LANGUAGE QUESTIONNAIRE QUESTIONNAIRE

Transkript

LANGUAGE QUESTIONNAIRE QUESTIONNAIRE
English-Pupil
LANGUAGE
QUESTIONNAIRE
1. What languages can you speak?
Circle the languages you can speak, even if you only know a little bit…
Arabic
Bengali
French
Gujarati
Romanian
Chinese
Kurdish
Russian
Czech
Punjabi
Slovakian
Turkish
Dari
English
Polish
Somali
Portuguese
Spanish
Urdu
Other:………………………………………………………………………………………………………………..
2. When do you speak your other languages?
at home
at school
playing with friends at home
visiting your family
playing with friends at school
3. Do you use a language other than English to…
watch TV
use the Internet
read books
play games on the computer
write letters or emails to friends or relatives
4. Would you like to be able to use your other languages at school?
Yes
No
5. Would it help you to read and write in your other languages?
Yes
No
6. In which language do you speak to each of these people?
Mum
Dad
Brothers / Sisters
Teachers
Friends in the Playground
Friends in Class
Friends Outside School
7. If you could learn another language, what language would you choose?
.........................................................................................................................................................................
Why would you choose that language?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
THANK YOU
Czech-Pupil
JAZYK DOTAZNÍK
8. Jaké jazyky můžeš mluvit?
Zakrouskuj jazyků můžete hovořit, i když vím, jen trochu ...
Arabsky
Francouzsky
Bengálsky
Gudžarátsky
Portugalsky
Čínština
Česky
Kurdsky
Rusky
Pandžábsky
Slovenský
Turecky
Somálsky
Dari
Anglicky
Polsky
Portugalsky
Španělsky
Urdsky
jiný:………………………………………………………………………………………………………………..
9. Když mluvíte vašich dalších jazyků?
doma
ve škole
hraní s kamarády doma
10.
hraní s kamarády ve škole
Myslíte, že používáte jiný jazyk než angličtinu na ...
dívat se na televizi
Číst knihy
11.
navštívíte vaši rodinu
využití internetu
hraní her na počítači
psát dopisy či e-maily s přáteli nebo příbuznými
Chtěli byste být schopni používat svoji jiných jazyků ve škole?
Ano
Ne
12.
By se vám to číst a psát ve svém jiných jazycích?
Ano
13.
Ne
V jakém jazyce si promluvit s každým z těchto lidí?
Mami
Tatínek
Bratři / sestry
Učitelé
Přátelé na dětském hřišti
Přátelé ve třídě
Přátelé mimo školu
14.
pokud byste mohli učit jiný jazyk, jaký jazyk byste vybrali?
.........................................................................................................................................................................
Proč jste si zvolili, že jazyk?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Děkujeme vám
Polish-Pupil
JĘZYK
JĘZYK PYTANIA
15.
W jakich językach moŜna mówić?
Koło języków moŜna mówić, nawet jeśli znasz tylko trochę ...
Arabski
Francuski
Bengalski
Gudźaracki
Rumuński
Chiński
Czeski
Kurdyjski
Rosyjski
PendŜabski
Słowacki
Turecki
Dari
Somali
Angielski
Polski
Portugalski
Hiszpański
Urdu
Inny :………………………………………………………………………………………………………………..
16.
Kiedy mówisz swoje inne języki?
w domu
w szkole
bawi się z przyjaciółmi w domu
17.
bawi się z przyjaciółmi w szkole
Czy uŜywasz języku innym niŜ angielski ...
oglądać telewizję
korzystania z Internetu
czytać ksiąŜki
18.
odwiedzając rodziny
Zagraj w gry na komputerze
pisać listy lub e-maile do przyjaciół lub krewnych
Czy chciałbyś, aby móc uŜywać innych języków w szkole?
tak
nie
19.
Czy pomoŜe Ci się czytać i pisać w innych językach?
tak
20.
nie
W jakim języku Pan mówi do kaŜdego z tych ludzi?
Mama
Tata
Bracia / Siostry
Nauczyciele
Przyjaciele w zabaw
Znajomi z klasy
Znajomi spoza szkoły
21.
Jeśli moŜesz nauczyć się innego języka, jakim języku Pan wybrać?
.........................................................................................................................................................................
Dlaczego wybrać ten język?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
DZIĘKUJĘ
English-Parent
LANGUAGE
QUESTIONNAIRE
22. What languages can you speak?
Circle the languages you can speak, even if you only know a little bit…
Arabic
French
Bengali
Gujarati
Romanian
Chinese
Kurdish
Russian
Czech
Dari
Punjabi
Slovakian
Turkish
Polish
Somali
English
Portuguese
Spanish
Urdu
Other:………………………………………………………………………………………………………………..
23.
When do you speak your other languages?
at home
at work
visiting your family
24.
visiting friends
Do you use a language other than English to…
watch TV
read books
use the Internet
using computers
write letters or emails to friends or relatives
25.
Would it help you to be able to use a language other than English to
communicate with school?
Yes
No
If so, which language would you like to use?
.........................................................................................................................................................................
26.
Would it help you if school letters and other communications could be in a
language other than English?
Yes
No
If so, which language would you like school to use?
.........................................................................................................................................................................
27.
If you could learn another language, what language would you choose?
.........................................................................................................................................................................
Why would you choose that language?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
THANK YOU
PLEASE RETRUN THIS QUESTIONNAIRE TO SCHOOL
Czech-Parent
JAZYK DOTAZNÍK
28. Jaké jazyky můžeš mluvit?
Zakrouskuj jazyků můžete hovořit, i když vím, jen trochu ...
Arabsky
Francouzsky
Bengálsky
Čínština
Gudžarátsky
Portugalsky
Česky
Kurdsky
Rusky
Pandžábsky
Slovenský
Turecky
Somálsky
Dari
Anglicky
Polsky
Portugalsky
Španělsky
Urdsky
jiný:………………………………………………………………………………………………………………..
29.
Když mluvíte vašich dalších jazyků?
doma
navštívíte vaši rodinu
30.
při práci
návštěvy přátel
Myslíte, že používáte jiný jazyk než angličtinu na ...
dívat se na televizi
Číst knihy
využití internetu
hraní her na počítači
psát dopisy či e-maily s přáteli nebo příbuznými
31.
Bylo by to pomoci, abyste byli schopni používat jiný jazyk než angličtinu ke
komunikaci se školou?
Ano
Ne
Pokud ano, jaký jazyk byste chtěli využít?
.........................................................................................................................................................................
32.
Bylo by to pomůže, pokud škola dopisy a další komunikace by mohla být v jiném
jazyce než v angličtině?
Ano
Ne
Pokud ano, jaký jazyk byste chtěli školu používat?
.........................................................................................................................................................................
33.
Pokud byste mohla učit jiný jazyk, jaký jazyk byste vybrali?
.........................................................................................................................................................................
Proč jste si zvolili, že jazyk?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Děkujeme vám
Prosím, vraťte tento dotazník do školy
JĘZYK
JĘZYK PYTANIA
34.
W jakich językach moŜna mówić?
Koło języków moŜna mówić, nawet jeśli znasz tylko trochę ...
Arabski
Francuski
Bengalski
Gudźaracki
Rumuński
Chiński
Czeski
Kurdyjski
Rosyjski
Dari
PendŜabski
Słowacki
Turecki
Somali
Angielski
Polski
Portugalski
Hiszpański
Urdu
Inny :………………………………………………………………………………………………………………..
35.
Kiedy mówisz swoje inne języki?
w domu
odwiedzając rodziny
36.
w miejscu pracy
odwiedzając znajomych
Czy uŜywasz języku innym niŜ angielski ...
oglądać telewizję
czytać ksiąŜki
korzystania z Internetu
Zagraj w gry na komputerze
pisać listy lub e-maile do przyjaciół lub krewnych
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue
STACK:
-filestreamtrue
true

Podobné dokumenty