Corpus uteri

Komentáře

Transkript

Corpus uteri
Corpus uteri – tĕlo dĕložní
Nenádorová onemocnĕní
•
•
•
•
záněty = endometritis
endometrióza
adenomyóza
endometriální polypy
Endometritis
V souvislosti s těhotenstvím Bez souvislosti s těhotenstvím
• po porodu 2-3%
• po porodu císařským
řezem 13-90%
• - enterokokus
• - streptokokus
• - chlamydie …
• puerperální sepse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obvykle ascendentní
IUD
acutní
- neutrofily ve žlazkách
- Neisseria gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis
chronická
asi 15% bez zjevné etiologie
- plazmatické buňky
- „pelvic inflammatory
disease“
Puerperální sepse
• primární – zavlečení
infekce přímo do krevního
řečiště nejčastěji během
kriminálního potratu
• sekundární – vznik z
ložiska genitální infekce,
nejčastěji endometritidy
• hygienická opatření !
• v ČR v letech 1991-2001
zemřelo 137 nemocných
do 42. dne po porodu
(12,5/100 tis. porodů) – z
toho 5 (4,3%) na infekce
• Thomas Watson (1842)
doporučil mytí rukou
chlorovou vodou a výměnu
plášťů
• Oliver Holmes (1843)
„Nakažlivost horečky
omladnic“)
• Ignác Semmelweis
(1847)
• Vídeňská všeobecná
nemocnice
→ 1. porodnická klinika
(úmrtnost 13-16%) medici
→ 2. porodnická klinika
(úmrtnost 2%) – porodní
báby
Endometritis
akutní
chronická
Endometrióza
• výskyt endometriální sliznice v abnormální
lokalizaci
• endometriosis interna (adenomyóza)
-lokalizace v myometriu
• endometriosis externa – mimo myometrium
• postmenopauzálně změny obvykle regredují
• vzácně vznik karcinomu
Adenomyóza (endometriosis interna)
• častý nález- u 15-30%
hysterektomií
• klinický obraz:
abnormální krvácení,
dysmenorrhea
• zvětšení dělohy (USG,
NMR)
Endometriosis externa
• peritoneum malé pánve, tuby, ovária, střevo, vagina,
vulva, pupek, močový měchýř, rektovaginální septum….
• etiopatogeneze:
• 1) zavlečení endometriální tkáně do ektopické lokalizace
(metastatická teorie)
• → retrográdní tok menstruační krve do děložních tub, na
peritoneum… s následnou implantací
• → implantace endometria během porodu, do jizev po
operacích…
• 2) metaplasie v ektopické lokalizaci (metaplastická teorie)
• účast dalších faktorů (genetických, hormonálních, imunitních)
Endometriosis externa
• prevalence neznámáčasto asymptomatická
• >80% v reprodukčním
věku (20-30% vyžaduje
chirurgické řešení)
• klin.: podle lokalizace,
zřejmě na podkladě
cyklického krvácení,
zánětů, fibrotizace…
• dysmenorrhea, bolesti
břicha, zad, nepravidelné
krvácení, infertilita (až u
30% žen s
endometriózou)
• často ↑ CA-125
Endometrialní polypy
• časté pseudotumory
• 2-23% pacientek
podstupujících kyretáž pro
abnormální děložní krvácení
• pravděpodobně souvisí s
hyperestrinismem
• solitární i mnohotné
Prekancerózy
Endometriální hyperplasie
• hyperplazie bez atypií
(prostá či komplexní)
• atypická hyperplazie
(prostá či komplexní)
atypická prostá hyperplazie
Hyperplazie - význam
• hyperplazie bez atypií
• progrese v karcinom < 2%
• atypická hyperplazie
• progrese v karcinom ve 23 %
Endometriální intraepiteliální karcinom
• prekursor invazivního
endometriálního serózního
karcinomu
• dříve označován jako „carcinoma
in situ“
• může metastázovat
•
•
•
•
•
•
histologické rysy:
- četné mitózy
- high-grade jaderné atypie
- zvětšená jádra
- prominentní jadérka
- může být papilární úprava
Nádory děložního těla
Nádory děložního těla
Epitelové
Mesenchální
•
•
•
•
•
• Benigní
• leiomyom
• endometriální stromální
uzel
karcinom:
endometroidní
mucinózní
serózní
světlobuněčný
Smíšené epitelové a
mezenchymové
• karcinosarkom
• Maligní
• leiomyosarkom
• endometriální stromální
sarkoma
zdroj: ÚZIS http://www.uzis.cz
Karcinom děložního těla – celosvětová incidence
Sankaranarayanan R, Ferlay J. Worldwide burden of gynaecological cancer: the size of the problem. Best
Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2006 Apr;20(2):207-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2005.10.007
Karcinom endometria
dualistický model karcinogenese
Typ I
• low-grade karcinomy
• spojené s
hyperestrinismem
• indolentní chování
• histologické subtypy:
• - low grade
endometroidní
• - mucinózní
• precursor:
• - atypická hyperplazie
Typ II
• high-grade karcinom
• není souvislost s
hyperestrinismem
• agresivní chování
• histologické subtypy:
• - high-grade endometroidní
• - serózní
• - světlobuněčný
• prekursor:
• - endometriální
intraepiteliální karcinom
Typ I
Typ II
Frekvence
80-85%
10-15%
Histologický subtyp
Endometroidní (low grade)
Mucinózní
Grade
Prekurzor
low
Serózní
Světlobuněčný
Endometroidní (high grade)
high
Hyperestrinizmus
Výskyt
Prognóza
Genetické
abnormality
ano
- endometriální glandulární
dysplazie
- endometriální
intraepiteliální karcinom
ne
pre- a perimenopauzální
postmenopauzální
dobrá
špatná
PTEN
MSI
k-ras
p53
Her2/neu
E-cadherin
atypická hyperplazie
Karcinomy endometria – rizikové
faktory
• estrogen dependentní
• (typ I)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
věk
pozdní menopauza
nuliparita a sterilita
obezita (konverze
androstendionu v tukové tkáni
na estron)
estrogenní terapie
tamoxifen
hyperplazie endometria
dieta bohatá na živočišné tuky
a maso
kavkazská rasa (2 x ↑ riziko)
• genetické riziko – HNPCC
(Lynchův syndrom II.) – 40-60%
celoživotní riziko vzniku
karcinomu endometria
• stav po radioterapii malé pánve
• estrogen non-dependentní
(typ II)
• věk
• nejasná etiopatogeneze
Karcinomy endometria – protektivní
faktory
• počet těhotenství – žena po prvním porodu má
o ½ nižší riziko naž nulipara
• hormonální antikoncepce – po 5 letech užívání
klesá riziko na 0,5 (přetrvává alespoň 10-15 let)
• nitroděložní tělísko – s progestinem snižuje
riziko na 0,6
• fyzická aktivita
• strava bohatá na ovoce, zeleninu
• kouření - ↓ riziko o 30%
Klinické příznaky
• abnormální krvácení
(většina případů)
• může být náhodný nález při
kyretáži či hysterektomii z
jiných příčin (prolaps,
myomy, infertilita…..)
Makroskopický
nález
• téměř vždy exofytický
• fokální či difúzní
• děloha může být
zvětšená na podkladě
• asi 20% případů
postižení hrdla
endometroidní karcinom G1
endometroidní karcinom G1
mucinózní karcinom
serózní karcinom
světlobuněčný karcinom
Prognóza
Faktory uterinní
• histologický typ nádoru
(typing)
• grading
• hloubka invaze do
myometria
• vzdálenost nádoru od
serózy
• šíření do hrdla
• přítomnost angioinvaze
• stav hormonálních
receptorů
Faktory extrauterinní
• pozitivní peritoneální
cytologie
• postižení adnex
• metastázy do
lymfatických uzlin
• peritoneální metastázy
Endometroidní karcinom-grading
Grading - endometroidní adenokarcinomy
G1
≤ 5% solidních oblastí
G2
6-50% solidních oblastí
G3
> 50% solidních oblastí
1) přítomnost HG jaderných atypií u G1 a G2 zvyšuje
grade o 1 stupeň
2) architektonický grade hodnotí pouze glandulární
(neskvamózní, nemorulární) složku
G2
G1
G3
Hloubka invaze do myometria
Mezenchymální nádory
• benigní
• leiomyom
• maligní
• leiomyosarkom
• endometriální stromální uzel
• adenomatoidní nádor
• endometriální stromální
sarkom, low grade
• nediferencovaný stromální
sarkom
• nejisté chování
• hladkosvalový nádor nejistého
maligního potenciálu
Leiomyom
• nejčastější benigní nádor
těla děložního
• 20-30% žen nad 30 let
• po menopauze zmenšení
• vznik z buněk myometria či
hladkosvalových buněk
myometriálních cév
• růst hormonálně
dependentní (exprese
estrogenových i
progesteronových
receptorů)
Leiomyom
•
•
•
•
Klinické příznaky:
hetrogenní, záleží na velikosti a lokalizaci
infertilita
krvácení (zvlástě při submukózní
lokalizaci)
• bolesti břicha, poruchy močení, hmatná
léze…
Leiomyom
• léčba:
• hormonální – agonisté GnRH
• ischemizační
• embolizace
• laparoskopická disekce
děložních tepen
•
•
→
→
→
•
chirurgická
myomektomie
hysteroskopická,
laparoskopická
laparotomická
hysterektomie
Leiomyom
• Mikroskopický
nález:
• vřetenité
hladkosvalové buňky
• facikulární úprava
• časté regresivní
změny (nekróza,
hyalinizace,
kalcifikace)
Leiomyosarkom
• nejčatější sarkom těla děložního
• asi 1% všech maligních nádorů děložního těla
• nejčastější 50-55 rokem (15% pacientek pod 40 let)
• Klinický obraz: symptomatologie podobná jako
leiomyomy
• Prognóza:
• agresivní nádor
• celkové pětileté přežití 15-25% (40-70% ve stádiu I a II)
• prognostické faktory: stádium (stage), grading?, velikost
nádoru, počet mitóz

Podobné dokumenty

Doporučený postup pro diagnostickou a therapeutickou endoskopii

Doporučený postup pro diagnostickou a therapeutickou endoskopii Cizí tělesa mohou být umístěny v  jícnu, žaludku nebo duodenu. Pokud je nelze ze žaludku odstranit endoskopicky, přichází v úvahu chirugická gastrotomie v indikovaných případech. Nebezpečné jsou př...

Více

Vývoj léčiv

Vývoj léčiv Tyto poţadavky vznikaly postupně na základě nehod, ke kterým došlo v historii. Cílem je omezit riziko těchto nehod avšak prodluţuje se tím doba i cena vývoje nového léku. Cena vývoje je tak velká, ...

Více

Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe

Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe Tyto poţadavky vznikaly postupně na základě nehod, ke kterým došlo v historii. Cílem je omezit riziko těchto nehod avšak prodluţuje se tím doba i cena vývoje nového léku. Cena vývoje je tak velká, ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint - thoracic

Prezentace aplikace PowerPoint - thoracic lymfatické dráhy a označení kumulace radionuklidu v první uzlině 3. Operace: Jednodenní x dvoudenní protokol FTN: jednodenní, operace do 12 hod.

Více

Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin Clone

Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin Clone 2. Tento výrobek obsahuje azid sodný (NaN3), chemikálii, která je v čistém stavu vysoce toxická. V koncentracích, v nichž se azid sodný nachází v produktu, není klasifikován jako nebezpečný, může v...

Více

Patologie děložního čípku a hrdla

Patologie děložního čípku a hrdla • epitelové • dlaždicobunĕčný karcinom • adenokarcinomy • mezenchymové • leiomyosarkom

Více

Prezentace aplikace PowerPoint - Chirurgická klinika 1.LF UK a

Prezentace aplikace PowerPoint - Chirurgická klinika 1.LF UK a Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.

Více

Onkologická rizika - Liga proti rakovině Brno

Onkologická rizika - Liga proti rakovině Brno i po standardizaci počtu sexuálních partnerů a přítomnosti infekce vyvolané humánními papilomaviry (HPV) (26, 40). Bylo prokázáno, že nikotin se selektivně koncentruje v cervikální tkáni a jeho kon...

Více

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa Zvýšená incidence alergických onemocnění není jednoznačně v souvislosti s narůstající frekvencí SC (odhadovaný podíl SC: 1-4%

Více