tequila mezcal

Transkript

tequila mezcal
I MEZCAL
TEQUILA
TEQUILA
Podle jedné z legend je tequila darem
z nebes, který byl seslán na zem Bohem.
Blesk zasáhl rostlinu agáve ze které zaèala
prýštit šáva. Vše vidìli Aztékové, kteøí
šávu ochutnali a zjistili, že je velmi
pøíjemná a omamná. Svùj název dostala
tequila po stejnojmenném mìsteèku
ve státì Jalisco, kde zaèali novì pøíchozí
osadníci poprvé vyrábìt nápoj ve vìtším.
Dodnes se nìkteøí lidé domnívají, že základ
pro výrobu tequily je kaktus. Pravá tequila
se však ze zákona vyrábí z rostliny agáve
(sukulent). Agáve je na svìtì pøes 300
druhù, ale jen Weberova modrá agáve
(Agave tequilana) díky malému množství
chlorofylu zaruèí, že výsledný produkt bude
ménì hoøký. Agáve pro výrobu tequily se
pìstuje v pìti mexických oblastech,
v nehostinné krajinì s nesnesitelným
vedrem, kde musí rostlina vydržet
bez kapky vody celé mìsíce.
Dalo by se øíci, že existují 4 druhy tequil,
kde dodržovaný postup výroby je shodný
jak u mixto tak u 100% agáve.
1. Blanco (také Plato, White, Silver neboli
støíbrná) je minimálnì 2 x destilovaná a již
nemusí zrát v sudech. Blanco je také
základ pro Reposado a Añejo. Je typická
svou drsnìjší chutí.
2. Joven Abocado (také Oro, Gold neboli
zlatá i když je zejména u nás prezentována
jinak, jedná se o nejménì kvalitní tequilu,
která je umìle ochucována a upravována
pøi výrobì karamelem, barvivy a aromatickými látkami. Tyto látky ochudí tequilu
o èást typické síly. Je zejména vyrábìna
pro „Gringa“ z USA a Evropy.
3. Reposado (uleželá) zraje ze zákona
60 dní až 12 mìsícù v sudech o obsahu
10-30.000 litrù. Díky tomu je její chu
jemnìjší a mìkèí.
4. Añejo (staøená) mezi znalci nejvíce
oblíbená. Má nejjemnìjší chu. Zraje
minimálnì 12 mìsícù ve státem zaplombovaných sudech o obsahu max. 600 litrù.
Obvykle se jedná o staré sudy po whisky z
Kentucky. Špièkové Añejo zraje 3 až 5 let.
Tequily Reposado a Añejo se vychutnávají
pøi pokojové teplotì z koòakových sklenic,
v žádném pøípadì se solí a citronem!
I MEZCAL
TEQUILA
El Jimador Blanco
100% de Agave
El Jimador je dnes nejprodávanìjší
prémiovou tequilou v Mexiku. Jméno
El Jimador je inspirováno mužem,
který s velkou hrdostí a péèí sklízí
nejkvalitnìjší rostliny agáve.
El Jimador Blanco je nezrající
tequila s èistou chutí agáve.
60
El Jimador Reposado
100% de Agave
Jméno El Jimador je inspirováno mužem,
který s velkou hrdostí a péèí sklízí nejkvalitnìjší rostliny agáve. El Jimador
Reposado je dva mìsíce v sudech
zrající tequila s jemnou a komplexní chutí.
60
Casco Viejo Blanco
Tequila Casco Viejo Blanco je
nezrající tequila o obsahu modrého agáve 70 %.
40
Casco Viejo Joven
Joven neboli mladá, je tequila
s obsahem modrého agáve 70 %,
která je dobarvována karamelovým kulérem. Jedná se o lahodnou
tequilu s výraznou chutí vaøeného
modrého agáve.
40
I MEZCAL
TEQUILA
Herradura Blanco
100% de Agave
Herradura je nejjemnìjší super-prémiová
tequila na svìtì od roku 1870. Jediná plnì
pøírodní tequila se vyrábí dle
tradièních postupù ze 100%
agáve bez pøidávání barviv.
Herradura Blanco je jediná bílá
tequila zrající v dubových
sudech 40 dnù.
99
Herradura Reposado
100% de Agave
Herradura je nejjemnìjší super-prémiová
tequila na svìtì od roku 1870. Jediná plnì
pøírodní tequila se vyrábí dle
tradièních postupù ze 100%
agáve bez pøidávání barviv.
Herradura Reposado je tequila
zrající 11 mìsícù, pìtkrát více,
než je bìžné, v bílých dubových
sudech.
99
Corralejo Triple Reposado
100% de Agave
Je destilovaná tøikrát. Nejprve pøes
mìdìný kotlíkový pøístroj, následnì pøes
destilaèní kolonu a na závìr
ještì jednou pøes mìdìný
kotlíkový pøístroj.
99
I MEZCAL
TEQUILA
Don Augustin Añejo
100% de Agave
Zraje 14 mìsícù uvnitø sudù
z amerického dubu a je
zvláštì vhodná pro vychutnávání v koòakových sklenièkách.
120
Olmeca Blanco
Je vyrobena z modré agáve
procesem, který podtrhuje její
výjimeènou èistotu. Chutná
nejlépe èistá s citronem
a solí.
50
Mezcal Gusano Rojo
100% de Agave
Mezcal je nápoj agáve, oproti tequile se
však liší tím, že se vyrábí z jiné agáve,
v jiných oblastech a rostliny se pøed
pálením udí. Výsledkem je jiná, nakouøená
chu. Do Mezcalu se vkládá èerv - larva
motýla, který v rostlinì agáve žije.
Domorodci vìøí, že požitím
tohoto èerva budou obdaøeni
jeho mystickými silami, všeobecnì je také èerv považován
za úèinné afrodiziakum. Mezcal
Gusano Rojo 100% Agave je
dnes jedním z nejpopulárnìjších
mezcalù na svìtì.
50

Podobné dokumenty

napojak whisky.cdr

napojak whisky.cdr odmìnìn vyjímeènì jemnou a pøesto výraznou chutí pøipomínající exkluzivní koòak.

Více

vodka - KUKUBAR

vodka - KUKUBAR kterému se øíká kontinuální destilace a kterou praktikoval již od prvopoèátku vodkový král Lars Olsson Smith. Po destilaci je produkt podroben ètyøfázovému filtraènímu procesu, a tím vzniká jeden z...

Více

napojak konaky.cdr

napojak konaky.cdr poloostrov Arabové koncem 8. století. Zde již zkušení vinaøi v prùbìhu jednoho století zaèali vyrábìt pomocí periodických destilaèních pøístrojù rùzné druhy brandy ze zkvašených hroznù a jiného ovo...

Více

Gin - KUKUBAR

Gin - KUKUBAR skoøicovníku, koøen kosatce, pomeranè, citrón. Díky své neutrální chuti je gin velmi oblíbený destilát na pøípravu koktejlù. Gin, na rozdíl od whisky, která je destilována podobným zpùsobem, nestaø...

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA když znìly jarní deštì. Do drobných dlaní krásky plakat nebudu sice, netrápí mì už lásky, noc, luna, veèernice. Vidìl jsem v troskách mìsta jak rozšlapané rùže, úsmìv, jímž žena trestá neopatrné mu...

Více