6. číslo - město Mirošov

Transkript

6. číslo - město Mirošov
MIROŠOVSKÉ STŘÍPKY
2012/12
Cena – 5 Kč
21. prosince 2012
www.mirosov.cz
DVOUMĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIROŠOV
Slovo starosty
Vážení přátelé,
rok 2012 byl neopakovatelný, stejně
jako byly roky předešlé. V historii
Mirošova bude u tohoto letopočtu
určitě uvedeno, že došlo k zahájení
rekonstrukce budovy školy. Tato
investiční akce je významná i do
budoucna, proto velmi oceňuji
rozhodnutí zastupitelů města o
provedení kompletní rekonstrukce i s
ohledem na skutečnost, že téměř
veškeré volné finanční prostředky
z rozpočtů města v letošním roce i
v roce 2013 budou použity na
financování stavebních prací na
budově školy. Při této příležitosti
musím poděkovat i všem, kteří se
podíleli a podílejí na přípravě i
Dudák u hradu Drštky
V nedalekém lese
jižně od Skořic
leží
dnes
již
1.
Titulní strana
nepatrné
zbytky
2.
2. adventní mirošovské trhy
kdysi malého, ale
3.
Informace Městského úřadu
pevného
hradu
Mirošov
Drštky. Má se za
4.
SDH Mirošov
to, že vznikl již ve
12. století. Za
5.
V proměnách..rok fotografa a
husitských válek
člověka
se prý o katolickou
6.
Koutek pro reklamu
Drštku opíral král
7.
Vánoční zpívání koled
Zikmund,
když
8.
Měsno slavilo
táhl s křižáckým
vojskem ku Praze
nebo
do
východních Čech.
Ve druhé polovině 15. století hrad s největší
pravděpodobností zpustl.
U zříceniny Drštky prý strašíval dudák. Když šel
osaměly chodec po lesní cestě, která vedla poblíž rozvalin
a na dudáka zavolal, vzápětí se ozvaly dudy a tajemnou
hudbou doprovázely pocestného až na konec lesa. Jednou
prý v hospodě na Padrti seděla vesnická chasa. A jak to
na vsi bývá, mladí žertovali a staří si vyprávěli o denních
starostech. Když ale přešla řeč jinam a u stolu, kde seděli
starší, se počalo hovořit o kouzelných dudách a tu mládež
ztichla a naslouchala.
OBSAH
realizaci akce, kteří zajišťují provoz
školy v náhradních prostorách i kteří
pomohli
v zajištění
financování
stavby.
Vážení, přeji Vám všem krásné, klidné
a spokojené vánoční svátky a do roku
2013 mnoho štěstí, radosti, ale
zejména pevného zdraví..
Vlastimil Sýkora
Mezi přítomnými hosty byl jeden štítovecký soused a
sledoval se zájmem vyprávění. Vždyť ještě téhož večera
se vydá na zpáteční cestu domů do Štítova. Však se
nebojí. To jsou jen hloupé tlachy, co si tu lidé vyprávějí.
A když asi za hodinu se chystal na cestu, sebevědomě
poručil hostinskému: „Šenkýři, pivo dones. A nalej plný
korbel, a´t mám na posilněnou! Já si dnes u hradu na
dudáčka zavolám.“ Padrďští však rozjařenému mládenci
úmysl rozmlouvali a radili, aby v noční době samoten
pustým lesem kolem zříceniny nechodil, aby se raději
vyhnul a vybral delší, ale spolehlivou cestu. Jejich
domluvy však byly málo platné, a tak se vydal v náladě
více než povznesené náš milý hrdina na zpáteční cestu.
Když přišel až pod hrad, nebylo to daleko k půlnoci, tu
ten člověk zvolal: „Hola hej, kdyby tu byl dudák a
zadudal mi na cestu, ó, to by se mi pěkně šlapalo!“ – A
hle, nočním tichem rušeným jen ozvěnou volání zvučí
odkudsi dudy, ale hudce, jenž tu podivnou muziku
vyluzoval, není ve tmě nikde k spatření. Tajemný nástroj
zní zpočátku měkce a vábivě, vzápětí ryčně, divoce, až
uši opovážlivci zaléhají. „To jsem to vyved“, bleskne mu
hlavou a jeho hrdinství je naráz to tam. Sotva se
vzpamatoval, už pádí cestou necestou, jen aby co nejdříve
byl z lesa venku. Kouzelné dudy doprovázejí smělce až za
les. Kdo ví, zda si ještě někdy zkusil na dudáčka u hradu
zavolat.
2. ADVENTNÍ MIROŠOVSKÉ TRHY
2. prosince 2012 se uskutečnil již druhý ročník Mirošovských
adventních trhů. Náměstí bylo plné lidí s příjemnou předvánoční
náladou a odpolední program měl za úkol ji ještě zlepšit. I přes
všudypřítomný mráz, který mnozí zaháněli svařeným vínem a
medovinou, bylo náměstí zaplaveno dřevěnými stánky se
spoustou vánočních dekorací, dárků a dobrot. Sváteční atmosféru
podpořilo poletování drobných sněhových vloček. Program
započal vystoupením Základní školy Mirošov. Poté se předvedli
děti z Mateřské školy Mirošov. Jako poslední se rozezpíval
pěvecký sbor Gymnázia v Rokycanech. Třešničkou na dortu byla
kapela Plzeňský MLS, která všechny přítomné vrátila do časů
české lidové muziky. Po páté hodině byla rukou pana starosty
Vlastimila Sýkory zapálena 1. adventní svíce a na jeho povel se
rozzářil vánoční strom.
Doufáme, že se příští rok sejdeme ve stejně hojném počtu, a že
budete opět spokojeni.
2
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIROŠOV
Usnesení rady města Mirošov ze dne 29. října 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč neziskové organizaci IRON MONUMENT CLUB, Resslova 20, Plzeň na akci II. Ročník
Mikulášské jízdy parním vlakem
Rada města mimo jiné ruší:
1. vnitřní směrnici č. 17 k zajišťování oprav v případě poruchy a závad zařízení v majetku města Mirošov vydanou radou města
dne 23.02.2004
Usnesení rady města Mirošov ze dne 12. listopadu 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. uzavření smlouvy mandátní mezi městem Mirošov a společností MAZEPPA, s. r. o., Božkovská 397/15, Plzeň ve věci
zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce budovy školy – II. etapa“
Usnesení rady města Mirošov ze dne 26. listopadu 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. podpis nájemní smlouvy mezi městem Mirošov a společností Příkosická zemědělská, a. s. o nájmu zemědělských pozemků,
které jsou v majetku města Mirošov
2. podpis smlouvy o poskytování služeb mezi městem Mirošov a společností GORDION, s. r. o. Kolmá 6/682, Praha 9
(IČ 26147921) ve věci poskytnutí aplikace „Profil zadavatele“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
3. poskytnutí finančního příspěvku OS AKTIVIOS na celobarevnou skládanku s přehledem památných stromů na území
Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska ve výši 536 Kč (jako podílu města Mirošov)
Usnesení rady města Mirošov ze dne 10. prosince 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. cenu vodného pro rok 2013 ve výši 43,41 Kč + DPH a cenu stočného pro rok 2013 ve výši 15,99 Kč + DPH
2. poskytnutí vánočních balíčků v ceně cca 100 Kč/balíček 21 nesvéprávným, kterým je město Mirošov ustanoveno
opatrovníkem a kteří jsou v současné době umístěni v Domově Harmonie, centrum sociálních služeb
3. podepsání Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačního systému HELIOS eOBEC a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX č. F-10-00712 mezi městem Mirošov a společností
Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99 Praha 4
4. poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč TRN – Léčebna v Mirošově – Janově na rekonstrukci chodníků s úpravou vstupních
vrat
5. znění výzvy k podání nabídky na akci: „Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov – II. etapa“ vč. zadávací dokumentace a pokynů
pro zpracování nabídky
6. poskytnutí finančního daru vystupujícím na 2. adventních trzích v Mirošově ve výši: ZŠ a MŠ Mirošov 1.000 Kč (500 ZŠ a
500 MŠ) a sbor Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech 1.000 Kč.
Rada města mimo jiné jmenuje:
1. předsedy a členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventury majetku města Mirošov k 31.12.2012 ve
složení v souladu se schválenou přílohou C) k Plánu inventur
3
Městský úřad Mirošov dále informuje
Městský úřad Mirošov oznamuje všem občanům, že dne 31. 12. 2012 bude budova MěÚ Mirošov uzavřena a nebude se v žádné
z jeho kanceláří. Poslední den pro placení v pokladně Městského úřadu Mirošov v roce 2012 je 27. 12. 2012 do 12:00.
Děkujeme všem za pochopení.
Ing. Jaroslava Rychlá - tajemnice MěÚ
-
Příspěvky do časopisu můžete odevzdat v knihovně paní Rothové, na městský úřad paní Monice Hudolinové nebo
zaslat na e-mailovou adresu [email protected]
Uzávěrka pro číslo 8/2012 je 06.08.2012
Redakční rada: Monika Hudolinová, Eva Rothová, Vlastimil Sýkora
Časopis vydává: Město Mirošov, náklad 250kusů
Tisk: Koldušek Rokycany, [email protected]
SDH MIROŠOV
Vážení spoluobčané
I v tomto listu Vás chceme seznámit s činností hasičů v Mirošově a to
v rozmezí měsíců říjen – listopad.
5. října jsme vyjížděli, na žádost starosty obce Kakejcov, odstranit
vyvrácenou lípu z obecního úřadu.
6. října jsme se zúčastnili memoriálu Josefa Blechy v Kamenném Újezdu.
Naše družstvo zde obsadilo 6.místo. Týž den došlo ke střetu čtyř automobilů
a lesní zvěře u Strašic. Naše jednotka poskytla předlékařskou pomoc,
zajistila místo nehody,
odklidila vozovku a
pomohla
odtahové
službě
s naložením
vozidel. Sražená zvěř
byla
předána
přivolanému myslivci.
Silnice zde byla uzavřena na 2 hodiny.
23. října na žádost MěÚ naše jednotka čistila vozovku před hotelem Lucie.
25. října jsme absolvovali s tatrou úspěšně STK a týž den jsme čistili vozovku na
Rokli.
3.
listopadu
proběhlo námětové
cvičení
v obci
Štítov. Úkol zasahujících hasičů spočíval ve vynesení propanbutanových
láhví, záchraně osob a předlékařské pomoci. Hasiči po celou dobu
používali dýchací přístroje.
11. listopadu došlo k nehodě u kempu Holubí kout. Řidič při projetí
zatáčky dostal na mokré vozovce smyk a skončil na střeše v příkopě.
Jednotka provedla otevření dveří pomocí vyprošťovacího zařízení a
předala
lehce
zraněnou osobu ZZS
Rokycany.
23. listopadu jsme
zasahovali u nehody u
Strašic. Vozidlo zde
narazilo do stromu a naše jednotka provedla vyproštění zraněné osoby pomocí
hydraulického zařízení a poskytla předlékařskou pomoc. Dále jsme řídili dopravu
a pomohli odtahové službě s naložením vozidla a uklidili vozovku. Silnice zde
byla uzavřena na 2 hodiny.
Sbor dobrovolných hasičů přeje Všem krásné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok 2013!
4
V PROMĚNÁCH..ROK FOTOGRAFA A ČLOVĚKA
Dne 22. listopadu 2012 se v Městské knihovně Mirošov uskutečnila vernisáž k fotografické výstavě pana Tomáše Lišky. K vidění byl
výběr fotografií pořízených během celého roku. Návštěvníci si mohli prohlédnout faunu i flóru ale také portréty. Výstavní místnost
byla velmi rychle zaplněna a vládla zde přátelská atmosféra.
5
KOUTEK PRO REKLAMU
ZEDNICKÉ PRÁCE
POD JEDNOU STŘECHOU
VÍTEZSLAV MÁTL
Květinářství Jitka
737 729 411
VÝSTAVBA RD
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
OBKLADY
DLAŽBY
ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
VEŠKERÁ STAVEBNÍ ČINNOST
IČO: 18241824
DIČ: CZ7611142088
řezané a hrnkové květiny
sušené vazby
svatební kytice
keramika, obrazy, dárkové předměty
květníky, keramické obaly, zeminy
smuteční vazby
Rámování obrazů
33843 Mirošov,Dobřívská 632
Mobil: 606 210 623, 728 924
602 965 872
PNEUSERVIS LAVIČKA
NOVÉ – POUŽITÉ PNEU – PROTEKTORY I V VÝMĚNNÝM
ZPŮSOBEM – OPRAVY – RENOVACE DISKŮ KOL
rámujeme: puzzle, fotky, malby, výšivky
se sklem, bez skla, bez rámu – klip
pasparty (hloubka 1,5 mm)
sklo normální i antireflexní (2mm)
poradenství, dobré ceny
MIROŠOV 41
(Směr Spálené Poříčí, Kakejcov, 150 m za
kostelem, vlevo u hlavní silnice)
PROVOZNÍ DOBA:
17.00
PO – PÁ 8.00 – 11.00
13.00 –
SOBOTA 9.00 – 13.00
Dobřívská 401, 338 43 Mirošov
Tel.: 371 783 205 – 602 347 815 – 603 451 333
Po-Pá
So
9-11,30
9-11
13-16
Dobrá cena hezká kytka,
to je – Květinářství Jitka!
E-mail: [email protected] www.pneulavicka.rokycansko.cz
HAVARIJNÍ SLUŽBA
-instalatérské a topenářské práce
-čištění odpadu elektrickou čističkou
Příkosická 94, Mirošov
Tel.: 371 782 388
602 850 407
Další zájemci o reklamu v Mirošovských střípkách mohou kontaktovat M. Hudolinovou na tel. č.: 371 121 485, 725 102 416
6
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM
Jako v loňském roce se i letos 12. 12. 2012 konalo zpívání s Českým rozhlasem. Mirošov se mohl pochlubit se 102 zpěváky.
7
MEŠNO SLAVILO
Mešno slavilo. Devátého listopadu to bylo 110 let, co zdejší
kostel Nejsvětější Trojice, tuto novogotickou dominantu okolí,
vysvětil pražský arcibiskup Skrbenský. Tehdy to byla velká
sláva, do kostela chodili všichni mešenští a věřící ze všech
okolních vesnic. Dnes je oveček hlásících se ke katolické
církvi tak málo, že se mše koná pouze jednou do roka o pouti.
Přesto se v sobotu kostel při mši zaplnil do posledního
místečka a někteří museli stát. Občanské sdružení Krásné
Mešno požádalo plzeňského biskupa Františka Radkovského,
zda by při příležitosti 110. výročí vysvěcení kostela celebroval
mši. Pan biskup tak s radostí učinil.
Když se v kostele hlásili lidé, kteří půjdou ke svatému
přijímání, zvedla se asi pouhá třetina rukou, pouze třetina
věřících seděla v nabitém kostele. Musela to být pro pana
biskupa zvláštní mše. K jakým ovečkám vlastně mluvil. Ale
všichni naslouchali. Mnozí se i usmívali. Když se z harmonia
rozezněly první tóny, lidé se otáčeli k varhanám. Varhany
v Mešně už dlouho neznějí, ale i to harmonium bylo nádherné.
Výjimečné zvuky, barvy, svíčky, výjimečná chvíle zastavení.
A snad výjimečná byla i řeč pana biskupa. Tak, aby rozuměli
úplně všichni. Nebylo rozdílu mezi těmi, kteří do kostela
chodí pravidelně a tou většinou, která přišla právě v sobotu.
Biskup hovořil o historickém významu kostelů, křesťanských
základech Evropy, o tom, jak by dnešní doba byla lepší, kdyby
se křesťanské hodnoty více dodržovaly. Tomu musely
rozumět všechny uši. Pro ty, kteří se v církevních věcech příliš
neorientují, biskup zmínil, že ne každý kostel je vysvěcen,
mnoho kostelů je pouze požehnáno knězem. Vysvětit může
pouze biskup. I jeho exkurz do lingvistiky musel zaujmout
každého - slovo pro církev a kostel je v germánských a
anglosaských jazycích shodné a vychází z řeckého výrazu
označující shromáždění. Naše slovo kostel je odvozeno od
slova značícího pevnost. V mešenské „církevní pevnosti“ se
lidé shromažďují hlavně při koncertech a výstavách. Ale pan
biskup ocenil i tato shromáždění, kdy snad může přeskočit
jiskra z té nádherné stavby určené k setkání s bohem na
návštěvníky. A lidé, kteří do kostela chodí na výstavu,
koncerty nebo se jen podívat na krásné vitráže, umožňují
kostelu žít. Vždy je to vzácné setkání a je dobře, že mešenští
si svého kostela hledí. Neměl by zůstat pouhou stavbou, ale
měl by stále být především tím živým shromážděním. Mše
byla dlouhá, ale vydrželi všichni. Mešenský kostel si nemohl
přát lepší oslavu svého výročí.
Marie a Radka Musilovi o. s. Krásné Mešno
Děkujeme Vám za dobrou spolupráci v uplynulém roce a přejeme příjemné prožití vánočních
svátku a pevné zdraví v roce 2013.
Zaměstnanci MěÚ Mirošov
8

Podobné dokumenty

5. číslo - Město Mirošov

5. číslo - Město Mirošov Redakční rada: Monika Hudolinová, Eva Rothová, Vlastimil Sýkora Časopis vydává: Město Mirošov, náklad 250kusů Tisk: Koldušek Rokycany, [email protected]

Více