Letak MPT-21 Mitas

Komentáře

Transkript

Letak MPT-21 Mitas
MPT-21
MPT-21
Multipurpose
Radial Tyres
•
Approved for speed up to 100 km/h
schválen˘ pro rychlost do 100 km/h
•
All-steel radial construction
celoocelová radiální konstrukce
• Non-directional tread pattern for all-round
application on and off the road
EN ISO 9001
QA: 04 1007320
nesmûrov˘ dezén pro univerzální pouÏití
na silnici i mimo ni
• Good traction and effective self-cleaning
properties
v˘borné zábûrové vlastnosti a úãinná
samoãisticí schopnost
• Suitable above all for multi-purpose trucks
and municipal vehicles
vhodn˘ pfiedev‰ím pro víceúãelové nákladní
automobily a komunální vozidla
MULTIPURPOSE RADIAL TYRES
PLÁ·Tù VÍCEÚâELOVÉ RADIÁLNÍ
RIM / RÁFEK
(PERMITTED
/ DOVOLEN¯)
TYRE DIMENSIONS / ROZMùRY PLÁ·Tù (mm)
NEW / NOV¯
MAX. / PROVOZ
SR
OD
SW
OD
OW
RC
LOAD
CAPACITY
NOSNOT (Kg)
INFLATION
HU·TùNÍ
(kPa)
SPEED
RYCHLOST
(km/h)
335/80 R 20 (12.5 R 20)
11x20 (12x20)
1044
139J TL MPT
340
1066
356
474
3132
2430
450
100
365/80 R 20 (14.5 R 20)
11x20 (12x20)
1092
152J TL MPT
360
1116
378
493
3276
3550
625
100
405/70 R 20 (16/70 R 20)
13x20 (12x20)
1076
152J TL MPT
407
1098
427
492
3228
3550
600
100
405/70 R 24 (16/70 R 24)
13.0x24
1178
152J TL MPT
407
1200
427
544
3534
3550
500
100
TL = Tubeless tyre / bezdu‰ová pneumatika
MPT = tyres for service on Multipurpose Trucks / plá‰tû pro pouÏití na víceúãelov˘ch nákladní automobilech
OD = Overall Diameter / vnûj‰í prÛmûr (mm)
SW = Section Width (new tyre) / ‰ífika profilu (nov˘ plá‰È) (mm)
OW = Overall Width (maximum in service) / ‰ífika plá‰tû (max. v provozu) (mm)
SR = Static Radius (theoretical nominal) / statick˘ polomûr (teoretick˘ nominální) (mm)
RC = Rolling Circumference (theoretical nominal) / úãinn˘ obvod (teoretick˘ nominální) (mm)
MITAS a.s., ·vehlova 1900, 106 25 Praha 10, Czech Republic
e-mail: [email protected], http://www.cgs.cz
tel.: +420 267 111 522, fax: +420 271 750 214

Podobné dokumenty

industriální pneu

industriální pneu 1 litr (l) = 0,21 gallon 1 britsk˘ galon (imp.gal) = 4,55 l

Více

12081 (52833)

12081 (52833) max 211 max 213

Více

RRW 400 / 500 - Ludwig Bergmann

RRW 400 / 500 - Ludwig Bergmann 1.200 + 255 (gumová clona)

Více

AGRI-veletrh 03

AGRI-veletrh 03 MPT, Off the Road and Forklift Tyres Mimosilniãní plá‰tû Multipurpose Radial Tyres Víceúãelové radiální plá‰tû Multipurpose Tyres (diagonal) Víceúãelové plá‰tû (diagonální) Earthmover Radial Tyres ...

Více

MOTO PNEU

MOTO PNEU CGS TYRES je jedním z vedoucích evropsk˘ch v˘robcÛ zemûdûlsk˘ch pneumatik, které vyrábí a celosvûtovû distribuuje pod tfiemi znaãkami: vlastními Mitas a Cultor a také pod licencovanou znaãkou Contin...

Více

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) PVC vnitfiní v˘plÀov˘ plá‰È Armování z ocelov˘ch pokoven˘ch drátÛ (SWA) Vnûj‰í ãern˘ plá‰È, samozhá‰ecí a ohnivzdorné PVC dle normy IEC 60332-1 a BS 4066 PT1

Více

Poloautomatické dávkovaăe / Semi

Poloautomatické dávkovaăe / Semi Aqua–Sky Station – water treatment reducing the need for chemicals to the minimum The Copper/Silver Electrolysis system reduces 75–90 % of supply of chemical products in pools. The Copper ions act ...

Více

The Czech Rubber Company manufactures and globally distributes

The Czech Rubber Company manufactures and globally distributes TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT

Více