Edison_článek

Transkript

Edison_článek
záct rásluhou zahraničních
stážístů,oc€stovali" po světě
a já se ďiky tornu učírntaky,
Brazílie, Španělsko, Turecko, Vietnanr,
Učímse z jejich tváři, jak je
Pákistárr, Folsko, Rusko nebo lMaroko. IVlalé motivovat, " dodává Laila.
Dále se přesouváme do tříi velké žáky Zá|<ladníškoly Alherta |(učery
dy, kde dívka s exotickým
jménem Ho Bao Ngoc devááv Ostravě-l{rabťrvce čekalo v právě
ky právě seznamuje s vietkončícímtýdt,lu díky zahraničnímstážístůrn nams\ýrn politickýrn
a vzdělávacírn systérnern.
místo tradiční'výuky nahlédnutí do osrní
Foté se ďostává na
zemí z celého světa.
vietnarnskou ku_
v Českérepublice stráví pět
rnRolírun prŘrruovÁ
Ostraua - Našíprvní zastávkou je afriaké Maroko, Prv=
ňáčci tiše sedí v ].avicích a zaujatě sledují tabuli, na které
mladá dívka chystá prezentaci o své zemi" Děti se tak díky
projektu Edison, pořádanému
chyni. Děti se
ďo-
zvldají například
jíďo
zakrčíková,
Loni dětem své zerně prezentovalo šest stážistťl, letos
užosm.
,,Většinou jde
o
vysoiro-
jídlu polévktt," srněje
se devaterráctiletá Španělkan aiia,
Syrnpatická stážistlra má
práci
s
dětmiráďa.
,,Je rozďí} v torn, }<teďm dě-
tem přednáširn, jestli to jsou
šestitreté ďěti, nebo studenti
školskéstud,enty, kteří si vybirají stáže v různých zemích,
téměř mélro věku. S některýnrri rnůžete rozebírat po},itiku, s
některými si hrát. Ale učírnje,
nělce nerozurní, pornáhají s
překladern dvě starší dívky.
Po flamenku následuje populárnítanec všem ďobře známý
z dětských táborových disko-
ték, macarena. Děti si pohyb v
ryťrnu španělských písníoči-
vidněužívaji.
ffi;
týdnů, každý týden přednášej í to, že čímseverv jiné škotre. Stážisté jsott uby- něji se člověk ve
továni u rodin žáků,které to vieťnamu nachátak donutí přemýšlet a komu- zí,, tínr méně pálivé
nikovat v anglickérn jazyce," jídlo dostane.
vysvětluj e Tereza Krčíková.
,,Fro staršížákv
jsou připraveny prezentace na interaktivni tabuli, pro
Na severu
ty mladšíje výklad udělán zá-
mezinárodni stuďentskou organtzaci Aiesec, lrterý se na tak nepálí
bavnějši formou," řiká koorškole Alberta Kučery koná už Jak se stážistům u nás líbí? dinátorkaprojektu,
podruhé, ďozvědí něco o kul- ,,Mám moc ráda českou kut
tuře, tradicich, jazyce, ane i chyni, Miiuji hlavně váš bílý Flamenco,
kuchyni cizich zenri.
chleba se.salárny a pomazánmacarena
,,Projekt se v joňském škotr- kami. Strašně zajírnavérni
nim roce setkal s velk;fon úspě- přijde to, že jíte ke každému i býčízápasy
chent, proto jsrne se rozktodli
jej letos znovrr podpořit," říká
koordinátorka projektu Tere-
žistky Laily. Děterrr, kteří Špa-
Co je myšleno zábavnou, formou, se dozvídáme ve veďlejši
třídě, ,,Chcete si zatančit flarne+co?" ptá se anglicky mladá Spaněika. ,,Yes," ozývá se
sborově kladná oďpověď čťvrťáků,Třidou se rozezní tóny
vášnivého tance a ma]^1, žáci
přeilvárlějí pohyby podle stá-
,,Tančeníse nám
líbilo zatim
nej-
víc," shodují se
čtvrťáci ondra a
Honza. Pohyb
střidá jazyková
část. ,,Hola," učí
stážistka děti španělskýpozdrav.
Následuje krátká
zastávka ve španělských
kulturníchtradicích.
,,Potřebuji dobrovolnika,"
říká anglicky Laila, načeždě-
tem vystřelí ruce nahoru, Hlá-
sí se všichni, výběrje proto na
tmavovlasé dívce, Do role býka vybere jeďnoho z chlapců.
Malý dobrovolník, prohánějící červenou vlajku, předvádi
za smíchu spolužáků bÝčl zápa§y.
Když zvonek ukonči hodinu, děti se seběhnou k s}rmpa-
tické stážistce, která se jim
snažila přiblížit svou zemi.
Chtějí podpis na památku. To
vž a|e rozjívené_čtwťáky roz-
háni učitelka. Ceká je totiž
prezentace ďalší země.
;ffi
l.]lň**r*
kl,.:,*:',..l
'*&
MACARENA. Děti
+
si spoleěně se
stážistkou ze Španělska zatančily macarenu.
rem
oe&
Foto: Deníl,/ Lukáš Kaboň
mř"".
@

Podobné dokumenty