Rodinný dům s pozemky, Okříšky u Třebíče

Transkript

Rodinný dům s pozemky, Okříšky u Třebíče
l
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 381-22-20 14
0 CENĚ DLE OCEŇOVACÍHO PŘEDPISU I ODHADU CENY OBVYKLÉ
NEMOVITOSTÍ- POZEMKU P.Č. ST. 130 S RODINNÝM DOMEM Č.P. 314
A POZEMKU 277/1 VEDENÝCH NA l V 314 V OBCl 0KŘÍŠKY
A K.Ú. NOVÉ PETROVICE, OKRES TŘEBÍČ, KRAJ VYSOČINA,
SE SOUČÁSTMI A s PŘÍSLUŠENSTVÍM A o CENĚ VĚCNÉHO BŘEMENE
Obr.1 -Pohled na oceňované nemovitosti
Objednatel znaleckého posudku:
Účel znaleckého posudku:
BFT Management, a.s., IČ: 25619055
V Olšinách 82/16
100 00 Praha JO
Účelem ocenění je dle objednávky z 1.5.20 14
zpracování posudku na odhad ceny v místě a čase
obvyklé pro zpeněžení nemovitostí
Dle zákona č. I S 1/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb.,
č. 237/2004 Sb., č. 2S7/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/20 ll Sb., č. 3S0/20 12 Sb.,
č. 303/2013 Sb. ač. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni
16.S.20 14 znalecký posudek vypracoval:
~ f~\
Muller
f:;
ng. Ma ·
Vrchl" ého 419/8
591 I L:ďár nad Sázavou
telefon: 777 616 696
e-mail: [email protected]
Posudek obsahuje včetně titulního listu 26 stran textu a I S A4 stran příloh.
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
Ve L:ďáru nad Sázavou 21.5.2014
, -; rv1 ul
'<;1>
Výtisk č.
A. NALEZ
l. Znaleckf ukol
Dle zadinf se jedni o urieni odhadu ceny obvykl6, ke kter6 je zpracovina i cena administrativnf.
Tadinim ie zpracovini posudku na odhad ceny v mist6 a tase obvykl6 pro zpen6ienf nemovitosti
efektronickou draibou na www.prodejdrazbou.czz majetkove podstaty dluinika Jiii Schonberger
zapsanfchna LV a. 3 14,kf. Nov6 Petrovice.
2. Zdkladni informace
p.i. St. 130s rodinnfmdomemi.p. 386,pozemek2TTlla
Pozemek
nemovitosti
na LV 3l4
daliisouvisejfci
Nidraini 386
Adresapiedmdtu ocenEni:
6752l Okifiky
KrajVysotina
Kraj:
Okres:
Tiebft
Okrfsky
Obec:
Nov6 Petrovice
Katastrilnf rizemi:
2 080
Poiet obyvatel:
pozemkuobceokresuZCv = 980100Kt/m2
T6kladn(
cenastavebniho
Koeficienty obce
Pi
Nfuev koeficientu
t.
Nizevpiedm6tuocenEni:
s
il
O L Velikost obce - 200 | - 5000 obyvatel
IV
02. Hospodiisko-sprivnf vfznam obce - Ostatni obce
IV
03. Polohaobce - Obec vzdileni od hranicevyjmenovan6hom€sa
nebo oblastiv tab. i. | (mimo Prahua Brna)v nejkrat5im
vymezen6m(seku silnicedo l0 km vEetn6
04. Technicki infrastrukturav obci - V obcije elektiina,vodovod,
kanalizacea plyn
05. Dopravn(obsluinost obce - Zeleznidnia autobusovi zastivka
06. ObEanskivybavenostv obci - Roz5iieni vybavenost(obchod,
sluiby, zdravotni stiedisko, Skolaa poita, nebo bankovnf(pen€inf)
sfuiby, nebo sportovnf nebo kulturni zaiizenf)
7 6 k ) a d n i c e n a s t a v e b npi o
h zo e m k u Z C = Z C v * O ' * O r * O r * O o * O ,
0,95
0,60
1 , 0|
1,00
0,90
0,98
* O , = 4 4 5 1 2 3K C / m 2
3. Prohlidka a zam€ienf
Prohlfdkase zamdienim byla provedenadne 16.5.20l4za piftomnosti Vlastnikanemovitosti.
4. Podkladypro vypracovfni znaleckEhoposudku
Pro ocen6nfnemovitostf byly znalci objednatelempiedloieny, nebo znalcemopatFeny,nisledujfci
podklady:
{.l. Objednivka zaslanielektronickoupo5touna adresuznalcedne 1.5.2014
... I A4
4.2. Vipis z katastru nemoyitosti z 29.4.2014pro obec Okii5ky,kaastrilnf fzemf 798762
Nov6 Petrovicea list vlastnicwiiislo LV314, kterf byl vyhotovendilkovfm piistupema zaslin
26 A4
znalcielektronickoucestouspolein6s objednivkou
4.3.Kopie Katastrilni mapy, kteri bylapoi(zenadne 19.5.2014
dilkovfm piistupem
tA4
{.{. 0zemni pldn obce Okii5ky, ktery zpracovaloUrbanistick6stiedisko Jihlava,Ing. arch. Jiii Haiek a
kterf byl schvilen zastupitelstvemobce dne 4 5. 2000 ve znEni ZmEny E. l, kterou zpracovalDlSprojekt,
s.r.o.,lng. arch. Milan G.yg"r a kter6 nabyladEinnosti| 8. 2. 20 | | a ve znEniZm6ny t. 2, kterou zpracoval
Dlsprojekt,s.r.o.,lng.arch. MilanGt)rg". a kter6 nabylatiiinnosti 5.6.2012.
4.5. Nivrh Uzemniho pkinu Okii3ky - varianty A a B, ktery zpracovalDIS projekt, s.r.o., Ing. arch.
MilanGrygarv listopadu2013
4.5. Pozemkovd kniha - kopie pozemkov6knihy,vloiky 466, registrulicizftzenisluiebnostivodovodu
dle smlouvyz 19.5.1925,kteni byla do Katastru nemovitostipienesena
zipisemPOLVZ:3311976
znalce
4.7. Nabfdky k prodeji rodinnfch dom0 nabizenychrealitnimi kancel6iemi- internet az data,bilze
4.8. Mistni Setieni ildaje sd6len6pii tomto Setieni
Pro ocenEnibyly vyuiity i obrazov6,textov6 a mapov6informacez volnfch zdrojt umfst6nfchna internetu:
a dalSi
www.cuzk.cz,www.mapy.cz,http://maps.google.cz
5. Vlastnick6 a evidentni udaie
Vlastnick6orivo evidovan6v Katastrunemovitostf:
Jm6no
Marcela,
SJ
M Schonberger
Jiti a Schcinbergerovi
Adresa
Nidraini 386, 67521Okiiiky
5. Dokumentace a skutefnost
Projektovi dokumentacebyla znalciposkytnutak nahl6dnutipouze y tomto rozsahu:
Novostavbaskladu pro zahradni techniku, kterou zpracoval ing. Arno5t Fabik,Janouikova 20,
674Al Tiebfi v 06/2003pod zakizkovfm tislem h2212003:
I
2
3
5
6
Situace
Pidorysl.NP
P&doryszikladri
F.ezAA
Pohledy
M
M
M
M
M
l: 1288
l:50
l:50
l:50
l:50
Nemovitosti, iichi se tfki tento znaleckf posude( se nal6zajiv severni iisti obce Okii5ky, v
centrilnf tisti zastavEn66isti kaastrilnfho rizemi Nov6 Petrovice,na kFiiovatce ulic Nidraini a
Parqrzinski.
Udaieo obci:
M6stysOkFi5kyse nal6zi pFibliin6 lOkm od bivaleho okresniho mdsa Tiebii, na spojnici m6st
Tiebii a Tieit'. V m6stysiiije 2080 obyvatel,je zde zikladnf 5kola l. a ll. stupn6, mateiski Skola,
odd6lenfzikladnf um6leck6Skolya komunitni 5kola.O zdravi obianfi je peiovino ve zdravotnfm
stiedisku,je zde rovnEi ddtski l6katka,stomatologicki ordinace,rehabilitacea l6kirna. Kulturnim
a sportovnim fiehim slouii knihovna, s6l poiirnf zbroinice, sokolovna,t6locviina 25, travnat6
fotbalov6 hfi5t6, viceriielov6 sportovni hfiStd s um6lfm povrchem, tenisov6 ku.t)r, hokejov6
kluziit6,sportovni stFelnice,koupali5tEa d6tsk6 hfi5t6.
V m6stysi ie dile stanice Policie CR, poboika Cesk6 spoiitelny, hotel OkiiSky, sft' prodejen a
restaurain fch zaifzeni.
Udajeo ocefrovanfchnemovitostech:
PiedmEtemocenEnijsou dva pozemky s jejich souiistmi a piislu5enstvim,tj. zejm6nas rodinnfm
domemd.p. 386, kteri viznamnd ovlivfiujecenu oceiovanich pozemkfi.
Rodinnf dtm i.p. 386 je souiistf pozemku p.i. St. 130,zArovei se na stejn6m pozemku nal6zaji
hospodiiske stavby.Ocefiovan6 nemovitosti se nal6zajiv stabilizovan6lokalitd rodinnfch domi.
Rodinnf d0m ie akto veden v katastru nemovitosti s {6elem bydleni a tak6 je akto vyuiivin.
Rodinnfdim je umistEnve vf5ce piibliinE 475 m n.m.
Voda pro rodinnf dtm je odebfrina z obecnihovodovodu,splaikov6odpadnivody jsou svedeny
pies septik do obecni kanalizace.Pifpojka elektro je zemni - jist6nf tfilinov6 pifpojky je 25A.
Rodinni dim byl plynofikovin, ale plyn byl od rodinn6ho domu odpojen. Pied domem je kiosek
Pro osazeniHUP a hlavniFadje uloien v komunikacipied domem, plynovodnipotrubf je zavedeno
do sklepnichprostor, kde byl osazenhlavniuzlv6r plynu.
Pozemekp.i.277ll slouii jako zahradak rodinn6mudomu. Na tomto pozemkuse nal6zaji
venkovnftipravymal6ho rozsahu(oploceni,sklenik),ocen6n6spoleind s rodinn/m domem,
vedlejiistavbya trval6 porosty - ovocn6 a okrasn6dieviny.
Z hfediskaplatn6ho Uzemniho plinu jsou nemovitosti zaiazenydo ploch Nizkopodlaini bydleni rodinn6domy. Ve st6vajicimrizemnimplinu i v obou variantich adini nov6ho rizemnihoplinu je
potieino s tfm, ie do kFiiovatky ulic, na nii rodinnf dtim stoji vyristi obchvat silnice lil. tfiAy
i. 405l0 - v budoucnuje nutno poiitat se zahuitEnimdopravy.
8. Obsahznaleck6ho posudku
l. OcenEnipozemk0
l. l. Pozemky
s rodinn/mdomem
2. OoHnoCeNyv MisrEn ense Oewxle
B.ZNALECKf POSUDEK
- AoMrr{rsrnnrvNiCeNn
B.1.OceNENri
NAxr-RoovfM
e PonovNAveciur
ZpUsoeerfl
Oceilovaciptedpis
Ocendnfje provedeno podle zikona i. l5lll997 Sb., o ocefiovini majetku ve zn6ni zikonfi
i. 12ll2000sb.,
a.237t2004
sb.,i.257t2004sb.,i.296t2007sb.,i. t88/20il sb.,i.350/20t2sb.,
i.34012013
Sb.a i. 303/2013
Sb.a vyhli5kyMF eR E.44lt2}l3 Sb.,kterouse provid6jfnEkeri
ustanoveni
zikonaa. l5 l/1997Sb.
l. Ocen6nipozemkfi
l.l. Pozemkys rodinnfm domem
s
p.d.St. 130a p.i. 27711
s jejichsouiistmia piislu5enswfm.
Jedniseocen6nfpozemk&
Souiistipozemkup.i. St. 130je zejm6na
rodinnfdtm t.p. 386a bfval6chl6vy,souiistmiii
je vedenv katastrunemovitostfv druhu
piisluSenstvim
pakvenkovnfripravy.Pozemekp.i,.27711
je
jsou
zahrada,
v souladus vyhli5kou ocendnjako stavebnfpozemekSouiistmia piislu5enstvim
venkovnf
ripraqra rostlinstvona pozemkup.i.277ll vze3l6.
Ocen6ni
Yfpotet indexu cenov6ho porovnfnl
Index omezujfcfch vlivri pozemku
N{zev znaku
l. Svaiitostpozemkua expozice- Svaiitostter6nu pozemkudo 15%
vietn6; ostatni orientace
2.7tiien6 zikladov6 podmfnky- Nexfien6 zikladov6 podminky
3. Ochranni pisma - Mimo ochranni pisma
4. Omezenfuiivinf pozemku- Bez omezeniuiivinf
5. Geometricki tvar pozemku- Tvar bez vlivu na vyuiiti
5. Ostatni neuveden6- Vlivy sniiujici cenu ' Bezprostiedniblizkost
ru5n6komunikace.
6
Indexomezujicfch
vlivfi
| *I p,= 0,850
Pi
IV
0,00
ill
I
I
tl
I
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,l5
t.
Pl
lV
0,00
lll
ll
lV
0,00
0,00
1,00
i= |
Indextrhu s nemovitostmi
Ndzevznaku
nabidka
2. Vlastnick6vztahy- NezastavEnfpozemeknebo pozemek,jehoi
souiisti je stavba(stejnf vlastnfk)
3. Zm6nyv okol( - Bezvlivu
4. Vliv privn(ch vztahrjna prodejnost - Bezvlivu
5. Povodilov6riziko -Zona se zanedbatelnfmnebezpeiimviskytu
zilplav
A
lndextrhu lr= Pr*(l *IP,) =0,970
Indexpolohy pozemku
Nizev znaku
a
t
a
l. Druh a fiel uiiti savby - Druh hlavnfstavbyv
jednotn6mfunkinim celku
2. Pievaiujfcizistavbav okol( pozemkua iivotni
prostfedi - Rezideninfzistavba
3. Polohapozemkuv obci - Okrajov6 disti obce
4. Moinost napojenipozemkuna inienfrsk6 sitE,
kter6 mi obec - Pozemeklze napojit na v5echny
sft6v obci nebo obec bez siti
5. Obtanski vybavenostv okolf pozemku- V okoli
nemovit6v6ci je iisteinE dostupni obianski
vybavenostobce
6. Dopravnidostupnost- Komunikace(zpevn6ni)ke
hranicipozemku,parkovini na pozemku
7. Hromadni doprava- Zastivka hromadn6dopravy
do500m
8. Polohapozemkuz hlediskakomerini vyuiitelnosti
- Bezmoinosti komertniho vyuliti
9. Obyvatelstvo- Bezprobl6mov6okoli
| 0. Nezamdstnanost- Prrim6rni nezam6stnanost
I l. Vlivyostatnineuveden6- BezdalSichvliv&
Pi
1,00
I
0,02
ill
I
-0,l0
0,00
-0,01
vlt
0,01
IV
-0,02
0,00
ll
tl
tl
0,00
0,00
0,00
tl
Indexpolohy
l, = P, t' (l + I B) = 0,900
i=2
Cefkoviindex | = lr *lo *1, = 0,970* 0,850*0,900= 01742
Stavebnipozemky zastav6n€ plochy a nidvoFl ocen€ne dle $ 4 odst. I a pozem$ od
t6to ceny odvozenE
Piehledpouiitfch lednotkovfchcensavebnichpozemk0
Zatiiddni
Zikl. cena
IKi/m'z]
lndex
Koef.
t.
$ 4 odst.
445,23 0,742
Parcelnf Vfm6ra
iislo
[rn']
330,36
Jedn.cena
zastavEni
498876,
a nidvoti
27711 808,00 330,36 266930,88
$4odst I zahrada
Savebnipozemkyzasav6n6plochy a nfdvoif - celkem
465807,60
Upr.cena
Ki/
Ocen6nistavebna pozemcich
Rodinnid0m t.p. 386
dob6ie
p.i. St. 130. V souiasn6
objekt- rodinnfdim i.p. 386je soutistpozemku
Oceilovanf
uifuin k riielu bydleni.V domd byly pied Easemzapoiaty stavebnif pravy nEkterfch vedlei5fch
mistnostf,jinak drim pisobi udriovanfm doimem.
Rodinnfdrim je ieSenlako dvoupodlaini,z tisti podsklepenf,s p0dnfmProstorem a obsahuie
j e d n u b y t o v o u l e d n o t k u 3 +s lr i i t n o u p l o c h o u 2 l T m 2 , o b y t n o u p l o c h o u T l y ' , p l o c h o u l o d g i i a
ieras6 m2a plochoupfidy 92 m2.Zastavdniplocharodinn6hodomu ie | 17m2.
Spoleinds rodinnfm domem jsou ocenEnyrovn6i tyto venkovnfripravy:
- jfmka na vyviienf - nyni se zaristEnfmdo obecni kanalizace
- oploceni,vietn6 oploceni uvniti oceilovanfchpozemkti
- kiosekpro umfst6niHUP
Situace:
stojici rodinnf drim je umist6n na mfrn6 svaiit6m pozemkuve vzdilenosti piibliin6 6m
Samostatn6
od mfstnfkomunikace- silnicelll. tifdy i. 405 10,vpravo pFilfzd6 z Piibyslavic.Piistup k domu ie ze
zahrady,z vfchodnf f'asidypFeskryte zivdtif. Od ulice je d0m oddElendrit6nfm plotem, v iisti
vstupuje plot diev6nf.
Uliini f-asidadomu je orientovani piibliin€ k jihu, dfim svoji Pravou- zipadni f'asidouiii piil6hi k
pozemkujin6ho vlastnika.Vpravo od rodinn6ho domu a vzaduza nim se rozl6h6pomErn6velki
Vzadu,na severnfstran6,na rodinnf d&m navazujepifzemni objekt bfvalfch chl6vfi'
zahrada.
Ocefiovanfrodinnf dfim je vystavEnnad pridorysempFibliin6itvercov6ho tvaru s obd6lnfkovfm
pifsavkem a mi polovalbovoustiechu s hiebenem orientovanfm rovnob6in6 s uliini hsidou,
tedy piibliin6 ve sm6ru v/chod - zipad. Nad vstupnfmzidveifm ie stiecha plochi a ie vyuiivina
jakoterasa.
U rodinn6hodomu neni garii parkovini ie moin6 piimo na pozemkup.i. St 130.
Dispozice:
Rodinnfdtm je vystav6nnad piibliin6 twercovfm pfidorTsems obd6lnikovfm piistavkemna
severu,kde je umistEnvstuPa iist schodiSt6.
Do rodinn6hodomu vstoupimevchodovfmijednokifdlfmidiev6nfmi dvetmi ve vfchodni fasidE
do zidveii, ze kter6ho je piistupni chodbase schodi5tbvfm Prostorem.Z chodbyisou piistupn6
tem6i v5echnymistnosti pFizemivietn€ vstupnichdveii do sklepa.Vfiimku woii budouci koupelna
pifstupni ze skladuvlevo - u vfchodnf fasidy a mfstnost pifstupni z exteri6ru a ze sklepau
jihozipadnihorohu domu.
umist6n6u severnifasidy nis zavededo druh6honadzemnfho
Centrilnidvouramenn6schodiStE
podtaii,kde jsou umistEnydal5fsamosatn6 pFistupn6mistnosti,kter6 isou v5akn6kdy 0ieln6
vdemn6 propojen6 (kuchyn6s obfvacim pokojem).Schodi5t6pokraiuie dile do ptidniho
prostoru,kterf je vzdu5nf,Prostorni a ie t6m6i zcelavyklizen.
Obsluinemfstnostirodinn6ho domu jsou umistEnytak6 ve sklep6,kterf se nelilzApod iist( domu.
Vim6ry jednotlivfch mistnostijsou uvedenyv nfsledujicitabulce:
nofla
1.NP- piizemi
mistnosti rodannChodomu
nizev mistnosti
ZAdveii
Chodbaa schodiStovfprostor
Obfvaci pokoj
Sklad(budoucipokoj)
Koupelna
ve vVstavbd
Komora
Schodi5td
do 2.NP
E
SpiZv mezipatie
- sklad
Mistnost
za koupelnou
(piistupne
t62piessklep)
ferasa (plocha se nezapoiitl do plochy bytu)
rozmery plocha
obytn6 obsluZn€
d
s
A
(m)
(m')
3,04 1 , 7 5 5,32
1,52
1,19
1.83
4.64
4.16
4,18
2,14
2,45
1.20
2.60
0,93
n6zevmistnosti
Podesta
5,32
2,66
11,64
2,26 11,64
2.68
4,83 22,41 22,41
3.46 1 4 , 3 9
5,35
3,80 8 , 1 3
8,13
1. 1 5
2.68
9,13
9,13
1,63
1,63
1.19
1.75
4,98 3,20 1 5 , 9 4
3,15 1,87
15,94
5,89
93.94
22.41
rozm6ry plocha
obytn6 obsluZne
s
A
mistnostimistnosti
(m)
(m')
Pokoj
23,06
22,96
Kuchyn6
4 , 1 4 3,62 1 4 , 9 9
2,99
(nad12m' je obytnou m., do ob. pl. je zapoditdna plocha nad 12m')
Koupelna+ WC
Vstupna pidu
71.52
d
1 , 7 3 2 , 7 0 4,67
4.65 4.96 23,06
4,62 4,97 22,96
Pracovna/lo2nice
14,39
s,35
1,28
CELKEM
2.NP- patro
mistnosti
4,67
2 , 1 6 3,62 7,82
1,31 2,14
1 , 2 0 2,24 11,46
12,00
7,82
11,46
3,78 1 , 5 8
CELKEM
1.PP- sklep
ndzevmistnosti
Schodi5t6
Chodba
(s kotlemna tuhd paliva)
Skladpaliva(dievo)
Skladbrambor
Dilna
Mistnostprovodomdra HUP
CELKEM
84,97
49,01
35,95
rozm6ry plocha
obytn6
d
s
A
(m)
(mt)
0,84 2,71 2 , 2 8
1, 1 8 1 , 4 5
3,69
mistnostimistnosti
2,28
3,69
1,09 1,82
4.00 3,2s
-1,83 1,35 10,53
1,69 1.17 1,98
4,45 4,47
18,09
-1.40 1,29
1,30 1,03 1,34
37.90
10,53
1,98
18,09
0,00
1,34
37,90
do uZitn6
Celkemuiitn5rplocha rodinn6hodomu
CelkemobytnAplocha rodinn6hodomu
CelkemplochaobsluZnfch mistnosti
Celkemplochalodgii a teras
CelkemplochaPtdY
0
216,80m'
71,42 m'
145,38mt
5,89 mt
92,53 m'
na iih a na vfchod,
Dispoziceje pom6rnd fieln6 navriena,okna obytnfch mistnostiisou pteviin6
koupelnaje orientovina k zipadnf fasidE bez oken. NedostatkemdispoziEnihoie5eni ie
piedsavu ie moin6
nupior"6ifenfmfstnostize zapadnistrany,kteri ie zcelabez oken. Plastiitdi5f
ziskatz piiloienfch fotografif.
KonstrukiniieSeni:
podhledem'
K"rrtrrk&rE i" dfi* ie5en iako zdEnf, pod6lnf dvoutrakt, se stroPy s rovnfm
terasou v 2'NP'
Zastieienimje polovalbovoustiechou nad hlavnfEistf a ptochou stFechoupod
Pouiit6materiily jsou podrobn6ii popsiny v dalSi6isti posudku:
Tiftady pFedpoklidim z betonu ii z betonu proloien6ho kamenem.
Hydroizolaceiiviini, ztriveni
Zdtvozkusov6hostaviva- v nadzemnfchpodlaiich ciheln6,v suter6nusmiSen6
do I
Stropyjsou s rovnfm podhledem,nad sklepema piizem(mz betonovfch desekkladenfch
nosiiri,v patfe ie pak strop dievEni
Krov diev6nf, vaznicov6konstrukce
StFeinikrytina: betonove taiky
Klemp(isk6konstrukceisou z pozinkovan6hoplechu
vnitini omitky jsou 5tukov6,fasidni omitky isou vipenocementov6
V koupeln6se nachizfb6lninov6obkladaiky
je betonov6,pohodln6,s vhodn6 warovanfmi stupni
SchodiSt6
v patie
Dveie lsou vo5tinov6,pln6 i prosklen6.Okna jsou diev6ni, v pifzemf dvoiiti (5paletovd),
zdvojeni
Podlahyv obytnfch mistnostechisou z koberci
V mistnosteihobrluZnychisou podlahyz keramickich dlaidic
na tuhi paliva
Vytip6n(je v souiasn6'dob6zaliStbvino risttednimtopenim zdroiem tepla ie kotel
umfst6nfve sklep6- prvnim podzemnimpodlaif'
Elektroinsalaceie v domE tfifizovit, iistEnf25A. Na dom6 ie bleskosvod'
wc'
Rowodyvody jsou provedenyz veiein6ho vodovodu do kuchynEi do koupelnys
a vana;iin6
umyvadlo
Dim ie vybavensplachovacimWC umist6nfm v koupelnE,kde ie rovnEi
niizovact piedm6tYv dom6 neisou.
V kuchyniv 2.NP je elektrickf sporik se sktokeramickoudeskoua kuchyfiski linka.
Dim bfval plynofikovin, zdrol plynu byl odpoien piibliin6 v roce 2008
zafsGna do iimky na vyviieni, odkud dile pokraiuie do
Splaikovikanalizaceje dle sd6leni-majitele
veiejn6kanalizace- skuteEnfstav nebyl pii mfstnimSetienfovdiovin'
Nenfziejm6, zda-lijsou rozvody instalacipravidelnErevidoviny - pFedzahfienimjeiich
bezpein6hopouiivini ie vhodn6 a riieln6 zaiistitieiich revizi.
g
Technickfstav:
iechnickf stav domu odpovidi jeho stiii a pomdrn6 dobr6 a pravideln6fdrib6. Dim byl dle
zbudovin y roce 1927,souiasnimaiitel6iei zakoupiliv roce 1987.V
pii rirtnfr SetFeni
sd6len(
pr0b6huposlednfchtiiceti let byly v domE dle sd6lenfpii mfstnim5etienf provedenynisleduiici
stavebnifpravy a opravy:
1985- vim6na ronrodfi vodYv 2.NP
(silovi vedeniv m6d6nfchvodiiich),
1990- vfm6na elektroinstalace
rekonstrukcekoupelnYv 2.NP
1990a nisledujici- osazenanovi kuchyilski linka,vymEn6nydlaiby, osazenyocelov6zirubn6
a vo5tinov6dveie
zahijeni pracfv l.NP (piizemi) - pokoj vlevo od schodi5tEa na nEi
2009 rekonstrukcekanalizace,
koupelna;tyto price jsou stile nedokonieny a pouze v zikladnim stupni rozpracovanosti
navazujicf
Konstiukcejsou pom6rnEzachoval6,nicm6n6na omitkich se proievuii men5itrhliny, nevykazuiici
havarijnistav.V obfvacim pokoji v 2.NP je na stropE odpadlf kus omitky, rovnEi nesignalizuiici
zisadnfstatick6problemy.-Z uveden6hodrivodu byl savebn6-technickfstav charakterizoviniako
zachovalfai dobrf.
Stiif a oootiebenf:
St6iiocefiovan6hoobjektu bylo dle sddlenipii mistnim 5etienf od roku 1927,tedy 87 rokfi.
Od tohoto roku je rovnEi uvaiovina iivotnost cel6ho objektu s tim, ie vfSe uveden6dilif stavebnf
ripravy,ktere byly pozd6jina objektu provedeny,nemaiivfznamnf vliv na opotiebeni nemovitosti.
Zattid6ni pro potFeby ocen6ni
Rodinnf dim $ 35 porovnivacf metoda
Kraj Vysoiina, obec 2 001 - l0 000 obyvatel
87 let
| 892,-Ki/m3
Typ objektu:
Polohaobiektu:
Stiiistavby:
Zkladni cenaZC (piiloha8.24):
ZastavEn6 plochy a Yyslqf Podlaii
l.PP- sklep:
INP- piizemi:
2NP- patro:
pidaa zastie5eni:
Nizev
l.PP- sklep:
INP- pifzemf:
2NP- patro:
ptdaa zastie5eni:
g,l9*4,67+5,35*5,37
1,95*3,35
1,95*5,95+
9,57*10,68+
9,57*10,68+4,34*1,95
3,35*| ,95
1,95
9,57*10,68+4,34*
Zastav6ni
66,98
120,34m2
| 10,67m2
6,53m2
| 10,67m2
66,98m2
120,34m2
| 10,67m2
6,53m2
| 1 0 , 6 7m 2
Konstrukinfvfika
2,20m
3,05m
3 , 1 2m
1 , 0 0m
4,52m
t0
Obestav6ni prostor
(9,lg*4,67+5,35*5,37)*(2,20)
l.PP- sklep:
1,95*3,35)*(3,05)
1,95x5,95+
(g,57*10,68+
INP- pFfzemi:
|
(9,57*
10,68+4,34*
,95)*(3,l2)
2NP patro:
(3,35*| ,95)*(I ,00)
* 4,52/3+(
(9,57*( | 0,68-5,30))* 4,52| 2+5,3ox.9,57
ptdaa zastieieni:
4,34*1,95)*1,9412
prostor celkem:
Obestav6nf
Podlainost:
podlaii:
plochaprvnfhonadzemniho
Zastav6ni
plochav5echPodlaii:
Zastav6ni
Podlainose ZP lZPl = 3,45
..r
=
=
=
=
=
m3
147,35
367,04m3
345,29m3
6,53m3
200,99m3
| 067,20m'
ZPI =
ZP=
m2
120,34
4 1 5l,9 m 2
YipoCet indexu cenovdho porovnini
\'
Indexvybaveni
N6zevznaku
t.
Vi
rodinnfdim
l. Druhtt""by - samostatnf
- ciheln6nebotvirnicov6zdivo
sGn
obvodovfch
Provedeni
2.
3.TlouStkaobvod.st6n 45 cm
lll
lll
ll
0'00
0,00
0'00
0,02
0,04
4. Podlainost- hodnota vEt5inei 2
ilt
5. Napojeninasft6$fipoiky) - piipoikaelektro,voda,napoi.naveiei. lV
kanal.nebodomovnfEistirna
ill
6. ZprisobvytipEnf stavby- fstiedn(, etiiov6, dilkove
(plne
ill
standardniprovedenf
v RD 7.Z^kl.ptislu5enswf
I
vybavenf
dalSfho
8. Ostatnivybaveniv RD bez
ill
9. Venkovniripravy- sandardnfhorozsahua provedeni
II
k RD - bez vedleiSichsaveb
10.Vedlejii stavbywoiicf pFfslu5enstvf
-rt
nebojejich celkov6zastav6n6plo5enad 25 m2
I L Pozemkyve funktnfm celku se stavbou- nad 800 m2 celkem
12.Kriteriumiinde neuveden6- bezvlivu na cenu
13.SAvebn6- technickf stav - stavbav dobr6m stavus pravidelnou
Idribou
Koeficientpro stiif 87 lec
lll
lll
ll
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0|
0,00
1,00
s = | - 0,005* 87 = 0,565
Koeficientstiii s nemfrie bft niiSf nei 0,6.
t2
lndexvybaveni
= (l *
1..,
t
V) * V,, * 0,600= 01542
i= |
lndextrhu s nemovitostmi
Nizev znaku
nabidka
2. Vlastnick6vztahy- NezastavEnfpozemeknebo pozemek"iehoi
Pi
lV
0,00
tl
lil
soutistiie stavba(steinfvlastnik)
3.Zm6nyv okoli- Bezvlivu
4.Vlivprivnichvztahfina prodeinost- Bezvlivu
vyskytu
nebezpedfm
riziko -7ona se zanedbatelnfm
5. Povodfiov6
zAplav
ill
tl
IV
0,00
0,00
1,00
2. Pievaiujicizistavbav okolf pozemkua iivotnf prostiedi Rezideninizistavba
ill
3. Polohapozemkuv obci - Okraiov6 6isti obce
I
obec
4. Moinost napojenipozemkuna inienfrsk6 sit6, kter6 mi
Pozemeklze napoiit na v5echnysit6 v obci nebo obec bez siti
tl
5. Obianski vybavenostv okoli pozemku- V okolf nemovit6v6ci je
iistein6 dostupni obianski vybavenostobce
6. Dopravnidostupnost- Komunikace(zpevn€ni)ke hranici pozemku, vll
parkovini na pozemku
IV
7. Hromadni doprava- 7-astavkahromadn6dopravy do 500 m
I
8. Polohapozemkuz hlediskakomerEnivyuiitelnosti Bez moinosti
komerinfho vyuiiti
ll
9. Obyvatelstvo- Bezprobl6mov6okolf
tl
nezam6stnanost
| 0. NezamEstnanost Prfrm6rni
tl
I l. Vlivyostatnineuveden6- BezdalSichvlivfi
0,02
4
Indextrhu lr= Pr*(l +IP,) =0'970
i= |
Indexpolohy pozemku
Nizev znaku
uiitf savby l . D r u ha
celku
ni stavbyv jednotn6m funkinim
-0,l0
0,00
-0,01
0,01
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
tl
lndexpolohy
l, = P,* (l + I P')= 0'900
i=2
OcenEni
upraven|zcu =7C * lu = | 892,'KUm3* a,642= I 214,66Ki/m3
Zikladnicena
4i
6 i / m 3 * 0 , 9 7 0 * 0 , 9 0 |0 =l 3 l 6 5 6 , 9 K
0 3 * | 2 1 4 , 6K
C S , = 9 p * Z C U * l r * 1 , = | 0 6 7 , 2m
Cenastanovenf porovnfvaclm zP0sobem
Rodinni d0m t.p. 386 - ziiSt6ni cena po zaokrouhleni
Ki
slovy:
JedenmilionjednostotiicetiednatisicSestsetpadesitiest
=
=
I l3l 656,94KC
| l3l 656,90Ke
Bivali chl6v
Situace:
Oceiovanfobjekt- byvalfchl6vbezi.p./E.e.- se nal6zinaseyerod rodinn6hodomua
piilehi k sousednimu
bezprostiednd
k n6mupiil6hri.Svoudelii fasidourovnEi naz6padE
pozemku.
Objektie pfistupnfz pozemkup.i. St. 130.
Disoozice:
vedleprostoru
tvarua obsahuje
Byali chlevje objek vystav6nfnadpfidorysemobd6lnfkov6ho
bfval6ho
chl6vapifpravnuvpravoa skladvlevo.Podsklademse nal6zijimkanavyviieni.
KonstrukEni
Fe5eni:
je objektieien jakozd6nf,piizemni,s dFev6nfmistropya stisn6nfmpridnim
KonstruktnE
prostorempod pultovoustfechou.
piedpoklidimz betonuproloien6hokamenem,
Titklady
bezhydroizolace
nebos hydroizolaci
iii
ztrivenou.Zdivoz cihelplnfch pilenfch.
plechu.
KrovdtevEnipultovf,stieSnfknrtinaplechovi,klempiisk6konstrukcez pozinkovan6ho
Vnitiniomitkyvipenn6,hsidni omftkyz v6tii tisti chybi.
je betonovi,objektje bezvytipEnfa bezrozvodrivody.
Dveiejsoudiev6ni prk6nkovi.Podlaha
Stiiia opotiebeni:
Objektbival6hochl6vubylvysav6ndle sdElenipii mfstnfmSetienfzirovefi s rodinnfmdomem,
pro tiEelyocenEnije uvaiovinostiif 87 roki.Technickfstavobjektuodpovidiieho stiif a
(drib6. Vzhledemk stavua povazeocefiovan6
nepatrn6
vedlejifstavbybylajeii celkoviiivotnost
sanovena
na 100rok0.
ZatFid6nipro potfeby ocen6ni
Vedlej5i
stavba$ l6:
Svislinosni konstrukce:
Podsklepeni:
rl'
Podkrovi:
Krov:
K6d kfasifikace
stavebnichd6l CZ-CC
q/P B
zd6n6tl. nad 15 cm
nepodsklepeninebo podsklepenido poloviny
l.nadz podlai(
nemi podkrovi
neumoifi uj ici zfizeni podkrovf
t274
Index trhu s nemovitostmi
Nizev znaku
l. Situacena diliim trhu s nemovio/miv€cmi - Poptivka niiSi nei
nabidka
2. Vlastnick6vztahy - Nezastav6nfpozemeknebo pozemelgjehoi
souiistf je stavba(stejnf vlastnik)
3. Zm6nyv okoli - Bezvlivu
4. Vliv privnfch yztahfi na prodejnost - Bezvlivu
5. Povodiov6 riziko -Zona se zanedbatelnfmnebezpeifmvfskytu
ziplav
c.
Pi
tl
-0,03
IV
0,00
ill
tl
IV
0,00
0,00
1,00
r3
4
lndextrhu
lt = P,* (l + I P,)= 0,970
Indexpolohy
nad
Typ stavebna pozemkuPro sanovenaindexupolohy:Rezidenini stavby v ostatnfch obcich
2000
C'
Nizev znaku
, !'=
l'oo
i
celku
|
2. Pievaiujfcfzistavbav okoli pozemkua iivotni prostFed(
Rezideninfzisavba
lll
3. Polohapozemkuv obci - Okraiove iisti obce
|
4. Moinost napojenipozemku na inienfrsk6 sit6, kter6 mi obec
sitf
bez
Pozemeklze napojit na vSechnysiG v obci nebo obec
tl
5. Obianski vybavenostv okoli pozemku- V okolf nemovit6v6ci ie
iistein6 dostupni obEanskivybavenostobce
6. Dopravnfdostupnost- Komunikace(zpevndni)ke hranici pozemku, vtl
parkovfni na Pozemku
IV
7. Hromadni doprava 'TastAvkahromadn6dopravy do 500 m
I
moinosti
Bez
8. Polohapozemkuz hlediskakomerEnfvyuiitelnosti
komeriniho vyuiiti
ll
9. Obyvatelstvo- Bezprobl6mov6okoli
tl
- Prfim6rni nezam6stnanost
I0. Nezamdstnanost
tl
vlivfi
I l. Vlivyostatnf neuveden6 Bez dalSfch
0,02
-0,l0
0,00
- 0,01
0,01
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
tl
Indexpolohl
l" - P,* (l * I B) = 0'900
i=2
KoeficientpP = lr * l" = 0'873
Vipotet iednotlivfch Ploch
Nizev
Plocha
24,
24,05
9,62*2,50
9,62*2,50
Zastav6n6plochy a vyskYPodlali
Zastav6ni.
Konstr.
Nizev
zastresenl
24,05m2
1,80m
1 , 4 8m
l4
1!:
Obestav6niprostor
Yipotet jednotlivich vim6r
Obesavdnfprostor
Nizev
zastie5eni
[rnt]
=
(9,62*2,5
0)*(1,48')
|2
17,80m3
(PP= podzemnfpodlaii,NP = nadzemnipodlaii,Z = zastie5enD
Obestav€ni
,
Z
zastieieni
Obesav6nfprostor - celkem:
s
m
Popis a hodnocenf konstrukcf a vybaveni
(S= standard,N = nadsandard,P = podsandard, C = nevyskytujese,
I = piidani konstrukce,X = nehodnoti se)
2.Obvodov6st6ny
3.Stropy
4. Krov
5.Krytina
6. Klempfisk6
price
7. Upravapovrchri
7. tJprava
povrchri
8.Schodi5tE
9.Dveie
10.Okna
ll. P o d l a h y
12.Elektroinstalace
Hodnoceni
provedeni
Konstrukce
I
17.90m3
zdEnetl. 15- 30 cm
diev6n6
diev6nf neumoiiujfci podkrovi
pozinkovanfplech
pozinkovanfplech
chyb(
vipenni omitka
s
r00
s
s
t00
100
P
s
s
t00
100
t00
X
80
20
t00
c
s
s
diev6n6
jednoduchi
betonovi
svEtelni a motorovi
eest
S
s
s
r00
t00
t00
t00
Vipotet koeficientu Ko
Konstrukce,
vybaveni
obj. podil[%]
s
2.Obvodov6st6ny
3.Stropy
4. Krov
5. Krytina
6. Klempiisk6price
7. Upravapovrchfi
7. Upravapovrchi
8.SchodiSt6
9. Dveie
10.Okna
I l. Podlahy
S
s
P
s
s
c
s
X
s
s
s
31,80
19,80
7,30
8,l0
1,70
6 ,l 0
6,l0
0,00
3,00
l,l0
9,20
.\,
Last
l%l
t00
t00
t00
t00
t00
80
20
t00
100
t00
t00
Koef.
1,00
1,00
1,00
0,46
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Upravenf
j. podfl
7,10
31,80
19,80
3,36
8,l0
1,70
0,00
1,22
0,00
3,00
l,l0
8,20
i3
5,80
12.Elektroinstalace
t,00
t00
5,80
91,18
0 , 9t l 8
A
KoeficientvybaveniKo:
Ocen6ni
cena(dle pifl. E. l4):
Thkladni
IKE/m3]
vybavenistavbyK, (dlevfpoitu):
Koeficient
PolohovfkoeficientKr (piil. i. 20 - dlevfznamuobce):
zm6nycenstaveb( Qfil. i. 4 | - dle SKP):
Koe{icient
| 250,0,9| lg
0,9000
2,0750
*
*
*
2128,48
t30 028,84Kt
Zilkladnicena upravene [KUm3]
Kt/m3
61,09m3* 2 128,48
Plnf,cena:
Yipotet opotfebeni lineirnf metodou
Safi (S):87 rokri
dalSiiivotnost (PDZ):-13roki
Pfedpoklidani
celkoviiivotnost (rcA 100roki
Piedpoklidani
t00%* S t rcZ = 100%* 87 / 100= 87,0%
Opotiebeni:
opotfebenimiie dle piilohyi. 2 | iinit 85 %
Maximilni
opotiebeni:( | - 85 %l 100)
Koeficient
N6kladov6cena stavby CSn
pp
Koeficient
Cenastavby CS
{
A " A
0 , 15 0
=
*
19504,33KC
0.873
| 7 027,28Kf
| 7 027,28KC
Byali chl6v - zii5t6nf cena
Sklenikz ocelovich Profil0 se zasklenfm a ziklady'
Eistipozemkup.d.27711v pomdrnEudriovan6m
Jedniseo sklenikpFibliin6upros$edseverni"
V souiasn6dob6nevyul(vanfk sv6mufielu.
stavu.
I
Zatiid6nf pro PotiebY ocenEni
riprava$ l8:
Venkovni
Vfm6ra:
d6l CZ-CC
stavebnfch
K6dklasifikace
Indextrhu s nemovitostmi
a
19.l.Sklenikz ocelovfchprofilfisezasklenim
ziklady
plochy
2,88*6= 17,28m2zastav6n6
l27l
= 0,970 (podrobn6viz strana| 3 a l4 tohoto posudku)
Indexpolohy = 0,900 (podrobn6viz strana| 3 a | 4 tohoto posudku)
*
Koeficient
PP = lr l, = 0'873
OcenEnI
cena(dle pFil.t. l7): Kt / m2
TAkladni
PolohovfkoeficientK, (piil. i. 20 - dlevfznamuobce):
zmdnycenstavebK, (pifl. i. 4l - dle SKP):
Koeficient
ZkladnfcenaupravenicenaKUm2
17,28m2* 3 940,92Ki/m2
Plni cena:
*
*
2 050,0,9000
2,| 360
3 940,92
68 099,10 KE
Yfpotet opotFebeni lineirni metodou
Stifi (S):8 rokfi
ffeapotndanidalSfiivotnost (PDf: I2 roki
celkoviiivotnost (rc{: 20 rokri
Piedpoklidani
lO0%* S t rcZ= 100% * I | 20 = 40'0%
Opoiiebenf:
(l' 40,0% | 100)
opotFebeni:
Koeficient
Nikladovi cena stavbYCS*
pp
Koeficient
Cenastavby CS
skfenikz ocelovfch profihl se zasklenim azilklady zii5t6ni
cena
=
0,600
-161s9,46
Kc
0,873
ffi
=
35 670,3| KC
Studna
linefrnf
roku )927.Opotiebenibylostanoveno
Jedniseo studnunapozemkup.i. St | 30 z
metodou.
I'
zatrfdEnipro potleby ocen€ni
Studna
$ |9
kopan6
Typstudny:
9,00m
studnY:
Hloubka
2222
stavebnichd6l CZ-CC
K6dklasifikace
posudku)
Indextrhu s nemovitostmi = 01970(podrobn6viz stranal 3 a l4 tohoto
Indexpolohy = 0,900 (podrobn6viz stranal3 a l4 tohoto posudku)
* =
Koeficient
PP = lr l, 0'873
Ocen6ni
I
f. l 6 :
Zkladnicenadle PFilohY
prvnich5,00 m hloubkY:
dalSfhloubka:
Zikladnl cena celkem
5,00m*1950,-K6/m
3.00m * 3 810,-KUm
PolohovfkoeficientK, (piil. a. 20 - dlevfznamu-obce):
zmdnycenstavebK, (pifl. E.41 - dle SKP):
Koeficient
Upraveni cena studnY
Vipotet opotFebeni lineirnf metodou
87 rokri
St^ifi(S):
dal5iiivotnost (PDZ):I3 rokrj
ffedpoidadan6
ffedpoklidanicelkoviiivotnost (rcZ): 100rokri
S / P C Z= 1 0 0%x 8 7 / 100= 87' 0%
O p o i i e b e n i : 1 0 0 %*
opotiebenimrlie dle piflohyi' 2l tinit 85 %
Maximilnf
opotiebeni:(l- 85 %l 100)
Koeficient
Nikladovi cena stavbYCSn
pp
Koeficient
Cenastavby CS
Studna- zii5t6n6cena
+
+
9 750,-Ki
ll 430,-Ki
=
*
*
2l 180,-Kt
0,9000
2,3020
=
-3T80,72 Kc
=
*
0 , 15 0
-6-582,11
Kc
0,873
Ke
s745,18
Kt
5745,18
t7
lal
Sklad pro zahradnf techniku - nedokonteno
Situace:
od rodinn6ho
Ocefovanfobjekt - rozestav6nfskladpro zahradnitechniku se nal6zi na sever
piistupnf'
domujako solittirni obiela na pozemku p.i. St. 130a ie z nEiake
Dispozice:
konstrukcea iist hydroizolacepod
Zcel6zamf5len6stavbybyly zbudoviny pouze zAklady,svisl6
vraty a
tEmitost6nami.StEnynelsoudokonieny - chybi pieklady nad okennimi otvory a nad
pozedniv6nce.
KonstrukinfFeSeni:
stiechou'
K*.tr"kt;6 le objekt navrien iako zd6nf, pFizemnf,bez zastropenia se Sikmou
Zikladybetonov6, zdivo z plynosilikitovfch tvirnic Ytong' Dal5ikonstrukcepiedpoklidim pro (tely ocen6nive sandardnim provedeni
Stiiia opotieben(:
byly zhotovoviny
OUl.ttln"dokonien, v rozestav6n6msavu od roku 2005 s tim, ie konstrukce
oceiovaciho
prtbeZneai do roku 201 l. Stupeil rozestav6nostibyl stanovenv souladus $ 25
bylo
konstrukci
viech
piedpisu.Opotiebenf bylo stanovenolineirnf metodou s tim, ie stiif
uvaiovino6 rokrj a iivotnost bylavzhledemk stavu konstrukci (st6nyisou vystaveny
pov6trnostnfmpodminkim bez iakekolivochrany)sniiena na 20 rokti'
ZatFid6nf pro PottebY ocen6ni
Vedlej5isavba $ 16:
Svislinosni konstrukce:
Podsklepenf:
Podkrovf:
Krov:
stavebnichddl CZ-CC
K6d klasifikace
lndextrhu s nemovitostmi
IY
tYP B
zd6nitl. nad 15 cm
nepodsklepeninebo podsklepenido poloviny
l.nadz podlaii
nemi podkrovi
neumoiiui ici zfizeni Podkrovf
1274
= 01970(podrobnEviz stranal 3 a l4 tohoto posudku)
Indexpolohy = 0,900 (podrobn6viz stranal3 a 14tohoto posudku)
*
Koeficient
PP= lt l" = 0'873
Vipotet iednotlivichPloch
Nizev
Plocha
zasffesenl
I
10,2l*6,63
Zastav6n€plochY a WIkY PodlaZi
Nizev
67,69
67,69
Zastav6n6.
plocha
67,69
67,69m2
Konstr.
vi'5ka
2,55m
2,30m
t8
-t-
i8l
Obestav6niProstor
Vipotet iednotlivfch vim6r
Nizev
(t0
zastie5enf
( 10,2l*6,63)*(2,30)/2
podlaif,NP = nadzemnipodlaif,Z = zastieSen0
(PP= podzemnf
Nizev
77'85 m3
Z
zastieSeni
Obestav6nfProstor - celkem:
ffi
Popisa hodnoceni konstrukcf a vybavenl
se'
C = nevyskytuie
P = podstandard,
(S= sandard,N = nadstandard,
1 = piidanikonstrukce,X = nehodnotfse)
Provedeni
Konstrukce
2.Obvodov6st6nY
3.Stropy
4. Krov
5.Krytina
price
6.Klempiisk6
7.Upravapovrch&
8.Schodi5t6
9.Dveie
10.Okna
IL Podlahy
12.Elektroinstalace
Obestavdni
prostor
Tvp
Hodnoceni
standardu
s
s
c
betonov6p6sy
zdEn6tl. 15- 30 cm
chybf
dievdnf neumoifiuifciPodkrovi
s
s
s
X
s
S
s
s
Konstrukce,vYbaveni
2.Obvodov6st6nY
3.Stropy
4. Krov
5. Krytina
price
6. Klempiisk6
7. Upravapovrchri
8.Schodi5t6
9. Dveie
10.Okna
I l. Podlahy
100
100
100
t00
100
t00
t00
t00
t00
100
100
P
Yipotet koeficientu vybaveni & a stupnE rozestav6nosti nedokonten6
(OP= obiemovfpodilz piilohyi- 2l, K = koeficientPro PrePoi"tlli rylil',,,
PPlPiepoiianf podllna 1007')
iJP= upra"enfpodilv nivaznostinavybaveni,
PP
UP
Cist
oP
,,
OP
s
c
P
s
s
S
X
S
s
s
7,lo
31,80
19,80
7,30
8,10
1]0
6,l0
0,00
3,00
l,l0
8,20
r/"1
100
t00
t00
100
t00
t00
t00
r 00
t00
r00
t%l
I
l , @ 31,80
0,00 0,00
o,46 3,36
1,00 8,10
1,00 1,70
1,00 6,10
1,00 0,00
1,00 3,00
1,00 I , l 0
1,00 8,20
41,70
0,00
4,41
10,62
2,23
8,00
0,00
3,93
l,tA
10,75
eist
stavby
Roz
l%1
70,00 2 9 , 1 9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,@ 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
t9
I
12.Elektroinstalace
5,80
t00
Soutetupravenfchobjemovfchpodflfi:
Koeficient
vybavenil(.:
7,61
0.00 0,00
Rozestav6nost: 38,50
1,00 5,80
76,26
0,7625
Ocen6nI
ZAkladn{
cena(dle piil. i. l4):
[KUm3]
vybavenistavbylK"(dlevfpoEtu):
Koeficient
PolohovfkoeficientK, (piil. e. 20 - dlevfznamuobce):
zm6nycenstavebK, (pFil.i. 4 | - dle SKP):
Koeficient
=
*
{<
*
| 250,0,7626
0,9000
2,0750
Zikladni cena upravene [KUm3]
Pfni cena
250,47m3* | 780,19Ki/m3
| 780,t9
445884,t9Kt
Vipotet nedokonten6 stavby
Uprava
cenyza nedokonien6konstrukce
Nedokontene stavba
0,3850
t 7 t 6 6 5 , 4 tK t
Yipotet opotFebenilinedrni metodou
Suifi(S):
6 rokri
dal5iiivotnost (PDZ): l4 rokri
Piedpoklidani
celkoviiivotnost fCZ):20 rokfi
Piedpoklidani
OpotFebenf:
100%*S / PCZ= 100%* 6 I 20 = 30,0%
( l- 30,0% I 100)
opotFebenf:
Koeficient
Nikladov6 cena stavby CSn
pp
Koeficient
Cenastavby CS
0,700
| 20 | 65,79Kr
0,873
t04 904,73Kf
*
Skfadpro zahradnf techniku - nedokonleno - zjiSt€ni cena
t04 904,73KT
=
Cenastaveb celkem
| 295005,44Kt
Ocen6n[porosttl na pozemcich
Dlevinyna pozemku p.t. 23/l
zptsobem.
Jedniseovocn6a okrasn6dievinyocen6n6ziednoduSenfm
Sml3en6trval€ porosty ovocnych dievin, ostatnl vinn€ r€'vya okrasnich rostlln
ocen6n€ziednoduienim zp0sobem:$ 47
Celkovicenapozemku:
CelkovivfmErapozemku
Celkovipokryvniplochatrvalfchporostri:
Cenapokryvn6plochyporostr3
Cenaporostuje ve ,/isi 6,5% z cenypokryvn6plochyporost&:
porostu:
CenasmiSen6ho
Ki
m2
mt
Ki
*
266931,00
808,00
250,00
82 590,04
0,065
5 368,35
Dlevinyna pozemku p.t. 23ll - zji5t€ndcena
5 368,35Kt
Cenaporost0 celkem
5 368,35Kt
70
Ocendni v€cnich bFemen viznoucich na pozemcfch
SluZebnostvodovodu
Vesmlouvd(a.6)je v6cn6biemeno- sluiebnostvodovodudefinovinoakto:
v drieni pozemkuporcelnl(islo
AntoninNovotnfziizujetimtozo sebei sv6prdvnindstupce
,,Prodotel
o jich
kupitelfimmanieltmArnoituo kistinEDvofdtkovfm
27711rolev kotostrdlni
obcePetrovice
prdvosluiebnosti
prdvnimndstupctmv drieni pozemkuporcelniiislo27711I rolev PetroicichbezplotnE
rourami
vodyz mo(6luna pozemkukupitelitporc.6slo27711| rolev Petroicichsenol€zojiciho
vedeni
piimfm smilremdo slllnihlhopiikopu,
piespozemekprodotelfi
porc.6slo27711rolev Petrovicich
ziidi o v dobr$mstovubudouudriovatio ktomuiielu no
kterfitovodovod
si kupiteli svfmndHodem
pozemek
prodotele
ratoupitrbudouoprdvnEni.
zdroveilnovzdjem,
obysezdHodemtetolistinyno pozemkup.(. 27711rolev
Strany
smluvnipovoluji
vodovodu
ve prospichkoid6ho
Petrovicich
vl.(.464 jokono statkusluiebntmvloiiloprdvosluiebnostr
joko
poznomendni
ponujlclho
pozemkup.t. 27711| rolev Petroicich stotku
zo sou(osntho
mojitele
jokono stotkuponujicim."
sluiebnosti
t6tono pozemkup.(. 27711I v Petrovicich
I
SohledemnavfSeuveden6skuteinosti,a v souladus ustanovenfm
$l6b, odst.(5) Zikona,bylo
v6cn6biemenoocen6nopau5ilniiistkou a byloodettenood cenyocefiovanfchnemovitfchv6cf.
Ocendnipr{v odpovidaiicich v6cnim biemen0m
iistkou
Druhv6cn6hobiemene:OcendnipauSilnf
v6cn6hobiemenesestanovuje
dle$ l6b odst.5) zikonai.
Hodnota
l5ll97 Sb.naiednotnoutistku::
l0 000,-K6
Ocen€nfv6cn6ho blemene tinf
t0 000,-Kt
Cenav6cnich bfemen viznoucich na pozemcfch celkem
Pozemkys rodinnim domem - zjiSt€ni cena
- t0 000,-Kt
| 7 5 5 t 8 t , 3 9K C
2a
l1
Rekapitulacevfslednfch administrativnich cen
l. Ocen6nipozemkfi
s rodinnfmdomem
l.l. Pozemky
Ki
| 756 181,40
l. Ocen6nipozemk0 celkem
| 756 l8 |,40 Kt
Celkem
0t
| 7 5 6 1 8 1 , 4K
RekapitulaceYiislednich admin. cen' celkem
Vfslednf administrativnf cena
po zaokrouhlenidle $ 50:
I 755 l I | '40 KE
| 755 180-1Xe
Ki
slovy:Jedenmilionsedmsetpadesitiesttisfciednostoosmdesit
8.2.OonnoCeNYv MisrEa dnse OewxLE
ProhliSeni:
posudkuani s
.) Zp*."*ael tohoto posudkuprohlaiuie,ie nen(s obiednatelemtohoto
jinim
zprisobempropoien,
ii
viastnfkemsousedninemovit6vEci nikterak majetkovE,personiln6
s piedm6tem
nemi iidnou maietkovoufiast, maietkovf prosp6chni iinf aiem souviseiici
k
zpochybn6niieho
drivod
ocen6ni,ani si neni v6dom iidnich ,krtuinotti, kter6 by mohly zadat
nezivislostiii obiektivitY.
co Y tomto konkr6tnfm
b) Znalecneni oirevn6n posuzovatotizky privni povahy,jako napiiklad
zarazenft6ch-kterfch
piipad6je di neni soutastf nebo piisluienswim ocefiovanehopozemku.Pii
zpracovatel
vychizel
pozemku
nemovitfchv6cf k souiistem neLo piislu5enstvimoceiovan6ho
a dosavadnfchzkuSenostf'
tohoto iosudku z piedanfch i ziskanfchpodkladri,dostupn6legislativy
ndilni.upFesn6no'
posudku
Zroveil je piipraven,buie-li obiednatelemtohoto znaleckEho
privn!vady, kter6 na
znaleckfp"rua"t doplnit ii upiesnit ZpenEienimzaniknouveiker6
v Katastrunemovitostf(4.2), krom6 v6cn6ho
nemovitfchvEcech
lrou signalizovan6
" vodovodu)vyznaieni na stranEl0 vfpisu z KN'
"L7no,
biemenevedenf(sluiebnost
ridairiziskanfch
c) Cenastanoveni v tomto znaleck6mposudkuie stanovenana ziklad6
prrib€hudasuke zm6n6
k piedmdtuznaleck6hoposudkuk datu ocen6ni.Jestliie doide v
okolnostf
nepFedvfdanfch
ocefiovacihopiedpisu,,*6nd podmfnekna trhu s nemovitostmi,vzniku
ceny
od
li5it
cena
iijinfm zm6nim, maifcichvliv na cenu nemovitost(,mrlie se take vfsledni
stanoven6timto znaleckfm posudkem'
lr
t\
22
JP
Cenaobvykl6:
Sb.,o oceilovinfmaietkudefinovinav $2iakocena,*"'kteri
C*.
i" v z6kon6i. l5 | 11997
"b,4rklt
dosaienapii prodeifchstein6ho,popiipaddobdobn6homaietkunebopFiposkytovini
bybyla
Piitom se
sielnaneuoobdolne sluzbyv obvykl6mobchodnfmstykuv tuzemskuke dni ocen6ni.
vlivy
nirrliv5echnyokolnosti,kter6 maiinacenuvliv,avSakdo ieii vfSese nepromitaii
arli5tni
vliv
ani
okotnostitrhu, osobnfchpom6rfiprodivajicihonebokupuifciho
mimofidnych
nebo
obliby.MimoitdnfmiokolnostmitrhuserozumEifnapiikladsav tisn6prodivaifciho
vztahy
zeim6na
dtislejkypiirodnichdi iinfch kalamitbsobnimipomdryse rozumEjf
kupuiicfho,
a kupuiicim.ZvliStnioblibouse
rodinn6neboiin6 orobnitzohy meziprodivai(c(m
maleikov6,
k nim.
rozumfarl65tnihodnoa piikladanimajetkunebosluibEvyplivai(ciz osobnihovztahu
Obvyklicenavyiadiuiehodnotuvdcia urii se porovninfm'"
posudkupro porovnivacf
s vfSeuvedenfmpoiadavkemzikona bylazpracovatelem
Vsouladu
natrhu s
v souiasn6dob6nabizenfch
datao poiobnfch nemovitostech
metoduzaji5tEna
realitn(mikanceliiemi.
nemovitostmi
Y
na LV 3 l4 R.toobecOkiiiky a k0 Nove Petrovice
J.drt r; o ocen6nin".rn*iry.tr vlci zapsanyich
pi(sluienst'im.
iopsan6vf5ev iisti B.l, sevSemisouiistmi a
piedm6tnfch nemovitostf
jakozikonem piedepsani metoda vedoucfke itanoveni obvykl6 ceny
bylanrolenametoda Porovnivaci.
Metoda Porovnfvacl
v6ci
*eaeni.f, nemovitfch v6c(je provedenopodle vfb6roveho vzorku nemovitfch
O...6"f
"tS"domt a
k prodeii realitnimi kanceliiemi a dle
- rodinnfch
iozemkfi v soutasnostinabizenych
daabize'
poznatkdzpracovateietohoto posudkuz konkr6tnich obchodfi a z ildaifi z vlastnf
realizoviny
nebyly
v6tiinou
iedni se o
bU.noay die nabidekrealitnichkanceliii doposud
ceny ze souiasnosti.Vzhledemk tomu, ie nebylo moino zaiistitv6tii mnoiswi
nab(dkov6
souhrnu
porovnatelnfc'hnemovitfch v6ci v mfst6 ocefiovanfchnemovitost(,byly do tohoto
poctem
obdobnim
zahrnutyrovn6i i nabizen6rodinn6 domy z jinfch lokalit Bylyvoleny obce s
rodinn6 domy
obyvatel,obdobnou vybavenostia s co neimenii vzdilenosti od mfsa ocen6nf.
byly v r0znfch
viak
ve srovn6vacfmvzorku byly pieviind sarif, rfiznfch velikosti i stavfi. Zeim6na
se v5ako
obcfch,vodftkem pro ieliclr vfb6r byla podobnosts oceiovanfm obiektem'Jedni
pohleduie ak6
tohoto
a
z
nabfdkuk prodeji cetylh nemovitfcir vSci nikoli realizovan6obchodynutnotento vfbEr vnimac
pii stanovenfceny nemovitfch v6ci bylo piihlidnuto k niie uvedenfmvlastnostemporovnivanich
velikosti a stiii a v
nemovirfchv6ci, zejm6nabylo piihliieno k lokalit€,v nichi se nachizeii,k ieiich
umfstEn'
neposleinifadd k vllikosti obce,ve kter6 ie ten-lcerf soubor nemovitfch vEcf
ceny poiadovan6o
Rovn6ibylo pFihl6dnutoke skuteEnosti,ie realizovan6ceny bfvaii niiSi neili
domfi vEetn6
cca5-151,,nSkdyivice, a tak6 kt6 skuteinosti, ie v inzerci bfvaii uvidEny.ceny
na cen6 prodivan6
provizfrealitn(chkanceliif, kter6 se b6in6 pohybuiiv rozmezi 3-5%v zivislosti
nemovitosti.
23
Siln6 strinky
Oceiovan6 nemovitostitvofi jeden uzavienf celek s pFistupemz pozemkuve vlastnictvimEstyse
OktiSky.Dobri dopravnfobsluinost a umist6niv obci s pom6rn6 Sirokouvybavenosti.Vlastni
rodinnf dim je pomdrnEzachovalf,s fielnfm vnitinim uspoFidinim jednotlivfch mfstnostf,
pozemkyv celkov6velikosti l4l0m2 poskytujidostateinf komfore
Slab6strinV
Nedokonien6stavebniripravya pom6rnd v6tif mnoistvf konstrukcfstiednEdob6iivotnosti
vyiadujfcichrenovaci.Neexistencerevizi, kter6 by potvrzovalykompletnost,spolehlivosta
bezpeinostvnitinich instalacf.Piili5mali vzdilenostrodinn6hodomu od pomdrnEru5n6
komunikacev ostr6 zatiice - vliv hluku a d0raz na zul5enoupozornost pii piechizenf komunikace
v bezprostiednimokolf domu nebo pii vyjiid6nf automobilemna silnici.Existencev6cn6ho
biemenepro vedenivody s nepotvrzenfm prib6hem na pozemku p.E.27711
.
Vfrazn6sfaboustrinkou je zahijeni vfsavba skladupro zahradnftechniku na pozemku p.t.277ll
abiniici pom6rn6 cenni prostor vyuiitelnf l6pe pro relaxaci - rozestavdnoustavbu by bylo
neivhodn6iSi
odstranit Neexistencegariie - piiiemi eventuelninovd ziizenou garii by bylo
vhodn6umistit bliie k piijezdu na pozemek,nikoli na misto rozestavdn6hoskladu.Vfhledov6 je
slaboustrinkou vyristEniplinovan6hoobchvatusilnicelll. tifdy i. 405 10,kteri se mi na stivajicf
komunikacinapojit pFfmoproti oceilovan6murodinn6mu domu.
Srovnivacl tabulka
Lokalita
Velikost
,rrt
rodinnfch domti:
lrvtta,Yq,tl
Zastav6n6 UZitn6/obytnd Plocha
plocha(m2) plocha(m') pozemku
(m')
Typ domu
Strlii/Stav
Cena (K6)
87 let - udrzovany
stav, zapoiata
rekonstrukce
Je piedm6tem
ocen6ni
okiiSky386 3 + 1
117
217t71
1410
Samostatnf
1 Piibyslavice 5 + 1
960
4+1
268
182
160
182
208
2
TiebidSlavice
Samostatni Piedrekonstrukci
Radovf
V ptlvodnimstavu
koncovli
(z r.1936)
udrZovanf
3
JaromEiice
nadRokvtnou
2+1
72
tz
620
Samostatnli Po rekonstrukci 1 060000Kd
Opatov
4+1
235
95
745
Radovf
patrovyi
okilSky
4+1
5 PRODANO
334
484
1597
Radovy
pilzemni
4
6
Cichov
5+2
510
180
2400
Kralicenad
4+1
150
200
640
7 Oslavou
750000Kd
766 667 Kd
V pUvodnlm
stavu 1 150000Ka
- udrZovanf
Dobny',
udrZovanli 1 200000Ke
Samostatnf
Velmidobni
1 300000Kd
patrovf
Samostatnf Dobni,udrZovanf. 1 350000Ke
patrovlf
Plastov6oknaz r.
2012.
24
Porovnivaciceny dle uiitnG plochyr
Lokalita
Velikosl
Plocha
Zastavdn6
UZitn6 pozemku
plocha
plocha(m2) (m')
(m')
3+1
117
217
1410
1 Piibyslavice 5 + 1
Okii5ky
386
Cena (Kd)
St6ii/Stav
Cena (Kcim2)
Je
piedm6tem
ocen6ni
87 let - udrZovanf
stav, zapoeata
rekonstrukce
Je piedm6tem
ocen6ni
750000 Kd Piedrekonstrukci
V pirvodnim
stavu
(z r.1936)
udrZovanf
960
4+1
268
182
160
TiebidSlavice
182
208
766 667 K6
Jaromence
nad
Rokytnou
2+1
72
72
620
1 060000Ke
Opatov
4+1
235
95
745
1 150000Ka V p0vodnimstavu
12 105 KE
OkiiSky
4+1
334
155
15 9 7
1 200000Ke Dobni,udrZovanf
7 742K4
6 Cichov
5+2
4+1
510
150
180
2400
200
640
1 300000Kd
Velmidobni
1 350000K6 Dobr,f,udrZovanf.
Plastov6oknazr.
2012.
7 222K4
6 750Ke
2
3
4
5 PRODANO
7
Kralicenad
Oslavou
Po rekonstrukci
4 688 Kc
4212Ke
u722Ke
- udZovany
Medidn
Ki:lmZ
7 222
sniZenina z6klad6dosaZenIniZ5ichcen, neZjsou ceny
poZadovan6
sniZenina z6klad6lokalityvedleruSn6komunikace
sniZenina z5klad6nevhodn6vedlej5istavby
cena pr0m6rn5 upraveni
-10o/o
-722 Ktlmz
-J"/o
-361 KEIn2
-578 Kilmz
-8o/o
5 561 Kd',/m2
217 m2
206761 Ka
uZitndplochaoceiovan6ho objektu
cena na zikladd porovn6nicelkem
celkem
cenana z6kladdporovn6nlpo zaokrouhlenI
1 200 000
K6
Na ziklad6vfie uvedenfchcen byla stanovenacenaoceiovan6ho souboru celfch nemoyitich y6ci
vevisi 5.56l,-Ki z m2uiitn6 plochy.
OcenEni:
cena
Jednotkovi
m2
Jc= 5.56l,- Ki/
CenazjiSt6nisrovnivacimzpisobem
CD =J. * PP=5.56l,-Ki/mz * 217m2= | 20676l,- KE
Kde:
CPO je
je
J.
PP je
cenacel6ho souboru nemoyitich v6cf zjiSt6ni porovninfm
jednotkovicena
podlahoviplochauiitni
Oceilovan€nemovitGv6civtetn6 vlech soufesti a pFlslulenstvi
- c€nil urtene poroynenfm =
| 200 000,- Kt
25
Odhad ceny obvykl6 v tase a mist6
Pii odhaduceny v mist6 a iase obvykle cel6ho souboru oceiovanfch nemovio/chv6ci bylo
piihl6dnutoke viem skuteinostem,majfcivliv na obvyklou cenu,tj. zejm6nak stavua charakteru
nemovitfchv6ci, jejich umfst6niv obci i v krajin6,piistupnosti a obsluinosti,vybaveni
infrastrukturou,k situacina realitnfmtrhu a k dalSfmaspektrimtfkajicim se piedmEtnich
nemovitosti.
S piihl6dnutimk viSe uvedenfm skuteEnostemodhadujiobvyklou cenu nemovitfch vEcizapsanfch
naLV t. 3l4 pro obec Okifiky, k.ti. Nov6 Petrovice,jako pozemekparc.E.St 130,zasavdni
plochaa nidvoii, pozemekparc.i. 2771| , zahrada,budovaOkffik), i.p. 386, bydlenfna pozemku
parc.i.St. 130,se souiistmi a piisluienstvim a se viim, co k nim patfi, tak jak je popsino vf5e,
k datuocen6niv cen6 urienou porovninfm, a to na
r 200000KE
slovy:jedenmiliondv6stEtisickorunieskfch
VeZdhrunadSizavou21.5.20l4
',
-'./ ,'J-
, {;, --,-
.,, lng.Mar{inMtiller
Vrchlick6h
o 4l9tB
591 0 | ld'^r nadSizavou
telefon:777 616 696
e-mail:[email protected]
C.ZNALECKA DOLOZKA
Znaleckfposudekjsem podaljako znalecjmenovanfpiedsedouKrajskehosouduv Brn6,
Rooseveltova
16,ze dne 2 1.5.2001,
iislo jednaciSpr 562/2000,pro zikladniobor ekonomika,
odvEwicen),a odhady,se specializacf
nemovitostia pro zikladni obor stavebnicwf,odvEwi stavby
obytn6,stavbyprfimyslov6.
Tnaleckfposudekbyl zapsin pod poi. i. 381-22-70|'4znaleck6hodeniku.
Znalein6a nihradu nikladfi rittuji doklademi.
26
pnilon
SEZNAM
SezuAMpRilou
- LVe.314
1. VYprsz KnrnsrRuNeruovtrosri
344
(PouzeSrnnrun
1,10 n 26)
v Uzenai
Nrnaovlrosri
2. UnaisrErui
1p.4
v KN
Neuovtrosri
3. UuisrErui
2p.4
Pmruu
4. VYserzUzevruiHo
144
Bneurruo
KtlHv- VEcrue
5. KoprrPozrnarovE
144
6. FOTOoOKUMENTACE
344
Nrnaourosri
7. PneHleoPonovNAVANYcH
4p.4
Wprs
prokazujic5.
z KATAsTRUNEMovrrosrf
stav
evidovany
k datu
29-04-2074
0kres: CZO534 lliebic
i:
798762
V hat.
Obec:
Now6 Petrovice
jsou
irzeni
astnik, j iny
78:i5:02
pozerrlcy
List
vedeny
ve
dvou
591301
vlastnictvi:
iiseln!'ch
okii-iky
3L4
(St.
iadich
opr1vneny
= stavebni
parceJ-a)
fdentifikdtor
PodiJ-
nj-ck6 prdvo
Schcinberger iliii
67521oki5.Sky
=spoJein6 jn€ni
a Sch6nbergerova
Marcel.a,
N5.&aini
6504L4/0863
655315/2518
386,
manZel-fi
vitosti
Daz ornb rt
Druh pozemku
mdra[m2]
130
602
Soui6sti je
S t a v b as t o j i
zastav6n6.
nidvoii
stavba:
OkiiSky,
d.p.
na pozemku p.d.:
St.
277/L
fisob
pJ-octra
zaLL
z
- Bez
ochran
386, bydleni
X30
808 zahrada
ltnA prdva
fisob
a
pridni
zenr6d6lsky
fond
z6pisu
0nezeni vfastnick€ho
pr
vztahu
n7 pro
Povinnost
k
pravo
z rozhodnuti
spr5,vniho
org'inu
pobledivky v celkov6
vjrii
26.52O,Ki s piisluienstwj,m
datun vzniku
zAstavnitro
1rrava 25.10 .2OL3
repub].ika,
Rd/rdo:
001,vykoa6.v5.: Celni
6iad
Itho6esky kral , Kasirenski
A Budajovice
0o000001-
parce].a:
pro
L473/6,
Parce]-a:
st.
130
2 7 7l L
z-Lo876/2013-?10
z-LO87 6/ 2013 -7 10
6, 37O2L desk6
ace
flna Rozhodnuti
spr6.vce
66946-2/2OL3
d.j.
dand o zi'izen.i
priva
z6stawniho
-520000-42 ze dne 24.L0.2OL3-
ohJ-6ien5' o nabyti
privni
3/2OL3 -52OOOO-42. privni
Celn5-
tnoci rozhodnuti
CeJ-ni. 6iad
moc ke dni 10.L2.2OL3.
pro
riiad
pro
;Iiho6eskf
kraj
z-Loa7 6/2O13-710
.Tihodeslrf kraj 6. j. 56945z-L2213/2013-710
k datu
podJ-e priwnS-
irpravy
ri6inn6
v dob6
pr5,va
vzniku
i pr6vo exekutorsk6
pohledivka ve vyii
1.368, - KE vietn6
piisJ-uEenstwj.
a nikJ-adri
iizeni a nikladt
exelcuce
podnikatelski
pojiS€ovna,
Parcela:
St.
130
., Vienna Insurance
Group,
Parcela:
277 /L
ri 665/23,
Karlj.n,
L8600
8, nd/rdo:
63998530
piikaz
Exelcuini
o ziizen.i
exekutorsk6ho
4142/2OL3 -L6 ze dne 18.09.2013.
zistavniho
pleva
oprivn6n6ho
v exekudnjm
z-98O4/2OL3-710
? , - 9 8 O 4 / 2 O L 3 - ? tO
na nemovitosti
135 EX-
z-gao4/20L3-?10
k datu
podJ.e
privni
tpravy
privo
exekutorsk6
pobled6vka ve vyii
33.285,iizeni a nik].adt
exekuce
66iaa6
Ki
zDRAVO:rNiPO.rrSiO\ruA
,\'enovr losli
jsou
v
fiatastralnr
6zemnim
[ia,J
pro
v6etn6
v dob6
vzniku
piisJ-uienstwi
Parce].a:
St.
priva
a n6kladt
opr5,vn6n6ho
130
vykondvd
st6tni
-sprdvu katastru
/ ve kterem
Vyso-inuf
KatastrAlni
pracoviSt6
Tiebld,
kod:
v exetudnjrn
z-4385/2OL3-710
nemevttosti
110.
CR
\ryPIS
prokazujici
Z I(ATASTRU NEMOVITOSTf
stav e v i d o v a n y
k datu
0 k r e s : C 2 0 5 3 4 riebj.d
Nov6 Petrovice
V kat.
jsou
pozemlcy
List
wedeny
ve
vztahu
7 pro
c( :
591301 okiiSky
Obec:
izeni:798762
6zemi
1 B: i 5 : A 2
29-04.2014
dvou
Povinnost
314
(St.
vlastnictvi:
di.seJ.nych
iadAcb
- stavebni
parceJ.a)
k
49060724
n a Smlouva o ziLzerrL
pr6va
zistavniho
vkJ-adu priva
ke drri 07.02.2005.
podJ-e ob6.z
-
ze dne
04.O2.2OO5.
riEinky
Privni
v-279/2OO5-7LO
iadi k datu
pod1e
privni
irpravy
ir6inn6
v dob6
priva
vzniku
vni privo
smluwni
pohledivka ve vyii
1 000 000,pii-sJ-uienstwiK6 vEetn6
r Sparkasse
Ba.nk AG,
Parce].a: St.
130
ski 126, Jindiichriv
Bradec
Parcela:
277/L
3TT0L .Iindiichtiv
Eradec,
co: AgOeOlZe
ina smlouwa o zi,izerri
pr5.wa portle
z6stavnitro
vkladu priva
ke dni 03.03.2OO4.
v-726/2OO4-7tO
v-726/2OO4-?10
ob1.2.
ze dne
03.03 .2OO4. Privn5- 66inky
v-126/2OO4-1LO
di .k datu
(sluiebnost
Ia:
porrle
privn5-
irpravy
rldinn6
vodovodu)
277 lLL
ina Pozenrhovi
knitra
v dob6
parcela:
vJ.oika
priva
vznilu
277 /L
Z - 1 4 B O O O 3 3/ t g l d - l t O
464/ porvz:33/L976
povdieny
exekuce
soudni
exekutor:
l'tgr.
itarr Perorrtka,
48,
Revo1udni
Sctrcinberger
iliii,
2-14800033 /t976-7LO
01 Chormrtov
430
Nid.raini
6752L okiiiky,
386,
ad/rco: 6so4L4/o863
ina vyrozum6n5- soudniho
exekutora
o zah6jeni
4742/20L3 -15 ze dne 18.09.2013,'
uloieno
z-L5A76/2O13-503
iria.d Chormrtov 135EX-
exekuce
Exekutorsky
na prac.
Chomrtov
z - L 5 O 76 / 2 O 1 3 - 5 0 3
i exekuce
povEieny soudni
exekutor:
intDr.
Ivana
Kozikovi,
Brifova
u]..
Schcinberger
iliii,
Nidraini
nc/rdo:
650414/0853
53,
:!iebi6,
674 OL |riebii
386,
6752L Okii-iky,
z-4989/2OL3-?10
ina Vyrozum6ni
soudniho
exekutora
o zahijen1
L3'15/2OL3 -L2 ze dne 05.06.2013;
uloieno
exekuce
Exelrutorsky
Da prac.
liebii
riiad
:!iebi-6
O42 Ejx-
z-4989/20L3-?10
exekuce
pov6ieny soudni
lorikov6 32L/A,
exekutor:
!dg'r.
602 00 Brno
Lucie
Valentov6,
Exekutorskf
iriad
Schcirrberger
Jiii,
N5'dralni
nd/rdo
65o4L4/o863
Brno-rn6sto,
386,
6752L
ina Vyrozum6ni
soudniho
exekutora
o zah6jeni.
exekuce
169EX-1552 /2OL3
riiad Brno-m6sto
ze dne 06,05.2013;
uJ.oieno na prac.
Brno-nGsto
rtastt
lsou
ri tzemnim
Kaf;rstralnr
uiad
obt,odu,
pro
ve kter6m
Vyso-inu,
strana
vyk:,n'v.4
Katastrefnr
I [)
stetni
pracoviSt6
sprjvu
katastru
Tieb,1-,
kod:
MiJ.ady
Okiiiky,
z-Lo169/ 2aL3-7O2
-10 lxekutorsk!'
nemovitosti
11().
z KATASTRUNEMovrrosrr
viprs
k datu
evidovanj'
stav
prokazujicS-
78:35:02
29'04'2074
obec: 591301 okiiSkY
0 k r e s : c20634 Tiebi6
314
(St.
],ist vlastnictvl:
79A762 Nov6 Petrovice
v k a t . rlzeni jsou PozelnlcY vedenY ve dvou 6ise].a!'ch iad6ch
l:
vztahu
2n7 pto
Povinnost
= stavebni
parcela)
k
soud
exelcuce okresni
soudu o naiizeni
stina usneseni
l[iebid
na prac.
uloieno
19.12.2006;
6152L okiiSkY.
386t
N6draZni
Jiii,
Sch6nberger
650414/0863
Rd/rdo:
z-a997 /2001-1LO
-3 ze drre
9Nc-L526/2006
v Tiebiii
z-a997 /2OO7'7LO
J
- Bez
zApisy
- Bez
a upozorndni
nfyvaci
ziPisu
tituly
a o pievodu
.1987.
zipisu
a jin6
podklady
zApisu
RI
936/198?
nercvitosti
registrovino
krryn5. z e d n e 0 5 . 0 8 . 1 9 8 ? ,
dne
r-L48OOO23/L987 -7LO
6501114/0863
386, 6152L ni/tio:
655315/2518
poLvz .23/LgA7
aliii-
Schcinberger
okiiSky
MarceJ.a,
a Schcirrlcergerovi
k parceJAm
VynEra [n2]
694
BPEJ
ParceJ-a
732t4
?3is6
277/t
j- ---1-x-JC VyttleLd
tostt
(BPEJ)
ednotek
6 ekoTogickYch
VztahbonitovanYch
Nadrazni
d1J& parceL
L^-:+^4^h
uvtf!tt)!v
jsou
v rtzemnim obvodu,
&iad
pro
VysoEinu,
LL4
vykon6'vd
ve kter6m
k6d:
riebid,,
pxac.oviit6
I(atastrll-rt
Vyhotoveno:
a katastrALni
tiad zem6m6iick!
no dAJkovym PiistuPem
Rizeni
trsf
r
js -u
't 0z-omrtirn
Katastralni
ufad
Fro
,
ve
kLer6m
Vyso-inu,
strana
29 .04.2074
78:57 :49
PU:
vYk<:nAwA s t A t n i
li:atastralni
26
sp
vu
bonitovAn
710.
- SCD
razitko:
Nemo\,1
neni
nemovitosti
katastru
sprdvu
stdtni
parceTy
zbytek
menEi nei, vYm6ta p a r c e J y ,
ka ra-scru
pracov i 5t 6 Tiebr-,
nemav L tos ti
k-oct: l 1 r ) .
CR:
UMíSTĚNÍ NEMOVITOSTI V ÚZEMÍ - PŘÍLOHA Č. 2
I
/
,/
.I / /
·=
c
,.,-
, _,..,
~
'
~
\
\
,_....
'
-c>
'O
........
\
<J
\
a:
:a.o
I
\
\
...
---,
I
I
I
t ./
I._ \':
/' '
y
'
/
/
/
/
'.... __
I
I
'
/
/
/
/
STRANA 1 Z 1
UMíSTĚNÍ NEMOVITOSTI V KATASTRU NEMOVITOSTÍ- PŘÍLOHA Č.
3
O)
..,.......,
d
•
o
~
(\J
~
~
"-..
o
~
N
u
";.
N
::::J
u
~
3:
3:
·a
...
"O
N
STRANA
1 Z2
UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - PŘíLOHA Č.
STRANA
3
2z2
VÝSEK Z ÚP OBCE ŮKŘÍŠKY Z KVĚTNA 2012
PŘÍLOHA č.
STRANA
4
1Z 1
_j
_j
PŘÍLOHA č.
KOPIE POZEMKOVÉ KNIHY- VĚCNÉ BŘEMENO
1. D<ivá
e I ov I mí
ahy
5
do knih pozerukov)~<.:lt na kottp~né
ne;tlO\'it.o ti vlo%11uo hylo p_niv<' \' ~a·tuic~! p1·o kupi t PIP ms.nžele tA r nošta
.,
•
.J
"
..,
'lo•
I
.C '-
,._
a Kristínu Dvoř·áčl{OVy v Okř· :(škácl
Ji~
flt
'
.-
čís~:o· t'f-'6 roY.tlýtn dilem,
•'PTO kaž:ůM"LG '2: ·- 1 1 -fohA~~ ~ce ,~né•' s{1oluvle..:etniel{é
8~Z!emb•kOU'\d á.v.luo z ~Íl'Cstu ' ~dno'ty' z ·Prode,je
Y-flm~ ll·r1..bt.á~Z~t ci - ~-E.kó
J.: \it·I·-a ty ''f>i·Htn·· trl i k
-I ~apU..S.-tí ~..o~·i·· .oz·oda-tel pt>di.e! ~kon ·a sárn.a l '
·
1
po l ovi ci .
'Ohoto k-tlé to dávce
1
~- s~ Pf0d8~~~ - Afit~~ifl- ~ovctný zřltUj ~ tffuteA za · s~ o e 1-- lsvé ,p:rbm nást~~1V4; d(t'ié~~ J>o~elnku ~rcelní <J lisl o 2'"17 /1
-
řole
v kate.strúlni obci
Pet•o~1-ee kupite~:O.m • m~llžel
štu a I'r istině Dvoř-áčl:~o Ýí
m Arno-
a.3 .1~. právním. r.áétupoům v drže
ní pozemku parcelní číslo 2?7]1t·role·Y· eti~o~lcfcih bez-platně pi·tivo služebno ti veditH vedy.z.meM.ht na po:ze ml~u-­
kup telů p rc . č ísl. o 277/')..1 role v Petro ic:ícl C' e n l~za.jí.tt.v aa ...: , ,1•: .• l '-. l . . ·n..
• ..... ..1
c:íbo rou1.. a m1 př- es pozemeK proda.telií pc.rc.č:íslo 277/1 role
• ·r.· J
11
v Petrov'cích přír.1ým směrem do silničního pr:f1.opu,kt..:rýž to
vodovod si lmpitelé svým ná ~ ladem z í· íd í a v dobrém s tc.v -budou udržovati a { tomu Ú č el1 na poz~me
piti budou o práv nč i.
ótrany
prod c...t ole vstou-
m uv ní povolu~í zá·oveň nnvz~jem,u y se zá-
kladem této li ··tiny na pozemku :J .č.'.J77/l role v
vl.č. 4 64 j uko na
etrovicícJ\
t<:.t ku sl u ~. ebném vlo ži lo právo s lu ~ ebno­
sti voC:.ovodu ve prospěch ka~dé o ~ajitele pozemlm p.č.---77/11 r ole v Petr·o icícl1 j ko
t at ku panují c ího za sou--
časného poznamená. ní 1 u žeb no ti té to na pozemlm p. č. ;~ 77 11
v Petro\·icí ch ;jal{o nu · t .. t u panujícím.
10 .Prodat el prod nný ' pa z e mek u žívá a o bd ělá\r2. a ku l itelé nadt. l e stejně b GOU č initi ..
V T ř eb í:~ i , dne l
rno š t
vol- áč ek
. kvčtna 1 9~5 .
v. "J.: .
i'r·i 3tina Dvo:hi é •!.ova v '"'
~nt o ní
•t;:nf,
a
~.l' t'
.;r-;\.
,f
. · .. ~
n l.ov ot ný v . r •
/ : ..... _:1
381-22-2014
P6 FOTODOKUMENTACE
RD OKŘÍŠKY
EXTERIÉR
Pohled od
příjezdové
Boční
cesty
pohled
Hospodářský přístavek
Pohled ze zahrady
INTERIÉR- Přízemí
Zádveří
Schody do
přízemí
domu
Komora
381-22-2014
P6 FOTOOOKUMENTACE
Obývací pokoj
Pokoj ve
výstavbě
INTERIÉR - Patro
Vstup na terasu
Kuchyň
Pracovna s ložnicí
Obývací pokoj
Drobné vady a
nedodělky
Koupelna s WC
P6 FOTODOKUMENTACE
381-22-2014
Půda
Sklep
EXTERIÉR - Zahrada
Rozestavěný
sklad pro zahradní techniku
Ohrazení pro slepice
Skleník
P7- PŘEHLED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ
381-22-2014
Prodej, Dum RD samostatný, 160m2, Přibyslavice
Technlcke udaJe
lttkhtdnl udn je
• Dů m. 160m2
Ad re!;ll nemo vr1ost1
• Cthlová konstruku
• Radoninski
• NP. 2. PP. žádn.
•
• na prodeJ
• 268m2
• Tlebil
• Osobnf \4astnicM
• 160m2
• RodiMý
•
Před
dům
Přibyslavice
• 960m2
rekonstl\lkci st3'ol
• Klldni čast obce
" - 750 000 Kč/obj.
EUROBYDLENI-N60642
Popis nemovitoatl
ProdeJ ro<hnneho domu v obc•
PřlbysllMct!
s
[email protected] kťWOu
plochou 160m2 Orspoztce domu 5+ 1
:zastavěnA
plocha 268 m2 K domu naleži prostorná zahrada a hospodii řska budova Nabtzime k prodeJI rodmny
dům 5+ 1 v obc1 Phbyslav.ce okres
tuha
p~hva
Tiebit Zas tavěna plocha domu čmi 268 m2 Topení Je úst ředn í na
kanalizace . voda obecni koupelna WC PiipoJka ptynu Je dovedena na
poze~k
U domu
Je zahrada o rozloz e 800m2 a hos!X'd;n ska budova s dilnou a dvě gara.te Dům Je u rčen k rekonstrukci
Moi:nost rozWeni a kom erčniho vyu.žtti Kltdná č ást obce VolnY 1hned Prókaz en&rget•cké ná roč nosti
budovy bude doložen ke kupni smloU'oi Cen a nezanmuJe prOVIZI RK
Zména
Rodinný dům s pozemkem v
13 05 2014
Třebíči
PRODEJ: dům , řadový
Lokalita
Tiebič
Číslo zakázky
IONES-009 EX 03645 I 09
Dal um uloženi
07,052014
Cena : 766 667 Kč
Podrobnetnformace
Počet
podlaží budovy
Zasl a,ěna
2
2
Poschodí
plocha
Plocha parcely
182m2
208m2
Užtl ná plocha
182m2
Konstrukce budo·.y
cihlová
St a·: budovy
dobrý stav
Balkon
balkon , lodžie
8)1o·.ych Jednotek
1
Sklep
,;
přeoos lat
piidat do
zn8měrru
oblibenÝch
• poloha
značky
na
mapě je onentačn í
Popts
Pledmé1em ocenění 10 rodmný dům č. p. 61 , pos1aveny na pozemku parc.
č . st. 92. včetně tohoto pozemku a ve~kerěho pfislJ~enstvi. vše
evidováno na LV č 126 pro k. u. Stavoce, obecTřebič. okres Tfebič.
+
mm
Dům se nachází nedaleko sev erozšpadnfto okraje obce. v sousedství
mistni zpevněno koroonil<ace. ze ktere je pfístupný. Leži v toka tttě řado ve
a 11divldu.ilni z4stavby obdobných rodvmých domů. J8ko řadovY
koncový.
Leži pn J•žnim okrajl zpevněně místní komun ll<ace. která vede od siln ičn í
komunikace prochizejici obci a tv ořici přistupo v ou komunikaci od hlavni
sdnice č. 360 Třebíč- Ja~mélice nad Rokytnou. Dům je od plistupove
komun ikace oddělen zpevninYm dližděnjm chodnlkem. Nemovcost Je
situována v rovinatém ůzemi. bez vně,išich negativních vlivů. Dostupnost
lokality je standardni venkovní parl:ovaci možnosti omezeno, vlastni
gariž.
•'
mJ
mu
.
·..: "'
.....,,,.
m . . \·-·-o; ..
Tiebt č
•'u.J f'"v.-•
mm
''
Strana 1
P7- PŘEHlED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ
381-22-2014
Prodej, d~m- rodinný, cihla, 620m 2,
Jaroměřice nad Rokytnou
K Ráji, Jarom~lice nad Rokytnou {Třebí~
1 060 000 K č za nemovtost cena včetne proVIZe rl<,
rezervováno
v:at.Sio:
164-404
t<;to RK:
144-N01238
O~E!r.~ce:
Prod ej
Typ:
Dolm
Dťm:
Rodnný
Kons:·ut!i.Ce objektu: Clila
\'-stmctv.:
Osobni
~ént:
Somomtný
Sta·o:
Po ret.onstruka
Zil!stoNěnci
plocha:
.....
•
m.
Treb1c
llEIJ
c:D
UCl
Clil
llEIJ
m ,.
llEIJ
il!l)
mm
CZlJ
mm
E:m
..
cm
cm
.t
'~
Dll• -n i<O' J~
2.9.2013
noklvoli 72m2,zahr3d:a o Y'(měle 54Sm2.Mm pr~ rekonstrukc(plastov~
okna.lístKně zateplený,novi fJQda,novi ~klase sorchovým
koutem_lwchyňski lnltil s prostornou komoroo),tltktfm 220/380V v
rr'lěd1,.voda obecni t Wstní studnao~vt~ěni ůstJedni.plynollé.OispoliCe
2+1 s mofnosti~dnivestavby,Ust&ně podskJeopený.Unvřený
dvOr,oará~letni rristnost.Obansk.l vybavenost.DOm te vvuft jat k
tMiémJ bydltnitlk k rekreJenin ůeelfln(ch-.,pa) .V pfipl<lě zjjtnJ Vím
rid• pomOt~ 5 vyfizenin fNncovtini tf to nemovto5ti. Oe u ~
nemo'lltost•ni strinlwch kincelaie.
r:!illlmJ
IZZI
1::!1
DI'D
620rrř
Aktllakzace:
Ve vYhradnin zastoupení nabízine k prod'tlr vem pěkný rodllný d~m v
Jaroměl'lcich nad Rotytnou,ulK R~LCekovS zamvětú plocha V('etně
L
!!ZD
DEI
PoOct'l<t parce',r:
E M~-~!~tt'l
cm
am
om
72rrř
620crř
Uz(ni olocfla:
pc,;;... -~~~t
·-b=Y 1e:~;,
cl::'l ::áJC! o vice i::::!o::.•ci c alcl:ce a vilZ61.e.
llEl
liD
l..toi'.;Utc,._,tl.l-
1H· 40olo.
-•>i•
Opatov (okres Hebll)
dňm 190 m J, pozem ek 330 m:z
IC
1.150.000
Prodej :
~T
Kč
- protize RK
poslední aktua lizace 19.5.2014
••
Popis
Foto (S)
Lokalita
. . PREPOSU.T
lt1·1§9.U.!d§U.IIIII ( (l l
8•1
Přehled
! PR06 LEH
(5: T;S•: C•O PH
·JLO::JT
Mapa
RD 4 + 1, Opatov, ok res Tfeb íč
Nabízíme k prodeJi rodinný dum v obo Opatov
okr. nebit v klidné tástl obce, tásteéně
vybavený, dle dohody možno ponechat.
Onentace domu východ - západ a )e z jedné
čásb napoJen na dalši rodtnnY d~m . Vstupní
dveře maJÍ skleněný přístřešek. Prostorný dvorek
navazuje na zahradu, kde )e posta ven skleník.
V přizemi domu se nachází rozměme mistnostr
s koupelnou, v prvním patře dvě menši místnostr.
Dum Je celý podsklepen. Na zahradě )e studnamožnost terpání vody na zaléváni. v domě )e
zaveden plyn na vaření 1 ohřev vody( ve sklepě Je
plynový ohřívat vo dy). V prvním patře )e
Jídelna,obývák,ložmce,poko) + menší kuchyli.Ve
druhém patře jsou dvě místnosti + další podbitá
místnost· su~ení prádla a pod .. Celý pŮdní
prostor )e podb1t prkennými palubkami
~zamezeni vmknutí prachu na p~du + další
využrtelné prostory na p~dě. Kotel Je na tuha
pahva a rozvod ůstřednim topením. oUm Je volný
1hned.Pro více 1nformací, případně domluvení
prohlídky, nevahe)te kontaktovat real~niho
Um•sténi v obct:
ybaverost:
Zastavěna
khdná
část
obce
škola, školka, zdravotmcke za fizeni, pošta
plocha: 235 m 2
330
Podlahova plocha:
111 2
190m~
Typ objeKtu:
patro vy
Typ budovy:
cthlová
Nebyt. prostory:
přistřešek, skleník, k~tna
Oruh budovy:
d~m z klastckých matená l~
Počet
NO:
Vod~:
dálkový vodovod
Ele..:trou•stalace:
230V, 3SOV
K~naltzace:
kanali zace
Topeni:
ůstfedni
Stav objeKtu:
dobrý
· tuha pa hva
makléře.
vloženo 26.4.20 1.;, aktualizace 19.5 .201J.
Strana 2
P7- PŘEHLED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ
381-22-2014
RD 4+1
O kříšky, okr.Tře bíč
Kraj \ 'jsoč ina . okr~s
Třebič. Ol<.řišky
Základ i nform ce
Evidenční číslo
N4 1450
Kategorie nemovitosti Rodinné
donw
lokalita Ol<.řišky
Okres
Třebíč
Vlastnictví Osobní
Plocha užitná 155 ni
Plocha pozemku 1597 ni
Plocha zastavěna 334 ni
Počet
podlaží 1
Stav Dobry
Typ domu Pií::en11i
Poloha objektu Řadovy
Stav: prodáno
Cena: 1 200 000
Kč
Wřizuje :
ČečtiOV:Í LUCie
ToMmlti 5.5 ...
-
Tel.: • 420 733
534 094
o
Po<J s
RD 4+1 Oldišl.y.okr.Tře!>ič .gara! :ahrada . c~lkov:í plocha po::en"i(u
1597m2Na pro~j RD .J+1 OtJišky.okr T1ebič
Er~l\ovné \ ';lm nabij me k pr~J' RD 4• 1 v ~riškách.OI<r. Tře!>ič .O.:tm nú
veškere IS \od3 Je obecni.na :a hradě Je i vlastní studna . \'ytjpěni je
pt;nové . Důmje podsklepeny .m:í čtýň prostorně pokoje . k-uchyň.koupelnu s
vanou.Je : de pŮda.kterou te v ,'\Čit v v; budov <in i podkrovi .K domu patří
oar<i:a velká :a h rad3 . DůmJe určen-i k trvalénJJ bJdleni.V o!JCt Je veškerj
vybavenost-skol..~. školka .obcllOd. pošta .doktoň .o!>ecni ú'ad.Je :de dobrá
dostupnost do Trebiče.
Nabi::irne, u!duz.vrti- na pmdej s.~~m.ottatri S!Ofo'o RD v malecne, ober Čú:I'IOV l 2 ':nt cd rnistt~
pilni udŮ.OV8nY . e~ttlcwi. nepoosi~J•penř C~~i plod'la poz.•l"nnlu t:ntaviM
• ;:atwacfa J• 2•00 m2) O!spcwčni- j• f.HM! j8tO dvi bytoft ~dnolky 1• 1 a 2• 1 M
umcstatr"ifnl vcf'lody (motno ptepojl1) Obta dom~o~ jJOI.I ~inj. vyplftinj va!wo...,Ym ,_lem a
tmi#l.lli na viedlnywétové wany Stitdla mj betono\'OU tfltu To!H'ni je ne tuh• PtOIIva
{n"\Ol,.Oil plipoje-ni' plynu). rad1jtoty jsou no...e pal'elové \lbda je:. obeO'IÍI'Io vodcwod1.1 oJů•v
LoKalita
Okres: Třebíč
Obec: CMišky
Tř.t»t'č Dům 1•
P'oslat známému
s. UDIIIIIII
el boJ~ Pocflahy v domi 1101.1 betone"*. !lotrOPY • !Javr.:y • dievo K domu njlt.ži g.,á:
ditna hospoc:IW.
b~oodova
a v•IU ;:atwada s O\I'Oa"'řml ..-omy lmoincnt d'to..-u
~iřal.ove».
t n) ~ !z• wyulit na byalani nebo •• «<tM~č.nim ůbt lům • pi•buoovat na ~n:ion Pitn'
lurlil otlan (J•Iov.c). qi;lost•zty. ly:!.nq vl.- V oba 1• 5pott mKti. ®ctlocf. pof'lostinstvi
Oobtj vtai o"ll'i !oPOJeni
Drahomíra Zlatuškovi
Zotra+lllontaiJ
~
Strana 3
P7- PŘEHLED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ
381-22-2014
Prode~ domu v osobním vlastnictví,
200 m , Kralice nad Oslavou
vysočin a
1 3!50 000,00 CZK l u re rnovi10!1
Po.:ni mta t c:eni
včetně
privnieh
~lui.b
1.U-U0130A
Kr~lice-
nad Osl.avou
~mostab'fj
200m'
Druh obj.nu
Clhh.w.á
Osobni
Typ nemov• to!l.tl
Prod.j domu .&• 1 v
fů bi:.ime t
Kr~ li ctch Mel OslAvou
Po čet
Domy .I
VIly
podlaii pocl ::em1
prodeji rod inný dům 4•1 v Klalia·c:n nad Oll avou .
Vybllvetto
se zahrid. ou a avON-m, ve cvof. stoji u mostatná g aJii. V roce 201 2 eoyla
vymini na ~~. nyni JSO U plastová . prot•"l ullovi Dům Jl o hlo.,Y.
samcmatni stojici Zut pl a nádvoii 18!t m2. :.al-rada 451 m2 Z IS j e
Lde elt!lti1n1 2201380 V. plyn . voda :: <tl utni iludny . pf1vedena do domu
Obeo u' vodO'Ioó Jl!~ domem, bu probtemu možno napoJit Vytápini
Jl! řeieno loistiednim topenim s otlern na plyn. odpMS je s.vede n do
st ptiw s piepadem do ... nah;:at» Oi.m j • patrový_č.awačn i
pocls.:le ~nY
Ano
Pl odl a ~l epu
23.12..2013
Topeni
Ústředni - p~ve
E letthne
230 v, .&00 v
V pňzemi domu se rad'li:.i ~omi veranda. tuct\yň .
c O)vaci ~oj . lo:!n ice , ~o~o pe ln a , WC V p~~ tFa je ~ dl yA a j ede n va l~
po«oj s mo!:nou i úpcavy na dva potoja K domu n.i la:!i dvůr s
f'lospocl i ~i
piistavty Dům je starii buCia nutn8 obnoota. ale je w
do t:rirn savu a je mo!n• : de bydlet. vie tun11:!n•' {topeni , voda. odpady)
V obo je MS. zS do~ riir1y, o=vodni leui. : ubai, vla ovj ni draii - trat
Jihleva-Smo. obcttod • o hospody. v 1e-Gtni _,.;; taidY d~n obi:dy
Ne: • r edblltelni J• bi~t~i přirod e v ~li řety Otlavy
ve
Oopad
P lyn
P tpovod
Škol.1, Školka, Zdr.1volrůckj
z.aliuní
Ano (12 m')
Strana 4

Podobné dokumenty