Ná vod dko obslu uze

Transkript

Ná vod dko obslu uze
 Návod k obsluze Vim
mek 608
Č. prod. 908320 Návod
d k o
obslu
uze
VIM
MEK 6
608 Revize A
SSídlo firmy L
Lidvägen 11 Tel.: +46(0)933
3‐135 1 S
SE‐922 31 Vin
ndeln Fax: +46(0)933
3‐710 56 w
www.vimek.s
se Prodejnaa Kyrkvägeen 5 Tel: +46(0)690‐619 7
75 SE‐841 31 Ånge Fax: +46
6(0)690‐129 75 E‐mail: [email protected] 1 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento model VIMEK 608 VIMEK 608 je zkonstruován a vyroben na základě mnohaletých zkušeností z lesnictví. Jsme přesvědčení, že se pro Vás jedná o dobrou investici a že budete mít z tohoto výrobku firmy VIMEK radost! Tento návod k obsluze platí pro model VIMEK 608. Kromě tohoto návodu k obsluze dostanete při dodání další návody k obsluze a katalogy náhradních dílů k vybavení, které si ke stroji zvolíte. Návody k obsluze obsahují informace, které byste měli znát pro optimální ovládání a údržbu stroje VIMEK 608. Před uvedením stroje do provozu se důkladně seznamte s obsahem návodů k obsluze a s pokyny v nich uvedenými. Budou tak vytvořeny ty nejlepší předpoklady pro dlouhodobou a bezporuchovou funkci a hospodárný provoz. Při objednávání náhradních dílů je nutno uvádět číslo náhradního dílu a číslo stroje, aby bylo zajištěno dodání správného náhradního dílu. Firma VIMEK své výrobky průběžně vyvíjí a vyhrazuje si právo měnit bez oznámení obsah předpisů, pokynů a údajů. Mimořádně důležité informace jsou označeny níže uvedenými symboly: Stroj smí používat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál. Nebezpečí poranění osob nebo poškození majetku Ihned přerušte prováděnou práci Důležitá informace Oblast použití Stroj v tomto provedení je určen pouze pro kácení, nakládání a přepravu kulatiny a klestí. Stroj se musí používat a udržovat podle pokynů v tomto návodu k obsluze. Zvláště důležité je dodržování uvedených bezpečnostních předpisů. 2 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 Obsah 1 1.1 2 VIMEK 608 .............................................. 4 Bezpečnost ..................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Obecně.................................................... 5 Bezpečnostní deska ................................ 5 Bezpečnostní pravidla ............................. 6 Požární ochrana ...................................... 7 Osobní ochrana ....................................... 7 3 Identifikace ..................................... 8 4 Technické údaje .............................. 9 5 Technický popis ............................ 10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 6 7 Stroj ...................................................... 10 Přívěs .................................................... 11 Jeřáb ..................................................... 12 Kleště .................................................... 12 Příslušenství stroje ................................ 12 Motor .................................................... 13 Převodové ústrojí.................................. 14 Brzdy ..................................................... 15 Zámek středového kloubu .................... 16 Režimy stroje ........................................ 16 Ovládání stroje ...................................... 17 El. ovládaní stroje ................................. 18 Ovládání stroje ‐ jeřábu ........................ 19 Pojistky ................................................. 20 Hydraulika ............................................. 21 3 Dlouhodobé odstavení .................. 29 9 Schéma hydraulické soustavy ....... 30 10 Schéma elektrické soustavy .......... 31 11 Náhradní díly ................................ 38 12 Demontáž/likvidace ...................... 38 13 Záruční podmínky ......................... 39 Jízda po veřejné komunikaci ................. 28 Přeprava na odtahovém přívěsu .......... 28 8 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Ve chladném klimatu ............................ 23 Spuštění motoru ................................... 23 Vypnutí motoru .................................... 24 Jízda ...................................................... 24 Řízení .................................................... 25 Řazení ................................................... 25 Parkování .............................................. 25 Pohon přívěsu ....................................... 26 Závěrka diferenciálu ............................. 26 Topení kabiny ....................................... 26 Jízda v terénu ........................................ 26 Práce s jeřábem .................................... 27 Manévrovací příslušenství .................... 27 Montáž rampy se zadním osvětlením ... 27 Přeprava stroje ............................. 28 7.1 7.2 Pokyny pro provoz ........................ 23 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 Úvod ............................................... 4 Záruční doba ......................................... 39 Povinnosti majitele stroje ..................... 39 Rozsah ................................................... 40 Náklady na práci, dopravu a cestovné .. 40 Materiál ................................................ 40 Náhradní díly ........................................ 40 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 1 Úvvod 1.1
VIMEK 608 VIMEK 6
608 je vyvážžecí traktorr s pohonem
m 6 kol s opttimálními vlastnostmi pro probírkkové práce. Stroj je vybaven moderním jeřřábem umo
ožňujícím ryychlé a efekttivní naklád
dání a vyklád
dání. Díky uze 1,9 m see výborně uplatní při prrobírce, kdee je důležitáá kloubovvému řízení a šířce pou
minimální manévro
ovací plochaa. Maximáální nosnostt stroje je 4 500 kg. Stroj je vybaven occhrannou kaabinou s top
pením. Místo řiidiče má oto
očnou sedačku a zdvojené ovládání s možnosstí jízdy v ob
bou směrecch. Pomocí převodovkky s možností změny sm
měru otáčen
ní lze rychlee měnit směěr jízdy. Stroj je homologovván jako těžžké terénní vvozidlo, a sm
mí se s ním tedy jezdit po veřejnýých komunikacích. 8 lze dodat zvláštní přííslušenství, které rozšiřřuje oblast p
použití toho
oto Ke stroji VIMEK 608
lesnickéého stroje. Sttroj smí pou
užívat pouzze vyškolenýý a kvalifiko
ovaný perso
onál. Nepozorné n
nebo chybné použití sttroje může zzpůsobit váážná zraněn
ní osob nebo ve
elké škody n
na majetku
u. Než začnete se strojem jezdit, přeččtěte si bezpečnostní p
předpisy! 4 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 2 Bezpečnost 2.1
Obecně Níže uvedená pravidla nezbavují řidiče povinnosti dodržovat zákonné nebo jiné platné národní předpisy pro oblast bezpečnosti práce. Stroj v tomto provedení je určen pouze pro nakládání, vykládání a přepravu klád a klestí. Před uvedením do provozu si přečtěte tuto příručku. Důležité štítky: ‐Před vystoupením z kabiny zabrzděte parkovací brzdu. ‐Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze. ‐Zatáhněte pákové ústrojí směrem k zadnímu oknu kabiny a zajistěte je předtím, než otočíte sedačku. Dbejte na to, aby se páky při otáčení sedačky s touto nedostaly do kontaktu 2.2
Bezpečnostní deska Stroj je vybaven bezpečnostní (tlakovou) deskou v sedačce. Aby bylo možné uvést stroj do jízdního režimu, musí být tato aktivována (řidič musí sedět na sedačce). Jestliže se řidič během jízdy postaví a deaktivuje bezpečnostní desku, přejde stroj do pracovního režimu a aktivuje se nouzová brzda. Informace k jízdnímu a pracovnímu režimu najdete v oddílu Režimy stroje. Okamžité zastavení při aktivaci nouzové brzdy. 5 2.3
Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 Bezpečnostní pravidla Počkejte minimálně 10 minut. Nebezpečí popálení. Operátor musí absolvovat školení podle školicího plánu a vedení společnosti VIMEK. Při provozu stroje v lese je nutné provádět práce tak, aby stroj, řidič ani prostředí nebyli vystaveni žádnému nebezpečí. Zvýšená pozornost je nezbytná v případě, že někdo v blízkosti stroje kácí stromy. Toto platí jak v případě ručního provádění prací, tak v případě jejich provádění pomocí těžebního stroje Nevstupujte pod zvednutý náklad. Nikdy nezastavujte stroj, má‐li jeřáb náklad zvednutý v kleštích. Řádně zajistěte náklad. Práci v pracovní oblasti jeřábu musí provádět pouze jedna osoba. Při provozu v blízkosti elektrického vedení je nezbytná opatrnost při práci s jeřábem a jeřáb by neměl být ve vzdálenosti menší než 6 m od vedení. Riziková oblast kolem stroje je 25 metrů Myslete na to, že vytékání kapaliny ze stroje může způsobit nebezpečí uklouznutí, požáru a dalších škod. Jeřáb není určen pro zvedání osob. Dbejte na to, aby nedošlo k nechtěnému spuštění motoru. Před prováděním servisních prací na součástech hydraulické soustavy i po nich vždy vyčistěte pracovní plochu. Je zakázán provoz s vyšším tlakem v hydraulické soustavě než udává výrobce. Proveďte sanaci případně vyteklého paliva, hydraulického nebo motorového oleje. Používejte přitom osobní ochranné vybavení. Během provozu musí řidič sledovat, zda se nevyskytují nezvyklé zvuky nebo netěsnost. Zjištěné závady, které mohou vést k poranění osob nebo poškození majetku, je nutno před pokračováním v provozu odstranit. Jestliže je namontovaný naviják, přečtěte si bezpečnostní předpisy v návodu k obsluze navijáku. Při uvádění do provozního režimu vypněte zámek středového kloubu. Hrozí nebezpečí převrácení. Ujistěte se, že sedačka nemůže při otáčení ovlivnit ovládací prvky stroje. Motor smí běžet jen v dobře větraných prostorách. Nebezpečí otravy. Před vystoupením z kabiny zkontrolujte, zda je zabrzděná parkovací brzda. Palivo s ničím nemíchejte, hrozí výbuch. Před prováděním údržby uvolněte tlak v soustavě. Před prováděním servisních prací, údržby nebo kontroly na variátoru, otočném středu, jeřábu nebo převodové soustavě vypněte motor. Hrozí přivření. Před huštěním pneumatik zkontrolujte jejich maximální povolený tlak a stav, nebezpečí výbuchu. Za chodu motoru nebo bezprostředně po jeho zastavení nikdy neotevírejte víko chladiče. V chladicí soustavě je horká voda pod tlakem. 6 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 2.4 Požární ochrana Stroj při dodání splňuje požadavky pojišťovny na požární ochranu podle předpisu SBF127, kapitoly 1. Číslo protipožárního certifikátu je umístěno uvnitř kabiny na pravé straně. Majitel stroje odpovídá za dodržování platných předpisů ohledně požární ochrany. Požární ochraně je nutno věnovat mimořádnou pozornost v případě, že je stroj vybaven řetězy nebo pásy. Nebezpečí tvorby jisker na kamenitém podkladu. Stroj je vybaven 2 hasicími přístroji, viz obrázek níže. Jeden na každé straně. Stroj má 4 označené hasicí body pro případ požáru motoru, dva na každé straně. Hasicí přístroj Hasicí body 2.5 Osobní ochrana Používejte ochranu sluchu. Používejte vhodné ochranné vybavení pro práci v lese. 7 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 3 Ide
entifikacce Na typo
ovém štítku jsou údaje o typu strojje, výrobním
m čísle, roku
u výroby, výýrobci, značčení CE aj. Tyto údaje je důležžité znát při objednávání náhradníích dílů neb
bo při jiném kontaktu s výrobceem, kdy je d
důležitá iden
ntita stroje. Umístěn
ní a vzhled vviz níže.
8 Návod k obsluze Vimek 608 4 Technické údaje Motor Značka/model Počet válců Maximální výkon/při otáčkách Zdvihový objem Kubota Diesel D 902‐E3 3 18 kW/3600 ot/min 898 cm3 Převodové ústrojí/řízení Převodovka Variátor/spojka Převodové ústrojí Řízení převodovka s možností změny směru otáčení, rozsah rychlostí 0‐20 km/h závislý na otáčkách mechanické hydraulické kloubové řízení Hydraulická soustava Tlak Průtok Ovládání 170 barů max. 57l/min 2‐pákové ovládání Objemy Objem oleje v převodovce Objem oleje v systému hnacího hřídele přívěsu Objem oleje v motoru Objem paliva Objem hydraulického oleje 22 l 0,7 l x 2 + 1,7l 4,2 l při současné výměně filtru 17 l 17 l Rozměry Pneumatiky na části s kabinou Pneumatiky na přívěsové části Délka s přívěsem Maximální šířka Maximální výška Světlá výška Hmotnost Nosnost , přívěs 405/70‐24 (14‐vrstvé) husticí tlak 200 kPa (2 bary) 400/60‐15,5 RF (14‐vrstvé) husticí tlak 400 kPa (4 bary) Viz registrační doklady stroje 1900 mm (vnější rozměr u hnacích kol) 2 800 mm 400 mm 4000 kg 4 500 kg Elektrická soustava Napětí Akumulátor Alternátor 12 V 12 V ‐ 60 Ah 12 V 9 Č. prod. 908320 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 5 Technický popis 5.1 Stroj Stroj sestává z části traktoru a části přívěsu, přičemž tyto jsou spojeny středovým kloubem. Jeřáb s rotátorem a naklápěcími kleštěmi je namontovaný na přívěsu. 1 2 3 4 6 13 12 14
5
1. Kabina řidiče 2. Jeřáb 3. Rotátor/kloub 4. Řezací agregát 5. Přívěs 6. Přední pneumatika 7. Kapota motoru 8. Pracovní osvětlení 9. Zpětné zrcátko 10. Ukazatel směru/obrysové světlo 11. Plech pod vozidlem 12. Středový kloub 13. Nádrž na naftu 14. Středový zámek 9
8
7
10
8 11
10 5.2
Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 Přřívěs Přívěs jee částí stroje, která nesse náklad.
Je vyrob
ben z profilů
ů s vysokou pevností, kkteré jsou tvvarovány taak, aby vydrržely vysoké
é zatížení. 5 7
9
11 6
4 10 3 2
2 8
1 1.
2.
3.
4.
Rám
m Hnací hřídel Střeedový kloub Střeedový zámek 5.
6.
7.
8.
Och
hranná mřížž Hnaací kola Jeřááb Kolo 11 9. Op
pěra 10. Přííčník 11. Přepážka opě
ěry 5.3
Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 Je
eřáb Typový štítek jeřáb
bu je umístěěný podle nííže uvedené
ého obrázku
u. Viiz zvláštní návod k obslluze pro Vášš model jeřábu Vzhled V
Vašeho jeřá
ábu se můžee lišit od nížže uvedenéh
ho obrázku!
Tyypový štítek 5.4
Klleště Proveden
ní Vašich kleeští se může llišit od níže u
uvedeného obrázku! 3 2 1
1. Rameno 2. Válec V
3. Vzpěra V
5.5
Přříslušenstvíí stroje Naklápěěcí kleště, řeezací agregáát, předehřev motoru, pásy a naviják jsou zvlláštním příslušeenstvím. Viz zvláštní návvody k obsluze příslušeenství. 12 Návod
d k obsluze Vimek 608
5.6
Č. pro
od. 908320 M
Motor Motor je 3‐válcovýý vznětový m
motor značkky KUBOTA.. Podrobn
ný popis mo
otoru najdeete ve zvlášttní příručce. 10 11 3
2
4
8 8
6
9
5 7 1 12
13 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mottor Chlaadič Plněění oleje Čistič vzduchu Měrrka oleje Výfu
ukové potru
ubí 7. Oleejový filtr 8. Alteernátor 9. Spo
ouštěč 10. Nád
držka kapaliny osttřikovače 11. Exp
panzní nádo
obka 13 12. Naaftový filtr 13. Paalivový koho
out 5.7
Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 Převodové ústrojí Hnací síla je převáděna z motoru přes variátor k převodovce. Převodovka má 4 rychlostní stupně a redukci se 3 stupni, vysokým, středním a nízkým. Tyto fungují jak pro jízdu vpřed, tak pro jízdu vzad. Směr určuje přední/zadní ovládání. Převodovka je vybavena diferenciálem, který lze v případě potřeby zablokovat. Hnací síla je převáděna z převodovky k hnacím kolům přívěsu pomocí kloubového a hnacího hřídele. Náhon přívěsu lze v případě potřeby vypnout (např. při přepravě po cestě). Stroj má s tímto systémem pohon 2 nebo 6 kol. Kola přívěsu se při brzdění automaticky přitlačují na hnací kola Vypojení viz Ovládání stroje. Při vypojení pohonu přívěsu se brzdný účinek sníží. 1 6
7
2
3 4 5 4. Sekundární variátor 5. Převodovka 6. Hnací kolo 1. Primární variátor 2. Lamela variátoru 3. Řemen variátoru 14 7. Hnací hřídel 5.8
Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 Brrzdy Stroj je vybavený p
provozní, servisní a parrkovací brzd
dou. Brzdy čáásti traktoru
u jsou ovlád
dány mechaanicky prosttřednictvím ovládání brzd. Brzdy čáásti přívěsu jsou ovládáány hydraulicky. Oba sysstémy se akttivují paraleelně a jsou řřízeny ovlád
dáním brzd.. Servisníí brzda přívěěsu je aktivní i tehdy, kkdyž je strojj v pracovníím režimu. K brzdovému okruh
hu přívěsu jje připojen zásobník k zajištění brzzdného účin
nku při zastavení stroje, ttzv. ”záchranná brzda”. Při spuštění stroje se musí určitáá funkce hyd
draulického
o systému využít kk natlakován
ní brzdového okruhu, d
do natlakováání zůstanee stroj zabrzzděný. Ro
ozsvítí‐li se kontrolka ttlaku v brzd
dové soustaavě nebo přři provoznícch poruchách stroje sttroj neprodleně zastavvte a zabrzd
děte parkovvací brzdu. P
Před další jíízdou odstrraňte přřípadnou záávadu. Přřed vystoup
pením ze stroje vždy zaatáhněte paarkovací brrzdu. Zásobník b
brzdového okruhu přívěsu
(Přední nááprava) 15 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 5.9 Zámek středového kloubu Stabilizační válce jsou namontovány proto, aby bránily převrácení přívěsu. Tato funkce se aktivuje, když je stroj v pracovním režimu, viz Režimy stroje. Když se stroj uvede do jízdního režimu, středový zámek se deaktivuje a stroj se stává méně stabilním. Pro zamezení převrácení přívěsu umístěte kleště vždy před aktivací jízdního režimu na přívěs. Blok ventilů středového zámku
Válec (pravý) středového zámku 5.10 Režimy stroje Stroj má dva různé režimy, jízdní a pracovní, viz oddíl 5.11 Ovládání stroje. Při jejich volbě jsou aktivovány různé funkce stroje. Pracovní režim: Po zvolení pracovního režimu, jsou lamely variátoru odpojené, parkovací brzda a zámek středového kloubu přívěsu jsou aktivované. S tím je spojeno to, že stroj je v klidu a řidič může zvolit otáčky při vykládání a nakládání. Jízdní režim: Když je zvolen jízdní režim, jsou lamely variátoru zapojené, parkovací brzda a zámek středového kloubu přívěsu jsou deaktivované. Se strojem je nyní možné jet vpřed/vzad. 16 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 5.11 Ovládání stro
oje 9 2
4
8 5
5 6 3
7
1
13
12 11 7 14
4
15
1
10 9 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
o jízdu vpřed
d/vzad Řadicí páka pro
Pohon přívěsu Parkkovací brzdaa Řízeení doprava//doleva Volicí skříň I ‐ IIII Převvodovka 1 ‐ 4 Plyn
nový pedál Brzd
dový pedál Ovláádání topen
ní 10.
1 Zátěžovýý plyn 11.
1 Ovládání zámku středového kloubu 12.
1 Ovládání hnacích ko
ol 13.
1 Pracovníí režim/jízdní režim 14.
1 Odpojovvání hnacích
h kol stroje č. 5 15.
1 Diferencciál Při brzdění se pneumatikyy přitlačí pro
oti hnacím kolům zdvo
ojené nápravy. Ohledně
ě odttlačení pneu
umatik zdvo
ojené nápraavy od sebe viz oddíl 5.11 El. ovlád
dání stroje, Ovládání zdvvojené nápravy 17 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 5.12 El. ovládaní stroje 22
20 2 8
6 21 11
3 4
5
19
15
17 7 9
10
12
13
14 16 1 18
23 1.
2.
3.
4.
Držák pojistek Počitadlo provozních hodin Žhavení, zelená Tlak oleje, oranžová 14. Zadní vnější pracovní osvětlení 15. Ventilátor 16. Zvláštní vybavení 17. Hlavní osvětlení 18. Přepínač dálkových světel 19. Pracovní osvětlení jeřábu 20. Tlak v brzdové soustavě Pokud se rozsvítí tato kontrolka, ihned zastavte motor! Spojte se s nejbližším prodejcem! 5. Nabíjení, červená 6. Teplota vody 7. Kontrolka dálkových světel, modrá 8. Zámek zapalování 9. Kontrolka brzd, červená 10. Kontrolka ukazatelů směru, zelená 11. Ukazatele směru/ostřikovač čelního skla/houkačka 12. Přední pracovní osvětlení 13. Zadní vnitřní pracovní osvětlení Pokud se rozsvítí tato kontrolka, ihned zastavte motor! Spojte se s nejbližším prodejcem 21. Zásuvka zapalovače cigaret 12 V 22. Bzučák vysoké teploty motoru/nízkého tlaku oleje 23. Hlavní vypínač 24. Odpojování hnacích kol stroje č. 1 ‐ 5. 18 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 5.13 Ovládání stro
oje ‐ jeřábu
u Manévro
ování jeřábem probíhá pomocí systému 2 pák. Červeně označená tlačítka jsou funkce spojen
né se zvláštn
ním příslušen
nstvím. Neozznačená tlačíítka/páky nejsou fu
unkční, viz níže uvedený obrázek. 8 7 6 9 5
3 2 10 1 4 4
Levá Pravá
1
12 1
13 11 1. Otáččení jeřábu 2. Zved
dání/spoušttění jeřábu 3. Kyvn
né rameno směěrem ven/do
ovnitř 4. Rotáátor 5. Otevvření kleští/řezacího agreegátu 6. Zavvření kleští//řezacího agrregátu 7. Oteevření akum
mulace 8. Zavvření akumu
ulace 9. Sklo
onění dolů
10. Nakklonění nah
horu/zámekk brzzděného klo
oubu 19 11. Oššetřování ko
ořenového ssystému 12. Vyyklopení pod
dpěr do
ovnitř 13. Vyyklopení pod
dpěr ven Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 5.14 Po
ojistky 1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nitřní osvětleení
Stěraače čelního sskla/rádio/vn
15 A 15 A Napáájení pák 20 A Praccovní osvětleení zadní vnittřní 20 A Houkačka / zásuvka zapalovaače 15 A Praccovní osvětleení jeřábu 15 A Dálkková světla 7.
8.
9.
10
0.
11.
12
2.
Hlavní osvěětlení Ventilátor Pracovní osvětlení před
dní Pracovní osvětlení zadn
ní vnější Zapalováníí Nabíjení 13
14
15
16
17
19
18
K
Kryt pojistek
k 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chlaadič oleje Rezeerva Rezeerva Rezeerva Vzduchová sedaačka
Variáátor Před
dehřev moto
oru Hlavvní pojistka 20 A 15 A 15 A 25 A 175 A 20 15 A 15A 20 A 20 A 25 A 15 A Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 5.15 Hyydraulika Hydraullická soustaava je oběžn
ný systém s čerpadlem. Hydraullické čerpad
dlo nasává o
olej z nádrže a tlačí jej dále k ovlád
dacímu ven
ntilu. Než se vvracený olejj dostane do nádrže, čistí se zpětn
ným filtrem. 1
2
1. Nád
drž hydraulicckého olejee 2. Hydraulické čerrpadlo 3. Filtrr hydraulického oleje 3
padlo hydraaulického olleje: • Čerp
Čerpadllo hydraulicckého oleje je zubové ččerpadlo, které je přímo závislé naa otáčkách m
motoru. Čerpadllo je typu "d
dvojitého čeerpadla". • Ovláádací ventil: Stroj je dodáván s o
ovládacím vventilem připojeným ke svým hydraulickým ffunkcím. 21 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 • Hydraulické oleje: Pro optimální účinnost a životnost hydraulické soustavy musí být hydraulický olej určený pro použití ve venkovním prostředí a musí fungovat v širokém pásmu teplot. Olej musí obsahovat přísady bránící tvorbě pěny, zlepšující sílu olejového filmu a snižující závislost viskozity na teplotě. Doporučujeme ekologický olej. Stroj je dodáván s olejem AGROL MENDO BIO 46. Jestliže budete stroj plnit jiným olejem, měl by být zastoupen v níže uvedeném seznamu. Předtím, než použijete pro naplnění jiný olej než AGROL MENDO BIO 46, musíte se také ujistit u dodavatele, že oleje jsou vzájemně mísitelné. syntetický ester
Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Mísitelný s veškerými syntetickými estery v seznamu TRB až do poměru 50 %.
Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Mísitelný s veškerými syntetickými estery v seznamu TRB až do poměru 50 %.
Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Obecně není mísitelný s jinými produkty v seznamu TRB. Spojte se s dodavatelem. Mísitelný s veškerými syntetickými estery v seznamu TRB až do poměru 50 %.
syntetický ester Mísitelný s veškerými syntetickými estery v seznamu TRB až do poměru 50 %. Agro Oil Agrol Mendo Bio 46 syntetický ester Binol AB Binol Hyd 46 E syntetický ester Binol AB Binol Hyd 46 rostlinný/synt. ester BP Biohyd SES 46 syntetický ester Castrol Hyspin Bio P syntetický ester
Greenoils Greenplus ES 46 rostlinný Mobil EAL Syndraulic 46 syntetický ester Norsk Hydro Hyndla Bio SE 46 syntetický ester OK‐Q8 AB Holbein Bio Plus syntetický ester
Shell Naturelle HF‐E 46 syntetický ester Statoil Hydraway Bio SE 32‐68 syntetický ester Texaco Hydra 46 biologicky odbouratelný Volvo Parts 22 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 6 Pokyny pro provoz Stroj smí používat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál. 6.1 Ve chladném klimatu Ve chladném klimatu před začátkem práce se strojem vždy zahřejte motor a hydraulickou soustavu. Než motor dosáhne pracovní teploty, provozujte jej v nízkých otáčkách a nikdy jej plně nezatěžujte. Než hydraulická soustava dosáhne pracovní teploty, používejte všechny její funkce s opatrností. 6.2 Spuštění motoru Při studeném motoru je tento nutno před spuštěním nažhavit. Žhavicí poloha je označena (GL). Venkovní teplota Tepleji než 10°C +10°C až ‐5°C Pod ‐5°C
Maximální doba žhavení 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doba žhavení
není nutné asi 5 sekund
asi 10 sekund
20 sekund
Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač. Uveďte přední/zadní ovládání do neutrální polohy. Otočte klíčkem do polohy (ON). Zkontrolujte, zda svítí kontrolky a zda se aktivují měřiče. Otočte klíčkem do polohy (GL), žhavte podle výše uvedené tabulky. Přidejte trochu plynu, otočte klíček dále do startovací polohy označené (ST). Pusťte klíček ihned poté, co se motor spustí. Jestliže se motor do 10 sekund nespustí, počkejte 30 sekund a začněte od kroku 6. Po spuštění • Zkontrolujte barvu výfukových plynů. Neobvykle tmavé výfukové plyny mohou ukazovat na závažnou závadu motoru. • Poslouchejte, zda stroj nevydává neobvyklý zvuk motoru. • Nechte motor dosáhnout pracovní teplotu, než jej plně zatížíte. 23 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 6.3 Vypnutí motoru 1. Před vypnutím nechte motor běžet asi 1 minutu na volnoběh. 2. Otočte klíčkem do polohy (OFF). Motor ihned vypněte, jestliže: Začne svítit kontrolka tlaku oleje. Dojde k náhlému zvýšení nebo snížení otáček. Je slyšitelný neobvyklý zvuk motoru. Barva výfukových plynů náhle ztmavne. Dojde k náhlému zvýšení teploty vody v chladiči. 6.4
Jízda Předtím, než otočíte sedačku, nechte páky ovládání jeřábu v jejich koncové poloze proti stěně kabiny. Nebezpečí kolize s ovládáním jeřábu! 1. Zapněte si bezpečnostní pás, jestliže je tento namontovaný. 2. Spusťte motor a nechte poklesnout otáčky na volnoběžné. 3. Zkontrolujte funkce ovládacího ventilu. Obzvláště důležité je řízení. 4. Zlehka aktivujte funkce, aby se zahřál hydraulický olej. 5. Zkontrolujte, zda všechny funkce uspokojivě fungují. 6. Zkontrolujte volný průběh hydraulických hadic mezi základním strojem a jeřábem. 7. Zařaďte stupeň II na voliči redukce. 8. Zařaďte 2. rychlostní stupeň v převodovce. 9. Zařaďte stupeň pro jízdu vpřed nebo vzad. 10. Uvolněte parkovací brzdu a uveďte stroj do jízdního režimu. 11. Mírně přidávejte plyn, až se stroj rozjede. 12. Zkontrolujte funkci provozní brzdy. V případě potřeby ji před další jízdou seřiďte. 13. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy. V případě potřeby ji před další jízdou seřiďte. 14. Během provozu kontrolujte teplotu motoru a tlak oleje. 15. Za jízdy kontrolujte množství paliva. Nikdy zcela nevyjíždějte palivovou nádrž. U stojícího stroje nesmí být zapnut variátor a běžet v pracovních otáčkách. Podstatně se tím snižuje životnost řemenu variátoru. 24 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 6.5 Říízení Stroj se řídí řídicí pákou u pravvého sloupkku kabiny.
6.6
Řaazení Řazení sse provádí p
při volnoběžžných otáčkkách motoru
u a stroji v p
pracovním rrežimu. 6.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Paarkování Parkkujte stroj n
na rovné plo
oše. Vyřaaďte ovládáání pro jízdu
u vpřed/vzad. Vyřaaďte rychlosstní stupeň. Zatááhněte parkkovací brzdu
u. Spussťte zdvižnéé rameno, vvyklopte výkklopné rame
eno a otevřřete kleště. Spussťte jeřáb n
na přívěs. Vypněte motorr. ujte jej ohled
dně případn
ných poškozzení. Obeejděte stroj a zkontrolu
Odstraňte větvve a klestí z disků a pásů. 25 6.8
Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 Pohon přívěsu Aby mohla hnací kola přívěsu pohánět, musí se připojit hnací hřídel závislý na hnacích kolech. Zapnutí: 1. Nechte motor běžet na volnoběh. 2. Uveďte přední/zadní ovládání do neutrální polohy. 3. Připojte pohon přívěsu pomocí příslušného ovládání viz oddíl 5.10 Ovládání stroje. 4. Zabrzděte nožní brzdou, abyste přitlačili kola zdvojené nápravy proti hnacím kolům. Jestliže se připojení pohonu přívěsu nezdaří, jeďte se strojem pomalu dopředu a pokuste se o to znovu, zatímco je stroj v pomalém pohybu. Vypnutí: 1. Zařaďte rychlostní stupeň a přidejte trochu plyn tak, aby se stroj pohyboval. 2. Podržte stisknuté tlačítko "Ovládání zdvojené nápravy" pro uvolnění hnacích kol, viz oddíl 5.11 El. ovládání stroje. 3. Odpojte hnací hřídel závislý na hnacích kolech. 6.9
Závěrka diferenciálu V těžkém terénu lze pro zvýšení průchodnosti zablokovat diferenciál. Závěrka se zapíná za jízdy, když se jedno kolo protáčí. Tlačítko je umístěno na loketní opěře, viz oddíl 5.10 Ovládání stroje. Zapnutí: • Stiskněte tlačítko a držte je. Vypnutí: • Pusťte tlačítko Nejezděte se strojem na dlouhých trasách se zapnutou závěrkou diferenciálu. 6.10 Topení kabiny Topení v kabině regulujete otevíráním a zavíráním kohoutku. Viz 5.10 Ovládání stroje. Ventilátor v kabině by měl být stále zapnutý. 6.11 Jízda v terénu Nejezděte větší rychlostí než takovou, kterou pociťujete jako pohodlnou. Šetří se tím řidič, stroj i životní prostředí. Při provozu ve zvlněném terénu je přepravu i nakládání nutno provádět ve směru přímo nahoru nebo přímo dolů, aby se snížilo riziko překlopení. 26 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 6.12 Prráce s jeřáb
bem •
•
•
•
Snažžte se dosáh
hnout správvného rozlo
ožení náklad
du na přívěssu. Při ttěžišti příliš vpředu bud
de stroj těžkký v přední části a přívěěs se snadn
něji překlopíí. Při ttěžišti příliš vzadu se sn
níží hnací sílla. Jeřááb ovládejtee měkkými p
pohyby. Sprrávné použíívání podstaatně prodlužuje životno
ost základního stro
oje, jeřábu, hydraulickéé soustavy i přívěsu. Přři provozu vv blízkosti e
elektrického
o vedení je nutné dodrržovat zvlášštní opatrno
ost. Jeřáb byy neměl býtt ve vzdálen
nosti menšíí než 6 m od
d vedení. Přři lehkém nákladu na p
přívěsu neb
bo když pocciťujete, že přívěs má ssklon k překklopení, akktivujte zám
mek středovvého kloubu uvedením
m stroje do pracovního
o režimu, viiz oddíl 5..11 Ovládán
ní stroje. 6.13 Manévrovac
M
cí příslušensství Viz zvláštní návod k o
obsluze. 6.14 Montáž ram
M
py se zadníím osvětlen
ním •
•
Nam
montujte rampu osvětlení do držáku. Upevně
ěte ji pomoccí 2 šroubů aa gumové izzolace podle obrázku 1 Přip
pojte 7‐pólový elektrickký konektorr podle obráázku 2. (Při přepravě na odtahovéém přívěsu sse tento 7‐p
pólový koneektor připojuje do zásu
uvky ného vozidlaa) tažn
Obrázek 1 Obrázek 2 27 Návod
d k obsluze Vimek 608
Č. pro
od. 908320 7 Pře
eprava sstroje 7.1
Jízzda po veře
ejné komun
nikaci Namonttujte na stro
oj rampu see zadním ossvětlením a zpětná zrcáátka. Viz ”M
Montáž ramp
p osvětlení””. Přři jízdě po vveřejné kom
munikaci mu
usí být stroj opatřen o
osvětlením aa označením
m podle pllatných zákkonů. Paamatujte naa to, že nen
ní dovoleno
o jet se strojjem po veře
ejné komun
nikaci s nam
mon‐
to
ovanými pásy nebo řettězy, jestliže
e existuje n
nebezpečí, žže dojde k p
poškození vvozovky. 7.2
Přřeprava na odtahovém
m přívěsu Při přep
pravě stroje na odtahovvém přívěsu
u typu "dollyy", kdy kola
a přívěsu jed
dou po cestěě, musíte odpojit hnací hřídeel závislý na hnacích kolech, abystee zamezili p
poškození sttroje! Ovládaccí válce stro
oje uveďte d
do přepravního režimu tak, aby se mohl středo
ový kloub stroje pohybovat. Dbejte n
na to, aby b
byl stroj řád
dně uvázán!
Odpojtee pohon přívvěsu. Viz od
ddíl ”Ovládá
ání stroje”.
•
•
•
Odp
pojte hnací kkola. Viz od
ddíl ”Ovládání stroje”.
Uveďte ovládaccí válce stro
oje do přeprravního režimu tak, že o
otevřete ventil okruhu na malém bloku veentilů. montujte ram
mpu se zad
dním osvětleením. Viz ”M
Montáž rampy se zadníím osvětleníím”. Nam
Řiidič odpovíd
dá za to, žee souprava ssplňuje předpisy vztah
hující se na p
přepravu. Pa
amatujte na
a to, že dokkud nebudee uzavřen veentil přepra
avního režim
mu, budou o
ovládací fu
unkce strojee značně zho
oršené. Přeed použitím stroje zkon
ntrolujte, zd
da je ventil uzzavřený. 28 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 8 Dlouhodobé odstavení Servisní pokyny najdete v části ”Servis/Údržba” v příručce stroje. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pečlivě očistěte stroj. Namažte veškeré mazací body. Vyměňte olej v motoru, převodovce a úhlové převodovce. Nechte motor běžet po dobu 5 minut, aby se nový olej všude dostal. Zkontrolujte, zda chladicí kapalina vydrží v nízkých teplotách a obsahuje antikorozní přísady. Vyměňte palivový filtr. Je vhodné stroj podepřít, aby se nedeformovaly pneumatiky. Vymontujte akumulátor. Nabijte akumulátor a naplňte jej destilovanou vodou na maximální hladinu. Akumulátor uchovávejte v suchu a teple. Jednou měsíčně provádějte udržovací nabíjení akumulátoru. 29 Návod k obsluze Vimek 608 9 Schéma hydraulické soustavy 30 Č. prod. 908320 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 10 Schéma elektrické soustavy 31 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 32 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 33 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 34 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 35 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 36 Návod k obsluze Vimek 608 37 Č. prod. 908320 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 11 Náhradní díly Katalog náhradních dílů je dodáván zvlášť a může obsahovat více modelových variant, než o kterých je pojednáváno zde. Viz "Náhradní díly" v příručce stroje. Používejte pouze originální náhradní díly VIMEK. Při objednávání náhradních dílů je nutno uvádět jak číslo náhradního dílů, tak i výrobní číslo stroje/jeřábu, aby bylo zajištěno, že objednané díly budou použitelné pro Váš stroj. Ohledně nalezení výrobního čísla stroje viz oddíl "Označení". 12 Demontáž/likvidace Ohledně demontáže a likvidace se spojte s kvalifikovaným personálem. 38 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 13 Záruční podmínky Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku chybného zacházení nebo nevyhovující údržby. Firma Vimek i Vindeln AB jako výrobce poskytuje kupujícímu záruku, že nový stroj VIMEK 608 je v bezvadném stavu, nevykazuje vady materiálu ani výrobní vady. 13.1 Záruční doba •
•
•
•
Záruka se vztahuje na součásti, které se staly neupotřebitelné během 12 měsíců nebo maximálně 1000 hodin, podle toho, co nastane dříve. Záruční doba začíná běžet při dodání od firmy Vimek. Záruční podmínky platí pro kompletní stroj dodaný firmou Vimek podle potvrzení objednávky. Záruka platí pouze tehdy, jestliže byla první servisní prohlídka provedena personálem autorizovaným firmou Vimek. 13.2 Povinnosti majitele stroje •
•
•
•
Poruchu nebo závadu je nutno neprodleně nahlásit firmě Vimek nebo prodejci a opravit tak, aby se závada nezhoršila nebo nezpůsobila jiná poškození. První servisní prohlídka se provádí po 100 hodinách provozu a zákazník ji objednává s dostatečným předstihem u nejbližšího prodejce. Před provedením první servisní prohlídky musí majitel stroje objednat a uhradit potřebný materiál. Majitel stroje je odpovědný také za likvidaci vyměněných olejů a součástí, jakož i za to, že stroj bude pro servisní práce přistaven na vhodném místě. Jestliže nastane situace, kdy bude stroj vyžadovat záruční opravu v terénu, musí majitel stroje zajistit jednoho pomocníka. 39 Návod k obsluze Vimek 608 Č. prod. 908320 13.3 Rozsah •
•
•
•
•
Záruka nezahrnuje běžné spotřební produkty jako oleje, hadice, filtry, žárovky, snímače, řemeny, řetězy, vodicí lišty, pneumatiky, protiprokluzovou ochranu apod. Nevztahuje se také na jednotlivé součásti, jejichž cena je nižší než 200 SEK. Záruka nezahrnuje práce, které běžně prování řidič, jako je mazání, dotahování šroubových spojení, seřizování, jednodušší opravy a výměnu dílů, k nimž řidič/majitel obvykle nenajímá mechanika. Záruka nezahrnuje poruchy a vady způsobené: • Nedostatečnou údržbou • Chybným zacházením • Změnami provedenými kupujícím bez souhlasu výrobce, např. změnou výkonu hydraulické soustavy stroje • Škody v důsledku vnějšího zásahu. • Jestliže byl stroj provozován při teplotě pod ‐ 25 stupňů. • Škody vzniklé při použití neoriginálních náhradních dílů. Společnost Vimek není povinna poskytnou náhradu za výpadky výroby, ušlý výdělek při servisu nebo za jiné nepřímé škody v důsledku poruch nebo závad stroje. Vady nebo odchylky na součásti stroje vzhledem k obvyklému standardu, které vyžadují běžný servis nebo vyladění, nespadají do záruky, pokud nepřetrvávají po provedení servisu nebo seřízení. 13.4 Náklady na práci, dopravu a cestovné •
•
•
•
Firma Vimek se zavazuje, že vadné díly během záruční doby opraví nebo vymění za nové nebo repasované. Jestliže bude shledáno, že příslušné opatření vyžaduje nasazení mechanika, budou prodejci uhrazeny přiměřené náklady na práci. Cestovné pro pracovníky servisu se nehradí. Kupující může sám provádět opravy nebo měnit nefunkční součásti po domluvě s prodejcem v případě, že se na tom obě strany dohodnou. Díly se zasílají jako běžné zásilky, při expresní zásilce bude požadováno uhrazení zvýšených nákladů. 13.5 Materiál •
•
Veškerý vyměňovaný materiál je nutno objednávat u nejbližšího prodejce Vimek. Vyměněný díl se musí zřetelně označit informacemi o zákazníkovi, číslem stroje, popisem závady a společně s reklamačním formulářem musí být do 2 týdnů vrácen firmě Vimek k posouzení. Vrácený reklamovaný materiál bude uhrazen, pokud bude reklamace uznána. 13.6 Náhradní díly •
Záruční doba pro díly dodané během záruční doby končí současně s ukončením záruční doby stroje. 40 Návod k obsluze Vimek 608 41 Č. prod. 908320 

Podobné dokumenty

Datel č. 6 - Nepomucký ornitologický spolek

Datel č. 6 - Nepomucký ornitologický spolek dynamický rozvoj našeho spolku. Další možný progresivní vývoj připadá v úvahu pouze v případě, že by spolek do budoucna počítal s přijetím pro začátek alespoň 1 zaměstnance, který by se mohl věnova...

Více

Jihočeský kraj se stává vlastníkem letiště

Jihočeský kraj se stává vlastníkem letiště „Protože jejich návrat do vlastnictví mìsta je dnes již nereálný a ani neleží na jeho katastru, podporujeme jejich pøevod do vlastnictví Jihoèeského kraje, s nímž mìsto na rozvoj letištì založilo a...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Tento návod k obsluze platí pro model VIMEK 608.2.  Kromě tohoto návodu k obsluze dostanete při dodání další návody k obsluze a katalogy  náhradních dílů k vybavení, které si ke stroji zvolíte.  Ná...

Více

50. DIAdny - Galén Symposion

50. DIAdny - Galén Symposion Obědy budou servírovány v poledních přestávkách pouze na zahrádce u MěDK ELEKTRA a v registračním stanu. V případě špatného počasí bude kromě stanu otevřena také restaurace MěDK v 1. patře. Výbor Č...

Více