informovaný souhlas císařský řez (sectio caesarea) + sterilizace

Transkript

informovaný souhlas císařský řez (sectio caesarea) + sterilizace
INFORMOVANÝ SOUHLAS
CÍSAŘSKÝ ŘEZ (SECTIO CAESAREA) + STERILIZACE
Jméno, příjmení (pacienta)………………………………………..rc…………………………………… poj…………….
Bydliště……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce……………………………………………………………………………………………………………………
Příbuzenský vztah-………………………………………………………………………………………………………………….
Laický popis výkonu:
Laický popis výkonu
Vážená paní,
právě Vám bylo doporučeno vedení porodu císařským řezem. V zájmu zabránění nežádoucího početí
jste se rozhodla sama, nebo Vám bylo doporučeno ze zdravotních důvodů definitivní řešení –
sterilizace. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o
plánovaném výkonu. Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě
komplexního vyšetření těhotné i plodu. Důvod k císařskému řezu vzniká nejčastěji v průběhu
normálního porodu, pokud náhle vznikne ohrožení zdraví nebo života rodičky či plodu, nebo
plánovaně, kdy ze zdravotních důvodů není možné vést Váš porod přirozenou cestou. O tom, zda
bude proveden císařský řez, vždy rozhoduje vedoucí lékař po zvážení všech okolností týkajících se
dosavadního průběhu porodu nebo momentálního zdravotního stavu matky i plodu. Pokud je rodička
při vědomí, sdělí jí důvody svého rozhodnutí a vyžádá si její písemný souhlas. Ve výjimečných
případech, když je rodička v bezvědomí, postupuje podle všeobecných zásad porodnické praxe záchrana života a zdraví matky i plodu. V případě zájmu a souhlasu rodičky informuje i blízké
příbuzné.
Císařský řez nelze provést pouze na vlastní žádost rodičky nebo rodinných příslušníků. Tento výkon
totiž představuje pro matku i plod větší riziko, než přirozený porod.
Sterilizace
Vaše žádost o provedení sterilizace má právní platnost. Mezi podáním informace a udělením
souhlasu (provedením výkonu) musí být v případě zdravotních důvodů lhůta nejméně 7 dnů, jde-li o
sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů, lhůta musí být nejméně 14 dnů.
Operační postup:
- přístup z kožního řezu do dutiny břišní
- otevření dutiny děložní, vybavení novorozence a placenty
- sešití dělohy, vystřižení části vejcovodů a jejich sešití, sešití břišní stěny.
1/3
Vlastní operační výkon:
Operační řez je veden nejčastěji příčně v dolní části břicha. Výjimečně je nutné např. při ohrožení
plodu nebo značné obezitě provést podélný řez od pupku směrem ke stydké sponě. Po otevření břišní
dutiny je otevřena dutina děložní a vybaven plod a následně placenta.
Po vybavení novorozence se o něj starají dětští lékaři, kteří jsou přítomni na operačním sále.
Po prvním vyšetření Vašeho dítěte rozhodují, na kterém oddělení bude dítě dále umístěno a jaké
sledování vyžaduje. O stavu Vašeho dítěte Vás budou pravidelně informovat.
Po sešití rány v dolní části přední stěny děložní se provádí sterilizace a to tak, že část obou vejcovodů
blíže děloze je vystřižena, odeslána k histologickému vyšetření na patologii, oba konce pahýlů
vejcovodů jsou k sobě fixovány jedním vstřebatelným a jedním nevstřebatelným stehem. Poté je
sešita po vrstvách i stěna břišní. Po výkonu budete dle stavu uložena na pooperačním pokoji s
intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péčí, na dospávácí pokoj nebo budete sledována na porodním
sále. Dítě Vám bude předáno do vlastní péče, jakmile si to budete přát a současně to dovolí Váš
zdravotní stav. Pooperační délka pobytu v nemocnici je průměrně 5 dnů (pokud bude průběh bez
komplikací a Vaše dítě bude zdrávo).
Při císařském řezu se provádí celková nebo spinální, event. epidurální anestezie. U celkové anestezie
jste uspána a průběh operace nevnímáte. Při spinální, event.epidurální anestezii je Vám injekcí do
oblasti bederní páteře znecitlivěna pouze dolní polovina těla, necítíte bolest, ale jste celou operaci při
vědomí. O způsobu anestezie rozhodne lékař - anesteziolog po dohodě s Vámi a po zvážení všech
důležitých okolností.
Možné následky výkonu:
Pravděpodobnost spontánního otěhotnění po provedené sterilizaci je velmi vzácná. Budete-li chtít
v následujících létech dítě, bude nutno se obrátit na centrum asistované reprodukce. Ukončení
předešlého těhotenství císařským řezem není důvodem k automatickému rozhodnutí pro operační
vedení dalšího porodu. V obou případech je však nutné podrobnější sledování průběhu těhotenství a
porodu, protože stěna děložní je oslabena jizvou.
Možné komplikace:
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a bezkomplikovaný průběh operace.
Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Pro
pooperační průběh po císařském řezu jsou typické některé komplikace, které souvisí nejen se
samotnou operací, ale i se změnou celkového zdravotního stavu ženy po porodu. Jde o silnější
krvácení z dělohy nebo infekce a komplikované hojení operační rány. Dále pooperační průběh může
komplikovat ,,trombóza" (vytvoření se krevních sraženin v žílách např. dolních končetin), ,,embolie"
(uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), zauzlení střev ,,ileus" nebo infekce močových
cest. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k nepředpokládané závažné situaci
(prudké krvácení, placenta vrostlá do dělohy, porucha srážlivosti krve a jiné), která vyžaduje v zájmu
záchrany života ženy okamžité odstranění dělohy. Dále může dojít k náhodnému a neúmyslnému
poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a střeva. Tato poškození
mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu o další výkon.
Alternativy výkonu:
Nejsou.
Vážená paní,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího
lékaře (eventuálně operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu
zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací
2/3
Prohlašuji, že jsem pravdivě informoval/a ošetřujícího lékaře/ku o dosavadním vývoji
zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách
poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových
látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajil/a
jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou překážkou v provedení výkonu či
mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací.
SOUHLAS S VÝKONEM
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a a srozumitelně informován/a o výše
uvedeném výkonu, jeho možných rizicích, komplikacích, následcích a mohl/a
jsem klást doplňující otázky.
Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících
neodkladné provedení zákroků nutných k záchraně života, souhlasím s jejich
provedením.
Souhlasím s možným podáním krevních derivátů a krevní plasmy.
Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že poučení jsem
porozuměl/a a s výkonem souhlasím.
Podpis pacienta / zákonného zástupce:……………………………………………………
Podpis svědka:
Datum:
Podpis lékaře provádějícího poučení (včetně razítka pracoviště)
3/3

Podobné dokumenty

Císařský řez (sectio caesarea)

Císařský řez (sectio caesarea) Důvod k císařskému řezu vzniká nejčastěji v průběhu porodu, pokud náhle vznikne ohrožení zdraví nebo života rodičky či plodu, nebo plánovaně, kdy ze zdravotních důvodů není možné vést Váš porod při...

Více

Informovaný souhlas s výkonem rektorkopie

Informovaný souhlas s výkonem rektorkopie Stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu a možnosti určit osoby podle § 32 a 33 zákona č. 372/2011 Sb., kterým mohou být podány informace o mém ...

Více

císařský řez (sectio caesarea) se sterilizací

císařský řez (sectio caesarea) se sterilizací právě Vám bylo doporučeno vedení porodu císařským řezem. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. Patří mezi základní porodnické operac...

Více

císařský řez (sectio caesarea)

císařský řez (sectio caesarea) Účelem tohoto zdravotního výkonu je: Patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního vyšetření těhotné i plodu. Důvod k císařskému řezu vzniká nejčastěji v průběhu normál...

Více

Císařský řez (sectio caesarea) s následnou sterilizací (zneplodněním)

Císařský řez (sectio caesarea) s následnou sterilizací (zneplodněním) Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace i při správném postupulege artis. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně...

Více

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ Před plánovaným operačním výkonem je pacient komplexně vyšetřen odborným interním lékařem, který vyhodnotí míru rizika, odhadne schopnost pacienta podstoupit daný výkon, nastíní preventivní opatřen...

Více

Jícnová echokardiografie

Jícnová echokardiografie Během celého vyšetření je pacient napojen na EKG a pod dozorem vyšetřujícího lékaře a vyškolené zdravotní sestry. Vlastní vyšetření jícnovou sondou trvá 20-40 minut, v závislosti na složitosti nále...

Více

KZPC PLUS_VLP_1.cdr - Pojišťovna VZP, a.s.

KZPC PLUS_VLP_1.cdr - Pojišťovna VZP, a.s. Osobní anamnéza: (vyplňte podrobně rizikové faktory, alergie, operace, hospitalizace, pravidelná lékařská sledování, provozování rizikových sportů a činností) Personal history: (please fill in deta...

Více