OM, Flymo, Compact, 96330306200, 2003-09, Electric

Transkript

OM, Flymo, Compact, 96330306200, 2003-09, Electric
GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference
DE
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
FR
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
NO
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
FI
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
SE
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
ES
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
PT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
IT
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione
HU
PL
CZ
SK
SI
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
A
B
C
CH
D
F
CH
E
CH
G
1
H
J
2
1
K
L
1
2
3
4
M
1
N
P
2
R
S
Q
GB - CONTENTS
1. Switchbox
2. Start/stop lever
3. Spanner/scraper tool
4. Cutting height spacers (1 fitted to
lawnmower & 2 in loose parts
pack)
5. Instruction Manual
6. Warning Label
7. Product Rating Label
DE - INHALT
1. Schalter
2. Start-/Stopphebel
3. Schraubenschlüssel/
Reinigungswerkzeug
4. Schnitthöhen-Distanzscheiben (1
befindet sich am Rasenmäher &
2 werden lose in einem Beutel
geliefert)
5. Bedienungsanweisung
6. Warnetikett
7. Produkttypenschild
FR
1.
2.
3.
4.
- TABLE DES MATIÈRES
Boîtier de commande.
Levier de démarrage/arrêt
Raclette
Rondelles de réglage de la
hauteur de coupe (1 rondelle
montée à la tondeuse & 2 livrées
en pièces détachées)
5. Manuel d’Instructions
6. Etiquette d’avertissement
7. Plaquette des Caractéristiques
du Produit
NL
1.
2.
3.
4.
- INHOUD
Schakelaar
Start/stop-hendel
Moersleutel/schraapinstrument
Afstandhouder voor
maaihoogte(1 op maaimachine &
2 in onderdelenzak)
5. Handleiding
6. Waarschuwingsetiket
7. Product-informatielabel
NO - INNHOLD
1. Bryterboks
2. Start/Stopp hendel
3. Skrunøkkel/skrape
4. Distanseskiver for regulering av
klippehøyden (1 stk montert på
klipperen og 2 stk løse i posen
med løse deler)
5. Bruksanvisning
6. Advarselsetikett
7. Produktmerking
FI
1.
2.
3.
4.
- SISÄLTÖ
Kytkinrasia
Käynnistyskahva
Ruuviavain/kaavin
Leikkauskorkeuden välilevyt(1
kiinnitetty ruohonleikkuriin & 2
irtonaista varustepakkauksessa)
5. Käyttöopas
6. Varoitusnimike
7. Ruohonleikkurin arvokilpi
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- INNEHÅLL
Kopplingsdosa
Start/stopp-reglage
Skruvnyckel/Avskrapare
Distansbrickor för klippningshöjd
Bruksanvisning
Varningsetikett
Produktmärkning
DK - INDHOLD
1. Afbryderkontakt
2. Start/stophåndtag
3. Skruenøgle/skrabeværktøj
4. Afstandsskiver til indstilling af
klippehøjde (1 monteret på
plæneklipperen og 2 løse i
posen)
5. Brugsvejledning
6. Advarselsmœrkat
7. Produktets mærkeskilt
ES
1.
2.
3.
4.
- CONTENIDO
Caja de conmutador
Palanca de arranque/parada
Herramienta/raspador
Espaciadores reductores de
altura (1 montado en la cortadora
y 2 sueltas en el paquete de
piezas)
5. Manual de instrucciones
6. Etiqueta de Advertencia
7. Placa de Características del
Producto
PT
1.
2.
3.
4.
- LEGENDA
Caixa de distribuição
Barra para começar/parar
Chave de fendas
Separadores para a altura do
corte( 1 instalado na máquina &
2 no pacote das peças soltas)
5. Manual de Instrucções
6. Etiqueta de Aviso
7. Rótulo de Avaliação do Produto
IT
1.
2.
3.
4.
- INDICE CONTENUTI
Cassetta dell’interruttore
Leva di avviamento
Chiave/raschietto
Distanziatori per l’altezza
dell’elemento falciante (1 montato
sul tosaerba e 2 di ricambio)
5. Manuale di istruzioni
6. Etichetta di pericolo
7. Etichetta dati del prodotto
HU - TARTALOMJEGYZÉK
1. Kapcsolódoboz
2. Start/Stop kar
3. Csavarkulcs/térközbeállító
szerszám
4. Távtartók a vágómagasság
beállításához (egy a fűnyíróban,
kettő a tartalék alkatrészek
csomagjában van)
5. Kezelési útmutató
6. Figyelmeztető címke
7. Termékminősítő címke
PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Puszka przyłączeniowa
2. Dźwignia start/stop
3. Klucz/skrobak
4. Podkładki do regulacji wysokości
koszenia(1 na kosiarce, 2 w
opakowaniu)
5. Instrukcja Obsługi
6. Znaki bezpieczeństwa
7. Tabliczka znamionowa
CZ
1.
2.
3.
4.
- POPIS STROJE
Spínací skříňka
Spouštěcí/vypínací páka
Klíč/nástroj pro čištění
Distanční tělíska k nastavení
řezné výšky (1 na sekačce a 2 v
balíčku s náhradními díly)
5. Návod k obsluze
6. Výstražný štítek
7. Typový štítek výrobku
SK - OBSAH
1. Spínacia skrinka
2. Zapínač/vypínač
3. K0úč/škrabka
4. Výškové rozpery (1 namontovaná
na kosačke a 2 v balíčku so
súčiastkami)
5. Príručka
6. Varovný štítok
7. Prístrojový štítok
SI
1.
2.
3.
4.
- VSEBINA
Ohišje stikala
Start-stop ročka
Ključ/strgalo
Obročki za nastavitev višine
rezanja (1 nastavljen v kosilnici in
dva priložena v vrečki)
5. Priročnik
6. Opozorilna oznaka
7. Tipna tablica
(GB)
CARTON CONTENTS
(DE)
KARTONINHALT
(FR)
CONTENU DU CARTON
(DK)
KARTONINDHOLD
(NL)
INHOUD
(ES)
(NO)
KARTONGEN
INNEHOLDER
CONTENIDO DEL
CARTON
(FI)
PAKETIN SISÄLTÖ
(SE)
(PT)
FÖRPACKNINGENS
INNEHÅLL
(IT)
LEGENDAS DOS
DESENHOS
CONTENUTO
(HU)
A DOBOZ TARTALMA
(PL)
ZAWARTOŚĆ KARTONU
(CZ)
OBSAH KRABICE
(SK)
OBSAH BALENIA
(SI)
VSEBINA ŠKATLE
6
7
2
1
3
5
4
Bezpečnostní upozornení
Pokud není tato sekaïka na trávu pou¥ívána správnƒm zpºsobem, mº¥e bƒt nebezpeïná! Tato sekaïka mº¥e
zpºsobit vá¥né zranêní obsluhy a dal•ích osob. Je t¡eba postupovat podle vƒstra¥nƒch upozornêní a bezpeïnostních
pokynº, aby byla zaji•têna dostateïná bezpeïnost a efektivnost p¡i pou¥ití této sekaïky. Obsluha je zodpovêdná za
postup podle vƒstra¥nƒch upozornêní a bezpeïnostních pokynº, uvedenƒch v tomto návodu k obsluze a na
sekaïce. Pokud nejsou kontejner na trávu a kryty od výrobce ve správné poloze, sekačku nepoužívejte.
Vysvêtlivky symbolº na sekaïce Compact
Vƒstraha
P¡eïtête si návod k obsluze a seznamte se s
vƒznamem znaïek i bezpeïnostních
symbolº pou¥ívanƒch v tomto návodu a na
stroji
P¡i sekání v¥dy udr¥ujte sekaïku na zemi.
Naklánêní nebo zvedání sekaïky mº¥e
zpºsobit vyhazování kamenº
Okolo stojící osoby udr¥ujte mimo
sekaïku. Nesekejte, pokud jsou v oblasti
sekání osoby, p¡edev•ím dêti anebo
domácí zví¡ata
Vypnête! P¡ed nastavováním, ïi•têním anebo
pokud je kabel zkroucenƒ nebo po•kozenƒ,
vytáhnête zástrïku z p¡ívodu elektrického
proudu. Kabel udr¥jute mimo travní nº¥
Pozor na zranêní prstº na nohou nebo
rukou.
Nestrkejte ruce nebo chodidla do blízkosti
otáïejícího se no¥e.
STOP
Nº¥ se je•tê otáïí po vypnutí sekaïky.
P¡ed tím, ne¥ se zaïnete dotƒkat souïástí
za¡ízení, vyïkejte a¥ se v•echny zastaví.
Nesekejte v de•ti a nenechávejte sekaïku
venku v de•ti
V•eobecné pokyny
1. Nikdy nedovolte, aby sekaïku pou¥ívaly dêti anebo
osoby, které nejsou obeznámeny s têmito pokyny. Vêk
obsluhy mº¥e bƒt omezen místními p¡edpisy.
2. Sekaïku pou¥ívejte pouze zpºsobem, popsanƒm v tomto
návodu a k popsanƒm funkcím.
3. Nikdy neobsluhujte sekaïku , kdy¥ jste unavenƒ,
nemocnƒ anebo pod vlivem alkoholu, drog nebo lékº.
4. Obsluha nebo u¥ivatel jsou zodpovêdní za nehody anebo
rizika jinƒch osob a jejich majetku.
Pokyny k elektrickƒm souïástem
1. K napojení na elektrickou sí? je možné použít
prodlužovací kabel s pohyblivou zásuvkou odolnou
proti stříkající vodě. Napojení zástrčky na přívodní
kabel může provést pouze osoba s příslušnou
kvalifikací podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb.
Na připojovací šňůru se musí použít kabel
odpovídající ČSN 34 0350 a ČSN 37 5053.
Prodlužovací šňůra nesmí být libovolně dlouhá:
- pro délku do 30 m vodič s průřezem žil 1mm2
- pro délku do 50 m vodič s průřezem žil 1,5mm2
Používejte kabel HO7RN-F
ČESKY - 1
2. Zásuvka pro připojení vyžínače se doporučuje
vybavit dle ČSN 33 2000-4-47 proudovým chráničem
(FI), Jehož rozdílový vybavocací proud nepřekročuje
30 mA.
3. Doporučujeme používat zařízení k omezení
zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím proudem
nepřesahujícím 30mA. Ani s RCD nelze stoprocentně
zaručit bezpečnost a je třeba neustále dodržovat
bezpečné pracovní postupy. Při každém použití RCD
zkontrolujte.
4. P¡ed pou¥itím zkontrolujte, zda není kabel po•kozen.
Vymêñte ho, pokud jeví známky po•kození nebo stárnutí.
5. Sekaïku nepou¥ívejte, pokud jsou elektrické kabely
po•kozeny anebo opot¡ebovány.
6. Pokud je kabel roz¡íznutƒ anebo pokud je po•kozena
izolace, okam¥itê odpojte dodávku elektrického proudu.
Nedotƒkejte se elektrickƒch souïástí/ kabelu, dokud není
dodávka elektrického proudu p¡eru•ena. Roz¡íznutƒ nebo
po•kozenƒ kabel neopravujte. Vymêñte ho za novƒ.
7. Vá• prodlu¥ovací kabel musí bƒt rozvinutƒ. Svinuté
kabely se mohou p¡eh¡ívat a sni¥ovat tak úïinnost va•í
sekaïky.
8. Kabel udr¥ujte mimo sekaïku. V¥dy pracujte mimo zdroj
elektrického proudu a pohybujte se smêrem dop¡edu a
dozadu, nikdy v kruzích.
9. Netahejte kabel kolem ostrƒch p¡edmêtº.
10. P¡ed odpojením zástrïky, konektoru kabelu nebo
prodlu¥ovacího kabelu v¥dy vypnête p¡ívod elektrického
proudu.
11. P¡ed svinutím kabelu k uskladnêní vypnête sekaïku,
vytáhnête zástrïku z p¡ívodu elektrického proudu a
zkontrolujte elektrickƒ kabel, zda nejeví známky
po•kození nebo stárnutí. Neopravujte po•kozenƒ kabel.
Vymêñte ho za novƒ.
12. Kabel v¥dy svinujte opatrnê. Vyhnête se zkroucení.
13. Při přenášení nedržte sekačku za kabel.
14. Nikdy nerozpojujte jakékoliv zásuvkové spoje
taháním za kabel.
15. Sekaïku p¡ipojujte pouze k takovému síflovému napêtí,
které odpovídá jmenovité hodnotê vyznaïené na
vƒrobním •títku.
16. Vƒrobky Flymo mají dvojí izolaci podle normy
EN60335. Zemnêní by nemêlo bƒt za ¥ádnƒch okolností
spojeno s ¥ádnou ïástí vƒrobku.
P¡íprava
1. Při používání výrobku noste pevnou obuv a dlouhé
kalhoty.
2. Ujistête se, ¥e na trávníku nejsou klacky, kamení, kosti,
drát anebo sufl; mohlo by dojít k jejich odhazování
no¯em.
3. Než začnete sekačku používat a po nárazu,
zkontrolujte, zda není poškozená či opotřebovaná.
Pokud je třeba, proveTte opravu.
4. Vymêñte opot¡ebované nebo po•kozenƒ nº¯ spolu s jeho
spojovacími prvky, aby byla zachována rovnováha.
Pou¥ití
1. Sekaïku pou¥ívejte pouze za denního svêtla nebo p¡i
dobrém umêlém osvêtlení.
2. Vyhnête se pou¥ití sekaïky v mokré trávê, pokud je to
mo¥né.
3. V mokré trávê postupujte opatrnê, mohli byste
uklouznout.
Bezpečnostní upozornení
4. Na svahu a noste protiskluzovou obuv.
5. Sekejte ve tvaru terénu svahu, nikdy nepostupujte nahoru
a dolº.
6. P¡i zmênê smêru na svahu postupujte se zvƒ•enou
pozorností. Chod’te, nikdy nebêhejte.
7. Sekání na náspech a svazích mº¥e bƒt nebezpeïné.
Nesekejte na náspech a prudkých svazích.
8. P¡i sekání necouvejte, mohli byste zakopnout.
9. Nikdy nesekejte trávu p¡itahováním sekaïky k sobê.
10. P¡ed p¡esunem sekaïky p¡es jiné povrchy ne¥ trávú
sekaïku vypnête.
11. Nikdy nepou¥ívejte sekaïku s po•kozenƒmi vodicími
plochami anebo bez správnê ustavenƒch vodicích ploch.
12. Neustále udržujte ruce a nohy mimo řeznTch
nástrojů a zvláště při zapínání motoru.
13. Nenaklánêjte sekaïku za bêhu motoru. Vƒjimkou je
spou•têní a vypínání. V têchto p¡ípadech nenaklánêjte
sekaïku více ne¥ je zcela nezbytné a zvedejte pouze tu
ïást, které je mimo dosah obsluhy. V¥dy zajistête, abyste
mêli obê ruce v provozní poloze p¡ed tím, ne¥ polo¥íte
za¡ízení zpêt na zem.
14. Nikdy nezvedejte nebo nep¡ená•ejte sekaïku za provozu
nebo pokud je stále zapojena k p¡ívodu elektrického proudu.
15. Zástrïku vytáhnête z p¡ívodu elektrického proudu:
- p¡ed tím, ne¥ zanecháte sekaïku bez dozoru po jakkoli
dlouhou dobu;
- p¡ed ïi•têním ucpání;
- p¡ed kontrolou, ïi•têním nebo práci na za¡ízení;
- kdy¥ narazíte na jakƒkoli p¡edmêt. Va•i sekaïku
nepou¥ívejte dokud se neujistíte, ¥e je celá sekaïka v
bezpeïném provozním stavu;
- kdy¥ zaïne sekaïka neobvyklƒm zpºsobem vibrovat,
okam¥itê zkontrolujte. Nadmêrné vibrace mohou bƒt
p¡íïinou zranêní.
Údr¥ba a uskladnêní
1. Udr¥ujte v•echny matice a •rouby uta¥ené, abyste
zajistili, ¥e je sekaïka v bezpeïném provozním stavu.
2. Pravidelnê kontrolujte ko• na trávu, zda není opot¡ebován
nebo po•kozen.
3. Z dºvodu bezpeïnosti vymêñujte opot¡ebované nebo
po•kozené ïásti.
4. Pou¥ívejte pouze náhradní nº¯, •roub no¥e, distanïní têlísko a
obê¥né kolo, které jsou specifikovány pro tento vƒrobek.
5. P¡i nastavování sekaïky postupujte opatrnê, abyste
zabránili zachycení prstº mezi pohybující se nº¯ a
pevnƒmi ïástmi za¡ízení.
Rukojeti
P¡íprava sekaïky k pou¥ití
• Sekaïka je z dºvodu balení a p¡epravy dodávána s
horní rukojetí slo¥enou p¡es za¡ízení (Viz Obr. A)
Rukoje8 v provozní poloze
• Zvedněte rukoje? podle obr. B.
• Rukoje8 neupus8te.
• Ujistête se, ¥e kabel není zachycen mezi rukojeflmi.
Spu•têní a vypnutí
Spu•têní va•í sekaïky
1. P¡ipojte konektor s objímkou prodlu¥ovacího kabelu k
zadní ïásti spínací sk¡íñky. (C)
2. Vytvo¡te smyïku z kabelu p¡ívodu elektrického proudu a
prostrïte smyïku skrze otvor dle obrázku (D)
3. Zajistête tak, ¥e umístíte smyïku p¡es háïek a protáhnete
kabel zpêt skrze otvor dle obrázku (E).
4. Zapojte zástrïku k p¡ívodu elektrického proudu a
zapnête.
5. Mírnê nakloñte sekaïku, aby se v trávníku nevysekal kruh
a abyste se zbavili zbytkº trávy ve sbêrném ¥lábku (F).
Spínací skříňka je vybavena pojistným spínačem (G1),
aby se předešlo náhodnému spuštění.
6. Stisknête a dr¥te pojistné tlaïítko (G) na spínací sk¡íñce.
Potom p¡itisknête jednu ze spou•têcích/vypínacích pák
smêrem k horní rukojeti (H).
7. Pokraïuje v tisknutí spou•têcí/vypínací páky smêrem k
horní rukojeti a uvolnête pojistné tlaïítko.
8. Kdy¥ sekaïka dosáhne plné rychlosti, zlehka ji spusflte na
trávník.
• POZNÁMKA
Instalovány jsou dvê spou•têcí/vypínací páky. Ke
spou•têní sekaïky je mo¥né pou¥ít kteroukoli z nich.
• DªLEŽITÉ
Nepou¥ívejte spou•têcí/vypínací páky p¡eru•ovanê
Vypnutí va•í sekaïky
1. Mírnê nakloñte sekaïku, aby se v trávníku nevysekal
kruh a abyste se zbavili zbytkº trávy ve sbêrném ¥lábku
(F).
2. Uvolnête spou•têcí/vypínací páku.
Jak sekat
1. Nejlepších výsledků dosáhnete, když nejprve
posekáte okraj trávníku ve směru hodinových
ručiček. (H1)
2. Potom začněte sekat okraj trávníku, který je nejblíže
od zásuvky, aby kabel ležel na posekaném trávníku.
(H2)
3. Nejlepšího sběru trávy docílíte, budete-li sekat v
rovných řádcích bez vychylování sekačky do stran.
Va•i sekaïku nep¡etê¥ujte
Sekání dlouhé, husté trávy mº¥e zpºsobit sní¥ení rychlosti
motoru a motor bude znít jinak. Pokud dojde ke sní¥ení
rychlosti motoru, mº¥ete sekaïku p¡etí¥it a zpºsobit tak její
po•kození. Vy••í ¡ezná vƒ•ka p¡i prvním sekání dlouhé, husté
trávy pomº¥e sní¥it zatí¥ení. Viz Nastavení ¡ezné vƒ•ky.
Bêhem sezóny sekejte trávu dvakrát tƒdnê. Trávník utrpí,
pokud najednou posekáte více ne¥ t¡etinu jeho vƒ•ky.
Vƒsledkem mº¥e bƒt také •patnƒ sbêr trávy.
Nastavení ¡ezné vƒ•ky
S no¥em v¥dy manipulujte opatrnê - ostré hrany by
mohly zpºsobit zranêní. POUŽÍVEJTE RUKAVICE.
Nikdy nepou¥ívejte více ne¥ 3 distanïní têlíska k
nastavení ¡ezné vƒ•ky. Distanïní têlíska se mohou
instalovat pouze mezi nº¥ a vêtrák a NIKDY mezi nº¥ a
•roub.
1.
2.
3.
4.
Vy•roubujte •roub no¥e a nº¥ dle popisu v kapitole
Demontᥠno¥e a vêtráku.
Pro ni¥•í ¡ez ´- P¡idejte maximálnê 3 distanïní têlíska.
Pro vy••í ¡ez - Odstrañte distanïní têlíska.
Znovu instalujte nº¥ dle popisu v kapitole Instalace no¥e
a vêtráku.
ČESKY - 2
Demontᥠa montᥠno¥e a vêtráku
L1 - •roub no¥e, L2 - travuí nº¥,
L3 - distanïní têlíska k nastavení ¡ezné vƒ•ky,
L4 - vêtrák
Demontᥠno¥e a vêtráku
1. P¡i demontá¥i •roubu no¥e pevnê uchopte vêtrák a
dodanƒm klíïem uvolnête •roub no¥e jeho otáïením proti
smêru hodinovƒch ruïiïek (K).
2. Vyjmête •roub no¥e, nº¥, distanïní krou¥ky a ventilátor. (L)
3. Zkontrolujte po•kození a dle pot¡eby vyïistête.
• Kovovƒ nº¥ vymêñujte po 50 hodinách sekání anebo
po 2 letech podle toho, kterƒ z p¡ípadº nastane d¡íve a nezávisle na stavu no¥e.
• Pokud je nº¥ prasklƒ nebo po•kozenƒ, vymêñte ho za
novƒ.
•
Nikdy nepou¥ívejte •roub, pokud je izolovaná hlava
po•kozená, prasklá anebo pokud chybí.
Montᥠno¥e a vêtráku
1. Zajistête, aby byl ventilátor správnê umístên. (L)
2. Umístête distanïní têlíska na vêtrák a zajistête, aby byl
kolík umístên v otvorech. (L)
3. Umístête nº¥ na distanïní têlíska. Zajistête, aby byly
kolíky umístêny v otvorech no¥e. Zajistête, aby byl nº¥
umístên dle obrázku L.
4. Umístête •roub no¥e do st¡edového otvoru no¥e.
5. Utáhnête rukou ve smêru hodinovƒch ruïiïek.
6. Pevnê dr¥te vêtrák a utáhnête •roub no¥e pomocí
dodaného klíïe.
Vyjmutí, vyprazdñování a opêtná instalace ko•e na trávu
M1 - ko• na trávu je plnƒ, M2 - ko• na trávu je prázdnƒ
Ukazatel naplnění vaku na trávu (pokud je součástí
výbavy) (M)
• Součástí vybavení sekačky může být ukazatel
naplnění vaku na trávu
• DªLEŽITÉ
Proto, aby byl indikátor funkïní, sekaïka musí bƒt
zapnuta
1. Kdy¥ kuliïka dosáhne vrcholu okénka indikátoru, je t¡eba
vyprázdnit ko• na trávu. Viz Obr. M.
2. Pokud NENÍ kuliïku v okénku indikátoru vidêt, tráva se
sbírá. Viz Obr. M.
Vyprazdñování ko•e na trávu
• P¿ED TÍM, ne¥ zvednete víko ko•e na trávu, sekaïku
zastavte dle popisu v ïásti ‘Zastavení sekaïky’ a
vyïkejte, a¥ se nº¥ p¡estane otáïet.
1. Zvedněte víko vaku na trávu a opřete ho o dolní
rukoje? (N).
2. Vak na trávu vytáhněte za vylisovaná vyhloubení na
přední a zadní straně vaku na trávu. (Viz obr. P)
3. Vyprázdnête ko• na trávu.
4. Opatrnê zpêt instalujte ko• na trávu a víko.
• Pokud nejsou ko• na trávu a víko správnê
instalovány, od¡ezky trávy nebudou správnê sbirány.
Údr¥ba va•í sekaïky
Ïi•têní
• DªLEŽITÉ
Je velmi dºle¥ité udr¥ovat va•i sekaïku v ïistotê.
Od¡ezky trávy zanechané v nêkterém vstupu vzduchu
anebo pod krytem se mohou stát p¡íïinou potenciálního
po¥áru.
• POUŽÍVEJTE RUKAVICE.
1. Trávu ze spodní strany krytu odstraňte
klíčem/škrabkou. (Q)
2. Od¡ezky trávy odstrañte z:
v•ech vstupº vzduchu (R)
kontejneru na trávu (R)
3. Vymontujte nº¥ - viz Obr. K - abyste získali p¡ístup k
vêtráku. Vyïistête ho mêkkƒm kartáïem.(R)
4. Z obou stran ukazatele naplnění vaku (pokud je
součástí výbavy) na trávu odstraňte odřezky trávy.
(R)
5. Dºkladnê vyïistête sekaïku. (R)
6. Povrch sekaïky ot¡ete suchƒm hadrem. (R)
• DªLEŽITÉ
K ïi•têní sekaïky nikdy nepou¥ívejte vodu. Neïistête
chemikáliemi, nap¡. benzínem nebo rozpou•têdly nêkteré mohou po•kozovat dºle¥ité ïásti z umêlé hmoty.
Na
1.
2.
3.
konci sezóny
Pokud je to nutné, vymêñte nº¥, •rouby nebo matice.
Dºkladnê vyïistête sekaïku.
Po¥ádejte va•e místní servisní st¡edisko o dºkladné
vyïi•têní vzduchového filtru a provedení po¥adovaného
servisu nebo oprav.
4. Ujistête se, ¥e je elektrickƒ kabel správnê svinut.
Skladování sekaïky
Rukojeti lze slo¥it tak, aby zabíraly minimum místa.
1. Levou rukou uchopte dolní rukoje? (podle obr. S).
2. Pravou rukou uchopte horní rukoje? a zatlačte na ni
ve směru šipky.
3. Rukoje? přesuňte pomalu dopředu, aby ležela na
sekačce. Rukoje? neupus?te.
• Zajistête, aby nebyl kabek spínací sk¡íñky zachycen.
• Skladujte v chladu a tam, kde je sekaïka chránêna p¡ed
po•kozením.
Vyhledávání závad
Sekaïka nepracuje
1. Je p¡i spou•têní dodr¥ován správnƒ postup? Viz
‘Spou•têní sekaïky’
2. Je zapnut p¡ívod elektrického proudu?
3. Zkontrolujte pojistku v zástrïce. Pokud je spálená,
vymêñte ji.
4. Pojistka se nadále pálí?
Okam¥itê odpojte od p¡ívodu elektrického proudu a
poraõte se s va•ím místním servisním st¡ediskem
schválenƒm firmou Electrolux Outdoor Products.
ČESKY - 3
Sekaïka se •patnê vzná•í
1. Odpojte od p¡ívodu elektrického proudu.
2. Vyïistête vnit¡ní ïást krytu a lopatky vêtráku.
3. Zvêt•ete ¡eznou vƒ•ku. Viz Nastavení ¡ezné vƒ•ky.
4. ‡patné vzná•ení pokraïuje?
Odpojte od p¡ívodu elektrického proudu a poraõte se
s va•ím místním servisním st¡ediskem schválenƒm
firmou Electrolux Outdoor Products.
Vyhledávání závad
‡patnƒ sbêr
1. Je víko ko•e na trávu dob¡e zav¡ené?
2. Je ko• na trávu správnê instalován?
3. Sekáte správnƒm zpºsobem?
4. Zkontrolujte, zda nejsou u vƒvodº vzduchu a otvorº
p¡eká¥ky.
5. Zvêt•ete vƒ•ku ¡ezu. Viz ‘Nastavení ¡ezné vƒ•ky’.
6. Pokud není tráva nadále po¡ádnê sbírána.
Odpojte sekaïku od p¡ívodu elektrického proudu a
spojte se s va•ím místním sevisním st¡ediskem
firmy Electrolux Outdoor Products.
Nadmêrné vibrace
1. Odpojte od p¡ívodu elektrického proudu.
2. Zkontrolujte, zda je nº¥ správnê instalován.
3. Pokud je nº¥ po•kozen nebo opot¡ebován, vymêñte ho
za novƒ.
4. Pokud vibrace pokraïují?
Okam¥itê odpojte od p¡ívodu elektrického proudu
a poraõte se s va•ím místním servisním st¡ediskem
schválenƒm firmou Electrolux Outdoor Products.
Ukazatel naplnění vaku na trávu (pokud je součástí
výbavy)
Kuliïku indikátoru plného ko•e na trávu je vidêt, kdy¥
je ko• prázdnƒ/Sekaïka nepracuje
1. Od¡ezky trávy odstrañte z: obou stran indikátoru
plného ko•e na trávu (U).
2. Ujistête se, ¥e jsou sbêrné ¥lábky na krytu a ko•i na
trávu ïisté.
3. Pokud se ¥lábek stále ucpává ve vy••í trávê - zvêt•ete
vƒ•ku ¡ezu.
4. Pokud problém nadále p¡etrvává.
Okam¥itê odpojte sekaïku od p¡ívodu elektrického
proudu a spojte se s va•ím místním sevisním
st¡ediskem firmy Electrolux Outdoor Products.
Servisní doporuïení
•
•
Ka¥dƒ vƒrobek je identifikován jedineïnƒm st¡íbro-ïernƒm typovƒm •títkem.
Dºraznê doporuïujeme provádêt servis va•eho za¡ízení nejménê ka¥dƒch dvanáct mêsícº a ïastêji, pokud
za¡ízení pou¥íváte k profesionální aplikaci.
Záruka a záruïní politika
Pokud bude během záruční doby shledána vada
kteréhokoliv dílu způsobená chybnou výrobou, firma
Electrolux Outdoor Products prostřednictvím svého
autorizovaného servisního střediska poskytne
zákazníkovi bezplatnou opravu nebo výměnu za
předpokladu, že:
a) Vada je nahlá•ena p¡ímo autorizované opravnê.
b) Je p¡edlo¥eno potvrzení o nákupu.
c) Vada není zpºsobena nesprávnƒm pou¥íváním,
nedbalostí nebo nesprávnƒm nastavením u¥ivatelem.
d) K vadê nedo•lo bê¥nƒm opot¡ebením.
e) Na za¡ízení nebyl proveden servis nebo opravy,
nebylo demontováno a nebyly na nêm provádêny
zmêny osobou, která není autorizovaná firmou
Electrolux Outdoor Products.
f) Za¡ízení nebylo zapºjïováno.
g) Za¡ízení je ve vlastnictví pºvodního kupujícího.
h) Za¡ízení nebylo pou¥íváno mimo zemi, pro kterou je
specifikováno.
i) Za¡ízení nebylo pou¥íváno ke komerïním úïelºm.
•
Tato záruka je dodatkem k zákonnƒm právºm
zákazníka a ¥ádnƒm zpºsobem tato práva neomezuje.
Záruka nezahrnuje vady zpºsobené následujícími zpºsoby.
Proto je dºle¥ité, abyste si p¡eïetli pokyny v tomto Návodu
k obsluze a porozumêli, jak provozovat a udr¥ovat va•e
za¡ízení:
Závady, které záruka nepokrƒvá:
•
Vƒmêna opot¡ebovanƒch nebo po•kozenƒch nº¥º.
•
Vady dºsledkem nenahlá•ení poïáteïní vady.
•
Vady dºsledkem náhlého nárazu.
•
Vady dºsledkem toho, ¥e tento vƒrobek nebyl
pou¥íván v souladu s pokyny a doporuïeními tohoto
Návodu k obsluze.
•
Za¡ízení, která jsou zapºjïována, tato zato záruka
nekryje.
•
Následující souïásti jsou pova¥ovány za
opot¡ebovatelné a jejich ¥ivotnost závisí na pravidelné
údr¥bê. Proto nejsou bê¥nê p¡edmêtem záruïní
pohledávky. Jsou to: b¡ity, elektrickƒ p¡ívodní kabel.
•
Pozor!
Firma Electrolux Outdoor Products nep¡ijímá
zodpovêdnost podle této záruky za vady zpºsobené
zcela nebo ïásteïnê, p¡ímo nebo nep¡ímo instalací
nebo vƒmênou ïástí nebo instalací dodateïnƒch ïástí,
které nejsou vyrobeny nebo schváleny firmou
Electrolux Outdoor Products a nebo pokud bylo
za¡ízení jakƒmkoli zpºsobem modifikováno.
Informace Tƒjající se Životního Prost¡edí
Vƒrobky Electrolux Outdoor Products jsou vyrábêny v
souladu s ¿ídícím systémem pro ¥ivotní prost¡edí (ISO
14001), z dílº, které jsou, pokud je to mo¥né, vyrábêny
zpºsobem co nej•etrnêj•ím k ¥ivotnímu prost¡edí, podle
vƒrobních postupº firmy s mo¥ností recyklace dílº na
konci ¥ivotnosti vƒrobku.
•
•
•
Obalovƒ materiál lze recyklovat a díly z umêlé hmoty
jsou ozaïeny •títky (pokud je to mo¥né) pro recyklaci
dle kategorií.
P¡i likvidaci vƒrobku na konci jeho ¥ivotnosti je
nezbytné zachovávat doporuïené postupy s ohledem
na ochranu ¥ivotního prost¡edí.
V p¡ípadê nutnosti Vám bli¥•í informace o likvidaci
podá p¡íslu•nƒ místní ú¡ad.
ČESKY - 4
CZ - TECHNICKÁ DATA
Compact 300
Motor
Napětí
Příkon
Záběr
Výška sečení
Hmotnost
Objem Koše
elektrický
230 V/50 Hz
1300W
30 cm
4/10-30 mm
7,6 kg
20 l
Compact 330
Motor
Napětí
Příkon
Záběr
Výška sečení
Hmotnost
Objem Koše
elektrický
230 V/50 Hz
1350W
33 cm
4/10-30 mm
7,6 kg
22 l
BELGIQUE/BELGIË
Flymo Belgique/België
Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA
Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products,
Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy.
Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220
Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: [email protected]
DANMARK
Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,
Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby
Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND
Flymo Deutschland
Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
ESTONIA
Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)
Tel: (372) 6650010
FRANCE
Flymo France SNC
Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI
Electrolux Outdoor Products Finland
Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644
ITALIA
McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera
(LECCO) - ITALIA
Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND
Flymo Ireland
Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG
Electrolux Lehel Kft
Tel: 00 36 1 251 41 47
NORGE
Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.
Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND
Flymo Nederland
Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219
ÖSTERREICH
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
POLSKA
Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, 01-612 Warszawa
Myslowicka 10/2
Tel:- (22) 8332949
SLOVENIJA
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
SLOVENSKA
Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok
Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA
Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera
Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35
SVERIGE
Electrolux Outdoor Products, Sverige
Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM
Electrolux Outdoor Products United Kingdom
Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339
Electrolux Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND
Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339
UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ
Registered number 974979 England
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
5119231-02

Podobné dokumenty

OM, Flymo, RE400, 95387639600, 2003-09, Lawn Mower, CS

OM, Flymo, RE400, 95387639600, 2003-09, Lawn Mower, CS Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

Více

OM, Flymo, Micro Lite, 96328021200, 96328022200

OM, Flymo, Micro Lite, 96328021200, 96328022200 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

Více

OM, Flymo, Roller Compact 400, Roller Compact 4000

OM, Flymo, Roller Compact 400, Roller Compact 4000 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

Více