Zwroty: Język biznesu | List (angielski-czeski)

Transkript

Zwroty: Język biznesu | List (angielski-czeski)
bab.la Zwroty: Język biznesu | List
angielski-czeski
List : Adres
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach
Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej
Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing
Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej
Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer
ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość
Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca
posiada specjalny tytuł, który
jest używany zamiast
nazwiska
Dear Sir,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest
mężczyzna, którego nazwiska
nie znamy. Zamiennie
możemy użyć jednego z
dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta, której nazwiska nie
znamy. Zamiennie możemy
użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest
odbiorca. Używamy zwrotu w
liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do
kilku osób, których nie znamy,
bądź do całego wydziału.
Używamy tego samego
zwrotu, co przy nieznanym
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným
stranám,
Formalny, odbiorca bądź
odbiorcy są nam całkowicie
nieznani
List : Wstęp
1/4
bab.la Zwroty: Język biznesu | List
angielski-czeski
odbiorcy
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest
mężczyzna o znanym nam
nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, nie znamy jej stanu
cywilnego
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to
pierwszy kontakt
Dear John,
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są
ze sobą zaprzyjaźnione, nie
jest powszechny
We are writing to you
regarding…
Obracíme se na vás
ohledně...
Formalny, pisany w imieniu
całej firmy
We are writing in connection
with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu
całej firmy
Further to…
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do
czegoś związanego
bezpośrednio z firmą, z którą
się kontaktujemy
With reference to…
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do
czegoś związanego
bezpośrednio z firmą, z którą
się kontaktujemy
I am writing to enquire
about…
Píši vám, abych vás
informoval o...
Mniej formalny, w imieniu
własnym, ale jako pracownik
firmy
I am writing to you on behalf
of...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w
imieniu drugiej osoby
Your company was highly
recommended by…
Vaše společnost mi byla
doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy
Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba,
niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba,
niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
Formalna prośba,
niezobowiązująco
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
Formalna prośba, bardzo
uprzejmie
I would be grateful if you
could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo
uprzejmie
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in
obtaining/receiving…
Máme zájem o
získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
List : Rozwinięcie
2/4
bab.la Zwroty: Język biznesu | List
angielski-czeski
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Formalna prośba,
bezpośrednio
You are urgently requested
to…
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
Formalna prośba, bardzo
bezpośrednio
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie,
w imieniu firmy
What is your current list price
for…
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
Formalna, określona prośba,
bezpośrednio
We are interested in ... and
we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
Formalne zapytanie,
bezpośrednio
We understand from your
advertisment that you
produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
Formalne zapytanie,
bezpośrednio
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Formalne oświadczenie woli,
bezpośrednio
We carefully considered your
proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
Formalna informacja o
pozytywnym rozpatrzeniu
złożonej propozycji
We are sorry to inform you
that…
Je nám líto vás informovat,
že...
Formalna informacja o
negatywnym rozpatrzeniu
złożonej propozycji
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as
possible because…
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility
of working together.
Těším se na možnou
spolupráci.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this
matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing
this with you.
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
If you require more
information ...
Pokud budete potřebovat více
informací...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct
telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
Formalne, bardzo
bezpośrednie
I look forward to hearing from
you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
List : Zakończenie
3/4
bab.la Zwroty: Język biznesu | List
angielski-czeski
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest
nam znany
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie
używane, odbiorca jest nam
znany. Możemy użyć tych
samych zwrotów, co przy
nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między
partnerami w biznesie
mówiącymi do siebie po
imieniu
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między
partnerami w biznesie, którzy
często ze sobą pracują
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)