- B. Braun Avitum

Transkript

- B. Braun Avitum
1
2012
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
S pacienty po Evropě
Sicílie, Kréta, Francie, Mallorca
Str. 12
O pacientech,
zdravotnících
a pohádkových
bytostech
Rozhovor s prof. Helenou
Haškovcovou
Str. 4
Mikulášská
reportáž
Andělé i čerti na dialýze
Str. 17
ISSN 1803-7267
Světový
den
ledvin
8. březen 2012
B. Braun Avitum podporuje
Světový den ledvin
Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření 8. března 2012
Pro rodinné příslušníky a přátele dialyzovaných
pacientů nabízíme možnost přijít si
prohlédnout dialyzační středisko a pohovořit
s lékaři a sestrami o možnostech léčby
a další podpory jejich dialyzovaných blízkých.
Podrobné informace o termínech dnů
otevřených dveří na jednotlivých pracovištích
získáte na svém dialyzačním středisku.
Všechna dialyzační střediska B. Braun Avitum
naleznete na www.bbraun-avitum.cz
a www.bbraun-avitum.sk,
další informace o ledvinách na www.ledviny.cz.
Pro širokou veřejnost pak nabízíme možnost
bezplatného preventivního vyšetření ve všech
našich nefrologických ambulancích v České
a Slovenské republice. Změříme hladinu
krevního cukru, vyšetříme moč, zkontrolujeme
krevní tlak a stanovíme tzv. body mass index
(BMI). V případě nutnosti doporučíme následnou
lékařskou péči. Zvolte si dle vlastního uvážení
pracoviště, které bude nejlépe dostupné z místa
vašeho bydliště.
Naší nabídky můžete využít dne 8. 3. 2012
v době od 8:00 do 17:00 hodin.
U příležitosti loňského Světového dne ledvin bylo na dialyzačních střediscích
B. Braun Avitum v ČR a SR vyšetřeno téměř 2 000 pacientů. 20 procent z nich bylo
posláno na další nefrologické vyšetření.
transplantace
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
4
Rozhovor s uznávanou českou bioložkou
a filozofkou profesorkou Helenou Haškovcovou, která se v 70. letech minulého
století setkávala s dialyzovanými pacienty
a napomohla zavedení role psychologa
na dialyzačních střediscích.
Cestujeme14
Na základě ohlasů našich pacientů z dovolených jsme pro vás připravili řadu tipů,
kam se letošní léto můžete vydat za teplem.
Vážení čtenáři,
letošním rokem zahajujeme již 4. ročník vydávání Dialogu, časopisu nejen
pro dialyzované pacienty. Toto vydání přináší kromě tradičních rubrik také
novou sérii článků paní profesorky Heleny Haškovcové, které Vás zavedou
do historie dialyzační léčby v někdejším Československu.
Rádi bychom Vám také připomněli, že se blíží Světový den ledvin a že
i tento rok bude B. Braun Avitum na svých pracovištích pořádat akce pro
dialyzované pacienty, jejich blízké i širokou veřejnost. Podrobnosti o akcích
spojených se Světovým dnem ledvin 2012 najdete na protější straně
Těšíme se na Vás
Vaše redakce
Dnes na téma
Začátkem tohoto roku vyšel
v platnost nový
zákon o poskytování dávek pro osoby
zdravotně postižené.
Upravuje výši jednotlivých příspěvků
na mobilitu a zvláštní pomůcky.
Mikulášká reportáž
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá,
Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová,
Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
12
19
Z dialyzačních středisek Slavkov, Partizánske
a Bánovce o oslavách Mikuláše.
Hobby25
V zimě pokojové květiny příliš nezalévejte
a nevystavujte chladu, aby nezvadly.
3
LIDÉ KOLEM NÁS
„Nemocný člověk prostě nemůže být
klientem. Vždy je trpícím člověkem,
který má své obavy, naděje a strach,“
říká Helena Haškovcová, bioložka a filozofka, která se velkou
měrou zasloužila o uznání lékařské etiky jako samostatného oboru.
4
P rof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc., je známá česká bioložka
a filozofka, která se v České republice velkou měrou zasloužila o uznání
lékařské etiky jako samostatného oboru. Ve svém rozsáhlém díle se kromě
lékařské a zdravotnické etiky věnuje problematice stáří a umírání, otázce práv
pacientů, ale také tématům o něco lehčím – je autorkou knihy Můj král trpaslíků
aneb cverkologie – první česká vědecká nauka o trpaslících. Profesně se také
setkávala s dialyzovanými pacienty a v 70. letech 20. století její práce napomohla
k zavedení role psychologa na dialyzačních střediscích.
Jak se nyní daří králi
vašich trpaslíků?
Podle posledních zpráv z trpasličí říše se všem trpaslíkům,
a tedy i jejich králi, daří skvěle.
To se ovšem nedá říci o všech
občanech České republiky.
Možná bychom měli ty malé
dobré trpaslíky povolat na pomoc.
Kolik jich nyní s vámi žije?
Doma mám pro radost asi sto
malých trpaslíků, ti větší přebývají na chalupě.
Co vás k zájmu o trpaslíky
přivedlo?
Jak to bývá, okouzlení v dětství. Tatínek mi o nich četl
pohádky a potkávala jsem je
na malých železničních stanicích. Bývali tam a škoda, že už
nejsou.
Řekněte mi, jak jste se dostala od přírodních věd, které
jste původně vystudovala,
k vědám humanitním? Laikovi přijdou tyto dva světy jako
téměř protichůdné. Pletu se?
Pletete. Já jsem se totiž nemohla rozhodnout, zda jsou
„hezčí“ přírodní vědy nebo filozofie, a tak jsem Přírodovědeckou i Filozofickou fakultu
UK v Praze vystudovala najednou. V politicky uvolněných
60. letech minulého století to
šlo. Dostudovala jsem v roce
1968 a po vpádu „spřátelených“ vojsk jsem se zaměstnala v nepolitickém oboru, tedy
v imunologii. Filozofii jsem
ovšem „nezapomněla“, a tak
mě vždy zajímaly i osudy lidí,
kterým jsme prováděli imunologická vyšetření. Z mnoha
důvodů a také proto, že jsem
chtěla navázat na dobrou tradici filozofie přírodních věd,
jsem spolu s kolegy po roce
1989 celkem logicky iniciovala vznik lékařské etiky, tedy
„filozofie medicíny“, jako samostatného oboru. Tyto obory
mají k sobě opravdu blízko.
O vaší profesní cestě mezi
dialyzované pacienty se čtenáři dozvědí ze seriálu vašich
článků, které od tohoto čísla
začínají v Dialogu vycházet.
Přesto se zeptám, proč a jak
dlouho jste mezi dialyzovanými pacienty působila?
Kdysi mi zakladatel české
imunologické školy legendární prof. MUDr. Milan Hašek,
DrSc., řekl: „My nemůžeme
jen dobře odtransplantovat,
my se musíme ptát, zda jsou
transplantace cestou ke štěstí těch lidí.“ Tak jsem se ptala
těch, co na ni čekali, a v menší
míře i těch, kteří ji podstoupili. Dodávám, že tehdy i dnes
imunologové všechny kandi-
dáty na transplantace testovali a testují a provádějí typizaci.
A ještě připomínám, že na začátku mé profesní dráhy nebylo zdaleka tolik znalostí o tom,
co dialyzovaní a transplantovaní lidé prožívají, a také
samotné transplantace ledvin
byly „v plenkách“.
Jste profesorkou lékařské
a zdravotnické etiky na Univerzitě Karlově. Jak se vyvíjí
etická zralost zdravotníků?
Jsme na tom lépe než před
lety?
Jak kdy a jak kde. Lékařská,
případně zdravotnická etika
(pro sestry a další reprezentanty pomáhajících profesí), se
vyučuje na všech lékařských
fakultách a na všech typech
škol, které připravují profesionální zdravotníky. S lítostí musím ale konstatovat, že
se nabyté znalosti promítají
do praxe jen skromně.
Myslíte si, že se v dnešní
době právem hovoří o řekněme morálním úpadku
společnosti? O krizi hodnot?
Vždyť jistě i staří Řekové
říkávali „Kam ten svět spěje?
To za našich mladých let…“,
a civilizace stále existuje…
Zajímavé je, že lidé ve všech
dobách hořekovali nad úpadkem morálky a vždy se trochu
nesprávně domnívali, že „dřív“
to bylo lepší. Patrně nebylo,
jak lze vyčíst z celé řady dobové literatury. To, co je nové,
je skutečná a totální krize hodnot. Odborníci dokonce opodstatněně hovoří o hodnotově
vyprázdněné Evropě. V této
souvislosti by byla na místě filozofická úvaha. Tady jen
konstatujme, že zdravotnictví
nemůže být jiné, než je celá
společnost, i když lidé očekávají, že některé věci by se
právě ve zdravotnictví „dít neměly“. Jenže se dějí, navzdory
tomu, že existují oborové etické kodexy.
Vnímáte nějaký vývoj v postavení pacientů vůči zdravotníkům v posledních letech?
Dříve byl zcela dominantní
tzv. paternalistický přístup
zdravotníků, to znamená jejich určitá nadřazenost. Mění
se to?
Paternalistický, tj. otcovský
model vztahu lékařů (případně i dalších zdravotníků), který dobře sloužil oběma stranám (pacientům i lékařům), je
z mnoha důvodů překonaný.
Proto se zhruba před třiceti
lety v cizině a před dvaceti lety
u nás začal praktikovat tzv.
partnerský vztah, který především umožňuje nemocným
větší participaci na rozhodnutích, které se ho týkají. Vše vypadalo nadějně. Jenže „do hry“
vstoupila transformace zdravotnictví, která je sice nutná,
ale probíhá takovým způsobem, který mění základní paradigma vztahů mezi lékařem
a nemocným. Už se nemluví
o péči, už je i v zákoně zakotvena pouze služba. Vznikl tak
5
LIDÉ KOLEM NÁS
klientský model, kde pacient
je zákazník a lékař vykonavatel služby. Základní diskuse
o tom, zda je zdraví „zboží“
jako každé jiné, nebo zda je
to hodnota tak mimořádná, že
potřebuje ochranu, neproběhla.
Neskrývám, že se mi současný
vývoj nelíbí, protože si myslím, že nemocný člověk prostě
nemůže být klientem. Vždy je
trpícím člověkem, který má své
obavy, naděje a strach. Tyto
fenomény jsou však upozaděny, a tím i oblast etiky, o jejíž
úrovni jsme si povídali před
chvílí.
KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
Prof. RNDr. PhDr. Helena
Haškovcová, CSc.
bioložka a filozofka
Hudba: opery, ale i písničky
pro radost (asi se jim říká
střední proud)
Kniha: mám ráda všechny
kvalitní knihy, kromě
odborných čtu ráda
životopisy a historii
o Chodsku
Roční období: léto
Znamení zvěrokruhu: Lev
Barva: krásná hnědá
a tmavé tóny červené
Jídlo, pití: česká klasika,
a pokud bych mohla
(finančně i zdravotně), tak
kaviár a šampaňské
Osobnost: na mé
profesní pouti mě
ovlivnili: imunolog
prof. MUDr. Milan Hašek,
DrSc., filozof PhDr. Dušan
Machovec, CSc., a internista
prof. MUDr. Jan Petrášek,
DrSc. Obdivuji ale
i osobnosti z jiných oborů,
které něco dokázaly
a „hoří“ pro věc.
6
Nemělo by tedy lidstvo
definovat nějaké základní
hodnoty, mezi něž by zdraví patřilo? Ty by měly být
vyjmuty z finančního rámce.
Věřím, že většina vědců, kteří
přinesli nějaký zásadní objev,
vynález, nepracovala s vidinou ekonomického přínosu
pro jakkoli omezenou skupinu lidí, ale spíše pro blaho
lidstva jako takového, bez
rozdílu týkajícího se ekonomického postavení konkrétního člověka.
„Lidstvo“ samozřejmě takový soubor hodnot vytvořilo,
když byla formulována lidská práva. Ta jsou nedělitelná
a patří k nim i hodnoty kulturní a sociální. A mezi ty sociální patří i „právo na zdraví“
a ochranu zdraví. Druhou část
vaší otázky je třeba rozdělit.
Jistě existují vědci, kteří pracují „pro blaho lidstva“. Jenže
jsou i takoví, kteří na prvním
místě usilují o vědeckou prestiž, což lze tolerovat, ale třeba
i o finanční prospěch. Propojení některých vědeckých týmů
na přímé zadání farmaceutických firem je značné a přináší
celou řadu etických problémů.
Dokázala byste definovat
několik stručných pravidel či
rad určených zdravotníkům,
jak se správně chovat k pacientům?
Těžší otázku jste mi opravdu
nemohl dát. Potíž je, že na ni
nedokáži odpovědět v několika
větách.
A opačně: pro pacienty by
to formulovat šlo?
První rada: Každý pacient
by se měl slušně, ale důrazně
ptát svého lékaře na všechno,
co mu není jasné a co se týká
jeho léčby i způsobu života
s nemocí. Lékař je povinen nemocnému vše vysvětlovat tak
dlouho, až je pacient s odpověďmi spokojen a rozumí jim.
Ostatně písemný informovaný souhlas dokonce obsahuje
větu: „Měl jsem možnost ptát
se svého lékaře na všechno, co
mě v souvislosti s léčbou zajímá.“ Druhá rada: medicína
je mocná, ale není všemocná.
Pacienti by měli vědět, že lékaři udělají vše, co je v jejich
silách, ale vždy, všechno a úplně vyléčit nemohou. Klientský
model vede mj. pacienty k požadavkům, které nemohou být
vyplněny. Trocha pokory před
zákonitostmi konečného lidského života je zcela na místě.
Často se ve svých pracích
zaměřujete na otázku umírání a smrti. Zaznamenala jste
od roku 1989 nějaký posun
v tom, jak naše společnost
na tuto problematiku nahlíží?
Sama jste byla mezi prvními,
kdo se u nás začal této problematice seriózně věnovat,
veřejně o ní hovořit.
I když se v posledních letech
o umírání a smrti více hovoří,
základní pohled na problematiku závěru života se u většinové společnosti příliš nezměnil.
To ostatně není překvapující,
uvážíme-li, že je oceňováno
především mládí a zejména
ekonomický úspěch. Do takového kontextu „chmurné úvahy“ přece „nepatří“. Odmítání
smrti tedy trvá a chuť něco
změnit má menší část lidí. Je
obdivuhodné, že právě oni jsou
úspěšní s projekty hospicové
péče, ať již institucionální nebo
domácí.
Nechci být nezdvořilý, ale
zeptám se: Máte sama z umírání a ze smrti strach?
Popravdě: bojím se umírání,
nebojím se smrti. Všiml jste si,
že všichni lidé nakonec „umějí“ umřít?
Jak se coby filozofka díváte na možnost dalšího bytí
po ukončení pouti po této
zemi? Přece jen se ve svém
životě potkáváte s lidmi, jako
jsou profesor Jan Sokol nebo
profesor Tomáš Halík.
Nevěřím v život po smrti a nevěřím v Boha. Respektuji ale
opačné názory jiných lidí.
Ostatně s Tomášem Halíkem se
znám od dětství a s Janem Sokolem nyní sdílím jednu pracovnu, takže vím, že jejich víra
je hluboká a opravdová.
Děkuji vám za rozhovor.
Luděk Hajský
víte, že…
„Dřevní“ doby
české dialýzy I.
Vzpomínání
V pozadí
Prof. Haškovcová
s Jindrou Pavlicovou na dialýze
na pražském
Strahově
V ětšina lidí, kteří se ocitli v roli pacientů, vítá
informace o svém aktuálním
zdravotním stavu a o tom, co
je v budoucnosti čeká a nemine. Ráda se ale také poučí
i o tom, jak se konkrétní ne-
moc léčila kdysi a co prožívali někdejší pacienti. Tento
obecný zájem o historii vlastní nemoci, způsoby její léčby
i odvážné lékaře, kteří ji prosazovali do praxe, se samozřejmě týká i těch, kteří jsou
zařazeni do chronického dialyzačního programu.
Hned v úvodu prozradím,
že jsem v 70. letech minulého
století docházela z vlastního
zájmu do dialyzačního centra jedné pražské fakultní nemocnice. Zajímalo nejen mě,
ale i tamní lékaře, co prožívají
lidé, kteří se tam léčí a s nadějí čekají na transplantaci
ledvin, která by jim umožnila
normální život a osvobodila
je od časově náročného dojíždění na několik hodin trvající
dialýzu. Moje zjištění pak profesoru MUDr. Albertu Válkovi
DrSc.,* posloužilo jako podklad
pro zřízení funkce psychologa.
Dnes je přítomnost psychologů
na takových pracovištích standardní, tehdy se však jednalo
o novinku. První psycholožkou
v dialyzačním centru v nemocnici na pražském Strahově se
stala Irena Burdová. Zbývá doplnit, že můj zájem o dialýzované pacienty pramenil z faktu, že jsem v té době pracovala
na Oddělení klinické imunologie FN II Praha, kde jsme mj.
prováděli řadu vyšetření čekatelů na transplantaci ledviny.
V současné době je situace
zcela jiná, proto připomeňme,
že tehdy se pacientům většinou
pravda o jejich závažné nemoci
neříkala a uplatňovala se strategie tzv. milosrdné lži. Ovšem
s výjimkou pacientů, kteří měli
Prof. Haškovcová na dobovém snímku s prof. Válkem
7
víte, že…
být zařazeni do chronického
dialyzačního programu. Těm se
pravda prostě říci musela, neboť v opačném případě hrozilo,
že by pacient situaci podcenil,
někdy by na dialýzu nepřijel
nebo přijel pozdě, a tím ohrozil
i spolupacienty.
Navíc bylo víceméně známo, že umělých ledvin je nedostatek a že na každého, kdo
potřebuje dialyzační léčbu, se
nedostane. Tento palčivý etický i praktický problém, komu
dialýzu poskytnout a komu
ne, řešili v počátcích dialyzační terapie lékaři na celém světě. Z odborné literatury jsme
věděli, že někteří takovou psychickou zátěž neunesli a dokonce spáchali sebevraždu.
Situace byla svízelná a dospělo
se k názoru, že lékaři mají dát
„politikům správná čísla“, kolik čeho potřebují, a sami mají
„jen“ léčit, nikoliv řešit ekonomické problémy.
I když tehdejší Československo bylo ze zemí socialistického bloku první, které uvedlo
umělou ledvinu do klinické
praxe, a také bylo první zemí,
kde ji nakonec bylo možné nabídnout každému, kdo ji potřeboval, situace v 70. letech
20. století rozhodně nebyla
„růžová“. Představte si, že dokonce existoval plán, který si
vytýčil, že do roku 1976 bude
v každém kraji republiky nej-
Napojování pacientky na dialýze na Strahově
méně šest (!) dialyzačních přístrojů.
Jak tedy na uvedenou situaci
reagovali tehdejší nemocní?
„To byl tedy šok. Byl jsem tenkrát ve slušné kondici. Doktor
mi doslova řekl: ,Čeká vás dialýza, odoperování obou ledvin
a transplantace.“ Podobnou
situaci tehdy prožívali všichni
nemocní a mnozí vyjadřovali
potřebu si o tom všem popovídat, nejlépe třeba s psychologem. Současně ale pociťovali
jistou radost, že právě na ně se
usmálo štěstí a umělá ledvina
pro ně byla k dispozici.
Mnoho obav se týkalo osobních perspektiv nemocných.
* Prof. Albert Válek byl dlouholetým předsedou České nefrologické společnosti, dvakrát členem výboru Evropské dialyzační a transplantační
společnosti (EDTA), členem výboru Evropské společnosti pro umělé
orgány (ESAO) a členem redakčních rad řady zahraničních časopisů.
V roce 1980 zorganizoval v Praze prestižní kongres Evropské dialyzační
a transplantační společnosti (EDTA) a v roce 1988 kongres Evropské
společnosti pro umělé orgány (ESAO).
8
„A to sem budu muset chodit až do konce života?“ „Lze
se vůbec naučit žít s přístrojem?“ „Nestrašil mě ten lékař?
Třeba se to zlepší a budu zase
moci žít bez neumělé ledviny.“
„A jak to přijme rodina? Neopustí mě kvůli tomu partner
či partnerka, když nemohu ani
na dovolenou?“ Tehdy si totiž
nebylo možné domluvit dialýzu v zařízení v místě případné
dovolené.
Zejména muži se živě zajímali o technické parametry
dialyzačního přístroje a mnozí
by jej v případě potřeby dovedli jistě i „spravit“. Bez výjimky však každého zajímalo,
zda to „ta mašinka umí“.
První fází života s přístrojem označovali lékaři jako líbánky. Symbolicky byl totiž
„políben“ přístroj, který zachraňoval život. Dnes o bezpečném provozu přístroje nikdo nepochybuje, tehdy ovšem
bylo všeobecně známo, že
léčba dialyzačním přístrojem
je novinkou a mohou ji provázet nejrůznější technické
problémy. A nejen to: stalo
se, že nastal výpadek proudu,
a příslušná nemocnice neměla
k dispozici vlastní zdroj. Pak
nezbylo nic jiného, než že se
všichni členové ošetřujícího
týmů snažili co nejrychleji
všechny pacienty „odpojit“.
Když pacienti pochopili, že
jim lékař říkal pravdu a že žít
s přístrojem budou „navždy“,
docházelo k tzv. rozčarování.
Jediným světlem v obtížích
byla možnost transplantace.
Na všechny pak čekala dlouhá fáze tzv. adaptace na život
s přístrojem. A právě s pochopením rodiny i odbornou pomocí psycholožky ji pacienti
nakonec dobře zvládli.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Fakulta humanitních studií UK, Praha
PORADNA
? Je mi 18 let, brzy mi bude
19, a od 17 let se léčím
na ledviny. O velkých prázdninách jsem ležela v nemocnici
se zánětem ledvin. Momentálně jsem přišla z kontroly
a čeká mě průplach ledvin.
Chtěla jsem se zeptat, co to
vlastně je a jak to probíhá?
Průplach močového měchýře probíhá tak, že se močovou
trubicí zavede katetr (tenká
hadička) a močový měchýř se
naplní sterilní tekutinou.
Při opakovaných zánětech
močových cest jsou prováděny tzv. urodynamické testy:
cystometrie (zjišťuje, kolik je
močový měchýř schopen udržet tekutiny) a uroflowmetrie (zjišťuje, jak rychle moč
z močového měchýře vytéká).
Na internetu najdete řadu odkazů, kde jsou vyšetření popsána.
Problém nevidím v tom, že
vám bude prováděno vyšetře-
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
ní, ale v tom, že na něj jdete
a nic o něm nevíte. Pokud lékař
ordinuje pacientovi vyšetření,
navíc vyšetření invazivní, měl
by svého pacienta informovat:
1. k čemu je vyšetření důležité a jak výsledek vyšetření
ovlivní další léčebný postup
(pokud víme dopředu, že výsledek vyšetření nebude mít
vliv na změnu léčby, je zbytečné vyšetření provádět);
2. jak se vyšetření provádí;
3. jaké můžeme očekávat
komplikace daného vyšetření.
Pro velkou část vyšetření
jsou dnes používány tzv. informované souhlasy. Jsou to
písemné dokumenty popisující
průběh a možné komplikace
daného vyšetření. Podpisem
pacient potvrzuje, že byl řádně
poučen. To však svádí k pocitu,
že vydáním popsaného papíru
a zajištěním si podpisu pacienta lékař splnil svou povinnost
pacienta informovat.
Nebojte se svého lékaře
zeptat. Ptejte se nejen „co“
a „kdy“, ale také „jak“ a „proč“.
? Dobrý den, můžete mi
prosím napsat, jak se nazývá vazač fosforu obsahující
hydroxid hlinitý? Lze tento lék
koupit v lékárně, nebo je pou-
ze na předpis? Rádi bychom
využili přípravek při léčbě naší
kočky, která trpí chronickým
selháváním ledvin (samozřejmě po konzultaci s veterinářem). Veterinární medicína
má v této oblasti omezené
možnosti.
Fosfor se sice počítá mezi
uremické toxiny, ale nejspíš
není příčinou úmrtí při selhání
ledvin, které není léčeno náhradou funkce ledvin. Proto
se domnívám, že samotným
podáváním vazače fosforu selhání ledvin kočky nevyřešíte. Kdysi byl hydroxid hlinitý
základní látkou léku Aludrox,
který byl před dvaceti lety
používán jako vazač fosforu
u dialyzovaných pacientů. Pro
toxicitu hliníku bylo toto používání ukončeno. Hydroxid
hlinitý je dosud součástí tzv.
antacid, léků potlačujících překyselení žaludku přímou reakcí s kyselinou solnou v žaludku. Např. v léku Maalox nebo
Anacid je kombinován s hydroxidem hořečnatým. Přeji vaší
kočce hodně štěstí.
Vážení čtenáři,
své dotazy nám zasílejte
na adresu redakce:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy:
[email protected]
[email protected]
nebo prostřednictvím internetu
v poradně na
www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat
personálu dialyzačních
středisek B. Braun Avitum.
9
DNES NA TÉMA…
S chválený návrh zákona
z dílny Ministerstva práce
a sociálních věcí představuje
zásadní změny v oblasti péče
o osoby se zdravotním postižením (OZP), a to především
v dávkovém systému. Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro
zdravotně postižené, které byly
poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy,
resp. samosprávy, tak od ledna
příštího roku vzniknou nově
pouze dvě dávky, a to PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU a PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU.
Systém administrace a samotná výplata těchto dávek budou zajištěny na jednom místě
v rámci Úřadu práce ČR, resp.
krajské pobočky ÚP. Zákon
také upravuje průkazy pro OZP,
které nahradí dosavadní průkazy pro přiznání mimořádných
výhod. Rozsah výhod poskytovaných podle dosavadní právní úpravy zůstane zachován.
Průkaz OZP (tj. průkaz TP,
ZTP a ZTP/P) bude součástí
elektronické karty sociálních
systémů a bude vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku
na mobilitu. Průkaz lze přiznat
také samostatně bez vazby
na uvedené dávky. V průběhu
přechodného období však budou dosavadní papírové průkazy nahrazeny elektronickou
kartou sociálních systémů.
Dávky pro osoby zdravotně
postižené platné od 1. 1. 2012:
I. Příspěvek na mobilitu
Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude
poskytována osobám starším
jednoho roku, které nejsou
schopny zvládat základní ži10
Nový zákon
o poskytování dávek
pro osoby zdravotně
postižené
Vládní návrh zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, který
připravilo ministerstvo práce a sociálních
věcí v rámci sociální reformy, podepsal
27. října 2011 prezident České republiky. Cílem
zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti
dávkové pomoci poskytované osobám se
zdravotním handicapem, snížení nákladů
na administraci dávek a zvýšení komfortu
klienta. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2012.
votní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši
400 Kč měsíčně (tj. maximum
4 800 Kč za rok), o dávce roz-
hodne Úřad práce ČR, resp.
krajské pobočky ÚP.
Nová dávka sloučila tyto
dřívější dávky:
▪ Příspěvek na individuální
dopravu
▪ P
říspěvek na provoz motorového vozidla
II.PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ
POMŮCKU
Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určena
osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo
těžkým zrakovým postižením
nebo těžkým mentálním postižením. O dávce rozhodne Úřad
práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP.
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí
v šedesáti po sobě jdoucích
kalendářních měsících přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu
odečítají ty částky, které osoba
v tomto období vrátila nebo jejich vrácení bylo prominuto).
Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které
umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo
ke styku s okolím apod.),
na zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.
Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytne v případech:
a)Příspěvek na zvláštní pomůcku
▪ pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude nižší než
24 000 Kč, poskytne se příspěvek jen v případě, pokud je
příjem osoby (nebo osob s ní
společně posuzovaných) nižší než osminásobek životního
minima, v případech hodných
zvláštního zřetele lze poskytnout příspěvek, i když příjem
přesahuje uvedenou částku
životního minima. Výše příspěvku se stanoví tak, aby
DNES NA TÉMA…
spoluúčast osoby činila 10 %
z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
▪ pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude vyšší než
24 000 Kč, spoluúčast osoby či
osob společně posuzovaných
bude činit také 10 % z této ceny
▪ pokud osoba nebude mít
dostatek finančních prostředků
na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím
na celkové sociální a majetko-
vé poměry osoby či společně
posuzovaných osob může určit
nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
▪ maximální výše příspěvku
nesmí být vyšší než 350 000 Kč
b)Příspěvek na pořízení motorového vozidla
▪ výše příspěvku se stanoví
s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také k příjmu
osoby či osob s ní společně
posuzovaných podle zákona
o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním
a majetkovým poměrům
▪ maximální výše příspěvku
na pořízení motorového vozidla
nesmí přesáhnout 200 000 Kč,
opětovně lze příspěvek přiznat
po uplynutí 10 let
Cílem schváleného zákona je zjednodušení systému
v oblasti poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, jeho zefektivnění, zvýšení
Osmisměrka
"Učení v mládí je (TAJENKA 1), učení ve stáří (TAJENKA 2)"
osmisměrka
čínské přísloví
adresnosti a v neposlední řadě
také vytvoření komfortnějšího
postupu pro samotné klienty.
Těmito změnami se také dosáhne významné úspory státních výdajů na administraci
dávek, avšak nikoliv na úkor
příjemců dávek. Úplné znění
zákona naleznete na stránkách
Senátu PČR – www.senat.cz.
Mgr. Michaela Černá,
DS Dialcorp SDaT
Návod:
Luštěte ve všech osmi směrech
a ze zbylých písmenek čtěte
po řádcích tajenku.
ACCEPT, AEROMECHANIKA,
ANDROMEDA, ANTONÍN,
APERITIV, APOŠTOL, BENZÍN,
CEDNÍK, DOKONALÁ,
DOUČOVÁNÍ, EŠALON, EVIDENCE,
FRUSTRACE, GILGAMEŠ,
HEULIEZ, HNĚTENÍ, ILONKA,
IMOBILNÍ, INDUSTRIALIZACE,
INTERJECTION, JOSEFOV,
KINETIKA, KLNOUT, KŠTICE,
LEŽENÍ, LIGHTING, LOLARD,
LUPÍNKY, MAGNIFICIENCE,
MANÉŽE, MANTRY, NATAŠA,
NAZPÁTEK, NEKONAT, NESVÁR,
NOCLECH, OBLIČEJE, OBRUBÍ,
ODVÁŽNÁ, OHNICE, OZOBAT,
PLÍSNĚNÍ, PORTAUPRINCE,
PROSEBNÍK, PŘÍZNAK, ŘIDINA,
SHOZENÍ, SIROTCI, TRUSKA,
UBÝVAT, UČENÍK, VENDELÍN,
ZAINTERESOVATI, ZINKOVÁNÍ,
ZMAŘIT, ZOBNOUTI, ZPEVNIT,
ZVOLNIT
11
CESTUJEME
S pacienty po Evropě
V letošním
prvním vydání Dialogu
jsme nechali prostor ohlasům
pacientů, kteří se v loňském roce
e
vydali
na dovolenou do zahraničí. Navštívíme
li
Sicí
s nimi Chorvatsko, Krétu, Itálii, Francii, Mallorku
a Sicílii. Doufáme, že jejich zážitky budou ostatním sloužit jako tip
na letošní prázdniny a pomohou zmírnit obavy z cestování. Léto je sice
ještě daleko, ale dovolenou s dialýzou je praktické řešit v předstihu.
Kréta
Dialýz
– Ret
a: Ge
neral
hymn
o
Paní J
clinic
an
„Askl
ipios“
dialyz a Mrázová
www.a
,
ační s
sklipi
t
ř
e
disko
os-cre
„Dobr
Fakul
ý den
te.gr
t
n
í nem
paní M
za po
ocnic
álkov
moc p
e Brn
á, chc
ři zaji
probě
o:
i Vám
šťová
hlo v
j
e
n
š
í
napro
t
d
ě
celá p
i
a
j
e
l
ýzy na
dnou
stém
oliklin
poděk
Krétě
pořád
ik
gieny
ovat
v Ret
ku. D
, neby a, ve které
h
i
a
y
l
mnu.
ý
l
z
s
a je s
problé
e nac
čaj ne
V
še
hází.
oukro
m, do
bo vo
Co se
má ja
stá
du
jen do
týče p
ko
poruč ). Není pro vali jsme i
ravide
it.“
blém
svačin
l hy
se do
mluvi y (toust, ká t ang
vu,
licky.
Mohu
Mallorca
Ma
llo
rca
Krk
Chorvatsko – Krk, Omišalj
Dialýza: Poliklinika REDIAL,
zdravstvena ustanova za hemodijalizu i internu medicinu
Pan Ján Appel,
dialyzační středisko B. Braun Avitum, Bratislava:
„Chcem Vám zo srdca poďakovať za sprostredkovanie dialýzy
v Chorvátsku na Krku. Aj vďaka Vám mohli moji rodičia absolvovať plnohodnotnú dovolenku pri mori. V podstate prvýkrát vo
svojom živote.“
Samotná dialýza sa nachádza pri veľkorysom parkovisku obklopená bohatou zeleňou. Vzdialená je asi 2 km od mestečka Omišajl a 5 km od mestečka Njivice. V oboch mestách sa
dá nájsť slušné ubytovanie či už v súkromí alebo v hoteli. My
12
sme spali v hoteli Miramare, ktorý sa nachádza priamo
na promenáde mestečka Njivice a z každej izby je krásny
výhľad na more.
Tento hotel sme si vybrali preto, lebo mamina je imobilná a hotel je uspôsobený pre imobilných návštevníkov.
(www.miramarenjivice.hr). Z hotela na dialýze sme boli autom asi o 5 minút voľným tempom.
Samotný ostrov Krk ponúka rôzne možnosti výletov (Baška, Krk,
Malinska, Vrbnik) či prechod trajektom na iné okolité ostrovy (Cres,
Rab a pod.). Komu chýba väčšie mesto, taktiež je z Krku na skok do Rijeky. V každom prípade odporúčam návštevu počas septembra. Je
tam už minimum dovolenkárov, more je teplé a väčšina obchodov
a reštaurácií je ešte v prevádzke.
Sicílie – Marsala
vidět na vlastní oči krásu jihu Itálie, kam jsme dosud
Dialýza: dialyzační středisko sítě Diaverum,
na svých cestách po Itálii nezavítali.
http://diaverumholidaydialysis.com
Pacient dialyzačního střediska B. Braun Avitum, Praha:
„I když jsem již před pěti lety musel být pravidelně dialyzován z důvodu selhání ledvin, rozhodně to pro mne neznamenalo konec
s cestováním. Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila
do EU, je i pro dialyzované pacienty z České republiky cestová-
zkušenostech pocit, že jedu do neznámého prostředí.
Technické vybavení střediska bylo na vysoké úrovni a pro-
ie
Sicíl
fesionální přístup personálu byl samozřejmostí. Do standardu dialyzačního ošetření patřila i výborná svačina a v pravdě
ní s ledvinovým handicapem poměrně snadné.
Pokud jde o dialyzační středisko Diaverum
v Marsale, rozhodně jsem neměl po svých dosavadních
úžasná italská káva. Takový komfort rozhodně není všude v Ev-
Celá rodina máme rádi Itálii, jezdíme tam jak v létě
ropě pravidlem.
k moři, tak i v zimě lyžovat, tak jsme se rozhodli letošní léto s rodi-
Co však bylo na mém pobytu na dialyzačním středisku
nou strávit na Sicílii, kde jsme zatím ještě nebyli. Jelikož jsem již dvakrát
v Marsale zdaleka nejpříjemnější, byla přátelská atmosféra, která
během svých cest po Itálii využil možnosti být dialyzován v síti dialyzač-
zde panovala. Lékaři i část ošetřujících mluvili anglicky, což pobyt na dia-
ních středisek Diaverum, kde mi vyšli vstříc a poskytli mi dialyzační léčbu
lýze ještě zlepšilo. Já sám se učím trochu italsky, a tak čas na dialýze se
na vysoké úrovni, obrátil jsem se i letos s prosbou o pomoc na paní Leticii
spíš podobal jazykovému kurzu než léčebnému výkonu. Pokud jde o Sicí-
Gargáno.
lii samotnou, naplnila zcela moje očekávání a popis našich četných výletů
po celém ostrově by vydal na samostatný článek.
Po asi čtrnácti dnech jsem dostal odpověď, že mám zajištěnu dialyzační
léčbu v městě Marsala, kam jsme měli na prázdniny namířeno. Na cestu jsme
se vypravili autem. I když cesta z Prahy do Marsaly na Sicílii měří 2 500 km,
výstup na Etnu a rozhodně i pobyt na dialýze ve středisku Diaverum v Mar-
nebylo to pro nás překážkou. Během cesty, která trvala dva dny (s přespáním
sale patří k nezapomenutelným zážitkům naší letošní dovolené.“
Krásná příroda, křišťálově čisté moře, úžasné historické památky,
v Neapoli), jsme se se synem střídali v řízení a měli jsme tak skvělou možnost
Itálie – Bibione
Dialýza: Nefrologia Portogruaro, dialyzační středisko
Bibione
Pan Alexandr Marculinec, dialyzační středisko B. Braun Avitum, Galanta
Pana Marculince vyzpovídala kolegyně z dialyzačního střediska v Galantě paní
Eordoghová. Nejednalo se totiž o jeho první cestu do Itálie.
Chodíte dvakrát ročne na dovolenku do Talian-
Môžete porovnať dialýzu tam a u nás, líši sa v niečom?
ska na Bibione, preto pýtať sa, ako sa Vám tam
Ide iba o nepatrné zmeny, napríklad ihly po napichnutí lepia iba jedným ši-
páči, je asi zbytočné...
rokým leukoplastom, stroje neumývajú, iba nasprejujú a poutierajú, nemajú
Áno – je to blízko, je tam veľmi pekne, páči sa nám tam. Cesta na Bibione
roztok v bandaskách, ale vo vakoch.
trvá asi 6 hodín. Bývame v hotelovom apartmáne, kde je malý aj veľký bazén a pomerne lacná strava. Chodíme na obedy aj večere. Lepšie mi vyho-
Máte cestovateľský sen, ktorý by ste si chceli splniť?
vuje ranná smena, lebo poobede môžem zájsť k moru.
Určite by som sa rád pozrel na Sicíliu, zaujímala by ma aj Kalábria a tiež by
bolo zaujímavé navštíviť Nórsko.
Môžete nám opísať, aká je dialýza na Bibione? Koľko majú dialyzačných monitorov? Koľko je v službe sestier, lekárov, pomocného personálu?
Odporučili by ste aj ostatným pacientom, aby cestovali na dovolenku?
Na dialýze majú 6 strojov, 4 polohovacie kreslá a dve postele s váhou - je
Pomáha vám to?
to rozdelené na tri miestnosti po dvoch strojoch. Sú tam dve sestry a jeden
Určite, podľa možnosti treba chodiť aj mimo sezóny, sú tam trhy, v septem-
lekár (ten je tam stále), je tam aj poliklinika, odtiaľ chodí upratovačka. Lekár
bri vínne slávnosti, je tam nočný život. Za dialýzu sa nič neplatí, prepláca to
vie trošku po poľsky, jeho manželka je z Poľska, dá sa dohodnúť aj nemecky.
poisťovňa. Dá sa vybaviť aj lacnejšie ubytovanie, sú tam tiež kúpele. Vždy,
Sály sú klimatizované, s televíznym prijímačom. Stravu podáva upratovačka,
keď sa vrátim, som oddýchnutý, plný elánu, takže dovolenku určite odpo­
väčšinou 1 malý croissant, kávu alebo čaj. Personál je veľmi milý, lekár chodí
rúčam.
z Portogruáro, je to sezónna dialýza od 1. mája do polovice októbra.
13
CESTUJEME
Anti
bes
Francie – Antibes
Mallorca – Palma de Mallorca
Dialýza: B. Braun Avitum
Dialýza: Policlínica Miramar, www.policlinicamiramar.com
Paní Helena Klimešová,
v Antibes
Ľudmila Svitková,
dialyzační středisko B. Braun Avitum, Ústí n. Orlicí
dialyzační středisko FMC, Bratislava
„Dialyzovaní lidé to nemají na dovolených vůbec jednoduché. Nej-
„Vážená pani Málková, už je to viac ako dva mesiace
větší problém u většiny starších lidí je jazyk – domluvit se. Ale vše se
odo dňa, keď sme sa vrátili z veľmi peknej dovolenky v Antibes.
dá překonat. Zážitky z pobytu u moře případné nepříjemnosti bohatě
Ozývam sa neskoro. Bola to naša prvá dovolenka v období manželkinej
vyrovnají.
dialýzy. Všetko fungovalo bez problémov. Manželku vozil na základe rozhod-
Já jsem na Mallorce byla už podruhé. Vybrala jsem si hotel Tropico Playa
nutia lekára z hotela do dialyzačného centra a späť taxík – bez poplatku.
v lokalitě Palma Nova, kterou jsem již znala. Dialýza probíhá ve státním
Mali sme dosť času videť veľa pekných miest na Riviére a užiť si aj pláž
zařízení (Policlínica MIRAMAR) v hlavním městě Palma de Mallorca. Bez
a more.
problému zde funguje platba zdravotní kartou EHIC.
Manželka sa dlhé obdobie pred dialýzou bála, že to bude koniec dovolen-
Velice důležitá je také skutečnost, že pro pacienty jezdí ambulance pří-
kám a už sa nikam nedostane. Skutočnosť, že aj pri dialýze môže absolvovať
mo k hotelu a zase je přiveze zpátky. Od letošního hotelu to bylo cca 25 km,
dovolenku, jej psychicky veľmi prospela. Bola to pre ňu úplne zásadná vec.
ale shodou okolností se mnou byla na dialýze i paní z Čech, která byla
na hotelu v Santa Ponsa. Ten je od dialýzy vzdálen ještě mnohem více.
Veľmi ste nám pri tom pomohli – hľadali termíny, ochotne komunikovali
a radili. Patrí Vám za to veľká vďaka. Z časového odstupu ešte viac oceňu-
Dialýza probíhala vždy v pohodě, personál byl velmi milý, vstřícný, do-
jem Vašu pomoc.
konce dávali drobné občerstvení. Co se týče domluvy, já anglicky nebo německy vůbec neumím, ale základní potřebné výrazy jsem si našla v ces-
Na záver jednu príhodu.
Na železničnej stanici v Nice pri ceste do Antibes nás okradli – doklady, pe-
naplánovali od 17 do cca 22 hodin. Neztratila jsem tedy z dovolené žádný
niaze, fotoaparát, kamera, mobil, bankové karty – všetko bolo preč. Stalo
den jako loni na Lanzarote, kdy jsem ze třinácti dní strávila v nemocnici
sa to o desiatej ráno a o jednej mala byť manželka na dialýze v Antibes. Mu-
celých šest dní.
seli sme ísť na policajnú stanicu. O dvanástej sme ešte stále boli na polícii.
Dal som policajtovi kontakt na centrum a poprosil som ho, aby tam zavolal.
čitá pláž byla přímo naproti hotelu a nádherný výhled z balkonu vedl přímo
Za menej ako desať minút bola pri policajnej stanici sanitka a odviezla nás
na moře. Protože rádi poznáváme i jiná místa, než je hotelová pláž, půjču-
do Antibes – rovno do dialyzačného centra a mňa potom do hotela, takže
jeme si vždy nějaké autíčko a projezdíme celý ostrov. Stojí to za to. Hlavně
manželka to stihla.
hornatá severní část ostrova, kde byly překrásné výhledy z odpočívadel sil-
Ubytování bylo velice pěkné, čisté a kuchyně byla výborná a pestrá. Pís-
Vždy si na dovolenke delím doklady, peniaze a karty na dve rôzne mies-
nice. Za návštěvu jistě stojí zátoka s kaňonem Sa Calobra, městečka Vall-
ta, teda sme síce so stratou, ale bez vážnejších problémov mohli absolvovať
demossa, Soller a samozřejmě historická část hlavního města Palma de
zvyšok dovolenky.“
Mallorca (královský palác, katedrála, stará radnice atd.).“
7 9 5
1
2 6 9 3
4
2
2 5
6
8
4 3
7 9
2 7 8
4
6
5 3 1 7
8
14
tovním slovníčku. Letošní dovolená se mi velice líbila i proto, že dialýzu mi
Dialyzační střediska B. Braun Avitum
v Plzni , Teplicích a Třinci zajistily
pro dialyzované pacienty bezdrátové
připojení na internet přes Wi-Fi .
Žádná
číslice
nesmí v jednom
příprava i pro
doběseprobíhá
sné
V souča
řádku opakovat dvakrát
Bratislavu a plánují se další místa.
Žádná číslice se nesmí v jednom
sloupci opakovat dvakrát
Sudoku
ádná číslice se nesmí ve čtverci
Ž
3x3 opakovat dvakrát
Snadné
Obtížné
6
8 7
2 1
8 6
8
3
4 3
6
7
2
9 4
1
2
1 5
7
3
7 5
1
3
Prázdninové dialýzy 2012
Česká a Slovenská republika
Zveme Vás na naše tradiční místa – na jižní Moravu do Lázeňského domu Slavkov, do Lázní
Luhačovic s dialyzačním ošetřením v Uherském Brodě nebo na Slovensko na Oravu. Více informací
naleznete v nabídce pobytů v příštím čísle Dialogu.
Chcete-li si již nyní zarezervovat nový druh pobytu ve Slavkově u Brna zaměřený na životní styl
dialyzovaných pacientů, napište si o leták prázdninových dialýz pro rok 2012 na adresu Centra
prázdninových dialýz.
Zahraničí
Chorvatsko – více informací najdete na str. 24, lhůta pro přihlášení do 20. 2. 2012
Individuální pobyty – s požadavkem na zajištění prázdninové dialýzy se obraťte na Centrum
prázdninových dialýz co nejdříve. Ošetření Vám zprostředkujeme:
v Itálii: Bibione, Sicílie
v Chorvatsku: Medulin, Rovinj, Zadar, Makarská
ve Francii: Antibes, Sallanches
na Lanzarote
na Krétě: Rethymno
na Mallorce: Palma de Mallorca
na dalších místech po celém světě
B. Braun Avitum s.r.o. | Centrum rekreačních dialýz
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | Tel. +420 271 091 922 | Fax +420-271 091 923
e-mail: [email protected] | www.prazdninove-dialyzy.cz
REPORTÁŽ
B. Braun pomáhá Thajsku
Nedávné záplavy v Thajsku byly nejvážnější za posledních padesát let a staly se nejnákladnější katastrofou v dějinách země.
Povodně ovlivnily osudy více než 12,8 milionů lidí. Naštěstí se situace v souvislosti se záplavami zlepšila. Voda ustoupila,
i když některé oblasti dosud zůstaly zaplavené. Byla také zahájena obnova zaplavených průmyslových podniků.
Koncern B. Braun myslí na ty, kdo nepřežili, a na jejich rodiny. Rozhodl se pro dlouhodobou pomoc a založil účet pro dary
zaměstnanců. Jakmile skončí záchranné
programy zajišťované v prvním období významnými humanitárními organizacemi
a bude obnoven alespoň náznak infrastruktury, chce tyto peníze použít na výstavbu školy nebo nemocnice, aby vytvořil
nějakou naději do budoucna.
Křest knihy
o Evě Jiřičné
v Café B. Braun
N a konci listopadu se v prostorách Café B. Braun
uskutečnila autogramiáda naší
první dámy české architektury,
držitelky Řádu britského impéria Evy Jiřičné.
Výběr místa nebyl náhodný Café B. Braun patří mezi poslední architektonické skvosty této
slavné zlínské rodačky realizo-
vaná v České republice. Proto se
zde také uskutečnil křest knížky
Prostory a dialogy Evy Jiřičné
autora Karla Hvížďaly.
Na setkání s ní přišly desítky lidí v čele s autorem knihy
Karlem Hvížďalou, historikem
architektury a odborným publicistou Zdeňkem Lukešem
a spoustou známých osobností
z řad umělců, zpěváků a byznysu.
Kniha Karla Hvížďaly je mimořádné dílo a představuje
známou autorku jako filozofku prostoru a tvůrkyni, která
klade zásadní důraz na dialog
s klientem. To je jasně patrné ze staveb realizovaných
v České republice (Praha, Zlín)
i v zahraničí. Součástí knihy
jsou rovněž vzpomínky rodinného i osobního charakteru
a biografie Evy Jiřičné s uvedením výběru z jejích realizací.
Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale zvláště laic-
kým zájemcům o architekturu
a design a všem, kteří si chtějí
vytvářet svůj vlastní prostor.
redakce
V úterý 20. prosince 2011 zemřel ve věku 79 let pěvec a dlouholetý sólista opery Národního divadla, držitel
Thálie za celoživotní dílo pan Václav Zítek. Pan Zítek byl v roce 1981 oceněn cenou Grammy, v roce 1985
získal Zlatou desku Supraphonu, byl jmenován laureátem státní ceny 1981 a národním umělcem v roce 1985.
Jeho náhlé a nečekané úmrtí nás velice zasáhlo. Bylo nám velkou ctí poznat tuto velkou hvězdu v rámci
programu prázdninových dialýz.
Za Centrum rekreačních dialýz
Ing. Helena Málková
16
MIKULÁŠSKÁ REPORTÁŽ
Vianočné reminiscencie
Na naší dialýze
Na naší dialýze ve Slavkově
děje se něco v každé době.
V létě se konalo grilování se sázením stromů,
to jsem se zrovna nedostala z domu.
A nyní, kdo by to byl řek,
měli jsme mikulášský večírek.
To už jsem si nemohla nechat ujít
a udělal chybu ten, kdo nechtěl přijít.
Měli jsme možnost se pobavit,
udělat svícínky, perníčky nazdobit.
Nebo obrázky na sklo malovat
a hvězdičky z papíru poskládat.
Samozřejmě nechyběl svařák a chlebíčky,
k dobré náladě přispěli lékaři i sestřičky.
Mikuláš, anděl i čertice přišli
a každému malý dárek přinesli.
Přípitek a uzená kýta z rukou primáře
chutnaly jak všechno ostatní výborně.
Pěkná byla i dialyzační mašina perníková,
kterou vyrobila Lenka Sedláková.
Bylo to opravdu skvěle strávené odpoledne.
Posedět, odreagovat se – to každému sedne.
Také výzdoba byla opět skvělá,
jak už se na naší dialýze dělá.
Vždyť k dobré pohodě přispívá
a všem se tu lépe přebývá.
Máme tu zkrátka skvělý dialyzační kolektiv,
který se snaží, aby se nám žilo líp.
Jsem ráda, že jezdím zrovna do Slavkova,
a těším se na další společné setkání znova.
Celému kolektivu za vše ze srdce děkuji a přeji,
aby se vždycky dobře měli.
ý všetkýVianočný čas… túžobne očakávan
vždy iný
sa
mi. Každý rok podobný, a pred
ticho
dza
Vchá
- nádherný, neopakovateľný.
spás čím
,
do našich príbytkov so všetkým
ru
osfé
Atm
.
jame najkrajšie sviatky roka
dí.
ahra
nen
Vianoc žiadna iná
Zažívame vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich
najbližších a akosi väčšmi vnímame a cítime tú prevzácnu
voňu domova. Vieme sa usmiať,
podať ruku, potešiť niekoho iného…. Vieme poprosiť o odpustenie tých, ktorých sme sklamali,
a zároveň odpustiť tým, ktorí nás
ranili…. Čas Vianoc prináša prívepotešenie,
tivosť, znášanlivosť, láskavosť a ti človeka
tnos
ktoré sa ako prirodzené vlas
prejavujú práve v tomto období.
ách v ParAj na našich dialyzačných stredisk
Bebravou
nad
tizánskom a v Bánovciach
atmoočná
vian
zavládla v čase adventu pred
staa za
aliť
sféra. No našli sme si čas spom
ych
blízk
nám
h,
viť sa, urobiť niečo pre inýc
očne
spol
ci
Všet
ľudí…, pre našich pacientov.
mu stolu
sme zasadli k sviatočne prestreté
pripomesi
a pod vianočným stromčekom
vianočná
,
itok
nuli sviatky. Slávnostný príp
čnospolo
od s
kapustnica, koláčiky a darček
tvána sť
rado
a ti B. Braun vyčarili úsmev
ráva
Rozp
v.
rach všetkých našich paciento
am
ienk
spom
či
niu príhod, spievaniu kolied
i nebolo
na tých, ktorí už nie sú medzi nam
dobrá
ä
najm
konca kraja… Panovala ale
nami
zi
med
osti
nálada a pocit spolupatričn
na.
rodi
á
veľk
a
všetkými… veď sme ako jedn
,
enia
zum
poro
Zaželali sme si sviatky plné
lásky a spokojnosti…
úspešný
Na záver prajeme všetkým vám
s neho
poča
vás
vstup do nového roka, nech
vnú­
vám
me
sprevádza pevné zdravie, želá
h
alýc
z m
sť
rado
tornú silu, stály zmysel pre
lás,
iskry
kej
ľuds
i veľkých vecí života, veľa
ližších
ky na rozdávanie a potešenie najb
u.
a ľudí blízkych nášmu srdc
sa udrPrajeme vám pokoj v duši, ktorý nech
ží po celý budúci rok.
Na dialýze ve Slavkově
se stále něco děje
Po úspěšné akci „Sázení stromků“
spojené s grilovací párty, která se kona
la
na konci prázdnin, jsme se rozh
odli
uspořádat mikulášský večírek pro
pacienty a jejich rodinné příslušníky.
Součástí večírku byla samozřejmě
návštěva Mikuláše a jeho čertovského
doprovodu, který za každou přednese
nou
básničku či písničku všechny zúča
stněné pacienty i jejich příbuzné podarov
al
malým voňavým dárkem.
Za asistence našich šikovných sest
řiček měl každý přítomný možnost vytv
ořit vánoční svícen, nazdobit pern
íčky,
vyrobit hvězdičku na stromek a na
malovat obrázek na okno s vánočním
motivem.
Předvánoční náladu zpříjemnila
vůně
svařeného vína a spousty dalších
dobrot, a tak každý odcházel spok
ojen
a dobře naladěn. Na závěr bychom
rádi
všem popřáli úspěšný start do novéh
o
roku 2012.
Kolektiv dialýzy Slavkov u Brna
ske
Tímy dialyzačných stredísk Partizán
a Bánovce nad Bebravou
Marie Plisková, pacientka DS Slavkov u Brna
17
HOBBY
K vetoucím rostlinám dokonce vadí i jablka či
pomeranče v misce na stole.
Trpí hlavně kvetoucí a tropické
rostliny, jako jsou orchideje či
banánovník. Zimu většinou naopak spolehlivě a snadno přežijí
ibišek, dracéna, tchynin jazyk či
gumovník. Při dodržení sedmi
základních pravidel, jak o ně
přes zimu pečovat, ale mohou
do jara ve zdraví přežít všechny.
1. Zalévejte jen jednou
za týden
Rostliny chřadnou, a tak je lidé
víc zalévají. „Většina pokojových rostlin úspěšně přečká sucho, nejvíce jich zahyne právě
kvůli nadměrnému zalévání,“
upozorňuje Petr Novák z Bauhausu, specialista na zahradu. Zálivku rostlinám omezte,
i když žloutnou a shazují listy.
Rostlinám v zimě omezte zálivku, víc ocení rosení
Přes zimu stačí zálivka jednou za týden. „Zalévejte jen
tolik, aby rostliny neuhynuly
a abyste v nich nepodněcovali růst. Květináč by neměl být
mokrý,“ radí Čestmír Böhm,
majitel Botanického zahradnictví v Praze.
K tomu je vhodné rostliny
denně rosit. „Rosení je třeba omezit jen v místnostech
s teplotou pod 15 stupňů,“ říká
Magda Lebišová z květinářství Rozkvetlý domov ve Žďáru nad Sázavou. Když se vám
stále nedaří správně zalévat,
zkuste samozavlažovací květináč a minerální substrát, třeba
Převzato z
18
i typy s elektrickým vytápěním,“ popisuje Magda Lebišová.
Sedm tipů, jak v zimě zacházet
s pokojovkami, aby nezašly
Rostlinám chybí denní světlo, proto přes zimu
méně rostou a nepotřebují tolik péče. Zato jsou
náchylné na přelévání a na tepelné šoky ze
střídání horka od radiátorů a ledového průvanu
při větrání.
keramzit. Přemokření potom
hrozí méně.
2. Květiny postavte k oknu,
ale pozor na větrání
Pokud okny netáhne, je dobré
rostliny na zimu postavit co nejblíže ke světlu. Při nedostatku
slunce mohou začít opadávat.
„Dejte však pozor při větrání.
Rostliny mohou snadno nastydnout a poté uhynout,“ varuje
Čestmír Böhm. Když chcete větrat, raději květiny postavte dál
od okna. Během mrazů rostliny
nedávejte mezi závěs a okno
nebo mezi dvojitá okna.
3. Nestavte květináče
k radiátoru
Hrnkové rostliny mají na zimu
rády spíše chladnější prostředí.
V přetopeném bytě se jim nemusí dařit, zvlášť u radiátoru
či kamen. Hnědnou a usycha-
jí, květy odkvetou. Pěstujete-li
rostliny za oknem, snažte se je
nedávat přímo nad radiátor.
Vhodné je květiny aspoň
na noc postavit do chladnějšího prostoru, třeba do předsíně.
Výjimkou jsou tropické rostliny, jako ananasovník, cykas či
orchideje, těm teplo vyhovuje.
Některé náročnější orchideje či masožravky naopak ocení
okenní pařeniště či pokojový
miniskleník. „Je to plastový box
o velikosti 40 až 50 centimetrů.
Drží se v něm vlhko a existují
4. Z listů otírejte prach,
ošetřete je leskem ve spreji
Z lesklých listů je dobré jednou
týdně utřít prach. Na ty chlupaté použijte štěteček. „Listy
udržujte čisté, aby mohla rostlina přijímat světlo. Pomůže
lesk (lak) na listy, který odpuzuje prach,“ doporučuje Petr
Novák. Přípravek obsahuje
parafinový olej, který funguje
i jako ochrana proti škůdcům,
koupit se dá koupit v zahradnictví či hobbymarketu. Měl
by se stříkat ze vzdálenosti
asi 30 centimetrů, stačí třeba
jednou za tři měsíce. Jen dejte pozor na nábytek, zanechává skvrny. Nehodí se na palmy, kapradiny, orchideje či
na rostliny s chlupatými listy,
jako jsou fialky.
5. Kontrolujte přítomnost
škůdců a hned se jich zbavte
Aspoň jednou za týden rostliny
prohlédněte, zda je nenapadli
škůdci. V zimě se to stává častěji
než jindy. Pokud škůdce objevíte, nečekejte na jaro a co nejdříve je zlikvidujte, aby se nešířili
na další rostliny. Přečtěte si rady,
jak zbavit škůdců pokojovky
i rostliny zimující v chladu.
Někdy stačí otřít listy vlhkým hadříkem nebo je ospr-
Trendem je návrat tchyniných jazyků
▪Současným trendem jsou rostliny s minimálními nároky
na pěstování, nejlépe extrémně strohých tvarů, jako jsou
tchynin jazyk, juka či dracéna. Často v kombinaci s rostlinami
měkkého tajemného vzhledu, jako jsou kapradiny.
▪Z kvetoucích patří k nenáročným rostlinám orchidej phalaenop­
sis, africká fialka saintpaulia, lopatkovec či kalanchoe.
▪Z nekvetoucích rostlin jsou to monstera, fikus, pepřinec,
nolina neboli sloní noha, fittonie, filodendron či zamiokulkas.
PŘÍBĚHY ČTENÁŘŮ
chovat. Když to nepomůže,
na místě je postřik. „Pokud
ho nechcete provádět přímo
v bytě, rostliny nevynášejte
ven, mohly by utrpět tepelný
šok. Vhodnější je použít vytápěnou chodbu nebo koupelnu,“ radí Čestmír Böhm. Není
třeba se bát jedovaté chemie,
rozšiřuje se nabídka přípravků
na přírodní bázi.
6. Kvetoucí rostliny hnojte
a chraňte před ovocem
Hnojení přes zimu většinou
není potřeba, naopak rostlinám
škodí. Živiny potřebují pouze
ty, které právě kvetou. Rostlině, která má přebytek minerálů, rychle rostou slabé výhony,
kořeny zahnívají, listy schnou
či houbovatí. A pokud chcete,
aby se květy dlouho udržely,
nenechávejte v míse na stole
pomeranče nebo jablka. Z dozrávajícího ovoce se odpařuje
etylen, který urychluje odkvétání. Zvláště citlivý je brambořík, etylen ale škodí i řezaným
květinám.
7. Při převozu rostliny dobře
zabalte
V zimě se nemusíte bát kupovat
nové pokojové rostliny. „Problémem je ale přeprava, kdy
rostliny mohou utrpět tepelný
šok i během krátké doby. Například kroton nebo vánoční
hvězda na to bouřlivě zareagují
ztrátou listů a náprava trvá velmi dlouho,“ říká Čestmír Böhm.
„Doporučuji nakupovat v květinářstvích, kde vám je pečlivě zabalí, aby vám po cestě nezmrzly,“ doplňuje Magda Lebišová.
Rostliny vystavené před obchodem nebo na podlaze za dveřmi
raději nekupujte vůbec.
T Sme
ako jedna veľká
rodina
ýždeň pred vianočnými
sviatkami 2010 som bola
na základe nepriaznivých výsledkov hospitalizovaná v nemocnici. Nebudem vás, priatelia, unavovať informáciami
o tom, kedy a aké vyšetrenia
som absolvovala, no napokon
som z toho všetkého pochopila, že budem chodiť na dialýzu, pretože moje obličky vypovedali službu.
Nikdy som si nemyslela,
že skončím na dialýze – túto
vetu som si v duchu s hrôzou
opakovala, keď som si ako-tak začala v nemocnici uvedomovať, čo ma čaká. S chabými predstavami, ako to bude
ďalej, som do svojho slovníka postupne začlenila slová
nefrológia, dialýza, kaval, fistula a niekoľko ďalších, ktoré
sa stali mojimi sprievodcami
v každodennom živote. Prišla
ľútosť, plač, klasická otázka
prečo práve ja. Svoju malú
vojnu – ja verzus choroba –
som si tak ako každý musela
vybojovať sama. Časom som
tento boj zvládla a zmierila
som sa s novou situáciou. Človek má vždy (aspoň) dve možnosti a je len na ňom, ktorú
si vyberie. Plakať, nadávať,
ľutovať sa nepomáha a je to
aj zbytočné. Z vlastnej skúsenosti môžem dnes povedať, že
aj s dialýzou sa dá žiť pekný
a plnohodnotný život.
Nemalou mierou nám pacientom náš údel pomáha
zvládať zdravotnícky personál
B. Braun Avitum v Bánovciach nad Bebravou na čele
s pani primárkou MUDr. Jankou Šiškovou. Lekárky, zdravotné i sanitárne sestry – to je
kolektív vynikajúcich, odborne
zdatných, milých a ochotných
ľudí plných optimizmu, ktorí
neberú svoju prácu ako zamestnanie, ale skutočne ako
poslanie. Nikdy im nechýba
úsmev na tvári, humor, dobrá
nálada. Pritom si my pacienti
často ani neuvedomujeme, že
sú to tiež manželky a matky,
ktoré môžu mať takisto svoje
zdravotné problémy alebo rodinné starosti. V práci nedajú
najavo nevôľu, zlú náladu alebo neochotu. Spolu prežívame
príjemné chvíle a spolu smútime, ak sa niekto z pacientov
poberie do večnosti.
Pekné spoločné chvíle sme
prežili aj v pondelok 19. decembra 2011, keď nám naše
sestričky pripravili malé vianočné posedenie. Bola kapustnica, koláče, dokonca aj darčekové balíčky od spoločnosti
B. Braun. Čaro tohto milého
stretnutia dotvárali koledy
a krásne vyzdobený, rozžiare-
ný vianočný stromček. A keď
zaznela pieseň piesní Tichá
noc..., každý z nás zmĺkol,
ponoril sa do svojho vnútra
a tichučko ďakoval za túto
krásnu chvíľku, ktorej nám
bolo dopriate dožiť sa. A ešte
čosi bolo okrem ihličia cítiť vo vzduchu – „človečinu“,
ľudskosť, lásku, snahu urobiť
nám radosť a pomôcť zabudnúť na naše trápenie.
Priatelia, vy všetci s podobným osudom ako ja, nestrácajte nádej, silu, optimizmus.
Život je taký krásny a dá sa
v pohode prežiť s kavalom
na hrudi alebo fistulou v ruke.
Vždy sa pre niečo alebo niekoho oplatí žiť. Buďme vďační
za to, že existujú „zázračné
mašinky“, ktoré nám niekoľkokrát do týždňa zachraňujú
život. Ďakujme za každý prežitý deň s našimi blízkymi,
s tými, ktorých máme radi.
Každý človek v živote niečo stráca, ale aj niečo nové
nachádza. Ja dnes po roku
môžem povedať, že som našla
ďalšiu rodinu. Je úžasné mať
toľko milých ľudí okolo seba,
ktorí sú pre nás oporou a robia život krajší a radostnejší.
Mgr. Hana Melicherová
B. Braun Avitum Partizánske
19
PRO LEPŠÍ NÁLADU
P o dvou letech manželství
jsem si koupil motocykl
Norton 500 SV se sajdkárou.
Byl na ní ještě držák na kulomet. Motocykl byl předválečné
výroby a kořistí z druhé světové války.
„Lidi budou čumět,“ řekl
jsem Jarmile jednoho hezkého
dne.
„Na co?“ zeptala se má žena.
„Na nás, až pojedeme v Karlových Varech s naším nortonem.“
Nasadil jsem si na hlavu helmu. Sám jsem si ji nabarvil
a ozdobil. Byla pomalovaná
stříbrnými hvězdičkami. Trochu
jsem si připadal jako slavný závodník. Mému vzhledu napomáhala také kožená bunda se
zipy. Na rukou jsem měl dlouhé
kožené svářečské rukavice. Jarmila si vzala na krk modrý šátek a na očích měla tmavé brýle
z Leningradu. Dostala je od našeho kamaráda Luby, který je
přivezl z hokejového zájezdu.
Vypadala nepatrně jako Sophia
Loren. Seděla v sajdkáře s naší
čubou boxerkou Almou. Ten
dobrý pes se chvěl a měl schlíplé uši. Bál se nortona jako čert
kříže. Do Karlových Varů jsme
dojeli z Kladna za tři hodiny.
Lázeňské město nás překvapilo
a zároveň zklamalo.
Jeli jsme pomalu, za námi
dým z výfuku. Míla Sýkora,
můj kamarád, mi doporučil,
abych si do nádrže přidával
petrolej.
„Podívej se, jak jsou ti lidé
blbí,“ upozorňoval jsem Jarmilu, „hlavně že mají na silnici
palmy a fíkusy! Motají se
v jízdní dráze a pijí tu odpornou vodu z porcelánovejch
konviček na zalejvání kytek!“
20
Výlet do
Karlových Varů
„A ještě na nás ukazují, že
jsme blbí my,“ rozčilovala se
Jarmila.
„Už toho mám dost,“ vykřikla Jarmila a částečně se
v sajdkáře vztyčila. Alma začala štěkat a má žena se rozháněla rukama a dělala na lázeňské
hosty jako na hejno husí:
„Kšá, kšá, kšá! Pletete se
v jízdní dráze! Naučte se předpisy!“
Ozvaly se i sprosté nadávky.
„Dělají nám mezinárodní
ostudu,“ volal jsem na ženu.
Neujeli jsme ani sto metrů,
když jsme byli zastaveni příslušníky Veřejné bezpečnosti.
V té chvíli se začaly ozývat
rány z výfuku. Měl jsem v něm
drátěnky na nádobí a asi se
jedna uvolnila.
„To je jako ve válce,“ křičel
krátkozraký majitel žlučových
kamínků.
Policajti neboli příslušníci se
probrali z údivu a začali jednat.
„Víte, kudy jedete?“ zeptal
se přísně starší.
„Po Karlových Varech!“ odpověděl jsem slušně.
„Jedete po kolonádě!“ zapíchl mi prst do prsou starší
strážce pořádku.
„Ničí nám vřídla,“ vzkřikla
šedivá pacientka v kožichu.
„Soudruhu řidiči, to jsem
ještě neviděl, a jsem tady
od pětačtyřicátýho roku,“ udiveně říkal starší.
„Copak jste si nevšiml zákazu?“
„Já žádnej zákaz neviděl,
přísahám!“ zvedl jsem dva prsty. Jen taktak jsem zachytil
norton, který se rozjel.
„Tak já vám ho ukážu!“ výsměšně řekl starší a mladší dodal: „Tak my vám ho ukážeme!
A řekněte té doze, ať nevrčí!“
Nechal jsem příslušníka při
tom, že naše boxerka je doga,
a tlačil jsem motocykl i s Jarmilou a psem k místu činu. Čumilové šli za námi. Zajímavé,
že i ti, kteří byli v lázních z důvodu invalidity. Jako by na své
berle zapomněli.
Příslušníci přistoupili důležitě ke značce a mladší se
na mne výsměšně podíval:
„Tak je tu značka zakazující
vjezd? Vidíte ji?“
„Ne!“ řekl jsem. Příslušník
pohlédl na značku. Viselo
na ní sako dělníka, který s pivem v ruce opravoval obrubník u chodníku. Starší příslušník chvíli přemýšlel, a potom
rázně rozhodl:
„Jeďte domů opatrně, a když
uvidíte zakrytou značku, odkryjte ji a raději si ji prohlédněte. Mohl by to být zákaz
vjezdu!“
Lázeňští čumilové nespokojeně hlučeli. Bylo jim líto, že
jsem nedostal pokutu. Starší
ale ukázal na značku a moudře
řekl:
„Neviděl, tak jel!“
Cestou ke Kladnu se ozvala
zamyšlená Jarmila.
„Pepiku, teď jsem si vzpomněla, vždyť jsme na tu kolonádu vjeli z druhé strany.“
„Já vím,“ překřikoval jsem
motor, „ale tam nebylo na značce zákaz vjezdu přehozený
sako!“
Josef Fousek
Otištěno se
souhlasem
autora
ČARUJEME V KUCHYNI
PŠTROSÍ VEJCE
120 g mletého masa
(80 g hovězího a 40 g
vepřového),
sůl, pepř, majoránka,
1 stroužek česneku,
1 syrový vaječný bílek,
1 vařené vejce,
25 g strouhanky,
50 g cibule,
20 g sádla
240 g brambor,
voda, sůl,
máslo na omaštění
(1 porce) E
(2 porce)
Mleté maso okořeníme, osolíme,
přidáme syrový bílek a strouhanku.
Dobře promícháme. Polovinu
natvrdo uvařeného vejce obalíme
masovou směsí tak, aby vznikla
celistvá koule.V pekáči rozpustíme
sádlo a vložíme koule. Přidáme
cibuli pokrájenou na měsíčky.
Pečeme při 200 °C po všech
stranách do zrůžovění. Podáváme
s vařeným bramborem.
1921 KJ, B 20 g, T 27 g, S 39 g, K 627 mg, P 242 mg
ZAPEČENÉ BAGETKY
Bagetky k zapečení
(balení 6 ks),
120 g mletého masa
(80 g hovězího a 40 g
vepřového),
sůl, pepř,
1 ks bílé papriky,
malá feferonka,
plátkový sýr Eidam 30%
na ozdobu,
kečup
(1 porce = 3 bagetky) E
(2 porce)
Připravíme si náplň
z okořeněného mletého masa,
nadrobno nakrájené bílé papriky
a feferonky (velmi málo – jen
na chuť). Bagetky rozkrojíme
napůl a bohatě naplníme
masovou směsí. Navrch dáme
úzký plátek sýra a kečup.
Zapékáme v troubě na 180 °C.
1640 KJ, B 16 g, T 15 g, S 47 g, K 362 mg, P 202 mg
HOVĚZÍ PLÁTKY S KAPIÍ
180 g (2 plátky) roštěné,
sůl, pepř,
15 g rostlinného oleje,
100 g cibule,
10 g nakládané krájené
kapie,
slabý hovězí vývar,
5 g polohrubé mouky
200 g špeclí nebo
nevaječných těstovin –
příprava dle návodu na
obalu
(2 porce)
Omyté a osušené plátky
naklepeme, opepříme
a osolíme. Na oleji zpěníme
nadrobno nakrájenou cibuli.
Přidáme plátky masa, které
opečeme z obou stran.
Podlijeme vývarem, přidáme
kapii a dusíme do změknutí.
Zahustíme moukou a povaříme
cca 10 minut.
(1 porce) E
2402 KJ, B 29 g, T 14 g, S 85 g, K 474 mg, P 222 mg
Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy K(draslík) P(fosfor)
21
PRO LEPŠÍ NÁLADU
LESNÍ
ZVÍŘE
20.DEN
MAYTAJENKA
SKÉHO
1
MĚSÍCE
TROJICE
JEDNOTKA
INFORMACE
ZN.
RYPÁK
ČESKÝCH
DIVOČÁKA
LETADEL
PTAČÍ
PERA
VYSOKÁ
OBUV
SPOJKA
JAPON.
SÍDLO NA
OSTROVĚ
HONŠÚ
HOLEČKOVA
KRONIKA
AUTO
OBSAZENO
KALY
GIGANT
ZN.ASTATU
ZOLŮV
ROMÁN
ÚŘEDNÍ
SPISY
KÓD
TURKMENISTÁNU
ZN.
ŽVÝKAČEK
AMER.
RASOVÁ
ORGANISACE
CAVYKY
DEN
SPLATNOSTI
RÁTA
POJIVO
PODNIK
ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU
MUŽSKÉ
RUSKY
JMÉNO
(13.9.) JEZERO
KÓD MARSHALLOVÝCH
OSTROVŮ
ŠPATNĚ
PODPĚRA
PRO
CHROMÉ
SILNÝ
PROVAZ
ŠIKMO
ZESÍLENÝ
ZÁPOR
HRANIČNÍ
POPLATKY
NICOLAS
DOMÁCKY
INIC.
HEREČKY
KOŘÍNKOVÉ
DÉLKA
OPILÝ
SPZ
KOMÁRNA
MŘÍŽKA
STAROEGYPTŠTÍ VLÁDCI
ZN.
AKTINIA
ŽENSKÉ
JMÉNO (11.8.)
ZNAČ.
SINUS
ANGL.ESO
MPZ ČÍNY
A TCHAJWANU
KANTOVY
INICIÁLY
TEXTILNÍ
ROSTLINA
BÝT
BEZ
PENĚZ
SPZ
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
SPZ
MOSTU
SOCHAŘSKÉ
DÍLO
DRMOLA
Lev Nikolajevič Tolstoj
VÝTVARNÝ
SLOH FR.
CÍSAŘSTVÍ
JAPON.
TISKOVÁ
KOROZE AGENTŮRA
SPOJENÉ
STÁTY
PŘÍJMENÍ
TROSEČNÍKA
FR.ČLEN
URČITÝ
TAJENKA 3
TAJENKA
2
PLAVOVLASÝ
SPZ
OLOMOUCE
LÁMÁNÍM
ODDĚLIT
OSTEN
ZAKALENÉ
„Všechny sťastné rodiny
jsou si navzájem podobné,
každá nešťastná
rodina je ...”
(tajenka 1–3)
ZN.OSMIA
AUTOMOTOKLUB
(ZKR.)
MĚSÍČNÍ
KRÁTER
NA
JAKÉ
MÍSTO
KONEC
MODLITBY
ZASÍVATI
KLECE
NA
DRŮBEŽ
KMEN
NA
ZPŮSOB
MASTURBACE
RUSKÁ
ŘEKA
VÝBĚŽEK
PEVNINY
DO MOŘE
BEDNĚNÍ
ZÁVODY
NA
KULIČKOVÁ
LOŽISKA
PRVNÍ
MUŽ
LIBERECKÉ
VÝSTAVNÍ
TRHY
(ZKR.)
PLÁČ
TENISOVÝ
ÚDER
SLOVEN.
JESTLIŽE
ANGL.OVÁL
OBJEM
OBCHOD
V
LOŇSKÉM
PRO
ROCE
KUTILY
TEĎ
UMĚLÁ
VODNÍ
NÁDRŽ
UČITEL
NĚM.
VÝCHOD
STARŠÍ
MRAVNÍ
ČESKÉ NĚM.KE
ZÁKLAD
JMÉNO
UMĚLECKÁ
BESEDA
(ZKR.)
NĚM.
ÚHOŘ
ODLÍTI
SLOVEN.
OREL
EVROPSKÝ
SOCIÁLNÍ
FOND
SPZ
HRADCE
KRÁLOVÉ
SAMEC
OVCE
ÚLOHA
ÁZERBAJDŽÁNSKÉ
MĚSTO
AAL, AHAU, EST,
KADO, KAS,
LAMÉ, LOB,
SEVAK, TRÝLE,
UHERKY, ZAR
Soutěžní křížovka
Vážení čtenáři,
v našem časopise jsme si pro vás
kromě jiného přichystali také
drobné soutěžní zpestření ve formě křížovky o ceny.
Máte-li soutěžního ducha,
pak neváhejte a luštěte! Pro
pět z vás, kteří nám včas zašlou
správné znění soutěžní tajenky,
jsou přichystány zajímavé ceny.
Uzávěrka tohoto kola soutěže je
1. 3. 2012
22
Jak soutěžit?
Vyluštěte soutěžní tajenku a její
správné znění odevzdejte personálu
dialyzačních středisek B. Braun Avitum nebo zašlete poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 (na obálku při­
pište heslo „Soutěž“).
Případně nám správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu [email protected] nebo
[email protected] (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“).
Neposílejte
prosím
odpovědi
na soutěž po uzávěrce, nebudete
zařazeni do slosování. Z technických důvodů zasíláme výhry pouze na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování
svého jména; neradi bychom Vaše
jméno komolili, až se objevíte
na výherní listině.
Pravidla soutěže naleznete na adrese: www.bbraun-avitum.cz
Ceny pro výherce: radiobudík,
lampička, 2 knihy o výživě pacientů, polštářek, tužka + blok+ ledvinka (anti­stresové mačkátko).
Výherci z minulého čísla:
Jaroslav Studnař, Anna Wojnarová, Věra Pojmanová, Michaela
Krajčovičová, Věra Břízová.
Řešení z minulého čísla:
Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném vesmíru.
Léto v Chorvatsku s B. Braun Avitum
Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Wes nabízíme pacientům čtrnáctidenní pobyt
v chorvatském městě Pakoštane. Zdravotnický doprovod zajištěn. V případě zájmu se prosím
přihlaste do 20. 2. 2012. Zájezd se uskuteční jen v případě využití plné kapacity (20 míst).
ěstečko
leží
Pakoštaane
ko
lmácii nedale
v severní D
si
a
á
Moru. M
Biogradu na
tel. V jeho
6 000 obyva
– Vodopády
árodní parky
n
i
tř
akoštane
u
o
js
i
klenice. V P
blízkost
a
P
a
vy
ro
st
tské o
ry. Centrum
Krka, Korna
aurace a ba
st
re
y,
k
d
ů
ch
místa
najdete ob
a 500 m od
cc
zí
á
ch
a
n
é jezero je
městečka se
ůze). Vransk
ch
in
m
0
1
ca
ubytování (c
ze 1 km.
u
o
p
o
n
vzdále
Přímořské m
ytování
od místa ub
m
0
0
5
a
c
c
á
n
- pláž vzdále
)
u
tk
la
ytování
(bez pop
od místa ub
m
0
5
1
á
n
ceně
le
- pláž vzdá
ca 4 eura), v
(c
n
e
/d
N
K
0
3
oje.
s poplatkem
iště, dva náp
v
o
rt
o
sp
,
ík
ečn
lehátko, slun
e a bary.
ou restaurac
js
že
lá
p
l
é
d
Po
Pláže
Lokalita: Pakoštane, vila Marko
Termín: 18. 5. – 3. 6. 2012
Cena: 8 900,- Kč
V
ceně: ubytování, polopenze, doprava (nástupní místo Praha). Cena
nezahrnuje dopravu na dialyzační středisko.
Doprovod
zdravotnickým personálem společnosti B. Braun Avitum zajištěn.
Dialyzační
ošetření v nemocnici v Zadaru hrazeno ze zdravotního pojištění.
Ubytování
Přízemí:–studio 1: ložnice (2 lůžka), WC, sprcha, kuchyň, terasa
–studio 2: ložnice (2 lůžka), WC, sprcha, kuchyň, terasa
–apartmán č. 1: 3 ložnice (dvoulůžkový pokoj s balkonem, dvoulůžkový
pokoj s přistýlkou s balkonem, jednolůžkový pokoj) společná kuchyň,
WC, sprcha
–apartmán č. 2: 2 ložnice (dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, dvoulůžkový
pokoj), společná kuchyň, WC, sprcha
1. patro:– apartmán č. 3: 2 ložnice (dvoulůžkový pokoj s balkonem, dvoulůžkový
pokoj s přistýlkou s balkonem, jednolůžkový pokoj), společná kuchyň,
WC, sprcha
–apartmán č. 4: 2 ložnice (dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, dvoulůžkový
pokoj, s balkonem), společná kuchyň, WC, sprcha (pozn. dvoulůžkový
pokoj s kuchyní je průchozí, vhodné pro rodinu!)
Připojení na internet (25 KN/den), v apartmánech klimatizace za poplatek
(5 EUR/den/apartmán) – platí se majiteli.
B. Braun Avitum s.r.o. | Centrum rekreačních dialýz
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | Tel. +420 271 091 922 | Fax +420-271 091 923
e-mail: [email protected] | www.prazdninove-dialyzy.cz