Krnovské listy č. 21/2015

Komentáře

Transkript

Krnovské listy č. 21/2015
VYCHÁZEJÍ 1x ZA 14 DNŮ ■
ZDARMA
VYCHÁZEJÍ 1x ZA 14 DNŮ ■ ČÍSLO 23 ■
ČÍSLO 21 ■ ROČNÍK 15 ■
ROČNÍK 19 ■ 16. 11. 2012 ■
23. 10. 2015 ■ ZDARMA
Z obsahu: Veteráni
medaile
• město podpoří
mládežnický
hokej pokračují
• město ušetří
za odběr
elektrické
energie
• Devětsil
se CPV
stěhuje
• Krnov
máSlezském
čtyři mistry
světa
Z obsahu:
Pokrokpřevzali
v rozšíření
průmyslové
zóny • Opravy
chodníků
• Městská
knihovna
nejlepší
v kraji
• Cyklisté
Krnov
třetí ve
poháru
Legionáři ocenili druhoválečné veterány
Infrastrukturu v zóně
postaví firma Strabag
U příležitosti Dne válečných veteránů se
v pondělí 12. listopadu v obřadní síni krnovské radnice uskutečnilo slavnostní ocenění
válečných
veteránů,
které Krnova
za podpory
města
Zastupitelstvo
města
rozhodlo
Krnova
pořádala
Československá
obec legiv pondělí
19. října
o výběru nejvhodnější
onářská
nabídky (ČsOL).
a uzavření smlouvy na zhotovitele
„Je „Průmyslová
to již tři roky, zóna
co Československá
obec
stavby
Krnov – Červený
legionářská
převzala
péči o v průmyslové
druhoválečné
Dvůr II. etapa“.
Infrastrukturu
veterány.
Jde nám
o to,zaaby
tito lidé,53kteří
za
zóně by měla
postavit
necelých
milio2.
války
neváhali
obětovat
své životy
nůsvětové
korun bez
DPH
společnost
Strabag,
která
apodala
vybojovali
námnabídkovou
svobodu a cenu.
demokracii, byli
nejnižší
i nyní
plnohodnotně
zapojeni do života
společNyní
následuje patnáctidenní
lhůta
pro
nosti
a neocitli
se vostatní
sociálníuchazeči
izolaci. Řada
naodvolání,
v níž
mohou
šich
obětavých
pracovníků po
jimjejím
protouplynutí
pomáhá
uplatnit
své připomínky,
při
řešení
sociálněprávních
nebo zdravotních
město
Krnov
požádá ministerstvo
průmyslu
problémů
jim nápomocna
i v osobních
záa obchodua je
o souhlas
s uzavřením
smlouvy.
ležitostech.
Dnešníjeakce
patří do do
okruhu
spoUkončení stavby
plánováno
jednoho
lečenských
událostí,
jimiž chceme
roku od podpisu
smlouvy.
Hotovoveteránům
by mělo
dát
najevo, že do
nejsou
zapomenuti
být nejpozději
konce
roku 2016.a velmi si
zhotovitele
se pomyslně,
jich„Schválením
ceníme,“ uvedl
předseda jednoty
ČsOL
a doufejme,
bez komplikací, uzavírá úsiOpava
VáclavžeKrejčí.
lí o Pamětní
zasíťovánímedaili
druhé etapy
průmyslové
zóny
III. stupně
Českoslov Červeném
Dvoře, kterézabylo
zahájeno
na
venské
obce legionářské
zásluhy
o obnopodzim
2010. V tradic
minulých
vu
a šířeníroku
legionářských
z jehotýdnech
rukou
proběhloválečný
otevírání
obálekAndrej
s nabídkami,
ktepřevzal
veterán
Doboš. „Lerýchpětaosmdesátiletý
přišlo osmnáct aAndrej
jejichž Doboš
cenovévrozpětí
tos
duchu
bylo od 53
do 75 milionů legionářů
korun, a zároveň
odkazu
československých
vstoupil
proběhlo také
hodnocení.
To Sovětské
bylo nečekaně
dobrovolně
v únoru
1945 do
armábezkonfliktní,
hodnotící
komise
dy
a po osvobození
Ostravy
se stalneshledala
vojákem
žádných závad a nebylo nutné vyzývat firmy
k doplnění,“ uvedl místostarosta Michal
Brunclík.
Ten zároveň zastupitelům objasnil, proč
jediným možným kritériem pro hodnocení
byla nejnižší nabídková cena. „Uvažovali
se podepsali
pod petici
proti
jsme,Lidé,
jestlikteří
by nešlo
zapojit kritérium,
které
by
výstavbě
útulkuurychlit
pro psyvýstavbu,
v sousedství
areálu
nám
pomohlo
například
Českéhozhotovení
kynologického
svazu
Hlubčické
termín
ve dnech,
nebonadalší
záležiulici adresované
zastupitelům,
se odpovědi
tosti,
týkající se třeba
záruky a podobně,
ale
prozatím
nedočkají.
Texttotiž
odpovědi
nebylo
to možné.
Na akci
budemezastupičerpat
telé na z ministerstva
svém zasedání průmyslu
7. listopadua neschvádotaci
obchodu
Museli
ale odpovídat
na řadu
dotazůbude
obalili.stát
si vymínil,
že jediným
kritériem
nabídková
vysvětlil
čanů, kteří cena,“
na jednání
přišlimístostarosta.
opětovně vyjádstraněs umístěním
příznivá zpráva,
která
řitNa
svůjjedné
nesouhlas
útulku právě
na Hlubčické ulici jednak proto, že se podle
nich jedná o lokalitu sloužící k odpočinku
a rekreaci, a jednak kvůli možnému týrání
zvířat z důvodu blízkosti střelnice.
„Výstavba útulku pro psy je v současné
době ve fázi projektové přípravy. Jedná se
o Strážci
stavbu přechodů
kontejnerového
typuvrátí
a projektant
se možná
na frekbere v potaz
připomínky
občanů
a navrhuje
ventovaná
místa
v blízkosti
základních
škol.
řešení,
kterázavedení
sníží šíření
z útulku,
O
opětovné
tétohluku
službyjak
v době
před
ze střelnicestarostku
do útulku.města
O realizaci
stavby
atak
poi vyučování
požádali
ro-
Svobodovy armády jako tankista. Do aktivní
práce pro udržení odkazu bojovníků 2. světové války se aktivně zapojil po roce 1989
vdává
Českém
svazu Krnovanům
bojovníků za naději
svobodunaa prapozmnohým
ději
i v uplatnění
Československé
obci legionářské.
covní
ve firmě
či firmách, Svým
které
jednáním
podporuje
jednoty proobsadí,
rozvoj
průmyslovou
zónu úsilí
v budoucnu
apřináší
uchování
legionářských
tradic,“ odůvodninemalé
finanční náklady,
s nimiž se
la
udělení
Irena
Truplová
jednoty
musí
městomedaile
vyrovnat.
Jedná
se o 35z milionů
ČsOL
korun,Opava.
kterými v současné době nedispobylapůjčit.
Miluška
ZedníčnujeDruhou
a budeoceněnou
si je muset
Vzhledem
ková,
rovněž
nositelka
osvědčení
k tomu,
že úvěrové
zatížení
městaválečného
je miniveterána,
které zdravotní
mální, smlouva
o přiznánídůvody
dotace zabránily
zaručuje
se
slavnostního
aktu zúčastnit.
Také
byla
průběžné
financování
akce a navíc
se jíinvesudělena
pamětní medaile
III.z prodeje
stupně apoto
tované prostředky
městu vrátí
jako
ocenění
jejízastupitelé
práce pro společnost
a celozemků,
neměli
problém schválit
životních
postojů.
Miluška
na
záměr města
přijmout
úvěrZedníčková
ve výši 35semizačátku
válkys dobou
dobrovolně
zapojila
do hnutí
lionů korun
splatnosti
maximálně
odporu
proti německému
fašismu
a později
10 let. Následovat
nyní bude
výběrové
řízení
jako
partyzánka bojovala
na poskytovatele
úvěru. v řadách partyzánské„Částka
brigádyslouží
Jana zejména
Žižky podk tomu,
vedením
majoabychom
mohli
projekt
předfinancovat
a uzavřít
ra
Murzina.
Po odchodu
do důchodu
byla
smlouvu.
Pětasedmdesát
procent
z vysoučinná
v základní
organizaci
Českého
svazu
těžené sumy
dostaneme
od státu,
zbývabojovníků
za svobodu
v Krnově
a svým
jedjících 25
procent
musí poskytnout
město.
náním
dodnes
podporuje
úsilí jednoty
pro
Předpokládám
ale,legionářských
že již brzy naideálů.
zastupitelrozvoj
a uchování
stvuDen
města
vydefinujeme
mimo
válečných
veteránůpodmínky,
se slaví celosvějiné i11.
cenové,
za kterých
budeme
do budoucí
tově
listopadu
jako Den
veteránů
nebo
průmyslové
zóny Tento
lákat investory,
a věřím,
že
Den
vzpomínek.
den byl vybrán
symv kupní neboť
ceně pozemků
se podíl
nejebolicky,
11. listopadu
1918města
bylo podenom vrátí, ale že získáme i něco navíc,“ řekl
Michal Brunclík.
O druhou etapu průmyslové zóny
v Krnově má dlouhodobě zájem firma
Taneco, která zde chce vybudovat akvaponickou farmu, v níž bude chovat ryby
rozhodnou
zastupitelé„Zájem
až v březnu,
a pěstovat zeleninu.
firmy okdyž
naši bulodou
rozpočtu
zařazovat
investiční
kalitudotrvá,
cení si města
jí zejména
kvůli výborným
akce,“
uvedla–starostka
Krušinová.
podmínkám
kvalitě aAlena
vydatnosti
vodního
V případě,
se peníze
v městzdroje.
Oficiálnížežádost
firmynaaútulek
její vize,
včetském
rozpočtu
najdou,míst
nenía ještě
jisté, že
se
ně počtu
pracovních
podobně,
jsme
bude
stavět
právě v Počítáme
lokalitě nas tím,
Hlubčické,
ale dosud
neobdrželi.
že tuto
inabídku
když jeho
umístění
právěkdy
zde město
zastupitelé
již
podá
ve chvíli,
vyhlásí
podmínky„Mnoho
vstupu investorů
do zóny,“
uzavřel
schválili.
zastupitelů,
kteří pro
výmístostarosta.
(dc)
stavbu
útulku v této lokalitě zvedli ruku, nyní
své rozhodnutí přehodnocuje kvůli blízkosti
střelnice. Proto jsme také dali za úkol pracovníkům odboru životního prostředí hledat
ještě jiné lokality pro jeho umístění,“ doplnila
starostka.
Od vybudování vlastního útulku si město
slibuje především
nákladů naokrupéči
Jesenické
a Petrovickésnížení
a na Dvořákově
ohu.psy,
kterékomise
za poslední
čtyři roky
Školská
doporučuje
ještě stouply
dalších
čtyřnásobně.
Vedle9.toho
by sena
mělSmetanově
také zleppět, a to v ulici
května,
šit
přístupnaobčanů
městaulice
k adopci
psů. (dc)
okruhu,
křižovatce
Svatováclavské
Městský útulek pro psy: hledají se další lokality
Radní zvažují návrat
strážců přechodů
Na prosinec se chystá tradiční Vánoční jarmark diče žáků základní školy na Janáčkově náměstí, kteří upozorňují na vysokou intenzitu
dopravy v Krnově a chybějící ochranu dětí
při přecházení přes rušné komunikace.
„Žádostí rodičů se vážně zabýváme.
Pověřili
dopravní
i školskéVánočkomiTakéjsme
letosčleny
se nejen
děti dočkají
se,
abyjarmarku
vytipovalinarizikové
přechody
a zjistili,
ního
Hlavním
náměstí.
Konat
na
kolik od
peněz
tato5.služba
přijde.
Zároveň
se bude
středy
do neděle
9. prosince
ve
spolupráci
sociálních slua kromě
stánkůs poskytovateli
s tradičními řemeslnými
výžeb
hledáme
personální
zajištění
a možrobky,
adventními
specialitami
a ukázkami
nosti
financování,“
uvedla bohatý
starostka
Jana
vánočních
zvyků nabídne
kulturní
Koukolová
Petrová.
program. Chybět
nebude ani Ježíškova pošta
Dopravní komise navrhla zabezpečit
V době jarmarku zákaz dohledem
pět přechodů pro chodce –
uparkování na náměstí
zdravotního střediska v Žižkově ulici,
v Albrechtické
ulici uVánočního
věžáku a u křižovatky
Ve dnech konání
jarmarku
s Bezručovou
ulicí,parkování
dále na křižovatce
ulic
bude platit zákaz
na placených
parkovištích na Hlavním náměstí, to je po
si vás dovoluje
pozvat
celé Město
délce Krnov
jeho východní
a severní
strany
na slavnostní
koncert
u příležitosti
a u Městské
kavárny,
k dispozici
budou jen
97. určená
výročí vzniku
parkovací místa
imobilním osobám
samostatného
státuparnaproti
cukrárnyčeskoslovenského
Algida. Omezení
kování
začnePRO
platit REPUBLIKU
ve středu 5. prosince
RŮŽE
v 0.00 hodin,
skončísíňv sv.
neděli
9. prosince
Koncertní
Ducha
vv pondělí
16.00 hodin.
občané
zvyklíhodin
parko26.Pokud
října 2015
v 17.00
vat na Hlavním náměstí mají zakoupenou
parkovacíTereza
kartu, Kavecká
je dobré(soprán)
vědět, že ta platí
Juraj
(tenor) na všech
po celou dobu
naNociar
ní vyznačenou
Daniela Džorova
Waldhans
(violoncello)
placených
parkovištích
ve městě.
Mohou
Libuše
Vondráčková
doprovod)
tedy
využít
placených(klavírní
parkovacích
míst
Evžer
Trupar
(průvodní
slovo)
v blízkosti Hlavního náměstí - na ulici
Štursova nebo u Program:
pošty na náměstí MinoSmetana,
M. Trnavský,
Puccini,
ritů.B.Za
komplikace
spojenéG. se
záborem
S. Rachmaninov,
C. Saint-Saens
a další
veřejného
prostranství
v době Vánočního
Vstup
volný
jarmarku se město
omlouvá.
s Říčním okruhem, v Albrechtické ulici
v blízkosti školní jídelny a přechod v ulici
M. Gorkého u křižovatky s ulicí Rooseveltovou. Mzdové náklady na jednoho
strážce byly vyčísleny na 50 tisíc korun ročně, přičíst
se ještě
musejí další
náklady
na
nebo
unikátní
česko-polský
betlém
řezbářů
jejich vybavení,
něž patříPiechy.
vesta, čepka,
Jiřího
Halouzky mezi
a Franciszka
terčíky,
pláštěnka
červené světlo.dnů bude
Každý
z pěti čijarmarečních
službu
strážce
přechodů
existují dva
mítNasvůj
vrchol.
Ve středu
5. prosince
jím
zcela rozdílné
a obavánočního
mají své opodbude
slavnostnínázory
rozsvícení
strostatnění.
jedné straně
zajištění
bezmu,
kteréNaproběhne
v 17stojí
hodin,
čtvrteční
pečí dětí, naden
druhé
skutečnost,
že převádění
jarmareční
završí
soutěž Střediska
vol„za ručičku“
nenío nejhezčího
příliš výchovné.
„Tento
ného
času Méďa
čerta či
Miargument
samozřejmě
akceptujeme
a
naše
kuláše a Mikulášský koncert žáků Základní
představa školy
o převaděčích
je taková, že
by to
umělecké
Krnov. Albertíkova
vánoční
byli vyškolení
vedoucí
děti k přiměřené
show
a Koneclidé,
humoru
v Čechách,
divácky
zodpovědnosti.
Ale myslíme
si, žebavičů
existuje
oblíbené
představení
populárních
Jomnohem
argument,
a to
ten, že
sefa
Aloisezávažnější
Náhlovského
a Josefa
Mladého,
děti lákadly
zhruba pátku
do deseti
až dvanácti
věku
jsou
7. prosince.
Na nělet
v soboprostě
nejsou naváže
ještě schopny
z pohledu
své
tu
8. prosince
vystoupení
Banjo bannezralé
posouditv všechdu
Ivanapsychiky
Mládka aadekvátně
Vánoční jarmark
neděli
naprosince
nebezpečíuzavře
při přecházení
a také ne Ženvždy
9.
koncert krnovského
se dostatečně
koncentrovat
ského
pěveckého
sboru. na tento důležitý
a potenciálně
značně vrizikový
odůVánoční jarmark
Krnověúkon,“
je součástí
vodnil požadavek
spoluautor
žádosti
tříletého
projekturodičů
„Ochrana
a propagace
Luděk tvořivosti
Smékal. a uměleckých řemesel pollidové
Strážce přechodů,
kteříkterý
u nejfrekventovasko-českého
pohraničí“,
finančně podnějších přechodů
v blízkosti
čtyř
poruje
Evropská pro
uniechodce
a realizují
ho města
základních
škol v době
před
a pokrnovských
vyučování
Krnov
a Prudnik.
Kromě
cyklu
dohlíželi najarmarků
bezpečnost
dětí a dalších
chodvánočních
zahrnuje
cyklus Výstav
ců, mělo
město Krnov
v letechřemesel
2009-2012.
lidové
tvořivosti
a uměleckých
polJednalo se o proškolené
kteří tímto
způsko-českého
pohraničí vlidi,
Prudniku.
Na obou
sobem se
vykonávali
Po jejím
akcích
prezentujíveřejnou
české a službu.
polské výrobky,
zrušení nebyla
funkce
strážců
obregionální
kuchyň
a lidé
z oboupřechodů
stran hraninovena.
ce
se podílejí i na kulturním programu. (dc)
(dc)
S cílem motivovat
města Krnova
ke zdravějšímu
životnímu
město
Předseda
jednoty občany
Československé
obce legionářské
Opava
Václav stylu
Krejčípořádalo
předal Zdravé
12. listopadu
ve spolupráci
Méďa
a ostatními
partnery
od 4. do 11.obce
října
již třetí ročník
Dnů
vKrnov
obřadní
síni radnices SVČ
Pamětní
medaili
III. stupně
Československé
legionářské
za zásluhy
Hlavní
program
kampaně
se uskutečnil
října v SVČ
Méďa
nabídl Andrej
měření Doboš,
cukru,
ozdraví.
obnovu
a šíření
legionářských
tradic
válečným 10.
veteránům.
Osobně
si jiapřevzal
krevního
tlaku,Miluška
nutriční
a protikuřáckou
poradnu,
ukázku první
pomoci,
ochutnávku zdravé
další
oceněná
Zedníčková
se slavnosti
ze zdravotních
důvodů
nezúčastnila.
výživy a prezentaci organizací, působících ve zdravotní oblasti. Ve zbývajících dnech měli zápsáno
příměří navštívit
mezi Spojenci
a Německem
1. světové
Českénarepublice
se připojemci možnost
zajímavé
přednášky a nechyběly
aniválky.
volnéVvstupy
některé sportovní
aaktivity.
tím byly
na západní
frontě
míná
od roku 2001.
(dc)
Celkově
se všech
akcí ukončeny
zúčastnilo boje
okolo pěti
set lidí.
Město podpoří mládežnický Zastupitele čeká nabitý
hokej mimořádnou dotací program a volba radního
Stejný metr na všechny versus podpora mládežnického hokeje. To byly misky
Už na
jenněž
dvakrát
do konce
letošního
roku
vah,
zastupitelé
na svém
zasedání
zasednou
aby rozhodli
v zále7.
listopaduzastupitelé,
kladli argumenty
ve věci žádosti
žitostech, které
jsouKrnov
v zájmu
města a jeho
Hokejového
klubu
o poskytnutí
veobčanů.
Nejbližší
zasedáníz serozpočtu
koná ve středu
řejné
finanční
podpory
města
4. listopadu
od 16.30 ledové
hodin v hasičské
zbrojurčené
na pronájem
plochy zimního
nici v ulicia Partyzánů.
stadionu
nájem tělocvičny na období září
úpravy
rozpočtu,
pozemků
až Vedle
prosinec
letošního
rokuprodeje
pro mládežnické
a dalších běžných záležitostí na něm zastutýmy.
pitelé
zvolíměsta
nového
členadotaci
městské
rady, který
Rada
udělit
zastupitelům
nahradí Jiřího protože
Sztefka z ODS,
rezignonedoporučila,
hokejovýjenž
klub
se doval na
post zastupitele,
a tedy
radního.
sud
s městem
nedohodl
na iúhradě
vratky
Po volbě
zastupitelé
budou
zabývat
dotace
z rokuse
2010,
kterou musí
městu
vrátit
přínosy,
které pravidel
jim předkládá
rada města.
kvůli
porušení
pro poskytování
veJsou finanční
mezi nimi
například
nová
pravidla
řejné
podpory.
„Dokud
nebude
jasně
pro poskytování
rozpočtu klubu,
města
stanovený
postup zedotací
stranyzhokejového
Krnova pro
oblasti sociální,
sportu
i kulnemohu
s přidělením
dotace, byť
určené
pro
tury souhlasit,“
a zájmových
činností,
jimiž se Michal
budou
děti,
uvedl
místostarosta
řídit
žadatelé
o
veřejnou
finanční
podporu.
Brunclík, kterého v jeho názoru podpořil Jiří
A také nové
sazby
místního
ze psů.
Sztefek.
„Když
podobnou
věcpoplatku
udělal tenisový
„Požadavky
na změnu
vyplynuly
z mnohaklub,
nikdo nebral
ohled na
jejich mládežnicleté základnu
kritiky sazby
poplatku ze
psapodle
v bytovém
kou
a postupovali
jsme
pravidomě,
která
je v současné
době byli
na maxidel.
Proto
by byl
rád, kdybychom
objekmální
výši,
jíž
nám
povoluje
zákon.
Dalším
tivní a posuzovali tento případ stejně.“
důvodem
snaha o mimořádné
zjednodušení podsysHlasy byla
pro schválení
tému, která
který by
sjednotí
sazbydětem
na celém
území
pory,
umožnila
a mládeži
města. Zastupitelům
předkládáme
trénovat
a hrát mistrovské
zápasypět
na variledě
ant, z nichž
doporučujeme
která snižuje
zimního
stadionu
Krystal,tu,argumentovaly
poplatek v obytných
domech
o 500se korun
především
tím, že hokejová
mládež
v této
a o 50stala
korun
důchodcům
bydlícím
v rodinkauze
rukojmí
a nemůže
za pochybených
domech,
a naopak
50 jekorun
ní
vedení
klubu.
„Černý oPetr
v tétozvyšuje
chvíli
kteří mají psa
nahlášeného
vpoplatek
rukou plátcům,
vedení hokejového
klubu,
protože
v rodinném
domě,
sídle firmy,
nebo
sídle
konal
v rozporu
s pravidly.
Pokud
ale vdětský
ohlašovny. Tato varianta je sociálně přijatelná, splňuje požadavek na zjednodušení systému a zároveň po jejím zavedení nedojde ke
snížení příjmů do městského rozpočtu,“ vysvětlil místostarosta Michal Brunclík.
V současné
z poplatku spíše
ze psů
do
„S úsporamidobě
moc nepočítáme,
budeměstské
plynepříliš
713 tisíc
korun Tato
ročme
rádi, pokladny
když se cena
nenavýší.“
ně, varianta
navrhovaná
radními
by částku
slova
místostarosty
Michala
Brunclíka
zasnížilapřed
o 80vstupem
tisíc korun.
Pokud
se zastupitelé
zněla
města
Krnov
na Komodohodnou
výši kde
sazeb,
ditní
burzuna
Praha,
se budou
chystalozapracovánakoupit
ny do obecně
závazné
vyhlášky,
kteráVýslebude
silovou
elektřinu
na příští
dva roky.
zastupitelstvu
předložena
ke schváledek
burzovníhoměsta
obchodu
z 8. listopadu
však
ní na prosincovém
aby mohla
napředčil
očekávání. zasedání,
Městu přinesl
význambýt účinnosti
1. 1 2016.
Od stejného
by
nou
úsporu, cenu
o 14 procent
nižšídata
oproti
měla platit
také nová
o odpadech.
cenám
letošním.
„Podlevyhláška
tohoto srovnání
ušetKe změnám,
které
se budou
pouze
říme
více než 1,3
milionu
korun, týkat
což považuji
osvobození
a úlev,
se budou
zastupitelé
rovza
velmi dobrý
výsledek,“
uvedl
místostarosta
vyjadřovat
na listopadovém
zasedání.
aněž
upřesnil,
že nejvýhodnější
nabídku
podala
Zastupitelé
dále rozhodnou,
společnost
Centropol
Energy, a.s.zda vyslyší
žádost
hejtmana
Moravskoslezského
kraje,
Město
Krnov spolu
s příspěvkovými
orkterá se týkáa finanční
spoluúčasti
města
na
ganizacemi
Technickými
službami
Krnov,
hokej nepodpoříme, v našem městě zanikne,“
řekl Libor Nowak. Stejný názor měl i Ladidotování
výměny
kotlů vemládežnický
výši pěti procent
slav
Sekanina:
„Krnovský
hokej
v rámci
kotlíkových
„Radaseměsta
dopatří
mezi
nejlepší v dotací.
kraji, proto
přimlouporučuje
tímtohozpůsobem
občany,
vám,
abychom
podpořili.podpořit
Máme určitě
i jikteřícestu,
se rozhodnou
pro výměnu
nou
kterou získáme
zpátkynevyhovujíprostředky
kotlů za
nové jež
a ekologičtější,
čímž přispězcích
rozpočtu
města,
byly užity neoprávněně,
jí ketrestat
sníženíděti,
znečištění
v našemJestliměsnež
které zaovzduší
nic nemohou.
tě,“nechceme
řekl Michal
Příspěvek klubu,
města
že
svěřitBrunclík.
peníze hokejovému
by měl činit
maximálně
ze ledu
150
udělejme
to tak,
že penízepět
za procent
pronájem
tisíc korun,
tedyTechnickým
7500 korun.
„Počet žadatelů
půjdou
rovnou
službám
Krnov.“
lze jen
těžko odhadnout,
vlonido
jichnížbylo
osm,
V závěru
dlouhé diskuse,
aktivně
v předchozích
17 a 18.
Dotovaný
vstupovali
takéletech
přítomní
rodiče
malýchpodíl
hona realizaci
kotle
je sice motivující,
kejistů,
pro výměny
schválení
mimořádné
účelové
ale
podmínky
pro
získání
dotace
nejsou
úplfinanční podpory z rozpočtu města Hokejoně jednoduché,
přesto
splnitelné.
vému
klubu Krnov
na období
záříNapříklad
až prosidům,nakterý
nesplňuje
účinnost
nec
pronájem
ledovéenergetickou
plochy a dvou
šaten
C, bude
muset realizovat
zároveňpro
jedno
z dalna
hokejovém
stadionu Krystal
mužstvo
ších energetických
na základě
dětí
a mládeže doopatření
maximální
výše 48dopotisíc
ručení energetického
vekorun
zvedlo ruku specialisty,“
sedmnáct doplnila
zastupitelů,
doucíbyli
odboru
prostředí
Rostislava
čtyři
protiživotního
a dva se zdrželi
hlasování.
Rollerová.
„Mimořádný finanční příspěvek nebude
Také další
dva přínosy
zav žádném
případě
převedenpředkládané
na účet hokejostupitelům
týkají financí.
vého
klubu. seZástupce
rodičů, Jsou
městatoažádosTechti Charity
Krnov
a spolku
Krystal
Help
na
nických
služeb
Krnov
připraví
rozpisy
hodin
dofinancování
sociálních
služebzv letošním
tréninků
a zápasů,
které budou
mimořádroce.
Charitědotace
Krnovproplaceny.
jde o 72 Rozpis
tisíc korun
ně
přidělené
bude
na provoz
nízkoprahového
centra pro
děti
vždy
součástí
faktury, aby se předešlo
případa mládež
Zvídálek,
spolkuPokud
KrystalsiHelp
pak
ným
nekalým
dohodám.
zástupci
o 240 tisíc korun
na budou
realizaci
protidrogové
mládežnického
hokeje
chtít
sáhnout na
politiky.v roce
O dar
v celkové
hodnotě
33 389
dotace
2013,
musí sami
urychleně
uděkorun
žádá kroky,
také Policie
Tastát,
se obrátila
lat
patřičné
jinak seČR.
může
že opět
na dotace
město nedosáhnou,“
Krnov s prosbou
o dovybavení
na
upřesnila
starostka
novéhoKrušinová.
zásahového vozidla pro prvosle
Alena
(dc)
dové hlídky nezbytnou zdravotnickou technikou – externím defibrilátorem, dětskými
elektrodami a záchranářským kufrem s náplní.
První obchod na burze skončil pro město výraznou úsporou POZVÁNÍ
což je celkem na
dvaadvacet
9. zasedánísubjektů, nakupuje silovou
elektřinu
na základě
Zastupitelstva města
Krnova,soutěže
již od roku které
2009.se„Vbude
předchozích
konat obdobích
tovebylo
formou
elektronické
prohodin
obdostředu
4. listopadu
2015 aukce,
od 16.30
bív hasičské
let 2013 zbrojnici
a 2014 byla
poprvé
zvolena
nová
v ulici
Partyzánů,
Krnov
metoda
– naprosto transparentní burzovní
PROGRAM:
obchod,“
řekl Petr Suchý z odboru životního
1. Zahájení
prostředí,
obchod
připravoval.
2. Volba který
volební
komise
a nového člena
Příprava
spočívala
Rady
města
Krnova v aktualizaci auditu
spotřeb
elektrické
energie
všech Krnova
subjektů
3. Usnesení ze schůze Radyu města
a ve(zestanovení
předpokládaného
dne 2. 9., 16.
9., 30. 9. a 14. 10.objemu
2015)
dodávky
silové
elektřiny.
Z těchto údajů pak
4. Úprava
rozpočtu
r. 2015
vyšla
celková
předpokládaná
cena zakáz5. Hovory
s občany
(18.00-18.30)
ky6. 9Různé,
768 475
korunobčanů
bez DPH spočítaná na
podněty
základě
letošních
7. Kontrola
úkolů,cen.
závěrBurzovní obchod ji
srazil na 8 397 669 korun bez DPH.
(dc)
Z jednání
Z jednání
Zastupitelstva města zastupitelstva města
Zastupitelstvo města (ZM) na svém 15. zasedáZastupitelstvo
města2012
(ZM) na svém 8. zasedání
ní
dne 7. listopadu
dne 19. října 2015
schválilo:
na žádosti
vědomí:o dotaci pro projekt „Podpora
-vzalo
podání
- odstoupení botanicky
MUDr. Jiřího
Sztefka ze cenného
Zastupibiodiverzity
a zoologicky
telstva bývalého
města Krnova,
území
vojenského areálu v Chomýži
složení slibu
člena zastupitelstva
města Mgr.
u- Krnova“
do programu
OPŽP
-Heleny
vzdáníMezírkové,
se práva vymáhat poplatek z prodlení
rozhodlo:
dle
platebního rozkazu 44Ro 1059/2007-24
o výběru
nabídky
-- vzdání
se nejvhodnější
práva vymáhat
soudněa uzavření
ošetřené
smlouvy na zazhotovitele
Průmyslová
pohledávky
nájemnéhostavby
a služby
spojené
Krnovbytu
- Červený
II. etapa
uchaszóna
užíváním
ve výši dvůr
120.101,09
Kčsdle
sezečem (11) STRABAG a. s, jehož nabídka byla
znamu,
kritérií2211
vyhodnocena
-podle
prodejhodnotících
pozemku parc.č.
(43 m2) v jako
k.ú.
nabídka(HP)
s nejnižší
nabídkovou
Krnov
za 150
Kč/m2 + cenou
převod,(nabídkopředzavá
cena
bez
DPH
52.790.252,85
Kč),
hrádka,
-schválilo:
prodej pozemku parc.č. 3118 (125 m2) v k.ú.
2
- záměr(HP)
města
přijmout
na realizaci
proKrnov
za 150
Kč/múvěr
+ převod,
zahrada,
II.dotace
etapa MPO
PZ Krnov
Červený Dvůr
do
-jektu
přijetí
ČR, z- programu
na podvýše 35podnikatelských
mil. Kč s dobou nemovitostí
splatnosti maximálně
poru
a infra10 let.
struktury,
na akci „Průmyslová zóna Krnov
-Odbor
Červený dvůr
II. etapa“ a zařazení
dané akce
správy
majetku
do rozpočtu města, včetně zajištění finančních
města
sděluje
prostředků na dofinancování projektu,
prodejů
bytů,
-Nabídka
s účinností
od 1. 1.pozemků,
2013 sloučení
p.o.nemoviDomotostí
jejich pronájmů
se dennějistoty
aktualizuje.
va
pročiseniory
Krnov a Domova
DevětSledujte
desceorganizací
vedle radnice
nebo
sil
s tím,na
že úřední
přejímající
je Domov
na www.krnov.cz
pro
seniory Krnov,/ občan a úřad / pronájmy
prodeje. finanční
Úplné znění
následujících
nabídek,
-aveřejnou
podporu
SZZ Krnov
ve výši
včetně Kč
podmínek,
které musí
žadatel
80.000
na financování
sociální
službysplňosocivat, tamtéž.
álních
lůžek,
plicní
léčebnypříspěvek do Fon-Prodej
podáníbývalé
žádosti
o finanční
Město
Krnov nabízí
k prodejiBílé
soubor
budov
du
mikroprojektů
Euroregionu
Karpaty
na
a pozemků
odborného
projekt
„Odbývalého
tradičníchAreálu
řemesel
k novýmléčebtechného ústavu
TRN Krnov,
Kupní
cena je
nikám“
p.o. MIKS
Krnov Ježník.
a zároveň
alokovalo
výši Krnova
5.000.000
vstanovena
rozpočtu ve
Města
na Kč.
rok V případě
2013 částkuvíce
ve
zájemců
proběhne
prodej formou
výši
500.000
Kč na poskytnutí
návratnéobálkové
finančmetody.
Žádosti
je možno
podávat
podatelní
výpomoci
MIKS
Krnov na
tento do
projekt,
MěÚ v Krnově,
náměstí
96/1.Města
Bližší
-nyveřejnou
finanční Hlavní
podporu
z rozpočtu
informace
podá2012
Naděžda
Hubáčková,
odbor
Krnova
na rok
v oblasti
kultury a zájmosprávy
majetku
města,
tel. 554 nhuvé
činnosti
Slezské
diakonii
na 697
akci 455,
Benefiční
[email protected]
koncert
Slezské diakonie ve výši 4.500 Kč,
vydání
-Záměr
Pravidla
pro souhlasu
poskytování dotací z rozpočtu
Město Krnova
Krnov zveřejňuje
„souhlas
Města
pro oblast záměr
kulturyvydat
a sportu
vztavlastníka“
umístěním
právě vznikající
hující
se nas dotace
poskytované
od roku firmy
2013
Poláchdotačních
Břetislav programů
Urologie s.r.o.
v buaMUDr.
Podmínky
pro oblast
dově polikliniky
na rok
adrese
Hrdinů
8,
kultury
a sportu pro
2013náměstí
dle znění
předlo794 01 příloh.
Krnov, Pro
částoblast
Pod Bezručovým
vrchem
žených
sociální budou
platit
927. Společnost
pravidla
stávající,vzniká jako nová, ekonomictransformací
podnikající
-kou
prodej
pozemkůsoučasně
parc.č. 4275,
4272/1,fyzické
4273,
osoby, IČ:
47656654,
4274/2
(celkem
558 MUDr.
m2), k.ú.Břetislav
Krnov Polách.
(HP) za
2
Nabídka
150
Kč/mpronájmu
+ převod, bytu
zahrada a příjezdová cesta,
2 2
č. 6,části
Hlavní
nám. 20,
vel.5134/14
1+2, 52,24
-Byt
prodej
pozemku
parc.č.
(7 mm
),
2
k.ú.
Krnov (HP)
za 800 3.
Kč/m
+ převod
s balkonem
vč. sklepa,
podlaží.
Nájemfirmě
(45
2
ČEZ
a. s.,služby
na pozemku
trafostanice,
Kč/mDistribuce
) 2.352 Kč,
(1 osoba)
1.600 Kč
-(+prodej
pozemku
parc.č.os.),
5185
(1.1913.952
m2), k.ú.
460 Kč
každá další
celkem
Kč/
2
Krnov
za 400
Kč/mobálkovou
+ převod,metodou
pro výměsíc/1(HP)
os. Vítěz
v řízení
stavbu
rodinného
domu,výsledku soutěže částsloží ihned
po vyhlášení
2
-kuprodej
parc.č.na2574
(41k m
) k.ú.
5.000 pozemku
Kč jako zálohu
jistotu
zajištění
Krnov
(HP) azaúhrady
150 Kč/m
+ převod,
předzanájemného
za 2plnění
poskytovaná
hrádka,
v souvislosti s užíváním bytu. Prohlídka bytu:
-Poprodej
parc.č.Platnost
1623/18 nabídky:
(67 m2) k.ú.
2. 11.pozemku
(15.30-16.00).
do
2
Krnov
(HP) za
25 Kč/m
+ převod,
pozemek
je
8. 11. 2015.
Řízení
obálkovou
metodou:
9. 11.
a2015
budev součástí
zahrádky
zahrádkářské
15.30 hod.,
MěÚ vKrnov,
Hlavní osadě
nám.
Vysoký
břeh,zasedací místnost. Informace: odd.
34, 2. patro,
-pronájmů
prodej objektu
k bydlení
čp. nám.
158, bytový
dům
a prodejů,
Hlavní
34 (naproti
Textilní
Kupní
cena 1.330.756
Kč,
radnice),15,
p. Krnov.
Konečná,
tel. 554 697
444, [email protected]
vzdání se práva vymáhat soudně neošetřené
pohledávky
naanájmu
a službách nad 20.000 Kč
Ztráty
nálezy
ve výši 89.020 Kč dle seznamu,
Nálezy od 7. 10. 2015 do 19. 10. 2015 včetně
- mimořádnou účelovou finanční podporu
(č. nálezu, datum předání MěÚ, nalezená věc)
z rozpočtu Města Krnov Hokejovému klubu
77/2015, 19. 10., dámské kolo
na období září až prosinec na pronájem ledoKrátce
vé
plochy a dvou šaten na hokejovém stadionu
Změnaprov mužstvo
zastupitelstvu
města
Krystal
dětí a mládeže
do maxiNa 8. výše
zasedání
města Krnova,
mální
48.000Zastupitelstva
Kč,
se konalo
v pondělí
19. října,nasložila
slib
-které
úpravu
rozpočtu
města Krnova
rok 2012
zastupitele
Mezírková
(RO
č. 11) oměsta
částky:Mgr.
příjmyHelena
+ 2.905,5
tis. Kč,
z ODS. V zastupitelstvu
financování
+ 00,0 tis. Kč,nahradila
výdaje + svého
2.905,5stratis.
nického
kolegu č.MUDr.
Jiřího
Sztefka,
který
Kč
dle přílohy
1 včetně
změny
závazných
rezignoval na post člena zastupitelstva města
ukazatelů,
a zároveň člena rady města. Helena Mezírková
neschválilo:
druhým
náhradníkem,
první náhradník,
-byla
vzdání
se práva
vymáhat poplatek
z prodlení
PaedDr.
Drahoslav
Malovaný,
se mandátu pídle
platebního
rozkazu
1Ro 1001/2004,
Nového
členaparc.č.
Rady města
-semně
záměrvzdal.
prodeje
pozemků
2714/2Krnova
(2329
2
2
zvolí
na msvém
zasedání,
kterépose
m
) a zastupitelé
2714/3 (1861
) v k.ú.
OP Krnov,
uskuteční
4. listopadu.
zemky
jsou
Územním plánem Krnov určeny
Výzva
k podání
pro
možnou
budoucí cenové
zástavbu, nabídky
Krnov
vyhlašuje
k podání
-MIKS
záměr
prodeje
části výzvu
pozemku
parc.č.cenové
3261
nabídky
prostor
v I. NP měst(352
m2)nav rekonstrukci
k.ú. Krnov (HP),
plánované
vyuského
informačního
a kulturního
střediska
na
žití
pozemku
je v rozporu
s Územním
plánem
dílnu. Lhůta pro podání nabídek: 30. října 2015,
Krnov,
2
12.00pozemku
hodin. Výzva
a přílohy
-doprodej
parc.č.
5157/4 jsou
(502uveřejněm ), k.ú.
V Domově jistoty Devětsil Zahraniční turisté
vrcholí přípravy na stěhování 2
mají o Krnov zájem
Lepší vyhořet než se stěhovat. Jestli známé pořekadlo platí, si nyní na vlastní kůži
Do České republiky míří každým rokem
ověřují pracovníci Domova jistoty Devětsil
více zahraničních návštěvníků. Jejich nárůst
Ježník. Do poloviny prosince musí domov
registruje i turistická oblast Jeseníky, z čehož
opustit budovu v majetku Kongregace sester
těží také Krnov. Ten je čtvrtým nejčastějším
sv. Alžběty, v níž na konci roku končí městu
místem, po Dlouhých Stráních, Jeseníku
Krnov nájemní smlouva. Pětatřicet klientek
a Velkých Losinách, které turisté ze zahraninajde nové útočiště v budově domova pro
čí při své návštěvě Jeseníků navštíví.
seniory na Rooseveltově ulici.
Pro Krnov pozitivní poznatek vyply„Do krabic už balíme provozní věci, ktenul z výzkumu cestovního ruchu, jejž pro
ré nejsou v tuto chvíli potřebné, a pokoje na
společnost Destinační management pro
Rooseveltově ulici vybavujeme nábytkem,
turistickou oblast Jeseníky, provozovanou
jak naším, tak novým – především skříněmi
Euroregionem Praděd, řešil tým odbornía komodami. Stěhujeme se totiž z vícelůžkoků z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.
vých pokojů do ménělůžkových a chyběly by
„Zadali jsme ho s cílem zjistit, odkud k nám
nám úložné prostory,“ popisuje současný stav
cizinci přijíždějí, jaké aktivity vyhledávají,
ředitelka domova Milena Baranová. Hlavní
kolik jsou ochotni utratit, jak jsou spokojestěhování čeká domov od 3. do 14. prosince.
ni s nabízenými službami. Měl za úkol také
„Do té doby musíme nejen vše sbalit a vyklidefinovat možnosti lepší propagace Jeseníků
dit, ale hlavně co nejlépe připravit naše klientna zahraničních trzích,“ uvedl místostarosta
ky na změny, které, vzhledem k povaze jejich
Krnova Jan Krkoška, předseda Rady pro cesonemocnění, špatně snáší,“ dodává.
tovní ruch, která destinační společnost řídí.
Přes mimořádnost situace se pracovníci
Výzkum, zaměřený na zahraniční kliendomova snaží, aby shon a nervozita doprotelu, probíhal od června do srpna letošního
vázející stěhování, nebyly znát. Pomáhají
roku. Skládal se z dotazníkového šetření
jim v tom radostné události, které v domově
a rozhovorů se zástupci ubytovatelů a provov posledních měsících zažívají. Po srpnové
zovatelů atraktivit. Aktivně se do něj zapooslavě stoletého jubilea paní Marie Šamánjilo deset podnikatelů ze sedmnácti oslovekové to například byl úspěch vedoucí sociných a 174 návštěvníků. Z odevzdaných doálně zdravotního úseku Jitky Vávrové v drutazníků vyplynulo, že největší počet zahrahém ročníku projektu Poslání pečovat 2012,
ničních návštěvníků pocházel z Polska, a to
který je oceněním náročné práce pracovní48,4 procenta, a Německa – 28 procent. Za
převažující důvod návštěvy uváděli turistiku
ků v oblasti sociálních služeb. Vyhlašovatel
projektu, společnost SCA Hygiene Products,
a sport, relaxaci a poznání. Z konkrétních
ocenil její příběh na téma „...a proto se těšíaktivit, které je k nám přilákaly, jednoznačme na zítra“ jednou z hlavních cen. „Byl to
ně dominovala pěší turistika, následovaná
příběh klientky, která k nám přišla z léčebny
cykloturistikou a horskou cyklistikou. „Co
dlouhodobě nemocných, po těžkých životních
se týče celkové spokojenosti návštěvníků s poperipetiích a zcela bez zájmu o své okolí. Díky
bytem, ta zůstala přibližně na stejné úrovni
působení našich pracovníků se postupně zajako v předchozím roce. Statisticky významný
čala probouzet z letargie, její vztah k okolí se
rozdíl jsme zaznamenali jen u pěti kategorií,
měnil, znovu se rozhodla stýkat také se svou
z toho u tří bylo vnímání respondentů pozirodinou, kterou jsme nakontaktovali. A teď
tivnější. Zlepšení se týkalo služeb pro cyklose dokonce sama aktivně zapojuje do života
turisty, rozsahu a dostupnosti ubytovacích
v domově,“ říká Milena Baranová.
kapacit a poskytování informací o regionu.
Dalším světlým okamžikem v životě
Podle dotazovaných se zhoršila cenová úrodomova bylo říjnové rozloučení s budovou,
veň služeb a dopravní infrastruktura,“ řekl
v níž dříve domov důchodců, nyní domov
Vladimír Vavrečka z řešitelského týmu.
pro seniory sídlil třiašedesát let. „Pozvali
Přestože podíl zahraničních hostů se liší
jsme bývalé zaměstnance, kteří tady mnohdy
u různých zařízení a pohybuje se od několipracovali i čtvrt století, a rodiny našich klienka do patnácti procent, je tato klientela skutek. I když bylo chladno, grilovali jsme, hráli
pinou, na níž se stojí za to zaměřit. „Výsledky
nám manželé Hudečkovi, které naše babičky
průzkumu mě potěšily. Je vidět, že zahraniční
mají rády, a společně jsme zavzpomínali na
turisté mají o Krnov zájem, což je přínosné
léta minulá. V závěru října tak na řadu přišlo
pro naše podnikatele. Tito návštěvníci totiž
tradiční Vínobraní s ochutnávkou vína, hudu nás utrácejí kolem dvou tisíc korun za den,
bou a zpěvem a ještě jedno setkání, tentokrát
z čehož těží nejen kavárny a restaurace, ale
jen s rodinnými příslušníky klientek, na němž
také provozovatelé turistických atraktivit.
jsme jim znovu vysvětlili důvody a způsob
Postupně se tak naplňuje hlavní cíl naší spostěhování, včetně podrobného harmonogralečnosti, jímž je zvýšit atraktivnost a návštěvmu,“ uvádí ředitelka domova, jehož klientky
nost Jeseníků a dosáhnout tak vyšších příjmů
na Ježníku ještě oslaví Mikuláše a přivítají
z cestovního ruchu a růstu zaměstnanosti,“
adventní čas. Vánoce však již budou slavit
uzavřel Jan Krkoška. Prezentace výzkumu
v budově na Rooseveltově ulici.
(dc)
je zveřejněna na www.krnov.cz, v odkazu
Turistika a volný čas – Aktuality.
(dc)
V ulici Čsl. armády skončila
oprava komunikace a mostů
Řidiči a také občané, kteří bydlí či pod- nů, kteří poukazovali zdejší situaci, která
nikají v ulici Československé armády, si nebyla dobrá. Proto jsem rád, že kilometr
mohou po více jak čtvrt roce oddychnout. důležité komunikace je dnes v perfektním
Rekonstrukce komunikace a dvou mos- stavu. Kvalita díla je vysoká a věřím, že netů, která komplikovala dopravu v úseku jen Krnováci, ale i lidé z širokého okolí tuto
mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční investici ocení. Zároveň bych je chtěl ujistit,
a Chářovskou, skončila. Téměř kilometrový že město Krnov dodrží svůj slib, který se týká
úsek silnice a oba mosty, jejichž vlastníkem navazujících chodníků v ulici Československé
je kraj, byly slavnostně uvedeny do provozu armády. Na jaře příštího roku máme záměr
ve čtvrtek 15. října.
chodníky dát do pořádku tak, aby tato část
„Je radost říct, že další úsek máme hotov. Krnova byla kompletně opravená a sloužila
A že těch úseků byla letos celá řada. Všude ke spokojenosti občanů,“ řekl místostarosta
jsem se omlouval za komplikace, způsobené Michal Brunclík.
Především
řemeslným
oborům
byl věnován
veletrh řemesel
a zaměstnanosti
Artifex, most
který sepřes
koletošní dopravou,
protože
z pohledu
invesZrekonstruovaný
třípolový
nal
Paláci
Silesia
podapořadatelskou
taktovkou
krnovského
Opavu
s délkou kontaktního
přemostění pracoviště
38 metrů
tic vbyl
letošní
rok8. listopadu
mimořádný
náročný řeku
Úřadu
práce
ČR,
KrnovOatoÚřadu
práce v Prudniku
za finanční
podpory
přeshraničního
má nový kabát
v podobě
betonových
říms se
a nebude
se už
asiměsta
opakovat.
jsme raděpartnerství
EURES-T
řad žáků
základníchnovou
škol měli
příležitost
se seznámit
zábradlím,
izolaci
a živičné
povrchy.
ji, že se nám
povedlo Beskydy.
všechno Zájemci
dokončitzvčas
sa nabídkou
vybraných
oborů
a řemeselkomustředních škol
nejen
z okresu
ale také
z Opavy,
Spodní
stavba
bylaBruntál,
zasanována
a bermy
mají
i tato stavba,
dva mosty
a opravená
Jeseníku,
Havířova
nebo Polska,
uchazečům
byli k dispozici
zástupci významných
nové dláždění.
Rekonstrukce
zahrnovala
nikace směrem
na Horní
Benešov,
je toho dů-o zaměstnání
zaměstnavatelů
a vzdělávacích
organizací.
kazem. Navíc jsem
rád, že se nám
podařilo také přeložky elektřiny, veřejného osvětlena část ze sedmnácti milionů korun, které ní, telefonních kabelů a vodovodu. Druhý
tato stavba stála, využít finanční prostředky most, který překlenuje místní náhon s délz Evropské unie,“ uvedl u příležitosti slav- kou přemostění 3,6 metru a je od prvního
nostního otevření komunikace náměstek vzdálen zhruba půl kilometru, má nový
hejtmana Moravskoslezského kraje pro do- povrch. Silnice v délce necelého kilometru
pravu Daniel Havlík. Zdůraznil, že letos se dostala dopravní značení. „Rekonstrukce
obou kemostů
Moravskoslezskému kraji
povede
stáří abyla
touhanevyhnutelná.
z dané situaceStavebně
snadno
Dnešní
dobavyčerpat
je plná úcty
technický
stav
v budoucnu
neumožňoval
všechny prostředkynásilí
z Evropské
něco
doby
vlastní
kapsy, bývá
to začátek
ve všechunie,
jehokteré
po- vytěžit
zachovat jejich
stávající
únosnost,“
vysvětlil
má alokovány na krajské
komunikace.
konců.
Potřebný
člen rodiny
bývá
dobách.
Oběti domácího tragických
obchodně-investiční
Správypomoc
silnic
Město Krnov investici
kraje vítá.
„V mi- zanedbáván,
není munáměstek
poskytována
násilí, týrání
a zneužíváMoravskoslezského
Jan Lukšo.
(dc)
nulosti jsme čelili ní
mnoha
podnětům
obča- při
zajištění stravy, kraje
hygieny,
pohybu, socijsou mnohdy
bezradné
a nevědí na koho se obrá- álních kontaktů. Ve většině případů to vede
tit o pomoc. V Bruntále k dalším zdravotním problémům, podvýživě,
jim už pět let bezplatně ztrátě hybnosti a soběstačnosti. To všechno
pomáhá odborná porad- vyvolává zhoršení psychiky a oslabení senina ELPIS. Tuto sociální ora při obraně proti manipulaci, zneužívání,
násilí. Pronamnohé
seniory
je
službu
poskytuje
Slezská městských
diakonie. OhrožePříprava
rekonstrukce
lázní se případně
duje cenuproti
rekonstrukce
372 mil.
Kč vč.
blízkéJednotlivé
a přes veškeré
násilné
osobydobydalší
se neměly
a poradnu
dostala
fáze. Bylaostýchat
sestavena
pracov- představa
DPH i bezztráty
koupaliště.
etapy spolu
milované
navštívit
včas.
přitomstále
úzce
souvisí,osoby
nelzenepředstavitelná,
je oddělit nebo
ní skupina
se zástupci napříč místními po- nosti
ze samoty
je silnější
více bychom
než strach
Pod pojmem
domácí
rozumíme
realizovat
postupně.
Považovali
za
litickými
uskupeními.
Tadynásilí
jsou naše
před- obava
o
vlastní
zdraví
a
život.
útoky,
napadání,
výhružky
od
blízké
osoby
stavy a připomínky zastupitelského klubu nekoncepční, abychom soutěžili projektoZ
praxe
víme,
že
mnoho
lidí
se
bojí,
že
sNEOS
cílema ublížit
či
získat
nad
obětí
převahu
Strany Zelených.
vou dokumentaci na řešení, o kterém vlasta chtějí, aby jejich
a moc.
Je toKrnovská
útok na lidskou
důstojnost,
CENA:
sportoviště
jsou kteve nezvládnou
ně nemáme vyřešit
jasnou situaci
představu.
převzalavýše
nějaká
instituce
a vyřešila
rý
ohrožuje
zdraví
a ve
špatném
stavu.
Týká
se vyhrocených
to jak čtveřicepřípanej- problém
b) Na základě
uvedené
shody
a jasza ně.
Obvyklá
představa
je taková,
že nědech
i život
oběti.
Domácí násilí
větších
(kromě
městských
lázní je
je definoto ho- to
ného
zadání
by bylo
rozumné
provést studii
jaká
autorita
domluví
násilné
osobě,
která
se
váno
jako
fyzické,
psychické
anebo
sexuální
kejový, fotbalový a atletický stadion), tak proveditelnosti, jejíž součástí by byla finančnebo Součástí
zastydí aby
začne
chovat
jinak.
mezi
blízkými
i dětských
hřišťosobami,
a plácků, kdoněmuž
kterýchdochází
město lekne
ní analýza.
mělosebýt
i srovnání
skutečnosti
to tak nefunguje.
Domluva
opakovaně
soukromí
tímtakových
skrytě mimo
léta vkládalov velmi
málo.a Za
okol- Ve
variant,
zda by investice
nebyla výrazně
výnaprosto
neúčinná,
kontrolu
K domácímu
násilívelký
do- násilníkovi
ností by veřejnosti.
bylo nerozumné
investovat
hodnější při jestavbě
na „zelené
louce“.protože
V příve většině
vůbec
žeby
se
chází
ve vztahu
manžel-manželka,
objemnejčastěji
prostředků
do jediného
zařízení. Za si
padě
rozdílupřípadů
ve výši 50
mil.nepřipustí,
Kč a více už
špatně.stála
Nemá
tedy žádný
důvod
druh-družka,
mezi partnery,
maximum považujeme
částku rozvedenými
200 mil. Kč. chová
novostavba
za úvahu.
Nejde
navícsvoje
jen
měnit.aleBai provozní
naopak se
pokusNabízí
o domanželi,
alemělo
také sloužit
v rámciprimárně
vztahů, například
Zařízení by
plavecké- chování
o pořizovací,
náklady.
protistavby
ohrožené
osobě. u zimvnuk-babička,
děti-rodiče.
Domácí
násilí mluvu
se např.obrátí
varianta
u koupaliště,
mu oddílu, dětem
a krnovským
občanům.
na řešení
zpravidla
postupem času
roste.buduje
Pro oběti
je níhoPozitivní
Bazény a aquaparky
má nebo
téměř
stadionu,vliv
případně
další.problému
Každá mámají
své
a odborní
pracovníci sociálstále
otevřeně o masy
svýchturistů.
zážitcích psychologové
každétěžké,
město,aby
neočekávejme
výhody a nevýhody.
Nepovažujeme
to za
ních
služeb
a
dalších
institucí
zabývající
se
mluvily.
Přetrvává
mnoho
předsudků,
které
OBSAH: Snažme se odlišit od staveb návrat k „bodu 0“ – nevidíme velký rozdíl
osobám
ohroženým,
kteří poskytují
nahrávají
agresorům
odvracejí navrženou
pozornost pomocí
tohoto typu
v okolí.a Původně
v tom, zda
budeme
zadávat projektovou
dopsychickou
podporu
a provázejí je
od
skutečného
problému.
Abydoporučujeme
se situace ob- obětem
velkorysou
zážitkovou
zónu
kumentaci
na novostavbu
či rekonstrukci.
odpoutání
se odby
násilné
rátila
k lepšímu,
často nutnéaúplně
pojmout
výrazněje skromněji
místopřerutoho procesem
c) Posledním
krokem
bylo osoby.
vyhlášeCo je možné soutěže,
poradit minimálně
osobám ohrožešit
kontaktydo
s násilnou
osobou.
investovat
kvalitního
saunového centra ní architektonické
ideodomácím
násilím? Především
se byly
přeČasto přiměřeně
k domácímu
násilí dochází
ve ným
rozsahem
posíleného
oproti souvé, když
ne projektové.
Zadáním by
stat
stydět
a
přijmout
obecnou
a
ověřenou
vztazích,
kde
jsou
senioři
ohrožováni
násilčasnému stavu. Krnov má velkou saunař- závěry pracovní skupiny a studie proveditelným
zesauna
stranypřitom
svých neodpovídá
dětí či vnu- pravdu,
že jednou
„rozjeté“
domácí
násilí
skou chováním
tradici, jeho
nosti. Výhody
soutěže
jsou zřejmé
= z někoků.
těchto případech
brání hotýlcích.
seniorům se
zhoršovat.
Oběti
si musejípřičemž
uvědoani Vstandardu
v malýchčasto
wellness
likabude
návrhů
se vybere
ten nejlepší,
kOproti
účinnému
vyřešení
situace
zaslouží lepší
život,
existuje
velkorysé
koncepční
studiirozpolcený
Wach do- mit,
i tenže
lzesikorigovat
o naše
dílčípomoc
připomínky.
vztah
k násilné
osobě. Vnímání
situace ze a není
ji vyhledat,
že neexistuje
ideTaktoostuda
systémový,
koncepční
postup
poručujeme
redukovat
také infrastrukturu
strany
ohrožené
častojeovlivněno
okamžité řešení,
je to s určitou
budea znamenat
zdrženívždy
maximálně
do cca
typu gastro,
šatny,osoby
skříňkyje(těch
navrženo ální
sebeobviňováním
„jako rodičslužby:
jsem fitness,
selhal“ ztrátou,
už vztahu,
ekonomického
zázepřes 300) a také doplňující
10 měsícůaťoproti
překotnému
zadání projekaricochettové
velkou roli kurty
zde hrají
násilná
Zvládli toVýsledkem
ale jiní, takbude
to zvládnou
atd. obavy,
Sauna co
by siměla
být mí
tovéapod.
dokumentace.
jasnější
osoba
počne,
pokud
ní přerušístejně
kontakt,
ony. Ukončení
domácího
násilídokumentaje riskantní
přístupná
z bazénu
(zas příplatek),
tak ipředstava
a tvorba
projektové
nebo
bude-li
vykázána ze společného domu, fází,
v nížnajedruhou
nutná podpora
kvalifikovaná
i gastro
provoz.
ce bude
stranu o aněco
rychlejší.
případně
i trestně
stíhána.rozdělit do tří fází: rada.
lze kontaktem
oběti
PROCES:
navrhujeme
U takZačít
rozsáhlé
investice poradny
v řádechprostovek
Smutné
jsou
případy,
kdy
starší
člen
násilí,
týrání
a
zneužívání
ELPIS
Bruntál,
tel.
a) Považujeme za klíčové, aby panova- miliónů je podle našeho názoru důkladná
rodiny
nemá
tolik fyzických
sil nebo
je 736
757 nezbytná.
505, e-mail:
příprava
[email protected]
Tomáš Hradil,nebo
zala shodajižna
základních
parametrech takooslaben
nemocí(viz
a je závislý
pomoci
svých osobně
Bruntále, Kavalcova 7 v pondělí
vého zařízení
obsah).naPokud
chceme
stupitel v(NEOS/SZ)
blízkých.
Je řada
důvodů, proč
někteří
tuto a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
docílit cenově
udržitelného
řešení,
budeme
péči
– nedostatek
času,
ochoty 16.00 hodin, v úterý pro předchozí objedmusetzanedbávají
zřejmě výrazně
zasáhnout
do návrhu
nebo
empatie.studii
Když firmy
se přidá
ještě nedostatek
(vp)
v koncepční
Wach.
Ten odha- návce od 8.00 do 12.00 hodin.
Obtížné životní situace
ELPIS Bruntál - poradna pro oběti
domácího násilí, týrání a zneužívání
Odbor správy
majetku města sděluje
Stovky účastníků Svatomartinských slavností zamířily v neděli 11. listopadu po mši svaté, při
Historicky
vernisážzazněla
na půdě
Domova
seniorySwidera
Krnov vsepodání
konalaHudebního
v pondělí 19.
října
níž
v kosteleprvní
sv. Martina
Missa
brevispro
od Józefa
sdružení
v malépod
galerii,
kteráVáclava
vznikla Mičky,
před vstupem
do jídelny
díkysvědky
dotacipředání
Nadaceklíče
umění
pro zdraví
Krnov
vedením
před radnici,
kde byly
od města
jeho
v rámci projektu
Umění je
krásné i vekterý
stáří.chvíli
Vernisáž
výstavu
fotografií
prací
patronovi.
Klíč svatému
Martinovi,
před zahájila
tím obdařil
žebráka
půlkoua dalších
svého pláště,
žáků Střední
školyAlena
průmyslové
a umělecké
v Opavěmístostarostky
nazvanou Na druhém
břehu. Ta je přístupná
předala
starostka
Krušinová
za přítomnosti
Renaty Ramazanové
a dalších
veřejnosti doslavností
30. listopadu,
a to každý
všednícírkví
den od
9.00 do
19.00
hodin. KDU-ČSL.
pořadatelů
– zástupců
krnovských
a členů
místní
organizace
Máte již přezuto auto?
Zemřel zakladatel firmy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky od
1. listopadu do 31. března. V tomto období
Stovky
se v zimní
úterý 13.
října ve smumusí
mít lidí
vozidlo
pneumatiky
vždy,
teční síni
v Opavěnarozloučily
s Kostasem
pokud
se nachází
vozovce souvislá
vrstSamarasem,
mužem,
který společně
se svou
va
sněhu, ledu
či námraza
nebo tyto
jevy
rodinou
vzkřísil
zapomenutou
značlze
vzhledem
ke téměř
klimatickým
podmínkám
ku Kofola,Na
díky
čemuž
Krnov
vešelpovinnost
do široočekávat.
tažený
přívěs
se tato
kého povědomí obyvatel České republiky.
nevztahuje.
Kostas
Samaras
zesnul 8. října
věku 75 let.
V praxi
to znamená,
že vevevymezeném
Rodina
Kostase
Samarase
prvobdobí
musí
řidič buď
mít napatřila
vozidlek zimní
ním na Krnovsku,
kdo v před
roce každou
1990 pustil
pneumatiky,
nebo musí
jeddo podnikání,
ukázala uvážit,
ostatním,
se
notlivou
jízdou adůkladně
zda jak
pověproměňují
šance. Kostas
Samaras
se třemi
trnostní
podmínky
umožní
po celou
dobu
společníky,jízdy
Reném
Sommerem,
Tomášem
zamyšlené
bezpečnou
jízdu na
letních
Jendřejkem a Reném Musilou, vytvopneumatikách.
řil z malého
podniku
SPjedoucího
Vrachos na
firmu
Pokud
se odhad
řidiče
letSantapneumatikách
Nápoje Krnov,následně
z níž se ukáže
pod vedením
ních
chybný
zrodila zaspolečnost
Kofola,
aSamarasových
nastanou podmínky,
nichž nelze
jízdu
s letními pneumatikami uskutečnit, nezbývá
řidiči, než vozidlo odstavit, popřípadě další
jízdu ani nezahájit. Platí to i s tím rizikem, že
řidič s vozidlem zůstane stát na opuštěném
místě (např. v lesním úseku). V opačném
případě se dopouští přestupku a vystavuje
riziku uložení pokuty až do výše 2 500 korun.
středoevropský
gigant, jehož
hodnota
se odV této souvislosti
je nutné
upozornit
haduje
na několik
miliard
korun.
na
dopravní
značku
„Zimní
výbava“, která
V prosinci
2009 komunikace,
u příležitostinanávštěoznačuje
pozemní
nichž
vy povinnost
prezidentamítŘecké
republiky
je
vozidlo
kategorieKarolose
MaN
Papouliasezimními
obdržel pneumatikami
Kostas Samaraszapozvávybaveno
všech
ní na státní podmínek,
večeři pořádanou
klimatických
tedy nejenprezidenv přípatemkdy
Václavem
Klausem
a Liviísouvislá
Klausovou.
dě,
se na vozovce
nachází
vrstPřed
rokem
starostka nebo
Krnova
Alena
va
sněhu,
leduzase
či námraza
vzhledem
pozvalapodmínkám
Kostase Samarase
na
kKrušinová
povětrnostním
lze takové
radnici,
aby se zúčastnil setkání s prezidenjevy
předpokládat.
temZaMilošem
Zemanem. Kostas
Samaras
zimní pneumatiku
je považována
stál rovněž zanavznikem
řeckého
pneumatika
jejíž bočnici
je památníku
vyznačeno
ve Smetanových
sadech
i zaM/S
znovuobnooznačení
M+S nebo
M.S nebo
nebo MS
venímmápartnerství
Krnovavločky
se slovenským
nebo
symbol sněhové
s horským
Rajcem.Hloubka
Dá se říct,vzorku
že zanechal
na Krnovsku
štítem.
hlavních
dezénonesmazatelnou stopu.
vých
drážek nebo zářezů pneumatiky musí
být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na
všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500
kg). Ing. Miroslav Mohyla, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
Kofola Kostas Samars
Na sídlišti jsou další metry
opravených chodníků
délce 253,5 metru. A další stovky metrů na
Krátce
Sídliště mezi ulicemi Jesenickou, Petrovickou, Rooseveltovou a Budovatelů se
Vodojem na Brožíkově může pochlubit dalším opraveným chodníkem. Má délku dvaapadesát metrů a ocení
ulici je po rekonstrukci
ho zejména
obyvatelése domů
Nejen
novou fasádou
od říjnaRooseveltova
pyšní vodo22, 24,
a 54.
jem
na 52
ulici
Brožíkova, který prošel v uplyPopraskaný
asfalt
plný výtluků
zde nahranulých
měsících
zásadní
rekonstrukcí.
Spodila betonová
„Vedle
opravy rozvodů
nevyhočívala
v novémdlažba.
vystrojení
trubních
povrchu
došlo takéelektroinstalace,
k vyrovnávání
avujícího
kompletní
rekonstrukci
kanalizačních rozvaděče,
poklopů, šoupat
a k regulace
částečné
hromosvodu,
měření,
Stavbu za
tisíc části
korun
ivýměně
systémuobrub.
řízení provozu.
Ve 400
stavební
se
provedla dočkal
firma Berkastav,“
uvedla opravy
Zdena
vodojem
sanace konstrukcí,
z odboru
správy
majetku
města.
aŠarmanová
rekonstrukce
omítek,
maleb,
hydroizolaobnovou
druce,S postupnou
zámečnických
výrobkůchodníků
a dalšíchnaprací.
hém největšímstála
krnovském
sídlišti celkem
začalo
Rekonstrukce
město Krnov
město
v loni,
kdy což
bylyjeopraveny
tři úseky
4,8
milionu
korun,
částka včetně
daně
a Petrovické
zv ulicích
přidanéBudovatelů
hodnoty, která
zahrnujev celkové
stavební
i projektovou část.
opravu čekají. „Do první etapy oprav byly
krnov.cz
– Městský
úřadv –ulici
Programy
a doještě zahrnuty
chodníky
Budovatelů,
tace.
Administrátorem
programů
do druhé
pak chodník dotačních
za zahradami
domů
je
odbor školství,
kultury
a sportu MěÚ
v Jiráskově
ulici, dále
v Rooseveltově
ulici
Krnov,
Bc. R. domova
Zdráhalová,
tel. 554a697
402,
podél budovy
pro seniory
chodník
[email protected];
odborné Ty
dotazy
na rohu ulic Jesenické a Budovatelů.
buvdeme
oblasti
sportu podá
Bc. M. Vyležíková,
realizovat
podleIng.
množství
finančních
tel.
554 697v 412,
[email protected]
prostředků
příštích
letech,“ dodala Zdena
SŠarmanová.
novými pravidly a podmínkami dotačních
programů
budou
žadatelé
na
Rekonstrukce chodníků jeseznámeni
součástí prospeciálních
v hasičské
gramového seminářích
prohlášení Rady
města zbrojniKrnova
ci
na ulici Partyzánů.
Pro žadateleževbude
oblasti
2014-2018.
Ta v něm deklarovala,
ve
kultury
a zájmové
se bude konat
větší míře
investovatčinnosti
do rekonstrukcí
silnic
21.
prosince,
pro
žadatele
v
oblasti
sportu
a chodníků v majetku města, konkrétaněpohybové
22. prosince,
vždy se
v ulicíchrekreace
Mikulášské,
M. Gorkého,
začátkem
v 16.00
hodin.
Soukenické,
Žižkově
a Rooseveltově. (dc)
v Krnově,
vybudované
skéMěstské
Ankety lázně
společenské
odpovědnosti
ČR
v roce která
1973,sijsou
životnosti
a je2012,
kladenazakonci
cíl zviditelnit
společjich rekonstrukce
je které
nutností.
Město
již má
nosti
a jiné subjekty,
vnímají
odpovědzpracovanou
studii jejich modernost
k lidem,koncepční
kvalitě, zaměstnancům
nebo
nizace a rekonstrukce,
v níž
je průběh
prostředí.
Do ankety se
mohou
hlásitprací
jak
rozdělen
do
tří
etap
v následujícím
pořadí:
podnikatelské subjekty, tak města, obce, nerekonstrukce
stávajícího
plaveckého
baziskové organizace, školy, nemocnice. Z Krzénu, sepřístavba
vodníhotřizábavního
nova
zatím přihlásily
subjekty: centra
Město
s výstavbou
Krnov,
MŠ atobogánu,
ZŠ Slezskérealizace
diakonievenkovního
a Gymnávyhřívaného
bazénu spolu
s koupalištěm
zium
Krnov. Hlasování
probíhá
až do 31. 12.
a s letním
bazénem.naNawww.institutso.com.
podzim roku 2014
2012
elektronicky
zastupitelé
schválili
zadávací
podmínky
Pro vylosovaného vítěze z řad hlasujících
je
pro zpracování
dokumentace.
připraven
luxusní projektové
zájezd pro dvě
osoby.
V současnosti vznikla pracovní skupina,
Vyhlášení dotačních složená z politiků, zástupců Technických
programů pro rok 2013
služeb Krnov, plaveckého oddílu a dalších
Město
Krnov vyhlásilo
pro
zainteresovaných,
kterádotační
zahájilaprogramy
diskusi nad
oblast
sportu
a pohybové
rekreace, kultury
procesem
zadání
a tvorby projektové
dokuamentace.
zájmové činnosti S1, S2, S3, K1, K2, K3,
K4,CENA:
K5 v 1.Nakole
s termínem
žáprvním
jednání odevzdání
pracovní skudostí
dotaci
do středy
5. 12.jsme
2012,
S2, K2,
piny iona
koaličním
jednání
se azabývali
K3,
K4 v 2.první
koleas druhé
termínem
žáspojením
etapy,odevzdání
tedy rekondostí
o dotaci
do úterý
30. 4.a 2013.
Poskytostrukce
stávajícího
objektu
přístavby
relavání
proběhne
podle
nových
pravidel
xačnídotací
zážitkové
části. Co
se týká
ceny,
tak by
atyto
podmínek,
schválili
zastupitelé
nastát
zadvě fáze které
v ideálním
případě
neměly
sedání
listopadu.
stažení
víc než7.150
milionůKe
korun
bez jsou
DPH.na www.
OBSAH: Hledali jsme také shodu nad
tím, komu bude zařízení určeno. Podle
našeho názoru má sloužit především
Krnovanům. Mělo by tedy ctít požadavky
plaveckého oddílu, který tu má tradici, být
říjnu proběhl
ve
k dispozici školskýmVzařízením,
aby mohla
Sboruplavání,
a komunitním
centprobíhat řádná výuka
a poskytnout
již druhý
asertivity
rodinám s dětmi ru
důvod
zde okurz
víkendu
strápro seniory.
Kurz
vedla
vit dvě a až tři hodiny.
Pokud se
na tomto
opět
zkušená
lektorka
shodneme, bude možné našim požadavkům
Mgr. Zuzanou
Faldynová,
přizpůsobit zážitkovou
část, zracionalizovat
která
na minulém
setkáníi návazné
uvedla seniory
nadlimitní
gastro zařízení
služby.
do
problematiky
asertivního
jednání.
Naopak
na základě
zkušenosti
by pakTento
bylo
kurz
byl posílit
zaměřen
především
na užití
asertivhodné
saunové
centrum
s tím,
aby
vity
v běžném
životě.
nějaký
typ sauny
byl přímo dostupný i z baDíky
omezenému
počtu
účastníků
si
zénové části.
POSTUP:
nebokterý
výKrnova
Ing. Otázka
Jaromír rekonstrukce,
Foltýn (NEOS),
stavby
nového
objektudvěma
na zelené
louce
byla
byl
společně
s dalšími
muži
obviněn
před lety statickým
posouzzodpovězena
podvodu se již
železničními
vagony. Zastupizením mandát
současné
V něm
bylo
telský
mubudovy.
prozatím
zůstává
a tokondo
statováno,
je
doby,
než sežehoželezobetonová
sám vzdá nebo konstrukce
budou známy
ve výborném
stavu
a vyplatí
se ji rekonstruvýsledky
šetření
orgánů
činných
v trestním
ovat. Modernizací
se vyhneme
řízení.
K obvinění astávajícího
dalšímu působení
v zazvýšeným nákladům,
které byFoltýn
novostavba
stupitelstvu
města se Jaromír
dosud
s seboumožnost
nesla, například
neměl
vyjádřit. na demolici starých
lázní, výstavbu parkoviště, podle volby úzeMetoda MDM mí pak také na protipovodňová opatření,
i v našem kraji a dalším. Ať stále nepřešlapujeme na místě,
Od
počátku listopadu
z Monavrhujeme
přistoupitjek diabetikům
výběru projekční
ravskoslezského
krajepřiktvorbě
dispozici
nové
kanceláře, která bude
projektové
MDM
Centrum
pro léčbu
z nejčasdokumentace
vycházet
nejenjedné
ze studie,
jež
tějších
a bolestivých
diabetu
rozhodně
není dogma komplikací
a bude sloužit
jen
–jako
diabetické
Ta máz zapožadavků
následek
podklad,neuropatie.
ale především
zdravotní
problémyTavčetně
bolestí
pracovní skupiny.
bude palčivých
mít možnost
se
především
dolních
končetin,
pálení, křečí
s projektantem
setkávat
na výrobních
výaborech.
může vést
až
k
amputacím.
Pacienti
dopoNaším partnerem by se měla stát
sud
dojížděli zaprojekční
léčbou dokancelář
vzdálených
center
kvalifikovaná
s referenve
Zlíně,
Praze
a Plzni.
Centrum
se
cemi,
která
má za
sebouMDM
viditelné
výsledky.
nachází
v ordinaci
Zipserové
U ní máme
záměrMUDr.
poptatJarmily
kompletní
provjektovou
Sanatoriích
v Ostravě –naKlimkovicích.
Více
dokumentaci
první dvě etapy
informací
naleznete
adrese:
mdmcentrekonstrukce,
a to venavšech
stupních,
tedy
rum.com.
pro územní rozhodnutí, stavební povolení
i pro realizaci stavby. Finanční limity jsou
sice vyšší, ale je to tak logické. Kdybychom
projektové dokumentace zadávali postupně,
každý stupeň by možná zpracovával někdo
jiný, což by podle našich zkušeností nebylo
mohli
vyzkoušethodnota
příkladyprojektové
asertivnídobré. senioři
Předpokládaná
ho
jednání v situacích,
které je v současnosti
dokumentace
podle aktuálního
sazebníku
trápí.
Všichni
účastnícikorun,
kurzu sireálná,
odneslivzešlá
také
je kolem
20 milionů
písemné
materiály.
kteří se Protože
zúčastze soutěže,
by mohlaSenioři,
být poloviční.
nili
obouprojektového
kurzů, vítají týmu
příležitost
součástí
budevzdělávat
také arse
v asertivním
tochitekt,
určitě jednání.
bychom Největší
neřešili přínos
architekhoto
vzdělávání
tom, rozhodně
že jim pomůže
tonickou
soutěž.vidí
Cov však
řešit
rozpoznat
manipulaci
ze stranyjimiž
podvodníků
chceme, jsou
úspory energie,
bychom
achtěli
odolat
jejich
nátlaku na
prodejních
snížit
současnou
ztrátu
zařízení,akcích.
která
Petra
Vejmolová,
Sbor aročně.
komunitní
centčiní pět
až šest milionů
Ing. Michal
rum
Armády
spásy
v
Krnově
Brunclík, místostarosta (ČSSD)
Zastupitel města obviněn z podvodu
Anketa společenské Rekonstrukce a modernizace
městských lázní
Pro trestné činy podvodu a padělání a poodpovědnosti
změňování veřejné listiny je v současné době
Institut
společenské odpovědnosti, o.p.s.,
Quo vadis městské lázně?
Nepřešlapujme
stále
na místě
vyhlásil další, již třetí ročník úspěšné občan- vazebně stíhaný člen Zastupitelstva města
2
Krnov
za 100 Kč/m + převod, zahrada,
ny na (HP)
www.mikskrnov.estranky.cz,
v odkazu
-Poptávky
záměr prodeje
pozemku
a výběrová
řízení. parc.č. 5708 (650
2
), k.ú. Krnov
m
Poradna
ČOI(HP),
zrušilo:
V budově Městského úřadu Krnov na Hlavním
-nám.
usnesení
č. 314/10
ze dne
15. 2.úterý
2012,v měsíci,
1 probíhají
každé
první
vzalo
na 9.00
vědomí:
vždy od
do 13.00 hodin, konzultační dny
-České
zápis obchodní
č. 8 z jednání
Výboru
pro plánování
soinspekce
Ostrava
pro občany
ciálních
služeb města Krnova,
ve věci reklamačního
řízení. Nejbližší konzul-tační
úpravu
městaPoradna
Krnovasenanachází
rok 2012
den rozpočtu
je 3. listopadu.
na
(RO
č. 10) o částky:
příjmy + 3.363,4
živnostenském
úřadu v kanceláři
č. 228. tis. Kč,
financování
0,0 tis.
Kč, výdaje + 3.363,4 tis. Kč,
Aktualizace
strategického
-plánu:
zápis č. 14
z jednání finančního
zjišťovací
řízení výboru.
Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel oznámení koncepce „Aktualizace Strategického plánu rozvoje
Nabídka
prodejů
pozemků,
bytů, nemovitosměsta Krnova
2015“,
jehož předkladatelem
je
tíměsto
či jejich
se denněřízení
aktualizuje.
Krnov,pronájmů
a zahájil zjišťovací
o posuSledujte
na úřední
desce
vedle radnice
nebo
zování vlivů
na životní
prostředí.
Do oznámena
www.krnov.cz/
městský
/ pronájmy
ní koncepce
lze nahlížet
na úřad
odboru
životního
aprostředí
prodeje.a zemědělství
Úplné znění
KÚnásledujících
v kanceláři č. Bnabí511
dek,
včetně
podmínek,
které včetně
musí žadatel
a na MěÚ
Krnov.
Tato informace
textové
splňovat,
tamtéž.
části oznámení je dále zveřejněna na internetu
Prodej
pozemků
na adrese
www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz:
Město
částiSEA
poveřejnáKrnov
správaoznamuje
– úřednízáměr
deskaprodat
-2 E.I.A,
k.ú. Krzemků
880, 881 (1.205
a IPPC parc.č.
– Projednávané
záměry,ma),tov pod
nánov-Horní
Předměstí,
na ulici Hlubčické
v Krzvem „Aktualizace
Strategického
plánu rozvoje
nově,
výstavbu
bytového
domu.
Nabídková
městapro
Krnova
2015“.
Po dobu
20 dnů
ode dne
2
záloha desce
na kupní
prodejní
600 Kč/m
zveřejněnícena
této jeinformace
na, úřední
KÚ,
cenu
činí
20.000
Kč.
Žádosti
na
odkoupení
potedy od 12. 10. 2015, může každý k dané konzemku
se
zasílají
na
MěÚ
Krnov
nejpozději
do
cepci zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo
28.
12. 2012
do 12.00úřadu.
hodin. Informace: odbor
na adresu
krajského
správy
majetku
Ing. Zavřel.
Dotazník
seměsta,
zaměřuje
Prodej
části pozemků
na kulturu
v Krnově
Město
oznamuje
záměr prodat
poJeště doKrnov
27. října
mohou zájemci
vyplnitčást
elektro) v hodnocení
k.ú. Krnozemku
parc.č. 5391/1
(cca
200 m2na
nický dotazník,
který je
zaměřen
v-Horní
Předměstí,
ulice Ježnická.
kulturního
života v Krnově.
Dotazník vytvořilo
Pronájem
nebytových
prostorstředisko Krnov
Městské informační
a kulturní
Město
Krnov
opakovaně
zveřejňuje
s cílem zlepšit kulturní vyžití v našemzáměr
městěproa je
nájmu
nebytových
dostupný
z webovéprostor
stránky města www.krnov,
-nebo
budova
č.p.
1016
postavená
na
parc.č.
3023,
z facebookových stránek MIKS Krnov
k.ú.
Krnov-Horní
a města
Krnova. Předměstí, Horova 1, Krnov,
3Abonentní
průchozí místnosti
2. patře. Výše nájmu:
kartave
poskytne
2
(bez aslužeb
a DPH). Závazný
500
Kč/m
slevu
na/rok
bazén
do sauny
účel
nájmu:
prostory s novinkou.
a prostory
Městské
lázněkancelářské
v Krnově přicházejí
podobných
užitných
vlastností.
Od listopadu
nabídnou
zakoupení abonentní
-karty,
budova
č.p.po104/29
na parc.č.
225,
která
nabitípostavená
penězi poskytne
patnáck.ú.
Krnov-Horní
Hlavní
náměstiprocentní
slevu naPředměstí,
vstupné do
bazénu
a do
tísauny.
29, Krnov
(Česko-německý
Celé III.
Magnetická
karta budedům).
stát osmdesát
2
/rok
nadzemní
podlaží. jako
Výše elektronická
nájmu: 600 Kč/m
korun a poslouží
peněžen(bez
služeb
a DPH).
Závazný
účel nájmu:
kanka. Její
výhodou
je, že
bude přenosná
a časově
celář,
klubovna,
reprezentační
prostoryv neděli
a proneomezená.
Prodej
karet bude zahájen
story
podobných
vlastností.
1. listopadu
2015 užitných
a od stejného
dne bude možZájemci
doručí
žádosti (podnikatelský
né uplatnit
slevu. své
V souvislosti
se zavedením
záměr)
Městský
úřad v Krnově
novinkynadojde
v městských
lázních vkeuzavřené
zrušení
obálce
označené:
„Pronájem
nebytového
veškerých permanentek, tedy na bazén proprodostoru
+
adresa
nebyt.
prostoru.
Na
zadní
straně
spělé i děti a do sauny. Již zakoupené permaobálky
jméno
a adresu
nentky uvede
zůstávají
v platnosti
doodesílatele.
31. 1. 2016.K žádosti
doloží „Oprávnění
k provozování
Příměstský
tábor Boj
o přežitípříslušné
výpis
z ŽR, OR,SVČ
registračNačinnosti“:
podzimníaktuální
prázdniny
připravilo
Méďa
ní
listinu apod.
Termín pro
žádostí:
dvoudenní
příměstský
tábordoručení
s názvem
Boj
do
26.
11.
2012.
Informace:
Eva
Petrová,
MěÚ
o přežití. Ve čtvrtek 29. října na děti čekají
Krnov,
odbor
SM,
tel.
554
697
461,
[email protected]
základní pravidla turistiky, naučí se hledat pomukrnov.cz.
prostor
lze dohodnout
klady pomocíProhlídky
GPS neboli
geocachingu,
budou
individuálně.
V případě
vícezvířat,
zájemců,
kteří buse učit rozpoznávat
stopy
seznámí
se
dou
splňovatve
stanovené
podmínky,
Rada
s rostlinami
svém blízkém
okolí může
a nedílnou
města
Krnova
stanovit
způsob
výběru
součástí
bude také
dílnička.
Druhý
den,nájemce
v pátek
obálkovým
řízením,
kdy rozhoduje
nejvyšší
30. října, účastníci
pojedou
na celodenní
výlet,
nabídka
nájmu.nouze o atraktivní prona němžročního
rovněž nebude
Nabídka
pronájmu
bytu
gram. Je možné se zúčastnit buď jen jednoho
Byt
č. 48, SPC
, vel.
2+1 s balkónem,
58,79
vybraného
dne,L/52
nebo
kompletního
dvoudenní2
2
vč. sklepa, Cena
9. podlaží.
Nájem
Kč/m
m
ho programu.
za jeden
den a(40
osobu
činí)
2.252
Kč, služby
osoba)
1.620 Kč (+ 460 Kč
250 korun,
za oba(1dny
480 korun.
každá
další
os.), celkem
3.872 Kč/měsíc/1 os.
Výlovy
rybníků
se blíží
Vítěz
řízení obálkovou
metodou
ihned
Státnívpodnik
Povodí Odry
připravilsloží
na středu
po
výsledku
soutěže
5.000 Kč
28. vyhlášení
října od 9.00
do 15.00
hodinčástku
den otevřených
jako
na peněžní
prostředky
zajištění
dveřízálohu
na sádkách
u Petrova
rybníka.k Stane
se
nájemného
a úhrady
plněníVýtažník,
poskytovaná
tak u příležitosti
výlovuzarybníka
ktevrýsouvislosti
s
užíváním
bytu.
Platnost
nabídbude zahájen v 9.30 hodin a potrvá přibližně
ky:
20. hodin.
11. 2012.
Řízení obálkovou
do do
13.00
Příchozí
budou mítmetodou:
možnost
21.
11. 2012
v 15.00 hod.,
MěÚ rybníka,
Krnov, Hlavní
seznámit
se způsobem
výlovu
který
nám.
2. patro,
zasedací komentář,
místnost. Občanský
bude 34,
doplněn
o odborný
zhlédnou
průkaz
sebou! druhů
Informace:
p. Schreierová,
tel.
ukázky srůzných
sladkovodních
ryb, mo554
444, ulovit
odd. pronájmů
a prodejů,
dschreihou697
si sami
pstruha, nebo
si rozšířit
vě[email protected]
domosti o přípravě ryb. V doprovodném proZrušení
nabídky
gramu nebude
chybět ochutnávka ryb a prodej
pronájmu
ryb včetně bytu
kuchání. Výlov sousedního Petrova
Město
Krnov
ruší
nabídku
prorybníka – Balatonu veřejnou
je plánován
na 4. a na
5. listonájem
bytu
4, Albrechtická
vel.budou
1+1,
padu, po
obač.dny
od 8.00 hodin.156,
I zde
stand.
kat. Případné
p. Surmová,
tel.
mít zájemci
možnostdotazy:
vidět rybářské
řemeslo
554
697 424,
na vlastní
oč[email protected]
Výlovový prodej bude probíhat
Nabídka
bytukde
v ubytovně
na sádkách,
se široký výběr ryb prodává
soc.
byt pro mladé (startovací)
celoročně.
Byt
č.
10,
Albrechtická
vel. 0+1, 33,34
Plán
zimní údržby 100A,
2
2.NP.
Nájem (40 Kč/m2) 1.362 Kč, služby
m
je , na
internetu
(1
1.430
Kč (každá
další
390 Kč), celNaosoba)
webových
stránkách
města
www.krnov.cz
je
kem
2.792Plán
Kč/měsíc/1
os. Doba
určitá: 1který
rok,
zveřejněn
zimní údržby
2015-2016,
max.
však 5 let.
Zveřejněno:
28. 11. 2012.
je základním
podkladem
pro do
provádění
prací
Prohlídka
St 21.
11. (15.30-16.00).
V píspojených bytu:
se zimní
údržbou
místních komunisemné
žádosti oa pronájem
tohoto
uveďte
kací, chodníků
cyklostezek.
Plánbytu
včetně
mapočet
rodiny
a odevzdejte
nejpozději
do
povýchčlenů
příloh
je k dispozici
v odkazu
Doprava
data
platnosti
nabídky
na
podatelnu
MÚ
Kr– Plán zimní údržby.
nov.
Informace:
p. Surmová,
Čtyřicítku
slaví
Vánočníodd. pronájmů
alaťka
prodejů,
kanc. 424, tel.třídy
554 697 424, ssurmoi sportovní
[email protected]
První listopadový týden se v základní škole na
Nabídka
bytu
v ubytovně
Smetanově
okruhu
ponese ve znamení oslav.
soc.
byt pro
mladé
Nejenže
v pátek
6. a(startovací)
v sobotu 7. listopadu proByt
č. 16,
Albrechtická
100A,
vel. 0+1,
33,84
běhne
jubilejní
40. ročník
Vánoční
laťky,
ale
2
2
, 3.NP.
Nájem
(40 Kč/m
) 1.392sportovních
Kč, služby
m
také
oslava
40. výročí
založení
(1
osoba)
1.430
Kč
(každá
další
390
Kč),
celtříd v Krnově. Program začne v pátek ve 12.00
kem
Kč/měsíc/1školy
os. slavnostním
Doba určitá:zaháje1 rok,
hodin2.822
v tělocvičnách
max.
však 5 let. všech
Zveřejněno:
do 28.
11. 2012.
ním s nástupem
závodníků.
Soutěže
buProhlídka
bytu:
21. 11.
(15.30-16.00).
V pídou probíhat
doSt19.00
hodin
a od 21.00 na
ně
semné
o pronájem
tohoto
bytuv klubu
uveďte
naváže žádosti
beseda s trenéry
a hosty
závodu
počet
rodiny
a odevzdejte nejpozději
do
školy. členů
Divácky
nejatraktivnější
část Vánoční
data platnosti nabídky na podatelnu MÚ KrTechnickép.služby
Krnov,
s.r.o.,
nov. Informace:
Surmová,
odd.
pronájmů
oznamují
občanům,
a prodejů, kanc.
424, tel.
554 697že424, ssurmosvoz komunálního odpadu
[email protected]
v den svátku
Nabídka pronájmu
bytu28. 10. 2015
náhradním
termínu,
Byt č. 3,proběhne
Hlavní vnáměstí
33, vel.
3+1, 130,40
2
a to veNájem
čtvrtek (45
29. 10.
2015.
Kč/m
) 5.882 Kč,
m2, 3. podlaží.
Ve středu
28.(+10.230
2015
služby (1 osoba)
370 Kč
Kč každá další
budou
od Kč/měsíc/1
8.30 do 17.00
os.), celkem
6.252
os.hodin
Vítěz v řízení
otevřeny složí
sběrnéihned
dvorypo vyhlášení
obálkovou metodou
v ul. Karáskově,
Opavské
výsledku
soutěže částku
5.000a Bruntálské.
Kč jako zálohu
bude nájemného
na peněžní Rekultivace
prostředky Cvilín
k zajištění
10. 2015
mimo provoz.
a úhradydne
za 28.
plnění
poskytovaná
v souvislosti
Listárna
Kurz asertivity pro seniory
Varhanářská škola oslaví Městská knihovna Krnov je nejlepší v kraji
dvacetiny nejen koncertem
Městská knihovna Krnov zvítězila v soutěži Knihovna Moravskoslezského kraje
zcela
ojedinělá škola,
kr2015V arepublice
získala titul
Knihovnická
K2. Cenu
novská
Střední
umělecká
škola
varhanářská,
za
přínos
k rozvoji
veřejných
knihovnických
slaví v letošním
let od svého
zaao.p.s.,
informačních
služebroce
při 20
příležitosti
Týdne
ložení. Jejípřevzal
výjimečnost
nejen
v tom,
knihoven
ředitelspočívá
Městské
knihovny
že patříPetr
co do
počtu
studentů
k nejmenším
Krnov
Cestr
7. října
na krajském
úřadu
republice, ale především jako jediná škovv Ostravě.
la Krnovská
vyučuje uměleckořemeslný
knihovna uspěla obor
mezi stavba
deseti
varhan, v němžpředevším
se žáci učí stavět,
přihlášenými
díky opravovat
nadstana vyrábětkomunikaci
varhany a jejich
části.
dardní
a vstřícnému
přístupu
Hlavní oslavy
dvacetiletého
výročíslužeb
exisk uživatelům,
nabídce
různorodých
tence
školy, které
podpořilo
město Krnov
se
zvláštním
zřetelem
pro znevýhodněné
v rámci a veřejné
finanční
podpory z městskéklienty
zavádění
nejmodernějších
služeb.
ho rozpočtu,
proběhnou
v pátek
30. listopaŘeditel
knihovny
Petr Cestr
převzal
diplom
du. Na tento
den škola
připravila
10 do
s šekem
na 50 tisíc
korun.
Financeodposkytl
15 hodin Den otevřených
dveří rozpočtu.
pro veřejnost
Moravskoslezský
kraj ze svého
spojený
se setkáním
absolventů,
hostů
i pří„Ocenění
je výsledkem
dlouholeté
systemaznivcůpráce
školy,celého
z něhož
si návštěvníci
tické
kolektivu
lidí, kteříbudou
mají
mít možnost
odnést
seznámit
se
svou
práci rádi,
a jealmanach
to na nía tudíž
vidět.
s novinkami
ve škole.
Rozsah
činností
a služeb, které naše knihovPo ukončení
prohlídek
školy
začne
na nabízí,
je mnohem
širší. Mně
osobně
se
v 17 hodin velmi
v Koncertní
síni sv. Ducha
slavnapříklad
líbí nekonvenční
aktivita
nostní
němž
absolventi
Kniha koncert,
do vlaku,nakdy
si vystoupí
cestující na krnovškoly spolu s jejími současnými žáky. „Kon-
ském nádraží mohou vzít s sebou do vlaku
knihu - a buď ji jinde vrátí, nebo si ji nechají
cert
v podzimním
se stal
už se
nedílnou
a třeba
přinesou termínu
jinou. Stále
více
snažísoučástí
kulturního
života
městě je
a tak
ten
me do knihovny
dostat
děti, ve
a odlákat
letošní
bude oa to
slavnostnější,
že je součástí
od počítačů
mobilů.
Každé krnovské
dítě
oslav.
V programu
zazní nejen
zvuky
varhan,
díky škole
naší knihovnou
projde,
my jim
přiale
i klavír,
trubka,program
kytara, zpěv
přednes
popravíme
zábavný
a je apak
na něm
ezie,“
uvedla ředitelka
školy Jana
Kypúsová.
a na rodičích,
jestli čtenářem
zůstane,“
uvedl
PetrStřední
Cestr. umělecká škola varhanářská,
o.p.s.,
byla založena
v roce 1992 K2,
jako která
Sou„Smyslem
ceny Knihovnická
kromá
střední
školapoprvé,
a jejímjezakladatelem
je
byla letos
udělena
motivovat akfirma
Rieger-Kloss
Varhany,činnost
s.r.o. Vveřejných
součastivní knihovníky
a podpořit
né
době nabízí
studijnív obory
Uměleckořeknihoven
působících
Moravskoslezském
meslná
stavba varhan,
Uměleckořemeslná
kraji. Knihovny
mají velký
podíl na rozvoji
stavba
hudebních
nástrojů
strunné
vzdělávání
a kultury.
Proto –bude
kraj nástrokaždoje
a Design
interiérů
– zaměřeno
zařizoročně
vyzdvihovat
jejich
význam anaoceňovat
vání
a vybavování
Škola
připravuje
mimořádný
přínosinteriérů.
jednotlivců
v tomto
obostudenty
k maturitě,
pro vyššíhejtmana
vzdělávánípro
na
ru,“ konstatoval
náměstek
různých
vysokýchRecman.
školáchDodal,
a samozřejmě
kulturu Svatomír
že krajští
izastupitelé
k okamžitému
profesionálnímu
zapojení
loni v červnu
schválili Koncepci
do
praktickéhodo života.
uměleckořeknihovnictví
roku Protože
2020. Soutěž
je její
meslná
součástí.profese
Každývyžaduje
lichý roksymbiózu
kraj ocenítechnické
nejlepší
aveřejnou
uměleckéknihovnu,
povahy oboru,
je základem
výuv sudém
roce nejlepší
ky
vedle teorie
zvládnutí manuálních
knihovnici
nebo také
knihovníka.
činností. Více na www.varhanysous.cz. (dc)
U příležitosti svátku Halloween uspořádalo Městské informační a kulturní středisko Krnov
5. listopadu ve Flemmichově vile Strašidelný podvečer. Na malé i velké čekala stezka odvahy
plná
pod jejichž kteří
dohledem
plnitknihovny
nejrůznější
úkoly,
od hodu
broukem
do
Mezi strašidel,
prvními gratulanty,
přišli musely
řediteli děti
Městské
Krnov
Petru
Cestrovi
poblahorakve
hledání
prstenu
zakleté
princezny.
přát k po
zisku
tituluztraceného
Knihovnická
K2, byla
starostka
Jana Koukolová Petrová.
Sníh, led a adrenalin ve filmu
sisportůdají
Návštěvou koncertu podpoříte kéV koncertní
vače zimních
a také ty, kteří se na exExtrémní lyžování, zimní horolezec-síni
výstupy, snowboarding, skialpinismus, trémní výkony ve sněhu a ledu raději dívají
tepla příjemné hospůdky.
program
snow-kiting
a další aktivity
v zimní přírodě z hudba
rande
barokní
aHlavní
jazz
Poradnu rané péče Matana
přinese do Krnova ve čtvrtek 29. listopadu je sestaven z osmi filmů, které vyhrály řadu
Lidé, kteří chtějí podpořit Poradnu rané darujeme naše znalosti a podporu v provázepéče Matana a zároveň prožít příjemný kul- ní rodiny v její náročné životní situaci. Rodiče
turní podvečer, budou mít příležitost navští- se pak radují z pokroků svého dítěte a jsou
vit v úterý 27. listopadu Benefiční koncert, pyšní, kolik nového se díky svému snažení nakterý od 17.00 hodin pořádá v Koncertní učilo,“ říká poradce rané péče Poradny rané
síni sv. Ducha Slezská diakonie. Na koncertě péče Matana Svatava Olejková.
Raná péče je terénní služba, která probívystoupí klienti sociálně terapeutických dílen Effatha, žáci MŠ a ZŠ Slezské diakonie, há v domácím prostředí rodiny. Poradkyně
pohádková babička Dadla, Marie Veliká rané péče dojíždějí do rodiny zhruba jednou
s žáky ZUŠ Krnov, s.r.o., a krnovský komor- za měsíc a podporují její jednotlivé členy tím,
ní sbor Staccato. Součástí koncertu bude také že jim naslouchají, pomáhají nalézt řešení
výstava „Každé dítě je dar“ fotografa Marti- problémů, předávají zkušenosti. „Dále s rona Synka, která bude od 11. do 31. prosince diči a dalšími členy rodiny společně hledáme
způsoby a cesty, jak podporovat celkový vývoj
k vidění ve Flemmichově vile.
Poradna rané péče Matana poskytuje so- dítěte, podněcovat jej v aktivitě, samostatnosciální službu rané péče rodinám s dětmi ve ti, stimulovat jeho smysly a napomáhat jeho
přirozenému
zapojování
běžného
života,“
věku
od narození
do sedmi
s mentálním,
Již deset
let v Krnově
působíletklub
patchworku, který
od samého
počátkudovede
lektorka
Jana
vysvětlujeustálilo
SvatavanaOlejková.
tělesným
a kombinovaným
postižením
ro- osazenstvo
Pastorková.
Za dobu existence
klubu seajeho
počtu patnácti členek ve
Benefiční
koncert
Slezsképrostírání,
diakonie,deky,
ktedinám
dětmi od
s autismem.
věkovéms rozpětí
21 do 79 let.„Matana
Šijí ručněznai na stroji různé
polštářky,
ubrousky,
rá Poradnu
ranévelký
péčekoníček
Matana
provozuje,
mená
dar. Vnímáme,
že každétaké
dítě,paličkuje.
hračkyhebrejsky
a jiné drobnosti,
jedna z členek
Aby jejich
přinesl
radost
se koná
u příležitosti
kampaně
rané
inejen
když jim,
se nenarodí
úplně v apořádku,
je darem
jejich rodinám
přátelům,
ale i ostatním,
rozhodly
se vystavit
své práceTýden
veřejnosti.
péče.vile
Vstupné
je 100
děti mají vstup
aVýstava
radostíKouzlo
pro svétextilu
rodiče.právě
My, probíhá
jako pracovníci
ve Flemmichově
a potrvá
do 1.korun,
listopadu.
(dc)
rané péče, s rodiči tuto radost sdílíme a rádi zdarma.
Vepřo knedlo zelo je komedií, Derniéra ukončí výstavu
která vydatně polechtá bránici
novojičínských výtvarníků
Oblíbený herec setkáním
Josef Polášek,
známý
Společenským
spojeným
třeba
z filmu František
předs odborným
výklademje aděvkař,
křtem senového
staví
krnovskému
spolu26.s Danielou
katalogu
vyvrcholípubliku
v pondělí
října ve
Zbytovskou,
Seidlovou,
Nikolou
FlemmichověBarborou
vile výstava
Akce těla
2, na
Zbytovskou
a Jaroslavem
Barinemmalířská
Tichým
níž od začátku
října představuje
vdíla,
divadelní
komedii sochařská
Vepřo knedlo
zelo
smalty, grafiku,
díla i instaaneb
Tři sestry a Pepan.
Divadlo
MALÉhRY
lace čtyřiadvacet
mladých
tvůrců
spjatých
Brno
ji uvede v Městském divadle v pondělí
s Novojičínskem.
26.Počátek
listopaduprojektu
v 19.00 hodin.
Akce těla je spojen
Vepřo knedlouměleckého
zelo je autorským
s připomínkou
odkazupředstamalíře
vením,
vzniklo
ve spolupráci
divadla
Antona které
Koliga
(1886–1950),
z jehož
braMALÉhRY
a
Divadla
Bolka
Polívky.
Příběh
vurních mužských aktů byl odvozen i název.
zSjednocující
prostředí venkovského
života
a
kravína
potéma je však chápáno velmi
jednává
o touze lidí
malého moširoce. Odkaz
na uniknout
slavného znovojičínského rodáka přispívá též k obnově přerušené
historické paměti. Ta se v mnohém shoduje
s tou krnovskou.
Martin Schindler Nový Jičín – Neutitschein – ve druhé půli
19. století rozkvétal díky produkci klobouků
na koncertě laureátů
a textilních
továren.klavírní
Byl rodištěm
maÚčast
v prestižní
soutěžiřady
Prague
lířů a sochařů,
například
vídeňJunior
Note 2012,
která se profesora
konala v červnu
ské Akademie
Bergera,
malířeZákladní
monuletošního
roku,Julia
přinesla
žákovi
mentálníchškoly
historizujících
fresek SchindleEduarda
umělecké
Krnov Martinu
Veitha,
secesního
Hugo Baara,
rovi
z klavírní
třídykrajináře
Šárky Richterové
vedle
sochaře Franze
Barwiga
nebo účinkovat
Leopolda
prvního
místa také
příležitost
Hohla
a takélaureátů
Antona této
Koliga,
spoluzakladana
koncertě
soutěže,
jímž byl
teleříjna
rakouského
a profesora
20.
zahájen expresionismu
festival Krumlovské
recitástuttgartské
Akademie.
ly.
V hudebním
sále Vlašského dvora v ČesV důsledku
světovéSchindler
války došlo
k tokém
KrumlověII.Martin
vystoupil
tální výměně
osídlení.
obyvatelé
na
společně
s dalšími
deseti„Noví
mladými
klavíristy,
kteří jsou považováni za republikovou klavírní špičku. Mimořádný koncert, na němž
zazněly W.A. Mozarta, B. Smetany, F. Chopina,Malované
F. Mendelssohna-Bartholdyho,
Liszta,
nebe. To je název F.expoziB.
L. van
a jiných, nace,Martinů,
která byla
13.Beethovena
října zpřístupněna
ve
táčela
také Česká
Flemmichově
vile.televize.
Návštěvníkům přibližuje lidovou zbožnost jako specifický způsob
Neprofesionální umělci
lidového skupinového i individuálního vnívystavují ve vile mání a prožívání
náboženství
i úkonů
a obMěstské
informační
a kulturní
středisko
řadů souvisejících
vírou.
Krnov
a Muzeum s křesťanskou
Země Prudnické
v rámci
LidováTvořivé
zbožnostSlezsko
vzniklapořádají
již v pravěku
záprojektu
ve Flemroveň se vile
vznikem
jako takovémichově
od 17.náboženství
listopadu Salón
neproho a křesťanství
tudíž pouze
obměnilo
náplň
fesionálních
umělců.
Na výstavu
přihlásilo
a hlavní
protagonisty.
Nic to zale
neměniloa na
svá
díla dvaadvacet
umělců
Krnovska
tři
cílech
zbožnostibudou
– zajištění
zhlavních
Prudniku,
mezilidové
vystavujícími
také
ochrany,
obživy
a
prosperity.
„Proto
bylo
klienti Slezské diakonie. K vidění budou
logické, že se
věřící snažili
udržet si určitou
umělecké
fotografie,
paličkované
šperky,
přímou
komunikaci
s nadpřirozenem.
Tomavše
vyřezávaný a kašírovaný Betlém, obrazy
se mísiloakrylem,
se staršímoleji
kosmologicko
či přírodnělované
či pastelem,
krajinky
reagujícím
mimo
jiné na
imagickým
portréty ařádem,
další díla.
Vernisáž
výstavy
se
střídání
ročních
a přírodní
úkazy, výstacož se
koná
v pátek
16. dob
listopadu
v 17 hodin,
následně
prolínalo
i
s agrárním
rokem,“
uváva bude přístupná do 9. prosince.
dí pracovník Městského muzea v Krnově
Přednáška o Bauerovi
Alexandr Michl-Bernard.
v domě U synagogy
Do lidové zbožnosti se promítaly z předV
přednáškovém
sále nedávno
křesťanských
dob různé
pověry aotevřeného
víra v moc
spolkového
„U synagogy“
na Souketalismanů adomu
symbolů.
Nahrazovány
byly
nické
bude
v pátek 16.
listopadu v 18.00
často ulici
pouze
předměty
s křesťanskou
symhodin
pokračovat
cyklus
přednášek
Zdeňka
bolikou.
„Církev pro
to nemívala
pochopení
Házy
ke lidové
140. výročí
narození
krnovského
a projevy
zbožnosti
nezřídka
kritizovarodáka,
architekta
Leopolda
Bauera.
li i církevní
reformátoři,
jako třeba
Jan DruHus.
ravského
venkova,
symbolizovaného
vepřopředválečnou
německou
tradici nenavazovou
do svůj
velkého
světa. život
Ola zklamaná
vali sea zelím,
rozvíjeli
kulturní
v jiných
životem,
plná nadějí,
mírně
opožděná
oblastech.Irča
Výtvarný
život byl
po roce
1950
Maruška
podivín Pepan
v divácky muzeem
úspěšné
spojen s aOkresním
vlastivědným
komedii
odkryjí
své touhy,
radostiDruhým
i strasti
a s malířem Otokarem
Zelenkou.
na
pozadívýtvarných
bučících krav.
centrem
aktivit se od roku 1960
je školy
originálním
distal Divadlo
výtvarnýMALÉhRY
odbor Lidové
umění, vevadlem,
které nabízí
divákům
představení
dený Františkem
Svačinou
a v letech
1970–
plná
humoru,
životního nadhledu
2013osobitého
Soňou a Janem
Zemánkovými.
V jejich
ipráci
zkušeností
a
komických
životních
situapokračují dnes Lada Poulová
a Zuzana
cí.
Od ostatních
se lišíjejich
také žáků
tím, že
Nevřivová.
S nimidivadel
a s řadou
se
hlavními
jsou uvádí
pouzeOskar
ženy,
setkávámeprotagonistkami
na tomto projektu,“
jen
v
některých
představeních
je
soubor
doBrůža z informačního střediska Unie výplněn
o hostující
tvarných
umělců herce
ČR. a muže.
V roce 1990 vznikl spolek výtvarných
umělců Arkáda jako samostatná součást
Unie výtvarných umělců ČR. Po dvaceti
há
přednáška
název
Neznámý
portrét
letech
hledání má
našel
v projektu
Akce
těla
asvůj
bude
věnována,
vedlešloněkolika
program.
Zprvu
o výzvuzajímavostí
ke spoluvpráci
zápisu
matričním
a křturegion
Leos další
generacío narození
umělců, kteří
polda
Bauera,
rovněž
charakteristice
deseti
neopustili
a spojili
s ním
svůj život. Pět
let
osob,
kteréprezentovaných
jako sudičky byly
při narození
postupně
variant
svědčí
ao křtu
dítěte
přítomny
a
případně
také
smětom, že výzva nebyla vyřčena do prázdna.
rování
Bauerovy
pouti poznamenaly.
Krnovské
reprízyživotní
se zúčastňuje
24 umělců,
Záhadolog poodhalí z nichž je šest členů Arkády, dalších 14 tvoří
mladí umělci se spolkem úzce spolupracujítajemství Třetí říše
cí, dva umělci
spjatíKrnov
s Novojičínskem
působí
Městská
knihovna
chystá na čtvrtek
v zahraničí.
22.
listopadu besedu s autorem knihy „NejVýstavu
AkceTřetí
tělaříše“
2 je Milanem
možné zhlédnout
větší
tajemství
Zachem
už jen do Známý
1. listopadu.
a badatel se(dc)
Kučerou.
záhadolog
posluchačům pokusí poodhalit tajemství tzv.
Anlage Riese, což jsou gigantické nacistické
podzemní stavby na polském území, asi šest
kilometrů
od zbožnost
východočeských
Janoviček.
Přesto se lidová
na venkově
udržela
Beseda
18.00 hodin.
nezřídkazačíná
až dovpočátku
20. století,“ říká muzejník.
Seminář základů šermu HmotnýmiSeverských
doklady lidové
Společenství
pánůzbožnosti
pořádá ojsou
vírůzné 16.
předměty
s náboženskou
kendu
až 18. listopadu
další zetematikou
seminářů
či funkcí,šermu.
takzvané
devocionálie.
se
základů
Zahájení
je v pátekJedná
16. liso soškyvesvatých,
krucifixy,
růžence,„Kasisvaté
topadu
20.00 hodin
v tělocvičně
obrázky
či miniaturní
lahvích.
no“
na Albrechtické
ulicioltáříky
(naprotiv věžáku).
„Tyto předměty
vytvářely
v obydlí
Nutný
poplatek nejčastěji
za tělocvičnu
a zápisné
činí
lidí Svatý
nejvýznamnější
a nejposvátcelkem
250kout,
korun.
S sebou vlastní
dřevěný
nější místo
v domě,
se najídlo,
lavicích
kolem
nebo
železný
meč, kde
spacák,
pohodlné
stolu scházela
celá rodina.
Souviselo
zásportovní
oblečení.
Zapůjčení
meče tomožroveň
s dobovým
vnímáním
prostoru,
který
né.
Velmi
skromné
podmínky.
Dotazy
na
byl dělen na známý, osvojený a bezpečný,
[email protected]
a proti němu stojící neznámý, neosvojený
Světový den diabetu a nebezpečný. Proto sošky svatých ve štípřipomene koncert tě domů, proto kapličky a Boží muka na
okrajích
vsí, u křižovatek
a v polích…
Sošky
Dáša
Nováková,
Jožin z bažin,
Prachovské
svatýchJezvytvořené
lidovými
svaskály,
a další hity
budouřezbáři
znít v čineděli
té obrázky
a jiné
devocionálie
jsouv pro
nás
18.
listopadu
Městským
divadlem
podání
dnes jedinečným
dokladem
jejich
autora Ivana
Mládka.dobové
Stane mentality
se tak na
našich předků
a zároveň
v současnosti
mají
Benefičním
koncertě
pořádaném
diabetoloznačnouambulancí
umělecko-historickou
hodnotu,“
dogickou
MUDr. Tomáše
Edelsberdává Alexandr
Michl-Bernard
že progera
u příležitosti
Světového s tím,
dne diabetu.
hlédnout
si jebandu
návštěvníci
den
Vedle
Banjo
Ivanamohou
Mládkakaždý
vystoupí
mimoswingový
pondělí až
do 15. listopadu.
také
Edelband.
Vstupné Všechny
na konvystavené
jsoumají
výhradně
ze
cert
je 150 devocionálie
korun, diabetici
padesátisbírek Městského
procentní
slevu. muzea v Krnově.
Krátce
Expozice patří lidové zbožnosti
Příznivci klasické i jazzové hudby by si Pravidelně vystupuje jako sólistka i komorní
na zahraničních
Filmový
festivalujítzimních
sportů
hráčka doma
i v zahraničí.filmových festivaneměli nechat
příležitost
být -přicelovetom, ocenění
All.I.Can;
krásné,
černí
špičkových
filmů,
Najponk (Jan Baffin
Knop)Babes;
hraje Tatry
na piano
od
až se opásmo
své místo
v Koncertní
síni úspěšných
sv. Ducha lech:
Tatry
mé;
Parallels;
Scottish
Ice
Trip;
Ultim8
na
mezinárodních
filmových
festivalech.
utkají mimořádná cembalistka Monika svých devíti let a asi od té doby je značně
a White
Line.1990
Spolupořadatelem
Šokující
výkonyvynikající
a skvělé záběry
budou
moci Separation
posedlý jazzem.
V roce
založil své trio
Knoblochová,
jazzový
klavírista
festivalu
zimních
je Natizájemci
odkontrabasista
17.00 hodin stejného
v neku- Filmového
a později kvartet
Najponk
Q.sportů
Jeho trio
bylo
Najponkzhlédnout
a excelentní
onal
Geographic
Česko.
řácké
části
hospody
Pod
obrazem
v
areálu
zaměření Petr Dvorský. Stane se tak v úte- mnohokrát zvoleno kapelou roku, poprvé
Vstupenky
za
50
korun
si
lze
už
nyní
krnovského
zámku.
rý 3. listopadu v 19.00 hodin v programu v roce 1998 v anketě České jazzové společzakoupit
v
předprodeji
v
Turistickém
inDevět
filmů
našlapaných
úžasnými
zás názvem Jen tak o lásce, v němž dojde na nosti. Za své sólové album Just About Love
centru
Hlavním
na
běry
z hor Kanady,
USA, Norska,
propojování
a prolínání
barokní Skotska
hudby formačním
dostal prestižní
cenunaAnděl
2001náměstí,
v kategorii
as jazzem.
také z České republiky a Slovenska jistě místě
Jazz &budou
Blues. stát 80 korun. Bližší informace
www.zimnifestival.cz.
nadchne
všechnycembalistkou
krnovské vyznaMonikaa navnadí
Knoblochová je
vy- naPetr
Dvorský absolvoval jazzovou
nikajících uměleckých a technických kvalit, Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze a souzanícená vyznavačka autentické interpreta- kromě studoval klasickou hru na kontrabas
ce barokní hudby a současně renomovaná u řady vynikajících profesorů. Spolupracuje
interpretka soudobé hudby. Absolventka s mnoha předními českými i zahraničními
pražské Konzervatoře studovala cembalo jazzmany, několik let po sobě byl nominoV neděli 17. listopadu si připomínáme školách v zemi. Byl to týden, kdy se všechny
na Akademii múzických umění v Praze, ván v anketě České jazzové společnosti jako
začátek konce vlády jedné strany v tehdejším hlavní buňky spojily a společně připravily
na Dresdner Akademie für alte Musik a na talent roku. Je členem Bigbandu Českého
Československu, dvacet tři let od listopadu demonstraci na náměstí. Komunisté ale na
Hochschule für Musik v Kolíně nad Rýnem. rozhlasu. (dc)
1989, který je v české historii znám jako ,,sa- stejném místě a ve stejný čas udělali svůj
metová revoluce“. Je to Den boje za svobodu mítink a tak organizátoři Občanského fóra
přesunuli demonstraci na prostranství před
a demokracii.
Krátce
divadlo, kde se shromáždilo kolem pět tisíc
V říjnu 1989 naplánovala organizace
Nezávislé studentské sdružení na 17. listo- lidí. Organizátoři první demonstrace a autoři
fonista Michal
Žáček,
zpěvák fóra
a kytarista
Výstava
prohlášení
Občanského
Krnov
pad
pietní přibližuje
akci k padesátému výročí uza- prvního
Mario Šeparović,
tanečníci tanga El
Aguila
literární
dílovysokých
Jana Husa
k diskusi nekomunistické
osobnosvření
českých
škol nacisty. Akce přizvali
a
členové
artistické
společnosti
Cirkus
jinak.
V
Galerii
Na
schodech
v Městské
knihovse účastnilo několik tisíc studentů. Studenti ti a tak se na veřejných jednáních postupně
Z krnovských
tanečníků
a zpěně Krnově
bylanainstalována
výstava
„Tyto objevili
ekolog hudebníků,
Miloš Vyleťal,
výtvarník
Mibyli
napadeni
Národní třídě
Veřejnou
váků se
představíučitel
talentovaná
orientálnídutasem kniežky napsal…“.
Jedná
o 12 paneRutkovský,
Miloš Olšanský,
bezpečností.
Byli surově
zbitise obušky,
cí- kuláš
nečnice
Alžběta
Tvrdoňová,
flétnový
soubor
lů,
které
seznamují
s literárním
dílem
mislem bylo zabránit demonstrujícím dostat chovní Milan Moletz, lékař Jiří Halíř, inže4Flet,
dívčíSýkora,
pěveckýarchitekt
sbor ArsVlastimil
Voce, dixieland
tra zJana
Husa atřídy
vnímáním
jeho odkazu
od nýr
Vilém
Zilich
se
Národní
na Václavské
náměstí.
Band:
z hroznů,
15. do 21.
století. Jednotlivé
panely obsahují
další, Big
z nichž
se Výběr
pak zvolil
výborzpěvačka
KoordiTímto
způsobem
byla demonstrace
rozptý- aJazzsle,
Marie
Veliká,
violoncellista
Tomáš
Mička
nejen
citáty
z
nejvýznamnějších
Husových
lena. V následujících dnech se začala šířit načního centra Občanského fóra.
začíná
v 18.00
hodin,
děl, ale
také ukázky
rukopisůo brutálním
a starých a další.
KonecKoncert
zimy 1990
se nese
ve znamení
mezi
obyvatelstvem
informace
vstupné pro alidiodchodu
s diabetem
je 70armády.
korun,
tisků z bezpečnostních
českých a zahraničních
sovětské
zásahu
složek, což knihovedlo vyjednávání
pro ostatní
vstupenky
stokorunu.
Výstavaobyvatelstva,
vznikla při příležitosti
výročí Byla
to chvílebudou
Michaela
Kocába,zakterý
jednal
kven.
aktivizaci
které vyjadřovalo
probíháarmády
v turistickém
informač600 let od
upálení Začaly
Jana Husa
a konání sPředprodej
veliteli okupační
v Krnově.
Jednou
podporu
studentům.
se organizovat
ním
centru
na
Hlavním
náměstí.
V.
kongresu
světové
literárněvědné
bohemistávkové výbory, které vyžadovaly vyšetření z prvních oblastí, které nepřátelské jednotMezi nekrásnějšími
v Praze. osob
Připravil
ji Ústav prozačeskou
opustily, bylo Krnovsko. Období první
astiky
potrestání
zodpovědných
tento ky
pověstmi je i krnovská
literaturu Akademie věd ČR a je možné ji předvolební
kampaně před prvními svozásah.
Pověst o loupežnících na Cvilíně, kterou
zhlédnout
konce listopadu
v otevírací
V knizedoRevoluce
objektivem
Krnova- bodnými volbami se neslo v duchu sympatií
pod názvem O loupežnících ve Slezsku a na
době
knihovny.která je fotografickou galerií Občanského
fóra. Prvním demokratickým
né
1989-1990,
Moravě čte populární herec Martin Stránský,
Krnované
se mohou
sametové
revoluce
v Krnově, se dočteme, že starostou Krnova se stal Bedřich Marek.
je součástí nově vydaného CD Regionální
najít na výstavě
do Krnova vtrhla revoluce trochu později. Krnov navštívil tehdejší ministr financí
pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Jde o prvúčastníků
bu- Václav
Klaus. V roce 1993 přijel do Krnova
V Fotografické
týdnu po 17.portréty
listopadu
vzniklo poutí
nezávisle
ní titul projektu Regionální pověsti vydavadou
od
6.
listopadu
k vidění
ve
Flemmichově
na sobě několik izolovaný ,,buněk“ Občan- prezident Václav Havel symbol Sametové
telství Supraphon a Popron Music. Celkem
vile. Jejich
autorem
je kdy
ostravský
ského
fóra. Byl
to týden,
krnovštífotograf
komu- revoluce a celoživotní bojovník za svobodu.
19 pověstí z různých koutů naší země načetli
Daliborpohlaváři
Bednář, který
nističtí
honiliv poKrnově
městě představí
studenty, Bc. Ludmila Nováková, historik-muzejní
vedle Martina Stránského také Miroslav
svůj projekt
s názvem
Lidé na pouti.
kteří
přijeli do
svého rodného
města Jedním
refero- pedagog, Městské muzeum Krnov
z míst,
kde portrétoval
poutníky
před bí- Donutil, Zlata Adamovská, Jan Přeučil,
vat
o stávce
probíhající na
všech vysokých
lým pozadím, byl také krnovský Cvilín. Miroslav Táborský, Ondřej Vetchý a další
Prezentovaný soubor bude rozšířen i o dal- herci. Krnovská pověst jako jediná reprezenší fotografie, například z Banátu. Výstavu tuje Moravskoslezský kraj. Více o projektu
na www.regionalnipovesti.cz.
zahájí vernisáž v pátek 6. listopadu v 17.00 ky,
vánoční punč a pečené kaštany. Někteří
Prodejní výstava Hledám děvče
na boogie
hodin, úvodní slovo bude mít výtvarník vystavovatelé
předvedou
své umění naživo,
adventních věnců
woogie
je skvělou
a pedagog Josef Odráška.
děti
i dospělí
budou mítoperetou
možnost poslat svá
K
Prozářená
scéna,
pestré kostýmy,
rychlý
Sálnadcházejícímu
školy zaplnívánočnímu
portréty času neod- přání
Ježíškovi
prostřednictvím
Ježíškovy
myslitelně
adventní
věnec. V různých pošty.
sled výstupů,
slovní
humornavštívit
a chytlavé
mez ateliérupatří
Vlaďky
Gajdošové
Poslední
možnost
zámek
podobách
k vidění
na prodejní
výstavě
nabízí
opereta
Hledám
Na svoubude
první
samostatnou
výstavu
se vlodie.
roce To
2012všechno
se nabízí
v sobotu
8. prosince,
adventních
věnců
a
vánočních
dekorací,
kteděvče
na boogie
woogie,
s nížkoncert.
do krnovv těchto dnech připravuje krnovská kres- kdy
se zde
bude konat
Vánoční
rá
se koná
od 28.
listopaduTato
ve Flemmicholířka
Vlaďka
Gajdošová.
výtvarnice ského divadla v úterý 10. listopadu zavítá
Soutěž o nejlepší
vě
vile na Hlubčické
ulici.netuší
Výstava,
- samouk,
o jejíž zálibě
ani kterou
mnozí Slezské divadlo v Opavě. Příběh sleduje
pořádá
muzeum
do vánoční perníček
osudy postav pana Myšky, majitele firmy
z jejíchMěstské
známých,
pro niKrnov,
vybralapotrvá
několik
5.
prosince
a přístupná
budeplných
denně emocí,
včetně Matice
slezská,
Krnov vyhlašuje
souna výrobu
sýrůodbor
Bernardýn,
jeho konkudesítek
nevšedních
portrétů
pondělí
3.
prosince
od
8.00
do
18.00
hodin.
O nejlepší
krnovský perníček,
kterásýry
se
rentky
– paní Dobrmanové,
vyrábějící
které vznikly v poslední době. Neobyčejná těž
Vstupné
zdarma.
konat avejejich
středurodinných
12. prosince
od 16 hoDobrman,
příslušníků.
výstava si žádá i netradiční komorní prostor. bude
Předvánoční zastavení ve spolkovém domě
vila
Prvorepublikovou
story Flemmichova
skladatel doproTen autorce poskytla Základní umělecká din
Město
Krnov když
a Aktiv
prok občanské
zále- uvodil
kinašlágry,
Mír. Každý
s sebou
které soutěžící
jsou dnespřinese
vnímány
jako
škola Krnov,
jí dala
dispozici konžitosti
zvev hlavní
občanybudově
Krnovaškoly
na na
společenské
10 kousků
perníčků,
jež Melody
porota anonymosvěžující
retro
ve stylu
Makers
certní sál
Hlavním asi
setkání,
dostalo název
ohodnotí
a nejlepší
tři odmění.
Soutěž je
Ondřeje
Havelky.
Původní
pozapomenutou
náměstí. jež
Neobvyklost
výstavyPředvánoční
podtrhuje ně
zastavení.
v KoncertníVýstava
síni sv. spojena
operetu U
Veselého kamzíka
oprášilve
a notně
s posezením
a povídáním
spoli způsob Uskuteční
prezentacese veřejnosti.
Ducha
ve čtvrtek
6. prosince
v 17.00 hodin
pozměnil
plzeňský dramatik, herec a režisér
kavárně.
bude přístupná
pouze
v den vernisáže,
jež se kové
auskuteční
na programu
má13.
vystoupení
ZákladAntonín Procházka, v Opavě se na uvedev pátek
listopadužáků
od 17.00
ho- Cestou necestou ní
které
doplní20.malé
din,umělecké
a potomškoly
už jenKrnov,
jednou.
V pátek
lis- ní operety podíleli dirigent Karel Mládek,
občerstvení
spojené
ochutnávkou
vánoční- s Miroslavem Donutilem
choreograf Petr Miller, režisérka Dagmar
topadu od 17.00
do s19.00
hodin. Vystavená
Městskémvýtvarník
divadle Krnov
ve čtvrho
Vstupv případě
zdarma. zájmu zakoupit. V
Hlubková,
Martinvystoupí
Víšek a autorka
dílacukroví.
bude možné
tek
6.
prosince
oblíbený
herec
a
vypravěč
kostýmů
Eliška
Zapletalová. Účinkují
členoTi,
kteří
nechtějí
čekat
do
vernisáže,
si
moVánoční jarmark na zámku Miroslav Donutil. V one man show „Cestou
houjen
některé
z portrétů
prohlédnout
face- vé operního i činoherního souboru s hosty,
Už
dvakrát
se v letošním
roce na
otevřou
provede
divákyorchestr,
historkami
spoluúčinkuje
divadelní
sborzeasvébabookovédveře
stránce
autorky Vlaďka
Gajdošová
vstupní
linhartovského
zámku,
popr- necestou“
během
představení
zazní písničlet. života,
Představení
začíná
v 19.00 hodin.
– portréty.
vé
se tak stane u příležitosti Vánočního jar- ho
ze zpívaných
titulů Balada
banditu,
Reportáže
z Krnova
v TVpro
Polar
Den diabetu
letos Linhartovského
jako
marku,
který příznivci
zám- ky
z provázku
a Ten báječnej
mužskej
Edel
Kessel
Buntes
Na spodní
liště titulní
strany www.krku
pořádají
v sobotu
1. prosince v době od Písničky
Koncert
ke Dni
diabetu
se už stal
tradiční
nov.cz si můžete přehrát reportáže TV
9 do
16 hodin.
K vidění
i nákupu
bude
řada svět.
součástí krnovského
Polar z Krnova. Týdeník Krnovský mipřekrásných
výrobkůkulturního
s vánočníkalendáře.
témati- Adventní koncert
Těšitod
se desítek
na něj řemeslníků
můžeme i letos,
kdyMoravy
dostal Obec
niexpres
má premiéru
každý pátek v farnost
16.54
kou
z Čech,
Brantice
a Římskokatolická
V Městském
hodin. V repríze
v pátek
v 19.54
apodtitul
Slezska,Edel
meziKessel
jinýmiBuntes.
to budou
adventní Brantice
pořádajíje vvysílán
sobotu
8. prosince
divadlekeramika,
se uskuteční
v neděli zboží,
15. listopadu
21.54hodin
hodinve afarním
v sobotu
7.54,
věnce,
košíkářské
šperky, va 15.00
kostelev v4.54,
Branticích
a pozvání k účinkování
něm přijali
slo- tradiční
10.54 a 13.54
hodin.
Polarnavysílá
také
malovaný
textil, pedig, na
koření
a bylinky,
Adventní
koncert,
němžživě
vystouvenská med
zpěvačka
divadelnínebo
herečka
Sima pí
a http://polar.cz/,
k dispozici
komsvíčky,
a včelía produkty
perníčky.
Ženský pěvecký kde
sbor jeKrnov
pod vedením
Martausová,
fenomenální
ostravský
saxo- Jany
pletníHlaviznové.
archiv všech pořadů.
Nebudou
chybět
ani zabíjačkové
pochout-
Od sametové revoluce nás dělí už třiadvacet let Krátce
slaťky,
užíváním
bytu.do
Prohlídka
klíče odna sobytu
tedy skok
výšky, jebytu:
připravena
možno
po dohodě
technikem
p. Hebotu 7.zapůjčit
listopadu
od 8.30 s hodin.
Slavnostní
inrichem
697 426).
Platnost
nabídky: do
vyhlášení (554
výsledků
trojboje
je plánováno
na
28.
11.hodin.
2012. Řízení
obálkovou
metodou:
3. 12.
12.30
Odpoledne
pak bude
patřit absol2012
v 15.00
Hlavní
nám.
34, 2. soutěpatro,
ventům
školy. hod.,
Od 13.30
hodin
je čekají
zasedací
místnost.
Občanský
průkaz odbíjené
s sebou!
že ve skoku
vysokém,
sálové kopané,
Informace:
tel. 554
697 444,
a košíkové, p.
poSchreierová,
jejichž ukončení
následuje
od
odd.
a prodejů,
[email protected]ájmů
do 18.00 hodin
prohlídka
školy a malé
krnov.cz.
pohoštění, od 19.00 hodin pak posezení absolNabídka
pronájmudomově.
bytu Zájemci o účast na
ventů ve Slezském
2
Byt
č. 3, Žižkova
16, vel. 0+1,
16,30 mškoly
, 2. podoslavách
mají kontaktovat
sekretariát
buď
2
laží.
Nájem (40
Kč/m
) 715
(1 osoba)
telefonicky
na 554
612
674,Kč,
554služby
612 693,
anebo
290
Kč
(+
250
Kč
každá
další
os.),
celkem
1.005
e-mailem: [email protected]
Kč/měsíc/1
Areál jde os.
doPlatnost
aukce nabídky: zveřejněno
do
28. 11.
2012. Tiskopis
žádosti
Slezská
univerzita
v Opavě,
kteráa informace:
je vlastníse
na odd. pronájmů
budova
kemdostavte
areálu nemovitostí
v ulici Zabytů,
Drahou,
již
MěÚ
Hlavní
nám. 34,
p. Schreierová,
nemá Krnov,
pro tuto
nemovitost
využití
a nabídla
tel.
697 444,
odd. pronájmů
jeho554
vrácení
Ministerstvu
školství,a prodejů,
mládeže
[email protected]
a tělovýchovy ČR. Ministerstvo o uvedený areál
Nabídka
pronájmu
bytu univerzita připravuje
neprojevilo
zájem, a proto
Byt
5, náměstí
Minoritů
vel. 2+1 s balkójehoč.prodej
formou
veřejné 6,
aukce.“
nem,
53,27 k Evropskému
m2 vč. sklepa, 3. podlaží. Nájem
Seminář
2
(45
Kč/m
Kč, 2015
služby (1 osoba) 1.580 Kč
roku
pro) 2.328
rozvoj
(+
480 Kč každá
další Europe
os.), celkem
Kč/
Informační
středisko
Direct3.908
Bruntál
měsíc/1
v řízenís obálkovou
metodou
pořádá os.
ve Vítěz
spolupráci
Českou rozvojovou
složí
ihned seminář
po vyhlášení
výsledku soutěže
částagenturou
na téma Prevence
ozbrojeku
5.000
Kč jakonazálohu
na peněžní ostrovech
prostředného
konfliktu
Šalamounových
ky
k zajištění
nájemného
úhrady za plnění
v Pacifiku.
Seminář,
jenž jea doprovodnou
akcí
poskytovaná
souvislosti
s užíváním
bytu.
k Evropskémuv roku
pro rozvoj
2015, se uskuProhlídka
bytu:
Po
26.11.
(15.00-15.30).
Platteční 10. listopadu od 16.00 hodin v Europe
nost
do 28.
11. Dr.
2012.
Řízení 1873/61
obálkoDirectnabídky:
Bruntál na
adrese
E. Beneše
vou
metodou:
5. 12. 2012 vje15.00
hod.,Koubek,
Hlavní
v Bruntále.
Přednášejícím
Ladislav
nám.
2. patro,nazasedací
místnost. Občanský
který 34,
pracoval
Šalamounových
ostrovech
průkaz
s sebou! manažer
Informace:
p. Schreierová,
tel.
jako projektový
Rozvojového
progra554
odd. pronájmů
dschreimu 697
OSN444,
v oblasti
budovánía prodejů,
postkonfliktního
[email protected]
mírového uspořádání. Předtím koordinoval
Nabídka
pronájmu
bytu rozvojovou spolučeskou vládní
zahraniční
Byt
č. s57,Palestinou
SPC L/52 a, vel.
s balkónem,
86,94
práci
jako3+1
dobrovolník
OSN
se
2
2
m
vč. sklepa,
11. podlaží.
(40 Kč/m
podílel
na realizaci
projektůNájem
ekonomické
spo-)
3.408
služby
(1 osoba) 2.350
(+ 450jako
Kč
lupráceKč,OSN
v Mongolsku.
NyníKčpůsobí
každá
další os.),
celkem 5.758
Kč/měsíc/1
os.
koordinátor
Evropského
roku pro
rozvoj 2015
Vítěz
řízenína
obálkovou
složíje ihned
v ČR.vVstup
seminář imetodou
občerstvení
zdarpo
5.000
Kč
ma.vyhlášení
Z důvoduvýsledku
omezenésoutěže
kapacityčástku
je nutná
regisjako
na peněžní prostředkypopř.
k zajištění
tracezálohu
na [email protected],
na tel.
nájemného
558 846 420.a úhrady za plnění poskytovaná
vPotěšte
souvislostina
s užíváním
Platnost nabídVánocebytu.
druhé
ky:
28. 11. 2012.
obálkovou
metodou:
Takédov letošním
roceŘízení
organizuje
Dobrovolnické
5.
12. 2012
v 15.30
hod., v Krnově
Hlavní nám.
2.
centrum
Slezské
diakonie
akci 34,
s nápatro,
zasedací
místnost.
Občanský
zvem Potěšte
na Vánoce
druhé.
Jde v ní průkaz
o sbírskusebou!
Schreierová,
tel. 554 697
ručněInformace:
vyrobenýchp.dárků,
které dobrovolníci
444,
odd.
pronájmů
a prodejů,
předají
ženám
a mužům
žijícím [email protected]
v Domově pro
mukrnov.cz.
seniory v ulici Rooseveltova v Krnově a v letošNabídka
bytuklientům Domova pro
ním roce pronájmu
poprvé rovněž
Byt
č. 2,v Osoblaze.
Hlavní náměstí
33, se
vel.mohou
3+1, zapojit
129,90
seniory
Do
sbírky
2
2
m
, 2. všech
podlaží.
Nájem kategorií,
(45 Kč/mstačí
) 5.827
Kč,
dárci
věkových
vyrobit
služby
(1 osoba)
370 Kčs (+
230 Kč každá
další
drobnost,
třeba přání
věnováním,
a přinést
os.),
6.197 Kč/měsíc/1
os. Vítěz
v řízení
ji docelkem
4. prosince
buď do střediska
Benjamín
obálkovou
metodou
složí
ihned
po
vyhlášení
na SPC nebo do dílny Effatha v Hlubčické ulivýsledku
soutěže
částku
Kč jako
ci. V případě
zájmu
více 5.000
informací
sdělízálohu
Hana
na
peněžní prostředky k zajištění nájemného
Gebauerová, tel. 604 228 199.
a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti
Seminář pro nové
s užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče od bytu
členy vlčích hlídek
možno zapůjčit po dohodě s technikem p. HeVšem, které zajímá život rysů, vlků a medvědů
inrichem (554 697 426). Platnost nabídky: do
a chtěli by se podílet na jejich ochraně, je určen
2.
12. 2012. Řízení obálkovou metodou: 5. 12.
seminář
pro nové
2012
ve 14.30
hod.,dobrovolníky
Hlavní nám.vlčích
34, 2.hlídek.
patro,
Ten
pořádá
Hnutí
Duha
Olomouc
dnech
zasedací místnost. Občanský průkazves sebou!
27. až 29. p.
listopadu
v Ludvíkově.
Informace:
Schreierová,
tel. 554 Přihlášky
697 444,
a dalšípronájmů
informacea na
www.selmy.cz.
odd.
prodejů,
[email protected]
krnov.cz.
Ze zpráv Policie ČR
Nabídka
pronájmu bytu
www.mpkrnov.cz
Byt
č. 3, Hlavní
náměstí
28, vel. 2+1, 118,88
Strážníci
v roli
vyjednavačů
2
2
m
vč. sklepa,
3. podlaží.
(4515.
Kč/m
Skoncovat
se životem
chtěl Nájem
ve čtvrtek
října)
4.796
služby (1muž,
osoba)
390 Kč (+ 250
Kč
večer Kč,
šedesátiletý
v současnosti
ubytokaždá
další os.),spásy
celkem
5.186Čsl.
Kč/měsíc/1
os.
vaný v Armádě
v ulici
armády. Pro
Vítěz
v řízenízeobálkovou
metodou
svůj odchod
světa si vybral
silnicisloží
předihned
ubypo
vyhlášení
výsledku
soutěže
částku 5.000
Kč
tovnou,
na kterou
si lehnul
a vyčkával
příjezdu
jako
zálohu na
peněžníJeho
prostředky
zajištění
motorového
vozidla.
počínáník si
všiml
nájemného
úhrady
za plnění
poskytovaná
kolemjdoucí,a který
přivolal
strážníky.
Své chovvání
souvislosti
s užíváním
bytu.tím,
Prohlídka
jim sebevrah
zdůvodnil
že ho bytu:
kvůli
klíče
od bytu
možno
dohodě s spásy
techopilosti
vykázali
z zapůjčit
ubytovnypo Armády
nikem
p.
Heinrichem
(554
697
426).
Platnost
a jemu už je všechno jedno. Strážníci se vzápětí
nabídky:
dovyjednávačů.
2. 12. 2012.Opilce
Řízení
obálkovou
ujali funkce
přesvědčili,
ať
metodou:
5. 12.na2012
ve 14.00
Hlavní
vstane a vyčká
chodníku,
a s hod.,
pracovníkem
nám.
34, 2.dohodli,
patro, zasedací
Občanský
ubytovny
že když místnost.
se muž půjde
projít
průkaz
Schreierová,
tel.
a vrátí ses sebou!
zpět za Informace:
dvě hodiny p.
v lepším
stavu, tak
554
697 444,Opilec
odd. pronájmů
a prodejů,
dschreiho ubytuje.
se poté zklidnil
a odešel
na
[email protected]
procházku.
Řídila pod vlivem alkoholu
Vozidla
v zákazu stání a jeho
Kino
Mírzaparkovaného
70
řidičky, která vešla do restaurace Kelta, si
www.kinomir.wz.cz
v neděli 18. října
po ROZBŘESK
třetí hodině 2ráno
všimla
TWILIGHT
SÁGA:
– fantasy.
motohlídka
městské
policie.
Když po 18.11.
chvíli
Pá
16.11. (17.30,
20.00),
So 17.11.-Ne
žena z podniku
vyšla(17.30,
a strážníci
se jíÚt
ptali,
zda
(20.00),
Po 19.11.
20.00),
20.11.
je řidičkou
špatně(17.30,
zaparkovaného
(17.30),
St 21.11.
20.00). vozu, odpověděla, že nikoli
a do restaurace
se vrátila.
Po
ZVONILKA
– TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL
– anichvíli pakSoauto
odjelo
Albrechtickou
movaný.
17.11.
(3Dulicí
15.30),
Ne 18.11.smě(2D
rem do centra, ovšem s hlídkou městské policie
15.30).
s blikajícími SÁGA:
majáky ROZBŘESK
s nápisem STOP
v závěsu.
TWILIGHT
1 – fantasy.
So
Automobil
se čtyřmi
pasažéry se strážníkům
17.11.
-Ne 18.11.
(17.30).
podařilo
zastavitV na
ploše pro
zásobování proLOV
LOSOSŮ
JEMENU
– romantické
dradejnyBioBilla.
Nacházeli
v něm
tři muži a za
ma.
Senior
klub. Pose19.11.
(15.00).
volantem
seděla
žena,
s níž
strážníci
hovořili
PODIVUHODNÁ CESTA – Cesta na měsíc.
u Kelty. Protože se
řidička Filmový
přiznala ke
konzuDokumentární,
Francie.
klub.
Út
maci alkoholu,
20.11.
(20.00). byla přivolána Policie ČR, jíž
strážníci
případVLNĚ
předali.– drama. Čt 22.11.-Pá
NA
DIVOKÉ
23.11.
(17.45),ze
So 24.11.-Ne
(20.00).
Zprávy
ZUŠ 25.11.
Krnov
ATLAS
MRAKŮdržitelkou
– drama USA. Filmový klub.
Ilona Tichá
Čt
22.11.-Pá
23.11. (20.00),
ceny
Opavská
ThálieSo 24.11.-Ne 25.11.
(17.00).
Ilona Tichá, pedagožka pěveckého oddělení
HOTEL
TRANSYLVÁNIE
– animovaný.
So
ZUŠ Krnov
a sólistka Slezského
divadla Opava,
24.11.
15.00), Nepřínos
25.11. Slezskému
(2D 15.00).divadlu
získala(3D
za umělecký
VE
STÍNU
– kriminální
ČR.cenu
Po 26.11.-St
v Opavě
v sezóně
2014/2015
Opavská
28.11.
Thálie (17.45).
v kategorii Cena diváka.
SKYFALL
akční. Po 26.11.-St 28.11. (20.00).
Úspěch –výtvarníků
SEDM
– kriminální
komedie.
ViktoriePSYCHOPATŮ
Tůmová, žákyně
výtvarného
oboČt
30.11.
(17.45),
So 1.12.-Ne
2.12.
ru 29.11.-Pá
ZUŠ Krnov
z třídy
pedagožky
Mgr. Ivany
(20.00).
Steiningerové, se v celostátní výtvarné soutěži o
Koncertní
síň sv. Duchaa nejdůmyslnější ztvárnejhezčí, nejzajímavější
SLAVNÉ
FRANCOUZSKÉ
ŠANSONY
nění Berušky
umístila na 1. místě
v I. kategorii.–
Chantal
Poullain
(zpěv), Štěpán Markovič Trio.
Viktorii
Kutálkovou
Pá
16.11. (19.00).
pochválil
Boris Levenberg
B.
HILPO
VEISOVÁ,
M. pedagogickým
HILPO – koncert
Viktorie
Kutálková
je díky
zkumladých
umělců
(viola, klavír),
dršenostemúspěšných
Mgr. Pavlina
Panayotova
výbornou
žitelů
cenynaSobre
saliente.
22.11. (19.00).
hráčkou
klarinet.
JejíČtprovedení
Popelky
BENEFIČNÍ
Slezské nejenom
diakonie poKrz pera BoriseKONCERT
Levenberga- ocenili
nov.
Út 27.11.
(18.00). Krnovských hudebních
sluchači
14. ročníku
Kam za kulturou
3
Má vaše dítě představu
o budoucím povolání?
Ve Společenském domě v Bruntále
v Ruské ulici se ve čtvrtek 12. listopadu od
9.00 do 16.00 hodin uskuteční další ročník úspěšného veletrhu řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX. Ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli ho pořádají
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě,
Kontaktní pracoviště Bruntál a Městský
úřad Krnov.
Akce je určena pro vycházející žáky základních škol, jejich rodiče, pedagogické
pracovníky, nezaměstnané, ale také širokou
veřejnost. Veletrh ARTIFEX je specifický
v tom, že se zde neprezentují školy, ale řemesla a nedostatkové obory na trhu práce,
především technické. Organizátoři veletrhu
věří, že nabídka vzdělávacích příležitostí
v atraktivních řemeslných a technických
oborech může žákům výrazně pomoci v jejich rozhodování při volbě budoucího povolání.
Tento ročník nabídne 36 perspektivních
oborů, jako například nástrojař, obráběč
kovů, zámečník, elektrikář, ale i chemik
operátor či zdravotnický asistent. Vybrané
obory a řemesla představí studenti 18 střed-
ních škol z okresů Bruntál, Opava, Havířov,
Olomouc a Šumperk. Žáci a ostatní zájemci
o studium tak budou mít možnost získat
a porovnat aktuální informace, týkající se
podmínek studia, přijímacího řízení, profilu
absolventa a především uplatnění. Mohou
se také seznámit s ukázkami pracovních
činností a některé si na místě vyzkoušet.
Zástupci celkem osmnácti škol spolu se
zástupci zaměstnavatelů a úřadu práce jsou
připraveni pomoci žákům v jejich rozhodování o profesní volbě a dospělým v orientaci
a možnostech dalšího vzdělávání.
Organizátoři veletrhu očekávají kolem
tisícovky návštěvníků a doufají, že si žáci
ověří možnosti studia, jeho náročnost
a ujasní si tak představu o své budoucí profesi. „Cílem veletrhu je poskytnout mladým
lidem dostatek kvalitních informací o budoucím trhu práce, o povoláních, pro něž se
rozhodují, o požadavcích na studijní a učební
obory. Věříme, že tato akce bude opět přínosná a těšíme se na všechny návštěvníky, kteří
na veletrh dorazí,“ uvádí ředitel kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR v Bruntále Milan
Horna. (up)
Rodiče společně s dětmi
vyzkoušeli hry prarodičů
V MŠ Gorkého se v září uskutečnil projekt
„Hry našich babiček a dědečků“. Realizovala
ho Národní síť podpory zdraví, která jím
navázala na svou činnost z minulého roku,
kdy stejný projekt úspěšně uskutečnila na
1. stupni ZŠ a ve školních družinách.
Cílem projektu bylo nejen podpořit přirozenou touhu dětí po pohybu a tím preventivně působit na vznik nadváhy a obezity,
ale především to, aby i rodiče zavzpomínali na svá školní léta, na oblíbené „hry před
domem“. Aby se společně s dětmi do těchto
her zapojili, vyzkoušeli si „zapomenuté hry“
s míčem, se švihadlem, s prádelní gumou
nebo skákání panáka. „Byla jsem příjemně
překvapena, kolik rodičů se aktivně zapojilo
do her a i děti byly velice šikovné. Po splnění
všech úkolů čekala na děti drobná odměna.
Každý rodič navíc obdržel list s návodem na
různé variace těchto her tak, aby si je mohli s dětmi doma zopakovat,“ uvedla Kamila
Petrušková z Národní sítě podpory zdraví.
Akce se konala v rámci projektu Zdravé
město Krnov. „Myšlenka tohoto projektu se
mi zalíbila na první čtení. Není to tak dávno, co jsem je sama hrávala na zahradě nebo
u sousedů. Určitě bychom chtěli na projekt
navázat a vymyslet něco podobného do dalších let i pro děti ze základních škol,“ řekla
Jana Chylíková z kanceláře tajemníka. (jch)
Listárna
Den otevřené radnice přispěl
k představě dětí o práci úřadu
Ve středu 7. října naše třída 3. A ze
Základní školy Dvořákův okruh navštívila
krnovskou radnici. Při vstupu do radnice
si nás na starost vzal referent organizačního
oddělení kanceláře tajemníka městského
úřadu Michal Skalka a společně se svým kolegou, Rostislavem Balnerem, se nám věnovali po celou dobu návštěvy. Stali se našimi
průvodci v prostorách radnice.
Shlédli jsme výstavu starých i současných
fotografií radnice, prošli jsme si kancelářské prostory, zasedací místnost a obřadní
síň. Navštívili jsme také paní starostku
Janu Koukolovou Petrovou v její pracovně a mohli jsme ji tak osobně položit všetečné otázky. Paní starostka nám krátce
povyprávěla o jejím působení na radnici
a také nám ukázala závěsný odznak starosty. Hodinovou prohlídku radnice jsme
zakončili vyhlídkou z radniční věže. Na cestu zpět do školy jsme každý dostali pitíčko
a sladkou odměnu.
Návštěva radnice se nám moc líbila.
Díky této návštěvě, kterou jsme absolvovali v rámci učiva o naší obci, děti získaly
konkrétní představu nejen o práci paní starostky, ale i celého městského úřadu. Tímto
bychom chtěli poděkovat paní starostce
a všem organizátorům Dne otevřené radnice za povedený a zdařilý nápad. Za třídu
3. A třídní učitelka Mgr. Martina Kopecká,
ZŠ Dvořákův okruh
V domově pro osoby se zdravotním postižením Harmonie v Chářovské ulici proběhl
ve dnech 9. a 10. října den otevřených dveří,
který se konal v rámci celonárodního Týdne
sociálních služeb.
Během dvou dnů jsme přivítali celkem
28 hostů. Byli to jak příbuzní našich klientů,
tak návštěvníci z jiných sociálních služeb.
Naši službu jsme představili prostřednictvím
prezentací, prohlídkou vybraných komunit
i formou ukázek metod práce s klienty, mezi
něž patří například alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace nebo
videotrénink interakcí. Pro návštěvníky
bylo připraveno pohoštění, které přichystali
pracovníci přímé péče. Účastníci mohli vyplnit dotazník, který hodnotil jak poskytovanou službu, tak pohled jednotlivců na lidi
s postižením. Za vyplnění dotazníků všichni
obdrželi drobné dárečky z fimo hmoty, které
vyrobili klienti a pracovnice v dílně Relax.
Ke koupi byly také výrobky ze sociálně terapeutické dílny z Města Albrechtic.
Kdo nestihl přijít, může prezentace
zhlédnout na webových stránkách organizace www.po-harmonie.cz. Bc. Zuzana
Peřinová, vedoucí domova pro osoby se
zdravotním postižením Harmonie
Duha PAPRSEK z Krnova oslavila na
konci září 10 let své činnosti pro děti
a mládež, a to jak jinak než prodlouženou
víkendovkou. Zázemí nám poskytl oblíbený
a dobře vybavený kemp ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Součástí bohatého programu byla mimo
jiné návštěva lanového centra Tarzanie
v Trojanovicích a dále výlet na beskydské
vrcholky – výjezd lanovkou na Pustevny
a procházka směrem na Radhošť. Ve frenš-
tátském kině jsme navštívili animovaný film
V hlavě. Kromě toho si děti tradičně užily
hodně zábavy při hrách a soutěžích, a to nejen v areálu kempu.
Akce se mohla uskutečnit v uvedeném
rozsahu zejména díky podpoře MŠMT
a města Krnov. Všichni se již těšíme na podzimní minitábor v Janovicích, který proběhne o podzimních prázdninách v rozsahu
pěti dní. Michal a Karolína Brunclíkovi,
Duha PAPRSEK
Harmonie se otevřela veřejnosti
Narozeninová víkendovka
Vítěze turnaje čekají hodnotné ceny
V Městské kavárně na Hlavním náměstí
v Krnově se v sobotu 7. listopadu od 9.00
do 13.00 hodin uskuteční rodinný šachový
turnaj dvojic o putovní pohár Mikroregionu
Krnovsko, který pořádá Krajské tréninkové
centrum mládeže spolu s mládežnickým
šachovým oddílem TJ Lokomotiva Krnov.
Turnaj je určen pouze rodinným příslušní-
kům s dětmi do 14 let, například dvojícím
tatínek – syn, dědeček – vnučka, babička –
vnuk a podobně. Na nejlepší čekají hodnotné ceny a poháry, pro všechny bude připraveno malé překvapení. Startovné platí pouze
dospělí, a to 50 korun. Přihlášky přijímá
do 4. listopadu ing. Karel Handlíř, e-mail:
[email protected]
slavností, ale i autor samotný, který se na svém
facebookovém profilu pochlubil skvělou interpretací skladby v jejím podání.
Kam za kulturou
Základní škola Žižkova se v posledních čtrnácti dnech stala místem, kam zamířilo kolem pětiset žáků 4. a 5. tříd z Krnova a blízkého okolí. Důvodem jejich návštěvy byla interaktivní
výstava z oblasti prevence kriminality a rizikového chování nazvaná (NE)závislosti!, kterou
pro ně připravilo město Krnov ve spolupráci s Policií ČR. Děti se díky výstavě dověděly více
o škodlivosti alkoholu, tabákových výrobků i drog.
Pobočka knihovny byla
otevřena před 45 lety
Důvody k oslavám bývají různé. Mezi
ty, které nelze pominout, patří zcela jistě
významné výročí. Jedno takové nadešlo
6. října. Bylo tomu právě 45 let od otevření
první pobočky Městské knihovny v Krnově.
První čtenáře uvítala pobočka v roce 1970
v pronajatých prostorách budovy stavebního
bytového družstva v ulici Gorkého. V roce
1994 se pak přestěhovala do areálu mateřské školy v Jiráskově ulici, kde sídlí dodnes.
Při celkové rekonstrukci v roce 2012 se zde
zvětšila kapacita úložných prostor určených
pro knihovní fond, což se pozitivně promítlo v rozšíření, již tak kvalitní nabídky knih
a periodik.
Velkou zásluhu na vzniku pobočky měla
tehdejší ředitelka knihovny Marie Deuserová, která zde i po odchodu do důchodu
pracovala nepřetržitě až do svých 75 let.
Pobočku na ulici Jiráskova lze považovat
za takovou prodlouženou ruku Městské
knihovny Krnov. Už také proto, že v součas-
né době nabízí svým návštěvníkům stejné
služby a podobně atraktivní výběr domácích
i zahraničních titulů knih a časopisů pro čtenáře všech věkových kategorií. S tím souvisí
i pořádání samostatných besed a knihovnických lekcí zejména pro mateřské školy
z blízkého okolí, základní školu z Janáčkova
náměstí nebo pro seniory z domova pro seniory, kde se také půjčují knížky každý týden ve čtvrtek od 8 do 9 hodin.
Větší komfort čtenářům přineslo v listopadu 2007 spuštění webového on-line
katalogu, díky kterému čtenáři mohou lépe
kontrolovat dostupnost vybraného titulu
v rámci celého systému, ať už se nachází
v pobočce či hlavní budově.
Aktuálně se pobočka Jiráskova může pochlubit 350 registrovanými čtenáři, kteří od
počátku letošního roku uskutečnili neuvěřitelných 28 tisíc výpůjček. Naďa Lhoťanová
a Božena Čepová, knihovnice z pobočky
Jiráskova
Cyklisté CPV Krnov
třetí ve Slezském poháru
Oddíl Cyklistika pro všechny (CPV)
Krnov obsadil třetí místo v celkovém pořadí
družstev ve Slezském poháru amatérských
cyklistů, který patří do šestice celoročních
soutěží amatérských cyklistů v České republice. V konkurenci čtyřiadvaceti družstev si
vylepšil loňskou čtvrtou příčku a potvrdil,
že patří mezi nejlepší družstva na severní
a střední Moravě. CPV Krnov předstihla
jen družstva CK Continental Frenštát pod
Radhoštěm a Force KCK Cykloteam Zlín.
Z krnovských závodníků si nejlépe vedl
Pavel Daněček (muži E), který vyhrál svoji
kategorii, ve vrchařské a sprintérské soutěži
pak obsadil shodně druhé místo. V kategorii
žen B byla Romana Lantová st. na druhém
místě a Jaroslava Dohnalová na třetím místě.
V ženách A skončila Romana Daněčková na
třetím místě a Romana Lantová ml. na čtvrtém místě.
Szymon Haladus obsadil ve svém prvním
ročníku mezi juniory výborné celkové třetí
místo. Ve vrchařské a sprintérské soutěži
skončil shodně na místě čtvrtém. Svůj po-
díl na umístění družstva mají také Mojmír
Daňhel (muži D), jenž obsadil šesté místo,
a také Blahoš Dohnal a Zdeněk Petřík, kteří
vypomohli na několika závodech.
V dětských kategoriích obsadil ve starších žácích (13-14 let) Jan Štefela 6. místo,
v mladších žácích (10-12 let) Matyáš Stříž
8. místo, Josef Ulman 9. místo, David
Špok 11. místo a Roman Bernát 18. místo.
V mladších žačkách (10-12 let) obsadila
Zuzana Lantová 2. místo.
Na mistrovství republiky amatérských
cyklistů ČR si nejlépe vedla Jaroslava
Dohnalová, která obsadila 4. místo v silničním závodě a 10. místo v časovce. Mojmír
Daňhel byl v silničním závodě na 18. místě
a v časovce na 14. místě. Pavel Daněček obsadil v silničním závodě 15. místo, Szymon
Haladus byl na silnici na 6. místě a v časovce
na 10. místě. Romana Lantová st. skončila
v silničním závodě na 12. místě a v časovce na 13. místě, Romana Lantová ml. byla
v časovce na 14. místě. Petr Mikeska, CPV
Krnov
Krátce
Úvod krajského přeboru
v šachu patřil Krnovu
Ve sportovní hale na Janáčkově náměstí
byla 10. října zahájena pětidílná série krajského přeboru mládeže v šachu Grand Prix.
Na startovní listině se objevilo rekordních
155 účastníků a hráči šachového oddílu TJ
Lokomotiva Krnov se mezi nimi neztratili.
V kategorii dívek do 10 let obsadila 3. místo
Karolína Michalčáková a hned za ní se na
4. příčce umístila Alena Šťastná. Do druhé
elitní desítky šachistů Moravskoslezského
kraje se v silné konkurenci probojovali Vítek
Anděl, Jan Šlachta, Tomáš Novák, Petr Čech
a Patrik Zámarský. Nejmladším hráčem
celého turnaje byl rovněž Krnovan, teprve
šestiletý Matěj Jaššo. Jeho 2,5 body, které ve
svém prvním turnaji získal, jsou příslibem
do budoucna.
Krnovští boxeři sbírají
vítězství i cenné zkušenosti
Borci z Box Clubu Krnov se 10. října představili na dvou bitevních polích,
v Ostravě a dánském Vejle. V Ostravě se pod
taktovkou trenéra Karla Langera zúčastnili
Dne Bojovníků 17: Comeback, kde bojovali podle pravidel MMA. Kuba Moravčík
zde nastoupil ve svém prvním zápase proti
exotickému bojovníkovi Mohamedu Alim
Bessassinimu a tento duel vyhrál na body.
Svůj první zápas v MMA absolvoval i Tomáš
Nepožitek, který zvítězil nad domácím borcem Mikulášem Jakšem. Remízou pak skončil zápas Zdeny Pavlíka proti zkušenému
borci Radkovi Mitrengovi. Další duel probíhal paralelně v dánském Vejle, kde Box Club
Krnov a ČR reprezentoval Dominik Volek,
který svůj boj prohrál na body. Box Club
Krnov touto cestou děkuje nejen členům za
skvělou reprezentaci klubu, ale také sponzorům, jimiž jsou firmy Figura sport centrum, Apolmont a Info Detective Company,
a v neposlední řadě městu Krnov za pomoc,
bez níž by se sportovci nemohli těchto akcí
účastnit.
Mojmír Daňhel uspěl
na ČT Author Cupu
Vynikajícího úspěchu dosáhl na jubilejním 20. ročníku závodu horských kol
ČT Author Cup 2015, který se jel 10. října
v Josefově Dole v Jizerských horách, krnovský cyklista Mojmír Daňhel. V konkurenci
sta závodníků v kategorii Muži C (19551964) zajel čas 2:12:19,1 a obsadil výborné
3. místo. Celkově se závodu zúčastnilo 3500
mužů a žen.
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC – akční
dobrodružný. Pá 23.10.-Ne 25.10. (20.00).
ZTRACENI V MNICHOVĚ – komediální drama ČR. Pá 23.10.-Ne 25.10. (17.45).
PAN 2D, 3D – dobrodružný. So 24.10.-St 28.10.
(15.30).
WILSONOV – komedie ČR. Po 26.10.-St 28.10.
(17.45). PARANORMAL ACTIVITY: The Ghost
Dimension 2D, 3D – horor. Po 26.10.-St 28.10.
(20.00).
FAKJŮ PANE UČITELI 2 – komedie. Čt 29.10.
(17.30), Pá 30.10.-So 31.10. (20.00), Ne 1.11.
(17.30).
LOKALFILMIS – animovaná hudební komedie. Filmový klub. Čt 29.10. (20.00).
DOKONALÝ ŠÉF – drama. Pá 30.10.-So 31.10.
(17.30), Ne 1.11. (20.00).
MRKÁČEK BILL – animovaný. So 31.10.-Ne
1.11. (15.30).
Koncertní síň sv. Ducha
SLAVNOSTNÍ KONCERT ke dni vzniku
samostatného Československého státu – Po
26.10. (18.00).
NAJPONK TRIO - Monika Knoblochová
(cembalo), Najponk (klavír), Petr Dvorský
(kontrabas). Út 3.11. (19.00).
Městské divadlo
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE –
opereta. Út 10.11. (19.00).
VRAŽDA SEXEM - repríza mimořádně úspěšného představení v podání Lidového divadla
MIKS Krnov. St 25.11. (19.00).
Městské muzeum
www.muzeumkrnov.cz
Flemmichova vila, Hlubčická ul.
Výstavní prostory otevřeny Út-Ne 8.00-18.00
AKCE TĚLA – derniéra s besedou Po 26.10.
(17.00). Výstava potrvá do 1.11.
LIDÉ NA POUTI – fotografický projekt ostravského fotografa Dalibora Bednáře. Vernisáž Pá
6.11. (17.00), výstava potrvá do 6.12.
KOUZLO TEXTILU – výstava prací klubu patchworku v Krnově, do 1.11.
MALOVANÉ NEBE – lidová zbožnost ve výtvarném umění, do 15.11.
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
V sobotu 24. 10. má knihovna mimořádně zavřeno.
V týdnu od 26. 10. do 31. 10. 2015 oddělení pro
dospělé z důvodu malování uzavřeno!
TYTO SEM KNIEŽKY NAPSAL... – výstava
mapující literární dílo mistra Jana Husa.
SVČ Méďa
www.svcmeda.cz
PODZIMNÍ PRÁZDNINY – Boj o přežití. Čt
29.10.-Pá 30.10. (8.00-16.30).
MARCH KRNOVA – soutěž v holandském biliardu. Čt 29.10. (18.00-19.00).
Loutkářský soubor Krnováček
SVČ Méďa, Dobrovského ulice
KAŠPÁREK A JEŽIBABA – loutková pohádka.
Ne 25.10. (15.30).
Synagoga
www.krnovska-synagoga.cz
CHRÁM PÁNĚ – výstava fotografií, soch i filozofických textů Libora Hřivnáče. Přístupná
v návštěvní době.
Kofola Music Club
www.kofolamusicclub.cz
KATAPULT – Retro Tour 2015 Krnov. Pá
23.10. (20.00).
PINK FLOYD FOREVER – koncert s videoprojekcí. Út 27.10. (20.00).
DEPECHE MODE & 80´s party – So 31.10.
(20.00).
Bauerova kavárna
MARTIN DYTKO – ambientní jazzová kytara.
So 24.10. (20.00).
Sport
Informace o utkáních a dalších sportovních
akcích najdete na www.krnov.cz / turistika
a volný čas / sport.
Bazén
Pá 23.10.: 12.30-15.00, 17.00-21.00, So 24.10.:
9.00-21.00, Ne 25.10.: 8.00-17.00, Po 26.10.:
6.30-8.00, 12.30-16.00, 20.00-21.00, Út 27.10.:
12.30-16.00, 19.00-21.00, St 28.10.: 8.00-21.00,
Čt 29.10.: 8.00-16.00, 19.00-21.00, Pá 30.10.:
8.00-15.00, 17.00-21.00, So 31.10.: 9.00-21.00,
Ne 1.11.: 8.00-17.00. Informace na tel.: 554
614 494.
Sauna
Po: 10.00-16.00 (ženy), 16.00-20.00 (společná),
Út: 10.00-20.00 (muži), St: 10.00-20.00 (ženy),
Čt: 10.00-20.00 (muži), Pá: 10.00-20.00 (ženy),
So: 10.00-19.00 (společná), Ne: 10.00-17.00
(jen pro rodiny s dětmi a pro páry).
Zimní stadion - bruslení
www.krnov.cz/Turistika a volný čas/Sport
Pá 23.10.: 8.00-11.00, 11.15-14.00, 18.15-19.45,
So 24.10.: 6.00-7.30 (jen hokejky), 17.15-19.30,
Ne 25.10.: 10.15-11.45, 14.00-15.30, 18.0019.30, Po 26.10.: 8.00-11.00, 11.15-12.45,
13.00-14.30 (jen hokejky), 14.30-15.30. Út
27.10.: 8.00-11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30,
St 28.10.: 7.00-8.30 (jen hokejky), 13.30-15.00,
Čt 29.10.: 8.00-11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30
(jen hokejky), Pá 30.10.: 8.00-11.00, 11.1514.00, 18.15-19.45, So 31.10.: 6.00-7.30 (jen
hokejky), 14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.0019.30, Ne 1.11.: 10.15-11.45, 14.00-15.30,
18.00-19.30. Informace na tel.: 554 611 397.
 KRNOVSKÉ LISTY – čtrnáctideník  Vydavatel: Město Krnov  Šéfredaktor: ing. Dita Círová  Redakce: MěÚ Krnov, Hlavní nám. č. 1  webové stránky města: www.krnov.cz 
 e-mail Krnovských listů: [email protected]  Sazba a tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  Registrace: OkÚ Bruntál Br 18 

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení měřeníh|uku po realizaci ce|éstavby. Protihlukové stěny na mostníchobjektechjsou vždy uouii,ti příslušného objektu. mostního V rámci tohoto stavebníhopovo|eníjsou povoloványtyto protih|ukové stěny;...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy "Otok a zduření uzlin. Zanícené uzliny s infiltrací". Infiltrace patří k tomuto léku. Uzliny tvrdnou a tvrdnou. U vředů postupně tvrdne jejich baze. Na obnaženém povrchu těla tvrdne stěna. Když dít...

Více

Slovenské sympózium detoxikačnej mediciny podľa MUDr. J. Jonáša

Slovenské sympózium detoxikačnej mediciny podľa MUDr. J. Jonáša pozvolna měnily a na tento rozsah kancelář ztichla. Doktor, celý vyděšený, se bál podmínek byl přizpůsoben (adaptonejen o sebe, ale i o Lindu, případně o další ván). V průběhu posledních několiosob...

Více

RUSKO, ZAKAVKAZSKO A STŘEDNÍ ASIE

RUSKO, ZAKAVKAZSKO A STŘEDNÍ ASIE Důsledek ztrát za II. sv. války Nižší průměrná délka života mužů (60 let)

Více

Zpravodaj2004-3

Zpravodaj2004-3 Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150 - 200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít. Papír j...

Více