyměňte snímače
exspiračního průtoku.
Překontrolujte testem těsnosti.
Opatření nejsou nutná, pokud je
ventilátor ve specifikovaném
rozmezí.
Vyčistěte / vyměňte snímače
exspiračního průtoku.
Překontrolujte testem těsnosti.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Rozbalení a instalace
Příznak
Příčina
Objemy jsou postupem času
nepřesné.
Cizí materiál ve snímači průtoku.
Křivka objemu je u pacienta s
interním snímačem nad nebo pod
základní linií.
Nesprávné nastavení zvlhčovače
„Active on/off“.
Normální stav, pokud jsou
specifikace přesnosti ventilátoru
±10 %.
Defekt snímače exspiračního
průtoku.
Došlo k vnitřní chybě.
Došlo k vnitřní chybě.
Chybí výdej z nebulizátoru.
Ventilátor běží s přívodem z
kompresoru.
Průtok je menší než 15 l/min.
Došlo k vnitřní chybě.
Monitor FIO2 zobrazuje nepřesně
nebo zobrazuje „***“.
PEEP je příliš vysoký.
47
Řešení
Pro zvlhčovač nastavte „Active on“,
pro „HME“ nastavte „Active off“.
Opatření nejsou nutná, pokud je
ventilátor ve specifikovaném
rozmezí.
Vyčistěte / vyměňte snímače
exspiračního průtoku.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Snímač vyčistěte nebo vyměňte.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Připojte přívod vzduchu z
centrálního rozvodu.
Zvyšte průtok na patřičnou hodnotu.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Čidlo O2 vyžaduje kalibraci.
Proveďte test EST.
Čidlu O2 se blíží konec životnosti.
Vyměňte čidlo O2.
Vložka výdechového filtru je ucpaná Vložku filtru vyměňte.
nebo saturovaná.
Defektní membrána výdechového
ventilu.
Vyměňte membránu výdechového
ventilu.
Jednotka nepracuje při napájení ze Spálená pojistka ve vstupním
sítě.
napájecím modulu.
Napájecí kabel není zapojen do
zásuvky.
Vyměňte pojistku napájení.
Jednotka nepracuje správně při
napájení z baterie.
Interní baterie vyžaduje pro nabití
na plnou kapacitu alespoň 4 hodiny.
Externí baterie může vyžadovat až
12 hodin se svítící zelenou LED pro
nabití na plnou kapacitu.
Baterie vyžaduje pro úplné nabití
alespoň 4 hodiny.
Baterie není dostatečně dobitá.
Nesprávný indikátor úrovně nabití – Baterie je nadměrně vybitá.
interní baterie.
• Interní baterie nevydrží v
provozu po uvedenou dobu.
• Indikátor úrovně nabití baterie
svítí zeleně, ale provozní doba
baterie je kratší, než indikátor
udává.
• Baterie si zřejmě nedokáží
uchovat dostatečné nabití.
L2786-120 Rev. J
Je nutné provést údržbu a testy.
Zkontrolujte připojení.
Proveďte resetování sledování
úrovně dobití interní baterie.
48
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Příznak
Příčina
Řešení
Doba provozu na baterii je nižší.
Baterie není plně dobitá.
Interní baterie vyžaduje pro nabití
na plnou kapacitu alespoň 4 hodiny.
Externí baterie vyžaduje pro úplné
nabití minimálně 12 hodin.
Baterie je vadná.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Nesprávný indikátor úrovně nabití – Baterie je nadměrně vybitá.
externí baterie.
Připojení je uvolněné.
Baterie vyžaduje pro úplné nabití
alespoň 12 hodin.
Zkontrolujte připojení.
Přístroj nepracuje s kompresorem.
Došlo k vnitřní chybě.
Automatické cyklování
Nesprávné nastavení senzitivity.
Zkontrolujte nastavení průtokového
i tlakového triggeru.
Netěsnost okruhu
Minutový objem překročil 40 l/min.
Proveďte test EST a dle potřeby
opravte netěsnosti. Klidový průtok
Bias Flow musí být nastaven
přibližně o 1,5 l/min vyšší, než je
nastavení průtokového triggeru.
Zapněte požadavkový průtok.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Redukujte minutový objem.
Konektor Air/Heliox není správně
zapojen.
Zajistěte správné zapojení
konektoru.
Došlo k vnitřní chybě.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Vyměňte senzor.
Zobrazení „Vent INOP“.
Alarm nízkého tlaku plynu na
kompresoru.
Alarm „Loss of gas“.
Indikátor hlásí chybu zařízení.
Požadavkový průtok byl vypnut.
Závada systému.
Vadný senzor.
Výdechový senzor průtoku není
zapojen.
Zkontrolujte připojení.
Konektor senzoru O2 není zapojen.
Zkontrolujte čidlo O2.
Defekt čidla O2.
Vyměňte čidlo O2.
Došlo k vnitřní chybě.
Obraťte se na pracovníky technické
podpory.
Externí baterie by měla být
zapojována, když je odpojeno
napájení ze sítě.
Pořadí zapojování nebylo správné.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příznak
Tlaková limitace NCPAP.
Rozbalení a instalace
49
Příčina
Řešení
Okluze exspiračního ramene
pacientského okruhu.
Zkontrolujte, zda exspirační rameno
není zalomené či ucpané
kondenzovanou vodou.
Okluze exspiračního filtru.
Vyměňte exspirační filtr.
Nízký tlak NCPAP.
Rozpojení okruhu.
Netěsnost okruhu.
Netěsnost pacientského rozhraní.
Zkontrolujte okruh.
Zkontrolujte pacientské rozhraní.
Vysoký tlak NCPAP.
Okluze pacientského okruhu.
Voda v okruhu.
Pacient interferuje s ventilátorem.
Zkontrolujte pacientský okruh.
Zkontrolujte nosní koncovky.
Rozpojení okruhu.
Rozpojení pacientského okruhu.
Zkontrolujte pacientský okruh.
Nepřesné hodnoty
barometrického tlaku.
Barometr může vyžadovat kalibraci. Obraťte se na pracovníky technické
podpory společnosti CareFusion.
L2786-120 Rev. J
50
Rozbalení a instalace
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Kapitola 3:
51
Provoz ventilátoru
Membránová tlačítka a LED
Obrázek 3-1a: Modul Uživatelského Rozhraní (UIM) – mezinárodní verze se znázorněnými ikonami tlačítek
L2786-120 Rev. J
52
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Obrázek 3-1b: Modul Uživatelského Rozhraní (UIM) – anglická verze se znázorněnými popisy tlačítek
Obrázek 3-1: Modul uživatelského rozhraní
Membránová tlačítka jsou ovladače, které na UIM obklopují dotykový displej. Ve směru hodinových ručiček jsou po
obvodu UIM od pravého horního rohu (viz šipka) následující tlačítka:
A
LED Ztišení alarmů
Stisknutím tohoto tlačítka se potlačí akustická složka alarmů na dobu 2 minut (±1 sekunda) nebo do dalšího stisknutí
tohoto tlačítka Ztišení alarmů. Toto tlačítko není funkční pro alarm VENT INOP.
Poznámka:
Stisknutí tlačítka Ztišení alarmů nezabrání u některých alarmů opětovnému rozezvučení akustických alarmů později.
B
Zrušení (reset) alarmů
Zrušení vizuální indikace alarmů, které již nejsou aktivní.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
C
Provoz ventilátoru
53
Limity alarmů
Otevření stránky limitů alarmů pro zadávání dat nebo jejich úpravu. Zapíná a vypíná zobrazení stránky.
Poznámka:
Stisknutím tlačítka Zmrazení při otevřeném okně Limitů alarmů se okno automaticky zavře a zastaví se pohyb grafů na
displeji.
D
Manuální dechový cyklus
Stisknutím tohoto tlačítka během exspirační fáze dechového cyklu ventilátor dodá jednotlivý řízený dechový cyklus podle
aktuálního nastavení ventilátoru. Pokud tlačítko stisknete během inspirační fáze, žádný dechový cyklus nebude dodán.
Poznámka:
Tlačítko manuálního dechového cyklu není aktivně během režimu APRV / BIPHASIC.
E
Odsávání (LED)
Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje sekvence přípravy pro odpojení před odsáváním z dýchacích cest. Ventilátor poté:
•
Spustí proces nárůstu %O2 na dobu 2 min (viz popis tlačítka „Nárůst O2“ níže)
•
Pokud je alarm rozpojení okruhu aktivní, ventilátor přeruší cyklování a nastaví klidový průtok.
Ventilátor automaticky rozpozná nové připojení pacienta a obnoví normální průtok.
•
Ztiší alarmy na dobu 120 s.
Stisknete -li tlačítko ODSÁVÁNÍ znovu během aktivní 2 minutové sekvence pro odsávání, tato sekvence se vypne.
F
Zvýšení O2
Při stisknutí tohoto tlačítka ventilátor bude po dobu 2 minut dodávat pacientovi zvýšenou koncentraci O2. Dojde-li ke
stisknutí tlačítka nárůstu O2, během tohoto 2 minutového období, funkce se vypne a ventilátor se vrátí k původně
nastaveným hodnotám.
Standardní nastavení:
Dospělí:
+20% novorozenci; 79% dospělí a děti
Dospělí / děti:
79% nad nastavenou hodnotu %O2
Novorozenci:
20% nad nastavenou hodnotu nebo 100% O2 dle toho, která hodnota je menší.
L2786-120 Rev. J
54
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Provedení konfigurace Zvýšení FIO2:
Přístup na záložku Konfigurace na stránce Utility:
Zvýšení FIO2:
Konfiguruje krokové zvýšení použité během manévru Zvýšení kyslíku. Nastavuje množství kyslíku, které ventilátor
navýší nad aktuálně nastavenou úroveň FIO2.
Příklad:
Pokud je Zvýšení FIO2 nastavené na 20%
A
Nastavená úroveň FIO2 je 40%,
POTÉ
Při aktivaci manévru Zvýšení FIO2 se hodnota FIO2 zvýší po dobu 2 minut na 60% a po
uplynutí tohoto intervalu se vrátí zpět na 40%.
Výchozím nastavením pro novorozence je 20% a pro děti a dospělé pacienty 79%.
Poznámka:
Nastavení bude resetováno na výchozí hodnoty, jakmile v Nastavení vyberete Nového pacienta (New Patient).
Poznámka:
Pro dosažení 100% dodávaného FIO2 během manévru Zvýšení FIO2 můžete zvýšit nastavení na maximální hodnotu, tzn.
79%.
VÝSTRAHA!
Stisknutím tlačítka „Odsávání“ nebo tlačítka „Nárůstu O2“ během podávání směsi Heliox může dojít k přerušení
dodávky této směsi. Následkem toho po uplynutí 2-minutového přerušení nebo po stisknutí tohoto tlačítka může
dojít ke značnému nárůstu dechového objemu vlivem vyplavení plynu ze zásobníku.
G
Otočný ovladač
Mění hodnoty ve zvolených polích na dotykové obrazovce.
H
Přijetí dat
Stisknutím toho tlačítka přistroj akceptuje hodnoty zadané do příslušného pole na dotykové obrazovce.
I
Zrušení dat (Cancel)
Stisknutím tohoto tlačítka se vymažou data zadané do příslušného pole na dotykové obrazovce. Ventilátor bude
pokračovat ve ventilaci s předchozím nastavením.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
J
Provoz ventilátoru
55
Exspirační prodleva
Po stisknutí a přidržení tlačítka EXP HOLD ventilátor pacientovi neumožní na začátku dalšího dechového cyklu nádech
ani výdech po dobu 20 sekund (u dospělých a dětí) pro dechovou frekvenci 20 a méně, 25 sekund pro dechovou
frekvenci vyšší než 20, nebo 3 sekundy (u novorozenců). Funkce exspirační prodlevy NENÍ aktivní v režimu TCPL.
K
Inspirační prodleva (Manuál)
Po stisknutí a přidržení tlačítka INSP HOLD ventilátor pacientovi po dodání nastaveného dechového objemu neumožní
výdech po dobu až 3.0 s (± 0,1 s).
L
Nebulizace
Je-li připojen vřazený nebulizátor, po stisknutí tlačítka ventilátor dodává pacientovi plyn o tlaku 10 ±1,5 psig (0,7 baru)
do nebulizátoru, pokud vypočítaný celkový průtok plynu dodávaného pacientovi je ≥ 15 l/min.
Podávání směsi plynů nebulizátoru je synchronizováno s inspirační fází dechu a trvá 20 min. Dalším stisknutím tlačítka
Nebulizátor se ukončí aplikace ještě před uplynutím zmíněného 20-minutového intervalu.
UPOZORNĚNÍ!
Pro napájení nebulizátoru se nedoporučuje používat externí zdroje plynů.
VÝSTRAHA!
Používání nebulizátoru může ovlivnit dechové objemy pacienta.
Poznámka:
Nebulizátor nepoužívejte při používání směsi plynů Heliox.
M
Velikost pacienta
Indikátory velikosti pacienta (novorozenec, dítě, dospělý) se nacházejí na dolním okraji čelního panelu a
ukazují, která kategorie pacientů je aktuálně vybrána. Pro tyto LED indikátory nejsou na UIM přiřazena
žádná membránová tlačítka.
Poznámka:
Ventilátor nedovolí změnit kategorii pacienta v případě, že aktivní režim ventilace není pro nově požadovanou kategorii
pacienta dostupný. V takovém případě přístroj zobrazí pokyn nejprve změnit ventilační režim. Např. při neonatální
ventilaci se spuštěnou funkcí TCPL nelze změnit kategorii pacienta na dospělou nebo dětskou, aniž byste předtím
změnili režim ventilace na některý režim dostupný pro tyto kategorie pacienta.
Ventilátor taktéž nedovolí změnit velikost pacienta, pokud je aktivní funkce MACHINE VOLUME. V tom případě se
zobrazí pokyn, aby operátor před změnou kategorie pacienta nejprve funkci MACHINE VOLUME vypnul.
L2786-120 Rev. J
56
N
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Zámek ovladačů (LED)
Stisknutím tlačítka PANEL LOCK se uzamknou, tj. vyřadí z provozu, všechny ovladače umístěné na přední panelu a v
jednotlivých oknech obrazovky, s výjimkou tlačítek: Manuální Ventilace, Odsávání, Nárůst %O2, Reset Alarmu, Ztišení
Akustického Alarmu A Zámku.
O
Tiskárna
Stisknutím tlačítka PRINT ventilátor předá na displeji právě zobrazovaná data pro tisk na řádně připojenou paralelní
tiskárnu.
P
Nastavení (Setup)
Po stisknutí tohoto membránového tlačítka se zobrazí okno nastavení ventilátoru.
Poznámka:
Dalším stisknutím tlačítka v okně nastavení ventilátoru bez předchozího potvrzení zadaných hodnot se okno zavře a
obnoví se předešlé nastavení ventilátoru. Okno nastavení ventilátoru používá k potvrzení zadaných dat dotykové tlačítko
ACCEPT zobrazené na displeji. Chcete-li změnit kategorii pacienta bez volby zadání nového pacienta (NEW PATIENT),
je nutné po provedené změně kategorie potvrdit nové nastavení tlačítkem ACCEPT.
Q
Rozšířené nastavení (LED)
Toto tlačítko otevírá okno rozšířených nastavení (Advanced), kde lze zadávat či upravovat data. Tímto tlačítkem se okno
zapíná a vypíná.
Poznámka:
Stisknutím tlačítka ZMRAZENÍ OBRAZU (FREEZE) při otevřeném okně rozšířených nastavení (Advanced) se okno
automaticky zavře a zastaví se pohyb křivek na displeji.
R
Režim (Mode)
Otevírá okno pro nastavení pracovního režimu, kde lze změnit či upravovat hodnoty jednotlivých parametrů, zapínat a
vypínat zobrazení okna. Okno se otevře také po stisknutí indikátoru MODE v horním okraji dotykové obrazovky.
Poznámka:
Dalším stisknutím tlačítka bez předchozího potvrzení zadaných hodnot se okno zavře a obnoví se předešlé platné
nastavení. Okno MODE využívá funkce pro potvrzení zadaných dat tlačítka ACCEPT zobrazené na displeji.
S
Událost (Event)
Záznam příhody (Event) pro budoucí reference. Některé události se zaznamenávají automaticky, jiné je třeba označit
manuálně na této obrazovce. Blíže viz „Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry“, kde je uveden úplný seznam událostí.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
T
Provoz ventilátoru
57
Zmrazení
Tlačítkem FREEZE se znehybní právě probíhající obrazu a současně se zastaví aktualizace zobrazovaných hodnot
probíhající v reálném čase až do dalšího stisknutí. Při „zmrazení“ obrazu se objeví na obrazovce kursor. Kurzorem je
možné pohybovat otáčením ovladače po datových bodech na křivce, smyčce nebo v trendech. Dalším stisknutím tlačítka
se displej opět zaktivuje (rozpohybuje).
Obrázek 3-2 ukazuje obraz smyčky průtok/objem během „zmrazení“. Kurzor obkresluje zmrazenou smyčku podél os
X-Y. Hodnoty parametru na smyčce se zobrazují v praporkách, jak je patrné na Obrázek 3-2.
Obrázek 3-2: Smyčka Průtok/Objem ve zmrazeném stavu
U
Okna zobrazení (Screens)
Stisknutím se otevře nabídka zobrazení dostupných oken (Obrázek 3-3). Tuto nabídku lze též otevřít stisknutím
indikátoru volby oken v horní části dotykové obrazovky přístroje.
Poznámka:
Dalším stisknutím tlačítka SCREENS se okno zavře.
Obrázek 3-3: Nabídka oken zobrazení
L2786-120 Rev. J
58
V
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Hlavní zobrazení
Návrat do hlavního zobrazení.
W
LED stavu alarmu
Indikátory alarmů se nacházejí v pravém horním rohu předního panelu UIM a blikají červeně u alarmů s vysokou
prioritou nebo žlutě u alarmů se střední prioritou (viz „Kapitola 5: Volumetrická kapnografie“).
Nastavení pacienta
Stránky volby pacienta
Okno volby pacienta umožňuje zvolit mezi obnovou ventilace současného pacienta (RESUME CURRENT) nebo úpravou
konfigurace ventilace pro nového pacienta (NEW PATIENT).
Obrázek 3-4: Stránka volby pacienta
Pokud stisknete tlačítko RESUME CURRENT, ventilátor zahájí ventilaci s parametry, které byly nastaveny pro
posledního ventilovaného pacienta.
Stisknutím tlačítka NEW PATIENT se vymažou z paměti ventilátoru všechny smyčky a trendy, všechny nastavené
parametry se vynulují a obnoví se standardní nastavení přístroje.
Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka Přijetí pacienta.
Stránka volby kategorie pacienta
Okno výběru kategorie pacienta se zobrazí jako první krok v sekvenci nastavení nového pacienta (NEW PATIENT).
Poznámka:
Volba kategorie nového pacienta nebude aktivní, pokud nestisknete tlačítko SIZE ACCEPT.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
Obrázek 3-5: Stránka volby kategorie pacienta
Poznámka:
Ventilátor nedovolí změnit kategorii pacienta, pokud aktuální režim ventilace není pro nově požadovanou kategorii
pacienta přístupný. V takovém případě přístroj zobrazí pokyn, aby operátor nejprve změnil ventilační režim. Např. při
neonatální ventilaci se spuštěnou funkci TCPL nelze změnit kategorii pacienta na dospělou nebo dětskou, aniž byste
předtím změnili režim ventilace na některý typ dostupný pro tyto kategorie pacientů.
Nastavení ventilace
Stránka nastavení ventilace
Obrázek 3-6: Nastavení ventilace
V okně Nastavení ventilace lze jednotlivými ovládacími prvky nastavit následující parametry:
Automatická kompenzace tracheální kanyly (AAC)
L2786-120 Rev. J
Možnosti nastavení:
ON/OFF
Standardní nastavení:
OFF
59
60
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Při zapnuté funkci automatické kompenzace tracheální kanyly ventilátor automaticky propočítává pokles tlaku přes
endotracheální kanylu a upravuje tlak v dýchacích cestách tak, aby dodávaný inspirační tlak na distálním konci (na
carině) odpovídal nastaveným hodnotám. Při tomto propočítávání bere ventilátor v úvahu hodnotu průtoku, složení
směsi plynů (Heliox nebo kyslík/dusík), průměr a délku kanyly a odlišnost jednotlivých zakřivení hltanu podle věkové
kategorie pacienta [novorozenec (neonatal); dítě (pediatric) a dospělý (adult)]. Tato kompenzace je aktivní pouze při
inspiriu. Funkci automatické kompenzace tracheální kanyly lze aktivovat u všech ventilačních režimů s tlakovou
podporou a průtokem cyklovaných tlakově řízených dechových cyklů.
Poznámka:
Monitorovaný inspirační tlak v dýchacích cestách bude při zapnuté funkce kompenzace tracheální kanyly vyšší než
nastavená hodnota.
VÝSTRAHA!
Spuštění funkce automatické kompenzace tracheální kanyly během ventilace pacienta způsobí náhlý nárůst
hodnot maximálního tlaku v dýchacích cestách s následným nárůstem dechového objemu. Pokud se
rozhodnete aktivovat tuto funkci v době, kdy je k ventilátoru připojen pacient, je nutné dodržet všechna
související bezpečností opatření a minimalizovat tak nebezpečí dodání příliš velkého dechového objemu.
I když je inspirační tlak nastaven na nulu, funkce automatické kompenzace tracheální kanyly bude nadále udržovat
zvýšený tlak v dýchacích cestách, aby se kompenzoval odpor endotracheální kanyly.
Pokud je funkce automatické kompenzace tracheální kanyly AAC zapnuta, objeví se ve všech ventilačních režimech na
displeji příslušný indikátor, i když funkce momentálně není aktivní (např. u objemově řízených dechů). To má za úkol
upozornit vás na to, že funkce automatické kompenzace tracheální kanyly se spustí, jakmile se vybere pracovní režim
ventilace s tlakovou podporou nebo kombinovaný ventilační režim (např. objemově řízená SIMV ventilace).
Průměr trubice (Diameter):
Rozmezí:
Výchozí nastavení:
2.0 až 10.0 mm
7.5 mm – dospělí
5.5 mm – děti
3.0 mm – novorozenci
Délka trubice (Length):
Rozmezí:
2.0 až 30.0 cm - dospělí
2.0 až 26.0 cm - děti
2.0 až 15.0 cm - novorozenci
Výchozí nastavení:
30.0 cm - dospělí
26.0 cm - děti
15.0 cm - novorozenci
Kompenzace tlakových ztrát (Leak Comp)
Rozmezí:
ON/OFF
Výchozí nastavení:
OFF
Během výdechu se udržuje hodnota PEEP v dýchacím okruhu pomocí vzájemné spolupráce průtokového ventilu (FCV) a
výdechového ventilu (ExV). Servoovládání tlaku na výdechovém ventilu (ExV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP a
servoovládání tlaku na průtokovém ventilu (FCV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP-0,4 cmH2O. Servo na ExV se otevře,
pokud je hodnota tlaku vyšší než cílová, a jakmile tlak klesne pod svou cílovou hodnotu, FCV dodá průtok až na maximální
průtokovou rychlost příslušně dle velikosti pacienta. Tato funkce v průběhu podávání dechového cyklu není aktivní.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
61
Kompliance dýchacího okruhu (Circ Comp)
Při spuštěné funkci kompenzace kompliance okruhu se objem dodávané směsi plynů během objemově řízeného nebo
cíleného dechového cyklu zvýší na nastavený objem zvýšený o hodnotu ztráty objemu vlivem kompliance dýchacího
okruhu.
Podle objemů kompenzace kompliance se ve všech ventilačních režimech také upravuje monitorace
vydechovaných objemů.
Rozsah nastavení:
0.0 až 7.5 ml/cmH2O
Standardní nastavení:
0.0 ml/cmH2O
Komplianci dýchacího okruhu ventilátor měří automaticky během Rozšířeného systémového testu (Extended Systems
Test - EST). Hodnotu není možné vložit ručně.
Poznámka:
Kompenzace kompliance okruhu je funkční pro nastavený dechový objem u objemově řízené ventilace, cílového dechového
objemu v režimu PRVC a ve funkci Machine Volume pouze u dospělých pacientů a u dětí. Přestože se v okně nastavení
kompliance okruhu zobrazuje, v režimu novorozeneckých pacientů není tato kompenzace aktivní.
Zvlhčovač (Humidifier)
Můžete nastavit používání aktivního zvlhčování (ON – aktivní zvlhčování zapnuto) nebo pasivní zvlhčování (OFF –
aktivní zvlhčování vypnuto) při ventilaci. Při aktivním zvlhčování se předpokládá 99% relativní vlhkost, při pasivním
způsobu zvlhčování 60% relativní vlhkost za použití technologie HME (umělého nosu). Tato funkce upravuje faktor
korekce BTPS (Body Temperature Pressure Saturated) ke korekci vydechovaných dechových objemů.
Rozsah nastavení:
ACTIVE ON (aktivní zvlhčování zapnuto) / OFF (vypnuto)
Standardní nastavení:
ACTIVE ON (aktivní zvlhčování zapnuto)
Poznámka:
Chybné nastavení funkce zvlhčování negativně ovlivní přesnost měření vydechovaných objemů.
Hmotnost pacienta (Pt Weight)
Hmotnost pacienta můžete nastavit v následujících rozsazích.
Dospělý:
Dětský:
Novorozenec:
1 až 300 kg
1 až 75 kg
0.1 až 16 kg
Výchozí:
1 kg
Váha pacienta je proměnná určená lékařem, které slouží pro zobrazení naměřeného objemu na jednotku hmotnosti.
Identifikace pacienta (Identification)
ID pacienta. Můžete zadat celkem 24 alfanumerických znaků (2 × 12 znaků) pro identifikaci pacienta. Pro vytvoření
pacientova identifikačního čísla (ID) stiskněte dotekovou obrazovku přímo nad zobrazením pole Identifikace pacienta.
Pomocí otáčení otočného ovladače v dolní části UIM (Obrázek 3-7) budete kurzorem procházet nabídkou jednotlivých
písmen. Každé písmeno, které chcete vybrat k vytvoření identifikačního čísla pacienta, potvrďte stisknutím
membránového tlačítka ACCEPT (Potvrdit).
Zkontrolujte ostatní nastavené parametry a pokud nastavení odpovídá požadovaným hodnotám, stiskněte tlačítko
SETUP ACCEPT (přijmout nastavení).
L2786-120 Rev. J
62
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Obrázek 3-7: Otočný ovladač, tlačítka Accept a Cancel
Poznámka:
Ty primární ovladače ventilačních parametrů, které jsou aktivní pro nastavený (kurzorem zvýrazněný) režim ventilace, jsou
vidět na dolním okraji dotekové obrazovky. Během procesu nastavení jsou přístupná i dialogová okna pro rozšířená nastavení
a pro nastavení limitů alarmů. Při otevřeném okně nastavení jsou aktivní všechny ovládací prvky a lze je upravovat.
Poznámka:
Tlačítko Nastavení je během manévrů Pflex, MIP/P100 a AutoPEEP zakázáno. Během esofageálního manévru je aktivní.
Rozšířený systémový test EST
Na obrazovce Nastavení
(Setup) stiskněte tlačítko EST.
Obrázek 3-8: Obrazovka Nastavení, tlačítko EST.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
63
Zobrazí se hlášení, které vás vyzve k odpojení pacienta a zaslepení pacientské vidlice. Po potvrzení, že pacient byl
odpojen a pacientská vidlice byla zaslepena, stiskněte tlačítko „CONT“ (pokračovat).
Ventilátor provede test EST a zobrazí odpočítávání času.
V průběhu tohoto testu ventilátor provede:
•
test těsnosti pacientského okruhu
•
měření kompliance pacientského okruhu
•
dvoubodovou kalibraci kyslíkového čidla
Měření kompliance pacientského okruhu a test těsnosti probíhají
současně s kalibrací kyslíkového čidla. Maximální doba, jakou
může test EST trvat, je 90 sekund. test EST můžete kdykoli
přerušit a vrátit se zpět na stránku Nastavení (setup) stisknutím
tlačítka CANCEL.
Po dokončení každého dílčího testu ventilátor zobrazí, zda test
prošel („Passed“) nebo selhal („Failed“) pomocí hlášení
zobrazeného vedle odpovídajícího testu.
Aby si ventilátor AVEA zapamatoval měření kompliance okruhu,
musíte stisknout tlačítko „SET UP ACCEPT“. V tomto okamžiku při
každém cyklu vypnutí a zapnutí, pokud vyberete „SAME PT“,
budou nadále zachovány uložené údaje z měření kompliance
okruhu. Pokud vyberete „NEW PT“, test EST bude požadovat
spuštění této funkce.
Obrázek 3-9: Stránky Rozšířeného
systémového testu EST
Po dokončení testu stiskněte tlačítko CONTINUE, kterým se vrátíte zpět na stránku nastavení.
Poznámka:
Pokud nepřipojíte ventilátor k přívodu kyslíku, kalibrace kyslíkového čidla se neprovede a test neprojde.
UPOZORNĚNÍ
Ačkoli selhání kteréhokoli z výše uvedených testů nebude bránit ve funkci ventilátoru, musí být před použitím u pacienta
překontrolován, zda jeho provoz bude bezpečný.
L2786-120 Rev. J
64
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Nastavení ventilačního režimu a typu dechových cyklů
Stisknutím membránového tlačítka MODE vlevo od LCD displeje se otevře okno pro volbu ventilačního režimu.
Obrázek 3-10: Stránka nastavení režimu pro dospělé a pro dětské pacienty
Obrázek 3-11: Stránka nastavení režimu pro novorozence
Možnosti zobrazené v okně pro volbu ventilačního režimu jsou vždy kombinací typu dechového cyklu a režimu provedení
ventilačního cyklu (např. objemově limitovaný dechový cyklus při řízené ventilaci se na displeji znázorní jako VOLUME
A/C). Při volbě režimů CPAP a APRV se zobrazí možnost nastavení záložní ventilace při apnoe. Funkce záložní ventilace
při apnoe je aktivní ve všech ventilačních režimech Assist/Control, SIMV, APRV / BIPHASIC a CPAP/PSV.
Poznámka:
Pokud jste vybrali režimy CPAP/PSV nebo APRV / BIPHASIC (ventilace uvolněním tlaku v dýchacích cestách), pak
MUSÍTE:
1. Nastavit ovladače primárního a rozšířeného nastavení pro CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC.
2. Zvolit typ dechového cyklu pro záložní ventilaci při apnoe stisknutím klávesy APNEA SETTINGS.
3. Nastavit ovladače primárního a rozšířeného nastavení na dolním okraji displeje podle zvoleného dechového typu
pro apnoe před stisknutím tlačítka MODE ACCEPT. Po stisknutí klávesy MODE ACCEPT nebudou ovladače pro
záložní ventilaci na displeji patrné. Zůstanou pouze ty ovladače, které jsou aktivní a potřebné pro režim CPAP/PSV
nebo APRV/BIPHASIC. Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení záložní ventilace při apnoe, stiskněte tlačítko
pracovních režimů MODE a vyberte APNEA Settings.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
65
Garance objemu (VG)
Funkce garance objemu je k dispozici pouze pro nastavení velikosti pro novorozence v režimech ventilace TLAK a TCPL
v dechových vzorcích SIMV i asistovaného ovládání dechu. Tato funkce poskytuje obsluze další nastavení pro cílový
objem dechu. Ventilátor poté nastaví kontrolní tlak pro zástupové dechy, aby se exspirovaný objem dechu udržel blízko
přednastavené cílové úrovně.
Poznámka:
Garance objemu je k dispozici pouze u nastavení velikosti pro novorozence a vyžaduje použití senzoru proximálního
průtoku. Specifické pokyny k připojení senzorů proximálního průtoku najdete v návodu k obsluze přístroje AVEA®.
Typy dechu
Postup garance objemu dechu je následující:
Je-li vybrána možnost Garance objemu, ovládací tlačítko Insp. tlak bude patřit pokročilému nastavení, Nastavení objemu
se zobrazí jako primární ovládací tlačítko a ventilátor poskytne testovací dech podle nastavení inspiračního tlaku.
Ventilátor upraví inspirační tlak pro následné dechy podle jednotlivých dechů. Tlak bude upravován samostatně pro
časově spouštěné dechy, pacientem spouštěné dechy, pomocné dechy při apnoe a manuální dechy za účelem
zachování monitorovaného objemu vydechovaného dechu blížícího se nastavené cílové hodnotě.
Specifická ovládací tlačítka
Cyklus průtoku
Inspirační fáze dechu garance objemu v režimu TCPL bude ukončena, kdykoli průtok k pacientovi klesne na procento
maximálního průtoku nastavené obsluhou (Cyklus průtoku).
Když je garance objemu aktivní a cyklus průtoku je nastaven na hodnotu vyšší než 0, monitorované procento úniku se
zprůměruje za předchozích 30 sekund a přičte se k nastavené hodnotě cyklu průtoku (na maximální nastavení
kontrolního rozsahu cyklu průtoku). Tak se určí práh průtoku pro pacienta.
Je-li aktivní garance objemu, není cyklus průtoku v ovládání tlaku k dispozici.
Poznámka:
Cyklování průtoku dechu může způsobit snížení objemu prováděného dechu. Funkce garance objemu se pokusí provést
kompenzaci zvýšením aplikovaného tlaku až na 3 cmH2O pod limitem vysokého inspiračního tlaku. Pokud exspirační
objem klesne pod prahovou hodnotu alarmu, bude aktivován alarm výdechového objemu.
Limit objemu
Je-li aktivní garance objemu, limit objemu není k dispozici pro zástupné dýchání.
L2786-120 Rev. J
66
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Objem přístroje
Je-li aktivní garance objemu, není objem přístroje k dispozici.
Cílový objem
Výchozí:
Monitorovaný exspirovaný objem dechu (je-li ke stávajícímu režimu ventilace přidána garance
objemu a byl-li proveden dech při aktuálně nastaveném tlaku) nebo 2 ml (bez předchozího dechu ve
stejném režimu a o stejném tlaku)
Citlivost: 0,1 ml
Přesnost: ± (0,1 ml +10 % nastavení)
Rozsah: 2 až 300 ml (režimy Tlak+VG)
2 až 100 ml (TCPL+VG)
Poznámka:
Úniky větší než 30 % mohou snížit schopnost dosáhnout požadovaného cílového objemu.
Poznámka:
Kvůli některým vlastnostem režimu TCPL může dojít ke snížení dodaného objemu, pokud není inspirační čas a/nebo
průtok dostatečný k dosažení cílového objemu. Funkce garance objemu se pokusí provést kompenzaci zvýšením
aplikovaného tlaku až na 3 cmH2O pod limitem vysokého inspiračního tlaku. Pokud exspirační objem klesne pod
prahovou hodnotu alarmu, bude aktivován alarm výdechového objemu.
Inspirační tlak
Inspirační tlak v přístroji VG již není hlavní řídicí veličinou. Inspirační tlak nastavený obsluhou je rozšířená řídicí veličina
objemu, která se používá při testovacím dýchání a při některých nouzových stavech slouží jako záložní nastavení tlaku.
Rozsah: 0–80 cmH2O
Výchozí: Nastavení tlaku v režimu Tlak nebo TCPL používaném před zapnutím přístroje VG.
VAROVÁNÍ!
Hodnotu inspiračního tlaku na obrazovce Rozšířené řídicí veličiny je třeba nastavit na úroveň vhodnou pro
pacienta, aby se zabránilo příliš nízkému nebo vysokému objemu dechu při testovacím dýchání a při některých
nouzových stavech.
Dodaný tlak
U ventilace s garancí objemu se dodaný tlak neřídí nastavením obsluhou; jedná se o tlak, který poskytuje ventilátor, tak
aby se udržel nastavený objem.
Výchozí: Inspirační tlak plus PEEP
Minimum: PEEP + 2 cmH2O
Maximum: Vysoký špičkový tlak – 3 cmH2O
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
67
Poznámka:
Rozdíl dodaného tlaku mezi jednotlivými dechy nebude u po sobě jdoucích dechů stejného typu spuštění (časově
spuštěné vs. pacientem spuštěné) vyšší než 3 cmH2O.
Poznámka:
Dodávaný tlak bude omezen, když dosáhne nastavené hodnoty limitu vysokého tlaku –3 cmH2O. Když se tak stane,
zobrazí se zpráva Tlak garance objemu je omezený. Mohou se spustit alarmy nízké hodnoty Vte nebo Ve.
Alarmy a bezpečnostní systémy
Senzor odpojení vidlice
Pokud nastanou všechny následující situace, aktivuje se zvukový/vizuální alarm a zobrazí se zpráva CHYBA SENZ.
PRŮT.: 1) používá se senzor průtoku pro novorozence, 2) funkce garance objemu je aktivní a 3) monitorované Vti klesne
pod 20 % čistého dodávaného objemu. V tomto případě se systém vrátí k inspiračnímu tlaku nastavenému obsluhou.
Zpoždění alarmu: 3 dechy, nebo 10 s (pokud je tento čas delší) nebo 30 s (pokud je tento čas kratší)
Priorita alarmu: Střední
VAROVÁNÍ!
Odpojení senzoru proximálního průtoku nebo chybový stav senzoru průtoku v době, kdy je aktivní garance
objemu, způsobí, že bude ventilátor vytvářet tlak ventilace podle nastavení inspiračního tlaku.
Nízká hodnota Ppeak
Rozsah: 1 až 80 cmH2O
Výchozí: 5 cmH2O
Vysoká hodnota Ppeak
Rozsah: 10 až 85 cmH2O
Výchozí: 30 cmH2O
L2786-120 Rev. J
68
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Nízký vydechovaný objem
Kdykoli je aktivní garance objemu a monitorovaný exspirovaný objem dechu je menší než nastavená prahová hodnota
z cílového objemu, aktivuje se zvukový/vizuální alarm a zobrazí se zpráva NÍZKÁ HODNOTA Vte.
Práh objemu: 90 % cílového objemu
Zpoždění alarmu: 30 s nebo 10 dechů (podle toho, co trvá déle)
Priorita alarmu: Střední
Limit objemu
Všechny dechy VG budou cyklovány podle objemu, pokud inspirační objem překročí práh založený na nastaveném
cílovém objemu a úniku (je vyjádřen jako zlomek) zprůměrovaném za předchozích 30 sekund.
Výpočet limitu objemu se liší podle stupně úniku:
Střední únik < 63 %: limit objemu = (cílový objem x 1,3) x ((1,1 x únik) + 1)
Střední únik >= 63 %: limit objemu = cílový objemu x 2,2
Aktivace alarmu
Během aktivace následujících alarmů bude dodávané dýchání pozastaveno a algoritmus ovládacího tlačítka VG bude
neaktivní. Po odstranění příčiny nouzového stavu se řídicí algoritmus přístroje VG resetuje a testovací dýchání bude
dodáváno na hodnotě inspiračního tlaku nastavené obsluhou.
Rozpojení okruhu
Bezpečnostní ventil je otevřený
Ventilační otvor INOP
Při uvedených nouzových stavech se řídicí algoritmus přístroje VG nastaví zpět na inspirační tlak nastavený obsluhou a
znovu se spustí po odstranění příčiny nouzového stavu.
Nízká hodnota Ppeak
Nízká hodnota PEEP
Chyba senz. průt.
Je-li aktivní alarm ucpání okruhu, řídicí algoritmus VG bude pozastaven. Po odstranění příčiny stavu se řídicí algoritmus
přístroje VG znovu spustí na hodnotě inspiračního tlaku nastavené obsluhou.
Poznámka:
Nastavení citlivosti položek Nízký objem dechu, Vysoký objem dechu a Alarm nízké hodnoty Vte nejsou k dispozici, je-li
aktivní garance objemu.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
69
Zahájení garance objemu
1.
Chcete-li zahájit garanci objemu, vyberte na displeji UIM membránové tlačítko režimů nebo se dotkněte oblasti
obrazovky pro zobrazení aktuálního režimu. Zobrazí se rámeček s nabídkou volby režimu.
2.
Vyberte požadovaný režim (TCPL nebo Tlak) a vyberte také garanci objemu.
Poznámka:
Jakmile je vybrána garance objemu, primární ovládací tlačítko inspiračního tlaku automaticky přejde do okna Pokročilá
nastavení a na jeho místě se objeví primární ovládací tlačítko objemu.
Je-li do existujícího režimu ventilace přidána garance objemu a je-li proveden dech při aktuálně nastaveném tlaku, bude
výchozím nastavením pro objem aktuální monitorovaný exspirovaný objem dechu. Pokud není při současném nastavení
inspiračního tlaku k dispozici předchozí dech, bude výchozí objem 2 ml.
3.
Nastavte dostupné ovládací prvky na předepsaná nastavení a zvolte možnost Přijmout režim.
VAROVÁNÍ!
Nastavení inspiračního tlaku v okně pokročilého ovládání by se mělo nastavit na úroveň vhodnou pro pacienta,
aby se zabránilo příliš nízkému nebo vysokému objemu dechu při testovacím dýchání nebo odpojení senzoru
průtoku.
VAROVÁNÍ!
Odpojení senzoru proximálního průtoku nebo jeho odstranění z okruhu v době, kdy je aktivní garance objemu,
způsobí, že bude ventilátor vytvářet tlak ventilace podle nastavení inspiračního tlaku.
L2786-120 Rev. J
70
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Poznámka:
Bude-li únik vyšší než 99 %, u hodnoty VTe se zobrazí ***. Algoritmus VG za takového stavu nebude upravovat tlak a
ventilace bude pokračovat na předchozí úrovni.
Zprávy
Text na informačním panelu AVEA®
Příčina
„Garance obj. deaktivována“
Při odpojení senzoru proximálního průtoku, pokud je
garance objemu je aktivní, AAC neaktivní, pokud není
senzor průtoku připojen zpět předtím, než se zavře
okno upozornění.
„Garance objemu je k dispozici pouze
v režimech TLAK a TCPL“
Výběr garance objemu na obrazovce volby režimů,
když primární zvolený režim není TLAK ani TCPL;
výběr režimu kromě režimů TLAK a TCPL, když je
funkce garance objemu již aktivována.
„Nast. cíl. objem zvýší dodávaný tlak a objem“
Cílový objem nastaven více než 20 % nad aktuální
nastavení.
„Nast. cíl. objem sníží dodávaný tlak a objem“
Cílový objem nastaven více než 20 % pod aktuální
nastavení.
„Limit vys. tlaku < PEEP + 7 cmH2O"
Je-li režim nazálního CPAP/IMV aktivní a rychlost
dechu není nastavena na hodnotu VYPNUTO, pokuste
se nastavit limit alarmu Ppeak nebo nCPAP tak, aby
nastavení limitu alarmu Ppeak bylo nižší než nCPAP
+2 cmH2O.
„Tlak garance objemu je omezený“
Tlak potřebný k dosažení požadovaného objemu
dechu je větší než limit alarmu Ppeak -3 cmH2O.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
71
Odstraňování závad
Alarm
NÍZKÁ HODNOTA
Vte
L2786-120 Rev. J
Priorita
Střední
Možné příčiny
Opatření
Inspirační čas nebo průtok
není v režimu TCPL
adekvátní.
Zvyšte inspirační čas a/nebo
průtok.
Inspirační čas je příliš krátký
z důvodu cyklování průtoku
v režimu TCPL.
Zvyšte nastavení cyklu
průtoku.
Dodávaný tlak se zvýšil na
horní limit – limit vysokého
tlaku –3 cmH2O (±2 cmH2O)
– z důvodu změn nastavení
ventilátoru, odporu a/nebo
poddajnosti.
Zvyšte limit vysokého tlaku
nebo zkontrolujte stav
pacienta.
72
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Typy dechových cyklů
Tento oddíl obsahuje stručný popis kombinací typů dechových cyklů a ventilačních režimů, které lze pro dospělé, dětské
a novorozenecké pacienty na přístroji nastavit.
Existují dva základní typy dechových cyklů:
•
Zástupové (mandatory) (dodávané dle na ventilátoru nastavených parametrů)
•
Vyžádané (demand) (spuštěné dechovou aktivitou pacienta)
Všechny typy dechů jsou definovány 4 proměnnými1), kterými jsou:
•
Trigger - zahájení dechového cyklu
•
Řízení- řízení dodávky směsi plynů
•
Limitace- ukončení dechového cyklu
•
Cyklování- určuje frekvenci, jak často se bude směs plynů dodávat
Mandatorní (zástupové) dechové cykly
Mandatorní dechové cykly může spustit přístroj sám, pacient svým dechovým úsilím nebo obsluhující operátor.
AVEA disponuje 4 typy mandatorních dechů:
1. Objemově řízené dechové cykly (Volume Controlled), což jsou:
•
Dechové cykly řízené inspiračním průtokem
•
Dechové cykly limitované přednastaveným objemem nebo maximálním inspiračním tlakem
•
Dechové cykly cyklované objemem, průtokem a časem
Poznámka:
Objemově řízený dechový cyklus je nastaven na přístroji jako standardní typ dechových cyklů pro ventilaci dospělých a
dětských pacientů.
Systém vyžádaných dechových cyklů u Objemové ventilace
Ventilátor AVEA je vybaven unikátním systémem vyžádaných dechových cyklů při Objemové ventilaci, který je vyvinut
pro poskytování přídatného průtoku pacientovi během periody vyžádání. Ventilátor AVEA měří každé 2 milisekundy
špičkový inspirační tlak (Ppeak) během celého dechového cyklu a vytvoří „virtuální“ Cílovou tlakovou podporu o velikosti:
PEEP + 2 cmH2O nebo Ppeak – 2 cmH2O.
Minimální úroveň „virtuální“ Tlakové podpory je nastaven na PEEP + 2 cmH2O.
Maximální úroveň je dvojnásobek nastaveného PEEP (2×PEEP).
Současně ventilátor monitoruje a porovnává naměřený tlak Ppeak s jeho předchozí hodnotou. Pokud se Ppeak sníží o
2 cmH2O, ventilátor rozpozná požadavek (dechové úsilí) pacienta a automaticky „přepne“ na dodání dechového cyklu
s Tlakovou podporou podle virtuální Cílové tlakové podpory. Tím se umožní průtoku překročit nastavený Maximální
průtok Peak Flow tak, aby splnil pacientovy ventilační požadavky.
Jakmile byl dodán nastavený dechový objem, ventilátor „sleduje“ inspirační průtok. Pokud Špičkový inspirační průtok je
větší než nastavený maximální průtok, ventilátor determinuje, že pacient pokračuje ve vyžádaném průtoku a dechový
cyklus přepne, jakmile inspirační průtok klesne na 25% špičkového inspiračního průtoku. Pokud se Špičkový inspirační
průtok rovná nastavenému průtoku, ventilátor determinuje, že pacientův požadavek již nepokračuje a ukončí dechový
cyklu jako Objemově řízený.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
73
Výchozím nastavením je ON (zapnuto). Vypnout funkce (OFF) je možné po otevření Rozšířeného nastavení Špičkového
průtoku v Objemově řízené ventilaci.
2.
3.
Tlakově řízené dechové cykly, což jsou:
•
Dechové cykly řízené tlakem (inspiračním + PEEP)
•
Dechové cykly limitované tlakem (nastavením PSV + PEEP + marginálního tlaku)
•
Dechové cykly cyklované časově nebo průtokem
Časově cyklované tlakově limitované dechy (TCPL), (pouze pro novorozence), což jsou:
•
Dechové cykly řízené inspiračním průtokem
•
Dechové cykly limitované tlakem (inspiračním + PEEP)
•
Dechové cykly cyklované časově, průtokem (inspiračním) nebo objemem (objemový limit)
Poznámka:
Dechový cyklus TCPL je dostupný pouze pro ventilaci novorozenců a je na přístroji nastaven jako standardní typ
ventilace pro novorozence.
Poznámka:
Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu
APRV/BiPhasic) větší než 90 cmH2O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmH2O. Uživatel
musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmH2O.
VÝSTRAHA!
Celkový odpor inspiračního i exspiračního ramene dýchacího okruhu včetně veškerého příslušenství nesmí
překročit 4 cmH2O při průtoku 5 l/min, pakliže je ve ventilačním režimu TCPL inspirační průtok ≥ 15 l/min.
Instrukce pro provedení testu rezistence dýchacího okruhu jsou uvedené v „Příloha E: Specifikace snímačů a
rezistence okruhu“.
4.
Tlakem regulované objemově řízené dechy (PRVC) jsou dechové cykly tlakové ventilace, kde úroveň tlaku se
automaticky moduluje tak, aby byl dosažen předem nastavený dechový objem. Dechové cykly PRVC jsou:
•
Dechové cykly řízené tlakem (inspiračním + PEEP) a objemem
•
Dechové cykly limitované tlakem (inspiračním + PEEP + marginálním tlakem)
•
Dechové cykly cyklované časově
Ventilace PRVC probíhá následovně:
•
Když přepnete ventilátor na PRVC, bude se pacientovi dodávat testovací objemově řízený dechový cyklus
s deceleračním průtokem, přednastaveným dechovým objemem a s pauzou 40 ms. Během tohoto testovacího
dechového cyklu je aktivní systém vyžádání.
•
Ventilátor nastaví cílový tlak na konci inspiračního tlaku testovacího dechového cyklu pro první tlakově řízený dechový
cyklus.
•
Další dech a všechny následující dechové cykly jsou dodávány jako tlakově řízené dechové cykly. Nastavení
inspiračního tlaku je založeno na dynamické komplianci předchozího dechového cyklu a nastaveného dechového
objemu.
L2786-120 Rev. J
74
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Inspirační tlak ventilátor automaticky upraví tak, aby byla zachována hodnota cílového objemu. Maximální kroková
změna mezi dvěma po sobě následujícími dechy je 3 cmH2O. Maximální dechový objem dodaný během
jednotlivého dechu je dán nastavením objemového limitu.
Sekvence testovacího dechového cyklu je iniciována vždy, kdy dojde k následujícím situacím:
•
Otevření stránky režim Mode (PRVC)
•
Změnou nastavení dechového objemu v režimu PRVC
•
Dosažení nastaveného Objemového limitu (Volume limit)
•
Dodání dechového objemu ≥ 1.5-násobek nastaveného objemu
•
Ukončení průtoku testovacího dechového cyklu
•
Ukončení Pohotovostního režimu (Standy)
•
Aktivace některého z následujících alarmů:
Alarmu vysokého špičkového tlaku (High Peak Pressure)
Alarmu nízkého špičkového tlaku (Low Peak Pressure)
Alarmu nízkého PEEP (Low PEEP)
Alarmu rozpojení pacientského okruhu (Disconnection)
Limitu inspiračního času (I-Time Limit)
Limitu poměru I:E (I:E Limit)
Poznámka:
Pokud je cyklování průtoku aktivní během PRVC nebo Vsync dechových cyklů, může k cyklování průtoku dechových
cyklů dojít pouze tehdy, jestliže byl dodán cílový dechový objem. To umožní exspirační synchronizaci při zajištění
dodaných dechových objemů.
Poznámka:
Funkce vyžádaného průtoku je činná u všech mandatorních dechů. Maximální dosažitelný inspirační tlak je omezen
nastavenou hodnotou alarmu horní meze maximálního inspiračního tlaku.
Vyžádané dechy (demand breaths)
Všechny vyžádané dechy spouští pacient svým dechovým úsilím, jsou řízené tlakem a cyklovány podle průtoku nebo
času. Vyžádané dechové cykly jsou buď s tlakovou podporou (PSV) nebo spontánní. Všechny vyžádané dechové cykly
doprovází bliknutí žlutého indikátoru dechové aktivity pacienta v levém horním rohu obrazovky.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
1.
Provoz ventilátoru
75
Ventilace s tlakovou podporou (PSV)
Dechový cyklus PSV je vyžádaný, přičemž úroveň tlaku během inspirační fáze se rovná součtu nastavené hodnoty PSV
a úrovně PEEP. Minimální hodnota PSV u dospělých a dětských aplikací odpovídá součtu PEEP +2 cmH2O nezávisle na
předem nastavené hodnotě PSV. U neonatálních aplikací je minimální hodnota PSV rovna nule.
Cykly PSV jsou:
•
Řízené tlakem (= nastavené hodnotě PSV + PEEP)
•
Limitované tlakem (= nastavené hodnotě PSV + PEEP)
•
Cyklované časem (PSV Tmax) nebo průtokem (PSC cyklus)
Tlaková podpora je aktivní při volbě ventilačního režimu CPAP/PSV, SIMV nebo APRV/BiPhasic.
Poznámka:
Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu
APRV/BiPhasic) větší než 90 cmH2O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmH2O.
Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmH2O.
2.
Spontánní dech
Při aplikacích u dospělých a dětských pacientů je spontánní dech vyžádaný dechový cyklus, při kterém je hodnota
inspiračního tlaku nastavena předem na hodnotu PEEP + 2 cmH2O.
U neonatálních aplikací je spontánní dech vyžádaný dechový cyklus, při kterém je hodnota inspiračního tlaku rovna
pouze předem nastavené hodnotě PEEP.
Poznámka:
Pokud je úroveň PSV nedostatečná ke splnění pacientových požadavků, může dojít k předčasnému ukončení
dechového cyklu s automatickým cyklováním. V těchto případech je nezbytné úroveň PSV lehce navýšit.
Obrázek 3-12: Křivka PSV
Na Obrázek 3-12 dechový cyklus číslo 1 představuje průběh průtoku, ke kterému dojde při nedostatečné úrovni PSV pro
pokrytí potřeb pacienta. Dechový cyklus číslo 2 prezentuje průběh po mírném navýšení úrovně PSV (Průběh tlaku bude
mít obdobný tvar).
L2786-120 Rev. J
76
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Ventilační režimy
Kompenzace netěsností
Ventilátor je vybaven systémem kompenzace netěsností. Tento systém kompenzuje bazální únik na rozhraní u pacienta.
Pro aktivaci kompenzace netěsnosti použijte ovladač na dotykovém displeji zobrazený na stránce Nastavení (Setup).
Režim asistované / řízené ventilace Assist Control
Tento ventilační režim je pro všechny typy pacientů nastaven jako výchozí (default). Ve ventilačním režimu A/C všechny
dechové cykly iniciované a dodané jsou dechy mandatorními (řízenými). Iniciace dechového cyklu je spuštěna jedním
z následujících způsobů:
•
pacientovo úsilí aktivuje mechanismus inspiračního triggeru,
•
uplynul dechový interval podle nastavení ovladače dechové frekvence (RATE),
•
uživatel stisknul tlačítko Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH.
Iniciace dechového cyklu kterýmkoli ze způsobů resetuje časovací mechanismus dechového intervalu. Pro pacienta je
možné iniciovat každý dechový cyklus, pokud má spontánní dechovou frekvenci vyšší než je přednastavená dechová
frekvence přístroje. Pokud pacient nedýchá sám spontánně, ventilátor automaticky dodá dechové cykly podle
přednastaveného intervalu (nastavené dechové frekvence). Vyžádané dechové cykly nejsou v režimu A/C možné.
Obrázek 3-13: Křivka průběhu asistované/řízené ventilace (Assist/Control)
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
77
Synchronizovaná intermitentní mandatorní ventilace (SIMV)
V režimu SIMV (Synchronized Intermittend Mandatory Ventilation) ventilátor může dodávat buď mandatorní nebo
vyžádané typy dechových cyklů. Mandatorní jsou dodávány v případě, kdy je otevřené „časové okno“ a přitom dojde
k některé z následujících situací:
je detekováno pacientovo dechové úsilí;
•
uplynul dechový interval bez detekce pacientova úsilí;
•
uživatel stisknul tlačítko Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH.
Tlak
•
Čas
Otevřené „časové okno“ SIMV
Pacientem spuštěný dechový cyklus
Spontánní dech s tlakovou podporou
Obrázek 3-14: Křivka režimu SIMV
Dechový interval je stanoven podle přednastavené dechové frekvence. Resetuje se ihned po uplynutí časového intervalu
nebo po stisknutí tlačítka Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH.
L2786-120 Rev. J
78
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Ventilace střídáním tlaku v dýchacích cestách (APRV / BiPhasic)
Ventilace APRV/BiPhasic (Airway Pressure Release Ventilation) je časově cyklovaný tlakový režim, při němž ventilátor
cyklicky přepíná mezi dvěma různými úrovněmi základního tlaku podle času, který je možné synchronizovat s dechovým
úsilím pacienta. Řízenou ventilaci lze udržovat časově cyklovaným přepínáním mezi dvěma základními tlaky. Mimoto pro
zlepšení komfortu u spontánně dýchajících pacientů je možné přidat tlakovou podporu.
V tomto režimu je pacientovi dovoleno spontánně dýchat na některé ze dvou přednastavených úrovní základního tlaku.
Tyto se stanovují pomocí ovladačů Pres High (Vyšší tlak) a Pres Low (Nižší tlak). Maximální trvání každého z tlaků
během časového cyklování se nastavuje pomocí ovladačů Time High (Vyšší čas) a Time Low (Nižší čas).
Uživatel může mimoto upravit délku trvání okna příslušného triggeru (Sync) pomocí ovladačů synchronizace Time High
a Time Low, které jsou rozšířeným nastavením parametrů Vyššího času a Nižšího času. Okno synchronizace (Sync) je
nastavitelné v rozmezí od 0 do 50% v 5% rozlišení nastaveného Vyššího a Nižšího času.
Ventilátor synchronizuje změny z Nižšího tlaku na Vyšší tlak s detekcí inspiračního průtoku nebo prvním inspiračním
úsilím detekovaným v rámci synchronizačního okna T Low Sync. Přepnutí z Vyššího tlaku na Nižší tlak nastane při
prvním konci inspiria detekovaného po otevření synchronizačního okna T High Sync.
Poznámka:
Vyšší čas a Nižší čas jsou nastavení maximálního času pro časově cyklované přepnutí. Aktuální časy se mohou lišit
v závislosti na spontánním dechovém úsilí pacienta a na nastavení synchronizačního okna Sync.
Nastavení Sync na 0% přepne mezi tlakovými úrovněmi pouze podle času a nebude poskytovat synchronizaci
s pacientovým dechovým úsilím.
Tlačítko Manuálního dechového cyklu není v režimu APRV/BiPhasic aktivní.
Monitorovaný PEEP v režimu APRV/BIPHASIC je vztažen k typu dechového cyklu. Při absenci spontánního dýchání
bude monitorovaný PEEP na úrovni Nižšího tlaku. V přítomnosti spontánní dechové aktivity pacienta bude monitorovaný
PEEP odrážet bazální tlak, který se vytvořil nad spontánním dechovým cyklem.
Nastavitelná tlaková podpora PSV v režimu APRV/BiPhasic
Režim APRV/BiPhasic je možné doplnit o funkci nastavitelné tlakové podpory PSV. Tato PSV je dodávána nad aktuální
fázi základního tlaku. Dechové cykly s tlakovou podporou jsou možné též během fáze Vyššího času aktivací ovladače T
High PSV (rozšířeným nastavením pro Time High). Pokud je T High PSV aktivováno, během Vyššího času ventilátor
dodá stejnou úroveň tlakové podpory PSV pro obě tlakové úrovně – Vyšší tlak i Nižší tlak.
Poznámka:
Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu
APRV/BiPhasic) větší než 90 cmH2O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmH2O. Uživatel
musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmH2O. Varování o limitu
90 cmH2O není aktivní, když není aktivní T High PSV.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
79
Záložní ventilace při apnoe v režimu APRV/BiPhasic
V režimu APRV/BiPhasic je dostupná funkce záložní ventilace při apnoe. Pokud pacient nezahájí spontánní dechové
úsilí nebo ventilátor nepřepne mezi tlakovými úrovněmi před uplynutím intervalu apnoe, ventilátor spustí alarm apnoe a
zahájí záložní ventilaci při apnoe podle provedeného nastavení. Detekce spontánního dechového úsilí pacienta nebo
přepnutí úrovní základního tlaku provede reset alarmu apnoe i jeho časovače a ventilátor se vrátí zpět do režimu
APRV/BiPhasic.
Ventilace střídáním tlaku v dýchacích cestách (APRV / BiPhasic)
Tlak
Tlak
Vyšší čas (Time High)
Vyšší tlak (Pressure High)
Nižší čas (Time Low)
Nižší tlak (Pressure Low)
Čas
Čas
Vyžádaný
Vyžádanýdechový cyklus
Spontánní
dechový cyklus spustí přepnutí na vyšší tlakovou úroveň
dechový cyklus
Spontánní dechový cyklus spustí přepnutí na nižší tlakovou úroveň
Obrázek 3-15: Režim APRV/BiPhasic
L2786-120 Rev. J
80
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Kontinuální pozitivní tlak v d. cestách (CPAP) / Ventilace s tlakovou podporou (PSV)
Obrázek 3-16: Křivka CPAP
V režimu CPAP/PSV (Continuous Positive Airway Pressure / Pressure Support Ventilation) jsou všechny dechové cykly
iniciované pacientem, pakliže uživatel nestiskne tlačítko Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH k dodání
mandatorního dechového cyklu. Pokud stisknete tlačítko Manuální dechový cyklus, dodá se jednotlivý dechový cyklus
podle aktuálního nastavení ovladačů pro zálohovou ventilaci při apnoe.
Tlaková podpora je v režimu ventilace CPAP aktivní (blíže viz „Vyžádané dechy (demand breaths)“ na straně 74).
UPOZORNĚNÍ:
Pokud vyberete ventilační režim CPAP/PSV, musíte
1. vybrat typ dýchání pro záložní režim při apnoe A
2. nastavit primární ovladače znázorněné na spodním řádku dotykového displeje pro vybraný typ záložní ventilace
ještě předtím, než stisknete Mode Accept. Jakmile stisknete tlačítko Mode Accept, ovladače pro typ záložní
ventilace nebudou zobrazené. Zůstanou pouze ty ovladače, které jsou aktivní a potřebné pro CPAP/PSV. Kdykoli
však můžete ovladače pro záložní typ ventilace při apnoe otevřením nabídky režimů a zde vybrat Apnea Settings.
Poznámka:
Pokud je úroveň PSV nedostatečná ke splnění pacientových požadavků, může dojít k předčasnému ukončení
dechového cyklu s automatickým cyklováním. V těchto případech je nezbytné úroveň PSV lehce navýšit.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
81
Obrázek 3-17: Křivka PSV
Na Obrázek 3-18 dechový cyklus číslo 1 představuje průběh průtoku, ke kterému dojde při nedostatečné úrovni PSV pro
pokrytí potřeb pacienta. Dechový cyklus číslo 2 prezentuje průběh po mírném navýšení úrovně PSV (Průběh tlaku bude
mít obdobný tvar).
Neinvazívní ventilace
Ventilátor je schopen provádět neinvazívní ventilaci pomocí standardního okruhu se dvěma rameny. Při použití této
funkce je nezbytné zapnout kompenzaci netěsností. Pro aktivaci kompenzace netěsností použijte ovladač na dotykovém
displeji zobrazený na stránce Nastavení ventilátoru (Ventilátor Setup). Neinvazívní ventilace kojenců viz kapitola 6.
Poznámka:
Režim neinvazívní ventilace vyžaduje použití utěsněné obličejové masky bez výdechových průduchů. Nadměrné úniky
netěsnostmi mohou vést k falešnému spouštění ventilátoru nebo k iniciaci alarmu rozpojení okruhu.
Záložní ventilace při apnoe
Záložní ventilace při apnoe je dostupná ve ventilačních režimech Assist Control, SIMV, CPAP/PSV a APRV/BIPHASIC.
Záložní ventilace při apnoe v režimech Assist Control nebo SIMV
V režimech Assist Control nebo SIMV je frekvence záložní ventilace při apnoe determinována uživatelem stanovené
mandatorní dechové frekvence nebo nastavením Intervalu Apnoe (podle toho, co poskytne vyšší dechovou frekvenci).
Pokud záložní frekvenci determinuje nastavení Intervalu apnoe (Apnea Interval, nachází se v okně Alarm Limits),
ventilátor bude pokračovat ve ventilaci s touto frekvencí až do doby, kdy bude apnoe vyřešena.
Všechny ostatní ovladače pro záložní ventilaci při apnoe v režimech Assist Control a SIMV jsou nastavené při volbě
primárních parametrů pro tyto ventilační režimy.
Záložní ventilace při apnoe se ukončí, jestliže bude splněno některé z následujících kriterií:
•
Pacient zahájí spontánní dechový cyklus
•
Je dodán manuální dechový cyklus
•
Mandatorní dechová frekvence je zvýšena nad nastavení intervalu apnoe
Poznámka:
Časovač intervalu apnoe je potlačen při iniciaci alarmu Rozpojení pacientského okruhu.
L2786-120 Rev. J
82
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Záložní ventilace při apnoe v režimech CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC
Vyberete-li ventilační režimy CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC, potom musíte:
1.
Nastavit primární a rozšířené nastavení pro režimy CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC.
2.
Stisknutím tlačítka Apnea Settings nastavit typ dýchání pro záložní ventilaci při apnoe (Objemovou – Volume nebo
Tlakovou – Pressure pro dospělé nebo pediatrické pacienty); Volume, Pressure nebo TPCL pro novorozence.
3.
Nastavit primární a rozšířené parametry, které se zobrazí v dolní části dotekového displeje, podle vybraného typu
dechových cyklů, a to ještě před stisknutím tlačítka MODE ACCEPT. Jakmile stisknete tlačítko, ovladače pro záložní
ventilaci při apnoe nebudou po stisknutí tlačítka MODE ACCEPT zobrazené. Zůstanou zde pouze ty ovladače,
které jsou aktivní a nezbytné pro ventilační režimy CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC.
Na obr. Obrázek 3-19 až Obrázek 3-22 jsou znázorněné ovladače pro nastavení záložní ventilace při apnoe pro
jednotlivé ventilační režimy.
Obrázek 3-18: Nastavení objemové (Volume) záložní ventilace pro režim APRV/BIPHASIC
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
Obrázek 3-19: Nastavení tlakové (Pressure) záložní ventilace pro režim APRV/BIPHASIC
Obrázek 3-20: Nastavení objemové (Volume) ventilace pro režim CPAP
L2786-120 Rev. J
83
84
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Obrázek 3-21: Nastavení záložního tlaku při apnoe pro režim CPAP
Záložní ventilace při apnoe se ukončí, pokud bude splněno některé z následujících kriterií:
•
Pacient zahájí spontánní dechový cyklus
•
Je dodán manuální dechový cyklus
•
Časované přepnutí mezi tlakovými úrovněmi v režimu APRV/BiPhasic.
Pro prohlížení nastavení parametrů záložní ventilace při apnoe kdykoliv stiskněte tlačítko Mode a zde vyberte nastavení
APNEA Settings.
Poznámka:
Při změně z režimu řízené ventilace na CPAP/PPS nebo APRV/BiPhasic, výchozí nastavení pro apnoe jsou stejná jako
nastavené hodnoty pro režim řízené ventilace. Pokud vyberete nového pacienta (New Patient), výchozí nastavení pro
apnoe jsou stejná jako výrobcem stanovená nastavení pro jednotlivé řízené ventilační režimy.
Poznámka:
Během záložní ventilace při apnoe se bude dodávat plyn s aktuálně nastavenou hodnotou FIO2.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
Pohotovostní režim – standby
Pro zahájení pohotovostního režimu stiskněte membránové tlačítko Screens (Stránky) zobrazení na UIM, které je
identifikováno následující ikonou.
nebo
Mezinárodní
angličtina
Zobrazí se rámeček s nabídkou volby stránky zobrazení Screen Select (Obrázek 3-23).
Obrázek 3-22: Výběr zobrazení
Stiskněte tlačítko STANDBY. Zobrazí se následující hlášení:
Obrázek 3-23: Hlášení pohotovostního režimu – Standby
L2786-120 Rev. J
85
86
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Pokud vyberete „YES“, ventilátor zastaví ventilaci, zavře se bezpečnostní ventil a ventilátor začne do pacientského
okruhu přivádět plyn s průtokem 2 l/min, přičemž se zobrazí hlášení zobrazené na Obrázek 3-25.
Obrázek 3-24: Pohotovostní režim (Standby)
Pro obnovení ventilace pacienta stiskněte tlačítko RESUME. Ventilátor obnoví provoz podle nejposlednějšího nastavení
ovladačů. Pacienta k ventilátoru nepřipojujte, dokud nestisknete tlačítko Resume a dokud se ventilace neobnoví.
UPOZORNĚNÍ!
Klidový průtok (BIAS FLOW) 2 l/min, který přístroj během pohotovostního stavu udržuje v dýchacím okruhu, má za cíl
snížit riziko přehřátí okruhu v případě, kdy je používán aktivní zvlhčovač a byl ponechán zapnutý.
Pro zajištění průtoku v celém dýchacím okruhu ventilátoru napojte pacientskou Y-spojku přímo na exspirační rameno
dýchacího okruhu. Pokud tak neučiníte a aktivní zvlhčovač zůstane zapojen a zapnutý, může to vést k poškození okruhu
ventilátoru. Poraďte se s výrobcem vámi používaného dýchacího okruhu, zda klidový průtok 2 l/min je pro prevenci
přehřátí okruhu dostatečný.
Poznámka:
Některé alarmy jako Přerušení přívodu AC napájení, Přerušení přívodu O2, Přerušení přívodu vzduchu a Přerušení
přívodu plynů budou v pohotovostním režimu aktivní.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
87
Dostupné typy dechových cyklů a ventilační režimy podle kategorie
pacienta
Dospělé a pediatrické ventilační režimy
Pro dospělé a dětské pacienty jsou k dispozici následující režimy. Jakmile příslušný režim zvolíte, v levém horním rohu
dotykové obrazovky se objeví jeho popis.
Tabulka 3-1: Ventilační režimy pro dospělé a dětské pacienty, které se zobrazují na displeji
Zobrazený režim
Popis
Objemový dechový cyklus s řízenou/asistovanou ventilací (výchozí pro dospělé a dětské
Volume A/C
Pressure A/C
Volume SIMV
Pressure SIMV
CPAP/PSV
PRVC A/C
PRVC SIMV
APRV/BiPhasic
pacienty)
Tlakový dechový cyklus s řízenou/asistovanou ventilací
Objemový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a
nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy
Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a
nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy
Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (vyžádaný dechový cyklus) s ventilací
s tlakovou podporou
Tlakem regulovaný objemově řízený dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací
Tlakem regulovaný objemově řízený dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní
mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechové
cykly
Vyžádaný spontánní dechový cyklus probíhající na dvou vzájemně se střídajících základních
tlakových úrovních
Ventilační režimy pro novorozenecké pacienty
Pro novorozence jsou k dispozici následující režimy.
Tabulka 3-2: Ventilační režimy pro novorozenecké pacienty, které se zobrazují na displeji
Zobrazený režim
Popis
Objemový dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací ( výchozí pro dospělé a dětské
Volume A/C
Pressure A/C
Volume SIMV
Pressure SIMV
TCPL A/C
TCPL SIMV
CPAP/PSV
pacienty)
Tlakový dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací
Objemový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a
nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy
Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a
nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy
Časově cyklovaný tlakem omezený dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací
(standardní pro novorozenecké pacienty)
Časově cyklovaný tlakem omezený dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní
mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy
Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (vyžádaný dechový cyklus) s ventilací
s tlakovou podporou
Nasal CPAP / IMV
Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (vyžádaný dechový cyklus) s přerušovanou zástupovou
ventilací nebo bez ní.
Pressure A/C + VG
Tlakový dechový cyklus s asistovanou ventilací (asistované ovládání) s nastavitelným cílovým objemem
(garance objemu).
Pressure SIMV + VG
Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou přerušovanou zástupovou ventilací (SIMV) a
nastavitelným cílovým objemem.
Pressure TCPL + VG Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou přerušovanou zástupovou ventilací (SIMV) a
nastavitelným cílovým objemem.
L2786-120 Rev. J
88
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Primární ovladače dechového cyklu
Primární ovladače dechového cyklu, které nastavuje obsluhující personál, přímo ovlivňují způsob, jak bude směs plynů
pacientovi dodávána. Zobrazují se na dolním okraji dotykové obrazovky AVEA LCD. Vždy se zobrazí pouze ty
parametry, které jsou aktivní v aktuálně zvoleném režimu ventilace.
Tabulka 3-3: Primární ovladače dechového cyklu
Zobrazovaný ovladač Popis
Rozsah hodnot
Přesnost
bpm
Rate
ml
Objem
cmH2O
Insp. tlak
Dechová frekvence zobrazena v počtu
dechů za minutu (bpm, d/min).
1 až 150 bpm (novorozenci/děti)
1 až 120 bpm (dospělí)
± 1 bpm
Dechový objem v mililitrech
0,10 až 2,50 l (dospělí)
25 až 500 ml (děti)
2,0 až 300 ml (novorozenci)
± (0,2 ml + 10 % nastavení)
Inspirační tlak v centimetrech vodního
sloupce
0 až 90 cmH2O (dospělí/děti)
0 až 80 cmH2O (novorozenci)
Dospělí/děti: ±4 cmH2O +5 %
Novorozenci: ±3 cmH2O +2,5 %
(měřeno na pacientské vidlici,
konečný inspirační tlak po
0,3 sekundy)
l/min
Vrchol toku
s
Insp. čas
s
Insp. pauza
cmH2O
PSV
cmH2O
PEEP
L/min
Flow Trig
%
%O2
cmH2O
Pres High
sec
Time High
sec
Time Low
cmH2O
Pres Low
Vrchol inspiračního toku v litrech za
minutu
3 až 150 l/min (dospělí)
1 až 75 l/min (děti)
0,4 až 30,0 l/min (novorozenci)
± 10 % nastavení nebo ±
(0,2 l/min + 10 % nastavení),
podle toho, která hodnota je vyšší
Inspirační čas v sekundách
0,20 až 5,00 s (dospělí/děti)
0,15 až 3,00 s (novorozenci)
± 0,10 s
Slouží k nastavení inspirační pauzy,
která bude platit pro všechny dodávané
dechové objemy.
0,0 až 3,0 s
± 0,10 s
Tlaková podpora v centimetrech
vodního sloupce
0 až 90 cmH2O (dospělí/děti)
0 až 80 cmH2O (novorozenci)
± 3 cmH2O nebo ±10 %, podle
toho, která hodnota je vyšší
Pozitivní tlak na konci výdechu (Positive 0 až 50 cm H2O
End Expiratory Pressure) v cm vodního
sloupce.
± 2 cm H2O nebo ±5%, větší z
obou
Nastavuje bod spuštění pro průtokový
trigger v litrech za minutu.
+1.0/ -2.0 L/min (pro PEEP
≤ 30 cmH2O; +2.0 / -3.0 L/min
(pro PEEP >30 cmH2O);
0.1 – 20 L/min
± (0.2 L/min + 10% )nastavené
hodnoty) (pouze u průtokového
čidla v Y-spojce)
Určuje procentuální podíl (koncentrace)
kyslíku v dodávaném směsi plynů.
21% až 100%
± 3%
Horní úroveň tlaku, v režimu APRV bazální 0 až 90 cm H2O
tlak, se kterým ventilátor pracuje během
doby trvání horní úrovně (Time High)
± 3 cm H2O
Dolní úroveň tlaku, v režimu APRV bazální 0,2 až 30,0 s
tlak, se kterým ventilátor pracuje během
doby trvání dolní úrovně (Time Low)
±1s
Doba trvání horní úrovně, v režimu APRV
nastavuje minimální dobu, po kterou bude
udržována tlak na horní úrovni.
0,2 až 30,0 s
±1s
Doba trvání dolní úrovně, v režimu APRV
nastavuje minimální dobu, po kterou bude
udržována tlak na dolní úrovni.
0 až 45 cm H2O
± 2 cm H2O nebo ± 5%
nastavené hodnoty, větší z obou
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
89
Primární ovladače dechového cyklu lze aktivovat stisknutím dotykového displeje přímo nad ovladačem. Ovladač se
zvýrazní (změní svoji barvu), čímž indikuje, že je aktivní.
Obrázek 3-25: Zvýrazněný ovladač
Pro změnu nastavení zvýrazněného ovladače otáčejte otočným ovladačem umístěným pod dotykovým displejem
(Obrázek 3-27). Otáčením ovladače směrem doprava (po směru hodinových ručiček) se bude vybraná hodnota
zvyšovat, otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) se hodnota bude snižovat.
POTVRDIT
ZRUŠIT
Obrázek 3-26: Otočný ovladač
Pro potvrzení zobrazené hodnoty buď stisknete dotykový displej přímo nad zvýrazněným ovladačem nebo stisknete
membránové tlačítko ACCEPT vlevo od otočného displeje. Barva ovladače se vrátí zpět na normální a ventilátor začne
pracovat podle nového nastavení. Pokud stisknete tlačítko CANCEL nebo během 15 sekund aktivně neakceptujete nové
nastavení, ventilátor bude pokračovat podle předchozího nastavení.
L2786-120 Rev. J
90
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Popis primárních ovladačů dechového cyklu
Dechová frekvence (Rate)
Ovladač dechové frekvence ovládá intervaly jednotlivých dechových cyklů. Jeho funkce i způsob, jak dechový cyklus
ovlivňuje, závisí na zvoleném režimu ventilace.
Rozsah nastavení:
Interval dechového cyklu:
Standardní nastavení:
1 až 150 d/min
(novorozenci/děti)
1 až 120 d/min
(dospělí)
(60/dech.frekvence) s
12 d/min
(dospělí)
12 d/min
(děti)
20 d/min
(novorozenci)
Dechový objem (Volume)
Dechový objem stanoví objemové množství plynné směsi dodávané pacientovi v jednom objemově řízeném dechovém
cyklu. Nastavení dechového objemu (TIDAL VOLUME) společně s nastavením inspiračního průtoku (INSP FLOW) a
nastavením dechové křivky (WAVEFORM) určuje způsob dodávky objemu plynů pacientovi.
Rozsah nastavení:
Standardní nastavení:
Prohloubený dech (Sigh):
0.10 až 2.50 L
25 až 500 ml
2.0 až 300 ml
0.50 L
100 ml
2.0 ml
(dospělí)
(děti)
(novorozenci)
(dospělí)
(děti)
(novorozenci)
1,5 x objem (pouze v režimu dospělí/dětí)
Poznámka:
Pokud ventilátor pracuje s pohonem interního kompresoru, pak maximální hodnota dechového objemu (TIDAL
VOLUME), kterou přístroj může dosáhnout, je 2.0 L. Maximální hodnota minutového objemu, kterou ventilátor může
dodávat, činí nejméně 60 L při připojení na centrální rozvod medicinálních plynů a nejméně 40 L při použití interního
kompresoru.
Inspirační tlak (Insp Pres)
Během mandatorního tlakového dechového cyklu ovládá ventilátor inspirační tlak v dýchacím obvodu. U tlakových a
TCPL dechových cyklů je výsledný tlak dán součtem nastavené úrovně inspiračního tlaku a hodnoty PEEP.
Rozsah nastavení:
Maximální průtok:
Standardní nastavení:
0 až 90 cmH2O
0 až 80 cmH2O
> 200 L/min
≤ 120 L/min
≤ 50 L/min
15 cmH2O
dospělí/děti)
(novorozenci)
(dospělí)
(děti)
(novorozenci)
Poznámka:
Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu
APRV/BiPhasic) větší než 90 cmH2O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmH2O. Uživatel
musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmH2O.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
91
Maximální (špičkový) inspirační průtok (Peak Flow)
Ovládá velikost průtoku mandatorního dechového cyklu nebo dechového cyklu TCPL dodávaného ventilátorem během
inspirační fáze objemově řízené ventilace.
Rozsah nastavení:
3 až 150 L/min
(dospělí)
1 až 75 L/min
(děti)
0.4 až 30.0 L/min (novorozenci)
Standardní nastavení:
60 L/min
(dospělí)
20 L/min
(děti)
8.0 L/min
(novorozenci)
Inspirační čas (I-Time)
Pomocí tohoto ovladače se nastavuje parametr trvání inspirační fáze dechového cyklu pro všechny mandatorní tlakově
řízené, TCPL nebo PRVC dechové cykly.
Rozsah nastavení:
0.20 s až 5.00 s (dospělí/děti)
0.15 s až 3.00 s (novorozenci)
Standardní nastavení:
0.50 s
0.35 s
(dospělí/děti)
(novorozenci)
Poznámka:
Pokud je nastavený inspirační čas I-Time delší než skutečná doba nádechu (determinovaná parametry VT, FP a
průběhem křivky), přidá se k dodávanému dechu navíc inspirační prodleva rovna nastavenému inspiračnímu času
zkrácenému o aktuální inspirační čas.
Inspirační prodleva (Insp Pause)
Nastavuje inspirační prodlevu, která bude účinná u každého objemově řízeného dechového cyklu.
Přednastavená inspirační prodleva bude dodána u každého objemově řízeného dechového cyklu.
Rozsah nastavení:
Standardní nastavení:
0.00 s až 3.00 s
0.00 s
Tlaková podpora (PSV, Pressure Support)
Ovladač tlakové podpory (PSV) určuje velikost tlaku přítomného v dýchacím obvodu během ventilace s tlakovou podporou.
Rozsah nastavení:
0 až 90 cmH2O
0 až 80 cmH2O
(dospělí/děti)
(novorozenci)
Maximální průtok:
> 200 L/min
≤ 120 L/min
≤ 50 L/min
(dospělí)
(děti)
(novorozenci)
Standardní nastavení:
0 cmH2O
L2786-120 Rev. J
92
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Poznámka:
Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu
APRV/BiPhasic) větší než 90 cmH2O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmH2O. Uživatel
musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmH2O.
Poznámka:
Při ventilaci dospělých a dětských pacientů se aplikuje minimální tlak 2 cmH2O tlakové podpory nad úrovní PEEP i
tehdy, kdy je ovladač nastaven na nulu.
Poznámka:
Pokud je úroveň PSV nedostatečná ke splnění pacientových požadavků, může dojít k předčasnému ukončení
dechového cyklu s automatickým cyklováním. V těchto případech je nezbytné úroveň PSV lehce navýšit.
Obrázek 3-27: Křivka PSV
Na Obrázek 3-28 dechový cyklus číslo 1 představuje průběh průtoku, ke kterému dojde při nedostatečné úrovni PSV pro
pokrytí potřeb pacienta. Dechový cyklus číslo 2 prezentuje průběh po mírném navýšení úrovně PSV (Průběh tlaku bude
mít obdobný tvar).
Poznámka:
Pokud je spuštěna funkce automatické kompenzace ztrát tracheální kanylou (AAC), monitorované inspirační tlaky budou
vyšší než jejich původní nastavení. V režimech pro dospělé a děti s nastavením inspiračního tlaku na nule bude tato
funkce přesto udržovat zvýšenou hladinu tlaku, aby se tak kompenzovaly ztráty tracheální kanylou.
Pozitivní tlak na konci výdechu (PEEP, Positive End Expiratory Pressure)
PEEP je tlak, který zůstane v dýchacím okruhu pacienta na konci výdechu.
Rozsah nastavení:
0 až 50 cmH2O
Standardní nastavení:
6 cmH2O
3 cmH2O
(dospělí/děti)
(novorozenci)
Poznámka:
Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Přes nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu
APRV/BiPhasic) větší než 90 cmH2O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmH2O. Uživatel
musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmH2O.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
93
Poznámka:
Ventilátor může spustit alarm okluze okruhu v situacích, kdy je naměřená hodnota PEEP podstatně vyšší než hodnota
PEEP nastavená obsluhou
Inspirační průtokový trigger (Flow Trig)
Mechanismus spuštění nádechového průtoku* (FLOW TRIG) se aktivuje v případě, kdy čistý průtok je větší než
nastavená hodnota průtokového triggeru. Čistý průtok (NET FLOW) je definován jako [dodaný průtok – vydechnutý
průtok] (nebo jako inspirační průtok na Y-spojce při použití průtokového čidla na Y-spojce). Je-li inspirační průtokový
trigger aktivní, do pacientského okruhu se exspirační fázi dechového cyklu dodává nízký klidový průtok (bias flow).
Rozsah nastavení:
0.1 až 20.0 L/min
Standardní nastavení:
1.0 L/min
(dospělí/děti)
0.5 L/min
(novorozenci)
*Viz také „
Tlakový trigger (Pres Trig)“ v 100.
UPOZORNĚNÍ
Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru proximálního toku jak k y-spojce pacienta, tak k
přípojce ventilátoru.
Poznámka:
Pro zajištění adekvátního klidového průtoku pro spuštění inspiračního průtoku musí být klidový průtok (BIAS FLOW) o
0,5 L/min vyšší než je prahová hodnota průtokového triggeru.
%O2
Ovladač %O2 nastavuje % koncentrace kyslíku v dodávané směsi plynů.
Rozsah nastavení:
21% až 100%
Standardní nastavení:
40% (okolní vzduch)
Poznámka:
Při aplikaci směsi plynů Heliox tento ovladač určuje procento kyslíku v dodávané směsi. Vyrovnávacím plynem je zde
Helium.
Horní úroveň tlaku (Pres High)
Tento ovladač je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Ovládá bazální tlak, se kterým ventilátor pracuje během
doby trvání horní úrovně tlaku.
Rozsah nastavení:
0 až 90 cmH2O
Standardní nastavení:
15 cmH2O
Doba trvání horní úrovně tlaku (Time High)
Tento ovladač je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Nastavuje minimální dobu, po kterou bude udržován tlak
na své horní úrovni.
L2786-120 Rev. J
94
Provoz ventilátoru
Rozsah nastavení:
0.2 až 30.0 s
Standardní nastavení:
4s
Uživatelský manuál
Doba trvání dolní úrovně tlaku (Time Low)
Tento ovladač je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Nastavuje minimální dobu, po kterou bude udržována tlak
na své dolní úrovni.
Rozsah nastavení:
0.2 až 30.0 s
Standardní nastavení:
2s
Dolní úroveň tlaku (Pres Low)
Tento řídí parametr je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Ovládá bazální tlak, se kterým ventilátor pracuje
během doby trvání dolní úrovně tlaku.
Rozsah nastavení:
0 až 45 cm H2O
Standardní nastavení:
6 cm H2O
Rozšířené nastavení
Jakmile máte na ventilátoru nastavený pracovní režim a primární ovladače dechového cyklu, můžete pokračovat v
jemném nastavení ventilace prostřednictvím okna rozšířeného nastavení (ADVANCED SETTINGS).
Otevření Rozšířeného nastavení
Pro přístup k oknu rozšířených nastavení stiskněte tlačítko
ADV SETTINGS umístěné v levém dolním rohu mezi tlačítkem
ventilačních režimů (MODE) a tlačítkem nastavení ventilátoru
(SETUP). Na tlačítku se rozsvítí indikátor (LED) a na obrazovce
se otevře okno rozšířeného nastavení. Volbou primárního
ovladače dotekem tlačítka následovaným jeho zvýrazněním
vyberte na dolním okraji dotekového displeje konkrétní primární
ovladač, pro vybraný ovladač se objeví dostupné ovladače
rozšířeného nastavení.
Obrázek 3-28: Indikátor Rozšířeného nastavení
Primární ovladač, u něhož lze provádět rozšířené nastavení, má
vedle svého názvu zobrazený žlutý trojúhelník.
Obrázek 3-29: Indikátor Rozšířeného nastavení
Poznámka:
Funkce rozšířená nastavení není přiřazena všem primárním ovladačům.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
95
Tabulka 3-4: Ovladače a Rozšířená nastavení přidružená typům cyklů a režimům
Typ a režim
dýchání
Primární
ovladače
Rate
d/min
Volume
ml
VOL A/C
VOL SIMV
PRES A/C
PRES
SIMV
PRVC A/C
PRVC
SIMV
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Insp Pres
cmH2O
Peak Flow
l/min
*
PSV
cmH2O
PEEP
cmH2O
FlowTrig
l/min
%O2
Pres High
cmH2O
TimeHigh
sec
TimeLow
sec
Pres Low
cmH2O
Rozšíření
nastavení
dostupné
pro každý
ventilační
režim
*
*
*
*
*
Insp Time
sec
Insp Pause
sec
*
*
*
*
CPAP /
PSV
APRV /
BiPhasic
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
* Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
*
Apnea
Mode
* Apnea
Mode
*
*
*
TPCL A/C
TPCL
SIMV
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Vol limit,
Flow cycle,
Bias flow,
Pres Trig,
Vol limit,
Flow cycle,
PSV rise,
PSV cycle,
PSV Tmax,
Bias flow,
Pres Trig,
*
*
*
*
Vsync*,
Vsync
rise*,
Sigh**,
Waveform,
Bias Flow,
Pres Trig,
Vol limit
(je-li
Vsync=on)
Flow
Cycle,
Demand
Flow
Vsync*,
Mach Vol,
Mach Vol,
Insp rise,
Vsync
Vol limit,
Vol limit,
Bias flow,
rise*,
Insp rise,
Insp rise,
Pres Trig,
Sigh**,
Flow cycle, Flow cycle,
Vol limit,
Waveform
Bias flow,
PSV rise,
Flow cycle
Vol limit*
Pres Trig
PSV cycle,
PSV rise,
PSV Tmax,
PSV cycle
Bias flow,
PSV Tmax,
Pres Trig
Bias flow
Pres Trig,
Flow
Cycle*
Demand
Flow
* Dostupné pouze při aktivované funkci Vsync a pouze u dospělých a dětských pacientů.
** Dostupné pouze pro dospělé a dětské pacienty.
L2786-120 Rev. J
Vol limit,
PSV rise,
PSV cycle,
PSV Tmax,
Bias flow,
Pres Trig,
Flow cycle
Vol limit,
PSV rise,
PSV cycle,
PSV Tmax,
Pres Trig,
Bias flow
Vol limit,
PSV rise,
PSV cycle,
PSV Tmax,
Bias flow
T High
Sync,
T High
PSV,
T Low
Sync
96
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Charakteristiky a rozmezí Rozšířeného nastavení
Objemový limit (Vol Limit)
Tento parametr nastavuje hodnotu omezeni objemu pro tlakově limitované dechové cykly. Pokud objem dodávaný
pacientovi je rovný nebo větší než přednastavená hodnota objemového limitu (VOL LIMIT), inspirační fáze dechového
cyklu se ukončí.
Normální rozsah:
Standardní nastavení:
0.10 až 2.50 L (dospělí)
25 až 750 ml
(děti)
2.0 až 300 ml
(novorozenci)
2.50 L
(dospělí)
500 ml
(děti)
300 ml
(novorozenci)
Funkce objemového limitu je aktivní pouze u tlakově řízených dechů, u ventilace PRVC/Sync, TCPL a PSV. Kdykoli se
použije proximální průtokový snímač (u neonatálních, dětských a dospělých aplikací), funkce objemového limitu se
aktivuje inspiračním dechovým objemem, který se měří průtokovým snímačem na Y-spojce. U dospělých a pediatrických
aplikací, kde se nepoužívá průtokový snímač na Y-spojce, se objemový limit determinuje výpočtem inspiračního průtoku
na Y-spojce. Jakmile se dosáhne limitní hodnoty, indikátor alarmu změní svoji barvu na žlutou a zobrazí se hlášení
VOLUME LIMIT. Indikátor stavu alarmu nelze zrušit, dokud ventilátor nedodá dechový cyklus, při kterém se nedosáhne
prahové hodnoty objemového limitu. Pro vynulování okna alarmu použijte tlačítko resetu alarmů.
UPOZORNĚNÍ
Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru proximálního toku jak ke y-spojce pacienta, tak k přípojce
ventilátoru.
Poznámka:
Příliš vysoká inspirační průtoková rychlost nebo použití pacientského okruhu s vysokou kompliancí mohou způsobit, že
se dodá dechový objem překračující hodnotu objemového limitu. Příčinou jsou odrazy v okruhu ventilátoru, jejichž
následkem se dodává pacientovi dodatečný dechový objem. Dodávané dechové objemy se musí přísně monitorovat,
aby se zajistila přesnost funkce objemového limitu.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
97
Minimální dodaný dechový objem (Machine Volume)
Ovladač minimálního dechového objemu (Mach Vol) nastavuje hodnotu minimálního dodaného dechového objemu
dodaného ventilátorem u tlakově řízených dechových cyklů v případě, že je funkce tohoto ovladače zapnuta. Tento
ovladač se používá vždy spolu s kritériem časového cyklování u tlakově řízené ventilace. U dospělých a dětských
aplikací je tato funkce doprovázena kompenzací kompliance dýchacího okruhu.
Rozsah normální:
0.10 až 2.50 L
25 až 500 ml
2.0 až 300 ml
Standardní nastavení:
0L
0 ml
0 ml
(dospělí)
(děti)
(novorozenci)
(dospělí)
(děti)
(novorozenci)
Jakmile jste již nastavili parametr minimálního dechového objemu, ventilátor vypočítá úroveň deceleračního inspiračního
průtoku nutného pro zajištění řízeného objemu při daném inspiračním čase. Jakmile je dodán tlakově řízený dechový
cyklus a maximální průtok klesá na hodnotu maximálního (špičkového) inspiračního průtoku (Peak Flow), pokud nebyl
dodán tento řízený objem, ventilátor automaticky přepne na kontinuální průtok, dokud nebude dodán tento minimální
dodaný dechový objem. Teprve po dodání nastaveného minimálního dechového objemu ventilátor přepne na exspirační
fázi. Pokud se během tlakově řízené ventilace dosáhne nebo překročí hodnota MACH VOL, ventilátor takový dechový
cyklus dokončí jako normální tlakově řízený dechový cyklus.
Během této přeměny průtoků zůstává inspirační čas konstantní a maximální inspirační tlak vzroste, aby dosáhl
nastavené hodnoty řízeného objemu. Nejvyšší hodnota maximálního (špičkového) inspirační tlaku je určena nastavením
limitu alarmu Vysokého maximálního inspiračního tlaku.
Poznámka:
Při nastavené funkci minimálního dechového objemu je PMAX nefunkční. V případě, že je při tlakové řízené ventilaci
spuštěno cyklování průtoku, nebude ventilátor průtok cyklovat, dokud se nedosáhne hodnoty minimálního dechového
objemu. Ovladač MACH VOL musí být při změně věkové kategorie pacienta nastaven na nulovou hodnotu.
U dospělých a dětských aplikací (při zapnuté funkci kompenzace kompliance v dýchacím okruhu) nastavíte MACH VOL
jednoduše nastavením minimálního požadovaného dechového objemu.
U novorozeneckých aplikací při používání proximálního průtokového snímače nastavíte MACH VOL následovně:
•
upravte maximální (špičkový) inspirační tlak tak, aby bylo dosaženo požadovaného dechového objemu
•
jako jeden z monitorovaných parametrů zvolte Vdel. Změřte hodnotu Vdel (= volume delivered, tj. přístrojem dodaný
nekorigovaný dechový objem) během dodávaného tlakově řízeného dechového cyklu.
•
Nastavte MACH VOL na hodnotu Vdel nebo lehce pod její úroveň. Tím se nastaví taková hodnota řízeného objemu,
která zaručí stálejší a souvislejší dodávku dechového objemu pro případ, že by došlo k mírnému poklesu
kompliance plic.
L2786-120 Rev. J
98
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
UPOZORNĚNÍ
Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru proximálního toku jak k y-spojce pacienta, tak k
přípojce ventilátoru.
Poznámka:
Pro ochranu před většími změnami kompliance plic je nutné hodnotu řízeného objemu nastavit na vyšší hodnotu a
připočítat objemový limit.
Rychlost náběhu tlaku (Insp Rise)
Nastavením hodnoty INSP RISE se určuje rychlost náběhu tlaku během mandatorního dechu. Tento řídící parametr má
relativní charakter, tj. nastavení nejrychlejšího nárůstu odpovídá číslu 1, nejpomalejší nastavení odpovídá číslici 9.
Rozsah nastavení:
1 až 9
Standardní nastavení:
5
Funkce není aktivní u dechových cyklů v režimu TCPL.
Cyklování průtoku (Flow Cycle)
Nastavuje procentuální podíl maximálního (špičkového) inspiračního průtoku (PEAK FLOW), při kterém se ukončí
inspirační fáze tlakově řízeného dechového cyklu a v režimech TCPL nebo PRVC/Vsync.
Rozsah nastavení:
Standardní nastavení:
0% (vypnuto) až 45%
0% (vypnuto)
Cyklování průtoku je aktivní pouze u tlakově řízených dechových cyklů Pressure Control a v režimech PRVC/Vsync
nebo TCPL.
Poznámka:
Pokud je cyklování průtoku aktivní během PRVC nebo Vsync dechových cyklů, k cyklování může dojít pouze za
předpokladu, že byl dodán cílový dechový objem. Tato skutečnost umožní exspirační synchronizaci při zaručení
dodávání stanovených dechových objemů.
Poznámka:
Je-li během tlakově řízené ventilace zapnuto cyklování průtoku a pokud je aktivní funkce automatické kompenzace
kompliance tracheální kanyly (AAC), monitorované hodnoty (inspiračního) tlaku v dýchacím okruhu budou vyšší než
hodnoty nastavené. U ventilace dětských a dospělých pacientů automatická kompenzace kompliance tracheální kanyly
automaticky zvýší hodnoty tlaku v dýchacím okruhu, čímž se vyrovnávají tlakové ztráty způsobené rezistencí
endotracheální trubice.
Průběh dechové křivky (Waveform)
Během podávání objemového dechového cyklu si lze vybrat mezi dvěma druhy dodávaných průtoků charakterizovanými
dvěma uživatelsky volitelnými dechovými křivkami: křivkou konstantní (SQUARE) a křivkou klesající (DECELERATING).
Jako standardní je nastavena křivka klesající.
Konstantní křivka (SQUARE, Sq)
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
99
Pokud je zvolena tato křivka, ventilátor dodává po celou dobu nádechu směs plynů s nastaveným maximálním
průtokem.
Klesající křivka (DECELERATING, Dec)
Pokud je zvolena tato křivka, ventilátor dodává směs plynů tak, že začíná na špičkovém průtoku, který
postupně snižuje, až aktuální průtok klesne na 50% původně nastavené hodnoty vrcholového průtoku.
Vyžádaný průtok (Demand Flow)
Tento ovladač zapíná a vypíná systém vyžádaného průtoku u objemově řízené ventilace. Výchozím nastavením je On
(zapnuto).
Poznámka:
Pokud jsou pacientovy inspirační požadavky trvale za řízeným inspiračním časem plus minimálním exspiračním časem
při vypnutém systému vyžádaného průtoku, může dojít k autocyklování nebo ke dvojitému cyklování. Dochází k tomu
v důsledku pacientových požadavků na vyšší průtok než je dostupný vedoucí do spuštění dechového cyklu po uplynutí
minimálního exspiračního času. Vyřešit je to možné zvýšením inspiračního průtoku tak, aby pokryl pacientovy požadavky
nebo opětovným zapnutím systému vyžádaného průtoku.
Prohloubený nádech (Sigh)
Pokud je tato funkce zapnutá (nastavená na „ON“), dodává ventilátor objemy prohloubeného nádechu. Prohloubený
nádech bude každý 100. dechový cyklus a dodá se namísto normálně následujícího objemově řízeného dechu.
Rozsah nastavení:
Objem prohl. nádechu:
Interval prohl. nádechu (s):
Standardní nastavení:
vypnuto (OFF); zapnuto (ON – každý 100. dech. cyklus)
1.5 × nastavený dechový objem
Nastavený normální dechový interval × 2 (režim Assist) nebo
Nastavený normální dechový interval (režim SIMV)
Vypnuto (OFF)
Prohloubené nádechy lze podávat pouze u objemově řízených dechových cyklů v režimu asistované ventilace (Assist)
nebo ve ventilačním režimu SIMV při aplikacích u dospělých a dětských pacientů.
Klidový průtok (Bias flow)
Ovladač Bias Flow nastavuje klidovou úroveň průtoku mezi dvěma dechovými cykly. Mimoto nastavuje též klidový průtok
používaný pro průtokový trigger.
Rozsah nastavení:
0.4 až 5.0 L/min
Standardní nastavení:
2.0 L/min
Poznámka:
Pro zajištění adekvátního klidového průtoku pro funkci průtokového triggeru ke spuštění inspiračního průtoku musí být
klidový průtok alespoň o 0.5 L/min vyšší než je prahová hodnota pro průtokový trigger. Poraďte se s výrobcem vámi
používaného dýchacího okruhu, zda nastavený klidový průtok je pro prevenci přehřátí okruhu dostatečný.
L2786-120 Rev. J
100
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Tlakový trigger (Pres Trig)
Nastavuje úroveň tlaku pod hodnotou PEEP, při které se aktivuje spouštěcí mechanismus inspirační fáze. Pokud tlak v
pacientském okruhu klesne pod hodnotu PEEP až na nastavenou hodnotu tlakového triggeru, ventilátor cyklicky přejde
do inspirační fáze.
0.1 až 20.0 cmH2O
3.0 cmH2O
Rozsah nastavení:
Standardní nastavení:
Vsync (Duální, adaptabilní ventilace)
Dechové cykly Vsync jsou:
•
cykly řízené tlakem (inspiračním + PEEP) a objemem;
•
cykly tlakem limitované (nastavením PSV + PEEP + marginálním tlakem);
•
cykly cyklované podle času. Inspirační čas je u Vsync je určen nepřímo nastavením maximálního inspiračního
průtoku. Nastavený inspirační čas se zobrazí na liště hlášení.
Ventilace Vsync funguje následovně:
Když aktivujete funkci Vsync, ventilátor bude pacientovi dodávat testovací dechový cyklus s klesajícím průtokem a
s nastaveným dechovým objemem s prodlevou 40 ms. Ventilátor poté nastaví cílový tlak na end-inspirační tlak
testovacího dechového cyklu nebo prvního tlakově řízeného dechového cyklu. Další a všechny následující dechové
cykly jsou dodávány jako tlakově řízená ventilace. Inspirační tlak ventilátor automaticky upraví tak, aby se udržoval
cílový objem. Maximální kroková změna mezi dvěma po sobě následujícími dechy je 3 cmH2O. Maximální objem
dodaného jednotlivého dechu je determinován nastavením Objemového limitu.
Tato sekvence testovacího dechového cyklu poté probíhá následovně:
•
Aktivujte režim Vsync.
•
V režimu Vsync změňte nastavení dechového objemu.
•
Dosáhne se nastaveného objemového limitu (Volume Limit).
•
Dodaná dechový objem je ≥ 1.5 × větší než nastavený objem.
•
Ukončí se průtok testovacího dechového cyklu.
•
Ukončí se pohotovostní režim (Standby)
•
Aktivují se některé z následujících alarmů:
–
–
–
–
–
–
Alarm vysokého špičkového tlaku (High Peak Pressure Alarm)
Alarm nízkého špičkového tlaku (Low Peak Pressure Alarm)
Alarm nízkého PEEP (Low PEEP Alarm)
Alarm rozpojení pacientského okruhu (Patient Circuit Disconnection Alarm)
Limit inspiračního tlaku (I-Time Limit)
Limit poměru I:E (I:E Limit)
Funkce Vsync je dostupná pouze pro dospělé a dětské pacienty.
Poznámka:
Pokud je cyklování průtoku aktivní během PRVC nebo Vsync dechových cyklů, k cyklování může dojít pouze za
předpokladu, že byl dodán cílový dechový objem. Tato skutečnost umožní exspirační synchronizaci při zaručení
dodávání stanovených dechových objemů.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
101
Poznámka:
Ovladač maximálního průtoku nastavuje rychlost průtoku používaného pouze u testovacích dechových cyklů. Ventilátor
používá k určení maximální hodnoty inspiračního času během ventilace Vsync nastavenou rychlost průtoku a inspirační
pauzu.
Rychlost náběhu tlaku při Vsync (Vsync Rise)
Tento ovladač při spuštěné ventilaci Vsync nastavuje rychlost náběhu tlaku během objemového dechového cyklu. Tento
řídící parametr má relativní charakter, tj. nastavení nejrychlejšího nárůstu odpovídá číslu 1, nejpomalejší nastavení
odpovídá číslici 9.
Rozsah nastavení:
Standardní nastavení:
1 až 9
5
Rychlost náběhu tlakové podpory (PSV Rise)
Tento parametr nastavuje strmost nárůstu tlaku při ventilaci s tlakovou podporou. Tento řídící parametr má relativní
charakter, tj. nastavení nejrychlejšího nárůstu odpovídá číslu 1, nejpomalejší nastavení odpovídá číslici 9.
Rozsah nastavení:
Standardní nastavení:
1 až 9
5
Cyklus PSV (PSV Cycle)
Tento parametr nastavuje procento maximálního průtoku, při kterém se ukončí inspirační fáze při ventilaci s tlakovou
podporou (PSV).
Rozsah nastavení:
5 až 45%
Standardní nastavení:
25% (dospělí/děti)
10% (novorozenci)
Maximální doba trvání PSV (PSV Tmax)
Tato funkce ovládá maximální inspirační čas u ventilace s tlakovou podporou.
Rozsah nastavení:
0.20 až 5.00 s (dospělí/děti)
0.15 až 3.00 s (novorozenci)
Standardní nastavení:
5.00 s (dospělí)
0.75 s (děti)
T High Sync
0.35 s (novorozenci)
T High Sync stanovuje délku trvání okna příslušného triggeru (Sync) pomocí ovladače synchronizace Vyššího času.
Přepnutí z Vyššího tlaku na Nižší tlak nastane při prvním konci inspiria detekovaného po otevření synchronizačního
okna T High Sync.
Rozsah:
0 - 50 % v 5% krocích nastaveného T High.
Výchozí:
Dospělí a děti: 0%
Novorozenci
Neaplikovatelné
L2786-120 Rev. J
102
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
T High PSV
Dechy s tlakovou podporou jsou dostupné během Vyššího času v režimu APRV/BiPhasic aktivací T High PSV. Když je
T High PSV aktivováno během Vyššího času, ventilátor stanoví tutéž úroveň PSV pro Nižší i Vyšší tlak.
Rozsah (tlaková podpora):
Dospělí a děti 0-90 CcmH2O
Novorozenci
Neaplikovatelné
Nepřekračujte PIP > 90 cmH2O.
Výchozí:
Dospělí a děti: Vypnuto
Novorozenci: Neaplikovatelné
T Low Sync
T Low Sync stanovuje délku trvání okna příslušného triggeru (Sync) pomocí ovladače synchronizace Nižšího času.
Ventilátor synchronizuje změny z Nižšího tlaku na Vyšší tlak s detekcí respiračního průtoku nebo prvním respiračním
úsilím detekovaným v rámci synchronizačního okna T Low Sync.
Rozsah:
0 - 50 % v 5% krocích nastaveného T Low.
Výchozí:
Dospělí a děti: 0%
Novorozenci:
Neaplikovatelné
Poznámka:
Parametry PSV Rise, PSV Cycle a PSV Tmax jsou aktivní i v případě, že úroveň PSV je nastavená na nulu.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Provoz ventilátoru
103
Nezávislá plicní ventilace (ILV)
Tato funkce umožňuje synchronizovat dva ventilátory na stejné dechové frekvenci (pomocí řídícího parametru dechové
frekvence (RATE) na primárním (master) ventilátoru), přičemž všechny ostatní primární i rozšířené ovladače lze nastavit
na každém ventilátoru nezávisle na sobě. Oba ventilátory – primární (master) a sekundární (slave) – nemusí během této
ventilace ILV pracovat ve stejných ventilačních režimech.
Ventilátor AVEA je vybaven portem umožňujícím Nezávislou plicní ventilaci (ILV). Tento konektor je umístěn na zadním
panelu (C). Výstup zajišťuje logický signál 5 V DC synchronizovaný podle dechové fáze primárního ventilátoru.
Pro aplikaci ILV ventilace je nutný speciální komunikační kabel dodávaný společností CareFusion (kat. číslo
16246).
VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se do tohoto konektoru zapojit standardní kabel DB-25. Mohlo by to poškodit ventilátor. Pro
VŠECHNY funkce a programy spojené s tímto konektorem je nutný speciálně konfigurovaný kabel. Obraťte se
na pracovníky technické podpory.
Podrobnosti o zapojení ventilace ILV jsou uvedeny v kapitole 2, „Vybalení, příprava a nastavení přístroje“, oddíl
„Nezávislá plicní ventilace (ILV)“.
Poznámka:
Během ventilace ILV se musí alarmové limity nastavit u každého ventilátoru na patřičnou úroveň, aby se tak zajistila
dostatečná ochrana pacienta. Potvrďte nastavení časomíry apnoe a nastavení záložní ventilace při apnoe na
sekundárním (slave) ventilátoru. Tato nastavení se použijí v případě ztráty signálu z primárního (master) ventilátoru.
VÝSTRAHA
Protože primární (master) ventilátor ovládá dechovou frekvenci obou ventilátorů, je třeba při nastavování
ostatních nezávislých řídících parametrů na sekundárním (slave) ventilátoru dbát zvýšené opatrnosti, aby se
zajistila dostatečná doba pro umožnění výdechu.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud dojde mezi oběma ventilátory k přerušení komunikace, sekundární (slave) ventilátor spustí alarm ztráty signálu
(LOSS OF SIGNAL). V takovém případě bude pokračovat ve ventilaci pacienta podle původního nastavení pouze
primární (master) ventilátor. Sekundární ventilátor (slave) po uplynutí intervalu apnoe stanoveného na tomto ventilátoru
zahájí záložní ventilaci při apnoe.
L2786-120 Rev. J
104
Provoz ventilátoru
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
105
Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry
Grafické displeje
Barvy křivek
Grafické displeje na ventilátoru AVEA mohou zobrazovat křivky v červené, modré, žluté, zelené nebo fialové barvě. Tyto
barvy mohou snadněji odlišit různé důležité informace o dodaném dechovém cyklu a jsou konzistentní pro křivky i pro
smyčky.
ČERVENĚ zvýrazněná část křivky znázorňuje inspirační část mandatorního dechového cyklu. ŽLUTÁ část představuje
inspirační část asistovaného nebo spontánního dechového cyklu (pacientovy spontánní nebo asistované dechy jsou
taktéž označeny žlutým indikátorem vyžádání, který se zobrazuje v levém horním rohu indikátoru režimu). MODŘE
zvýrazněná část křivky představuje exspirační část řízeného, spontánního nebo asistovaného dechového cyklu. ZELENÁ
část křivky během exspirační fáze jednotlivého dechového cyklu indikuje, že bylo provedeno propláchnutí exspiračního
průtokového snímače nebo průtokového snímače na pacientské Y-spojce (pokud je připojen). FIALOVÁ část křivky
indikuje bezpečnostní stav, při kterém je otevřený bezpečnostní ventil.
Křivky
Na hlavním displeji MAIN je možné vybrat a zobrazovat současně až 3 křivky, jak je patrné na Obrázek 4-1.
Poznámka:
Křivky jsou zobrazené po kompenzaci kompliance okruhu velikosti dospělých a dětí.
Zobrazení
záhlaví
křivek
Obrázek 4-1: Grafy křivek zobrazené na hlavním MAIN zobrazení
L2786-120 Rev. J
106
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Pokud stisknete a zvýrazníte záhlaví křivky zobrazené na dotykovém displeji, zobrazí se posuvné menu nabízející volby
křivek (Obrázek 4-2).
Obrázek 4-2: Volba křivky
Pro posouvání v nabídce otáčejte otočným ovladačem umístěným pod dotykovým displejem. Pro potvrzení volby se
dotkněte dotykového displeje znovu nebo stiskněte membránové tlačítko Akcept umístěné hned vedle otočného
ovladače.
Obrázek 4-3: Otočný ovladač
Každá křivka bude nepřetržitě aktualizována až do stisknutí membránového tlačítka PRINT (tisk) nebo FREEZE
(zmrazit).
Tlačítkem PRINT se data křivky přenesou do připojené paralelní tiskárny.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
107
Tlačítkem FREEZE se zmrazí aktuální zobrazení a potlačí se aktualizování displeje, dokud toto tlačítko nestisknete ještě
jednou.
Tabulka 4-1: Volby křivky
Záhlaví zobrazované křivky
Paw (cmH2O)
Pinsp (cmH2O)
Pes (cmH2O)
Ptr (cmH2O)
Ptp (cmH2O)
Flow (L/min)
Zobrazovaná křivka znázorňuje
Tlak v dýchacích cestách
(Airway Pressure)
Inspirační tlak
(Airway Pressure on machina outlet)
Esophageální tlak
(Esophageal Pressure)
Tracheální tlak
(Tracheal Pressure)
Transpulmonální tlak
(Transpulmonary Pressure)
Průtok
(Flow)
Vt (ml)
Dechový objem
(AirwayTidal Volume)
Fexp
Finsp
Exspirační průtok
Inspirační průtok
PCO2
Analog 0
Analog 1
Hodnota CO2 v průběhu dýchacího cyklu
Podle měřítka analogového vstupu
Podle měřítka analogového vstupu
PCO2
Hladina CO2 v průběhu dýchacího cyklu
Rozmezí os
Pomocí dotekové obrazovky lze modifikovat rovněž měřítko vertikální osy (scale) a horizontální osy (sweep speed)
zobrazovaných grafů. Pokud chcete změnit měřítko zobrazení v horizontálním nebo vertikálním směru, dotkněte se dané
osy zobrazovaného grafu, tím ji zvýrazníte. Měřítko zobrazení ve směru zvýrazněné osy lze pak měnit pomocí otočného
ovladače umístěného po dotekovou obrazovkou (Obrázek 4-3). Pokud chcete změnu potvrdit (přijmout), dotkněte se
dané osy znovu nebo stiskněte membránové tlačítko ACCEPT.
Rozmezí časové osy (Time ranges)
0 až 6 s
0 až 12 s
0 až 30 s
0 až 60 s
L2786-120 Rev. J
108
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Smyčky
Otevření stránky smyček
Pro přístup do okna smyček stiskněte membránové tlačítko
volby displejů na předním panelu UIM na levém okraji dotykové
obrazovky, viz následující ikona. Tlačítko je označeno
následující ikonou.
nebo
Mezinárodní
angličtina
V zobrazené nabídce vyberte možnost LOOP.
Obrázek 4-4: Výběr okna
Výběr smyček
Z následující nabídky může ventilátor zobrazovat najednou v reálném čase až 2 smyčky:
•
Vt – Flow
Smyčka pro inspirační/expirační průtok a objem. Pokud je připojen proximální průtokový
senzor, zobrazované hodnoty odpovídají hodnotám naměřeným na proximálním průtokovém
senzoru. Zobrazení je dostupné pro všechny kategorie velikostí pacientů.
•
PAW – Vt
Smyčka pro tlak v dýchacím okruhu a objem. Funkční pro všechny pacienty.
•
PES – Vt
Smyčka pro jícnový tlak a objem. Pro tuto funkci je třeba použití jícnový katétr, je funkční
pouze pro dospělé a dětské pacienty.
•
PTR – Vt
Smyčka pro tracheální tlak a objem. Pro tuto funkci je třeba použití tracheální katétr. Funkční
je pouze pro dospělé a dětské pacienty.
•
PINSP – Vt
Smyčka pro inspirační tlak a objem.
•
PTP – Vt
Smyčka pro transpulmonální tlak a objem. Vyžaduje použití volitelného jícnového katétru a je
aktivní pouze pro dospělé a pediatrické pacienty.
•
PCO2 / Vte
Smyčka vydechovaný CO2 vs vydechovaný Vt
Poznámka:
Smyčky jsou zobrazené po kompenzaci kompliance okruhu velikosti dospělých a dětí.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
109
Použití tlačítka FREEZE pro porovnávání
smyček
Stisknutím tlačítka FREEZE můžete probíhající aktualizaci
obrazu smyček zmrazit (zastavit) a pro porovnávání smyček si
zvolit tzv. smyčku referenční. Jakmile se opětovným stisknutím
tlačítka FREEZE obnoví zobrazování v reálném čase, zvolená
(referenční) smyčka zůstává na pozadí grafu v reálném čase.
Postup vytvoření referenční smyčky, viz Obrázek 4-6, Obrázek
4-7 a Obrázek 4-8.
Obrázek 4-5: Zmrazená smyčka Průtok/Objem
Uložení smyčky
K zastavení obrazu smyčky, kterou chcete později používat jako
referenční, stiskněte tlačítko FREEZE, poté stiskněte tlačítko SAVE
LOOP (ulož smyčku), které se zobrazuje v dialogovém okně pod
zastaveným obrazem napravo (Obrázek 4-6).
Obrázek 4-6: Tlačítka pro uložení referenční
smyčky
Tím se zvolená smyčka uloží do paměti a v dialogovém okně pod
zobrazeným grafem nalevo (Obrázek 4-7) se objeví referenční
časový údaj. Celkově lze uložit až 4 smyčky najednou. Jakmile
uložíte pátou smyčku, nejstarší smyčka se z paměti vymaže.
Obrázek 4-7: Zobrazení uložených smyček
Vytvoření referenční smyčky
Stisknutím dotekové obrazovky přímo nad polem v levém dialogovém
okně představujícím smyčku, kterou chcete použít jako referenční, se
požadovaná smyčka zvýrazní (změní barvu), Obrázek 4-7. Pole se
zvýrazní (Obrázek 4-7). Stiskněte tlačítko „Ref Loop ON/OFF“ v
pravém dialogovém okně (Obrázek 4-6 a Obrázek 4-8).
Tím referenční smyčku uvedete v činnost.
Obrázek 4-8: Tlačítko Reference Loop ON/OFF
(ON)
Po opětovném stisknutí tlačítka FREEZE zůstane zvolená referenční smyčka na pozadí obnoveného zobrazovaní
aktuálních smyček v reálném čase.
Chcete-li tuto funkci vypnout, zastavte obraz opětovným stisknutím tlačítka FREEZE a stisknutím tlačítka „Ref Loop
On/Off“ na obrazovce funkci vypněte (přepněte do polohy OFF). Obrázek 4-8.
L2786-120 Rev. J
110
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Manévry
Obrázek 4-9: Výběr manévrů
Ventilátor AVEA je schopen provádět různé ventilační manévry. Tyto manévry jsou přístupné z menu displejů a volbou
zobrazení MANEUVRES. V závislosti na modelu jsou dostupné následující manévry: Esophageal, MIP / P100, Inflection
Point (Pflex) a AutoPEEPAW. Každá stránka manévrů obsahuje všechny ovladače, monitory a křivky nebo smyčky, které
k vybranému manévru patří.
Poznámka:
Manévry nejsou dostupné pro novorozence. Některé alarmy mohou být během manévrů potlačené.
Poznámka:
Zahájení manévru AutoPEEP či Pflex ukončí záložní ventilaci při apnoe.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
Stránka manévru ESOPHAGEAL
Obrázek 4-10: Nastavení esofageálního manévru
Ovladače
Obrázek 4-11: Zvolte velikost a typ esofageálního balónku
L2786-120 Rev. J
111
112
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Volba velikosti a typu balónku
Po připojení prodlužovací hadičky balónku ventilátor zobrazí dialogové okno pro zadání velikosti a typu
esofageálního balónku. Než budete moci provést Test balónku, musíte nejprve vybrat velikost a typ balónku,
který budete při testu používat.
Poznámka:
Při odpojení prodlužovací hadičky balónku bude systém po vás vyžadovat nové zadání velikosti a typu balónku
a nové provedení testu těsnosti balónku.
Při odpojení prodlužovací hadičky balónku bude systém po vás vyžadovat nové zadání velikosti a typu balónku
a nové provedení testu těsnosti balónku.
Zadání nesprávných údajů o velikosti a typu balónku může vést k selhání balónkového testu.
Test těsnosti / velikosti balónku (Ballon Leak / Size Test)
Test balónku verifikuje integritu a velikost balónkového katétru. Ventilátor zobrazí na řádku hlášení na spodním
okraji displeje zprávu Pass (prošel testem) nebo Fail (neprošel testem).
Pokud balónkový test neprošel, překontrolujte znovu všechna spojení, jsou-li dostatečně těsná, a případně
zhodnoťte integritu balónku.
Poznámka:
Balónkový test se musí provádět bez zavedení balónku do pacienta.
Start / stop plnění balónku
Jakmile aktivujete tlačítko Start, ventilátor dodá níže specifikovaný objem do katétru předtím,
než začne měření jícnového tlaku.
Katétr pro dospělé pacienty:
0.5 až 2.5 ml
Katétr pediatrický:
0.5 až 1.25 ml
Ventilátor bude vyhodnocovat a znovu plnit balónek každých 30 minut, aby se zachovala
přesnost měření.
Jakmile aktivujete tlačítko Stop, ventilátor vyprázdní balónek před vyjmutím katétru
z pacienta.
Poznámka:
Nenaplňujte balónek, dokud není umístěn v pacientovi. Před vyjmutím z pacienta musí být balónek vyprázdněný.
Kompliance hrudní stěny (Ccw)
Přednastavenou funkci Kompliance hrudní stěny (Ccw) používá ventilátor k výpočtu dechové
práce.
Rozmezí:
0 až 300 ml/cmH2O
Rozlišení:
1 ml/cmH2O
Standardní nastavení:
200 ml/cmH2O
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
113
Alarmy
Během manévru ESOPHAGEAL jsou aktivní všechny právě dostupné alarmy.
Provedení manévrů ESOPHAGEAL
Měření ESOPHAGEAL vyžaduje použití jícnového balónku, který je možné získat od obchodního zástupce firmy
CareFusion.
Na stránce zobrazení Manévry vyberte ESOPHAGEAL.
Před zavedením balónku do pacienta je nutné provést test balónku. Prodlužovací hadičku jícnového balónku připojte
k panelu EPM na ventilátoru AVEA, jak je popsáno v Kapitole 2. Vyjměte nový jícnový balónek z obalu a připojte jej ke
kolíkovému konektoru na pacientském konci prodlužovací hadičky.
Nechejte balónek volně viset a ani se jej nedotýkejte a na zobrazení manévru stiskněte funkční tlačítko Balloon Test.
Ventilátor provede test těsnosti balónku jeho vyprázdněním, naplněním na specifikovaný správný objem, změřením tlaku
v balónku a nakonec jeho vyprázdněním. Poté se na řádku hlášení na displeji zobrazí zpráva Pass (prošel testem) nebo
Fail (neprošel testem).
Pokud balónek neprošel testem těsnosti, prohlédněte jej, není-li poškozen a případně jej vyměňte. Pokud není balónek
zjevně poškozen, překontrolujte všechna spojení na balónku a prodlužovací hadičce a test zopakujte.
Poznámka:
Pokud balónek po zdárně dokončeném balónkovém testu odpojíte, budete muset tento test zopakovat.
Jakmile balónek prošel testem těsnosti, je připraven k zavedení do pacienta. Pro přesné měření je bezpodmínečně
nutné správné umístění balónku. Během zavádění může vytvářená křivka poskytovat potřebné informace pro potvrzení
správné lokalizace. Přibližnou úroveň zavedení můžete odvodit změřením vzdálenosti mezi špičkou nosu a ušním
lalůčkem a poté mezi ušním lalůčkem a distálním konci mečovitého výběžku (xifoidu).
1. Tlaková křivka v jícnu koreluje s tlakem v dýchacích cestách, takže je pozitivní při dechovém cyklu
s pozitivním tlakem a negativní při spontánním dechovém cyklu.
2. Obrys jícnu může vykazovat malé srdeční oscilace způsobené srdeční aktivitou.
3. Jakmile bude balónek podle výše uvedených kriterií zaveden, jeho správné umístění je možné potvrdit
provedením okluzního testu. Tato technika vyžaduje, aby dýchací cesty byly uzavřeny a byly porovnávány
tlaky v dýchacích cestách a v jícnu, jsou-li podobné.
Po zavedení balónku a jeho otevření, ventilátor naplní balónek na patřičnou úroveň a začne monitorovat data. Ventilátor
automaticky každých 30 minut balónek vyprázdní a znovu naplní pro kontrolu a zajištění přesnosti monitorovaných
hodnot.
VÝSTRAHA!
Zavedení jícnového balónku pacientovi musí být provedeno pod dohledem a na příkaz lékaře, který zváží
případné kontraindikace pro použití jícnového balónku.
VÝSTRAHA!
Nesprávné zavedení jícnového balónku může nepříznivě ovlivnit přesnost monitorovaných dat.
L2786-120 Rev. J
114
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Stránka manévru MIP / P100
Obrázek 4-12: Nastavení manévru MIP
Manévr Maximálního inspiračního tlaku (MIP) / P100 měří negativní deflekci na křivce tlaku během pacientova aktivního
úsilí provést dechový cyklus. Během manévru zůstane inspirační ventil zavřený a není dodán žádný inspirační průtok
plynu. MIP slouží jako indikátor maximálního negativního tlaku, který je pacient schopen vyvinout, zatímco P100
představuje indikaci poklesu tlaku, který vznikne během prvních 100 milisekund dechového cyklu.
Ovladače
Trvání (Duration)
Přednastavený parametr DURATION (doba trvání) determinuje maximální dobu, jakou bude
manévr trvat. Po dobu trvání manévru bude normální ventilace potlačená a obnoví se až po
vypršení nastavené doby trvání.
Rozmezí:
5.0 až 30.0 sekund
Standardní nastavení:
10 sekund
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
115
Citlivost (Sensitivity)
Senzitivita manévru určuje úroveň pod PEEP, pod kterou musí tlak v dýchacích cestách
poklesnout, aby se determinoval nástup pacientova úsilí. To umožňuje lékaři upravit
nastavení manévru podle možností pacienta.
Rozmezí:
Rozlišení:
Standardní nastavení:
0.1 až 5.0 cmH2O
0.1 cmH2O
3.0 cmH2O
Poznámka:
Nastavení nadměrně vysoké citlivosti může ovlivnit přesnost načasování pro determinaci P100.
Start / Stop
Manévr se zahájí aktivací tlačítka START. Probíhající manévr je možné kdykoli ihned ukončit
stisknutím tlačítka STOP, čímž se okamžitě obnoví normální ventilace.
Poznámka:
Pokud tlačítko START stisknete během řízeného dechového cyklu, manévr nezačne, dokud ventilátor nepřepne na
výdech a neuplyne minimální expirační doba v trvání 150 milisekund.
Alarmy
Během manévru MIP / P100 jsou aktivní všechny aktuálně dostupné alarmy kromě alarmu
Doby apnoe a Nízkého tlaku PEEP.
Provedení manévru MIP / P100
Manévr MIP / P100 umožňuje měřit maximální inspirační tlak (MIP) dosažený pacientem během manévru přidržením
expiria. Ventilátor může taktéž změřit hodnotu P100, která znamená maximální inspirační tlak dosažený během prvních
100 milisekund od začátku manévru.
Na stránce zobrazení Manévry vyberte tlačítko MIP P100.
Stránka zobrazení MIP umožňuje uživateli nastavit:
Duration (dobu trvání) – Dobu trvání testu, kdy je ventilace potlačená pro provedení testu. Jakmile stisknete tlačítko
Start, normální ventilace se potlačí až do oplynutí nastavené doby Duration nebo do stisknutí tlačítka Stop.
Sensitivity (senzitivita) – nastavení prahu citlivosti, který ventilátor použije k odměření intervalu při manévru P100.
Standardní pozice jsou 3 cmH2O, ale tuto hodnotu může obsluha upravit k zajištění přesnosti u pacientů s minimálním
dechovým úsilím.
Poznámka: nastavení senzitivity manévru slouží pouze pro tento manévr a neovlivní citlivost triggeru.
Start / Stop – Zahájení / ukončení manévru.
VÝSTRAHA!
Po dobu trvání tohoto manévru je normální ventilace potlačená. Před zahájením manévru musí lékař zvážit
indikace a kontraindikace pro provedení tohoto manévru. Během trvání manévru je bezpodmínečně nutné
sledovat pacienta zkušeným zdravotnickým pracovníkem.
L2786-120 Rev. J
116
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
K provedení manévru MIP / P100 nastavte ovladače Duration a Sensitivity na požadované hodnoty. Stiskněte tlačítko
Start na stránce zobrazení manévru. Ventilátor uzavře inspirační a expirační ventily a zahájí monitorování. Po dokončení
manévru ventilátor zobrazí hodnoty MIP a P100 v patřičných oknech na stránce zobrazení manévru. Hodnoty MIP a
P100 jsou též dostupné jako trend na stránce zobrazení trendů. Probíhající manévr je možné kdykoli přerušit stisknutím
funkčního tlačítka Stop.
Stránka manévru Inflection Point (Pflex)
Obrázek 4-13: Nastavení manévru Pflex
Manévr Inflection Point (Pflex) se provádí u pacienta během řízené ventilace. Na inspirační fázi smyčky Tlak/Objem
(Paw/Vol) se automaticky označí horní a dolní inflekční body.
Poznámka:
Během trvání tohoto manévru bude normální ventilace potlačena. Manévr se přeruší, pokud ventilátor detekuje
pacientovo úsilí a na řádku hlášení se objeví zpráva oznamující detekci pacientova dechového úsilí.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
117
Ovladače
Tidal Volume (dechový objem)
Tímto ovladačem se nastaví objem dodaného plynu pacientovi v průběhu manévru.
Rozmezí:
Rozlišení:
Standardní nastavení:
0.10 až 2.50 l
25 až 500 ml
0.01 l
1 ml
0.25
25 ml
(dospělí)
(děti)
(dospělí)
(děti)
(dospělí)
(děti)
Peak Flow (špičkový průtok)
Nastavte špičkový průtok plynu použitý během manévru.
Poznámka: Pro tento manévr se používá profil průtoku čtvercového typu.
Rozmezí:
0.5 až 5.0 l/min
Rozlišení:
0.1 l/min
Standardní nastavení:
1.0 l/min
Maneuver PEEP
Tento parametr determinuje základní tlak (PEEP), ze kterého se manévr začne.
Poznámka: manévr PEEP je možné nastavit nezávisle na PEEP použitém během normální
ventilace.
Rozmezí:
0 až 50 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Standardní nastavení:
0 cmH2O
PEEP Equilibration Time (PEEP Teq)
Vyrovnávací čas pro PEEP determinuje časový úsek pro umožnění vyrovnání tlaku
v dýchacích cestách předtím, než se zahájí pomalý průtok. Po aktivaci manévru před
zahájením manévru s pomalým průtokem ventilátor nastaví PEEP na úroveň Manévru PEEP
pro Vyrovnávací čas PEEP.
Rozmezí:
0.0 až 30.0 sekund
Rozlišení:
0.1 sekundy
Standardní nastavení:
1.0 sekunda
Senzitivity
Přednastavená senzitivita nastaví úroveň pod špičkovým tlakem v dýchacích cestách, na níž
musí tlak poklesnout, aby se přerušil manévr Pflex.
Poznámka: Manévr Pflex bude ukončen, pokud se objeví netěsnost větší než 100 %.
Rozmezí:
0.1 až 5.0 cmH2O
Rozlišení:
0.1 cmH2O
Standardní nastavení:
3.0 cmH2O
Start/Stop
Manévr se zahájí stisknutím tlačítka START. Manévr se okamžitě přeruší po stisknutí tlačítka
STOP, po detekci pacientova dechového úsilí nebo po dodání dechového objemu a obnovení
normální ventilace.
L2786-120 Rev. J
118
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Poznámka:
Zahájení manévru Pflex je zpožděno dvěma faktory. Celkové zpoždění je rovno 25 % dechového intervalu plus
nastavenému času ustavení rovnováhy PEEP. Čas ustavení rovnováhy PEEP má rozpětí 0 až 30 sekund. Pokud je
rychlost řízeného dýchání 10 dechů/min, interval nádechů potom činí 6 sekund a zpoždění zahájení Pflex je 1,5 sekundy
plus nastavený čas ustavení rovnováhy PEEP. Při výchozím času ustavení rovnováhy PEEP 1 sekunda je v tomto
případě celkové zpoždění 2,5 sekundy. Pokud je rychlost řízeného dýchání nastavena na 1 dech/min, interval nádechů
je 60 sekund a zpoždění zahájení Pflex je v tomto nejhorším případě 15 sekund plus čas ustavení rovnováhy PEEP.
Determinace Horního Pflex a Dolního Pflex
Jakmile bude dodán dechový objem manévru, ventilátor přepne na výdech. Na konci výdechu
se smyčka Paw / Vol automaticky zmrazí a vypočítají a zobrazí se data horního a dolního
inflekčního bodu i objem delta Pflex. Ventilátor se vrátí do normální ventilace a aktuálního
nastavení ventilátoru.
Uživatel může (pokud si vybere možnost tak učinit) anulovat hodnoty Pflex přemístěním
indikátorů Pflex do nového bodu podél smyčky PV a stisknutím patřičného tlačítka.
Odpovídající hodnoty Pflex a objemu delta Pflex se změní tak, aby reprezentovaly hodnoty
vycházející z hodnot založených na aktuálních pozicích indikátorů. Ventilátor uloží až čtyři
smyčky PV a současně i jejich odpovídající inflekční body.
Poznámka:
Jakmile hodnoty uživatel předefinuje, původní hodnoty již nebude možné obnovit.
Alarmy
Během manévru Pflex jsou aktivní všechny aktuálně dostupné alarmy kromě alarmu Doby apnoe a Limitu inspiračního
času.
Provedení manévru Pflex
Manévr Pflex umožňuje lékaři determinovat otevírací tlaky v plicích během řízeného dechového cyklu s pomalým
průtokem objemu. Jelikož tento manévr se provádí s pomalým inspiračním průtokem, je vliv rezistence respiračního
systému minimalizován.
Poznámka:
Průběh manévru Pflex vyžaduje pacientovu pasivitu. V případě detekce dechového úsilí pacienta ventilátor přeruší tento
manévr a vrátí se zpět do normálního režimu ventilace s aktuálním nastavením parametrů, přičemž se na řádku hlášení
na displeji zobrazí zpráva o detekci pacientova dechového úsilí.
Na stránce zobrazení Manévry vyberte Pflex.
Na stránce manévru Pflex může uživatel nastavit následující hodnoty:
Tidal Volume (Vt) – Velikost dechového objemu dodaného pacientovi během tohoto manévru. Toto nastavení nemá
žádný vliv na nastavení během normální ventilace a může se zde nastavit jakýkoli potřebný dechový objem nezávisle na
aktuálním režimu ventilace.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
119
Poznámka:
Nastavení dechového objemu není během manévru Pflex zobrazené po kompenzaci kompliance okruhu.
Flow – Nastavení je možné v rozmezí 0.5 až 5 l/min a určuje inspirační průtok použitý k dodání dechového objemu
určeného pro tento manévr.
PEEP – Hodnota PEEP použitá pro tento manévr. Uživatel může nastavit libovolnou úroveň PEEP nezávisle na
nastavení PEEP během normální ventilační podpory.
PEEP Teq – Tímto ovladačem se nastavuje doba pro ekvilibraci PEEP Manévru, po jejíž uplynutí začne manévr
pomalého průtoku.
Sensitivity – Tímto ovladačem se nastavuje práh citlivosti, který ventilátor použije pro detekci pacientova úsilí během
manévru pomalého průtoku. Standardní pozice jsou 3 cmH2O, ale tuto hodnotu může obsluha upravit k zajištění přesné
senzitivity u všech aplikací. Standardním nastavením jsou 3 cmH2O, nicméně uživatel může hodnotu upravit, aby si
zajistil přesnou citlivost při všech aplikacích.
Start / Stop – Zahájení a ukončení manévru.
Poznámka:
Všechna nastavení ovladačů pro tento manévr jsou nezávislá na nastavení ovladačů během normální ventilace.
VÝSTRAHA!
Po dobu trvání tohoto manévru je normální ventilace potlačena. Lékař musí před provedením manévru zvážit
indikace a kontraindikace pro daného pacienta. Pacient musí být během trvání tohoto manévru přímo sledován
zkušeným zdravotnickým pracovníkem.
Před provedením manévru Pflex nastavte dechový objem (Tidal Volume), průtok (Flow), PEEP manévru (Maneuver
PEEP), dobu vyrovnání PEEP (PEEP Equilibration time) a senzitivitu (Sensitivity). Stisknutím Start se otevře stránka
zobrazení manévru. Ventilátor potlačí normální ventilaci a začne dodávat nastavený dechový objem manévru podle
nastaveného průtoku. Jakmile začne ventilátor dodávat dechový objem, bude snímat odpovídající křivku Tlak/Objem.
Po dokončení manévru ventilátor automaticky obnoví normální ventilaci a zmrazí zobrazené grafy. Probíhající manévr je
možné kdykoli okamžitě přerušit stisknutím funkčního tlačítka Stop. Kdykoli během probíhajícího manévru ventilátor
detekuje dechové úsilí pacienta, ventilátor přepne na výdechovou fázi a obnoví normální ventilaci.
Pokud je možné determinovat hodnoty Pflex, Pflex Lwr, Pflex Upr a Vdelta, se zobrazí na displeji. V tomto okamžiku se
uživatel může rozhodnout, zda akceptuje inflekční body tak, jak byly determinovány ventilátorem, či zda nastaví inflekční
body manuálně sám.
Pro manuální nastavení inflekčních bodů stačí jednoduše posouvat kursor do požadované pozice pomocí ovladače Data
Dial a stisknout funkční tlačítka Set Pflex Lwr a Set Pflex Upr. Hodnota Vdelta se automaticky přepočítá.
Naměřená data je možné uložit v paměti ventilátoru stisknutím funkčního tlačítka Save Loop. Uložit lze až 4 smyčky, při
ukládání páté křivky se automaticky nejstarší křivka vymaže.
Poznámka:
Pokud smyčku a odpovídající data uživatel neuloží, při ukončení stránky zobrazení manévru se všechna data vymažou.
L2786-120 Rev. J
120
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Stránka manévru AutoPEEP
Obrázek 4-14: Nastavení manévru AutoPEEP
AutoPEEP znamená tlak v dýchacích cestách na konci výdechu těsně před zahájením následujícího řízeného
dechového cyklu. Během provádění tohoto manévru ventilátor provede expirační přidržení, při kterém se uzavře
inspirační i expirační ventil. Jakmile se dosáhne vyrovnání tlaků v systému, ventilátor provede měření AutoPEEP buď při
následujícím řízeném dechovém cyklu nebo po 6 sekundách podle toho, co je kratší.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
121
Ovladače
Sensitivity
Přednastavená senzitivita určuje úroveň pod hodnotou PEEP, pod kterou musí tlak
v dýchacích cestách klesnout, aby se manévr AutoPEEP přerušil.
Rozmezí:
0.1 až 5.0 cmH2O
Rozlišení:
0.1 cmH2O
Standardní nastavení:
3.0 cmH2O
Start/Stop
Manévr se zahájí aktivací tlačítka START, je-li ventilátor v expirační fázi. Manévr se okamžitě
přeruší a obnoví se normální ventilace stisknutím tlačítka STOP, po dokončení manévru nebo
pokud je detekováno dechové úsilí pacienta.
Poznámka:
Manévr se přeruší, pokud ventilátor detekuje pacientovo úsilí, a na řádku hlášení se objeví zpráva oznamující detekci
pacientova dechového úsilí.
Alarmy
Během manévru AutoPEEP jsou všechny aktuálně dostupné alarmy aktivní.
Provedení manévru AutoPEEP
Manévr AutoPEEP umožňuje měřit hodnotu PEEP vytvořenou v dýchacím systému (pacienta a okruhu) během manévru
expiračního přidržení. Tento manévr vyžaduje pasivitu pacienta.
Na stránce zobrazení Manévry vyberte tlačítko AutoPEEP.
Na stránce manévru AutoPEEP může uživatel nastavit:
Sensitivity – Nastavení prahové senzitivity, kterou ventilátor použije pro detekci pacientova dechového úsilí během
manévru AutoPEEP. Standardní pozice jsou 3 cmH2O, ale tuto hodnotu může obsluha upravit k zajištění přesné
senzitivity u všech aplikací.
Start / Stop – Zahájení a ukončení manévru.
Před zahájením manévru AutoPEEP uživatel nastaví patřičnou senzitivitu pro daného pacienta a stiskne funkční tlačítko
Start. Ventilátor nyní uzavře inspirační i expirační ventil a umožní vyrovnání tlaků mezi pacientem a dýchacím okruhem.
Po dokončení manévru ventilátor zobrazí v patřičných oknech na stránce zobrazení manévru hodnoty AutoPEEP a
dAutoPEEP. Hodnoty AutoPEEP a dAutoPEEP budou též dostupné jako trend dat na stránce zobrazení Trendy. Manévr
je možné kdykoli přerušit stisknutím funkčního tlačítka Stop.
Poznámka:
Hodnota AutoPEEP se nastaví při následujícím řízeném dechovém cyklu nebo po 5 sekundách podle toho, co nastane
dříve.
L2786-120 Rev. J
122
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Obrazovka kapnometrie
Obrázek 4-15: Obrazovka kapnometrie ve výběru manévrů
Poznámka:
Viz „Kapitola 5: Volumetrická kapnografie“.
Umístění tracheálního katétru
Některé modernější metody měření plicní mechaniky u ventilátoru AVEA vyžadují použití tracheálního katétru. Pro
zajištění přesnosti měření a minimalizaci rizika nežádoucích příhod musí být tracheální katétr umístěn do endotracheální
kanyly a nesmí přesahovat za její konec.
Pro zajištění správného umístění změřte délku endotracheální kanyly a jejích příslušných adaptérů. Nezasouvejte
tracheální katétr do endotracheální kanyly na vzdálenost větší, než kterou jste naměřili.
VÝSTRAHA!
Zasunutím tracheálního katétru za konec endotracheální kanyly může způsobit dráždění nebo vznik zánětlivé
reakce na sliznici trachey a dýchacích cest nebo může u některých pacientů vyvolat vagové dráždění.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
123
Digitální displeje
Stránka Monitorování
Pro přístup do monitorovacího okna se stiskněte membránové
tlačítko volby displejů (Screens) na předním panelu UIM vlevo od
dotykové obrazovky. Tlačítko je označeno následující ikonou:
nebo
Mezinárodní
angličtina
Ze zobrazené nabídky na displeji vyberte MONITOR.
Obrázek 4-16: Výběr okna
Monitorovací okno může zobrazit hodnoty celkem 15 různých sledovaných parametrů současně. Monitorované
parametry jsou aktualizovány vždy na začátku následujícího dechového cyklu nebo každých 10 sekund, co nastane
dříve. Každá hodnota může být nezávisle vybrána ze všech dostupných možností (Tabulka 4-2).
1.
Pomocí dotekové obrazovky vyberte a označte monitorovaný parametr, který chcete nastavit.
2.
Otáčením otočného ovladače umístěného pod dotekovou obrazovkou listujte v nabídce možností.
3.
Výběr potvrdíte buď stisknutím zvýrazněného okénka, nebo stisknutím tlačítka Potvrdit umístěného hned vedle otočného
ovladače (Obrázek 4-17).
Obrázek 4-17: Stránka Monitorování
L2786-120 Rev. J
124
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Tabulka 4-2: Nabídka možností monitorovaných hodnot
Úplný popis parametrů a výpočtů monitorovaných hodnot je uveden v „Příloha D: Rozmezí a přesnost monitorace“.
Poznámka:
V závislosti na modelu a instalovaných možnostech nemusí být dostupné všechna následující zobrazení.
Zobrazení
Vte
(ml)
Vte/kg
(ml/kg)
Vti
(ml)
Vti/kg
(ml/kg)
Spon Vte
(ml)
Spon Vte/Kg
(ml/Kg)
Mand Vte
(ml)
Mand Vte/Kg
(ml/kg)
Vdel
Leak
Total Ve
(L)
Total Ve/kg
(ml/kg)
Spon Ve
(L)
Spon Ve/kg
(ml/kg)
Rate
(bpm)
Význam
Vydechnutý dechový objem
Vydechnutý dechový objem vztažený na hmotnost pacienta
Inspirovaný dechový objem
Inspirovaný dechový objem vztažený na hmotnost pacienta
Vydechnutý dechový objem při spontánním dýchání
Vydechnutý dechový objem při spontánním dýchání vztažený na hmotnost pacienta
Vydechnutý dechový objem při mandatorním dýchání
Vydechnutý dechový objem při mandatorním dýchání vztažený na hmotnost pacienta
Nekorigovaný dechový objem měřený snímačem inspiračního průtoku uvnitř ventilátoru.
Procento netěsnosti systému
Minutový objem
Minutový objem vztažený na hmotnost pacienta.
Minutový objem při spontánním dýchání
Minutový objem při spontánním dýchání vztažený na hmotnost pacienta.
Celková dechová frekvence (spontánní i mandatorní) (d/min)
Spon Rate
(bpm)
Dechová frekvence spontánního dýchání (d/min)
Mand Rate
(bpm)
Dechová frekvence mandatorního dýchání (d/min)
Ti
(sec)
Inspirační čas
Te
(sec)
I:E
f/Vt
(B2/Min/L)
Exspirační čas
Ppeak
(cmH2O)
Maximální (špičkový) inspirační tlak
Poměr inspiračního a exspiračního času
Index rychlého mělkého dýchání
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Zobrazení
Monitory, displeje a manévry
125
Význam
Pmean
(cmH2O)
Střední inspirační tlak
Pplat
(cmH2O)
Hodnota tlakového plató
Ptp Plat
Ventilátor je schopen vypočítat a zobrazit transpulmonální tlak během respiračního přidržení, což je rozdíl mezi tlakem plató v
dýchacích cestách (Pplat aw) a odpovídajícím esofageálním tlakem.
cmH2O
PEEP
Pozitivní a exspirační tlak
Pbaro
Barometrický tlak
psig
Air Inlet
Vstupní tlak přívodu vzduchu
psig
O2 Inlet
Vstupní tlak přívodu kyslíku
%
FIO2
Cdyn
(ml/cmH2O)
Procentuální podíl kyslíku
Dynamická kompliance
Cdyn/Kg
(ml/cmH2O)
Dynamická kompliance vztažená na hmotnost pacienta
Cstat
(ml/cmH2O)
Kompliance respiračního sytému (Statická kompliance)
Cstat/Kg
(ml/cmH2O)
Kompliance respiračního sytému (Statická kompliance) vztažená na hmotnost pacienta
C20/C
Poměr dynamické kompliance během posledních 20 % respirační fáze (C20) k celkové dynamické komplianci (C).
F/Vt
Index rychlého mělkého dýchání (f/Vt), což představuje poměr spontánní dechové frekvence a dechového objemu.
Rezistence respiračního systému
Rrs
(cmH2O/LPS)
PIFR
(L/min)
Maximální (špičkový) inspirační průtok
PEFR
(L/min)
Maximální (špičkový) exspirační průtok
CCW
CLUNG
RRS
Kompliance hrudní stěny (CCW), je to poměr dechového objemu (vydechnutého) ke změně (delta) esofageálního tlaku (dPES).
Kompliance plic (CLUNG), je to poměr dechového objemu (vydechnutého) ke změně (delta) transpulmonálního tlaku
Rezistence respiračního systému (RRS), je to celková rezistence během inspirační fáze dechového cyklu
RPEAK
Maximální (špičková) exspirační rezistence (RPEAK) je definována jako rezistence v okamžiku Maximálního (špičkového)
exspiračního průtoku (PEFR).
RIMP
Imponovaná rezistence (RIMP) je rezistence dýchacích cest mezi vidlicí (Y-spojkou) pacientského okruhu a tracheálním
snímačem.
RLUNG
Rezistence plic (RLUNG) je poměr diference tracheálního tlaku a inspiračního průtoku 12 ms před koncem inspirační fáze
PIFR
Aktuální maximální (špičkový) inspirační průtok pro inspirační fázi dechového cyklu.
PEFR
Aktuální maximální (špičkový) exspirační průtok pro exspirační fázi dechového cyklu.
L2786-120 Rev. J
126
Monitory, displeje a manévry
Zobrazení
Uživatelský manuál
Význam
dPAW
Delta tlaku v dýchacích cestách (dPAW) je diference mezi maximálním (špičkovým) tlakem v dýchacích cestách a bazálním
tlakem v dýchacích cestách.
dPES
Delta esofageálního tlaku (dPES) je diference mezi maximálním (špičkovým) esofageálním tlakem a bazálním esofageálním
tlakem.
WOBp
Dechová práce pacienta (WOBp) normalizovaná k celkovému respiračnímu dechovému objemu.
WOBI
Imponovaná dechová práce (WOBI) je definována jako práce provedená pacientem při spontánním dýchání přes dýchací
pomůcky, tzn. ET kanylu, dýchací okruh a systém vyžádaného průtoku.
WOBV
Dechová práce ventilátoru (WOBV) je sumace tlaku v dýchacích cestách mínus bazální tlak v dýchacích cestách násobený
změnou dechového objemu pacientovi během respirační fáze a normalizovaného respiračního dechového objemu.
AutoPEEP je tlak v dýchacích cestách na konci manévru exspiračního přidržení.
AutoPEEP
dAutoPEEP
Ptp PEEP
AutoPEEPES
CCW
Delta AutoPEEP (dAutoPEEP) je diference mezi tlakem v dýchacích cestách na konci manévru exspiračního přidržení a tlakem
v dýchacích cestách na začátku následujícího řízeného dechového cyklu po manévru exspiračního přidržení.
Transpulmonální tlak, AutoPEEP (PtpPEEP) je rozdíl mezi odpovídajícími tlaky v dýchacích cestách a esofageálními tlaky na
konci exspiračního přidržení během manévru AutoPEEP.
AutoPEEPES je diference mezi esofageálním tlakem měřeným na konci výdechu minus esofageální tlak měřený na začátku
pacientem iniciovaného dechového cyklu a senzitivitou systému vyžádání dechu ventilátoru
Kompliance hrudní stěny (CCW) je poměr vydechnutého dechového objemu k delta esofageálního tlaku (dPES).
CLUNG
Kompliance plic (CLUNG) je poměr vydechnutého dechového objemu a delta transpulmonálního tlaku.
Ptp Plat
Transpulmonální tlak během manévru inspiračního přidržení
MIP
Maximální inspirační tlak je maximální negativní tlak, kterého je dosaženo pacientem během manévru exspiračního přidržení.
P100
Respirační Drive (P100) je negativní tlak, který vznikne 100 ms po detekci inspiračního úsilí
nCPAP
Tok CPAP
Střední tlak v dýchacích cestách při módu nCPAP
Střední respirační průtok při módu nCPAP
EtCO2
Špičkový vydechovaný CO2 měřen a hlášen čidlem CO2 ve vzduchovodu. EtCO2 se měří u každého dechu. Zobrazeno je buď
měření u každého dechu, nebo průměr z měření.
VCO2
Množství CO2vyloučeného každou minutu. Vypočítává se každou minutu a poté se vypočte průměr za nastavenou dobu pro
výpočet průměru VCO2.
VtCO2
Množství CO2 vydechnutého na jeden výdech. Vypočítává se každou minutu a poté se vypočte průměr za nastavenou dobu
pro výpočet průměru VCO2.
Vdana
Objem mrtvého prostoru pacientových dýchacích cest. Anatomický mrtvý prostor se měří při každém dechu. Z této hodnoty se
vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO2.
Vdana/Vt
Z hodnot Vd / Vt ana se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO2.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
Události
Stisknutím membránového tlačítka EVENT vlevo od
dotykové obrazovky se otevře dialogové okno s nabídkou
označení příhod, které jsou spolu s 66 monitorovanými
parametry umístěny v paměti přístroje vyhrazené pro
trendy. Požadovaný záznam zvolíte otočným ovladačem,
pomocí něhož kurzorem najdete a zvýrazníte
požadované označení. Stisknutím tlačítka ACCEPT vedle
otočného ovladače umístíte vybranou událost do paměti
trendů. Události se objeví zapsané zeleným textem v
tabulce označené hvězdičkou (*) vedle vyznačení
časového údaje (viz „Trendy“ dole).
Obrázek 4-18: Menu pro záznam události
Volitelné příhody zahrnují:
Událost
Odběr vzorku na vyšetření krevních plynů
RTG vyšetření hrudních orgánů
Diagnostické procedury
Krmení
Intubace
Terapeutické procedury
Odsávání
Zkratka
BG
CXR
Dx
Feed
ETT
Rx
Sxn
Následující události jsou zaznamenávány automaticky v paměti přístroje:
Událost
Zkratka
Změny primárního nebo rozšířeného nastavení
Stas
ovladačů
Zapnutí ventilátoru
Pon
Vypnutí ventilátoru
Poff
Přepnutí do pohotovostního režimu (Standby)
eSby
Ukončení pohotovostního režimu (Standby)
xSby
Aktivace nebulizátoru
Neb
Aktivace exspiračního přidržení
eHold
Aktivace inspiračního přidržení
iHold
Manuální dechový cyklus
Man
Aktivace tlačítka odsávání
Sxn
Aktivace tlačítka Zvýšení O2
IncO2
Aktivace Nového pacienta
NwPt
Nechtěné vypnutí a zotavení přístroje
Prec
L2786-120 Rev. J
127
128
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Trendy
Průběh monitorovaných parametrů popsaných v předchozích oddílech přístroj ukládá ve formě trendů jako jejich
průměrné hodnoty z jednominutových intervalů po dobu 24 hodin. Informace o trendech jsou k dispozici po stisknutí
membránového tlačítka výběru okna na levé straně od dotykového displeje nebo po stisknutí indikátoru zobrazení, který
se nachází uprostřed horní části dotykové obrazovky. Na obrazovce se objeví dialogové okno s nabídkou zobrazení.
Stiskněte dotykové tlačítko TRENDS a tím se otevře okno trendů.
Obrázek 4-19: Okno Trendů
Poznámka:
Pokud necháte okno trendů otevřené, bude se aktualizovat každých 10 minut.
Na obrazovce se zobrazují 4 histogramy a tabulka. Každý histogram a sloupec tabulky může být nakonfigurován
ze seznamu monitorovaných parametrů a událostí. Stisknutím nadpisu histogramu nebo záhlaví sloupce se otevře
okno s rozbalovací nabídkou dat. Zobrazený seznam dat prolistujete pohybem kurzoru pomocí otočného ovladače.
Kurzorem zvýrazněte položku, již chcete zobrazit v okně trendů. Výběr potvrďte stisknutím membránového tlačítka
ACCEPT, nebo dotykem na obrazovce v místě zobrazení zvýrazněného data.
Měřítko zobrazení histogramů lze upravit dotekem podélné nebo svislé osy na obrazovce. Osa se zvýrazní a pomocí
otočného ovladače můžete upravit velikost zobrazení této osy. Pro potvrzeni nově zadaného měřítka stiskněte buď opět
tuto osu nebo membránové tlačítko ACCEPT.
Chcete-li si prohlédnout, jak vypadají histogramy nebo data v tabulce trendů v různých časových úsecích, stiskněte
tlačítko FREEZE a pomocí otočného ovladače prolistujte kurzorem sloupec na časové ose. Text ve sloupci časové osy
se zobrazuje na displeji tabulkového procesoru žlutě. Označení příhod se zobrazují zeleně.
Poznámka:
Změnou nastavení datumu / času hodin systémového času přístroje se vymažou uložená data trendů.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
129
Stránka Hlavního zobrazení (Main Screen)
Vypočtený poměr I:E
Ventilátor AVEA zobrazuje vypočtený poměr I:E (Calc I:E) na podkladě nastavené dechové frekvence, nastaveného
dechového objemu a nastaveného maximálního průtoku pro Objemově řízené dechové cykly nebo podle nastavené
dechové frekvence a nastaveného inspiračního času pro Tlakově řízené dechové cykly, TPCL a PRVC dechové cykly.
Displej je umístěn vedle zobrazení Vypočteného minutového objemu v levé dolní části Hlavního zobrazení. Stránka je
aktualizovaná před přijetím změn v primárním nastavení pacienta, které ovlivňuje tyto stránky. Aktualizace probíhá tak,
že se rotuje otočným ovladačem, aby se při přijetí změn zobrazil vypočtený poměr I:E (Calc I:E). Obrazovka zobrazí
původní hodnoty, když se změna nastavení zruší nebo vyprší její čas.
Obrázek 4-20: Stránka vypočteného poměru I:E
Rozmezí:
1:99.9 až 99.9:1
Limitace:
Pro Objemově řízené dechové cykly se vypočtený poměr I:E změní pouze pokud změníte nastavení
dechového objemu, nastavení dechové frekvence nebo nastavení maximálního průtoku. Pro Tlakově
řízené dechové cykly, TPCL a PRVC se vypočtený poměr I:E změní pouze v případě, že změníte
nastavení dechové frekvence nebo inspiračního času.
Poznámka:
Vypočtený poměr I:E není aktivní v režimu APRV / BIPHASIC.
Vypočtený minutový objem (Calc Ve)
Ventilátor zobrazuje Vypočtený minutový objem v levé dolní části Hlavního zobrazení jako následující údaj:
Calc Ve = [(nastavený dechový objem) × (nastavená dechová frekvence)]
Stránka je aktualizovaná před přijetím změn v primárním nastavení pacienta, které ovlivňuje tyto stránky. Aktualizace
probíhá tak, že se rotuje otočným ovladačem, aby se při přijetí změn zobrazil vypočtený minutový objem (Calc Ve).
Obrazovka zobrazí původní hodnoty, když se změna nastavení zruší nebo vyprší její čas.
Limitace:
Pouze pro Objemově řízené dechové cykly. Zobrazený hodnota Calc Ve se změní pouze po
změně nastaveného dechového objemu nebo nastavené dechové frekvence.
Vypočtená Min/Max Doba Horní a Dolní úrovně tlaku (Time High & Time
Low)
AVEA zobrazuje vypočtenou minimální a maximální dobu trvání Horní úrovně a Dolní úrovně tlaku při ventilaci APRV /
BiPhasic. Displej je umístěn bezprostředně pod primárními ovladači Time High a Time Low na Hlavním zobrazení.
L2786-120 Rev. J
130
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Poměr vypočteného Vyššího a Nižšího času
Přístroj AVEA zobrazuje vypočtený poměr rovnající se poměru Vyššího času vyděleného Nižším časem při ventilaci v
režimu APRV / BiPhasic. Stránka je umístěna mezi stránkami Vyššího a Nižšího času (kde jsou zobrazena minima a
maxima) a pod stránkou nastavení Vyššího tlaku. Poměr je prezentován podobně jako poměr I:E, ale jedná se o poměr
Vyššího a Nižšího času. Poměr je zobrazen ve stejném formátu jako poměr I:E s týmiž pravidly pro přepínání z poměrů
nižších než jedna a poměrů vyšších než jedna (1:1.1 to 1.1:1). Stránka se také aktualizuje dynamicky, když se při
měnění nastavení pacienta, které tuto stránku ovlivňují, rotuje otočným ovladačem. Obrazovka taktéž zobrazí původní
hodnoty, když se změna nastavení zuší nebo vyprší její čas.
Min
Min
Max
Min
Max
Obrázek 4-21: Vypočtený T High / T Low
Poznámka:
Hodnoty Time High a Time Low jsou maximálním nastavením času pro časově cyklované přepínání. Aktuální časy se
mohou lišit v závislosti na pacientově spontánním dýchání a na nastavení okna Sync.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Monitory, displeje a manévry
131
Monitorace Hlavního zobrazení
Vlevo od grafického displeje je kontinuálně zobrazována pětice monitorovaných parametrů. Tyto parametry jsou vybírány
stejným způsobem jako displeje na stránce Monitorace.
1.
Pomocí dotykového displeje vyberte a označte monitor, který chcete nastavit.
2.
Otáčením otočného ovladače pod dotykovým displejem listujte v nabízených možnostech.
3.
Pro potvrzení vaší volby se buď dotkněte zvýrazněného označení nebo stiskněte membránové tlačítko Akcept poblíž
otočného ovladače.
Zvýrazněný
parametr
Nabídka
monitorovaných
parametrů
Obrázek 4-22: Nabídka monitorovaných parametrů zobrazená na Hlavním zobrazení
Poznámka:
Hlavní zobrazení monitorovaných parametrů může být odlišná od monitorovaných parametrů na stránce zobrazení
smyček nebo trendů.
L2786-120 Rev. J
132
Monitory, displeje a manévry
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Kapitola 5:
133
Volumetrická kapnografie
Úvod
Volumetrická kapnografie Vco2 přístroji AVEA dodává nové monitorovací vlastnosti a možnost pokročilých výpočtů. Tato
varianta vyžaduje zakoupení senzoru a aktivaci softwaru. Kromě tradičních ETCO2 a kapnografie má vlastnosti, které
lékaři pomáhají s hodnocením pacienta.
Varování
Pravidelně kontrolujte čidlo CO2 z hlediska tvoření nadbytečné vlhkosti nebo sekrece.
Měření volumetrickou kapnografií vyžadují přesná měření vydaných objemů. Z tohoto důvodu musí být použito
proximální průtokové čidlo nebo kompenzace poddajnosti okruhu. Kromě toho, pokud je použita kompenzace
poddajnosti okruhu a pokud se poddajnost okruhu mění, může dojít ke změně volumetrické přesnosti.
Netěsnost systému, která může být způsobena např. endotracheální intubací bez manžety, může ovlivnit údaje závislé
na průtoku. Mezi ně patří průtok, tlak, mrtvý prostor, tvorba CO2 a jiné mechanicko-respirační parametry.
Oxid dusný, nadměrná koncentrace kyslíku, helium a halogenované uhlovodíky mohou ovlivnit měření CO2. Přístroj
AVEA automaticky nahrazuje kyslík a helium.
Nepoužívejte měření CO2 jako jediný podklad pro změnu ventilačních parametrů, aniž byste zvážili klinický stav a
nezávislé monitorování jako například monitorování krevních plynů. Měření CO2 může být nepřesné, dojde-li
k netěsnosti dýchacího okruhu, k sekreci anebo ke špatné funkci čidla.
Neumísťujte čidlo CO2 a kabel takovým způsobem, který by mohl způsobit zauzlení, zaškrcení nebo neúmyslnou
extubaci. K upevnění kabelu čidla k dýchacímu okruhu použijte podle potřeby svorky.
Nepoužívejte EtCO2 jako podklad pro změnu ventilačních parametrů bez zvážení klinického stavu a nezávislého
monitorování, jako je např. monitorování krevních plynů.
Upozornění
CAPNOSTAT®5 neobsahuje žádné části obsluhovatelné uživatelem.
Nepoužívejte poškozená čidla či kabely.
Čidla nesterilizujte ani nenamáčejte, pokud tak není uvedeno v této příručce.
Na žádný kabel čidla nepůsobte nadměrným tahem.
Doporučujeme, aby vždy při podávání léků ve formě aerosolu bylo čidlo CO2 odstraněno z okruhu. To z důvodu zvýšené
viskozity léků, které mohou znečistit okénka čidla a způsobit předčasné selhání čidla nebo zobrazení nesprávných
údajů.
Teorie činnosti
CAPNOSTAT® 5 měří CO2 pomocí infračervené absorpční techniky, která se během minulých dvou dekád stále využívá
a zdokonaluje v klinických podmínkách a zůstává nejoblíbenější a všestrannou technikou. Princip je založen na faktu, že
molekuly CO2 absorbují energii infračerveného (IR) světla o specifické vlnové délce, přičemž je množství absorbované
energie přímo úměrné koncentraci CO2. Když IR paprsek prochází vzorkem plynu obsahujícím CO2, lze získat
elektronický signál z fotodetektoru (který měří zbývající světelnou energii). Tento signál je pak srovnáván s energií IR
zdroje a kalibrován, aby přesně vyjadřoval koncentraci CO2 ve vzorku.
L2786-120 Rev. J
134
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Nastavení
1.
Připojte konec kabelu čidla CO2 ke spojce na spodní straně AVEA UIM označené EtCO2.
Připojení EtCO2
Obrázek 5-1: Spodní část systému AVEA UIM
Poznámka:
S přístrojem AVEA jsou kompatibilní pouze kapnografické kabely dodávané společností CareFusion.
VAROVÁNÍ!
Uložte kabel čidla tak, aby nepředstavoval nebezpečí zapletení pacienta a aby nemohl způsobit náhodnou
extubaci. K upevnění kabelu k dýchacímu okruhu je možno podle potřeby použít dostupné svorky.
2.
Nastavení a ovládací prvky technického vybavení jsou přístupné stisknutím tlačítka Obrazovky, pak volbou Utility a
volbou záložky Monitorování.
Funkční tlačítko
obrazovek
Obrázek 5-2: Funkční tlačítko Obrazovky
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
3.
Volumetrická kapnografie
135
Monitorování CO2 aktivujte dotekem tlačítka Aktivovat/Deaktivovat.
Obrázek 5-3: Záložka Monitorování, obrazovka Utility
Poznámka:
Kapnografie vyžaduje buď proximální průtokové čidlo, nebo kompenzaci poddajnosti okruhu.
Pokud je monitorování CO2 aktivováno, ale proximální průtokové čidlo nebo kompenzace poddajnosti okruhu nejsou
aktivní, objeví se varovné dialogové okno.
Obrázek 5-4: Varování Vco2
4.
Pokud je potřeba volumetrická kapnografie, přidejte proximální průtokové čidlo nebo aktivujte kompenzaci poddajnosti
okruhu (nebo obojí), a pak znovu aktivujte monitorování CO2, jak je popsáno výše. Jinak bude moci být monitorována
pouze křivka PCO2 a EtCO2.
5.
Vyjměte příslušný adaptér vzduchovodu z obalu a ověřte si, že není poškozen a že je připraven k použití.
L2786-120 Rev. J
136
6.
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Vložte adaptér vzduchovodu do čidla CO2. Když je adaptér řádně vložen, zaklapne do místa.
Obrázek 5-5a: Adaptér pro dospělé/děti
Obrázek 5-5b: Adaptér pro děti/novorozence
Obrázek 5-5: Adaptéry vzduchovodu
7.
Proveďte postup „vynulování čidla“ podle pokynů v oddíle „Vynulování čidla CAPNOSTAT 5“ na straně 144. Postup
vynulování musí být proveden, také když měníte adaptér vzduchovodu pro jednorázové použití za adaptér pro
opakované použití a naopak.
8.
Poté, co je čidlo úspěšně vynulováno, umístěte adaptér vzduchovodu a čidlo do okruhu ventilátoru mezi y-spojku a
endotracheální trubici (a jakékoli adaptory), jak je ukázáno na předešlém obrázku.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrická kapnografie
137
Nastavení a monitorované hodnoty
Nastavení
Nastavení a ovládací prvky technického vybavení jsou přístupné stisknutím tlačítka Obrazovky, volbou Utility a volbou
záložky Monitorování.
Obrázek 5-6: Záložka Monitorování, obrazovka Utility
Kapnografie – Povolit / Zakázat
Když je monitorování CO2 povoleno, je povoleno veškeré monitorování CO2 a také výstražné funkce. Když je
monitorování CO2 zakázáno, je zakázáno veškeré monitorování CO2 a výstražné funkce.
Rozsah: Povolit nebo Zakázat
Výchozí: Zakázat
Výpočet průměru EtCO2
EtCO2 se měří u každého dechu. Můžete si zvolit počet dechů, z nichž je vypočten průměr zobrazeného EtCO2.
Rozsah: 1 nebo 8 dechů
Výchozí: 8 dechů
Výpočet průměru VCO2
VCO2 je aktualizován v jednominutových intervalech. Zvolte dobu, ze které je vypočten průměr zobrazeného VCO2. Z této
doby je vypočten také průměr hodnot Vd, Vd/Vt, VtCO2 a VA.
Rozsah: 3, 6, 9 nebo 12 minut
Výchozí: 6 minut
L2786-120 Rev. J
138
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Vynulování CO2
Tento ovládací prvek začíná postup vynulování čidla. Postup se provádí, pouze pokud měníte typy adaptérů
vzduchovodu (jednorázové nebo na více použití), a jako součást kontroly kalibrace. Viz oddíl „Vynulování čidla
CAPNOSTAT 5“ na straně 144.
Poznámka:
Ovládací prvky vynulování CO2 a kontroly kalibrace jsou dostupné, pouze když je povoleno CO2 a čidlo je připojeno, a
pokud byla dokončena inicializace. Inicializace může trvat až pět sekund.
Kontrola kalibrace
Tento ovládací prvek poskytuje přístup k postupu kontroly kalibrace. Postup se provádí pouze při roční preventivní
kontrole při údržbě. Viz oddíl „Kontrola přesnosti čidla CAPNOSTAT 5“ na straně 146.
Monitorované hodnoty
CO2 na konci výdechu (EtCO2)
Špičkový vydechovaný CO2 pacienta, jak je měřen a hlášen čidlem CO2 ve vzduchovodu. EtCO2 se měří u každého
dechu. Zobrazeno je buď měření u každého dechu, nebo průměr z měření.
Rozsah: 0 – 150 mmHg (0 – 20,0 kPa)
Citlivost: 0,1 mmHg (0,01 kPa) nebo tři platné číslice (co je větší)
Přesnost:
± 2 mmHg při 0 – 40 mmHg
± 5 % hodnoty při 41 – 70 mmHg
± 8 % hodnoty při 71 – 100 mmHg
± 10 % hodnoty při 101 – 150 mmHg
Poznámka:
Minimální rozdíl mezi CO2 při vdechu a při výdechu musí být 5 mmHg (0,7 kPa) nebo více.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte EtCO2 jako podklad pro změnu ventilačních parametrů bez zvážení klinického stavu a nezávislého
monitorování, jako je např. monitorování krevních plynů.
Eliminace CO2 (VC O 2)
Množství CO2 vyloučeného každou minutu. Vypočítává se každou minutu a poté se vypočte průměr za nastavenou dobu
pro výpočet průměru VCO2.
Rozsah: 0 – 999 ml/min
Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrická kapnografie
139
CO2 (VtCO2)
Množství CO2 vydechnutého na jeden výdech. VtCO2 se měří při každém dechu a pak se vypočte průměr po dobu
nastavenou pro výpočet průměru VCO2.
Rozsah: 0 – 299 ml
Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)
Anatomický mrtvý prostor (Vd ana)
Objem mrtvého prostoru pacientových dýchacích cest. Anatomický mrtvý prostor se měří při každém dechu. Z této
hodnoty se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO2.
Rozsah: 0 – 999 ml
Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)
Poměr anatomický mrtvý prostor / dechový objem (Vd / Vt ana)
Z hodnot Vd / Vt ana se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO2.
Rozsah: 0 – 99%
Citlivost: 1%
Poznámka:
VCO2, VtCO2, Vd ana a Vd/Vt ana vyžadují, aby byl průtok měřen proximálním průtokovým čidlem na y-spojce nebo aby
byla aktivní kompenzace poddajnosti okruhu. Pokud není použito proximální průtokové čidlo nebo kompenzace
poddajnosti okruhu, AVEA zobrazí v příslušných polích ***.
Poznámka:
Pro výpočet VA, Vd phy, Vd/Vt phy, Vd alv, OI či P/F je potřebný vzorek arteriální krve. Tyto hodnoty jsou dostupné na
obrazovce Postupy kapnografie.
Alveolární ventilace (VA)
Alveolární ventilace je objem vzduchu, který se podílí na výměně plynů za jednu minutu.
Rozsah: 0 – 99,9 l/min
Citlivost: 0,01 l/min nebo tři platné číslice (co je větší)
Fyziologický mrtvý prostor (Vd phy)
Rozsah: 0 – 999 ml
Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)
L2786-120 Rev. J
140
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Poměr fyziologický mrtvý prostor / dechový objem (Vd / Vt phy)
Rozsah: 0 – 99%
Citlivost: 1%
Alveolární mrtvý prostor (Vd alv)
Rozsah: 0 – 999 ml
Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)
Index okysličení (OI)
Index okysličení je bezrozměrné číslo často používané ke stanovení nároku okysličení na tlak .
Rozsah OI: 0 – 200 (při zadání PAO2 v jednotkách mmHg); Rozsah OI: 0 – 1 500 (při zadání PAO2 v jednotkách kPa)
Citlivost: 0,1 nebo tři platné číslice (co je větší)
Poměr (P/F) PaO2 / FIO2
Poměr PAO2 / FIO2 je jednoduché zhodnocení výměny plynů.
Rozsah: 0 – 800 (PAO2 zadané v mmHg) 0 – 106 (PAO2 zadané v kPa)
Citlivost: 0,1 nebo tři platné číslice (co je větší)
Křivky a smyčky
Křivka PCO2 (kapnogram)
Zobrazí hodnotu CO2 v průběhu dýchacího cyklu, jak je měřena a hlášena čidlem CO2 na y-spojce.
Maximální rozsah: 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)
PCO2 / Vte smyčka
Zobrazí hodnotu vydechovaného CO2 pacienta na vertikální ose a vydechovaného Vt na horizontální ose.
Během vdechové fáze budou obě hodnoty nastaveny na nulu.
Maximální rozsah (CO2): 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)
Maximální rozsah (Vte): 0 – 2,5 litru
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrická kapnografie
Alarmy
Obrázek 5-7: Kapnometrické alarmy
Vysoký EtCO2
Vytváří alarm nízké závažnosti, pokud monitorovaný EtCO2 překročí toto nastavení (viz předešlý obrázek).
Rozsah: 6 až 150 mmHg (0,8 – 20 kPa) nebo Vypnuto
Citlivost: 1 mmHg (0,1 kPa)
Výchozí: 60 mmHg (8 kPa)
Poznámka:
Alarm pro vysoký EtCO2 musí být nastaven o nejméně 5 mmHg (0,7 kPa) nad nastavení alarmu pro nízký EtCO2.
Nízký EtCO2
Vytváří alarm nízké závažnosti, pokud monitorovaný EtCO2 překročí nastavení (viz předešlý obrázek).
Rozsah: 1 – 145 mmHg (0,1 – 19,3 kPa) nebo Vypnuto
Citlivost: 1 mmHg (0,1 kPa)
Výchozí: 30 mmHg (4 kPa)
Poznámka:
Alarm pro nízký EtCO2 musí být nastaven nejméně o 5 mmHg (0,7 kPa) pod nastavení alarmu pro vysoký EtCO2.
L2786-120 Rev. J
141
142
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Postupy
Lze vypočítat několik dalších fyziologických veličin (Vd/Vt phy, Vd phy, Vd alv, VA, OI a PF) získáním hodnot PaCO2 a
PAO2 souběžně s měřeními vydechovaného CO2 a objemu.
1.
Bezprostředně před odebráním vzorku arteriální krve stiskněte tlačítko Událost a zvolte Plyny v arteriální krvi.
Funkční
tlačítko
Událost
Obrázek 5-8: Funkční tlačítko Událost
Údaje objemu a CO2 z předešlého období (nastavené doby výpočtu průměru VCO2) jsou uloženy.
VAROVÁNÍ!
Před provedením kapnografických výpočtů musí být kardiorespirační stav pacienta stabilní, aby byly získány co
nejpřesnější výsledky.
Poznámka:
Pokud nevytvoříte událost Arteriální krevní plyny, nebudou uloženy žádné údaje ani provedeny žádné výpočty.
2.
Po analýze arteriálního vzorku stiskněte tlačítko Obrazovky, vyberte Postupy a zobrazí se obrazovka Kapnometrický
postup.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrická kapnografie
143
Tato obrazovka znázorní data z posledních pěti postupů a zahrnuje následující:
•
Kapnometrická data v digitálním zobrazení
•
Kapnogram
•
Datum a čas události arteriální krevní plyny
Kapnografická data
Kapnogram
Datum a čas události
arteriální krevní plyny
Obrázek 5-9: Kapnometrie na obrazovce Postupy
Když uzavřete obrazovku postupů, vrátí se digitální znázornění a křivka do původního nastavení.
3.
Zadejte hodnoty PAO2 a/nebo PaCO2 pomocí volby čísel dotykem příslušných ovládacích prvků.
Rozsah vstupu PAO2: 0 – 750 mmHg
Rozsah vstupu PaCO2: 0 – 250 mmHg
Poznámka:
Pokud zadáte pouze hodnotu PCO2, nebude poměr OI a P/F vypočten. Rovněž pokud zadáte pouze hodnotu PAO2,
bude poměr OI a P/F jediným provedeným výpočtem. Pokud nezadáte žádné hodnoty arteriálních krevních plynů, nebo
pokud nevytvoříte událost Arteriální krevní plyny, zobrazí se varovné dialogové okno.
4.
Po zadání arteriálních krevních plynů stiskněte Výpočet.
Na obrazovce se zobrazí vypočtené hodnoty.
5.
Ujistěte se, že jsou hodnoty arteriálních krevních plynů správné, a stiskněte Potvrdit.
Pokud musíte provést změnu, stiskněte Zrušit a znovu zadejte hodnoty arteriálních krevních plynů. Po potvrzení je nový
výpočet vložen do posledního řádku na obrazovce kapnometrických postupů.
L2786-120 Rev. J
144
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Vynulování čidla CAPNOSTAT 5
Čidlo CAPNOSTAT 5 musí být vynulováno, když je připojeno k systému AVEA a je zahájeno monitorování. Rovněž musí
být vynulováno při seřízení čidla na optické charakteristiky při výměně typu adaptéru vzduchovodu (pro použití u jednoho
pacienta nebo pro opakované použití).
VAROVÁNÍ!
Nedojde-li k řádnému vynulování čidla CAPNOSTAT 5, mohou být zobrazena nesprávná data. Adaptér
vzduchovodu a čidlo CO2 nesmějí být během postupu vynulování připojeny k pacientskému okruhu.
VAROVÁNÍ!
Adaptér vzduchovodu a čidlo CO2 nesmějí být během postupu vynulování připojeny k pacientskému okruhu.
Poznámka:
Čidlo Capnostat musí mít při vynulování provozní teplotu. Pokud je to nutné, systém AVEA vyčká až 120 sekund, než se
čidlo zahřeje. Když probíhá postup vynulování, jsou všechny alarmy CO2 vypnuty. Alarmy jsou znovu zapnuty, jakmile je
postup dokončen.
1.
Připojte konec kabelu čidla CO2 ke spojce na spodní části systému AVEA UIM.
Obrázek 5-10: Spodní část systému AVEA UIM
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrická kapnografie
2.
Připojte čidlo CO2 k adaptéru vzduchovodu.
3.
Stisknutím tlačítka Obrazovky otevřete Utility kapnografie, zvolte Utility a pak zvolte záložku Monitorování.
145
Obrázek 5-11: Vynulování snímače CO2
4.
Ujistěte se, že je povoleno monitorování CO2.
5.
Stiskněte Vynulovat CO2 a stiskněte Pokračovat.
6.
Pokud je čidlo připraveno k vynulování, zobrazí se zpráva „Vynulování čidla CO2 …“ a časovač začíná odpočítávání
30 sekund.
Poznámka:
Pokud se po stisknutí tlačítka Pokračovat zobrazí zpráva „Čidlo CO2 není připraveno k vynulování…“, začíná
odpočítávání 120 sekund. Čidlo nebude připraveno na vynulování, pokud nemá provozní teplotu, pokud zjistí dechové
pohyby anebo pokud dojde k poruše funkce čidla. Když je čidlo připraveno na vynulování, zobrazí se „Vynulování čidla
CO2 …“ a začíná odpočítávání 30 sekund.
7.
Když je čidlo vynulováno, zobrazí se „Vynulování CO2 HOTOVO“.
Když čidlo CO2 vyšle zprávu Neúspěšné vynulování, časovač se zastaví a objeví se zpráva Vynulování čidla CO2
NEÚSPĚŠNÉ.
Když časovač odpočítávání dospěje k nule, aniž by čidlo CO2 oznámilo Vynulování hotovo nebo Neúspěšné, objeví se
zpráva vynulování CO2 PŘEKROČENÍ ČASOVÉHO LIMITU. V takovém případě může skutečný postup vynulování čidla
pokračovat až do dokončení. Pokud by k tomu došlo před aktivací ovládacího prvku Konec, zpráva je nahrazena
zprávou Vynulování CO2 HOTOVO nebo Vynulování CO2 NEÚSPĚŠNÉ, podle situace.
8.
Ukončení zprávy provedete stisknutím tlačítka Konec.
Když probíhá postup vynulování, lze zavřít překryvné tlačítko Vynulování CO2, a získat tak přístup k jiným funkcím
ventilátoru. V tomto případě může vynulování uspět nebo selhat. V případě selhání se zobrazí výstražná zpráva Nutné
vynulování CO2.
Když probíhá vynulování CO2, jsou všechny CO2 alarmy zakázány. Po dokončení postupu vynulování jsou tyto alarmy
znovu povoleny a všechny CO2 monitory restartovány.
L2786-120 Rev. J
146
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
Kontrola přesnosti čidla CAPNOSTAT 5
Přesnost čidla CAPNOSTAT 5 by se měla zjišťovat proti kalibračnímu plynu každých dvanáct měsíců.
1.
Připojte konec kabelu čidla CO2 ke spojce na spodní části systému AVEA UIM.
Obrázek 5-12: Spodní část UIM
2.
Připojte čidlo CO2 k adaptéru vzduchovodu.
3.
Otevřete Kapnografické utility stisknutím tlačítka Obrazovky, zvolte Utility a pak zvolte záložku Monitorování.
Funkční tlačítko
Obrazovky
Obrázek 5-13: Funkční tlačítko Obrazovky
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrická kapnografie
147
Záložka Monitorování
Obrázek 5-14: Záložka Monitorování, obrazovka Utility
4.
Dodržujte postup „Vynulování čidla CAPNOSTAT 5“ na straně 144. Když je postup dokončen, stiskněte tlačítko
Pokračovat.
5.
Stiskněte tlačítko Kontrola kalibrace a pak tlačítko Pokračovat.
6.
Upravte nastavení teploty plynu na stejné nastavení jako u kalibračního plynu (obvykle na pokojovou teplotu).
Obrázek 5-15: Kontrola kalibrace CO2
L2786-120 Rev. J
148
Volumetrická kapnografie
Uživatelský manuál
7.
Připojte regulovaný průtok plynné směsi 5% CO2 (± 0,03%) se zbytkem dusíku (N2) do adaptéru vzduchovodu. Nastavte
průtok kalibračního plynu na 2 – 5 litrů za minutu.
8.
Vyčkejte 10 sekund, až se odečet stabilizuje. Očekávaný výsledek je 5 % ± 0,26%.
Poznámka:
Když probíhá postup kontroly kalibrace, jsou všechny alarmy CO2 pozastaveny. Alarmy jsou znovu zapnuty, jakmile je
postup dokončen.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
149
Kapitola 6: Neinvazívní ventilace kojenců
Nazální CPAP (nCPAP)
Přehled
Kojenecký nasální CPAP je režim spontánní ventilace. V tomto režimu není dodávány žádné mechanické dechové cykly
s pozitivním tlakem a nejsou nutné žádné inspirační spouštěče. Pacient dýchá spontánně při zvýšené úrovni bazálního
tlaku nazývaného „úroveň nCPAP“.
Poznámka:
Nasální CPAP je dostupným ventilačním režimem pouze při otevření kojeneckého režimu zobrazení.
Kompatibilita okruhu
AVEA nCPAP používá standardní dvouramenný novorozenecký pacientský okruh a nasální odbočky jako pacientské
rozhraní.
Pro použití byly schváleny následující nasální odbočky CPAP:
•
HUDSON Infant Nasální CPAP kanyla: velikosti 0 až 4 (Hudson RCI, Research Triangle NC)
•
INCA® Infant Nasální Kanyla: velikosti 7.5F, 9F, 10.5F, 12F, 15F (CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN)
•
NEOTECH Binasal Airway: velikosti 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm (NEOTECH Products, Inc., Valencia CA)
•
ARGYLE® Infant nasální kanyla: velikosti Extra malá, Malá, Velká (Sherwood Medical; St. Louis MO)
Obecné parametry
Úroveň nCPAP (nCPAP Level)
Rozmezí:
2 až 10 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Výchozí:
5 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O
Průtok nCPAP (nCPAP Flow)
Dodávání průtoku je softwarově řízené a limitované na maximum 15 l/min.
Rozšířená nastavení
Pro primární Nasální CPAP nejsou žádná rozšířená nastavení.
Alarmy
V režimu Nasálního CPAP se neotevře stránka zobrazení pro nastavení alarmů.
L2786-120 Rev. J
150
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Budou zachovávány stávající alarmy přístroje a bezpečnostní systémy. Během podpory nCPAP budou některé
alarmy potlačené.
Alarmy potlačené během nCPAP
Časové alarmy
High Rate
I-Time Limit
I:E Limit
Apnea Interval
Objemové alarmy
High Ve
High Vt
Low Vte
Low Ve
Volume Limit
Alarmy tlaku
High Ppeak
Ext High Peak Alarm
Low PEEP
Low Ppeak
Occlusion
Alarmy přidané během nCPAP
Vysoký tlak nCPAP (High nCPAP Pressure)
Akustický a vizuální alarm s vysokou prioritou je aktivován vždy, pokud Tlak nCPAP překročí práh po dobu delší než
15 sekund.
Práh alarmu se automaticky aktualizuje podle přijatelnosti nastavení ovladačů.
Práh:
nastavená úroveň nCPAP + 3 cmH2O nebo Tlakový limit
Nízký tlak nCPAP (Low nCPAP Pressure)
Akustický a vizuální alarm s vysokou prioritou je aktivován vždy, pokud Tlak nCPAP klesne pod práh po dobu delší než
15 sekund.
Práh alarmu se automaticky aktualizuje podle přijatelnosti nastavení ovladačů.
Práh:
nastavená úroveň nCPAP – 2 cmH2O (pokud je nCPAP ≥ 3 cmH2O)
nastavená úroveň nCPAP – 1 cmH2O (pokud je nCPAP < 3 cmH2O)
Tlakový limit nCPAP (nCPAP Pressure Limit)
Akustický a vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován v případě, že tlak nasálního CPAP překročí hodnotu
11 cmH2O po dobu alespoň 3 sekund. Po aktivaci alarmu se otevře bezpečnostní ventil do atmosféry. Alarm se
deaktivuje a bezpečnostní ventil se uzavře, jestliže tlak nCPAP klesne pod hranici 4.5 cmH2O.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
151
Inicializace nasálního CPAP
1.
Pro inicializaci režimu Nasálního CPAP se dotkněte membránového tlačítka Modes na ovládacím panelu nebo se
dotkněte oblasti pro zobrazení aktuálního režimu Current Mode. Zobrazí se stránka pro volbu režimu Mode Select:
Obrázek 6-1: Volba režimu
2.
Dotkněte se tlačítka Nasal CPAP. Zobrazí se následující hlášení:
Obrázek 6-2: Hlášení o nutnosti provedení kalibrace
3.
Odpojte zařízení pro aplikaci nasálního CPAP od pacienta a rozpojte exspirační rameno okruhu za pacientskou vidlicí.
(Obrázek 6-3)
Obrázek 6-3: Bod rozpojení pro kalibraci
Nerozpojujte zařízení pro aplikaci nasálního CPAP ve vidlici a nenechávejte odbočky otevřené do atmosféry.
L2786-120 Rev. J
152
4.
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Stiskněte Continue, tím se zobrazí následující hlášení:
Obrázek 6-4: Hlášení procedury kalibrace
Pokud je kalibrace úspěšná, zobrazí se následující hlášení.
Obrázek 6-5: Hlášení úspěšně dokončené kalibrace
Poznámka:
Pokud se kalibrace nepodaří, proveďte následující kontroly:
•
Zkontrolujte, jestli byl pacient během kalibrace odpojen.
•
Překontrolujte bezpečnost všech spojení v okruhu.
•
Zkontrolujte, zda během kalibrace nedochází k pohybům okruhu.
•
Zkontrolujte, zda jsou odbočky během testu otevřené.
•
Zkontrolujte, jestli exspirační rameno okruhu bylo před zahájením kalibrace odpojené.
Pokud selhání kalibrace přetrvává i po provedení výše uvedených kontrol, vyřaďte ventilátor z provozu a kontaktujte
autorizovaný servis.
5.
Připojte zpět exspirační rameno pacientského okruhu za pacientskou vidlicí.
6.
Připojte zařízení pro aplikaci nasálního CPAP k pacientovi a na displeji stiskněte Continue. Pacient bude zpočátku
podporován výchozí hodnotou 2 cmH2O kontinuálního pozitivního tlaku v dýchacích cestách.
7.
Nastavte předepsanou úroveň pro tlak nCPAP a frakci kyslíku FIO2 dotykem příslušných primárních ovladačů, otočením
otočného ovladače k došažení patřičné hodnoty a buď dalším dotykem primárního ovladače nebo dotykem
membránového tlačítka ACCEPT umístěného vedle otočného ovladače, aby se nové nastavení akceptovalo.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
Poznámka:
153
Prahy alarmů Nízkého tlaku nasálního CPAP a Vysokého tlaku nasálního CPAP jsou aktualizovány automaticky vždy
poté, kdy byla akceptována nová hodnota primárních ovladačů nCPAP.
Obrázek 6-6: Primární ovladače nCPAP a indikátory prahů alarmu
UPOZORNĚNÍ!
Záložní ventilace při apnoe je během režimu nCPAP potlačená.
AVEA během aplikace nasálního CPAP kontinuálně zobrazuje následující hlášení:
Obrázek 6-7: Zobrazené upozorňující hlášení
Monitorace
Při aplikaci nasálního CPAP bude veškerá stávající monitorace potlačená, s výjimkou:
•
Tlaku přívodu vzduchu (Air Inlet)
•
Tlaku přívodu kyslíku (O2 Inlet)
•
Monitorace složení plynů (FIO2)
•
Procento netěsnosti
Pro nasální CPAP pak byla přidána následující monitorace:
•
•
Úroveň nCPAP (střední tlak v dýchacích cestách)
Rozmezí:
0 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±3.5% hodnoty nebo ±2 cmH2O, co je větší
Průtok CPAP (střední inspirační průtok)
Rozmezí:
0 až 300 l/min
Rozlišení:
0.1 l/min
Přesnost:
±10%
L2786-120 Rev. J
154
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Grafika
Všechny existující křivky budou zachovány kromě křivky objemu (Vt), která bude volitelná bez jakékoli funkčnosti, a
tlačítka volby smyček budou nepřístupná.
•
Zobrazené křivky
Čistý průtok (Flow)
Rozmezí:
•
Minimum:
-2 až +2 l/min
Maximum:
-300 až +300 l/min
Výchozí:
-40 až +40 l/min
Inspirační průtok / průtok CPAP (Finsp)
Rozmezí:
•
•
•
Minimum:
-2 až +2 l/min
Maximum:
-300 až +300 l/min
Výchozí:
-20 až +20 l/min
Exspirační průtok (Fexp)
Minimum:
-2 až +2 l/min
Maximum:
-300 až +300 l/min
Tlak v dýchacích cestách / Úroveň CPAP (Paw)
Minimum:
-1 až +2 l/min
Maximum:
-60 až +120 l/min
Výchozí:
-20 až +40 l/min
Inspirační tlak (PINSP)
Minimum:
-1 až +2 cmH2O
Maximum:
-60 až +120 cmH2O
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
155
Nazální přerušovaná zástupová ventilace (nIMV)
Nazální CPAP představuje spontánní způsob dýchání. V tomto režimu nedochází k dýchání s využitím pozitivního tlaku.
Nazální IMV je časově spouštěný a cyklovaný režim tlakově řízené ventilace přiváděné nosními koncovkami. Jedná se o
rozšíření nazálního režimu CPAP. Když je rychlost nastavena na hodnotu vyšší než nula, je dodáváno časově
spouštěné a časově cyklované asistované dýchání. Každý dech se skládá z inspirační fáze, během níž se dodávaný tlak
zvyšuje ze základní hodnoty (PEEP) na PEEP + inspirační tlak, a z expirační fáze, během níž se dodávaný tlak vrací na
hodnotu PEEP.
Nazální dýchání IMV má tyto vlastnosti::
•
je regulováno tlakem;
•
je omezeno tlakem;
•
má časové cykly.
Poznámka:
Nazální CPAP/IMV je k dispozici jen u nastavení velikosti pro novorozence.
Kompatibilita okruhu
Tento režim využívá standardní okruhy pro kojence/novorozence se dvěma okruhy a nosními koncovkami pro
pacientské rozhraní.
K použití byly schváleny následující nazální koncovky CPAP:
•
nazální kanyla HUDSON CPAP pro novorozence: velikosti 0 až 4
Hudson RCI, Research Triangle NC;
•
nazální kanyla pro novorozence INCA®: velikosti 7,5F, 9F, 10,5F, 12F, 15F; CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN;
•
dvojitá nazální pomůcka NEOTECH pro dýchací cesty: velikosti 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm; NEOTECH Products,
Inc., Valencia CA;
•
nazální kanyla pro novorozence ARGYLE®: velikosti extra malé, malé, velké; Sherwood Medical; St. Louis MO.
Všeobecné technické údaje
Úroveň nCPAP
Rozsah: 2 až 10 cmH2O
Citlivost: 1 cmH2O
Výchozí: 5 cmH2O
Přesnost: ±2 cmH2O
L2786-120 Rev. J
156
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Insp. tlak
Rozsah: 0 až 30 cmH2O
Citlivost: 1 cmH2O
Výchozí: 5 cmH2O
Přesnost: ±2 cmH2O
Insp. nárůst
Rozsah: 1 až 9 (relativní ovládání, přičemž 1 je rychlé nastavení a 9 pomalé nastavení)
Výchozí: 5
Poznámka:
Inspirační nárůst je k dispozici, pouze pokud je nastavena rychlost.
Insp. čas
Rozsah: 0,15 až 3,0 sekundy
Výchozí: 0,35 sekundy
Rychlost
Rozsah: Vypnuto, 1 až 80 dechů za minutu
Výchozí: Vypnuto (pouze nCPAP)
Tok nCPAP
Přívod vzduchu je ovládán softwarem a je omezen na maximální hodnotu 15 l/min.
Pokročilá nastavení
Poznámka:
Je-li rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto, nejsou pro primární nastavení k dispozici žádná pokročilá nastavení.
Alarmy
Poznámka:
Je-li rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto, není v tomto režimu k dispozici okno Nastavení alarmů. Stávající alarmy
přístroje a bezpečnostní systémy se nezmění. Během podpory nCPAP s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto
budou některé alarmy deaktivovány.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
157
Alarmy deaktivované během nCPAP s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto
Časové alarmy
Vysoká rychlost
Limit insp. času
Limit I:E
Interval apnoe
Objemové alarmy
Vysoká hodnota Ve
Vysoká hodnota Vt
Nízká hodnota Vte
Nízká hodnota Ve
Limit objemu
Alarmy tlaku
Vysoká hodnota Ppeak
Alarm ext. vysokého tlaku
Nízká hodnota PEEP
Nízká hodnota Ppeak
Okluze
Nízká hodnota Ppeak
Rozsah: 1 až 40 cmH2O (nastavení pro novorozence – nCPAP / IMV)
Výchozí: 7 cmH2O
Poznámka:
Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší.
Změny nastavení prahu alarmů v průběhu nCPAP/IMV se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP
nezachovají.
Vysoká hodnota Ppeak
Rozsah: 2 až 45 cmH2O (nastavení pro novorozence – nCPAP / IMV)
Výchozí: 20 cmH2O
Poznámka:
Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší.
Změny nastavení prahu alarmů v průběhu nCPAP/IMV se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP
nezachovají.
L2786-120 Rev. J
158
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Citlivost odpojení nCPAP/IMV
V režimu nCPAP/IMV závisí odpojení pacientského okruhu na charakterizaci nosních koncovek, která se provede během
charakterizace dýchacího okruhu nCPAP.
V režimu nCPAP/IMV závisí alarm ROZPOJENÍ OKRUHU na průtoku v netěsnostech během výdechu (doby bazálního
tlaku). Charakterizace okruhu poskytuje hodnotu pro průtok v netěsnostech u koncovek vyjmutých z nosu. Alarm se
spustí v případě, že průtok v netěsnostech překročí procentuální hodnotu tohoto charakterizovaného průtoku
v netěsnostech nastavenou obsluhou. Alarm se aktivuje do 15 sekund od rozpojení.
Rozsah: 20 – 95 %
Citlivost: 5%
Výchozí: 95 %
Na informačním panelu se zobrazí okno s nastavením citlivosti rozpojení. Aktuální měřený únik se zobrazí na levé straně
tohoto okna a na jeho pravé straně se zobrazí nastavení citlivosti rozpojení. V závislosti na nastavení citlivosti rozpojení
zobrazují barvy v pozadí únik v modré barvě.
Po dokončení postupu charakterizace nazální CPAP/IMV si poznamenejte naměřené procento úniku. Dokud jsou nosní
koncovky ještě odpojené, nastavte hodnotu citlivosti na odpojení mírně pod naměřené procento úniku. To napomůže
správné detekci odpojení, zejména při použití malých koncovek.
Poznámka:
Alarm citlivosti rozpojení je k dispozici, pouze pokud je rychlost nastavena na hodnotu jedna nebo více.
Pokud je měřený únik nižší než 5 % hodnoty nastavení citlivosti rozpojení, zobrazí se hodnota měřeného úniku
ČERVENĚ a upozorní obsluhu na blížící se alarm.
Spustí-li se alarm rozpojení okruhu, okno nastavení citlivosti rozpojení zobrazí ČERVENĚ úroveň úniku nad hodnotou
nastavení citlivosti rozpojení, dokud se situace alarmu nevyřeší.
Poznámka:
V případě nCPAP/nIMV není monitorování procenta úniku k dispozici.
VAROVÁNÍ!
Za určitých podmínek (např. v případě malých koncovek nebo vysoké rychlosti dýchání) nemusí alarm rozpojení
okruhu rozpoznat, že se koncovky z nosních dírek v průběhu nCPAP nebo nIMV uvolnily. Ujistěte se, že se
používá řádné fyziologické monitorování.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
159
Vysoký tlak nCPAP
Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když nCPAP překročí práh vysokého tlaku v dýchacích
cestách na dobu delší než 15 sekund.
Práh: Nastavení úrovně CPAP + 3 cmH2O
Tolerance: ±0,5 cmH2O
Poznámka:
Práh se automaticky aktualizuje po přijetí změny v nastavení ovládání nCPAP.
Nízký tlak nCPAP
Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když nCPAP klesne pod práh nízkého tlaku v dýchacích
cestách na dobu delší než 15 sekund.
Práh:
Nastavení úrovně nCPAP - 2 cmH2O (je-li nastavená hodnota nCPAP ≥ 3 cmH 2O)
Nastavení úrovně nCPAP - 1 cmH2O (je-li nastavená hodnota nCPAP < 3 cmH2O)
Tolerance:
±0,5 cmH2O
Poznámka:
Práh se automaticky aktualizuje po přijetí změny v nastavení ovládání nCPAP.
Limit tlaku nCPAP
Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když tlak nCPAP překročí limit tlaku v dýchacích
cestách po dobu 3 sekund. Alarm se deaktivuje, když tlak nCPAP klesne pod 4,5 cmH2O.
Limit tlaku: 11 cmH2O (pouze nCPAP; rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto)
Nastavená úroveň CPAP + inspirační tlak + 3 cmH2O (nCPAP/IMV, nenulová rychlost)
Tolerance: + 0,5 cmH2O
L2786-120 Rev. J
160
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Zahájení nazálního CPAP/NIMV
1. Chcete-li zahájit nazální CPAP, vyberte na displeji UIM membránové tlačítko režimů nebo se dotkněte oblasti
obrazovky pro zobrazení aktuálního režimu. Zobrazí se rámeček s nabídkou volby režimu.
2.
Zvolte nazální CPAP/nIMV. Zobrazí se následující zpráva.
3.
Odpojte pacienta od zařízení pro aplikaci nasálního CPAP a rozpojte exspirační rameno okruhu za pacientskou
vidlicí.
Neodpojujte nazální zařízení CPAP na vidlici a koncovky ponechejte otevřené do okolí.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
4.
Neinvazívní ventilace kojenců
161
Stiskněte možnost Pokračovat; zobrazí se následující zpráva.
Pokud byla kalibrace úspěšná, zobrazí se následující zpráva.
Poznámka:
Pokud se test kalibrace nezdaří, zkontrolujte následující:
• Ujistěte se, že byl pacient během kalibrace odpojen.
1. Ujistěte se, že jsou připojení okruhu zajištěna.
2. Ujistěte se, že v průběhu kalibrace nedošlo k pohybu okruhu.
3. Ujistěte se, že byly koncovky během testu otevřené.
4. Ujistěte se, že exspirační rameno okruhu bylo před zahájením kalibrace odpojeno.
Pokud se kalibrace po zkontrolování výše uvedeného ani nadále nebude dařit, přestaňte ventilátor používat a nechejte
jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
5.
Ponechejte pacienta odpojeného a opět připojte exspirační rameno okruhu na vidlici pacienta.
L2786-120 Rev. J
162
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
6.
Vyberte možnost Pokračovat; zobrazí se následující zpráva.
7.
Pokud byla charakterizace úspěšná, zobrazí se následující zpráva.
8.
Zvolte možnost Pokračovat.
9.
Nastavte úroveň předepsanou pro tlak nCPAP a/nebo FIO2: stiskněte primární ovládací tlačítko, otočte číselným
voličem na požadovanou hodnotu a buď opět stiskněte primární ovládací tlačítko, nebo stiskněte membránové
tlačítko PŘIJMOUT vedle číselného voliče, a aktivujte tak nové nastavení. Pokud je předepsán objem NIMV,
nastavte předepsanou úroveň inspiračního tlaku, inspiračního času a také rychlosti.
10. Připojte nazální zařízení CPAP k pacientovi.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
163
Průběžné sledování
Při aplikaci nazálního CPAP bude veškerá stávající monitorace potlačená, s výjimkou:
•
tlaku přívodu vstupu (Air Inlet),
•
přívodu kyslíku (O2 Inlet),
•
monitorace složení plynů (FIO2).
Je-li rychlost nastavena na hodnotu jedna nebo vyšší, budou k dispozici monitory sledující:
•
celkovou rychlost dechu,
•
zástupovou rychlost dechu,
•
inspirační čas,
•
výdechový čas,
•
poměr I:E,
•
maximální inspirační tlak,
•
střední tlak v dýchacích cestách,
•
PEEP.
Specifické monitory nazálního CPAP
Je-li přístroj v režimu nCPAP/IMV a je-li nastavena rychlost o hodnotě jedna nebo více, počítá se úroveň nCPAP pouze
pro ta období, kdy je kontrolní tlak roven nastavení nCPAP (výdech, následující po konci rozpadu tlaku, jak určuje
regulace inspiračního nárůstu).
•
Úroveň nCPAP
Rozsah: 0 až 120 cmH2O
Citlivost: 1 cmH2O
Přesnost: ±3,5 % odečtu nebo ±2 cmH2O, podle toho, která hodnota je větší
•
Tok CPAP (střední inspirační tok)
Rozsah: 0–300 l/min
Citlivost: 0,1 l/min
Přesnost: ±10 %
L2786-120 Rev. J
164
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Grafika
Zachovají se všechny stávající křivky, kromě křivky objemu (Vt). Křivku objemu bude možné vybrat bez funkce a tlačítko
výběru křivek nebude funkční.
Zobrazené křivky
•
Čistý tok (Tok)
Rozsah:
Minimum: -2 až +2 l/min
Maximum: -300 až +300 l/min
Výchozí: -40 až +40 l/min
•
Inspirační tok / tok CPAP (Finsp)
Rozsah:
Minimum: -2 až +2 l/min
Maximum: -300 až +300 l/min
Výchozí: -20 až +20 l/min
•
Exspirační tok (Fexp)
Minimum: -2 až +2 l/min
Maximum: -300 až +300 l/min
•
Tlak v dýchacích cestách / úroveň CPAP (Paw)
Minimum: -1 až +2 cmH2O
Maximum: -60 až +120 cmH2O
Výchozí: -20 až +40 cmH2O
•
Inspirační tlak (PINSP)
Minimum: -1 až +2 cmH2O
Maximum: -60 až +120 cmH2O
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Neinvazívní ventilace kojenců
165
Zprávy
Text na informačním panelu AVEA®
Příčina
U nazálního CPAP se vyžaduje
charakterizace.
V průběhu charakterizace nazálního CPAP došlo ke
stisknutí tlačítka režimu.
U nazálního CPAP nejsou k dispozici
pokročilá nastavení.
Došlo ke stisknutí tlačítka obrazovky pokročilých
nastavení, když byla rychlost dechu nastavena na
hodnotu Vypnuto.
U nazálního CPAP nejsou k dispozici limity
alarmu.
Došlo ke stisknutí tlačítka obrazovky limitů alarmu, když
byla rychlost dechu nastavena na hodnotu Vypnuto.
U nazálního CPAP není k dispozici ruční
dýchání.
Došlo ke stisknutí tlačítka ručního dýchání.
Rež. Nazální CPAP/IMV: poměr I:E mimo
rozsah.
Poměr I:E překračuje limit rozsahu I:E. Toto nastavení
nebude přijato.
V nCPAP nedochází ke snímání
proximálního průtoku.
Na základě detekce senzoru proximálního průtoku
v režimu nazálního CPAP.
Odstraňování závad
Alarm
Priorita
Možné příčiny
Opatření
Limit tlaku
NCPAP
Vysoká
Okluze exspiračního ramene
pacientského okruhu;
okluze exspiračního filtru.
Zkontrolujte, zda exspirační
rameno není zalomené a/nebo
ucpané kondenzovanou vodou.
Vyměňte exspirační filtr.
Nízký tlak
NCPAP
Vysoká
Rozpojení okruhu;
netěsnost okruhu;
netěsnost pacientského rozhraní.
Zkontrolujte okruh.
Zkontrolujte nosní koncovky.
Vysoký tlak
NCPAP
Vysoká
Okluze pacientského okruhu;
voda v okruhu;
pacient interferuje s ventilátorem.
Zkontrolujte pacientský okruh.
Zkontrolujte nosní koncovky.
Nízká hodnota
PPEAK
Vysoká
Částečné nebo úplné odpojení;
netěsnost okruhu;
netěsnost pacientského rozhraní.
Zkontrolujte pacientský okruh.
Zkontrolujte nosní koncovky.
Vysoká hodnota
PPEAK
Vysoká
Částečná nebo úplná okluze okruhu;
voda v okruhu;
zakašlání/kýchnutí pacienta.
Zkontrolujte pacientský okruh.
Zkontrolujte nosní koncovky.
Rozpojení
okruhu
Vysoká
Rozpojení pacientského okruhu.
Zkontrolujte pacientský okruh.
L2786-120 Rev. J
166
Neinvazívní ventilace kojenců
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
167
Kapitola 7: Alarmy a indikátory
Indikátory stavu
Ventilátor zobrazuje následující indikátory stavu.
Kompresor aktivní
Pokud je aktivní interní kompresor, ikona Kompresor aktivní znázorněná vlevo se zobrazí v dolní části dotykového
displeje bez akustického doprovodu.
Připojený zdroj Heliox
Pokud je připojen plyn Heliox, tato zelená ikona se zobrazí v pravém dolním rohu dotykového displeje.
Indikátory Napájecí síť / baterie
Na předním panelu ventilátoru jsou umístěné vizuální indikátory pro napájení ze sítě a z externí a interní baterie
(Obrázek 7-1).
Pořadí, ve kterém se použijí jednotlivé zdroje napájení ventilátoru, jest:
•
Napájení z AC sítě
•
Externí baterie (pokud je instalována)
•
Interní baterie
Indikátor Zapnuto
Zelený indikátor Zapnuto (Power On) svítí vždy, je-li zapnutý hlavní spínač napájení (do polohy I) a je připojené napájení
z kteréhokoli dostupného zdroje napájení (AC, externí baterie nebo interní baterie).
Při provozu s napájením z externí či interní baterie bude na indikátoru baterie v pravém dolním rohu displeje blikat ikona
baterie.
Indikátor AC napájení
Zelený indikátor svítí, je-li ventilátor připojen k AC napájecí síti. Svítí bez ohledu na to, zda je spínač napájení
zapnutý (I) nebo vypnutý (O).
Indikátor Provoz na baterie
Při provozu s napájením z baterie (interní nebo externí) se pravém dolním rohu LCD displeje objeví tento žlutý blikající
indikátor.
Indikátor napájení z Externí baterie
Při napájení z volitelné externí baterie jako primárního zdroje napájení bude nad indikátorem stavu baterie svítit indikátor
EXT.
L2786-120 Rev. J
168
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Indikátor napájení z Interní baterie
Při napájení z interní baterie jako primárního zdroje napájení bude nad indikátorem stavu baterie svítit indikátor INT.
Indikátory stavu baterie
Indikátor stavu baterie znázorněný na Obrázek 7-1 pro INTerní nebo volitelnou EXTerní baterii bude rozsahem svého
svícení znázorňovat dostupnou kapacitu zbývající v baterii.
Poznámka:
Pokud je ventilátor připojen do napájecí sítě a žádný indikátor stavu baterie pro interní baterii nebo volitelnou externí
baterii (je-li instalována) nesvítí, je nezbytné baterii zkontrolovat a případně vyměnit. Výměnu interní baterie musí
provádět pouze autorizovaný servisní technik.
Barva
indikátoru
Interní baterie (NiMH)
Externí baterie (SLA)
ZELENÝ
Baterie je nabitá alespoň na 90 %.
Baterie je nabitá alespoň na 80 %.
ŽLUTÝ
Baterie je nabitá na 30 až 90 %.
Baterie je nabitá na 20 % až 80 %.
ČERVENÝ
Baterie je nabitá na méně než 30 %.
Baterie je nabitá na méně než 20 %.
Poznámka:
Pokud zbývá kapacita baterie jež jen přibližně na 2 minuty provozu, ventilátor spustí neztišitelný akustický alarm.
Ventilátor je nezbytné neprodleně připojit k příslušnému zdroji AC napájení.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
Indikátor AC
napájení
Zelený
Žlutý
Červený
Obrázek 7-1: Oblast displeje předního panelu. Zobrazen model Comprehensive
L2786-120 Rev. J
169
170
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Hlášení
Ventilátor AVEA zobrazuje hlášení dvěma způsoby:
•
Jako „vyskakovaní“ (pop-up) dialogový rámeček
•
Na řádku Hlášení v pravém dolním rohu dotykového displeje
Výstražná hlášení, která vyžadují potvrzení uživatelem, se zobrazují ve „vyskakovacím“ dialogovém rámečku spolu
s tlačítkem „OK“ nebo „Continue“ (pokračuj). Pokud stisknete tlačítko pro potvrzení, hlášení zmizí a ventilátor bude
pokračovat v normálním provozu.
„Vyskakovaní“ výstražná hlášení
Následující hlášení budou vyžadovat vaše potvrzení, aby dialogový rámeček zmizel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Can't change Mode to APRV / BiPhasic when ILV is active. Nelze změnit režim na APRV/BiPhasic, je-li
aktivní ILV.
Can't set Pres Low higher than Pres High. Nelze nastavit Dolní úroveň tlaku výše než je Horní úroveň tlaku.
Can't set Pres High lower than Pres Low. Nelze nastavit Horní úroveň tlaku níž než je Dolní úroveň tlaku.
Stored Settings and Configuration Data lost. Uložená data nastavení a konfigurace byla ztracena.
Settings restored to defaults. Check Barometric Pressure setting. Nastavení se obnovila na výchozích
hodnotách. Zkontrolujte nastavení barometrického tlaku.
Stored Settings lost. Settings restored to defaults. Uložená nastavení byla ztracena. Nastavení se
obnovila na výchozích hodnotách.
Stored Configuration Data lost. Check Barometric Pressure setting. Ztráta uložených dat konfigurace.
Zkontrolujte nastavení barometrického tlaku.
Can't change size to PED or ADULT when Mode is TCPL. Nelze změnit velikost pacienta na Dítě nebo
Dospělý, pokud je aktivní režim TCPL.
Can't change size to NEO when Mode is PRVC. Nelze změnit velikost pacienta na Novorozence, pokud je
aktivní režim PRVC.
•
Can't change size to NEO when Mode is APRV / BiPhasic. Nelze změnit velikost pacienta na
•
Can't change patient size when Machine Volume is active. Nelze změnit velikost pacienta, pokud je
•
Novorozence, pokud je aktivní režim APRV/BiPhasic.
aktivní režim Machina Volume.
ILV is not available when Mode is APRV / BiPhasic. Režim ILV není dostupný, pokud je aktivní režim
APRV/Biphasic.
•
Can't disable O2 Alarms when Heliox is in use. Není možné vypnout alarm O2, pokud se používá plyn
•
•
Ppeak > 90 cmH2O Špičkový tlak vyšší než 90 cmH2O
Heliox.
Barometric pressure calibration invalid. Call service representative. Using 760mmHg. Neplatná
kalibrace barometrického tlaku. Obraťte se na zástupce technické podpory. Použití 760mmHg.
Řádek hlášení
Hlášení nevyžadující potvrzení nebo odpověď uživatele, se zobrazují na řádku hlášení umístěném v pravém dolním rohu
dotykového displeje. Kompletní seznam hlášení zobrazovaných na řádku hlášení i s jejich vysvětlením je uveden
v Příloze F.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
171
Alarmy
Kategorie alarmů
Ventilátor AVEA má alarmy seskupeny do tří kategorií:
Alarmy s vysokou prioritou (výstrahy)
Alarmy s vysokou vyžadují okamžitou reakci. Indikátor alarmu má barvu ČERVENOU a rychle bliká v intervalu 2 Hz.
Alarmy doprovází zvukový signál, sled 5 tónů, 3 hluboké a 2 vysoké, který se opakuje každých 6 sekund.
Alarmy se střední prioritou (upozornění)
Indikátor alarmů se střední prioritou má barvu žlutou a bliká pomalu - v intervalu 1/2 Hz. Alarmy středního stupně
naléhavosti doprovází zvukový signál, sled 3 tónů o stejné výšce, který se opakuje každých 20 sekund.
Alarmy s nízkou prioritou (doporučení)
Indikátor alarmu s nízkou prioritou má také barvu žlutou, ale nebliká.
Doprovází je zvukový signál jediného tónu, který se neopakuje.
Vizuální indikace se týká všech kategorií alarmů. Text alarmového hlášení se zobrazí v poli indikátoru v pravém horním
rohu dotekové obrazovky.
Ikona alarmu bliká po celou dobu, dokud se neodstraní příčina příslušné alarmové situace. Alarmy s vysokou i střední
prioritou po odstranění jejich příčiny změní zobrazení textu na žluté hlášení bez doprovodné ikony, které bude
zobrazené až do stisknutí tlačítka Obnovení nastavení alarmů (Alarm Reset). (Alarmové situace viz Tabulka 7-1 na
straně 180.)
Zobrazit je možné i několik alarmů současně. Pokud jsou aktivní 2 a více alarmů najednou, objeví se vpravo od
indikátoru/hlášení alarmu bílý trojúhelník. Dotykem tohoto trojúhelníku se na obrazovce otevře rozbalovací okno,
ve kterém se může zobrazit najednou až 9 alarmových hlášení s nejvyšší prioritou.
Opětovným dotykem trojúhelníku se rozbalovací okno zavře.
Alarmová hlášení se zobrazují podle priorit v pořadí, jak vznikaly alarmové situace; přičemž alarmy s nejvyšší prioritou
jsou vždy zobrazeny nahoře.
Pokud není aktivní žádná alarmová situace, pole alarmového displeje má sytě zelenou barvu a neobsahuje žádné
hlášení.
Záložní (back up) alarm (doporučení)
Kontinuální akustický signál alarmu se ozve v případě závažné poruchy ventilátoru, pokud elektronické okruhy záložního
alarmu detekují, že primární alarmy nejsou funkční.
L2786-120 Rev. J
172
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Ovladače alarmů
Nastavení limitu alarmů
Nastavení limitů se u všech alarmů provádí stisknutím membránového tlačítka nastavení
alarmů, které se nachází na pravém okraji uživatelského rozhraní, viz ikona vpravo.
Objeví se obrazovka Limity alarmů (Obrázek 7-2). Pro nastavení limitní hodnoty daného alarmu stiskněte dotykovou
obrazovku v místě zobrazení ovladače příslušného alarmu. Ovladač se na obrazovce zvýrazní (změní barvu).
Obrázek 7-2: Stránka limitů alarmů
POTVRDIT
ZRUŠIT
Obrázek 7-3: Ovládací kolečko a funkční tlačítka Potvrdit / Zrušit
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
173
Nyní s takto zvýrazněným ovladačem otáčejte otočným ovladačem umístěným pod dotekovou obrazovkou, dokud
nastavení ovladače nedosáhne požadovaného hodnoty. Nové nastavení potvrdíte buď opětovným dotykem obrazovky v
místě zobrazení ovladače nebo stisknutím membránového tlačítka ACCEPT.
Poznámka:
Pokud nějaký alarm souvisí s příslušným primárním řídím parametrem, červené indikátory na těchto primárních řídících
parametrech upozorňují na relativní nastavení příslušných alarmů.
Ztišení akustického alarmu
Stisknutím tohoto tlačítka se ztiší akustický alarm na dobu 2 min ± 1 s. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka před
uplynutí tohoto intervalu se zvukový alarm opět aktivuje. Zvukový alarm lze vypnout za všech alarmových situací s
výjimkou alarmového stavu VENT INOP, kdy se zvukový alarm vypnout nedá.
Poznámka:
Použití tlačítka ztišení akustických alarmů nezabrání následné aktivaci akustického alarmu pro některé alarmové situace.
Obnovení nastavení (reset) Alarmu
Tlačítko pro Obnovení nastavení alarmu (Alarm Reset) obnoví nastavení těch optických alarmů, které již nejsou v
činnosti (jejich příčina byla odstraněna).
Typy alarmů
Alarmy přístroje
Otevřený bezpečnostní ventil
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. S otevřením Bezpečnostního ventilu se zobrazí hlášení
SAFETY VALVE OPEN a ozve se akustický signál s nejvyšší prioritou.
Ventilátor nefunkční
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Při každém selhání ventilátoru vzniklém v důsledku nevratného
stavu, jako např. přerušení přívodu plynů nebo napájení apod., se zobrazí hlášení VENT INOP. Ozve se akustický signál
s vysokou prioritou. Otevře se bezpečnostní ventil, což bude současně indikováno hlášením SAFETY VALVE OPEN a
pacient může dýchat vzduch místnosti.
Poznámka:
Během alarmového stavu VENT INOP a SAFETY VALVE OPEN se neudržuje PEEP. Když je bezpečnostní ventil
ventilátoru otevřen, nachází se ventilátor v bezpečnostním stavu, což indikuje nachově červená (purpurová) barva
grafického displeje.
L2786-120 Rev. J
174
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Neventiluje
Jedná se o akustický / vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení NEVENTILUJE, když smíšený vnitřní
systémový tlak poklesne pod 1 psi na dobu delší než 12 sekund. Časové zpoždění tohoto alarmu dovoluje přechodný
pokles tlaku způsobený vysokým požadavkem pacienta. Alarm se spustí, když dojde k selhání součástky zabraňující
ventilaci. Systémový tlak běžně drží bezpečnostní ventil uzavřený. Ventil by proto měl být otevřen, pokud se na tomto
místě nevyskytuje žádný systémový tlak, jenž by jej držel uzavřený. Alarm se liší od alarmu „Otevřený bezpečnostní
ventil“, jelikož software neumí bezpečnostní ventil otevřít ani určit jeho fyzický stav. Jedná se pouze o lokální alarm, který
není přenášen komunikačním protokolem, ostatní alarmy by nicméně vždy měly být aktivní a přenášeny; tento nový
alarm má primárně objasnit rozdíl mezi ním a alarmem „Okruh rozpojen“ a oddělit ho od něj,aby si lékař uvědomil, že by
přístroj mohl pracovat chybně.
Jako první by měl lékař zkontrolovat zdroj stlačeného plynu. Pokud se zpráva „Neventiluje“ zobrazí bez doprovodného
alarmu „Úbytek plynu“, přístroj by se měl přestat používat.
Závada chladícího větráku
Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Při každém zastavení otáčení se chladícího větráku na zadní
straně ventilátoru se zobrazí hlášení FAN FAILURE a ozve se i akustický alarm s nízkou prioritou.
Alarm rozpojení okruhu
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Při poklesu celkového exspiračního průtoku včetně klidového
průtoku o více než 10% oproti celkovému inspiračnímu průtoku včetně klidového průtoku po dobu 5 sekund se ozve
alarm rozpojení okruhu. Mimoto v novorozeneckých aplikacích, kdy se používá proximální snímač průtoku, se alarm
rozpojení okruhu ozve v případě, kdy je Procento Netěsnosti ((Vti-Vte)/Vti) větší než 95% po dobu trvání tří po sobě
následujících dechových cyklů.
Pokud jsou alarmy „Úbytek plynu“ a „Neventiluje“ aktivní spolu s alarmem „Okruh rozpojen“, byly spuštěny kvůli úbytku
systémového tlaku, nikoliv z důvodů netěsnosti či rozpojení okruhu. Více informací o tomto stavu a jeho řešení viz
„Přerušení přívodu plynů“ na straně a 175 „Neventiluje“na straně 174.
Poznámka:
Pokud je alarm rozpojení okruhu aktivní, ventilátor přeruší cyklování a nastaví klidový průtok. Nové připojení pacienta
ventilátor detekuje automaticky a průtok poté obnoví.
Během alarmu rozpojení okruhu je potlačena časomíra trvání apnoe.
Nastavení extrémně nízkých dechových objemů při vypnuté Kompenzaci kompliance okruhu a použití proximálního
snímače průtoku může vést ke spuštění alarmu Rozpojení okruhu.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
175
Indikátory a alarmy přívodu plynů
Přerušení přívodu vzduchu
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOSS, AIR a ozve se doprovodný
akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu vysokotlakého vzduchu do přístroje pod hodnotu 18,0 psig
(1.2 baru), jestliže ventilátor nemá funkční interní kompresor nebo jeho výkon je pro potřeby přístroje nedostatečný.
Ventilace pacienta pokračuje dýcháním pouze z přívodu stlačeného O2.
Přerušení přívodu kyslíku
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj na alarmovém displeji hlásí LOSS, O2 a ozve se
doprovodný akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu vysokotlakého kyslíku do přístroje pod hodnotu
18,0 psig (1.2 baru) při nastavení %O2 >21%. Ventilace pacienta pokračuje dýcháním pouze z přívodu stlačeného
vzduchu (z centrálního rozvodu nebo z interního kompresoru).
Přerušení přívodu plynů
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOSS, GAS SUPPLY a ozve se
doprovodný akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu všech plynů (z centrálního rozvodu stlačeného
vzduchu, interního kompresoru, je-li instalován, a z rozvodu kyslíku). Otevře se bezpečnostní ventil, což bude současně
indikováno hlášením SAFETY VALVE OPEN a pacient může dýchat vzduch místnosti.
Poznámka:
Během alarmového stavu VENT INOP a SAFETY VALVE se neudržuje PEEP. Když je bezpečnostní ventil ventilátoru
otevřen, nachází se ventilátor v bezpečnostním stavu, což indikuje nachově červená (purpurová) barva grafického
displeje.
Přerušení přívodu Heliox
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOSS, HELIOX a ozve se doprovodný
akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu plynu Heliox do přístroje pod hodnotu 18,0 psig (1.2 baru).
Ventilace pacienta pokračuje dýcháním pouze z přívodu stlačeného O2.
Alarmy tlaku
Nízký maximální (špičkový) tlak
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW PPEAK a ozve se doprovodný
akustický signál vysoké priority při poklesu maximálního inspiračního tlaku pro daný dechový cyklus pod přednastavený
limit pro Low PPEAK.
Rozmezí:
3 až 99 cmH2O
Standardní nastavení:
8 cmH2O (děti a dospělí)
5 cmH2O (novorozenci)
Limitace:
L2786-120 Rev. J
Není aktivní pro spontánní dechové cykly.
176
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Vysoký maximální (špičkový) tlak
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH PPEAK a ozve se doprovodný
akustický signál vysoké priority při vzestupu maximálního inspiračního tlaku pro daný dechový cyklus nad přednastavený
limit pro High PPEAK. Inspirační fáze se ukončí a tlak v okruhu se vrátí na aktuální nastavený bazální tlak +5 cmH2O.
Tlak v okruhu se musí vrátit na hodnotu bazální tlak +5 cmH2O dřív, než je možné dodat další dechový cyklus.
•
Alarm Vysokého špičkového tlaku (High PPEAK) pro normální cykly
Alarm se spustí, pakliže inspirační tlak v dýchacím okruhu překročí nastavený limit pro alarm High Ppeak
během inspirační fáze dechového cyklu vyjma cyklů prohloubeného nádechu.
10 až 105 cmH2O (děti a dospělí)
Rozmezí:
10 až 85 cmH2O (novorozenci)
Standardní nastavení:
40 cmH2O (děti a dospělí)
30 cmH2O (novorozenci)
Limitace:
•
Není aktivní pro prohloubené nádechy.
Alarm Vysokého špičkového tlaku (High PPEAK) pro prohloubené nádechy (Sigh)
Alarm se spustí, pakliže inspirační tlak v dýchacím okruhu překročí nastavený limit pro alarm High PPEAK během
inspirační fáze prohloubeného nádechu.
1.5× (normální High PPEAK) až do maxima 105 cmH2O
Rozmezí:
Platí pouze pro prohloubené nádechy.
Poznámka:
Limit maximálního tlaku v okruhu:
Ventilátor je vybaven nezávislým mechanickým pojistným přetlakovým ventilem, který omezuje maximální tlak na
pacientské Y-spojce na 125 cmH2O.
Trvající vysoký maximální (špičkový) tlak
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení EXT HIGH PPEAK a ozve se doprovodný
akustický signál vysoké priority, pokud alarm High PPEAK zůstává aktivní déle než 5 sekund (tzn. Tlak v okruhu se během
5 sekund nevrátí na hodnotu PEEP +5 cmH2O). Za tohoto alarmového stavu ventilátor nebude dodávat žádné
dechové cykly. Otevře se Bezpečnostní i Výdechový ventil, čímž se umožní pacientovi dýchat vzduch místnosti,
a aktivuje se alarm Bezpečnostního ventilu. Klidový průtok je při aktivním alarmu potlačen. PEEP se neudržuje.
Tento alarm růstává aktivní (blikající) až do odstranění příčiny alarmu.
Nízký PEEP
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW PEEP a ozve se doprovodný
akustický signál vysoké priority, pokud bazální tlak (PEEP) klesne pod hodnotu limitu pro alarm Low PEEP po dobu delší
než 0.25 ± 0.05 sekundy.
Rozmezí:
0 až 60 cmH2O
Standardní nastavení:
3 cmH2O
(dospělí/děti)
1 cmH2O
(novorozenci)
Pokud je nastaven na nulu, alarm je vypnut.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
177
Alarm okluze okruhu
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Vždy když dojde k okluzi inspirační nebo exspirační větve
pacientského okruhu dostatečně velké pro spuštění alarmu, zobrazí se zpráva OKLUZE OKRUHU a zazní zvuky
s vysokou prioritou. Okluze inspirační větve pravděpodobně nezpůsobí růst tlaku pacienta, ale vede k zastavení
dýchání.
Systém byl navržen tak, aby zabránil okluzi exspirační větve vyvolat zvýšení tlaku u pacienta měřeného na distálním
konci hadičky ET nad následující limity:
•
Novorozenci: 5 cmH2O nebo 15 % (podle toho, která hodnota je vyšší) nad cílový tlak.
•
Dospělí/děti: 10 cmH2O nebo 15 % (podle toho, která hodnota je vyšší) nad cílový tlak.
Vstupní průtok bude pozastaven, je-li alarm aktivní. Alarm se deaktivuje po odstranění okluze.
Poznámka:
Vysoký odpor pacientského okruhu může vyvolat falešné alarmy okluze okruhu. Falešné alarmy okluze okruhu se také
mohou objevit, když vrchol inspiračního toku překročí hodnotu 150 l/min u dospělých, 75 l/min u dětí a 30 l/min u
novorozenců. Doporučené testy na odpor okruhu novorozence najdete v části „Příloha E Specifikace snímačů a
rezistence okruhu“ na straně 219.
Alarm není v režimu nCPAP aktivní.
Poznámka:
Ventilátor může spustit alarm okluze okruhu v situacích, kdy je naměřená hodnota PEEP podstatně vyšší než hodnota
PEEP nastavená obsluhou.
Alarmy objemů
Nízký vydechnutý minutový objem (Low Ve)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW MINUTE VOLUME a ozve se
doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaný vydechnutý minutový objem klesne pod nastavený limit
pro Low Exhaled Minute Volume.
Rozmezí:
Standardní nastavení:
Off (indikováno jako 0), 1 až 50 litru
(dospělí)
Off (indikováno jako 0), 0.1 až 30.0 litru
(děti)
Off (indikováno jako 0), 0.01 až 5.00 litru
(novorozenci)
1.00 litru (dospělí)
0.50 litru (děti)
0.05 litru (novorozenci)
L2786-120 Rev. J
178
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Vysoký vydechnutý minutový objem (High Ve)
Jedná se o akustický/vizuální alarm se střední prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH MINUTE VOLUME a ozve se
doprovodný akustický signál střední priority, pokud monitorovaný vydechnutý minutový objem překročí nastavený limit
pro High Exhaled Minute Volume.
Rozmezí:
Standardní nastavení:
0 až 75 litru
(dospělí)
0.0 až 30.0 litru
(děti)
0.00 až 5.00 litru
(novorozenci)
30.0 litru
(dospělí/děti)
5.00 litru
(novorozenci)
Nízký vydechnutý dechový objem (Low Vt)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW TIDAL VOLUME a ozve se
doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaný absolutní vydechnutý dechový objem nepřekročí
nastavený limit pro Low Tidal Volume při daném nastavení citlivosti Low Vte Sensitivity.
Rozmezí:
Off (indikováno jako 0.00) až 3.00 litru (dospělí)
Off (indikováno jako 0) až 1000 ml
(děti)
Off (indikováno jako 0.0) až 300.0 ml
(novorozenci)
Rozlišení:
Přesnost:
Standardní nastavení:
0.01 litru (dospělí)
1 ml
(děti)
0.1 ml
(novorozenci)
±0.01 litru monitorovaného dechového objemu (dospělí)
±1 ml monitorovaného dechového objemu
(děti)
±0.1 ml monitorovaného dechového objemu
(novorozenci)
0.00 litru (dospělí)
0 ml
(děti)
0.0 ml
(novorozenci)
Poznámka:
Alarm Nízkého dechového objemu se uplatní při jednotlivém výskytu nízkého vydechnutého objemu. U pacientů, kteří
mají nestejnoměrné dechové objemy, je možné alarm Nízkého dechového objemu vypnout (standardní nastavení) a
k potlačení rušivých alarmů je možné použít alarm Nízkého minutového objemu.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
179
Vysoký dechový objem (High Vt)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH Vt a ozve se doprovodný akustický
signál nízké priority, pokud monitorovaný vydechnutý minutový objem překročí nastavený limit pro High Tidal Volume.
Rozmezí:
Standardní nastavení:
0.10 až 3.00 litru
(dospělí)
25 až 1000 ml
(děti)
2.0 až 300.0 ml
(novorozenci)
3.0 litru (dospělí)
1000 ml (děti)
300 ml
(novorozenci)
Alarmy frekvence / časů
Interval apnoe
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení APNEA INTERVAL a ozve se
doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud ventilátor nedetekuje zahájení dechového cyklu (jakéhokoli typu)
během přednastaveného časového intervalu. Jakmile se spustí tento alarm, aktivuje se záložní ventilace při apnoe.
Rozmezí:
6 až 60 sekund
Standardní nastavení:
20 sekund
Vysoká frekvence
Jedná se o akustický/vizuální alarm se střední prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH RATE a ozve se doprovodný
akustický signál střední priority, pokud monitorovaná dechová frekvence překročí nastavený limit alarmu High Rate.
Rozmezí:
1 až 200 bpm (d/min)
Standardní nastavení:
75 bpm (d/min)
Limit maximálního inspiračního času (Max I-Time)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení I-TIME LIMIT a ozve se doprovodný
akustický signál nízké priority, pokud inspirační čas kteréhokoli typu dechového cyklu překročí maximální nastavený
inspirační čas plus čas pauzy. Maximální inspirační čas je 5.0 sekund pro dospělé a dětské pacienty a 3.0 sekundy pro
novorozence. Při spuštění tohoto alarmu se ukončí inspirační fáze dechového cyklu.
Limit poměru I:E (I:E Limit)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení I:E LIMIT a ozve se doprovodný akustický
signál nízké priority, pokud poměr I:E pro mandatorní dechové cykly překročí hodnotu 4:1. Při spuštění tohoto alarmu se
ukončí inspirační fáze dechového cyklu.
Tento alarm není aktivní v režimu APRV/BIPHASIC.
L2786-120 Rev. J
180
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Alarmy kyslíku
Nízká frakce kyslíku (Low FIO2)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW FIO2 a ozve se doprovodný
akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaná dodávaná koncentrace O2% klesne pod hodnotu nastaveného
FIO2 – 6% nebo pod FIO2 18%, co je větší.
Vysoká frakce kyslíku (High FIO2)
Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH FIO2 a ozve se doprovodný
akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaná dodávaná koncentrace O2% překročí hodnotu nastaveného
FIO2 + 6%.
Tabulka 7-1: Alarmové situace
Hlášení
SAFETY VALVE
OPEN
VENT INOP
Alarmová situace
Je otevřený bezpečnostní ventil
LOSS, AIR
nemá
Rozmezí
Priorita
Vysoká
nemá
Vysoká
Tlak rozvodu vzduchu klesne pod 18.0 psig (1.2 bar) a není
instalován funkční kompresor nebo kompresor není schopen
pokrýt požadavky přístroje. Pacient bude pokračovat ve
ventilaci pouze kyslíku.
Tlak přívodu kyslíku do ventilátoru klesl pod 18.0 psig
(1.2 bar) a %O2 je > 21%. Pacient bude pokračovat ve
ventilaci pouze vzduchu (FIO2 21%).
nemá
Vysoká
nemá
Vysoká
LOSS, HELIOX
Alarm se aktivuje při aplikaci Heliox, pokud tlak přívodu
Heliox klesne pod 18.0 psig (1.2 bar). Pacient bude
pokračovat ve ventilaci pouze kyslíku.
nemá
Vysoká
LOSS, GAS
SUPPLY
Selhání přívodu všech plynů; rozvodu vzduchu, interního
kompresoru (je-li instalován) a kyslíku. Otevře se
bezpečnostní ventil, což je indikováno hlášením SAFETY
VALVE OPEN, a pacient může dýchat vzduch místnosti.
PEEP není udržován.
nemá
Vysoká
NEVENTILUJE
Smíšený vnitřní systémový tlak je nižší než 1 psi po dobu
delší než 12 sekund, což signalizuje, že neprobíhá ventilace.
Bezpečnostní ventil by v tomto stavu měl být otevřený, jelikož
chybí tlak, který by jej držel zavřený. Alarm pouze monitoruje
úroveň tlaku, nemění „stav“ ventilátoru. Stav se dá obnovit,
pokud se upraví tlak.
Tlak < 1 psi po dobu > 12 sekund.
LOSS, O2
LOW PPEAK
HIGH PPEAK
Selhání ventilátoru v důsledku opravitelné nebo
neopravitelné situace. Otevře se bezpečnostní ventil, což je
indikováno hlášením SAFETY VALVE, a pacient může
dýchat vzduch místnosti. PEEP není udržován.
Maximální inspirační tlak pro dechový cyklus je nižší než
nastavený limit pro LOW PPEAK. Není aktivní pro spontánní
dechové cykly.
Maximální inspirační tlak je vyšší než nastavený limit pro
HIGH PPEAK. Inspirační fáze se ukončí a tlak v okruhu se před
zahájením nového dechového cyklu vrátí na bazální tlak
+ 5 ± 1.5 cmH2O.
Vysoký
3 až 99 cmH2O
Standardní: 3 cmH2O
Vysoká
Normální dechové cykly:
Dospělí a Děti: 10 až 105 cmH2O
Standardně: 40 cmH2O
Novorozenci: 10 až 85 cmH2O
Standardně: 30 cmH2O
Prohloubené nádechy (Sigh):
1.5 x nastaveného normálního
HIGH PPEAK
Aktivní pouze pro prohloubené
nádechy (Sigh)
Vysoká
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Hlášení
EXT HIGH PPEAK
LOW PEEP
Alarmy a indikátory
Alarmová situace
Aktivuje se, pokud je alarm HIGH PPEAK aktivní déle než
5 sekund (tzn. Pokud se tlak v okruhu nevrátí zpět na PEEP
+ 5 cmH2O během 5 sekund). Otevře se bezpečnostní i
výdechový ventil a nebude dodáván žádný dechový cyklus.
Aktivuje se alarm SAFETY VALVE OPEN. Při tomto alarmu
je vypnut i klidový průtok. PEEP nemusí být zachován.
Alarm trvá až do vyřešení příčiny alarmové situace.
Bazální tlak (Positivní End-Expirační Tlak) je menší než
nastavený limit alarmu LOW PEEP po dobu delší než 0.25 ±
0.05 sekundy. Pokud je nastaven na 0, je alarm vypnutý.
nemá
181
Rozmezí
Priorita
Vysoká
0 až 60 cmH2O
Standardně:
3 cmH2O (Dospělí/Děti)
1 cmH2O (Novorozenci)
Vysoká
LOW Ve
Monitorovaný vydechnutý minutový objem (Ve) je menší než
nastavený limit alarmu pro LOW Ve.
OFF (0), 1 až 50 L (Dospělí)
OFF (0), 0.1 až 30 L (Děti)
OFF (0), 0.01 až 5.00 L (Novoroz)
Standardně: OFF
Střední
HIGH Ve
Monitorovaný vydechnutý minutový objem (Ve) je větší než
nastavený limit alarmu HIGH Ve.
Střední
HIGH Vt
Absolutní monitorovaný dechový objem Vt je větší než
nastavený limit alarmu HIGH Vt.
Low Vt
Absolutní monitorovaný dechový objem Vt nepřekročí
nastavený limit alarmu Low Tidal Volume.
0 až 75 L (Dospělí)
0.0 až 30.0 L (Děti)
0.00 až 5.00 L (Novorozenci)
Standardně:
30.0 L (Dospělí/Děti)
5.00 (Novorozenci)
0.10 až 3.00 L (Dospělí)
25 až 1000 ml (Děti)
2.0 až 300.0 ml (Novorozenci)
Standardně:
3.00 L (Dospělí)
1000 ml (Děti)
300.0 ml (Novorozenci)
Off až 3.00 L (Dospělí)
Off až 1000 mL (Děti)
Off až 300.0 mL (Novorozenci)
APNEA
INTERVAL
Aktivní v režimech A/C, SIMV, APRV / BIPHASIC a
CPAP/PSV, pokud ventilátor nedetekuje dechový cyklus
během přednastaveného intervalu trvání apnoe.
6 až 60 sekund
Standardně 20 sekund
Vysoká
HIGH RATE
Monitorovaná celková dechová frekvence překročila
nastavený limit alarmu RATE.
1 až 200 bpm (d/min)
Standardně: 75 bpm (d/min)
Střední
I-TIME LIMIT
Inspirační čas pro dechový cyklus překročil MAX I-TIME
plus dobu pauzy, což je 5.0 sekund pro dospělé a dětské
pacienty a 3.0 sekundy pro novorozenecké pacienty.
nemá
Nízká
I:E LIMIT
Poměr inspiračního a exspiračního času pro mandatorní
dechové cykly překročil 4:1. Inspirační fáze dechového cyklu
se ukončí.
Není aktivní v režimu APRV /
BIPHASIC.
Nízká
LOW FIO2
Dodaná koncentrace kyslíku klesla pod nastavené FIO2
minus 6% nebo pod 18% FIO2, co je větší.
nemá
Vysoká
HIGH FIO2
Dodaná koncentrace kyslíku překročila hodnotu nastaveného
FIO2 plus 6%.
nemá
Vysoká
L2786-120 Rev. J
Vizuální
výstraha
Vysoká
182
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Hlášení
CIRCUIT
DISCONNECT
Alarmová situace
Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením
CIRCUIT DISCONNECT se aktivuje při rozpojení
pacientského okruhu od pacienta nebo od ventilátoru.
LOW BATTERY
Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením
LOW BATTERY se aktivuje, pokud kapacita interní baterie
klesne na úroveň, která zajistí již jen asi 2 minuty
bezpečného provozu.
nemá
Vysoká
LOSS, AC
POWER
Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením
LOSS, AC POWER se aktivuje, pokud je spínač napájení
zapnutý a AC napájení bylo odpojeno od ventilátoru (tzn.
Napájecí kabel byl odpojen nebo výpadek napájecí sítě).
nemá
Vysoká
ILV
DISCONNECT
Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením
ILV DISCONNECT se aktivuje, pokud se primární (master)
ventilátor odpojí od sekundárního (slave) ventilátoru během
ILV.
nemá
Vysoká
INVALID GAS ID
Akustický/vizuální alarm se střední prioritou spolu s hlášením
INVALID GAS I.D. se aktivuje, jestliže byl do ventilátoru
instalován nesprávně kódovaný I.D. konektor plynu. Pokud je
detekován nesprávně kódovaný I.D. konektor plynu, provede
se korekce výchozího nastavení plynu na vzduchu.
Akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou spolu s hlášením
FAN FAILURE se aktivuje při zastavení rotace chladícího
větráku ventilátoru.
nemá
Střední
nemá
Nízká
Vysoký EtCO2
Alarm s nízkou prioritou, pokud monitorovaný EtCO2 překročí
nastavený práh alarmu.
6 – 150 mmHg nebo vypnuto
Výchozí: 60 mmHg
Nízký
Nízký EtCO2
Alarm s nízkou prioritou, pokud monitorovaný EtCO2
nepřekročí nastavený práh alarmu.
1 – 145 mmHg nebo vypnuto
Výchozí: 30 mmHg
Nízký
FAN FAILURE
nemá
Rozmezí
Priorita
Vysoká
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
183
Alarmy nazální CPAP / nazální IMV
Poznámka:
Je-li rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto, není v tomto režimu k dispozici okno Nastavení alarmů. Stávající alarmy
přístroje a bezpečnostní systémy se nezmění. Během podpory nCPAP s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto
budou některé alarmy deaktivovány.
Alarmy deaktivované během nCPAP s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto
Časové alarmy
Vysoká rychlost
Limit insp. času
Limit I:E
Interval apnoe
Objemové alarmy
Vysoká hodnota Ve
Vysoká hodnota Vt
Nízká hodnota Vte
Nízká hodnota Ve
Limit objemu
Alarmy tlaku
Vysoká hodnota Ppeak
Alarm ext. vysokého tlaku
Nízká hodnota PEEP
Nízká hodnota Ppeak
Okluze
Nízká hodnota Ppeak
Rozsah: 1 až 40 cmH2O (nastavení pro novorozence – nCPAP / IMV)
Výchozí: 7 cmH2O
Poznámka:
Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší.
Změny nastavení prahu alarmů v průběhu nCPAP/IMV se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP
nezachovají.
L2786-120 Rev. J
184
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Vysoká hodnota Ppeak
Rozsah: 2 až 45 cmH2O (nastavení pro novorozence – nCPAP / IMV)
Výchozí: 20 cmH2O
Poznámka:
Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší.
Změny nastavení prahu alarmů v průběhu nCPAP/IMV se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP
nezachovají.
Citlivost odpojení nCPAP/IMV
V režimu nCPAP/IMV závisí odpojení pacientského okruhu na charakterizaci nosních koncovek, která se provede během
charakterizace dýchacího okruhu nCPAP.
V režimu nCPAP/IMV závisí alarm ROZPOJENÍ OKRUHU na průtoku v netěsnostech během výdechu (doby bazálního
tlaku). Charakterizace okruhu poskytuje hodnotu pro průtok v netěsnostech u koncovek vyjmutých z nosu. Alarm se
spustí v případě, že průtok v netěsnostech překročí procentuální hodnotu tohoto charakterizovaného průtoku
v netěsnostech nastavenou obsluhou. Alarm se aktivuje do 15 sekund od rozpojení.
Rozsah: 20–95 %
Citlivost: 5 %
Výchozí: 95 %
Na informačním panelu se zobrazí okno s nastavením citlivosti rozpojení. Aktuální měřený únik se zobrazí na levé straně
tohoto okna a na jeho pravé straně se zobrazí nastavení citlivosti rozpojení. V závislosti na nastavení citlivosti rozpojení
zobrazují barvy v pozadí únik v modré barvě.
Po dokončení postupu charakterizace nazální CPAP/IMV si poznamenejte naměřené procento úniku. Dokud jsou nosní
koncovky ještě odpojené, nastavte hodnotu citlivosti na odpojení mírně pod naměřené procento úniku. To napomůže
správné detekci odpojení, zejména při použití malých koncovek.
Poznámka:
Alarm citlivosti rozpojení je k dispozici, pouze pokud je rychlost nastavena na hodnotu jedna nebo více.
Pokud je měřený únik nižší než 5 % hodnoty nastavení citlivosti rozpojení, zobrazí se hodnota měřeného úniku
ČERVENĚ a upozorní obsluhu na blížící se alarm.
Spustí-li se alarm rozpojení okruhu, okno nastavení citlivosti rozpojení zobrazí ČERVENĚ úroveň úniku nad hodnotou
nastavení citlivosti rozpojení, dokud se situace alarmu nevyřeší.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
185
VAROVÁNÍ!
Za určitých podmínek (např. jsou-li k dispozici malé koncovky nebo je vysoká rychlost dýchání) nemusí alarm
rozpojení okruhu rozpoznat, že byly koncovky z nosních dírek vyjmuty. Ujistěte se, že se používá řádné
fyziologické monitorování.
Vysoký tlak nCPAP
Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když nCPAP překročí práh vysokého tlaku v dýchacích
cestách na dobu delší než 15 sekund.
Práh: Nastavení úrovně CPAP + 3 cmH2O
Tolerance: ±0,5 cmH2O
Poznámka:
Práh se automaticky aktualizuje po přijetí změny v nastavení ovládání nCPAP.
Nízký tlak nCPAP
Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když nCPAP klesne pod práh nízkého tlaku v dýchacích
cestách na dobu delší než 15 sekund.
Práh:
Nastavení úrovně CPAP - 2 cmH2O (je-li nastavená hodnota CPAP ≥ 3 cmH 2O)
Nastavení úrovně CPAP - 1 cmH2O (je-li nastavená hodnota CPAP < 3 cmH2O)
Tolerance:
±0,5 cmH2O
Poznámka:
Práh se automaticky aktualizuje po přijetí změny v nastavení ovládání nCPAP.
Limit tlaku nCPAP
Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když tlak nCPAP překročí limit tlaku v dýchacích
cestách po dobu 3 sekund. Alarm se deaktivuje, když tlak nCPAP klesne pod 4,5 cmH2O.
Limit tlaku: 11 cmH2O (pouze nCPAP; rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto)
Nastavená úroveň CPAP + inspirační tlak + 3 cmH2O (nCPAP/IMV, nenulová rychlost)
Tolerance: + 0,5 cmH2O
L2786-120 Rev. J
186
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Alarmy garance objemu
Senzor odpojení vidlice
Pokud nastanou všechny následující situace, aktivuje se zvukový/vizuální alarm a zobrazí se zpráva CHYBA SENZ.
PRŮT.: 1) používá se senzor průtoku pro novorozence, 2) funkce garance objemu je aktivní a 3) monitorované Vti klesne
pod 20 % čistého dodávaného objemu. V tomto případě se systém vrátí k inspiračnímu tlaku nastavenému obsluhou.
Zpoždění alarmu: 3 dechy, nebo 10 s (pokud je tento čas delší) nebo 30 s (pokud je tento čas kratší)
Priorita alarmu: Střední
VAROVÁNÍ!
Odpojení senzoru proximálního průtoku nebo jeho odstranění z okruhu v době, kdy je aktivní garance objemu,
způsobí, že bude ventilátor vytvářet tlak ventilace podle nastavení inspiračního tlaku.
Nízká hodnota Ppeak
Rozsah: 1 až 80 cmH2O
Výchozí: 5 cmH2O
Vysoká hodnota Ppeak
Rozsah: 10 až 85 cmH2O
Výchozí: 30 cmH2O
Nízký vydechovaný objem
Kdykoli je aktivní garance objemu a monitorovaný exspirovaný objem dechu je menší než nastavená prahová hodnota
z cílového objemu, aktivuje se zvukový/vizuální alarm a zobrazí se zpráva NÍZKÁ HODNOTA Vte.
Práh objemu: 90 % cílového objemu
Zpoždění alarmu: 30 s nebo 10 dechů (podle toho, co trvá déle)
Priorita alarmu: Střední
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Alarmy a indikátory
187
Limit objemu
Všechny dechy VG budou cyklovány podle objemu, pokud inspirační objem překročí práh založený na nastaveném
cílovém objemu a úniku (je vyjádřen jako zlomek) zprůměrovaném za předchozích 30 sekund.
Výpočet limitu objemu se liší podle stupně úniku:
Střední únik < 63 %: limit objemu = (cílový objem x 1,3) x ((1,1 x únik) + 1)
Střední únik >= 63 %: limit objemu = cílový objemu x 2,2
Poznámka:
Testovací dýchání v režimu TCPL může být podmíněno mezní hodnotou objemu, kterou nelze nastavit.
Aktivace alarmu
V průběhu aktivace následujících alarmů se dodávané dechy deaktivují a algoritmus ovládání VG nebude aktivní; při
deaktivaci se algoritmus ovládání VG resetuje, přičemž „testovací dechy“ se nastaví na inspirační tlak nastavený
obsluhou.
Rozpojení okruhu
Bezpečnostní ventil je otevřený
Ventilační otvor INOP
Systém se během aktivace následujících podmínek alarmu resetuje na tlak předepsaný obsluhou a při deaktivaci
restartuje cílový algoritmus objemu dechu.
Nízká hodnota Ppeak
Nízká hodnota PEEP
Chyba senz. průt.
Poznámka:
Nastavení citlivosti položek Nízký objem dechu, Vysoký objem dechu a Alarm nízké hodnoty Vte nejsou k dispozici, je-li
aktivní garance objemu.
L2786-120 Rev. J
188
Alarmy a indikátory
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Údržba a čištění
189
Kapitola 8: Údržba a čištění
Čištění a sterilizace
Ventilátor AVEA byl konstruován tak, aby jeho údržba byla co nejsnadnější. Všechny exponované komponenty
ventilátoru jsou odolné proti korozi.
UPOZORNĚNÍ!
Ventilátor neponořujtedo žádných roztoků ani na něj nerozprašujete žádné tekutiny.
Ventilátor nesterilizujte. Vnitřní součástky nejsou kompatibilní s technikami sterilizace.
Adaptéry a konektory nesterilizujte plynem ani v parním autoklávu, když jsou připojeny k systému hadic.
Systém hadic se časem tvarově přizpůsobí adaptéru, což způsobuje špatné připojení a možné úniky.
Aby se omezila frekvence čištění a výměn, je design ventilátoru AVEA upraven tak, že výdechová armatura, průtokový
snímač a membrána jsou umístěné až za výdechovým filtrem a kondenzační nádobkou.
Ohraničení opakované sterilizace
Spolu s ventilátorem jsou dodávány instrukce dalších výrobců ohledně součástí a příslušenství přístroje. Při sterilizace mezi
pacienty se řiďte těmito instrukcemi.
Instrukce
Použití: Při odstraňování materiálu z blízkosti pacienta se řiďte postupy vaší instituce pro sterilizaci.
Příprava na dekontaminaci: Příprava na dekontaminaci těchto částí nezahrnuje žádné zvláštní požadavky.
Automatizované čištění: Postupujtepodle následujících instrukcí pro čištění. Nebyla schválena žádná specifická
automatická čistící zařízení.
Ruční čistění:
Čištění vnějších povrchů: Všechny vnější povrchy ventilátoru (včetně výdechového bloku) mohou být čištěny
následujícími přípravky: isopropylalkohola chlórové sloučeninyo maximální koncentraci 1:10.
Čisticí součásti a příslušenství: POUZE třinásledujícísoučásti je možné čistit pomocí předem připravených
enzymatických roztoků: Kondenzační nádobka (PN 50000-40035), dětský průtokový snímač na bázi ohřívaného drátu
(PN 16465), sběrná nádoba sestavy kondenzační nádobky (PN 33985).
1.
Dle pokynů výrobce připravte čisticí roztok na bázi enzymů, jako např. Klenzyme® (vyráběný firmou Steris Corp.,
Mentor OH) nebo ekvivalentní za použití destilované vody o teplotě 20-30°C (68-86 °F).
2.
Díl, který chcete vyčistit, ponořte do připraveného roztoku na 2 až 5 minut. Přesvědčte se, že jsou všechny průchody a
kapsy dílu zcela naplněny roztokem. Pravidelně dílem v roztoku protřepávejte a máchejte.
3.
Po 2 až 5 minutách čištěnou část z roztoku vyjměte a ihned ji opláchněte ponořením do minimálně 5 litrů (1 gallon)
sterilizované destilované vody o teplotě 20-30°C (68-86 °F). Za pravidelného máchání ponechte díl v této koupeli
alespoň 1 minutu, abyste zajistili jeho dostatečné opláchnutí.
4.
Po vyjmutí z lázně díl prohlédněte, zda na něm nezůstaly nějaké zbytky znečištění.
5.
V případě potřeby postup čištění opakujte.
L2786-120 Rev. J
190
Údržba a čištění
Uživatelský manuál
Čištění vnějšku čidla a kabelu:
1. Použijte hadřík navlhčený 70% isopropylalkoholem, 10% roztokem chlorového vápna, čisticím dezinfekčním prostředkem
jako např. Steris Coverage® SprayHB, amoniakem nebo jemným mýdlem.
2. Před použitím otřete povrchy čistým, ve vodě navlhčeným hadříkem. Zajistěte, aby bylo čidlo před použitím čisté a suché.
Údržba, kontrola a testování:
Rozšířený systémový test (EST) pro kontrolu úniků by měl být spuštěn pokaždé, když se vyčištěné součástky znovu smontují.
Balení:
Při balení materiálu ke sterilizaci se řiďte směrnicemi vaší instituce.
Sterilizace:
Pouze následující součásti mohou být sterilizované parou (pomocí autoklávu): Kondenzační nádobka (PN 5000040035), dětský průtokový snímač na bázi ohřívaného drátu (PN 16465), sběrná nádoba sestavy kondenzační nádobky
(PN 33985).
Jedná se o sterilizaci v páře (pomocí autoklávu): při maximální teplotě 138°C (280 °F) a minimální teplotě 132°C
(270 °F) po dobu maximálně 18 minut a minimálně 15 minut (všechny tyto součásti mohou být sterilizovány maximálně
po 30 cyklů).
Cyklus vakuové parní sterilizace: Tři pulsy předpřípravy (pulsy podtlaku). Cílový podtlak sterilizátoru je nastaven na
10 až 26 psig. Setrvání při teplotě 132- 138°C (270-280 °F) po dobu 4 až 8 minut. (Maximální počet cyklů použitelných
pro dětské průtokové snímače je 50 a pro kondenzační nádobky a sběrné nádoby kondenzační nádobky 25 cyklů.
Sušení následujícího parního cyklu:
Minimální doba sušení: 15 minut
Dětský průtokový snímač (součást č. 16465) je možno také sterilizovat zastudena s použitím 2,4% roztoku glutaraldehydu.
Uskladnění:
Teplota: - 20 až 60°C
Vlhkost: 0 až 95% relativní vlhkost nekondenzační.
Kapnometrické adaptéry vzduchovodu
Adaptéry pro opakované použití
Očistěte adaptéry pro opakované použití opláchnutím v teplém mýdlovém roztoku a pak je namočte do tekutého desinfekčního
prostředku, jako je např. 70% isopropylalkohol, 10% chlorové vápno, 2,4% roztok glutaraldehydu jako např. Cidex®,
Steris System1® nebo amoniak. Před použitím opláchněte sterilní vodou a vysušte.
Adaptér může být také dezinfikován pomocí následujících metod:
•
Adaptér sterilizujte v parním autoklávu (pouze adaptér pro dospělé).
•
Ponořte adaptér do 2,4% roztoku glutaraldehydu, jako je např. Cidex, na 10 hodin.
•
Na 10 minut ponořte adaptér do 0,26% roztoku kyseliny peroctové, jako je např. Perasafe®.
•
Použijte Cidex OPA (řiďte se návodem k použití výrobce).
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Údržba a čištění
191
Před opakovaným použitím adaptéru se ujistěte, že jsou okna suchá a zbavená nečistot a že adaptér nebyl během
čištění/dezinfekce poškozen.
Adaptéry na jednorázové použití
Zacházejte se všemi adaptéry určenými k použití u jednoho pacienta podle protokolu vaší instituce pro předměty pro
použití u jednoho pacienta.
Dodatečné informace
Následující části jsou považovány za jednorázové, proto je společnost CareFusion nedoporučuje čistit ani sterilizovat:
•
Jednorázový průtokový snímač s proměnnou clonou (PN 50000-40038 a PN 50000-40031)
•
Tracheální adaptéry (PN 50000-40034)
•
Jícnové katétry (PN 10635)
•
Prodlužovací hadice katétru (PN 50000-09910 a PN 50000-09920)
•
Esofageální katétry (PN 7003401 a PN 7003100)
•
Hadice pro nasogastrické monitorování tlaku (PN 7003300 a PN 7003402)
•
Sada hadic pro monitorování esofageálního tlaku (PN 7003503)
•
Jednorázová kondenzační nádobka AVEA (PN 11556)
•
Jednorazový exspirační filtr AVEA/kondenzační nádobka (PN 11590)
•
Kapnografické adaptéry pro vzduchovod pro použití u jednoho pacienta (PN 16605 a PN 16606)
Předchozí instrukce byly schváleny výrobcem lékařského přístroje. Výrobce je zodpovědný za to, aby se během
sterilizace při využití vybavení, materiálu a personálu dosáhlo žádaného výsledku. To běžně vyžaduje ověření platnosti a
pravidelné kontroly průběhu.
L2786-120 Rev. J
192
Údržba a čištění
Uživatelský manuál
Doporučené pravidelné prohlídky
CareFusion se zavazuje pro své výrobky poskytovat technickou podporu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně provozu
nebo údržby vámi zakoupeného ventilátoru se obraťte na autorizovaného servisního zástupce, viz Příloha A.
Baterie by měly projít cyklem vybití/nabití každého čtvrt roku (co tři měsíce).
Preventivní servisní prohlídky by se na ventilátoru měly provádět vždy jednou za rok. V případě potřeby kontaktujte
svého autorizovaného servisního zástupce, který zajistí, aby tuto prohlídku provedl vyškolený servisní technik.
VÝSTRAHA!
Neodstraňujte kryty ventilátoru. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. S veškerou údržbou se obraťte na
servisní techniky oprávněné společností CareFusion.
Roční servisní prohlídka provozu obsahuje následující.
Vymění se:
•
Filtr přívodu vzduchu
•
Filtr přívodu kyslíku
•
Vstupní filtr kompresoru (u modelů vybavených kompresorem)
•
Výstupní filtr kompresoru (u modelů vybavených kompresorem)
•
Membrána výdechového ventilu
Současně se provede následující údržba:
•
Vyjmutí a výměna výše uvedených pokožek za nové
•
Kalibrace následujících 9 tlakových snímačů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzduchu
O2
Směsi plynů
Expiračního tlaku
Inspiračního tlaku
Změnu expiračního průtoku
Změnu průtoku na Y-spojce
Přídavného tlaku
Jícnového tlaku
•
Výměna senzoru O2.
•
Přezkoušení provozní způsobilosti pro ověření optimálního výkonu.
•
Kalibrace displeje
•
Kalibrace čidla kapnostatu
•
Ověření výkonnosti baterií
•
Následující položky se doporučuje měnit každé dva roky:
•
Interní baterie
•
Externí baterie
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Údržba a čištění
193
Údržbu a servis přístroje smí provádět pouze školený a autorizovaný odborný servisní technik. Kvalifikovaným odborným
servisním technikům CareFusion poskytne servisní manuály obsahující např. schémata obvodů, seznamy náhradních
součástek, pokyny pro cejchování přístroje a další užitečné informace pro opravu dílů, které jako opravitelné výrobce
určil.
VÝSTRAHA!
Jestliže se během prováděného kontrolního testu nebo během provozu ventilátoru vyskytne mechanická nebo
elektrická závada, musí se ventilátor vyřadit z provozu a předat do opravy vyškolenému servisnímu techniku.
Používání závadného ventilátoru může způsobit pacientovi újmu na zdraví.
Péče o baterii
Přístroj AVEA je vybaven interní niklmetalhydridovou baterií, která zajišťuje záložní napájení v
době, kdy přístroj není napájen ze sítě (Obrázek 8-1). Za normálních provozních podmínek a
při plném nabití může interní baterie ventilátor napájet po dobu 1 hodiny, ventilátor s
kompresorem pak po dobu 30 minut.
Obrázek 8-1: Souprava interní baterie
Poznámka:
Interní baterie je určena pouze jako krátkodobá záloha pro případ přerušení napájení ze sítě. Interní baterie je schopna
zajistit provoz ventilátoru s kompresorem nominálně po dobu 30 minut. Dobíjecí cyklus této baterie může trvat čtyři
hodiny nebo déle, v závislosti na úrovni vybití. Pokud si budete přát provádět zajištěný transport pacientů, bude nutné
ventilátor vybavit volitelnou externí baterií. Přídatná externí baterie může prodloužit interval provozu ventilátoru
s kompresorem na dobu až 2 hodin.
Společnost CareFusion doporučuje, aby při použití během transportu předpokládaná doba transportu netrvala déle než
50 % použitelné životnosti baterie. To zajistí bezpečný provoz i pro případ náhlého zdržení nebo předčasného
spotřebování kapacity baterie. Pokud by se doba transportu prodloužila za tento časový úsek, zvažte využití jiných
speciálních systémů. Stejně jako při ostatních typech transportů musí být k dispozici vhodné záložní zařízení pro
manuální ventilaci (slangově „ambuvak“).
UPOZORNĚNÍ
Před provozem za napájení bateriemi by indikátor interní (a externí, pokud je připojena) baterie měl svítit zeleně. Před
použitím ventilátoru na baterie by měl být přístroj připojen k síťovému zdroji napájení tak dlouho, dokud nebudou
indikátory stavu baterie svítit zeleně.
Volitelná externí olověná baterie (SLA) je rovněž dostupná. Může výrazně prodloužit provozní dobu ventilátoru, když
není připojen k síťovému zdroji napájení. Za normálních provozních podmínek může plně nabitá interní a externí baterie
L2786-120 Rev. J
194
Údržba a čištění
Uživatelský manuál
napájet ventilátor a kompresor po dobu alespoň dvou hodin nebo déle a ventilátor pro venkovní vzduch po dobu
nejméně čtyř hodin nebo déle.
Oba typy baterií jsou dobíjecí a při instalaci vyžadují údržbu.
Interní baterii je vhodné vybít a nabít přibližně jednou za tři měsíce.
Externí baterii je vhodné vybít a nabít přibližně jednou za dvanáct měsíců.
Indikátory stavu baterií na předním panelu ukazují zbývající úroveň nabití baterií (viz část „Kapitola 7: Alarmy a
indikátory“).
UPOZORNĚNÍ!
Pokud je potřeba interní baterii vyměnit, kontaktujte firmu Cheirón, autorizovaného zástupce CareFusion v ČR.
Nepokoušejte se baterii vyměnit sami. Baterii musí vyměnit školený odborný servisní technik.
Pořadí využití zdrojů napájení
Pořadí, ve kterém přístroj využívá zdroje napájení je následující:
1.
zdroj síťového střídavého napětí
2.
externí baterie (je-li nainstalována)
3.
vnitřní baterie
UPOZORNĚNÍ!
Nikdy neskladujte ventilátor delší dobu v příliš teplých prostorách. Teploty nad 27°C zkracují životnost baterie.
Životnost baterie se zkracuje rovněž tehdy, když není během skladování dobíjena.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud máte pochybnosti o neporušenosti uzemnění externího napájecího kabelu, používejte napájení z interní baterie
nebo z volitelné externí baterie.
Poznámka: Postupy údržby a testování baterií jsou uvedeny v servisní příručce.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Údržba a čištění
195
Stav baterie
Indikátory stavu baterií na předním panelu ventilátoru zobrazují stav nabití baterií (Obrázek 8-2).
Zelený
Žlutý
Červený
Obrázek 8-2: Oblast displeje na předním panelu. Zobrazen model Comprehensive.
Jestliže kapacita nabití baterie klesne pod dolní mez možnosti monitorování stavu baterie, LED indikátor stavu baterie
nebude déle zobrazován. Přístroj je nezbytné připojit k napájecí AC síti, aby se baterie mohla opět nabít. Jakmile bude
napětí baterie dostatečně velké pro umožnění monitorování stavu baterie, LED indikátor stavu baterie se opět objeví.
Pokud baterii nelze dobít
Pokud interní baterie nevykazují výraznější dobití po uplynutí čtyř hodin, kdy je přístroj připojen k síťovému zdroji
napájení, obraťte se na pracovníky technické podpory a domluvte výměnu baterie (kontaktní údaje jsou uvedeny v
Příloze A). Celková doba dobíjení záleží na vybití baterie a způsobu používání ventilátoru během dobíjení.
Poznámka:
Baterie ventilátoru, který není používán a není připojen k síťovému zdroji napájení, se pomalu vybíjí. I plně nabité baterie
se samovolným vybíjením mohou úplně vybít. Nicméně i při plně nabité baterii, pokud je ventilátor odpojen od napájecí
AC sítě, indikátor stavu interní baterie zobrazí červenou indikaci nízké kapacity baterie. V této situaci je nutné ventilátor
připojit k napájecí AC síti na dobu 10 až 12 minut, aby se obnovil normální stav nabití.
L2786-120 Rev. J
196
Údržba a čištění
Uživatelský manuál
Pojistky
AVEA obsahuje následující vyměnitelné pojistky související se zdroji interního stejnosměrného, externího
stejnosměrného a střídavého napětí.
VÝSTRAHA!
Neodstraňujte ani nevyměňujte pojistky a neprovádějte na ventilátoru žádnou údržbu, pokud je k přístroji
připojen pacient. Tyto úkony provádějte vždy až po odpojení pacienta.
Pojistky napájení z baterií
Pojistky interní i volitelné externí baterie jsou rychlotavné, o parametrech 10 A, 250 V 5 x 20 mm.
Pojistky přídavné externí baterie jsou uložené na zadní straně přístroje vedle konektoru pro připojení externí baterie a
jsou vyměnitelné. Pojistky interní baterie se nacházejí napravo od konektoru pro připojení UIM. Při výměně pojistek
vyšroubujte držák pojistek opatrně plochým šroubovákem a vytáhněte jej z přístroje.
Pouzdro pojistek externí baterie
Konektor externí baterie
Obrázek 8-3: Konektor a pojistka externí baterie
VÝSTRAHA!
Aby nedošlo ke vznícení přístroje, používejte při výměnách jen pojistky shodných typů se stejnými jmenovitými
hodnotami, vyjmenované v seznamu náhradních dílů ventilátoru.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Údržba a čištění
197
Pojistky síťového napájení
Pojistky napájení ze sítě jsou zapouzdřeny uvnitř vstupního modulu napájení umístěného na zadní straně přístroje.
Jedná se o pomalu tavné pojistky. Pohledem zkontrolujte, zda je jmenovité napětí pojistek vidět skrze okénko ve
vstupním modulu napájení a zda se shoduje s parametry síťového napětí vámi používaného zdroje.
Tabulka 8-1: Pojistky síťového napětí
Přívodní síťové napětí
100/120 VAC
230/240 VAC
Pojistka
250 V, 6.35×31.75 mm
250 V, 6.36×31.75 mm
Intenzita el. proudu
3.2 A
1.5 A
Výměna pojistek napájení ze sítě
VÝSTRAHA!
Zajistěte, aby před vyjmutím nebo výměnou pojistek byl napájecí kabel odpojen z napájecí sítě.
Výměna pojistek napájení ze sítě:
1. Odpojte ventilátor od zdroje síťového napětí a odpojte napájecí šňůru ze vstupního modulu napájení na zadní straně
ventilátoru.
2. Pomocí malého plochého šroubováku vypáčte kryt vstupního modulu.
L2786-120 Rev. J
198
Údržba a čištění
Uživatelský manuál
3. Opatrně uvolněte červené pouzdro pojistek ze vstupního modulu.
4. Pouzdro pojistek obsahuje dvě identické pojistky buď s jmenovitým proudem 3,1 A (pro napájení 100/120 V) nebo 2,0 A
(pro napájení 230/240 V), viz Tabulka 8-1.
5. Vyměňte vadnou pojistku za novou, s totožnými hodnotami napětí a proudu a zasuňte ji do pouzdra.
6. Opatrně zasuňte červené pouzdro zpět do vstupního modulu napětí tak. Zajistěte, aby při návratu do napájecího
modulu bylo pouzdro v poloze popisem napětí pojistky vzhůru.
7. Zavřete kryt vstupního modulu napájení a pro kontrolu se pohledem skrze okénko ve vstupním modulu napájení
přesvědčte, zda ukazuje správné jmenovité napětí pojistky.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha A
Kontakt a informace pro objednávání
Jak kontaktovat servis
Pokud potřebujete pomoci s běžnou preventivní servisní prohlídkou, žádáte-li servis či opravu svého ventilátoru,
obracejte se na společnost CareFusion:
Technický servis fy Cheirón:
Pracovní doba: 6:30 až 16:30 (Pacifický standardní čas), od pondělí do pátku
Telefon: (800) 231-2466
Fax:
(714) 283-8471
Služba mimo pracovní dobu:
Telefon:(800) 231-2466 z USA, vyberte možnost 2.
Linka péče o zákazníky společnosti CareFusion
Pracovní doba:
24 hodin, sedm dní v týdnu
Telefon: (800) 231-2466 z USA
Službu pro záruční výměnu dílů online naleznete na adrese
carefusion.com.
Z nabídky na levé straně obrazovky vyberte položku Warranty Form (Záruční list).
L2786-120 Rev. J
199
200
Kontakt a informace pro objednávání
Uživatelský manuál
Objednávání dílů
Chcete-li získat díly ventilátorů AVEA, kontaktujte zákaznický servis společnosti CareFusion:
Pracovní doba:
7:00 až 16:30 (Pacifický standardní čas)
od pondělí do pátku
Telefon:
(800) 328-4139
(760) 778-7200
Fax:
(760) 778-7274
Příslušenství
Novorozenecká sada („Neonatal Kit“)- obj. č.: 50-40012-00
Katalogové číslo
Popis
Počet
50000-40038
Jednorázový novorozenecký snímač průtoku
1
Externí baterie, volitelné příslušenství
Pro připojení externí baterie k ventilátoru potřebujete objednat následující položky:
Katalogové číslo
Popis
Počet
33977
Podstavec pod externí baterii
1
16217
Souprava kabelů pro externí baterii
1
68269
Externí baterie AVEA
2
Další příslušenství a náhradní díly
Katalogové číslo
71667
Popis
Pojistka interní / externí baterie
71612
Pojistka napájení ze sítě pro systémy 100/120 VAC
56000-20064
Pojistka napájení ze sítě pro systémy 230/240 VAC
33978
51000-40640
Stojan pro tlakové lahve medicinálních plynů
Vložka filtru
11590
Jednorázový exspirační filtr/kondenzační nádobka (balení po 12)
11556
Jednorázová kondenzační nádobka (balení po 12)
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Kontakt a informace pro objednávání
Součásti a příslušenství rozšířeného fyziologického monitorování (balení po 10)
CareFusion číslo dílu
10635
50000-09910
50000-40034
7003100
7003401
50000-09920
16401
7003300
7003402
7003503
Popis
Jícnové katétry 5 FR. jednorázové
Prodlužovací trubice tracheální kanyly
Adaptér tracheální kanyly
Esofageální katétry pro dospělé 8 FR
Esofageální katétry pro dospělé 6 FR
Prodlužovací trubice jícnových katétrů
Souprava příslušenství bicore
Sada nasogastrických hadicí monitorujících tlak, 16FR pro dospělé
Sada nasogastrických hadicí monitorujících tlak, 7FR pro děti
Sada hadic pro monitorování esofageálního tlaku, 5FR pro děti a novorozence
Kapnografické součásti a příslušenství
CareFusion číslo dílu
16578
16605
16606
16607
16608
79044
L2786-120 Rev. J
Popis
Senzor CO2 pro opakované použití
Adaptéry pro vzduchovod na jedno použití u dospělých (krabice po 10 kusech)
Adaptéry pro vzduchovod na jedno použití u novorozenců (krabice po 10 kusech)
Adaptér pro vzduchovod pro opakované použití u dospělých (krabice po 1)
Adaptér pro vzduchovod pro opakované použití u novorozenců (krabice po 1)
5% CO2 plyn pro kontrolu kalibrace (krabice po 4)
201
202
Kontakt a informace pro objednávání
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha B
203
Technické parametry
Pneumatický systém
Přívod vzduchu nebo Heliox
Rozmezí tlaku:
20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar)
(přívod vzduchu)
20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar)
(přívod Heliox 80% / 20%)
3 až 10 psig (0.2 až 0.7 bar)
(vzduch z kompresoru)
Teplota:
5°C až 40°C (41 až 104°F)
Vlhkost:
rosný bod plynu musí být 1.7°C (3°F) pod okolní teplotou (minimálně)
Minimální průtok:
80 l/min při 20 psig (1.4 bar)
Konektor přívodu vzduchu:
CGA typ DISS, číslo 1160. K dispozici též NIST armatura podle BS-5682:1984
(Vzduch)
Konektor přívodu Heliox:
CGA typ DISS, číslo 1180. K dispozici též NIST armatura podle BS-5682:1984 (Heliox)
Přívod kyslíku
Rozmezí tlaku:
20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar)
(přívod kyslíku)
Teplota:
5°C až 40°C (41 až 104°F)
Vlhkost:
rosný bod plynu musí být 1.7°C (3°F) pod okolní teplotou (minimálně)
Minimální průtok:
80 l/min při 20 psig (1.4 bar)
Konektor přívodu vzduchu:
CGA typ DISS, číslo 1240. K dispozici též NIST armatura podle BS-5682:1984 (Kyslík)
Elektrické napájení
Napájení z AC sítě
Ventilátor pracuje v uvedených specifikacích při připojení k následujícím AC zdrojům:
Nominálně
Rozmezí napětí
Rozmezí frekvence
100 V AC
(85 až 110 V AC)
47 až 65 Hz
120 V AC
(102 až 132 V AC)
55 až 65 Hz
230 V AC
(196 až 253 V AC)
47 až 65 Hz
240 V AC
(204 až 264 V AC)
47 až 65 Hz
L2786-120 Rev. J
204
Technické parametry
Uživatelský manuál
DC napájení (z baterie)
Ventilátor AVEA je možné napájet též z napájecího zdroje 24 V DC (interní nebo externí baterie).
Interní baterie
Interní baterie vyžaduje pro úplné nabití minimálně 4 hodiny. Za normálních provozních podmínek při plném nabití zajistí
interní baterie provoz samotného ventilátoru po dobu 1 hodiny a ventilátoru s kompresorem po dobu 30 minut. Před
přepnutím ventilátoru na napájení z interní baterie by měl být přístroj minimálně 4 hodiny připojen k elektrické síti.
Externí baterie: 22.0 až 26.4 V DC
Za normálních provozních podmínek, při plném nabití zajistí externí a interní baterie společně provoz ventilátoru s
kompresorem po dobu více jak 2 hodin a samotného ventilátoru po dobu více jak 7 hodin. S vybitou baterií musí být
ventilátor připojen k AC napájecí síti po dobu nejméně 12 hodin, aby se zajistilo nabití baterie na plnou kapacitu.
Vstup / výstup dat
Nezávislá ventilace plic (ILV)
Přístroj je schopen data vysílat (jako primární (master) ventilátor) i přijímat (jako sekundární (slave) ventilátor), aby se tak
zajistila synchronizace ventilátorů. Výstup zajišťuje logický signál 5 V DC synchronizovaný s dechovou fází primárního
ventilátoru přes 25-pinový konektor umístěný na zadní straně ventilátoru. Konfigurace pinů tohoto konektoru je
následující:
Pin
1
14
18
6
20
22
23
24
25
5,9,10,11,12,13
FUNKCE
Analogový vstup, kanál 0
Analogový vstup, kanál 1
Vstup pro ILV
Výstup pro ILV
NEPŘIPOJOVAT! Pouze pro tovární využití.
Analogový výstup, TLAK
Analogový výstup, PRŮTOK
Analogový výstup, OBJEM
Analogový výstup, FÁZE DECHU
Uzemnění, analogové
Poznámka:
Pro přesný přenos vstupních a výstupních signálů je třeba alespoň jedno analogové uzemnění. Jedno analogové
uzemnění je dostačující pro přenos jakéhokoliv a zároveň všech signálů.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Technické parametry
205
Analogové vstupy
Ventilátor poskytuje 2 programovatelné kanály pro analogový signál uvedený výše. Měřítko každého z kanálů je možné
nastavit pro specifikovaná rozmezí vstupu:
Rozmezí:
0 až 1 V DC
0 až 5 V DC
0 až 10 V DC
Rozlišení:
0.25 mV (pro 0 až 1 V DC)
1.37 mV (pro 0 až 5 V DC)
2.5 mV (pro 0 až 10 V DC)
Analogové výstupy
Ventilátor poskytuje 4 signály pro konektor analogového výstupu:
1. Tlak v dýchacích cestách PAW:
Rozmezí:
-60 až 140 cmH2O
Měřítko:
1 cmH2O / 25 mV
Přesnost:
±50 mV nebo ±5% hodnoty, co je větší
Vyrovnání nuly:
1.5 V DC při 0 cmH2O
2. Průtok, Flow:
Inspirační / exspirační:
Je-li vybrán, poskytuje ventilátor kontinuální analogové napětí reprezentující inspirační průtok minus expirační průtok.
Rozmezí:
Faktor měřítka:
-300 až 200 l/min
(dospělí)
-120 až 80 l/min
(děti)
-60 až 40 l/min
(novorozenci)
1 l/min / 10 mV
(dospělí)
1 l/min / 25 mV
(děti)
1 l/min / 50 mV
(novorozenci)
Přesnost:
±10% hodnoty nebo ±30 mV, co je větší
Vyrovnání nuly:
3.0 V DC při 0 l/min
L2786-120 Rev. J
206
Technické parametry
Uživatelský manuál
Přístrojový:
Je-li vybrán, poskytuje ventilátor kontinuální analogové napětí reprezentující průtok dosažený přístrojem.
Rozmezí:
Faktor měřítka:
0 až 200 l/min
(dospělí)
0 až 100 l/min
(děti)
0 až 50 l/min
(novorozenci)
1 l/min / 25 mV
(dospělí)
1 l/min / 50 mV
(děti)
1 l/min / 100 mV (novorozenci)
Přesnost:
±10% hodnoty nebo ±30 mV, co je větší
Vyrovnání nuly:
není
3. Objem, Volume:
Rozmezí:
Faktor měřítka:
-1.00 až 4.00 l
(dospělí)
-200 až 800 ml
(děti)
-100 až 400 ml
(novorozenci)
1l/V
(dospělí)
1 ml / 5 mV
(děti)
1 ml / 10 mV
(novorozenci)
Přesnost:
±10% hodnoty nebo ±30 mV, co je větší
Vyrovnání nuly:
1.000 V DC
4. Fáze dechového cyklu, Breath Phase
Ventilátor poskytuje kontinuální analogové napětí reprezentující dechovou fázi (Inspirium = 5 V DC,
Exspirium = 0 V DC).
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Technické parametry
Digitální komunikace
Výstup RS 232
Nastavuje formát výstupu RS 232 pro digitální komunikaci přes port označený MIB.
Konfigurace výstupu RS-232 poskytuje následující možnosti nastavení:
Všeobecné
Rozhraní je dostupné ve verzi softwaru AVEA 3,3 a vyšší. Souprava rozhraní GSP AVEA má číslo 16375 a obsahuje kabel
CAT–5 a devítikolíkový adaptér.
Vyberte 8, N, 1 a přenosové rychlosti: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 či 115200
nebo
L2786-120 Rev. J
207
208
Technické parametry
Uživatelský manuál
Vyberte CR/LF či pouze CR
VueLink
Verze softwaru AVEA 3,1 a vyšší může být koordinována se systémem Phillips Vue–Link. Číslo dílu sériového kabelu a adaptéru
Vue-Link CAT–5 je 16337.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Technické parametry
209
VOXP (otevřený protokol XML ventilátoru)
Verze softwaru AVEA 3,7 a vyšší podporují VOXP. Souprava rozhraní AVEA VOXP má číslo 16375 a obsahuje kabel CAT–5 a
devítikolíkový adaptér.
Vyberte VOXP a 8, N, 1 / 7, N, 1 / 7, E, 1 nebo 7, 0, 1 a přenosové rychlosti z: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Ventilátor je vybaven dvěma porty RS-232 pro obousměrný přenos dat: RS-232 kanál 1 je v současnosti využívaný pro
aktualizaci a rozšiřovaní softwarového vybavení.
L2786-120 Rev. J
210
Technické parametry
Uživatelský manuál
Požadavky na komunikace VOXP
Komunikace je stanovena mezi ventilátorem a externím systémem se správně konfigurovanou sadou položek, od úrovně
kabelů, adaptérů a komunikačních parametrů až po protokoly aplikací. Podrobný popis rozhraní je dostupný
v samostatných technických údajích, Unifikované specifikace VOXP, číslo dílu L3058, revize A nebo pozdější.
Pro zajištění správné funkce ventilátoru existuje důležité omezení implementace rozhraní s externími zařízeními. Křivky
by neměly být vybírány při nastavení přenosové rychlosti menším než 57 600 a při přenosových rychlostech 57 600 a
větších by neměly být vybírány více jak tři křivky. Přenos křivek vyžaduje vysokorychlostní komunikace a může dojít
k potížím, pokud jsou křivky požadovány při nižších přenosových rychlostech nebo je jich požadováno mnoho při
vysokých přenosových rychlostech.
VAROVÁNÍ!
Pro zajištění správného provozu ventilátoru musí komunikace externích zařízení užívající křivky vyhovovat
doporučením v Unifikovaných specifikacích VOXP číslo dílu L3058, revize A nebo pozdější. Port označený MIB
musí být spojen s přístrojem, jenž vyhovuje standardu IEC60601–1.
Tiskárna
Ventilátor je vybaven standardním 25-kolíkovým paralelním portem, „ženským“, typu Centronics pro připojení vnější
tiskárny.
Systém vzdáleného alarmu („přivolání sestry“)
Ventilátor je vybaven modulárním konektorem „JACK“ konfigurovaným pro propojení s externími systémy, které jsou
zapojené buď jako normálně otevřené (N.O., tj. při alarmu se zavírají) nebo jako normálně zavřené (N.C., tj. při alarmu
se otevírají).
V aktivním stavu může vzdálený alarm ztratit 1.0 A.
Video výstup
Ventilátor je vybaven výstupním video konektorem, umožňujícím připojit přístroj k vnějšímu monitoru SVGA, 256 barev,
800×600. Výstup video je vždy aktivní.
Jazyková podpora
Seznam volitelných jazyků na přístroji AVEA obsahuje angličtinu, čínštinu, češtinu, holandštinu, francouzštinu, němčinu, řečtinu,
maďarštinu, italštinu, japonštinu, polštinu, portugalštinu, ruštinu, španělštinu a turečtinu.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Technické parametry
Specifikace prostředí
Teplota a vlhkost
Skladovací
Teplota: -20°C až 60°C (-4 až 140°F)
Vlhkost: 0 až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující
Provozní
Teplota: 5°C až 40°C (41 až 104°F)
Vlhkost: 0 až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující
Barometrický tlak
Barometrický tlak je automaticky měřen interním barometrem. Tato data se zobrazují na monitoru na obrazovce
Nastavení.
Rozsah: 760 to 545 mmHg
Fyzikální vlastnosti
Celkové rozměry
Ventilátor:
43.2 cm (Šířka) × 40.6 cm (Délka) × 26.7 cm (Výška) (17” W x 16” D x 10.5” H)
UIM:
41.3 cm (Šířka) × 6.4 cm (Délka) × 34.9 cm (Výška) (16.25” W x 2.5” D x 13.75” H)
Hmotnost
Ventilátor včetně UIM bez kompresoru:
≤ 33.1 kg (< 73 lbs.)
Ventilátor včetně UIM s kompresorem:
≤ 36.3 kg (< 80 lbs.)
Příslušenství
Mikrobiální filtr Pall
Rezistence
Výdechový filtr dodávaný s ventilátorem AVEA je vyráběn firmou Pall Medical (Ann Arbor, MI, USA). Publikovaná
maximální rezistence tohoto filtru je 4 cmH2O při 100 l/min pro filtr typ 725.
Kompliance
Kompliance filtru je < 0.4 ml/cmH2O.
Materiály
Materiály použité pro konstrukci filtru prošly klasifikací USP Třídy VI Testem plastů 121°C a cytotoxicity.
Pro další informace kontaktujte zástupce společnosti Pall Medical.
L2786-120 Rev. J
211
212
Technické parametry
Uživatelský manuál
Kondenzační nádobka
Rezistence
Rezistence sestavy interní výdechové kondenzační nádobky včetně sběrné nádobky je < 0.5 cmH2O při 50 l/min.
Kompliance
Kompliance sestavy interní výdechové kondenzační nádobky včetně sběrné nádobky je < 0.2 ml/cmH2O.
Jednorázový exspirační filtr/kondenzační nádobka AVEA®
Technická data
Efektivita virové a bakteriální filtrace (VFE & BFE):
Vyšší než 99,999 %
Efektivita filtrace částic (PFE):
99,97 % z 0,3 Tm při přibližné velikosti částice a toku 60 L/min
Vstupní konektor:
Výstupní konektor:
22mm mužský s 15mm ženský konický konektor
22mm mužský konický konektor s ženským konickým
konektorem nestandardní velikosti
Odpor toku
Jako nový méně než 1,0 cmH2O při 60 L/min
Únik toku:
Rozměry:
Méně než 0,01 L/min při vnitřním tlaku 140 cmH2O
Průměr 9,7 cm, 33 cm vysoký
(3.8 inches diameter, 13 inches tall)
Plastové materiály:
Polystyrén
Vnitřní objem:
Přibližně 500 ml
Shoda:
Méně než 0,5 ml/cmH2O
Kapacita kondenzační nádobky:
Přibližně 130 ml (po čáru maximálního naplnění)
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha C
213
Schéma pneumatického systému
Zařízení dodávání plynů
Zařízení pro dodávání plynů (Gas Delivery Engine) přijímá a upravuje přiváděný vzduch a kyslík z externích nebo z interních
(kompresor) zdrojů. Poté plyny směšuje na potřebnou koncentraci a dodává požadovaný průtok nebo tlak pacientovi.
Zařízení pro dodávání plynů začíná Vstupem pneumatického systému (Inlet Pneumatics). Vstup pneumatického systému přijímá
medicinální kyslík nebo vzduch; zajišťuje další filtraci a upravuje tlak kyslíku a vzduchu předtím, než se dostanou do Směšovače
plynů (Oxygen Blender). Směšovač plynů smísí plyny na požadovanou koncentraci a poté plyn pokračuje k Ventilu řízení průtoku
(Flow Control Valve). Ventil řízení průtoku reguluje průtok směsi plynů k pacientovi. Mezi Směšovačem plynů a ventilem řízení
průtoku je instalován Akumulační systém (Accumulator Systém), který se podílí na dosahování maximálních (špičkových)
průtoků. Snímač průtoku (Flow Sensor) poskytuje informace o aktuálním inspiračním průtoku pro uzavřenou smyčku servo řízení.
Plyn je poté pacientovi dodáván přes Bezpečnostní/Pojistný přetlakový ventil (Safety/Relief Valve) a výstupní armaturu (Outlet
Manifold).
Obrázek C1: Schéma zařízení pro dodávání plynů
L2786-120 Rev. J
214
Schéma pneumatického systému
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha D
Symbol
215
Rozmezí a přesnost monitorace
Popis parametru
Rozsah
Přesnost
PARAMETRY OBJEMU
Objem měřený během inspirační fáze se shromažďuje jako inspirační dechový objem a objem měřený během expirační fáze se shromažďuje
jako expirační dechový objem. Tento objem v sobě nezahrnuje objem dodaný funkcí kompenzace kompliance dýchacího okruhu u objemově
řízených dechů.
Vte
Vte/kg
(ml/kg)
Vti
Exspirační dechový objem. Výsledky
0 až 4 L
exspiračního objemu měří snímač exspiračního
průtoku. Údaje mohou být ovlivněny nastavením
zvlhčovače ve ventilátoru. Při používání
proximálního průtokového čidla se VTe měří v
momentě vložení čidla (mezi rozhraní pacienta a
vidlici), když exspirační tok odchází od pacienta
Expirační dechový objem vztažený na tělesnou
hmotnost
(± 20ml + 10 % výsledku) - senzor přístroje pro
dospělé
(± 1 ml + 10 % výsledku) - senzor vidlice pro
novorozence
0 až 4 ml/kg
Vdechový dechový objem. VTi je měřeno
0 až 4 L
snímačem vdechového průtoku uvnitř ventilátoru
a vyjadřuje objem bez kompenzování
poddajnosti systému hadic. Jedná se o výpočet
rozdílu mezi vdechnutým a vydechnutým tokem
během respirace. Při používání proximálního
průtokového čidla se VTi měří v momentě
vložení čidla (mezi rozhraní pacienta a vidlici),
když jde respirační tok (překládaný do objemu) k
pacientovi).
(± 20ml + 10 % výsledku) - senzor přístroje pro
dospělé
(± 1 ml + 10 % výsledku) - senzor vidlice pro
novorozence
Vti/kg
(ml/kg)
Inspirační dechový objem vztažený na tělesnou
hmotnost
0 až 4 ml/kg
Spon Vt
Spontánní dechový objem. Nulový (0) Spont Vt
indikuje, že poslední dech nebyl spontánní.
Jedná se o okamžitou hodnotu.
0 až 4 L
Spon Vt /kg
(ml/kg)
Spontánní dechový objem vztažený na tělesnou
hmotnost
0 až 4 ml/kg
Mand Vt
(ml)
Mandatorní dechový objem. Zobrazuje se jako
rolující průměr 8 po sobě jdoucích dechových
cyklů nebo jedné minuty, co nastane dříve
0 až 4 L
Mandatorní dechový objem vztažený na
tělesnou hmotnost
0 až 4 ml/kg
odvozeno
Celkový přístrojem vydaný objem změřený
snímačem respiračního toku ventilátoru. Tato
hodnota bude vyšší než VTi, když je aktivní
kompenzace poddajnosti systému hadic.
0 až 4 L
(± 20ml + 10 % výsledku)
Procento netěsnosti
odvozeno
odvozeno
Minutový objem. Objem plynu vydechnutý
pacientem za předchozí minutu
0 až 99.9 L
odvozeno
Minutový objem vztažený na tělesnou hmotnost
0 až 999 mL/kg odvozeno
Mand Vt/kg
(ml/kg)
Vdel
% Leak
(%)
Ve
(L)
Ve /kg
(mL/kg)
L2786-120 Rev. J
(± 20ml + 10 % výsledku) - senzor přístroje pro
dospělé
(± 1 ml + 10 % výsledku) - senzor vidlice pro
novorozence
(±20 ml + 10% naměřené hodnoty) – Snímač
v přístroji (pro dospělé pacienty)
(±1 ml + 10% naměřené hodnoty) – novorozenecký
snímač na Y-spojce
216
Rozmezí a přesnost monitorace
Symbol
Spon Ve
(ml)
Popis parametru
Spontánní minutový objem
Rozsah
0 až 99.9 L
Spon Ve /kg
Spontánní minutový objem vztažený na tělesnou 0 až 999 ml/kg
hmotnost
(ml/kg)
PARAMETRY ČASU A DECHOVÉ FREKVENCE
Rate
(bpm)
Uživatelský manuál
Přesnost
odvozeno
odvozeno
Dechová frekvence
0 až 200 bpm
Rychlost spontánního dechu. Vyjadřuje
spontánní rychlost během poslední minuty.
0 až 200 dechů ± 3 % nebo ± 2 dechy za minutu, co je větší
za minutu
Ti (s)
Inspirační čas
0.00 až 99.99 s ±0,03 s
Te (s)
Expirační čas
0.00 až 99.99 s ±0,03 s
Poměr inspiria / experia
1:99.9 až
99.9:1
Odvozeno z přesnosti monitorovaných parametrů
Ti a Te
0 až 500
b2/min/L
Odvozeno z přesnosti spontánní dechové frekvence a
spontánní minutové ventilace
Rychlost Spon
I:E
Pozn. Není aktivní u vyžádaných dechů.
f/Vt
(b2/min/L)
Index rychlého mělkého dýchání .
±3% nebo ±2 bpm, co je větší
PARAMETRY TLAKU
Ppeak
(cmH2O)
Maximální inspirační tlak. Není aktivní při
spontánním dýchání
0 až 120
cmH2O
± 3.5% nebo ± 2 cmH2O, co je větší
Pmean
(cmH2O)
Střední inspirační tlak.
0 až 120
cmH2O
± 3.5% nebo ± 2 cmH2O, co je větší
Pplat
(cmH2O)
Tlak plató. Pokud k plató nedojde, zobrazí se *** 0 až 120
cmH2O
± 3.5% nebo ± 2 cmH2O, co je větší
PEEP
(cmH2O
PEEP (pozitivní tlak na konci výdechu – pozitivní 0 až 60 cmH2O ± 3.5% nebo ± 2 cmH2O, co je větší
end-expirační tlak) .
Air inlet
(psig)
Vstupní tlak přívodu vzduchu
0 až 80 psig
± 5 psig (1.4-5.5 bar)
O2 inlet
(psig)
Vstupní tlak přívodu kyslíku
0 až 80 psig
± 5 psig (1.4-5.5 bar)
Pbaro
Barometrický tlak
760 až 545
mmHg nebo
101 až
72,7 kPA
± 2 % z úplné stupnice
0 – 100%
±3%
0 až 300
ml/cmH2O
odvozeno
PARAMETRY PLYNNÉ SMĚSI
FIO2
(%)
Frakce kyslíku ve směsi.
PARAMETRY MECHANICKÉ
Cdyn
(ml/cmH2O)
Dynamická kompliance (absolutní a
normalizovaná na tělesnou hmotnost pacienta)
Cdyn / kg
(ml/cmH2O)
Cstat
(ml/cmH2O)
0.00 až 5.00
ml/cmH2O×kg
Kompliance respiračního systému (CRS) nebo
též a Statická kompliance (Cstat), absolutní a
0 až 300
ml/cmH2O
odvozeno
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Symbol
Rozmezí a přesnost monitorace
Popis parametru
Rozsah
217
Přesnost
normalizovaná vztažená na tělesnou hmotnost
pacienta
Pozn. Měření tohoto parametru vyžaduje
zapnout inspirační prodlevu (Inspiratory Hold).
0.00 až 5.00
ml/cmH2O×kg
odvozeno
Odpor respiračního systému
Pozn. Výpočet se provádí během inspirační
prodlevy (Inspiratory Hold) .
0 až 100
cmH2O/L/s
odvozeno
PIFR
(L/min)
Maximální inspirační průtok .
0 až 300 L/min
(u všech
pacientů)
± 10% nastavené hodnoty nebo
PEFR
(L/min)
Maximální expirační průtok
0 až 300 L/min
(u všech
pacientů)
± 10% nastavené hodnoty nebo
Cstat / kg
(ml/cmH2O)
Rrs
(cmH2O/LPS)
(0.2 L/min ± 10% nastavené hodnoty), co je větší
(0.2 L/min ± 10% nastavené hodnoty), co je větší
CCW
(mL/cmH2O)
Poměr vydechnutého dechového objemu k Delta 0 až 300
esofageálního tlaku (dPes). Vyžaduje použití
mL/cmH2O
esofageálního balónku.
± 10%
CLUNG
(mL/cmH2O)
Poměr vydechnutého dechového objemu k Delta 0 až 300
transpulmonálního tlaku. Delta
mL/cmH2O
transpulmonálního tlaku je diference mezi
tlakovým plató v dýchacích cestách (během
inspirační pauzy) a esofageálním tlakem
(měřeným v době tlakového plató v dýchacích
cestách) mínus diference mezi bazálními tlaky
v dýchacích cestách a v jícnu. Vyžaduje manévr
inspiračního přidržení a esofageální balon.
± 10%
C20 / C
Poměr mezi dynamickou kompliancí během
posledních 20% inspirační fáze (C20) a celkové
dynamické kompliance.
0.00 až 5.00
± 10%
RRS
(cmH2O/L/s)
Celková rezistence během inspirační fáze
dechového cyklu. Rezistence respiračního
systému je poměr diferenciálu tlaku v dýchacích
cestách (maximálního – plató) k inspiračnímu
průtoku 12 ms před koncem inspirační fáze.
Vyžaduje inspirační přidržení.
0 až 100
cmH2O/L/s
± 10%
RPEAK
(cmH2O/L/s)
Maximální exspirační rezistence (RPEAK) je
definována jako rezistence v čase maximálního
exspiračního průtoku (PEFR)
0 až 100
cmH2O/L/s
± 10%
RIMP
(cmH2O/L/s)
Rezistence dýchacích cest mezi vidlicí
pacientského okruhu a tracheálním snímačem.
Vyžaduje inspirační přidržení a tracheální katétr
0 až 100
cmH2O/L/s
± 10%
RLUNG
(cmH2O/L/s)
Poměr diferenciálu tracheálního tlaku
(maximálního – plató) k inspiračnímu průtoku 12
ms před koncem inspirační fáze.
0 až 100
cmH2O/L/s
± 10%
dPAW
(cmH2O)
Diference mezi maximální tlakem v dýchacích
cestách (PPEAK AW) a bazálním tlakem
v dýchacích cestách (PEEPAW)
-120 až 120
cmH2O
± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
dPES
(cmH2O)
Diference mezi maximální esofageálním tlakem
(PPEAK ES) a bazálním tlakem v dýchacích
cestách (PEEPES)
-120 až 120
cmH2O
± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
L2786-120 Rev. J
218
Rozmezí a přesnost monitorace
Symbol
Popis parametru
Rozsah
Uživatelský manuál
Přesnost
AutoPEEP
(cmH2O)
Tlak v dýchacích cestách na konci manévru
exspiračního přidržení. Vyžaduje pacientovu
pasivitu.
0 až 50 cmH2O ± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
dAutoPEEP
(cmH2O)
Diference tlaku v dýchacích cestách na konci
manévru exspiračního přidržení a tlaku
v dýchacích cestách na začátku následujícího
dechového cyklu po manévru exspiračního
přidržení. Vyžaduje pacientovu pasivitu.
0 až 50 cmH2O ± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
AutoPEEPES
(cmH2O)
Diference mezi esofageálním tlakem na konci
0 až 50 cmH2O ± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
exspirace (PEEPES) mínus esofageální tlak
měřený na začátku pacientem iniciovaného
dechového cyklu (PES start) a senzitivitou systému
vyžádání dechu ventilátoru. Senzitivita systém
vyžádání dechu ventilátoru je diference mezi
bazálním tlakem v dýchacích cestách (PEEPAW)
a tlakem měřený na začátku pacientem
iniciovaného dechového cyklu (PAW start).
Vyžaduje esofageální balon.
Ptp Plat
(cmH2O)
Transpulmonální tlak během inspiračního
přidržení, což je diference mezi tlakovým plató
v dýchacích cestách (PPLAT AW) a odpovídajícím
esofageálním tlakem. Vyžaduje manévr
inspiračního přidržení a esofageální balon.
-60 až 120
cmH2O
± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Ptp PEEP
(cmH2O)
Diference mezi odpovídajícími tlaky v dýchacích -60 až 120
cestách a v jícnu na konci exspiračního přidržení cmH2O
během manévru AutoPEEP. Vyžaduje
exspirační přidržení a esofageální balónek.
± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
MIP
(cmH2O)
Maximální negativní tlak v dýchacích cestách,
jakého dosáhne pacient během manévru
exspiračního přidržení.
-60 až 120
cmH2O
± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
P100
(cmH2O)
Negativní tlak, který nastane 100 ms po detekci
inspiračního úsilí.
-60 až 120
cmH2O
± 2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
WOBV
(Joul/L)
Sumace tlaku v dýchacích cestách (PAW) mínus
bazální tlak v dýchacích cestách (PEEPAW)
násobená změnou dechového objemu pacienta
(ΔV) během inspirace a normalizováno
k celkovému inspiračnímu dechovému objemu
(Vti)
0.00 až 20.00
Joul/L
± 10%
WOBP
(Joul/L)
Dechová práce pacienta (WOBP) normalizovaná
k celkovému inspiračnímu dechovému objemu.
Dechová práce pacienta je definována jako
sumace dvou pracovních komponent: práce plic
a práce hrudní stěny. Vyžaduje esofageální
balón.
0.00 až 20.00
Joul/L
± 10%
WOBT
(Joul/L)
Práce provedená pacientem při spontánním
dýchání přes ventilační systém, tzn. ET kanylu,
pacientský okruh a systém vyžádaného průtoku.
Vyžaduje tracheální katétr.
0.00 až 20.00
Joul/L
± 10%
Poznámka:
Monitorované hodnoty se zobrazují s kompenzací BTPS (tělesná teplota, tlak, saturovaný plyn vodními parami, Body
Temperature Pressure Saturated).
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha E
219
Specifikace snímačů a rezistence okruhu
Specifikace snímače VarFlex®
Tabulka E-1: Specifikace snímače VarFlex
Snímač
Bicore Infant 15 mm
Obj.číslo / PN
Typ použití
Umístění na okruhu
Parametry
Rozmezí průtoku
Rozmezí rozdílu tlaku
Přesnost*
Odpor
Mrtvý prostor
Frekvenční odezva**
Rozsah tlaku PAW
Kalibrace (EEPROM)
Linearita
Provozní teplota
Fyzikální data
Délka senzoru
∅ Insp (na přístroji)
∅ Exp (pacient)
Délka hadice
Konektor
Hmotnost
Životnost
Sterilizace
Materiály
Bicore Adult 15 mm
7002500
Jednorázový
Y-spojka
7002300
jednorázový
Y-spojka
0.024 - 30 l/min
± 5.72 cmH2O
± (0.012 l/min + 5% naměřené
hodnoty)
4.5 cmH2O při 30 l/min
0.7 ml instalovaný
17 Hz
-140 až 140 cmH2O
29-bodová křivka
< 1% mezi body
5° až 40°C (41° až 104°F)
1.2 - 180 l/min
± 5.72 cmH2O
± (0.1 l/min + 5% naměřené
hodnoty)
2.4 cmH2O při 60 l/min
9.6 ml instalovaný
26 Hz
-140 až 140 cmH2O
29-bodová křivka
< 1% mezi body
5° až 40°C (41° až 104°F)
3.5 cm (1,36 in.)
15 mm (zevní průměr, O.D.)
6.2 cm (2,45 in.)
15 mm (zevní průměr, O.D.)
15 mm (zevní průměr, O.D.)
15 mm (zevní průměr, O.D.)
121.9 cm (48 in.)
Bicore
22 g (0,7 oz)
Pro jednoho pacienta
NA
Senzor – Lexan
Klapka – Mylar
Trubice – PVC
Konektor - ABS
185.4 cm (73 in.)
Bicore
31 g (1,0 oz)
Pro jednoho pacienta
NA
Senzor – Lexan
Klapka – Mylar
Trubice – PVC
Konektor – ABS
L/min: suchý vzduch při 25°C (77°F) a 14,7 psig barometrického tlaku.
* Zahrnuje ±1% vlivem linearity & hystereze bez posunu nuly u tlakového snímače a ±2 % vlivem variability teploty a
vlhkosti.
Senzor se musí korigovat na barometrický tlak a koncentraci O2.
** Frekvenční odpověď znamená útlum signálu na 0.707 vstupu při uvažované vzorkovací frekvenci 100 Hz.
L2786-120 Rev. J
220
Specifikace snímačů a rezistence okruhu
Uživatelský manuál
Specifikace snímače na principu vyhřívaného drátu
Tabulka E-2: Specifikace snímač na principu vyhřívaného drátu
Obj.číslo / PN
51000-40081
Typ
Vyhřívaný drát pro vícenásobné použití
Umístění na okruhu
Y-spojka
Parametry
Rozsah průtoku
0 (+/- 0,002) až 30 L/min
Přesnost objemů:
+/-10%
Průtokový odpor:
6 cmH2O při 20 L/min
Mrtvý prostor
0.8 mL
Frekvenční odpověď:
16 Hz
Kalibrace
36-bodová křivka
Linearita
< 2%
Provozní teplota
5 až 40°C
Fyzikální data
Délka senzoru
1.68”
15 mm (zevní průměr, O.D.)
∅ Insp (na přístroji)
∅ Exp (pacient)
Délka hadice
Konektor
Hmotnost
Životnost
Sterilizace
Materiály
15 mm (zevní průměr, O.D.)
N/A
Zástrčka s kolíčky
< 10 g (bez drátu)
25 cyklů
Sterilizace parou
Senzor - Delrin
Drát – Platina
Aktivní plocha – nerez ocel 304 nebo 316
Kolíčky – PhBz, nikl potažený zlatem
Distanční vložka – Delrin
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEAPříloha E: Specifikace snímačů a rezistence okruhu
221
Test odporu okruhu
Je nutné kontrolovat rezistanci okruhu pro novorozence, aby byla zajištěna správná funkčnost ventilátoru při použití u
novorozenců. Nadměrný odpor okruhu může za těchto podmínek vést ke spuštění alarmu okluze okruhu.
Tento test odporu je platný pro všechna použití u novorozenců kromě režimu nCPAP.
1. Chcete-li změřit odpor dýchacího okruhu, nastavte systém na následující:
Režim
TCPL AC
Směr toku
ATPD (lze nastavit na obrazovce nástrojů na
kartě konfigurace)
Rychlost
4
Inspirační tlak
10 cmH2O
Vrchol toku
15 l/min
Inspirační čas
3,0 s
PEEP
0 cmH2O
Spuštění toku
20 l/min
Spuštění tlaku
20 cmH2O
% O2
21 % (bez Helioxu)
Vstupní průtok
2 l/min
Zvlhčovač
Zabudovaná suchá komora, napájení
zvlhčovače vypnuto
Pacientský okruh
Čistý a suchý
Exspirační filtr
Vložený, čistý a suchý
Testovací plíce
Nepoužívány, blokují vidlici
2. Vyberte křivky Pinsp a Paw.
3. Nechejte vidlici pacienta blokovanou, umožněte spuštění dýchání v režimu TCPL a poté stiskněte tlačítko FREEZE a
posunujte pozici kurzoru pomocí volby čísel, dokud není umístěn ve středu inspirační části dýchání.
4. Z dat pozice kurzoru odečtěte tlak na křivkách Pinsp a Paw.
5. Odečtěte křivku Paw od křivky Pinsp. Pinsp – Paw = X cmH2O
6. Výsledný rozdíl tlaku (X cmH2O) nesmí překročit hodnotu 3,1 cmH2O při průtoku 15 l/min a pro tento režim dýchání
nesmí být aktivní alarm okluze.
7. Nastavte položku „Směr toku“ na obrazovce nástrojů na možnost „BTPS“ (normální nastavení pro použití u pacientů).
Poznámka:
Nedoporučujeme okruh pro novorozence používat u větších dětí.
L2786-120 Rev. J
222
Specifikace snímačů a rezistence okruhu
Uživatelský manuál
Specifikace volumetrické kapnografie
Čidla
Typ čidla
Fyzikální vlastnosti čidla
Kompatibilita čidla
Měření CO2
Rozsah měření CO2
Přesnost měření CO2
Citlivost měření CO2
Stabilita měření CO2
Kompenzace složení plynu
Adaptéry vzduchovodu
Dospělí/děti
Pro použití u jednoho pacienta
Novorozenci/děti
Pro použití u jednoho pacienta
Dospělí/děti
Pro opakované použití
Novorozenci/děti
Pro opakované použití
Žádná z komponent neobsahuje latex
Nejčastější, nedispersní infračervené optické s jedním paprskem a dvěma
vlnovými délkami. Žádné pohyblivé části
Hmotnost: 25 g (78 g se standardním kabelem a spojkami)
Velikost: 33 mm x 43 mm x 23 mm. Délka kabelu: 3 m
Capnostat 5 CareFusion je zaměnitelný pouze se zařízením CareFusion.
0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)
± 2 mmHg při 0 – 40 mmHg
± 5% hodnoty při 41 – 70 mmHg
± 8% hodnoty při 71 – 100 mmHg
± 10% hodnoty při 101 – 100 mmHg
1 mmHg
< 0,8 mmHg po dobu čtyř hodin
Složení plynného kyslíku a helia. Automatická kompenzace
Pro použití s endotracheální trubicí s vnitřním průměrem větším než 4 mm ID
Mrtvý prostor: 5 ml
Hmotnost: 7,7 g
Barva: Průhledná
Pro použití s endotracheální trubicí s vnitřním průměrem menším nebo rovným
4 mm
Mrtvý prostor: < 1 ml
Hmotnost: 9,1 g
Barva: Fialová
Pro použití s endotracheální trubicí s vnitřním průměrem větším než 4 mm ID
Mrtvý prostor: 5 ml
Hmotnost: 12 g
Barva: Černá
Pro použití s endotracheální trubicí s vnitřním průměrem menším nebo rovným
4 mm
Mrtvý prostor: < 1 ml
Hmotnost: 14,9 g
Barva: Červená
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha F
Hlášení na textovém řádku AVEA
Text hlášení
„Confirm Apnea Settings.“
„Proximal Flow Sensor required.“
„Bias Flow insufficient to allow Flow
Trigger.“
„Heliox concentration will change.“
„Nebulizer not available.“
„Confirm inspiratory pressure settings.“
„Settings restored to defaults.“
„Compliance Compensation not active
for NEO.“
„Minimum 0.2 sec Inspiratory Time.“
„Maximum 4:1 I:E Ratio.“
„Maximum 3 sec Inspiratory Time.“
„Maximum 5 sec Inspiratory Time.“
„Invalid Calibration“
„Error saving Serial/Model Number“
Clear Messages
„FCV Characterization in progress.“
„FCV Characterization complete.“
L2786-120 Rev. J
223
Příčina
Volba CPAP/PSV nebo APRV v aktivním okně Mode Select.
Požadavek nastavení Objemového limitu při nastavení velikosti
pacienta NEO, aktivním Objemovém limitu (Volume Limit) a bez
připojení průtokového snímače na pacientské vidlici
(s vyhřívaným drátem nebo VarFlex).
Požadavek nastavení klidového průtoku (Bias Flow) nebo
průtokového trigger (Flow Trigger), přičemž Flow Trigger <
(Bias Flow + 0.5 l/min).
Požadavek nastavení %O2 při používání Heliox.
Požadavek nastavení maximálního průtoku (Peak Flow) <15 l/min
při aktivním nebulizátoru nebo stisknutím membránového tlačítka
Nebulizer při nastavení Peak Flow <15 l/min.
Volba ovladače objemového limitu (Volume Limit) při aktivním
objemovém limitu (tzn. není výchozí / nejvyšší hodnota pro danou
velikost pacienta).
Přijetí pacienta při volbě nového pacienta (New Patient).
Potvrzena velikost pacienta NEO, přičemž nastavení kompliance
okruhu Circ Comp není nulové.
Požadavek na jakoukoli kombinaci ovladačů, při které by
inspirační čas I-Time byl menší než 0.2 sekundy.
Požadavek na jakoukoli kombinaci ovladačů, při které by poměr
I:E byl 4:1 nebo větší.
Požadavek na jakoukoli kombinaci ovladačů, při které by
inspirační čas I-Time u pacienta NEO byl delší než 3 sekundy.
Požadavek na jakoukoli kombinaci ovladačů, při které by
inspirační čas I-Time u pacienta PED nebo ADULT byl delší než
5 sekund.
Pouze servisní činnosti:
Validace závady, kdy je aktivní dialogové okno kalibrace pro dané
zařízení.
Pouze servisní činnosti:
Po přijetí změny Sériového čísla nebo Čísla modelu.
Pouze servisní činnosti:
Validace úspěšného dokončení, kdy je aktivní dialogové okno
kalibrace pro dané zařízení.
Pouze servisní činnosti:
Pro zahájení procedury charakterizace průtok řídícího ventilu
(Flow Control Valve).
Pouze servisní činnosti:
Po úspěšném dokončení procedury charakterizace průtok řídícího
ventilu (Flow Control Valve).
224
Hlášení na textovém řádku AVEA
„FCV Characterization failed.“
Installed Software Version
Current Time, Date, and Runtime
Hours
„DPRAM Comm. Error, Ctrl“
„Printing.“
„Printer Out of Paper.“
„Printer Offline.“
„Printer Error.“
„Printer Ready“
„Printer Busy“
„Volume Limit disabled.“
„Proximal Flow Sensor disconnected.“
„Flow sensor is not Heliox-compatible.“
„Proximal Airway Line disconnected.“
„Proximal Flow Sensor conflict.“
„Esophageal monitoring not available.“
„Tracheal monitoring not available.“
„Flow Sensor Error.“
„Wye Sensor Error.“
„Device Error“
„Esophageal Balloon Leak Test
Failed.“
„Stopped: Patient Effort Detected“
„Proximal Flow Sensor Ready“
Uživatelský manuál
Pouze servisní činnosti:
Po neúspěšném dokončení procedury charakterizace průtok
řídícího ventilu (Flow Control Valve).
Po zapnutí přístroje
Po stisknutí tlačítka Hlavního zobrazení (Main).
Ztráta komunikace s řídícím mikroprocesorem.
Bylo stisknuto tlačítko Print Screen, probíhá přenos dat z displeje
na tiskárnu.
Bylo stisknuto tlačítko Print Screen, tiskárna však hlásí, že došel
zapisovací papír.
Bylo stisknuto tlačítko Print Screen, tiskárna však není dostupná.
Bylo stisknuto tlačítko Print Screen, tiskárna však hlásí chybový
stav.
Přenos dat na tiskárnu byl dokončen.
Bylo stisknuto tlačítko Print Screen, tiskárna však nedokončila
přenos dat od předchozí aktivace.
Při odpojení WFS (průtokového snímače u vidlice, Neo nebo
s Hotwire – s vyhřívaným drátem), je-li velikost nastavena na
NEO a je aktivní objemový limit (Volume Limit).
Po odpojení WFS (průtokového snímače u vidlice), jakéhokoli
typu.
Po připojení WFS s vyhřívaným drátem,m je-li aktivní plyn Heliox.
Po odpojení hadičky proximálního tlaku.
Při simultánním připojeníWFS s vyhřívaným drátem a VarFlex.
Po připojení esofageálního balónku, je-li velikost pacienta
nastavena na NEO.
Po připojení tracheálního katétru, je-li velikost pacienta nastavena
na NEO.
Po zapnutí přístroje, pokud došlo k chybě při validaci jakéhokoli
interního průtokového snímače.
Po připojení a chybě při validaci jakéhokoli průtokového snímače
na vidlici okruhu (Y-spojce).
Při detekci závady klasifikované jako „Device Error“
(závada přístroje).
Při chybě při testu těsnosti esofageálního balónku.
Po detekci pacientova úsilí během manévrů, které vyžadují
pasivního pacienta.
Proximální snímač průtoku je připraven.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha G
225
Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
Index rychlého mělkého dýchání (f/Vt)
Ventilátor je schopen zobrazit vypočtenou hodnotu pro Index Rychlého mělkého dýchání (f/Vt), který je
podílem dechové frekvence spontánního dýchání a dechového objemu a vychází z následujícího
vzorce:
f / Vt = f2 / Ve,
kde f = spontánní dechová frekvence (d/min) a
Ve = spontánní minutová ventilace v l/min
Rozmezí:
0 až 500 b2/min/L
Rozlišení:
1 b2/min/L
Kompliance hrudní stěny (CCW)
Kompliance hrudní stěny (CCW) je poměr vydechnutého dechového objemu k delta esofageálního tlaku
(dPes).
Rozmezí:
0 až 300 ml/cmH2O
Rozlišení:
1 ml/cmH2O
Poznámka:
Vyžaduje zavedení esofageálního katétru
Přesnost:
±10%
Kompliance plic (CLUNG)
Kompliance plic (CLUNG) je poměr vydechnutého dechového objemu a delta transpulmonálního tlaku.
Delta transpulmonálního tlaku je diference mezi tlakovým plató v dýchacích cestách (během inspirační
pauzy) a esofageálním tlakem (v době měření tlaku plató v dýchacích cestách) mínus diference mezi
bazálními tlaky v dýchacích cestách a v jícnu.
, kde
L2786-120 Rev. J
Rozmezí:
0 až 300 ml/cmH2O
Rozlišení:
1 ml/cmH2O
Poznámka:
Vyžaduje zavedení esofageálního katétru a provedení manévru
inspiračního přidržení
Přesnost:
±10%
226
Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
Uživatelský manuál
Poměr kompliance (C20 / C)
Poměr kompliance (C20 / C) je poměr dynamické kompliance během prvních 20% inspirační fáze (C20)
k celkové dynamické komplianci (C).
Rozmezí:
0.00 až 5.00
Rozlišení:
0.01
Přesnost:
±10%
Rezistence respiračního systému (RRS)
Rezistence respiračního systému (RRS) je celková rezistence během inspirační fáze dechového cyklu.
Vyjadřuje se jako poměr diferenciálu tlaku v dýchacích cestách (maximální – plató) k inspiračnímu
průtoku 12 ms před koncem inspirační fáze.
Rozmezí:
0 až 100 cmH2O/L/s
Rozlišení:
0.1 cmH2O/L/s
Limitace:
Aktivní pouze při objemové ventilaci.
Poznámka:
Vyžaduje manévr inspiračního přidržení.
Přesnost:
±10%
Maximální (špičková) exspirační rezistence (RPEAK)
Ventilátor je schopen vypočítat a zobrazit hodnotu maximální (špičkové) exspirační rezistence (RPEAK),
která je definována jako rezistence v okamžiku maximálního (špičkového) exspiračního průtoku
(PEFR).
Rozmezí:
0.0 až 100.0 cmH2O/L/s
Rozlišení:
0.1 cmH2O/L/s
Přesnost:
±10%
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
227
Imponovaná rezistence (RIMP)
Imponovaná rezistence (RIMP) představuje rezistenci dýchacích cest mezi vidlicí (Y-spojkou)
pacientského okruhu a tracheálním snímačem.
Rozmezí:
0.0 až 100.0 cmH2O/L/s
Rozlišení:
0.1 cmH2O/L/s
Poznámka:
Vyžaduje manévr inspiračního přidržení a zavedení tracheálního katétru.
Přesnost:
±10%
Plicní rezistence (RLUNG)
Rezistence plic (RLUNG) je poměr diferenciálu tracheálního tlaku (maximálního – plató) k inspiračnímu
průtoku 12 ms před koncem inspirační fáze.
Rozmezí:
0.0 až 100.0 cmH2O/L/s
Rozlišení:
0.1 cmH2O/L/s
Poznámka:
Vyžaduje manévr inspiračního přidržení a zavedení tracheálního katétru.
Přesnost:
±10%
Maximální inspirační průtok (PIFR)
Ventilátor je schopen monitorovat a zobrazovat aktuální maximální (špičkový) inspirační průtok pro
danou inspirační fázi dechového cyklu.
Rozmezí:
0 až 300 l/min
(všichni pacienti)
Rozlišení:
1 l/min
0.1 l/min
(dospělí a děti)
(novorozenci)
Přesnost:
±10%
Maximální exspirační průtok (PEFR)
Ventilátor je schopen monitorovat a zobrazovat aktuální maximální (špičkový) exspirační průtok pro
danou exspirační fázi dechového cyklu.
L2786-120 Rev. J
Rozmezí:
0 až 300 l/min
(všichni pacienti)
Rozlišení:
1 l/min
0.1 l/min
(dospělí a děti)
(novorozenci)
Přesnost:
±10%
228
Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
Uživatelský manuál
Delta tlaku v dýchacích cestách (dPAW)
Delta tlaku v dýchacích cestách (dPAW) je diference mezi maximálním (špičkovým) tlakem v dýchacích
cestách (PPEAK AW) a bazálním tlakem v dýchacích cestách (PEEPAW).
dPAW = PPEAK AW – PEEPAW
Rozmezí:
-120 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Delta esofageálního tlaku (dPES)
Delta esofageálního tlaku (dPES) představuje rozdíl mezi špičkovým esofageálním tlakem (PPEAK ES) a
bazálním esofageálním tlakem (PEEPES).
dPAW = PPEAK AW – PEEPAW
Rozmezí:
-120 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
AutoPEEPAW
AutoPEEPAW je tlak v dýchacích cestách na konci manévru exspiračního přidržení.
Rozmezí:
0 až 50 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Poznámka:
Vyžaduje pasivního pacienta.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
229
Delta AutoPEEPAW (dAutoPEEPAW)
Delta AutoPEEPAW (dAutoPEEPAW) je diference mezi tlakem v dýchacích cestách na konci manévru
exspiračního přidržení a tlakem v dýchacích cestách na začátku následujícího dechového cyklu po
dokončení manévru exspiračního přidržení.
Rozmezí:
0 až 50 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Poznámka:
Vyžaduje pasivního pacienta.
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
AutoPEEPES
AutoPEEPES je definován jako diference mezi esofageálního tlaku měřeného na konci výdechu
(PEEPES) mínus esofageální tlak měřený na začátku pacientem iniciovaného dechového cyklu (PES
start) a senzitivitou systému vyžádaní dechů ventilátoru. Senzitivita systému vyžádaní dechů ventilátoru
je diference mezi bazálním tlakem v dýchacích cestách (PEEPAW) a tlakem v dýchacích cestách při
iniciaci dechového cyklu pacientem (PAW start).
AutoPEEPES = (PEEPES – PES start) – (PEEPAW – PAW start)
Rozmezí:
0 až 50 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Poznámka:
Vyžaduje zavedení esofageálního balónkového katétru.
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Transpulmonální tlak, Plató (Ptp Plat)
Ventilátor je schopen vypočítat a zobrazit transpulmonální tlak během inspiračního přidržení, což je
diference mezi tlakovým plató v dýchacích cestách (PPLAT AW) a odpovídajícím esofageálním tlakem.
Ptp Plat = PPLAT AW – PES
Rozmezí:
-60 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Poznámka:
Vyžaduje zavedení esofageálního balónkového katétru a manévr inspiračního přidržení.
L2786-120 Rev. J
230
Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
Uživatelský manuál
Transpulmonální tlak, PEEP (Ptp PEEP)
Transpulmonální tlak, PEEP (Ptp PEEP) je diference mezi odpovídajícím tlakem v dýchacích cestách a
esofageálním tlakem na konci exspiračního přidržení během manévru AutoPEEP.
Ptp PEEP = PAW – PES (na konci exspiračního přidržení)
Rozmezí:
-60 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Poznámka:
Vyžaduje zavedení esofageálního balónkového katétru a manévr
exspiračního přidržení.
Maximální inspirační tlak (MIP)
Maximální inspirační tlak (MIP) je maximální negativní tlak v dýchacích cestách, kterého je dosaženo
pacientem během manévru exspiračního přidržení.
Rozmezí:
-60 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
Respirační drive (P100)
Respirační úsilí (P100) je negativní tlak, který nastane 100 ms po detekci inspiračního úsilí.
P100 = Pend 100 – PEEPAW
Rozmezí:
-60 až 120 cmH2O
Rozlišení:
1 cmH2O
Přesnost:
±2 cmH2O nebo ± 5%, co je větší
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
231
Dechová práce ventilátoru (WOBV)
Dechová práce ventilátoru (WOBV) je definována jako sumace tlaku v dýchacích cestách (PAW) mínus
bazální tlak v dýchacích cestách (PEEPAW) násobená změnou dechového objemu pacienta (ΔV)
během inspirace a normalizováno k celkovému inspiračnímu dechovému objemu (Vti).
Jestliže PAW > PEEPAW , pak
Rozmezí:
0.00 až 20.00 Joul/l
Rozlišení:
0.01 Joul/l
Přesnost:
±10%
Dechová práce pacienta (WOBP) (normalizovaná k dodanému dechovému objemu Vt)
Dechová práce pacienta (WOBP) normalizovaná k celkovému inspiračnímu dechovému objemu.
Dechová práce pacienta je definována jako sumace dvou pracovních komponent: práce plic a práce
hrudní stěny.
WOBP = WOBLUNG + WOBCW
kde WOBLUNG =
Tiend
∑ ( PEEP
ES
− PES )∆V
(pokud PEEPES > PES a V > 0)
Testart
VP 2
a WOBCW =
2CCW
(pokud PEEPES > PES)
Práce plic (WOBLUNG) se vypočítá pomocí esofageálního tlaku, jestliže je bazální esofageální tlak
(PEEPES) větší než esofageální tlak (PES) indikující pacientovo úsilí.
Práce hrudní stěny (WOBCW) pro spontánně ventilující pacienty se vypočítá pomocí pouze části
dodaného dechového objemu v důsledku pacientovu úsilí (VP) a kompliance hrudní stěny (CCW).
Rozmezí:
0.00 až 20.00 Joul/l
Rozlišení:
0.01 Joul/l
Přesnost:
±10%
Poznámka:
Vyžaduje zavedení esofageálního balónkového katétru.
L2786-120 Rev. J
232
Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky
Uživatelský manuál
Imponovaná dechová práce (WOBI)
Imponovaná dechová práce (WOBI) je definovaná jako práce provedená pacientem při spontánním
dýchání přes pomůcky dýchacího systému, např. ET kanylu, pacientský okruh a systém vyžádaného
průtoku.
Imponovaná práce se stanovuje integrací změn tracheálního tlaku a dechového objemu a normalizací
integrované hodnoty k celkovému inspirovanému dechovému objemu (Vti). (Vyžaduje použití
volitelného tracheálního katétru.) Vychází se z následující formule:
,
kde
PEEPAW = bazální tlak v dýchacích cestách
PTR = tracheální tlak
Vti = inspirovaný dechový objem
Rozmezí:
Rozlišení:
Přesnost:
0.00 až 20.00 Joul/l
0.01 Joul/l
±10%
Poznámka:
Vyžaduje tracheální katétr.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha H
233
Odstranění závad kapnometrie
Chybová zpráva
Řešení
Chyba v hlášeníCO2
Alarm střední závažnosti. Zajistěte, aby bylo čidlo řádně zapojeno. Pokud je to
nutné, vložte čidlo znovu. Pokud chyba trvá, zavolejte technickou podporu.
Alarm střední závažnosti. Zajistěte, aby bylo čidlo řádně zapojeno. Pokud je to
nutné, vložte čidlo znovu. Pokud chyba trvá, zavolejte technickou podporu.
Alarm střední závažnosti. Zajistěte, aby nebylo čidlo vystaveno extrémnímu teplu,
jako je např. teplo vznikající v lampách. Pokud chyba trvá, zavolejte technickou
podporu.
Alarm střední závažnosti. Zkontrolujte adaptér vzduchovodu (airway) a podle
potřeby jej vyčistěte. Pokud chyba trvá, proveďte postup vynulování adaptéru.
Alarm střední závažnosti, pokud hodnota CO2 naměřená čidlem překročí
150 mmHg (20,0 kPa). Pokud chyba trvá, proveďte postup vynulování.
Alarm střední závažnosti. Zkontrolujte adaptér vzduchovodu a podle potřeby jej
vyčistěte. Pokud chyba trvá, proveďte postup vynulování adaptéru.
Alarm střední závažnosti. CAPNOSTAT 5 nedetekuje žádné dýchání. Zajistěte,
aby u pacienta došlo ke spontánnímu dýchání, anebo mechanickou podporu
dýchání. Ujistěte se, že je adaptér vzduchovodu umístěn ve vzduchovodu mezi
spojkou (spojkami) a y-spojkou okruhu a že je čidlo pevně připojeno k adaptéru.
CO2 Sensor Faulty (Vadné čidlo CO2)
Přehřátí čidla CO2
Nutné vynulování CO2
CO2mimo rozsah CO2
Zkontrolujte adaptér vzduchovodu CO2
Neplatná hodnota EtCO2
L2786-120 Rev. J
234
Odstranění závad kapnometrie
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha I
235
Volumetrické výpočty CO2
Poznámka:
AVEA zaznamenává veškerý plyn procházející senzorem do BTPS (nezaznamenává však během kontroly kalibrace).
Barometrický tlak (PBar) je měřen integrovaným čidlem barometrického tlaku. Čidlo CO2 musí znát složení plynu a
algoritmy k zajištění přesného hlášení PCO2. Přístroj AVEA provádí interní hlášení údajů o složení podaného plynu.
PCO2
Parciální tlak oxidu na uhličitého ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu je kontinuálně měřen a hlášen čidlem
CO2 na y-spojce. Je graficky znázorněn na kapnografické křivce.
EtCO2
Špičkový parciální tlak oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu je hlášen čidlem CO2 na y-spojce. Ten je
vypočten pro každý dech a poté vypočten průměr, jak je stanoveno v nastavení výpočtu průměru EtCO2.
FCO2
Podíl oxidu uhličitého ve vdechovaném i vydechovaném vzduchu je měřen kontinuálně a hlášen čidlem CO2
na y-spojce. Tato hodnota se používá ve výpočtech VCO2 a mrtvého prostoru, ale není zobrazena.
VCO2
Minutový volum vydechovaného CO2. Je měřen kontinuálně a vypočten průměr z doby stanovené uživatelem (VCO2
Průměr: 3, 6, 9, 12 minut).
je průtok na y-spojce a je měřen nebo vypočten.
VtCO2
Minutový volum vydechovaného CO2. Je měřen v průběhu každého dechu a průměr vypočten z doby stanovené
uživatelem (VCO2 Průměr: 3, 6, 9, 12 minut).
L2786-120 Rev. J
236
Volumetrické výpočty CO2
Uživatelský manuál
FeCO2
Obsah oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu v procentech je hlášen čidlem CO2 na y-spojce. Tato hodnota
se používá k výpočtu mrtvého prostoru, ale není zobrazena.
PeCO2
Střední vydechovaný parciální tlak oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu je hlášen čidlem CO2 na y-spojce.
Tato hodnota se používá k výpočtu mrtvého prostoru, ale není zobrazena.
Fyziologický mrtvý prostor (Vd phy)
Zahrnuje anatomický mrtvý prostor (viz dále) a také objem dýchací zóny (bronchiolů, alveolárních duktů, alveolů),
které se neúčastní výměny plynů. K výpočtu fyziologického mrtvého prostoru se používá klasická Bohr-Enghoffova 3
rovnice. Tato metoda používá arteriální CO2 (PaCO2) jako odhad pro alveolární CO2 (PACO2).
Poměr fyziologického mrtvého prostoru k dechovému objemu (Vd phy / Vt)
Používá se k výpočtu poměru dechového objemu, který se neúčastní výměny plynů (zbytečná ventilace).
2 Enghoff H: Volumen inefficax: Bemerkungen zur Frage des schadlichen Raumes. Upsalla Lakareforen Forhandl, 1938;
44:191-218.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Volumetrické výpočty CO2
237
Anatomický mrtvý prostor (Vd ana)
Celkový objem vzduchových cest od nosu až do úrovně terminálních bronchiolů (prostory, které se neúčastní
výměny plynů). Anatomický mrtvý prostor zahrnuje také jakýkoli mechanický mrtvý prostor přidaný k dýchacímu
okruhu ventilátoru mezi čidlem CO2 a pacientem.
Na konci každého výdechu se provádí výpočet rovnocenný s grafickou metodou, definovaný Fowlerem3. Podíl CO2
ve vydechovaném vzduchu je pokládán za funkci vydechovaného volumu.
Podle Fowlerovy terminologie je fáze I počáteční vydechovaný volum s konstantním FCO2. FCO2 je během fáze I
vypočítáván jako FI. Fáze III je lineární část kapnogramu spojená s výdechem vzduchu z plicních jednotek výměny
plynů. Ta se vypočítá s použitím lineární regrese z části kapnogramu, která představuje 30 až 70 % vydechnutého
CO2. Sklon fáze III se vypočítá jako m, s kompenzací FCO2 na ose FO.
Stínované plochy x a y jsou stejné.
Volum nad kapnogramem a pod regresní přímkou skrze fázi III se vypočítá jako A.
Anatomický mrtvý prostor je definován jako bod na ose volumu, ve kterém jsou stínované volumy pod a nad
křivkou stejně veliké. To se vypočítá s použitím algebraické metody 4
Tento parametr se vypočítá pro každý dech a poté se vypočte průměr pro stejnou dobu jako VCO2.
Pokud je fáze I nebo fáze III špatně definována z důvodu kolísání sklonu, pak není anatomický mrtvý prostor
vypočítán a tento parametr se zobrazí jako ‚***‘.
3
Fowler W S, Lung Function Studies II: The Respiratory Dead Space, Am J Physiol 1948; 154: 405-416
4
Heller H, Könen-Bergmann M, Schuster K D, An Algebraic Solution to Dead Space Determination According to Fowler’s
Graphical Method, Comput Biomed Res 1999; 32: 161-167
L2786-120 Rev. J
238
Volumetrické výpočty CO2
Uživatelský manuál
Poměr anatomický mrtvý prostor / dechový objem (Vd ana / Vt)
Poměr anatomický mrtvý prostor / dechový objem se používá k výpočtu podílu dechového objemu, který se
neúčastní ve výměně plynů (zbytečná ventilace). Ten se vypočítává pro každý dech. Vd phy / Vt je pravděpodobně
klinicky významnější, ale aby byl přesný, vyžaduje vzorek arteriální krve.
Alveolární mrtvý prostor
Alveolární mrtvý prostor je (matematicky) rozdíl mezi fyziologickým mrtvým prostorem a anatomickým mrtvým
prostorem. Představuje objem dýchací zóny od ventilace nedostatečně perfundovaných alveolů a alveolů bez
perfuze.
Alveolární ventilace (VA)
Minutový volum čerstvého vzduchu, který se účastní výměny plynů.
Index okysličení (OI)
Index okysličení je bezrozměrné číslo často používané ke stanovení nároku okysličení na tlak. Tento parametr se
vypočítá ze středního tlaku FIO2 ve vzduchovodu a z hodnoty kyslíku v arteriální krvi zadané lékařem.
Poměr (P/F) PAO2 / FIO2
Poměr PAO2 / FIO2 je jednoduché zhodnocení výměny plynů. Tento parametr se vypočítá ze středního tlaku FIO2 ve
vzduchovodu a z hodnoty kyslíku v arteriální krvi zadané lékařem.
Poznámka:
Protože PAO2 může být zadáno buď v mmHg, nebo v kPa, liší se normální rozsah pro parametry OI a P/F v závislosti na
nastavení CO2 na ovládacích jednotkách.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha J
239
Prohlášení o elektromagnetickém prostředí
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabulka 201
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise
Ventilátor AVEA je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel modelu ventilátoru AVEA by
měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Emisní test
Shoda
Poučení týkající se elektromagnetického prostředí
Emise RF
CISPR 11
Skupina 1
Emise RF
CISPR 11
Třída B
Harmonické emise
Třída A
IEC 61000-3-3
Kolísání elektrického
napětí
Výkyvy napětí
IEC 61000-3-3
L2786-120 Rev. J
Vyhovuje
Ventilátor AVEA využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci.
Z toho důvodu je hodnota vysokofrekvenčního vyzařování velmi nízká a s největší
pravděpodobností nevyvolá žádné rušení u elektronických zařízení v blízkosti
systému.
Ventilátor AVEA je vhodný k použití ve všech zařízeních, včetně domácího
prostředí a prostředí přímo napojeného na veřejnou síť s nízkým napětím, která
zásobuje obytné domy.
240
Prohlášení o elektromagnetickém prostředí
Uživatelský manuál
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabulka 202
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
Ventilátor AVEA je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel modelu ventilátoru AVEA by
měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Test odolnosti
IEC 60601
Stupeň shody
Poučení týkající se elektromagnetického
Testovací úroveň
prostředí
Elektrostatický výboj
(ESD)
± 6 kV, kontakt
± 6 kV, kontakt
IEC 61000-4-2
± 8kV, vzduch
± 8kV, vzduch
Rychlý elektrický
přechod/výboj
± 6 kV pro přívodní kabely
± 6 kV pro přívodní kabely
IEC 61000-4-4
± 1 kV pro vstupní a
výstupní kabely
± 1 kV pro vstupní a
výstupní kabely
Náraz proudu
± 1 kV protifázový režim
± 1 kV protifázový režim
IEC 61000-4-5
± 2 kV souhlasný režim
± 2 kV souhlasný režim
Pokles napětí,
krátkodobé výpadky a
proměnlivost napětí
v rozvodné síti
<5 % UT
(>95% pokles UT)
pro cyklus 0,5
<5 % UT
(>95% pokles UT)
pro cyklus 0,5
40 % UT
(60 % pokles UT)
pro pět cyklů
40 % UT
(60 % pokles UT)
pro pět cyklů
70 % UT
(30 % pokles UT)
pro cyklus 25
70 % UT
(30 % pokles UT)
pro cyklus 25
<5 % UT
(>95% pokles UT)
pro 5 sekund
<5 % UT
(>95% pokles UT)
pro 5 sekund
3 A/m
3 A/m
IEC 61000-4-11
Frekvence napájení
(50/60 Hz) magnetické
pole
Podlahy by měly být ze dřeva, betonu či
keramické dlažby. Pokud jsou podlahové
krytiny ze syntetického materiálu, je nutné, aby
byla relativní vlhkost nejméně 30 %.
Kvalita napájecí sítě musí odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Kvalita napájecí sítě musí odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Kvalita napájecí sítě musí odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Shoda závisí na lékaři dodržujícím
doporučené nabíjení a údržbu nainstalované
záložní baterie.
Generovaná magnetická pole by měla být na
úrovni charakteristické pro typické umístění
v běžném komerčním či domácím prostředí.
IEC 61000-4-8
POZNÁMKA: UT je napětí rozvodu střídavého proudu před aplikací testovací úrovně.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA Prohlášení o elektromagnetickém prostředí
241
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabulka 203
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
Ventilátor AVEA je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel modelu ventilátoru AVEA by
měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Test odolnosti
IEC 60601
Stupeň shody
Poučení týkající se elektromagnetického prostředí
Testovací úroveň
Přenosná a mobilní komunikační zařízení používající RF
energii by neměla být používána v menší vzdálenosti od
ventilátoru AVEA (včetně jeho kabeláže), než je doporučená
minimální vzdálenost vypočtená z rovnice pro příslušnou
frekvenci vysílače.
Doporučená oddělující vzdálenost
Vedená RF
IEC 61000-4-6
Vyzařovaná RF
IEC 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz až 80 MHz
mimo ISM pásmoa
3V
10 Vrms
150 kHz až 80 MHz
mimo ISM pásmoa
10 V
10 V/m
80 MHz až 2,5 GHz
10 V/m
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,5 GHz
Kde je maximální nominální výkon vysílače ve wattech (W)
podle výrobce vysílače a je doporučená oddělující
vzdálenost v metrech (m).b
Intenzita pole z pevných rádiových vysílačů by podle
průzkumu elektromagnetického polec měla být menší než
stupeň shody v každém frekvenčním rozmezí.d
Interference mohou nastat v blízkosti zařízení označeného
tímto symbolem:
POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2: Tyto směrnice nemusí platit za všech okolností. Šíření elektromagnetického vlnění závisí na schopnosti absorpce a odrazivosti ploch,
objektů a osob.
a
b
c
d
ISM pásma (průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz;
26,957 MHz až 27, 283 MHz; a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
Stupně shody v pásmu ISM (150 kHz až 80 MHz a 80 MHz až 2,5 GHz) jsou stanoveny tak, aby snižovaly pravděpodobnost, že by
mobilní/přenosné komunikační zařízení mohlo způsobovat rušení, pokud se neúmyslně dostane do blízkosti pacienta. Z tohoto důvodu
je pro výpočet doporučené oddělující vzdálenosti vysílačů v tomto frekvenčním rozsahu použit doplňující faktor 10/3.
Intenzity polí z pevných vysílačů, např. stanice pro rádiové telefony (mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní rádia, amatérská rádia,
rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televizní vysílání, nelze s přesností teoreticky předpovídat. K posouzení elektromagnetického
prostředí ovlivněného pevnými vysílači rádiových frekvencí je nutno provést průzkum elektromagnetického pole. Jestliže je naměřená
intenzita pole v místě, kde ventilátor AVEA překračuje povolenou úroveň , je nutno zkontrolovat a ověřit jeho normální činnost. Pokud je
zjištěna abnormální činnost, je nezbytné provést další měření, a to po změně orientace nebo po přemístění ventilátoru AVEA.
V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 Mhz by intenzita polí měla být nižší než 3 V/m.
L2786-120 Rev. J
242
Prohlášení o elektromagnetickém prostředí
Uživatelský manuál
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabulka 205
Doporučená oddělující vzdálenost mezi
přenosným a mobilním rádiovým komunikačním vybavením a ventilátorem AVEA
Ventilátor AVEA je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, kde jsou vyzařovaná rádiová rušení kontrolována. Zákazník či uživatel
ventilátoru AVEA může pomoci zabránit elektromagnetickým interferencím udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním
rádiovým komunikačním vybavením (vysílačem) a ventilátorem AVEA, jak je doporučeno dále, podle maximálního nominálního výkonu
komunikačního zařízení.
Oddělující vzdálenost podle frekvence vysílače
m
Maximální nominální výkon 150 kHz až 80 MHz vně
150 kHz až 80 MHz
80 MHz až 800 MHz
80 MHz až 800 MHz
vysílače
pásma ISM
uvnitř pásem ISM
W
0,01
0,1
1
10
100
Doporučenou oddělující vzdálenost
příslušnou frekvenci vysílače, kde
0,12
0,37
1,16
3,67
11,60
0,12
0,38
1,20
3,79
12,00
0,12
0,38
1,20
3,79
12,00
0,23
0,73
2,30
7,27
23,00
v metrech (m) pro vysílače s maximálním nominálním výkonem, které nejsou uvedeny výše, lze určit z rovnice pro
je maximální nominální hodnota vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače.
POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí oddělující vzdálenost vyššího frekvenčního rozsahu.
POZNÁMKA 2: ISM pásma (průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz;
27 283 MHz až 27, 283 MHz; a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
POZNÁMKA 3: Pro výpočet doporučené oddělující vzdálenosti vysílačů v ISM frekvenčních pásmech mezi 150 kHz až 80 MHz a 80 MHz až 2,5 GHz se
používá doplňující faktor 10/3, aby se snižovala pravděpodobnost, že by mobilní/přenosná komunikační zařízení mohla způsobovat rušení, pokud by se
neúmyslně dostala do blízkosti pacienta.
POZNÁMKA 4: Tyto směrnice nemusí platit za všech okolností. Šíření elektromagnetického vlnění závisí na schopnosti absorpce a odrazivosti ploch,
objektů a osob.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
Příloha K
AC
ATPD
Glosář
BTPD
BTPS
cmH2O
d/min (BPM)
Dechová frekvence
Dechová perioda
Dechový interval
Indikátory
Klidový průtok
L
L/min
LED
Monitorovaný parametr
O2
Ovladač
Pacientský dýchací okruh
Paw
PEEP
Ppeak
Pplat
Prohloubený nádech (Sigh)
Průtok (Flow)
Přednastavení
PSIG
Tlačítko
Trigger
Událost
Vyžádaný průtok
WOB
L2786-120 Rev. J
243
Střídavý proud (v elektrické napájecí síti).
Vztaženo na Okolní teplotu a Okolní tlak, Suchý plyn (Ambient
Temperature, Ambient Pressure, Dry).
Vztaženo na Tělesnou teplotu a Okolní tlak, Suchý plyn (Body
Temperature, Ambient Pressure, Dry).
Vztaženo na Tělesnou teplotu, Okolní tlak, Saturované vodními parami
(Body Temperature, Ambient Pressure, Saturated).
Jednotka tlaku – centimetry vodního sloupce.
Dechů za minutu.
Počet dechových cyklů dodaných za 1 minutu.
Časový interval mezi přístrojem iniciovanými dechovými cykly. Závisí na
nastavení Dechové frekvence (Rate).
Uplynulý čas od začátku jednoho dechového cyklu do začátku
následujícího dechového cyklu.
Vizuální elementy znázorňující provozní situaci.
Kontinuální průtok v pacientském dýchacím okruhu.
Litr. Jednotka objemu.
Litry za minutu. Jednotka průtoku.
Světlo emitující dioda.
Naměřená hodnota zobrazená v okně displeje.
Kyslík
Jakékoli tlačítko, přepínač nebo knoflík umožňující modifikovat chování
ventilátoru.
Systém hadic, které tvoří rozhraní mezi pacientem a ventilátorem.
Tlak v dýchacích cestách. Měří se v cmH2O u výdechového ventilu
Pozitivní tlak na konci výdechu (end-exspirační tlak).
Špičkový inspirační tlak. Představuje nejvyšší hodnotu tlaku v okruhu, který
nastane během inspirační fáze; měří se při výdechovém ventilu. Zobrazená
hodnota se aktualizuje na konci každé inspirační fáze. Ppeak se
neaktualizuje při spontánním dýchání.
Tlak plató. Měří se během manévru Inspirační prodlevy. Slouží k výpočtu
Statické kompliance (Cst).
Objemově řízený dechový cyklus, který má dechový objem zvětšený o
50% oproti aktuálnímu nastavení dechového objemu.
Rychlost proudění dodávaného plynu. Uvádí se v litrech za minutu (l/min).
Uživatelem nastavené parametry ventilátoru.
Kalibrovaná libra na čtvereční palec. Hodnota tlaku. (1 psig = 0.07 bar)
Tlačítkový ovladač sloužící k zapnutí / vypnutí funkce.
Hodnota, při níž ventilátor iniciuje dodání dechového cyklu jako důsledek
měřeného pacientova dechového úsilí.
Abnormální stav, který vznikne během provozu ventilátoru.
Průtok vytvořený ventilátorem, aby vyhovoval požadavku pacientova
průtoku za účelem udržení PEEP na přednastavené úrovni tlaku.
Pacientova dechová práce, tzn. naměřené pacientovo dechové úsilí
244
Glosář
Uživatelský manuál
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
245
Rejstřík
A
aktivní zvlhčovač · 16
alarm Okluze okruhu · 42
alarm s nízkou prioritou · 171
alarm s vysokou prioritou · 171
alarm se střední prioritou · 171
alarm střední závažnosti · 58
alarmové situace · 180
alarmy · 171
fan failure (závada chladicího větráku) · 174
interval apnoe · 179
maximální inspirační čas · 179
nízká frakce kyslíku · 180
nízký maximální tlak · 175
nízký PEEP · 176
nízký vydechnutý minutový objem · 177
otevření bezpečnostního ventilu · 173
poměr I
E · 179
přerušení přívodu kyslíku · 175
přerušení přívodu plynů · 175
přerušení přívodu vzduchu · 175
trvající vysoký maximální tlak · 176
vent inop (ventilátor nefunkční) · 173
vysoká frakce kyslíku · 180
vysoká frekvence · 179
vysoký dechový objem · 179
vysoký maximální tlak, normální · 176
vysoký maximální tlak, prohloubený nádech · 176
vysoký vydechnutý minutový objem · 178
alarmy s nízkou prioritou · 171
alarmy s vysokou prioritou · 171
alarmy se střední prioritou · 171
automatická kompenzace tracheální kanyly · 59
automaticky zaznamenávané příhody · 127
B
barvy na displeji průběhu křivek · 105
baterie · 193
externí · 193
bezpečnostní informace · ix
blikající alarmy · 171
C
časovací mechanismus dechového intervalu · 76
časově cyklované tlakově limitované dechy · 73
Celková dechová frekvence (spontánní i mandatorní) (d/min) · 124
čištění a sterilizace
doplňky a části · 189
čištění a sterilizace
vnější povrchy · 189
customer service · 200
L2786-120 Rev. J
cyklus PSV · 75, 101
D
dechová frekvence · 76, 77, 90, 129, 179, 181, 216
Dechová frekvence mandatorního dýchání (d/min) · 124
Dechová frekvence spontánního dýchání (d/min) · 124
dechové cykly, definované 4 proměnnými · 72
dechový cyklus · 55
dechový interval · 76, 77, 90
dechový objem · 90
dechy spuštěné pacientem · 74
diagram zadního panelu · 24
dodávání směsi Heliox · 5
dynamická kompliance · 216
Dynamická kompliance · 125
E
elektromagnetické prvky · vii
exhalation filter · 10
expirační čas · 216
Expirační čas · 124
expirační dechový objem vztažený na tělesnou hmotnost · 215
externí baterie · 38, 194
externí kondenzační nádobka · 25
F
flow cycle · 98
flow trig · 88
frakce kyslíku ve směsi · 216
G
grafy · 107
H
hlasitost alarmů · 28
Hodnota tlakového plató · 125
I
identifikace pacienta · 61
index rychlého mělkého dýchání · 216
Index rychlého mělkého dýchání · 124
indikátor alarmu · 171
indikátor stavu baterie · 168
indikátor Zapnuto · 167
indikátory · 167
externí baterie · 167
246
interní baterie · 167
napájecí síť · 167
indikátory alarmů · 58
indikátory stavu · 167
indikátory stavu baterií · 195
indikátory velikosti pacienta · 55
informace o trendech · 128
histogramy · 128
tabulka · 128
insp rise · 98
insp. čas · 88
insp. pauza · 88
insp. tlak · 88
inspirační čas · 91, 216
Inspirační čas · 124
inspirační dechový objem vztažený na tělesnou hmotnost · 215
inspirační prodleva · 91
inspirační tlak · 90
Inspirovaný dechový objem · 124
Inspirovaný dechový objem vztažený na hmotnost pacienta · 124
instalace ventilátoru AVEA · 7
interní baterie · 38, 194
J
jícnový balónek · 23
připojení · 23
K
klidový průtok · 99
Klidový průtok · 243
kompenzace kompliance dýchacího okruhu · 4, 61
kompenzace tlakových ztrát · 60
kompliance dýchacího okruhu · 4, 61
kondenzační nádobka · 9, 10, 189
kontaktování výrobce · 199
křivky
menu · 106
tisk · 106
volby · 107
zmrazit · 107
kyslíkové čidlo · 24
galvanický článek · 25
kabel · 25
L
Uživatelský manuál
Maximální (špičkový) inspirační tlak · 124
maximální expirační průtok · 217
maximální inspirační průtok · 217
maximální inspirační tlak · 216
membrane buttons
alarm silence · 52
membránová tlačítka
hlavní zobrazení · 58
inspirační prodleva · 55
limity alarmů · 53
manuální dechový cyklus · 53
nastavení · 56
nebulizátor · 55
odsávání · 53
okna zobrazení · 57
režim · 56
rozšířené nastavení · 56
tiskárna · 56
tlačítko přijetí dat · 54
zámek ovladačů · 56
zmrazení · 57
zrušení alarmů · 52
zrušení dat · 54
zvýšení O2 · 53
membránová tlačítka a LED · 52
membránové tlačítko
exspirační prodleva · 55
minutový objem · 215
Minutový objem · 124
Minutový objem při spontánním dýchání · 124
Minutový objem při spontánním dýchání vztažený na hmotnost
pacienta. · 124
Minutový objem vztažený na hmotnost pacienta. · 124
minutový objem vztažený na tělesnou hmotnost · 215
monitorace hlavního zobrazení · 131
montáži a připojení výdechového filtru a kondenzační nádobky · 9
možnosti monitorovaných hodnot · 124
N
nabídka volby stránky zobrazení · 85
napájecí kabel · 38
napájecí šňůra baterie · 8
nastavení času · 37
nastavení datumu · 37
nastavení ventilačního režimu a typu dechových cyklů · 64
nebulizátor · 20, 21, 55
nezávislá plicní ventilace · 29, 30, 103
novorozenecký pacientský okruh · 17
limity alarmů · 172
O
M
O2 percentage · 88
objednávání součástí · 199
objem prohloubeného nádechu · 99
objemové dechové cykly · 72
objemový limit · 73, 96
ochranné připojení uzemnění · 38
odpor respiračního systému · 217
mach vol · 97
mandatorní dechový cyklus · 72
Maximální (špičkový) expirační průtok · 125
Maximální (špičkový) inspirační průtok · 125
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
okna
kategorie pacienta · 58
nastavení ventilace · 59
volba pacienta · 58
volba režimů · 64
okno smyček · 108
okno trendů · 128
okno volby pacienta · 58
okruh dospělého pacienta · 16
osazení NIST · 25
otočný displej · 89
otočný ovladač · 106, 107, 123, 131, 173
ovladač dolní úrovně tlaku · 94
ovladač PSV · 91
ovladač time low · 94
ovladače přidružené každému typu dechového cyklu a režimu · 95
označení příhod · 127
P
pacientovo úsilí · 76, 77, 243
paměť přístroje · 127
pasivní zvlčovač nebo HME · 16
PEEP · 73, 75, 88, 90, 100, 125, 173, 175, 176, 180, 181, 216, 243
pohotovostní režim · 85
pojistky · 197
Poměr inspiračního a expiračního času · 124
poměr inspiria / experia · 216
Pozitivní a expirační tlak · 125
pozitivní tlak na konci výdechu · 92, 216
pres high · 88
pres low · 88
pres trig · 100
pressure breaths · 155
preventivní servisní prohlídky · 192
příhody · 127
primární ovladače dechového cyklu · 88, 90
dechová frekvence · 90
dechový objem · 90
dolní úroveň tlaku · 94
inspirační čas · 91
inspirační prodleva · 91
inspirační tlak · 90
PEEP · 92
time low · 94
tlaková podpora · 91
připojení pacientského okruhu · 16
připojení přívodu směsi Heliox · 26
připojení průtokových snímačů · 18
přístup k oknu rozšířených nastavení · 94
přívod kyslíku · 7
procento netěsnosti · 215
Procento netěsnosti systému · 124
Procentuální podíl kyslíku · 125
prohloubený nádech · 99, 176, 180
průběh křivek
hlavní displej · 105
zmrazit · 105
průběh křivky · 91, 98, 106, 131
barvy · 105
PSV · 88
L2786-120 Rev. J
247
PSV breath · 75
PSV rise · 101
PSV Tmax · 75, 101
R
rate · 88
referenční smyčky · 109
režim CPAP/PSV · 64, 75, 80
režim SIMV · 77
Rezistence respiračního systému · 125
roční servisní prohlídka · 192
rozšířené nastavení · 94
cyklování průtoku · 98
cyklus PSV · 101
dodaný dechový objem · 97
indikátor rozšířeného nastavení · 94
klidový průtok · 99
objemový limit · 96
přístup k obrazovce · 94
prohloubený nádech · 99
průběh křivky · 99
PSV Tmax · 101
rychlost náběhu tlakové podpory · 101
rychlost náběhu tlaku · 98
rychlost náběhu tlaku při Vsync · 101
tlakový trigger · 100
Vsync · 100
rychlost spontánního dechu · 216
S
sběrná nádobka · 9
servisní telefonáty · 199
sestavování na místě · 7
sledované parametry · 123
smart konektory
připojení · 26
smart konektory Heliox · 26
smyčky
barvy · 105
porovnávání smyček · 109
reference · 109
referenční smyčky · 109
uložení smyčky · 109
výběr · 108
zmrazení smyčky · 109
smyčky v reálném čase · 108
snímač s proměnnou clonou · 20
snímač s vyhřívaným drátem · 18
spontánní dech · 75
spontánní dechový objem · 215
spontánní dechový objem vztažený na tělesnou hmotnost · 215
spontánní minutový objem · 216
spontánní minutový objem vztažený na tělesnou hmotnost · 216
statická kompliance · 216
Statická kompliance · 125
stránka Monitorování · 123
stránka volby kategorie pacienta · 58
248
střední inspirační tlak · 216
Střední inspirační tlak · 125
symboly · xi
synchronizace ventilátoru · 29
synchronizovaná intermitentní mandatorní ventilace · 77
systém vzdáleného alarmu, přivolání sestry · 37
T
technické parametry
elektrické · 203
fyzické vlastnosti · 211
příslušenství · 211
specifikace prostředí · 211
vstup & výstup dat · 205
technické parametry
pneumatické · 203
technické parametry ventilátoru · 203
time high · 88
time low · 88, 94
tisk · 106
tlačítko Nový pacient · 58
tlačítko Obnovení nastavení alarmu · 173
tlačítko Resume · 86
tlačítko RESUME CURRENT · 58
tlačítko Ulož smyčku · 109
tlak plató · 216
tlak v plynovém potrubí · 7
tlakem regulované objemově řízené dechy · 73
tlakově řízené dechové cykly · 73
tracheální katétr · 23
typ dechových cyklů a ventilační režim · 64
typy alarmů · 173
typy dechových cyklů · 72, 77, 243
typy dechových cyklů a režimů podle kategorie pacienta
dospělé a pediatrické ventilační režimy · 87
U
účinek kompliance dýchacího okruhu · 4
uložení smyčky · 109
upozornění · x
úprava měřítka histogramů · 128
V
vdechovaný objem dechu · 215
vedení napájecí šňůry · 8
velikost pacienta · 3
ventilace s tlakovou podporou (PSV) · 80
ventilační režim A/C · 76
ventilační režimy · 76
vícenásobné alarmy · 171
Uživatelský manuál
volba komunikačního jazyka · 31
volba křivek · 106
volitelná externí baterie · 8
vrchol toku · 88
vstupní tlak přívodu kyslíku · 216
vstupní tlak přívodu kyslíku · 125
vstupní tlak přívodu vzduchu · 216
vstupní tlak přívodu vzduchu · 125
Vsync · 100
testovací dechový objem · 100
tlakově řízená ventilace · 100
Vsync rise · 101
Vt · 88
výchozí režim pro všechny typy pacientů · 76
Vydechnutý dechový objem · 124
Vydechnutý dechový objem při mandatorním dýchání · 124
Vydechnutý dechový objem při mandatorním dýchání vztažený na
hmotnost pacienta · 124
Vydechnutý dechový objem při spontánním dýchání · 124
Vydechnutý dechový objem při spontánním dýchání vztažený na
hmotnost pacienta · 124
Vydechnutý dechový objem vztažený na hmotnost pacienta · 124
vydechovaný objem dechu · 215
výdechový filtr · 9, 10, 11, 189
výměna baterie · 194
vyměnitelné pojistky · 196
vypočtený minutový objem · 129
vypočtený poměr I
E · 129
výstrahy · ix
vyžádané dechy · 74
Z
zákaznický servis · 200
základní průtok · 99
Záložní alarm · 171
záložní ventilace při apnoe · 64
záložní ventilace při apnoe v režimech CPAP/PSV nebo
APRV/BIPHASIC · 82
zapnutí / vypnutí alarmu O2 · 28
zapojení kyslíkového čidla · 25
záruka · iv
Zastavení obrazu smyčky · 109
zdroj napájení · 7
zdroje plynu · 7
přívod kyslíku · 7
přívod vzduchu · 7
zdroje stlačeného plynu · 7
zmrazení obrazu smyček · 109
zobrazená hodnota · 89
ztišení akustického alarmu · 173
ztišit alarm · 173
zvlhčování · 4, 16, 61
L2786-120 Rev. J
Ventilační systémy AVEA
249
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
L2786-120 Rev. J

Podobné dokumenty

Poznámka - CareFusion

Poznámka - CareFusion CareFusion Corporation nebo některé z jejích přidružených společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. USA CareFusion 22745 Savi Ranch Parkway Yorba Linda, Cali...

Více

M.Transport

M.Transport Transport nabízí tøi tlakovì øízené a tøi objemovì øízené režimy, možnost neinvazívní ventilace ve všech režimech a režim PRVC, který kombinuje výhody tlakovì øízené ventilace s jednoduchostí objem...

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze (TC), Respiratory Mechanics (RM) a Trending, které jsou uvedeny v tomto dodatku, předpokládají, že tento doplněk je na ventilátoru nainstalován. Pokud tyto doplňky nainstalovány nejsou, odkazy na j...

Více

Bronchodilatancia

Bronchodilatancia • spontánní ventilace (CPAP) zvyšuje dodávku aerosolu až o 30 % ve srovnání s kontrolovanými dechy o stejných objemech  Hess et al.,2003, depozice s MDI je

Více

187 hodin ve tmě aneb Cesta do hlubin vlastní duše

187 hodin ve tmě aneb Cesta do hlubin vlastní duše která je vede k poznání, k nalezení sebe samých. Která jim umožní prožít na vlastní zkušenosti sílu jich samotných, která je neomezená. Ale až tehdy, kdy pochopí. Ne načtou. Opravdu pochopí. Kdo sk...

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ pro studenty

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ pro studenty s proloženými klidnými dechy), měření dále přijmout a výsledky zapsat do svých protokolů. 

Více

PS_2013_1

PS_2013_1 nejvíc, trochu jsem se začal obávat. Aby oni toho nechtěli vědět příliš! To se může zdát divná starost, a přece mi takové myšlenky táhly hlavou. Ukázalo se to v Balintovské skupině, kde svůj případ...

Více

Prospekt Infant Flow SiPAP-CZ

Prospekt Infant Flow SiPAP-CZ ● integrovaný zdroj elektrické energie ● provoz až do 2 hodin na záložní akumulátor Infant Flow SiPAP je určený a testovaný na optimální výkon pouze při použití unikátního a originálního příslušens...

Více