Číslo hodiny Označení materiálu 1. Unit 1

Transkript

Číslo hodiny Označení materiálu 1. Unit 1
Číslo
hodiny
1.
2.
3.
Označení materiálu
Unit 1- fráze a slovíčka
U1 - Greetings
U1 - Numbers 1- 10
4.
Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování
5.
Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků
6.
U2 Mé telefonní číslo je….(My phone number is….) procvičování
7.
U2 Kolik? (How many?) procvičování
8.
9.
10.
U3 - Toys and colours
U3 Barvy (Colours) procvičování
U3 Barvy (Colours) test
11.
U3 Hračky (Toys) procvičování - spojování obrázku a anglického názvu hračky
12.
U4 - Základní fráze - 3.roč.
13.
Samostatná práce - Revision U/1-4
14.
U5 – Abeceda
15.
U5 Abeceda (The alphabet) procvičování - spojování 1.
16.
U5 Abeceda (The alphabet) procvičování - spojování 2.
17.
U5 Jídlo (Food) procvičování - spojování:obrázek+text+zápis
18.
U5 Jídlo (Food) procvičování - práce s chybou
19.
U5 Jídlo (Food) procvičování - spojování slabik
20.
U5 Jídlo (Food) test
21.
U6 - Oblečení, 3.roč.
22.
U6 - Oblečení 3.ročník
23.
U6 Oblečení (Clothes) procvičování - spojování:obrázek+text+zapsat
24.
U6 Oblečení (Clothes) procvičování - práce s chybou
25.
26.
U6 Oblečení (Clothes) test
U6 Oblečení (Clothes) - fráze: Nosit na sobě…. (He/She´s wearing….. )
procvičování
27.
U6 - Clothes - pracovní list
28.
U7 - Čísla 1-20, 3.ročník
29.
U7 Čísla 11 - 20 (Numbers 11 -20) procvičování - spojení slova a číslice
30.
U7 Čísla 11 - 20 (Numbers 11 -20) procvičování - práce s chybou
Číslo
hodiny
31.
Označení materiálu
U7 Čísla 11 - 20 (Numbers 11 -20) test
32.
U8 Domácí mazlíčci (Pets) procvičování - spojování slabik+obrázků+textu
33.
U8 Domácí mazlíčci (Pets) procvičování - pravda nebo lež
34.
U8 Domácí mazlíčci (Pets) test
35.
36.
37.
U8 - Toby the tiger - actions - unit 8
U8 - To have - pets, 3.ročník
38.
U9 - Měsíce v roce, 3. ročník
U9 Měsíce - procvičování - doplňování slov (Months - practice - complete the
words)
39.
U9 Měsíce - procvičování - spojování čj a aj názvů (Months - practice - matching)
40.
U9 Měsíce - procvičování - spojování slabik (Months - practice -matching)
41.
Halloween
42.
Christmas - slovní zásoba
43.
Otázka a odpověď (Question and answer) procvičování - spojování
44.
U1 - Čísla 1-99
45.
U1 Čísla 10-50 (Numbers 10 -50) test
46.
Unit 1, 1.část, 4.roč.
47.
Unit 1, 2.část, 4.roč.
48.
Unit 2, 1.část, 4.roč.
49.
Unit 2, 2.část, 4.roč.
50.
U2 - Toby the tiger
51.
U2 Ve škole U2 - procvičování - spojování: obrázek a aj název (At school - practice)
52.
U2 Ve škole U2 (At school) test
53.
Unit 3, 1.část, 4.roč.
54.
Unit 3, 2.část, 4.roč.
55.
U3 Části těla (Parts of body) test
56.
Opakování 1.-3.l, 4.roč.
57.
Unit 4, 1.část, 4.roč.
58.
59.
Unit 4, 2.část, 4.roč.
U4 Jídlo - procvičování - spojování obrázek+text+zápis (Food match:picture+text+write)
60.
U4 Jídlo - procvičování - práce s chybou (Food - find and correct the mistakes)
Číslo
hodiny
61.
62.
63.
Označení materiálu
U4 Jídlo - procvičování - spojování slabik (Food - match the syllables)
U4 Jídlo (Food) test
U4 - Toby the tiger - unit 4
64.
Unit 5, 1.část, 4.roč.
65.
Unit 5, 2.část, 4.roč.
U5 Volnočasové aktivity - procvičování - práce s chybou (Free time activities - find
and correct the mistakes)
U5 Volnočasové aktivity - procvičování - spojování slov v čj a aj (Free time
activities - matching Cz.+Eng.)
66.
67.
68.
69.
Unit 6, 1. část, 4.roč.
U6 - Animals - Farm animals
70.
U6 - Animals - otázky a odpovědi
71.
U6 - Zvířata v ZOO, 4.roč.
U6 Zvířata - procvičování - spojování slabik, obrázku a napiš (Animals - practice match picture+syllables+write)
72.
73.
74.
75.
76.
77.
U6 - London ZOO
Halloween - 4.tř.
Unit 1 - Irregular nouns
Unit 1 - There is/are
Unit 2
78.
Unit 2, 1.část
79.
Unit 2, 2. část
80.
Unit 2, 3.část
81.
82.
83.
Unit 2 - Possessive pronouns
Unit 2 - To be - 1. část
Unit 2 - TO BE, 2.část
84.
U2 Rodina (Family) - test - spojování
85.
U2 Rodina (Family) - test - práce s chybou
U2 Rodina (Family) - procvičování - najdi, spoj a napiš členy rodiny
86.
87.
U2 Rodina (Family) - procvičování - přesmyčky
88.
U2 Sloveso to be (Verb "to be")-kladné a záporné věty - test
89.
U2 Přivlastňovací zájmena (Possessive adjectives)- test - spojování
90.
U2 Přivlastňovací zájmena (Possessive adjectives)- test - doplnění tabulky
Číslo
hodiny
91.
Označení materiálu
92.
U2 Where are you from? - názvy států - procvičování - práce s chybou
U2 Where are you from? - názvy států - procvičování - doplňování písmen
93.
Unit 1, 2
94.
Unit 3, 1.část
95.
Unit3, 2.část
96.
Unit 3, 3.část
97.
Unit 3, 4.část
98.
Unit 3 - To have - 1.část
99.
Unit 3 - TO HAVE, 2.část
100.
Unit 3 - Have/Has got - ?/short answers - PL
101.
Unit 3 - To be x To have, 1. část
102.
Unit 3 - To be, To have, 2.část
103.
U3 Slovní zásoba L3/A - things (Vocabulary L3/A - things) - test
104.
U3 Slovní zásoba L3/B - pets (Vocabulary L3/B - pets) - test
105.
U3 Sloveso "mít" (Verb have got / has got) - test
106.
107.
U3 Slovní zásoba L3/D - školní předměty - procvičování - spojování čj a aj
U3 Slovní zásoba L3/D - školní předměty - procvičování - kde není chyba ( School
subjects - practice )
108.
U3 Slovní zásoba L3/D - školní předměty - test
109.
Unit 4, 1.část
Unit 4, 2.část, PS - otázka
110.
111.
112.
113.
114.
Unit 4, 3.část, PS
Unit 4 - Předložky
Unit 4 - Hodiny
Unit 4 - Present simple
115.
Unit 4 - Přítomný čas prostý
116.
Unit 4 - Přítomný čas prostý - kladná věta
117.
Unit 4 - Přítomný čas prostý - zápor
118.
Unit 4 - Přítomný čas prostý - otázka
119.
Unit 4 - Přítomný čas prostý - opakování, 1.část
120.
Unit 4 - Přítomný čas prostý - opakování, 2.část
Číslo
hodiny
121.
122.
123.
124.
125.
Označení materiálu (přílohy)
U4 What´s the time? (Kolik je hodin?) - test
U4 Slovesa L4/B - procvičování - spojování čj a aj
U4 Slovesa L4/B - test
U4 Volnočasové aktivity - doplňování slov (Free time activities - complete) procvičování
U4 Volnočasové aktivity - práce s chybou (Free time activities - find the mistakes) procvičování
126.
U4 Přítomný čas prostý - procvičování (Present simple - practice )
127.
U4 Přítomný čas prostý - test (Present simple - test)
128.
Unit 5
129.
U5 Předložky místa - procvičování (Prepositions of places - practice)
130.
U5 Předložky místa - test (Prepositions of places - test)
U5 Slovní zásoba L5/A,B - procvičování - spoj obrázek a text (Vocabulary L5/A,B practice - match the picture ant the text)
131.
132.
133.
U5 Slovní zásoba L5/A,B - test (Vocabulary L5/A,B)
U5 Slovní zásoba L5/C - procvičování - spoj obrázek a text (Vocabulary L5/C practice - match the picture and the text)
134.
Unit 6, 1.část
135.
Unit 6, 2.část
136.
Unit 6, 3.část
137.
Unit 6, 4.část
138.
Unit 6 - Přítomný čas průběhový-kladná věta
139.
Unit 6 - Přítomný čas průběhový - záporná věta
140.
Unit 6 - Přítomný čas průběhový - otázka
141.
Unit 6 - Přítomný čas průběhový - opakování 1.část
142.
Unit 6 - Přítomný čas průběhový - opakování č.2
143.
Unit 6 - Přítomný čas průběhový
144.
Unit 6 - PS x PC, 2.část
145.
Present simple- affirmative -6.tř
146.
Present simple- negative + questions 6.tř
147.
Přítomný čas prostý (Presentsimple); 6th class; procvičování
148.
Pořádek slov ve větě – pracovnílistu pro 6.ročník
149.
Describing the personsprocvičovánípro 6.ročník
150.
Comparing the lives -procvičování pro 6.ročník
Číslo
hodiny
151.
152.
Označení materiálu (přílohy)
Questions- procvičování pro6.ročník
Řadové číslovky (Ordinal numbers – find and correct themistakes); 6th class; test –
práce s chybou
153.
Řadové číslovky (Ordinal numbers –matching); 6th class; test – spojování
154.
Ordinal numbers – řadové číslovky - procvičování pro 6.ročník
155.
Datumy (Dates); 6th class; procvičování
156.
Měsíce + datumy – pracovní list pro 6.ročník
157.
Datumy (Dates); 6th class; test
158.
Present continuous – number 1 - procvičování pro 6.ročník
159.
Průběžná písemná práce – pracovní list pro 6.ročník – Přítomný čas průběhový
160.
Tázací tvary a jejich použití
161.
Popis zvířete – pracovní list pro 6.ročník
162.
Části těla (Parts of body);test
163.
Revision U2/A; 6th class; test
164.
Object pronouns - 6.tř.
165.
Some / any - pracovní list pro 6.ročník
166.
Some/any/no- pracovní list - 6.tř
167.
Demonstrative pronouns - 6.tř.
168.
Demonstrative pronouns - 6.tř. – pracovní listy
169.
To be in past - 6.tř.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
To be in question- past simple -6.tř
Sloveso BÝT v minulém čase -kontrolní test pro 6.ročník
Minulý čas- slovesa – pracovní list pro 6.ročník
Minulý čas slovesa „být“ ( Past simple – verbs „to be“); 6th class; procvičování
Minulý čas prostý – kladné a záporné věty (Past simple – affirmative and
negativesentences); 6th class; practice
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs ); 6th class; practice - find and correct
the mistakes ( práce s chybou
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs ); 6th class; practice – matching
(spojování )
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs ); 6th class; test
Minulý čas prostý - kladné a záporné věty (Past simple - affirmative and
negativesentences);6th class; test
Minulý čas prostý – práce s textem a chybou (Past simple –sentences – correct
themistakes)
Přiřazování obrázku v textu v minulém čase
Číslo
hodiny
Označení materiálu (přílohy)
181.
U3 Nemoci – procvičování (Illnesses - practice)
182.
U3 Dopis, omluvenka - práce s textem
183.
Rozhovor - práce s textem
184.
Ve třídě - vybavení, nábytek
185.
Základní společenské fráze
186.
Otázky k vyplnění dotazníku a formuláře
187.
Osobní informační tabulka
188.
Popis obrázku
189.
Nakupování - práce s textem
190.
Mr. Mitch is rich - práce s textem
191.
Sporty - práce s textem
192.
Reading - Sport - práce s textem
193.
Reading - At school - práce s textem
194.
Reading - A busy Sunday – práce s textem
195.
Reading - Our family - práce s textem
196.
Reading - Machines in the home- práce s textem
197.
Reading - In the kitchen - práce s textem
198.
Reading - Jill´s room - práce s textem
199.
Reading - The house
200.
Reading - Mikes´s birthday -práce s textem
201.
Reading - Jill´s week - práce s textem
202.
Jídlo, nápoje
203.
204.
U4 How much / How many
U4 How count uncountable nouns?
205.
U4 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – test
206.
U4 Vyjádření kvantity u nepočitatelných podstatných jmen
207.
U4 Articles
208.
U4 Užití some, a, the
209.
U5 Spojené králoství UK –prezentace
210.
U5 Irregular adjectives
Číslo
hodiny
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
Označení materiálu (přílohy)
U5 Víceslabičná přídavná jména – stupňo
U5 Opposites
U5 Similes
U5 Užití as…….as
U6 Adverbs of frequency
Aktivity ve volném čase
U1 Past simple
U1 Minulý čas prostý -pravidelné a nepravidelné slovesa – procvičování
U1 Past simple – ago
U1 Family tree
Our family – fading
Neurčitá a záporná zájmena, jejich složené tvary
Other a jeho tvary
Another,other,the other -Pracovní list
U2 Užití like + ing ve větě
U2 Porovnání present simple a continuous
U3 Future with will
U3 Budoucí čas (Future tense) test
U3 Předpověď s will
U3 would you like, …… Do you want…?
U3 Předložky místa
U4 Předložky času (Prepositions- time expressions) test
U4 Past continuous
U4 Culture - Canada L
U5 London – test
U5 Definite articles
U5 Použití přítomného času průběhového k vyjádření budoucnosti
U5 Udávání směru -procvičování - spojování (Givingdirections - practice - match theczech
words with english words)
U5 Udávání směru - procvičování- doplňování slov (Giving directions - practice - complete
the words)
Lokalizace místa, směry navigaci
Číslo
hodiny
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
Označení materiálu (přílohy)
Rozhovor - popis cesty
U6 Pronouns – opakování
U6 Nepravidelná slovesa a příčestí minulé trpné
U6 Past participle – test
U6 Present perfekt (Předpřítomný čas) test
U7 Modal verbs
U7 Modální slovesa a jejich opisy
U7 Should / Shouldn´t
U8 Velká čísla - procvičování - samostatná práce (Large numbers)
U8 Every, some, any…..složeniny - procvičování ( Every, some, any….. compound - practice)
U8 Every, some, any…..složeniny - test ( Every, some, any….compound - test)
Reading - The body - práce s textem J
Státy a země
254.
Veni vidi vici: pozdravení a představení druhé osoby
255.
U1 Náležitosti dopisu
256.
U2 Předpřítomný čas (Presentperfect) - presentation
257.
U2 Předpřítomný čas -procvičování - práce s chybou
258.
U2 předpřítomný čas – užití for/since
259.
U2 For / Since in presentperfect
260.
U2 Příčestí trpné minulé – test (Past participle) test
261.
U2 Předpřítomný čas – test (Present perfect) test - tabulka
262.
U2 užití too / enough
263.
U2 Too / enough
264.
U2 Oblečení + části oblečení(Clothes + parts of clothes) -test
265.
U3 Porovnání minulých časů
U3 Minulý čas prostý a minulý čas průběhový (Past simple and past continuous) test
U3 Věci každodenní potřeby - procvičování - doplňování slov (Everyday things practice -complete the words)
U3 Věci každodenní potřeby - procvičování - práce s chybou (Everyday things practice - find and correct the mistakes
U3 Materiály - procvičování - doplňování slov (The materials - practice - complete
the words)
U3 Materiály - procvičování - práce s chybou (Materials - practice - find and correct
the mistakes)
266.
267.
268.
269.
270.
Číslo
hodiny
271.
272.
273.
274.
Označení materiálu (přílohy)
U3 Věci každodenní potřeby+materiály (Materials and everyday things) test
Správná životospráva
U3 Modala verbs in past
U4 Modal verbs in future
275.
U4 Veni vidi vici: opakování modálních sloves should / shouldn´t
276.
U4 Modal verbs - pracovní list
277.
Lidské tělo
278.
U4 Části těla (Parts of body) test
279.
U5 There is someone …ing
280.
U5 Přídavná jména (Adjectives) test
281.
U6 Present perfect gone, been
282.
U6 Been / gone - pracovní list
283.
U7 1.kondicionál
284.
U7 Frázová slovesa (Phrasal verbs) test
285.
U7 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu: So / Nor do I
286.
287.
288.
U8 Passive voice
U8 Trpný rod ( Passive voice) test
Prepositions

Podobné dokumenty

DUMY + ANOTACE - Anglický jazyk 5. ročník

DUMY + ANOTACE - Anglický jazyk 5. ročník half past, quarter past, quarter to, day, month,

Více

Everything at Once

Everything at Once Strong like a family, strong as I wanna be Bright as day, as light as play As hard as nails, as grand as a whale All... I wanna be Oh oh oh All... I wanna be Oh oh oh All... I wanna be Is everythin...

Více

Project 2 Unit 1

Project 2 Unit 1 POZOR! » ve 3. osobě jednotného čísla (» HE, SHE, IT) se ke slovesu připojuje –S (» he lives, she gets up…) ⇨ my dad plays football. (můj táta hraje fotbal.)

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných (Everyday things - practice complete the words) U3 Věci každodenní potřeby procvičování - práce s chybou (Everyday things - practice find and correct the mistakes U3 Materiály - procvičování doplňo...

Více

The influence of intralinguistic factors on the usage of

The influence of intralinguistic factors on the usage of speakers  (aged  20–30  years).  Altogether,  the  material  comprises  1740  instances  of  the  prothetic  (v)  variable.  Based  on  a   generalized  linear...

Více

Make - zsjiraskova.cz

Make - zsjiraskova.cz U2 Rodina (Family) - procvičování najdi, spoj a napiš členy rodiny

Více

charakteristika regionálních rozdílů příjmové situace domácností čr

charakteristika regionálních rozdílů příjmové situace domácností čr The equable development of regions, reaching their hamonic and balanced development and lessening regional disparities currently presents one of the basic tasks for the EU and its member states´reg...

Více