ROČENKA 2008 Annual Report 2008

Transkript

ROČENKA 2008 Annual Report 2008
ROČENKA 2008
Annual Report 2008
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ROČENKA 2008
Annual Report 2008
Praha 2009
Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.
©
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ISBN
978-80-86671-59-8
OBSAH
Úvod........................................................................................................................................... 3
I Základní charakteristiky ÚZEI.......................................................................................... 5
II Přehled výzkumných a odborných aktivit ÚZEI v roce 2008 ......................................... 7
II.1 Výzkumná činnost.......................................................................................................... 7
II.1.1 Národní projekty ................................................................................................... 7
II.1.2 Účast v řešení mezinárodních projektů ............................................................... 12
II.1.3 Odborný servis pro MZe (Tematické úkoly)........................................................ 20
II.2 Kontaktní pracoviště FADN ČR .................................................................................. 27
II.3 Poradenství a vzdělávání .............................................................................................. 28
II.3.1 Metodická a organizační činnost ve vzdělávání.................................................. 28
II.3.2 Činnost metodického a kontrolního orgánu poradenství .................................... 29
II.3.3 Vzdělávání a akreditace poradců, vzdělávání lektorů; informační podpora
poradenství .......................................................................................................... 30
II.3.4 Činnosti související se zajištěním opatření k rozvoji venkova ............................ 32
II.3.5 Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a poradenství .............................. 33
II.3.6 Multimediální a konferenční služby ................................................................... 34
II.3.7 Vydavatelství a odbyt .......................................................................................... 34
II.4 Zemědělská a potravinářská knihovna ......................................................................... 34
II.5 Vydavatelská činnost.................................................................................................... 42
II.5.1 Periodika ............................................................................................................. 42
II.5.2 Ostatní periodika................................................................................................. 43
II.5.3 Publikace vydané ÚZPI....................................................................................... 43
2.5.4 Webové stránky ZPK ........................................................................................... 46
II.6 Ostatní odborné aktivity ............................................................................................... 46
II.6.1 Software............................................................................................................... 46
II.6.2 Akce pořádané ústavem....................................................................................... 46
II.6.3 Členství v odborných společnostech, komisích a radách .................................... 48
II.6.4 Přednášková činnost ........................................................................................... 49
IIIVýběr z bibliografie publikační činnosti pracovníků..................................................... 54
Summary ................................................................................................................................. 62
1
2
ÚVOD
Následující „Ročenka 2008“ představuje činnost nově založeného „Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací“ (zkratka ÚZEI), kdy z rozhodnutí MZe došlo nejprve ke změně
názvu a pak s platností od 1. 7. 2008 ke sloučení bývalého „Výzkumného ústavu zemědělské
ekonomiky“ a „Ústavu zemědělských a potravinářských informací“ do ÚZEI.
V preambuli k návrhu na sloučení obou příspěvkových organizací je konstatováno, že
cílem je vytvořit vědecko-výzkumné, servisní a poradenské centrum plnící funkci
výzkumného pracoviště v oboru „Zemědělská ekonomika“, poskytující nezbytné servisní
služby podle potřeb státní správy a odpovědné za metodické řízení odborného poradenství.
Podle přijaté koncepce je sledován záměr propojit agrárně ekonomický výzkum bývalého
ekonomického pracoviště (VÚZE) s poradenskou činností organizovanou bývalým ÚZPI.
Očekává se, že výsledná struktura základních činností nového ústavu by měla být nositelem
synergických efektů plynoucích z úzké spolupráce mezi tvůrčími a informačními pracovníky
na straně jedné a pracovníky poradenské služby na straně druhé.
Je zřejmé, že založením Ústavu zemědělské ekonomiky a informací se podstatně
rozšířily pracovní aktivity nově vzniklého ústavu. Kromě tradiční výzkumné činnosti
a zabezpečení odborného servisu pro MZe a orgány státní správy se zásadně posílily
informační složky ústavu a prohloubila poradenská činnost. Výzkumné aktivity se soustředily
na řešení výzkumného záměru „Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti
zemědělství a venkova v podmínkách Evropského modelu zemědělství“, dále na řešení
výzkumných projektů v rámci Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) a na
spoluúčast při řešení deseti mezinárodních projektů realizovaných v soustavě 6. a 7.
Rámcového programu vědy a výzkumu.
Do činnosti nově vzniklého ústavu spadá provozování specializované zemědělské
knihovny se zabezpečením metodické činnosti a se zajišťováním webové informační služby
pro zemědělství a potravinářství. Ústav rovněž odpovídá za metodickou a organizační činnost
v rámci státního poradenství a resortního vzdělávání a daným činnostem poskytuje informační
podporu. Významné jsou rovněž vydavatelské služby, kdy na objednávku ať již zřizovatele či
ostatních zájemců o tyto služby tiskne ústav potřebné informace, vědecké a odborné časopisy
atp. Ústav dále plní funkci Kontaktního pracoviště „Zemědělské účetní datové sítě (FADN
CZ)“ pod metodickým vedením „Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj (DG
AGRI)“ a každoročně publikuje hospodářské výsledky z výběrového šetření cca 1600
podniků zařazených do této sítě.
Konkrétní úkoly ÚZEI byly nadále plněny jednak v rámci závazných tematických
úkolů, ale v nemalé míře i v souvislosti s operativními úkoly zadanými zřizovatelem.
Jmenovitě se v této souvislosti jednalo o:
− zpracování podkladů pro „Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2007“,
− monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD a WTO,
− využívání modelového aparátu pro vyhodnocení regionálních dopadů opatření SZP na
české zemědělství, např. na vývoj ekonomik vybraných agrárních komodit za období
po vstupu ČR do EU,
− zpracování analýz k ekonomické výkonnosti zemědělských podniků, k vývoji nákladů
a rentabilitě,
− návrhy k novému vymezení méně příznivých oblastí (LFA) a variantní výpočty sazeb
pro LFA,
− zpracování „Ročenky agrárního zahraničního obchodu“,
− přípravu podkladů souvisejících s českým předsednictvím v Radě EU,
3
− rozbor dopadů jednotlivých opatření v rámci přijatého „Programu rozvoje venkova“,
− analýzy nových přístupů k implementaci agroenvironmentálních opatření aj.
V rámci nově vzniklé organizace ústav zabezpečuje provoz specializované Zemědělské
a potravinářské knihovny podle § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a v rámci této činnosti získává,
zpracovává, uchovává a zpřístupňuje odbornou literaturu. ÚZEI dále zajišťuje přístupnost,
obsluhu a údržbu vybraných datových souborů veřejné části státního informačního systému
v gesci Ministerstva zemědělství. Ústav je odpovědný za transfer odborných zemědělských
a potravinářských informací, zabezpečuje účelovou vydavatelskou a nakladatelskou činnost,
dále služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související
včetně služeb polygrafických. Významná je činnost kontrolního a metodického orgánu
poradenství, správy a vedení Registru poradců. Implementace strategie celoživotního učení
v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného vzdělávání
a vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu je další pracovní náplní ÚZEI.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem pracovníkům z oblasti vědy, politiky,
zájmových organizací a ostatních institucí, kteří práci ústavu odborně podpořili. Rovněž tak
bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům, kteří museli zvládat nelehké úkoly související
s integrací dvou příspěvkových organizací do jedné instituce.
Je zřejmé, že období jednoho roku, po které ústav funguje pod novým názvem, je
nedostačující k reálnému zhodnocení, zda se podařilo úspěšně navázat na činnosti dvou
předchozích ústavů a realizovat předpokládané synergické efekty. V každém případě však
nechybí vůle velké většiny pracovníků ÚZEI přispět k naplnění cílů, jež byly vytýčeny nové
organizaci.
Ing. Václav Bašek, CSc.
ředitel
4
I
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací je v souladu se zřizovací listinou Ministerstva
zemědělství (dále jen MZe) čj. 16102/2008 -10000 ze dne 25. 4. 2008 státní příspěvkovou
organizací, oprávněnou užívat zkrácený název ve tvaru ÚZEI a ekvivalent svého názvu
v jazyce anglickém ve tvaru Institute of Agriculture Economics and Information, se zkratkou
ve tvaru IAEI.
Základním účelem ÚZEI je odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických
problémů zemědělské ekonomiky k výzkumným účelům a zabezpečení komplexního
odborného servisu pro MZe a jiné orgány státní správy, zajišťování funkce informačního
a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované
zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací, zajišťování provozu
Zemědělské účetní datové sítě FADN (sítě testovacích podniků) v České republice
a vykonávání funkce Kontaktního pracoviště FADN (Liaison Agency FADN) za ČR ve
vztahu k EU, které vyplývají z Nařízení Rady 79/65/EEC.
Podrobnější výčet oblastí, v nichž ÚZEI plní úkoly v hlavní a jiné činnosti, je uveden ve
zřizovací listině MZe čj. 16102/2008 -10000 ze dne 25. 4. 2008.
Sídlo:
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 – Vinohrady.
Telefon:
předvolba
ústředna
227 010 – linka
222 000 111
Identifikační číslo:
IČ: 00027251
DIČ: CZ00027251
Organizační struktura
Organizační uspořádání ústavu je třístupňové, ÚZEI se člení na úseky, odbory
a oddělení (viz následující schéma).
5
Organizační struktura ÚZEI (stav leden 2009)
6
II
PŘEHLED VÝZKUMNÝCH A ODBORNÝCH AKTIVIT ÚZEI
V ROCE 2008
II.1 Výzkumná činnost
II.1.1 Národní projekty
Výzkumný záměr:
Číslo projektu:
Název projektu:
Odpovědný řešitel:
Spoluřešitelé:
MZe0002725101
Analýza a vyhodnocení možnosti trvalé udržitelnosti
zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského
modelu zemědělství
RNDr. Ivan Foltýn, CSc.
Kolektiv pracovníků ÚZEI, externí spolupracovníci
Stručná charakteristika dosažených výsledků v roce 2008:
Hlavním cílem výzkumu je analyzovat a vyhodnocovat možnosti trvale udržitelného
rozvoje konkurenceschopného zemědělství s jeho produkčními i mimoprodukčními funkcemi
a životaschopného venkova v různých regionech ČR v podmínkách SZP tak, aby bylo možné
udržovat, příp. zvyšovat kvalitu života zemědělské a venkovské populace za relativně
srovnatelných podmínek s ostatními populačními skupinami ČR.
Řešení VZ zahrnuje 5 směrů:
S1 - makroekonomické problémy fungování agrárního sektoru ČR v EU;
S2 - agroenvironmentální problémy ČR v kontextu EU;
S3 - regionální specifika zemědělství a venkova v ČR v porovnání s regiony EU;
S4 - informační zabezpečení ekonomických a sociálních aspektů za oblast zemědělství
a venkova v ČR v komparaci s ostatními zeměmi EU;
S5 - možnosti udržování, resp. zvyšování kvality života zemědělské a vesnické populace
v přijatelných relacích k ostatním složkám obyvatelstva ČR.
Výsledky dosažené v jednotlivých oblastech:
Oblast S1:
− Byly vypočteny dopady agrární politiky na ekonomiku vybraných zemědělských komodit
v období 2002-2006, tj. před a po vstupu ČR do EU a kvantifikovány prostřednictvím
ukazatelů rentability bez podpor (R-S) a rentability s podporami (R+S) v členění podle
výrobních oblastí (kukuřičná, řepařská, bramborářská, bramborářsko-ovesná a horská)
a za ČR celkem.
− Zpracována analýza nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka za rok 2007,
provedena analýza ekonomiky výroby mléka zemědělských podniků podle dosažené
průměrné dojivosti na krávu a rok v podniku na bázi expertního šetření ÚZEI.
− Model AENVI-2 pro projekce dopadů agrární politiky do ekonomiky vybraných
zemědělských komodit do roku 2013.
− Informační studie o vývoji obilovin a cukrovky v ČR za období 2000-2007 vč. porovnání
vývoje vybraných ekonomických charakteristik v EU a ve světě.
7
− Analýza vlivu sociálně ekonomických faktorů na spotřebu potravin za období 2000-2007,
analyzovány nejdůležitější změny potravinové poptávky za uvedené období.
− Predikce vývoje základních ukazatelů potravinářských výrobních oborů a za potravinářské
odvětví celkem do roku 2013 a porovnány s predikcemi z roku 2007.
Oblast S2:
− Model AENVI-2, byl vyvinut s cílem simulovat ekonomické a agroenvironmentální
dopady zemědělské činnosti do životního prostředí prostřednictvím vybraných
zemědělských komodit na základě předpokládaných 3 možných typů chování
zemědělských producentů, a to standardního chování (průměrná intenzita výroby),
agroenvironmentálního chování (snížená intenzita výroby) a ekonomického chování
(zvýšená intenzita výroby). Model AENVI-2 simuluje dopady chování zemědělců za
podmínek aplikace uvažovaných možných variant agrární politiky na jejich ekonomiku
a současně na bilance živin NPK v půdě, související s uvažovanou intenzitou výroby.
− Byla vytvořena metodika pro nové vymezování méně příznivých oblastí (LFA) s ohledem
na obecná kritéria LFA v různých zemích a cíle, pro něž jsou LFA definovány, např.
podpora příjmů zemědělců v oblastech s nižším ekonomickým potenciálem zemědělských
komodit.
− Pro potřeby porovnání významných aplikací zemědělství pro nepotravinářské užití byla
zpracována informační studie o aktuálních i perspektivních otázkách využití biopaliv
v Brazílii (citace viz kap. II.5.5). Brazilské zkušenosti a technologie s vazbou na
zemědělskou produkci jsou inspirativní pro zemědělské producenty v ČR i EU (výstup
V5).
Oblast S3:
− Problematika regionálních specifik ekonomické efektivnosti zemědělství byla v roce 2008
řešena zejména s ohledem na rozdílnou ekonomiku komodit v různých výrobních
oblastech. Výsledky řešení byly promítnuty do hodnocení ekonomických efektů
v rozdílných přírodních podmínkách ČR (výstupV1 a V2).
Oblast S4:
− Informační zabezpečení ekonomických aspektů zemědělství bylo řešeno zejména
prostřednictvím vyvíjení speciálních metodologických a matematicko-modelových
aparátů, umožňujících výpočet kvantifikovaných dopadů agrární politiky do oblasti
zemědělství i vybraných aspektů rozvoje venkova.
Oblast S5:
− Problematice zvyšování a udržování kvality života zemědělské a vesnické populace byla
věnována pozornost při analýzách a zvolených metodologických hlediscích zpracování
výstupu V4, kde řešení vyústilo v kombinaci výsledků expertních šetření (forma
dotazníků) a faktografických údajů o ekonomických, sociálních a agroenvironmentálních
aspektech života ve venkovském prostoru.
V období řešení výzkumného záměru (2004 – 2008) bylo zpracováno 10 samostatných
výzkumných problémů (označovaných jako výstupy), které pokrývají celou problematiku VZ
charakterizovanou oblastmi S1 – S5.
Výstup 1:
Výstup 2:
Model AENVI-2 pro simulace ekonomického a agroenvironmentálního
chování farmářů do roku 2013 (bude publikováno v řadě výzkumných studií
ÚZEI a nabídnuto jako metodika pro MZe);
Dopady agrární politiky na vybrané zemědělské komodity před a po vstupu ČR
8
Výstup 3:
Výstup 4:
Výstup 5:
Výstup 6:
Výstup 7:
Výstup 8:
Výstup 9:
Výstup 10:
do EU (výzkumná studie ÚZEI a uznaná metodika pro MZe – v tisku);
Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka za rok 2007 (interní
studie ÚZEI);
Metodologie modelování rozvoje venkova (interní studie ÚZEI – bude
publikována jako výzkumná studie ÚZEI a nabídnuto jako metodika pro MZe)
Problematika biopaliv v Brazílii (Informační studie:ÚZEI);
Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin (výzkumná studie
ÚZEI – ve stadiu přípravy k tisku);
Predikce vývoje základních ukazatelů potravinářských výrobních oborů (15.1
až 15.9) a sektoru výroby potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ 15) do
roku 2013;
Metodika stanovení méně příznivých oblastí (LFA) (uplatněná metodika pro
MZe);
Situace v obilovinách ve světě, v EU a v ČR (interní studie ÚZEI – připravena
k publikování jako informační studie ÚZEI);
Vývoj komodity cukrová řepa – cukr (interní studie ÚZEI).
¨
Granty:
Číslo projektu:
Název projektu:
Odpovědný řešitel:
Spoluřešitelé:
NAZV IR56016
Optimalizace činností pozemkových úřadů v ČR ve vztahu
k využívání komplexních pozemkových úprav k uchování
krajinných funkcí
Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
Ing. Marie Trantinová
Ing. Tomáš Hlavsa
Ing. Jakub Kučera
Michala Míčová
Stručná charakteristika dosažených výsledků v roce 2008:
Cílem řešení projektu v roce 2008 bylo navrhnout účinnější a operativnější organizační
a řídící soustavu pro zvládání stále náročnějších úkolů pozemkových úřadů. Dále ve vztahu
k realizaci komplexních pozemkových úprav a jejich úloze pro uchování krajinných funkcí
definovat krajinné prvky z pohledu krajinné ekologie a vypracovat přehled metod jejich
oceňování na zemědělské půdě. Záměrem návrhu je postupně vytvářet organizační a řídící
předpoklady pro vznik přesně definovaných struktur odpovědných za řešení úkolů spojených
s venkovem a venkovskou krajinou. Návrhy respektují princip důsledného oddělování
správních činností od prováděcích, což eliminuje kolizi střetu zájmů. Respektování takového
přístupu pozitivně ovlivní rovněž pokračování realizace komplexních pozemkových úprav.
9
Číslo projektu:
Název projektu:
Odpovědný řešitel:
Spoluřešitelské organizace:
Spoluřešitelé (ÚZEI):
NAZV QH72257
Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách
ochrany životního prostředí
Ing. Václav Voltr, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. , Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Agrotest fyto, s. r. o,
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o., Česká zemědělská
univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně
Ing. Jakub Kučera
RNDr. Pavel Froněk, CSc.
Michala Míčová
Stručná charakteristika dosažených výsledků v roce 2008:
V roce 2008 byl projekt zaměřen na analýzu dosažených výsledků za předcházející
období, na zpracování návrhu variant hodnocení zemědělského půdního fondu, sledování
výnosů a nákladů na technologické operace s vazbou na půdně - klimatické podmínky,
zjišťování charakteristik půdy na vybraných pozemcích zemědělských podniků, vyhodnocení
stavu porostů na vybraných plochách, hodnocení trvalých travních porostů na vybraných
půdních blocích a vyhodnocení vlivu agrotechnických postupů na změnu vybraných
parametrů kvality/zdraví půdy. Výsledky projektu směřují k objektivizaci vztahů mezi půdněklimatickými podmínkami na základě rozboru výnosů a nákladů včetně posouzení vztahu
hospodaření a kvality zemědělského půdního fondu. Půdní podmínky jsou stanoveny na
základě vyhodnocení komplexního průzkumu půd ve vybraných lokalitách, jsou odebrány
směsné půdní vzorky z pozemků produkční databáze a je provedeno šetření
penetrometrických odporů na vybraných lokalitách. Na všech lokalitách je sledován výnos
plodiny spolu s intenzifikačními faktory a ve vybraných půdních podmínkách jsou detailně
sledovány náklady na výrobu plodiny. Dále je vyhodnocován pohyb zemědělské techniky
pomocí GPS s možností vyhodnocení spotřeby paliva a výkonnosti soupravy v závislosti na
půdních podmínkách. Pro vyhodnocení vlivu svažitosti, expozice, hloubky půdy a kamenitosti
podle BPEJ na výnos bylo provedeno letecké snímkování pozemků. Porosty zařazené do
produkční databáze pro vyhodnocení výnosů (cca 500 pozemků) jsou monitorovány
odborníky pro posouzení stavu porostu před sklizní.
Číslo projektu:
Název projektu:
Odpovědný řešitel:
Spoluřešitelé:
NAZV QH 72203
Návrh podpory vhodných zemědělských technologií
a stanovení identifikátorů pro posouzení ekologických
a retenčních funkcí krajiny
Ing. Marie Trantinová
Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský CSc. (VUT FAST Brno)
Ing. Jana Podhrázská (VÚMOP Praha)
Stručná charakteristika dosažených výsledků v roce 2008:
Projekt byl zaměřen na výběr půdoochranných opatření jako je minimalizační technologie
zpracování půdy, aplikace pomocné půdní látky PRP SOL a vyloučení erozně nebezpečných
plodin na svažitých půdách. Sledován byl jejich dopad na hydro-fyzikální vlastnosti půdy
10
a infiltrační schopnost půdy a také ekonomická efektivnost těchto opatření v praxi.
Experimentální plochy na 5 lokalitách a míra erozního ohrožení byla testována na vybraných
odtokových liniích, které byly určeny s využitím mapových podkladů tak, aby
charakterizovaly míru erozního ohrožení dané lokality. Bylo zahájeno dotazníkové šetření
v zemědělské praxi, výběr zemědělských subjektů byl proveden na základě výběrového filtru
s kriteriem nadlimitního erozního ohrožení (více než 15 % orné půdy) a při celkové výměře
zemědělské půdy nad 100 ha.
Číslo projektu:
Název projektu:
Odpovědný řešitel:
Spoluřešitelé:
NAZV QH 71016
Ekonomický systém hodnocení výkonnosti zemědělských
podniků respektující principy trvalé udržitelnosti
hospodaření s přírodními zdroji
Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.
Jarmila Curtiss, Michal Fischer, Jaroslav Humpál, Tomáš
Medonos, Alice Picková, Jindřich Špička, Václav Vilhelm
Stručná charakteristika dosažených výsledků v roce 2008:
Výchozími cíly projektu jsou: definovat ekonomickou efektivnost na vybrané úrovni
sledování, identifikovat její variabilitu a stanovit příčiny této variability; určit, v jakém vztahu
jsou ekonomická a energetická efektivnost a nalézt „bod optima“ mezi sledovanými ukazateli,
zkonstruovat nástroj pro kalkulaci optimální výrobní struktury na vybrané úrovni sledování a
stanovit duální ceny energetických zdrojů. Celý koncept spočívá na 3 hlavních pilířích:
1) PLANETE – nástroj pro analýzu a vyhodnocení energetických toků na úrovni komodity
(podniku); 2) konstrukce a specifikace modelu energetické efektivnosti s využitím konceptu
materiální rovnováhy; 3) sestrojení optimalizačního modelu a výpočet duálních cen zdrojů
jako nástroj pro rozhodování o alokaci omezených zdrojů.
V rámci projektu bylo realizováno výběrové šetření mezi zemědělskými podniky. Pro
zpracování získaných údajů byl adaptován nástroj PLANETE tak, aby odpovídal podmínkám
ČR a zároveň požadavkům pro naplnění návazného modelu. V návaznosti na tuto adaptaci
a po provedené literární rešerši týkající se výzkumu energetických toků v zemědělství byla
připravena metodika odhadu energetické efektivnosti s využitím konceptu, který představili
Coelli a kol. (2007). Konkrétní specifikace modelu, jeho naplnění, odhad a interpretace je
úkolem pro rok 2009. Další aktivita spočívala v konstrukci modelu pro optimalizační úlohy
při výrobním programování, které s využitím kalkulace duálních cen umožní oceňovat vstupy
do výroby na základě duální (inverzní) kalkulace (cen výrobků). Přístup je zejména
využitelný v souvislosti s oceňováním energetických zdrojů při jejich různé výtěžnosti ve
výrobě. K tomuto účelu byl sestrojen model pro hledání optimálního využití energetických
zdrojů při produkci zemědělských komodit pro výrobu biopaliv při různých cílových
(optimalizačních) funkcích. Z výsledků mj. vyplývá, že za daných projektovaných podmínek
by bylo možné při optimalizaci produkce zvýšit čistou energetickou bilanci při výrobě
vybraných zemědělských komodit a následném zpracování na biopaliva o 8 % při srovnatelně
nižším poklesu zisku (1%) u producentů.
Číslo projektu:
Název projektu:
Odpovědný řešitel:
SP/2d3/155/08
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných
agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu
přírody a krajiny
Ing. Jaroslav Pražan
11
Spoluřešitelé:
Ing. Pavla Wollmuthová, Ing. Andrea Hrabalová,
Ing. Pavel Kapler, PhD., Ing. Ivana Darmovzalová
Stručná charakteristika dosažených výsledků v roce 2008:
Projekt se zaměřuje na problematiku současného ekologického zemědělství a na
vybraná agroenvironmentální opatření. Cílem je zkvalitnit systém a posílit přínosy daných
agroenvi opatření z hlediska ochrany přírody a krajiny, zejména na ekologických farmách.
Projekt se ve své experimentální i aplikační části zaměřuje na návrhy změn způsobů
hospodaření v ekologickém zemědělství a zdokonalení vybraných agroenvironmentálních
opatření prospěšných pro ochranu přírody a krajiny. Očekává se, že z těchto opatření budou
profitovat i ekologičtí zemědělci. Ukazuje se, že v rámci Společné zemědělské politiky EU
budou v budoucnu podporována pouze opatření prokazatelně ovlivňující životní prostředí.
Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště v chráněných
oblastech.
Ve spolupráci s Bioinstitutem o. p. s., Univerzitou Palackého v Olomouci
a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, budou zkoumány příčinné vazby mezi
hospodařením na půdě a jeho důsledky na biodiversitu (u rostlin a živočichů), vyhodnoceny
způsoby hospodaření na vybraných farmách a následně navrženy změny v hospodaření
a v agroenvironmentálních opatřeních. Výzkum se bude opírat o detailní analýzu na cíleně
vybraném vzorku farem.
V roce 2008 byla rozpracována metodika pro jednotlivé části projektu, vybrány farmy
do výběrového šetření, byly uskutečněny návštěvy farem s cílem vyhodnotit stávající způsoby
hospodaření a také předběžně posoudit stav biotopů, které se na farmách nacházejí.
II.1.2 Účast v řešení mezinárodních projektů
ÚZEI se spolupodílel na řešení následujících mezinárodních projektů 6. a 7. Rámcového
programu vědy a výzkumu EU.
SEAMLESS - System for Environmental and Agricultural Modelling; Linking
European Science and Society
(SEAMLESS - Systém modelování životního prostředí a zemědělství; v návaznosti na
Evropskou vědu a společnost)
ID projektu: GOCE Contract No. 010036
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 6. rámcový program,
(Integrating and strengthening the ERA - Integrated project)
Doba řešení:
začátek: leden 2005, konec: březen 2009
Nositel projektu:
Koordinátor - Dr. Martin van Ittersum - Wageningen University, Costweg 50,
Wageningen, 6700 HB, Nizozemsko
Spolunositel:
Institute of Landscape Ecology ČR, ÚZEI ČR, Danish Centre for Forest,
Landscape and Planning Dánsko, Cemagref Francie, CIRAD Francie,
IAMM Francie, INRA Francie, National University of Ireland, Galway Irsko,
Agricultural Research Council Itálie, Joint Research Centre Itálie,
Institut d'Economie Rurale Mali, Humboldt University of Berlin Německo,
University of Bonn Německo, ZALF Německo, Alterra Nizozemsko,
12
LEI Nizozemsko, Plant Research International Nizozemsko,
Wageningen University Nizozemsko,
Norwegian University of Life Sciences Norsko,
Warsaw Agricultural University Polsko, University of Évora Portugalsko,
LUCSUS, Lund University Švédsko, Lund University Education AB Švédsko,
AntOptima Švýcarsko, IDSIA-SUPSI Švýcarsko, University of Vermont USA,
Centre for Rural Economy, University of Newcastle V. Británie,
School of Geosciences, University of Edinburgh V. Británie,
University of Aberdeen V. Británie
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Václav Voltr, CSc.
Další řešitelé: Ing. Jiří Hejkrlík, Ing. Ladislav Jelínek, PhD. Ing. Tomáš
Medonos, PhD., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Mgr. Zdenka Cihelková
Cílem projektu je vývoj integrovaného a operativního rámce soustavy modelů. Tento
rámec může být využit pro sledování dopadu alternativní zemědělské a environmentální
politiky na trvale udržitelný rozvoj v Evropě. Projekt SEAMLESS vyvíjí integrovaný
pracovní rámec s názvem SEAMLESS-IF. Tento nástroj bude obsahovat modely simulující
dopady na životní prostředí a ekonomiku, vliv zemědělství na trvale udržitelný rozvoj včetně
sociálních dopadů. Integrovaný rámec předpokládá zpracování odpovídajících indikátorů,
nástrojů a databází a tvorbu softwarové architektury.
Aktivity v roce 2008:
Zpracování podkladů k ekonomickým indikátorům pro prototyp 3 SEAMLESS-IF.
Aktualizace popisných informací. Kompletace nových ekonomických indikátorů – návrh
kapitálových indikátorů. Zpracování vzájemných vazeb mezi indikátory.
Website projektu:
http://www.seamless-ip.org
ORGAP - European Action Plan of Organic Food and Farming - Specific Support
Action Project (SSA), Priority 8.1 - Policy Oriented Research (SSP)
(ORGAP - Evropský akční plán ekologického zemědělství a potravin)
ID projektu: Contract No. 6591
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 6. rámcový program
Doba řešení:
začátek: květen 2005, konec: duben 2008
Nositel projektu:
Koordinátor - Dr. Otto Schmid, FiBL Švýcarsko, Forschungsinstitut für
Biologischen Landbau, Postfach 5070 Frick
Spolunositel:
UWA V. Británie, UHO Německo, UPMA Itálie, USD Dánsko, IFOAM Belgie,
ISD Slovinsko, ÚZEI ČR, LEI Nizozemsko, SEAE Španělsko
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Pavla Wollmuthová
Další řešitelé: Ing. Kamila Koutná, Ing. Tomáš Zídek, Mgr. Zlatica Novotná,
Cílem projektu je na základě vědeckých poznatků podpořit implementaci Evropského
akčního plánu pro ekologické potravinářství a zemědělství. Základem pro rozvoj
integrovaného hodnotícího nástroje k ocenění dlouhodobých a krátkodobých efektů
z implementace Evropského akčního plánu pro ekologické potravinářství a zemědělství je
soubor vhodných indikátorů.
13
Aktivity v roce 2008:
Vzhledem k termínu ukončení projektu byly práce soustředěny na dokončování
jednotlivých zpráv o řešení. ÚZEI nebyl vedoucím žádné z částí projektu, proto práce
spočívala především ve verifikaci těchto zpráv a v administrativní agendě související
s uzavřením projektu.
Website projektu:
http://www.orgap.org
TERA - Territorial Aspects of Enterprise Development in Remote Rural Areas
(TERA - Teritoriální aspekty rozvoje podnikání v odlehlých venkovských oblastech)
ID projektu: Contract No. 006469
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 6. rámcový program,
Specificky zaměřený výzkumný projekt, STREP,
Priority 8 - Scientific Support to Policies
Doba řešení:
začátek: červenec 2005, konec: červen 2008
Nositel projektu:
Koordinátor - Prof. Anna Soci - UNIBO ALMA MATER STUDIORUM
University of Bologna, Department of Economics (DSE), Strada Maggiore 45,
40125 Bologna, Itálie
Spolunositel:
University Court of The University of Aberdeen V. Británie,
University of Helsinky Finsko, University of Patras Řecko,
Latvian state Institute of Agrarian Economics Lotyšsko, ÚZEI ČR
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Zuzana Bednaříková
Další řešitelé: Ing. Zdeněk Trávníček, CSc., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.,
Ing. et Ing. František Nohel
Cílem projektu bylo identifikovat a analyzovat hlavní ekonomické faktory, ovlivňující
vznik a udržení podnikání v periferních venkovských oblastech v Evropě a určení velikosti
jejich vlivu. Bylo zhodnoceno, do jaké míry přihlížejí nedávné a současné politiky rozvoje EU
a národní a regionální rozvojové plány a programy k těmto faktorům. Specifikace nových
opatření pro rozvoj odlehlých venkovských oblastí.
Aktivity v roce 2008:
WP 7: Analýza významu zohlednění nebo zanedbání územních aspektů ve strukturálních
rozvojových politikách. Návrh doporučení, která povedou k lépe cílenému rámci politik
zaměřených na rozvoj odlehlých venkovských oblastí.
Website projektu:
http://www2.dse.unibo.it/tera
AG-MEMOD 2020 - Agricultural Member states Modelling for the EU and Eastern
European Countries
(AG-MEMOD 2020 - Modelování zemědělství členských zemí pro EU a východoevropské
země)
ID projektu: Contract No. 2005-021543
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 6. rámcový program,
Specific Targeted Research Project
14
Doba řešení:
začátek: leden 2006, konec: prosinec 2008
Nositel projektu:
Koordinátor - INRA Institut National de la Recherche Agronomique, Francie
Spolunositel:
BOKU Rakousko, UCL Belgie, IEAB Bulharsko, ÚZEI ČR, FOI Dánsko,
ERIA Estonsko, MTT Finsko, FAL Německo, KNUA Řecko, CUB Maďarsko,
RERC Teagasc Irsko, UNIVPM Itálie, LSIAE Lotyšsko, LAEI Litva,
LEI Nizozemsko, UNL Portugalsko, SAU Slovensko, LJUB Slovinsko,
CITA Španělsko, QUB V. Británie, IEARO Rumunsko, IE WSE Polsko,
FAPRI-Missouri USA (poradci)
Odpovědný pracovník ÚZEI:
RNDr. Ivan Foltýn, CSc.
Další řešitelé: Ing. Jan Kubát, Ing. Josef Křišťan, Ing. Petr Kopeček, Ph.D.,
Ing. Ida Zedníčková
Projekt navázal na projekt AG-MEMOD CEEC. Cílem projektu bylo modelování
očekávaných reakcí zemědělství jednotlivých států EU na SZP. Každá partnerská země
definovala a odhadla parametry svého národního modelu, který byl vytvářen podle závazných
společných pravidel. Odhadnuté a verifikované národní modely byly zakomponovány do
modelu států EU 15 a do modelu EU 27.
Aktivity v roce 2008:
Do evropského kompozitního modelu EU 27 byl v rámci WP 6 zahrnut český model
a vytvořeny a následně verifikovány projekce různých politických scénářů. V rámci WP 7
byly zpracovány výsledky simulací různých politik s výhledem do roku 2020.
Website projektu:
http://www.tnet.teagasc.ie/agmemod
MACE - Modern Agriculture in Central and Eastern Europe: Tools for the Analysis
and Management of Rural Change
(MACE - Moderní zemědělství ve střední a východní Evropě: Nástroje pro analýzu a řízení
změn venkova)
ID projektu: Contract No. MSCF-CT-2005-029522
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 6. rámcový program, Marie Curie Conferences
and Training Courses, Specific research and technological development
programme "Structuring the ERA"
Doba řešení celkem:
začátek: duben 2006, konec: březen 2010
Nositel projektu:
Koordinátor - IAMO Halle - Institute of Agriculture Development in Central
and Eastern Europe, Německo
Spolunositel:
IAMO Německo, ÚZEI ČR, WU Polsko, CUB Maďarsko, SUA Slovensko,
BTUC Německo, ATB Německo, IAE Bulharsko, IAE Rumunsko,
RSAU Rusko, ATSAF Universität Hohenheim Stuttgart Německo
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Václav Bašek, CSc..
Další řešitelé: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Mgr. Zdena Cihelková
15
Cílem projektu je zvýšit analytickou kapacitu zemědělského výzkumu a podílet se
na řízení procesu modernizace zemědělství. Projekt nabízí řadu konferencí, letních škol
a školení na téma moderního zemědělství v CEE a zahrnuje partnery z Bulharska, České
republiky, SRN, Maďarska, Polska Rumunska, Ruska a Slovenska.
Aktivity v roce 2008:
Konference "Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers" 16.-17.
01. 2008, Berlín, Německo.
Letní škola "Agricultural Policy Analysis" 23.07.-01.08.2008, Varšava, Polsko.
Školení I "Basic Issues in Economic and Farm Management Advisory Work" 22.09.26. 09. 2008, Moskva, Rusko.
Školení II "Institutional Analysis Workshop - Applying Theories and Practicing
Methodologies" 17. 11. - 21. 11. 2008, Nitra, Slovensko.
Website projektu:
http://mace-events.org/mace/mace.html
AGRI - Review of rural development instruments
(Posouzení nástrojů politiky na rozvoj venkova)
ID projektu: DG Agri project 2006-G4-10
Zadavatel:
DG Agriculture of European Comission
Doba řešení:
začátek: leden 2007, konec: květen 2008
Nositel projektu:
Koordinátor: Dr Janet Dwyer, Countryside and Community Research Institute,
CCRI, University of Gloucestershire, United Kingdom
Spolunositel: INEA Itálie, ÚZEI ČR, IEEP Velká Británie, IfLS Německo
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Marie Trantinová
Studie analyzující nástroje politiky pro rozvoj venkova s ohledem na cíle a priority
definované v novém Nařízení rozvoje venkova a ve strategických pokynech EU. Výsledky
studie tvoří bázi pro interní i veřejnou diskusi o budoucí politice rozvoje venkova v Evropě
a jsou určeny pro Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK.
Aktivity v roce 2008:
Hodnocení nástrojů vhodných pro rozvoj venkova, doporučení na základě expertíz,
seminář expertů. Závěrečná souhrnná zpráva.
Website projektu:
http://www.ifls.de/content/en_projects.php
AGRIGRID - Methodological grids for payment calculations in rural development
measures in the EU
(AGRIGRID - Metodologický rámec pro kalkulaci plateb v rámci opatření pro rozvoj venkova
v EU)
ID projektu: SSPE-CT-2006-044403
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 6. rámcový program, Specific research
and technological development programme
"Structuring the ERA"
16
Doba řešení celkem:
začátek: leden 2007, konec: prosinec 2008
Nositel projektu:
Koordinátor: Dr. Gerald Schwarz, Macaulay Institute, Craigiebuckler, Aberdeen,
AB15 8QH, V. Británie
Spolunositel:
FAL Německo, AUA Řecko, ÚZEI ČR, LAEI Litva, MTT Finsko, INEA Itálie
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Andrea Hrabalová
Další řešitelé: Ing. Pavla Wollmuthová
Projekt měl za cíl vytvořit metodologický nástroj pro kalkulaci plateb určených
pro rozvoj venkova podle navržených opatřeních v členských státech EU. Projekt pokrývá
reprezentativní vzorek regionálních případových studií ve vybraných zemích (Skotsko,
Německo, Finsko, Litva, ČR, Itálie a Řecko).
Vytváření metodologického rámce „gridu“ bylo zaměřeno na agroenvironmentální
opatření, kompenzační platby, LFA, platby v rámci Natura 2000, lesnická opatření a platby na
podporu welfare zvířat v rámci osy 2 a dodržování norem založených na právních předpisech
Společenství v rámci osy 1 Nařízení Rady č. 1698/2005.
Aktivity v roce 2008:
ÚZEI byl odpovědný za vytvoření gridu pro platby v rámci Natury 2000, kdy byl nejprve
základní rámec přizpůsoben národním podmínkám, následně upraven podmínkám ostatních
zemí a nakonec využit ke kalkulacím. Výsledky a zjištěné problémy byly prezentovány jak na
projektovém setkání, tak zástupcům vládních agentur.
Website projektu:
http://www.macaulay.ac.uk/agrigrid/index.html
RuDI - Assessing the impact of rural development policies (including Leader)
(RuDI – Hodnocení účinků politiky rozvoje venkova(včetně programu Leader)
ID projektu: FP7-KBBE-2007-1-4-11-213034
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 7. rámcový program
Doba řešení celkem:
začátek: únor 2008, konec: červenec 2010
Nositel projektu:
Koordinátor: Dr. Karlheinz Knickel, IfLS Institute for Rural Development
Research at the J. W. Goethe-University, Frankfurt/Main, Německo
Spolunositel:
CCRU Velká Británie, INEA Itálie, WU-RSG Nizozemsko, AUTH Řecko,
BABF Rakousko, LJUB Slovinsko, NORDREGIO Švédsko, CEET Estonsko,
ÚZEI ČR
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Jaroslav Pražan
Další řešitelé: Ing. Zuzana Bednaříková, Ing. Andrea Hrabalová,
Ing. Pavla Wollmuthová, Ing. Petr Maur, Ing. Pavel Kapler, Ph.D.
Cílem projektu je hodnocení politiky rozvoje venkova a její implementace. Dále se jedná
o hodnocení dopadů jednotlivých politik na základě řady kvantitativních a kvalitativních
přístupů v kontextu s cíli a prioritami definovanými v EAFRD a v Evropských strategických
17
pokynech.
Aktivity v roce 2008:
WP 1: Priority v rozvoji venkova. WP 2: Příprava politik zaměřených na rozvoj venkova.
WP 3: Implementace a kontrola politik rozvoje venkova. WP 4: Analýza výdajů politik
rozvoje venkova. WP 5: Porovnání výdajů a priorit.
AgriPolicy – Enlargement Network for Agripolicy Analysis Priority
(Rozšíření sítě pro priority analýz zemědělské politiky)
ID projektu: FP7-KBBE-2007-1-211760
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 7. rámcový program
Doba řešení celkem:
začátek: červen 2008, konec: květen 2010
Nositel projektu:
Koordinátor: Olivier Chartier, Euroquality, 8, rue de L'Isly, 75008 Paris, Francie
Spolunositel:
EXT Velká Británie, IAMO Německo, LEI Nizozemsko, UoP Bulharsko,
ÚZEI ČR, EMU Estonsko, CUB Maďarsko, LVAEI Lotyšsko, LAEI Litevsko,
IERGZ Polsko, UBB Rumunsko, KIS Slovinsko, CUK Turecko, FAS Bosna,
AGR Chorvatsko, IAE Srbsko, CIS Kypr, VÚEPP Slovensko, UL Slovinsko,
FASE FYROM, BID Černá Hora
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Jiřina Šlaisová, CSc.
Projekt je založen na předchozím evropském projektu CEEC AGRIPOLICY. Jeho
hlavním cílem je rozšíření a aktualizace otevřené a interaktivní sítě výzkumných organizací a
výzkumníků zabývajících se analýzou agrárních politik nových členských zemí a
kandidátských zemí EU prostřednictvím dynamické webové stránky.
Website projektu:
http://www.europartnersearch.net/agri-policy
PRIMA – Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural
Municipalities.
Environment (including climate change) – Collaborative Project
(PRIMA – Prototypové dopady politik na multifunkční aktivity venkovských obcí
ID projektu: FP7-KBBE-2007-1-211760
Zadavatel:
Evropský výzkumný program - 7. rámcový program, SPI-Cooperation, Small
and medium-scale focused research project
Doba řešení celkem:
3 roky
Nositel projektu:
Koordinátor: Ramon Laplana, Cemagref, Francie
Spolunositel:
TUDo Německo, UNWE Bulharsko, UMB Norsko, LEI Nizozemsko,
UNEW Velká Británie, IAMO Německo, RuG Nizozemsko, PBL Nizozemsko,
ÚZEI ČR, AFSZ Chorvatsko
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Ladislav Jelínek, PhD.
18
Cílem projektu je vytvořit metodu jak analyzovat dopady politik do (multifunkčního) užití
půdy na lokální úrovni. Metoda bude stavět na mikro-simulačních a tzv. agentním typu
modelů a k jejich konstrukci budou využity poznatky mj. od zainteresovaných „stakeholdrů“.
Aktivity v roce 2008:
Příprava rámce, formulování celého konceptu tvorby modelu, výběr a charakteristika
testovacích regionů, identifikace a deskripce relevantních politik pro modelování.
Definition of Data Collection Needs for Aquaculture
(Stanovení informačních potřeb pro akvakulturu)
ID projektu: FISH/2006/15-Lot 6
Zadavatel:
Evropská komise, Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov
Doba řešení:
začátek: září 2007, konec: listopad 2008
Nositel projektu:
Koordinátor: Pavel Salz - FRAMIAN BV - Achterburg 9, 2641 LA Pijnacker,
Nizozemsko
Spolunositel:
FOI Dánsko, FGFRI Finsko, IFREMER Francie,ÚZEI ČR, COFAD Consultants
Německo, HCMR Řecko, AKI Maďarsko, BIM Irsko, IREPA Itálie, LIAE
Litva, LEI Nizozemsko, INFISH Polsko, EBC Portugalsko, Univerzita Vigo
Španělsko, Fiskeriverket Švédsko, PARM V. Británie
Odpovědný pracovník ÚZEI:
Ing. Josef Hanibal.
Další řešitelé: Ing. Eduard Slížka, Ing. Ludvík Andert, Ing. Jana Oberreiterová,
Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Brdíčkova, Bc. Radek Kořený
Cílem projektu je identifikace vhodných ukazatelů k vyhodnocení ekonomické výkonnosti
odvětví akvakultury a navržení efektivního mechanismu ke sběru potřebných dat.
Aktivity v roce 2008:
Kontaktní pracoviště FADN ČR realizovalo ve spolupráci s Rybářským sdružením České
republiky pilotní šetření hospodářských výsledků chovatelů ryb za rok 2007. Ve dnech 24.25.9. 2008 se v Agios Nikolaos (Kréta) uskutečnilo závěrečné setkání řešitelů, kde byly
projednávány detaily související s přípravou závěrečných zpráv. Dokončena závěrečná zpráva
popisující ekonomickou situaci v odvětví akvakultury a zpráva týkající se zhodnocení
proveditelnosti sběru dat v daném odvětví.
19
II.1.3 Odborný servis pro MZe (TEMATICKÉ ÚKOLY)
Věcný obsah a dosažené výsledky řešených tematických úkolů uvádí ve stručnosti
následující přehled.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2007
Odpovědný řešitel:
Ing. Václav Bašek, CSc.
Spoluřešitelé:
řešitelský tým ÚZEI
Věcný obsah úkolu:
Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2007;
Hodnocení zemědělské politiky ČR v roce 2007;
Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2008.
Výstupy:
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2007 (pracovní verze);
Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2007 podle výsledků připomínkového
řízení;
Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2008.
Podpora poradenství
Ing. Miluše Abrahamová
Odpovědný řešitel:
Spoluřešitelé:
Kolektiv oddělení 1221
Věcný obsah úkolu:
Spolupráce
při
tvorbě
metodik,
včetně
Cross compliance a podkladů pro školení poradců.
Výstupy:
Podklady pro školení, lektorská činnost, metodiky.
problematiky
Akční plán přípravy Celostátní sítě pro venkov
Odpovědný řešitel:
Ing. Marie Trantinová
Definování cílů a úlohy Celostátní sítě pro venkov; struktura sítě;
Věcný obsah úkolu:
definování potřeb
pro analýzu
socioekonomické situace
ve venkovském prostoru a potřeb pro analýzu dopadů politiky
rozvoje venkova a PRV na venkovský prostor (tvorba databází).
Definování funkcí informačního systému a webového rozhraní.
Jednotlivé přípravné kroky a jejich harmonogram.
Výstupy:
Příprava Akčního plánu Celostátní sítě pro venkov; příprava
prováděcích plánů.
Analýza implementace agroenvironmentálních opatření v rámci HRDP a PRV
Odpovědný řešitel:
Ing. Pavla Wollmuthová
Spoluřešitelé:
Věcný obsah úkolu:
Vypracování přístupu k posuzování implementace AEO
a provedení sběru a zpracování dat, která jsou podkladem pro toto
posuzování. Možná rizika přerušení kontinuity závazků u AEO při
přechodu z HRDP na PRV.
Průzkum implementace AEO a studium nástrojů politiky resortu
20
Ministerstva životního prostředí umožňují analyzovat stupeň
integrace obou politik a identifikovat související příčiny selhávání
těchto politik na místní úrovni (např. kolize vrstvy ENVIRO
a PPK).
Výstupy:
Analýza faktorů snižujících účinnost AEO; náměty na úpravy AEO pro další programové
období.
Zpracování variantních návrhů na nové vymezení LFA od roku 2010
Odpovědný řešitel:
Ing. Marie Štolbová, CSc.
Spoluřešitelé:
Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš Hlavsa, Ing. Petr Maur
Věcný obsah úkolu:
Zpracování návrhů pro redefinici LFA typu "O" podle návrhů EK
a ověřování dopadů navržených kriterií na vymezení LFA v ČR.
Zpracování variantních návrhů kriterií na vymezení LFA typu "S",
popř. "H". Aktivní účast a příprava podkladů pro plánovanou
pracovní skupinu k LFA pod záštitou EK.
Výstupy:
Podklady pro pracovní skupiny v rámci Mze; závěrečná zpráva k vymezování LFA.
Trh s půdou, oceňování a využití půdního fondu
Odpovědný řešitel:
Ing. Václav Voltr, CSc.
Spoluřešitelé:
Věcný obsah úkolu:
Analýza vývoje tržních cen půdy ve srovnání s EU, predikce vývoje
cen půdy; Tvorba uceleného systému sledování tržních cen
zemědělské půdy ve vztahu k dalším zdrojům informací, posouzení
dalších alternativ zdrojové báze tržních cen; využití dat ČUZK,
Pozemkového fondu ČR a MF ČR. Analýza využívání cen půdy
podle BPEJ při řešení pozemkových úprav.
Výstupy:
Vyhodnocení tržních cen zemědělské půdy; podklady k aktualizaci výnosů a nákladů pro
účely BPEJ.
Situace na agrárním trhu práce
Odpovědný řešitel:
PhDr. Daniela Spěšná
Spoluřešitelé:
Ing. Jan Drlík, Mgr. Pavel Pospěch, Bc. Miloš Delín,
Ing. František Nohel
Věcný obsah úkolu:
Analýza a hodnocení zaměstnanosti v zemědělství celkem
a strukturovaně podle regionů, právních forem podnikání
a vybraných
socio-demografických
a socioekonomických
ukazatelů; analýza a hodnocení pozice zemědělců na venkovském
trhu práce; srovnání agrární zaměstnanosti v zemích EU.
Analýza a hodnocení kvalifikační struktury pracovních sil
v zemědělství: stav a vývoj kvalifikační struktury zemědělců
ve vazbě na poptávku po pracovní síle v odvětví; struktura
čerstvých absolventů zemědělských škol; empirický výzkum
21
postojů, motivací a zájmů absolventů VŠ o uplatnění v zemědělství.
Analýza a hodnocení vývoje příjmové situace zaměstnanců
v zemědělství (nominální a reálné mzdy) celkem a strukturovaně
podle regionů, právních forem podnikání a profesí. Mzdová
disparita v rámci odvětví národního hospodářství. Úroveň příjmů
pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických
osob (mimo mzdové příjmy).
Výstupy:
Situace na agrárním trhu práce; příjmová úroveň v zemědělství.
Příprava vybraných podkladů pro tvorbu koncepce rozvoje venkova
Odpovědný řešitel:
Ing. Jaroslav Pražan
Spoluřešitelé:
Ing.
Zuzana
Bednaříková,
PhDr.
Daniela
Spěšná,
Ing. Jaroslav Humpál
Věcný obsah úkolu:
Analýza současných přístupů k problematice rozvoje venkova
a podpůrných programů směřujících do venkovského prostoru.
Identifikace a sledování vybraných faktorů ovlivňujících kvalitu
života na venkově. Možné reformy SZP. Analýza vybraných
socioekonomických dopadů těchto reforem do zemědělského
sektoru a venkovských oblastí.
Výstupy:
Posouzení vybraných typů dopadů možných reforem SZP do venkovských oblastí
Analýza současných přístupů k problematice rozvoje venkova
Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života na venkově.
Monitoring a predikce cen hlavních komodit v ČR a vybraných zemích EU
Odpovědný řešitel:
Ing. Josefina Menzlová
Spoluřešitelé:
Věcný obsah úkolu:
Zpracování krátkodobých (čtvrtletních) predikcí cen zemědělských
výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen hlavních
komodit rostlinného a živočišného původu na bázi údajů ČSÚ
a TISČR SZIF.
Zpracování krátkodobých (čtvrtletních) predikcí cen zemědělských
výrobců hlavních komodit rostlinného a živočišného původu
na bázi údajů ZMP a ČSÚ v ČR, Německu, Polsku, Maďarsku
a Rakousku.
Komparace cen zemědělských výrobců, burzovních cen
a spotřebitelských cen ve vybraných zemích EU.
Výstupy:
Krátkodobé predikce cen vybraných komodit (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka,
brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata,
kuřata, vejce) a výrobků z nich vyráběných;
Krátkodobé predikce cen zúženého souboru komodit (pšenice, žito, ječmen, kukuřice,
brambory, řepka, mléko, býci, prasata, kuřata, vejce) v komparaci s cenovým vývojem
v Německu, Polsku, Maďarsku a Rakousku; komparace cen vybraných komodit.
22
Perspektivy komodity mléko a maso ve světě a EU a jejich vliv na vývoj trhu v ČR
a současný stav a perspektivy výroby vybraných druhů zeleniny v ČR
Odpovědný řešitel:
Ing. Miluše Abrahamová
Spoluřešitelé:
kolektiv oddělení 1221
Věcný obsah úkolu:
Výsledky mezinárodní sítě IFCN (International Farm Comparison
Network) slouží jako informační materiál o podmínkách výroby
mléka ve světě a zároveň jako podklad pro upřesnění aktuálního
postavení ČR na trhu s mlékem. Dopady vývoje světového
a evropského trhu s mlékem na změny objemu a struktury
tuzemských mlékárenských výrobků a další perspektivy domácí
mlékárenské produkce.
Na základě krátkodobých předpovědí o situaci na světovém
a evropském trhu s masem bude analyzován a predikován vývoj
na domácím trhu s komoditami hovězí, vepřové, drůbeží a skopové
maso.
Vývoj a analýza rozsahu pěstebních ploch a produkce základních
druhů zeleniny v ČR, objem jejich dovozů a analýza dopadu
importu na rozsah tuzemské produkce u vybraných druhů zeleniny.
Výstupy:
Vývoj a perspektivy produkce a užití mléka v ČR na pozadí světového a evropského vývoje
s využitím poznatků IFCN;
Vývoj a analýza produkce, cen a zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové,
drůbeží a skopové maso ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj trhu v ČR;
Současný stav a perspektivy výroby vybraných druhů zeleniny v ČR.
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2007
Odpovědný řešitel:
Ing. Karina Pohlová
Spoluřešitelé:
Věcný obsah úkolu:
Pozice ČR v agrárním obchodě EU.
Vývoj AZO ČR a EU 27, pozice AZO v zahraničním obchodě ČR.
Analýza teritoriální a zbožové skladby agrárního zahraničního
obchodu ČR v období 2003 až 2007 v členění na intraobchod
a extraobchod, pozice agrárního segmentu v ZO ČR, kvantifikace
a zhodnocení rozhodujících strukturálních změn AZO ČR v roce
2007 v porovnání s obdobím 2002-2006.
Výstupy:
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2007.
Analýzy agrárního zahraničního obchodu
Odpovědný řešitel:
Ing. Linda Šafaříková
Spoluřešitelé:
Ing. Karina Pohlová
Věcný obsah úkolu:
Rozbor agrárního zahraničního obchodu ČR v teritoriálním
a komoditním členění, cenových aspektů a směnných relací,
čtvrtletně.
Výstupy:
23
Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR.
Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují
Odpovědný řešitel:
Ing. Olga Štiková
Spoluřešitelé:
Ing. Ilona Mrhálková
Věcný obsah úkolu:
Vývoj celkové spotřeby potravin a diferencované spotřeby potravin,
prognózy vývoje.
Hodnocení spotřeby potravin v mezinárodním srovnání a podíl
dovážených výrobků na celkové spotřebě.
Rozbor struktury a podílu vydání za potraviny.
Vývoj spotřebitelských cen ve vazbě na spotřebu potravin.
Hodnocení vývoje na trhu potravin a spotřebitelské preference.
Výstupy:
Studie vývoje struktury a podílu vydání za potraviny, hodnocení změn na trhu potravin.
Spotřeba potravin, kriteria jejího hodnocení a prognóza vývoje.
Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD
a WTO
Odpovědný řešitel:
Ing. Jiřina Šlaisová, CSc.
Spoluřešitelé:
kolektiv oddělení 1221
Věcný obsah úkolu:
Analýza dopadů výsledků jednání WTO na agrární sektor ČR.
Zpracování stanovisek, analýz a podkladů pro zasedání pracovní
skupiny a zemědělského výboru OECD.
Výstupy:
Zemědělská politika ČR resp. EU v období 2006-2007.
Podklady pro pracovní skupinu OECD k vývoji agrárního sektoru.
Hodnocení dopadů výsledků jednání WTO na agrární sektor ČR.
Perspektivy výroby, podpory a využití biopaliv v ČR včetně modelování vlivu jejich
využití na ceny potravinářských komodit v ČR a Evropě do roku 2013.
Odpovědný řešitel:
Ing. Jana Dvořáková
Spoluřešitelé:
Věcný obsah úkolu:
Analýza vývoje cen biopaliv v ČR a v EU, definování a hodnocení
faktorů ovlivňujících ceny biopaliv.
Odhad vývoje cen biopaliv v ČR a v EU v návaznosti na působení
hlavních faktorů.
Analýza současného stavu výroby, podpory a využití biopaliv
v globálních souvislostech, na úrovni EU a v České republice.
Analýza možného rozvoje produkce biopaliv v ČR (role
zemědělství v produkci biopaliv se zaměřením na potenciál ploch
surovin pro rozvoj a využívání biopaliv), bilance zdrojů biomasy
s ohledem na domácí produkci a dovoz.
Výstupy:
24
Analýza vývoje cen biopaliv v ČR a EU
Odhad vývoje cen potravinářských komodit na základě míry využívání biopaliv
do roku 2013.
Využívání obilovin, olejnin a cukrové řepy pro obnovitelné zdroje energie v ČR a další
perspektiva získávání energie z těchto zdrojů.
Bilance výroby a spotřeby biopaliv v ČR, kapacity pro výrobu biopaliv, obchod ČR
s biopalivy, ekonomické a legislativní nástroje na podporu produkce a využití biopaliv.
Výkonnost a efektivnost potravinářského průmyslu ČR
Odpovědný řešitel:
JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.
Spoluřešitelé:
Ing. Václav Pokorný, Ing. Marie Putićová, CSc.,
Ing. Lenka Mejstříková, Ing. Martin Plášil, Ing. Václav Bašek, CSc.
Věcný obsah úkolu:
Analýza výkonnosti potravinářského sektoru jako celku
a v oborovém členění dle OKEČ.
Rozbor zaměstnanosti a mezd, systému vzdělávání a priority
pro vědu a výzkum.
Finanční analýza potravinářského sektoru, systém podpor ve výrobě
potravin.
Výstupy:
Studie Analýza výkonnosti a efektivnosti potravinářského sektoru ČR.
Součinnost při zpracování souhrnných podkladů k hodnocení a aktualizaci "Koncepce
potravinářského průmyslu pro léta 2004-2013".
Analýza úrovně a vývoje diverzifikace ekonomických aktivit v českých
zemědělských podnicích v kontextu NR 1698/2005
Odpovědný řešitel:
Ing. Alice Picková
Ing. Jindřich Špička, Ing. Zuzana Bednaříková
Spoluřešitelé:
Věcný obsah úkolu:
Analýza aktuálního stavu a vývoje diverzifikace na základě
struktury tržeb v zemědělství ČR celkem, v regionech;
v zemědělských podnicích dle jednotlivých kategorií zemědělských
podniků.
Výstupy:
Analýza úrovně diverzifikace v českých zemědělských podnicích v kontextu s NR 1698/2005
včetně komparace s vybranými státy EU.
Sledování a analýza nákladů a rentability zemědělských výrobků (komodit)
Odpovědný řešitel:
Ing. Jana Poláčková, CSc.
Spoluřešitelé:
Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová
Věcný obsah úkolu:
Zpracování úplných nákladů a příspěvků na úhradu výrobků
zemědělské prvovýroby za rok 2007 na základě šetření vybraného
souboru zemědělských podniků a analýza vývoje nákladovosti
na základě údajů vybraných zemědělských podniků. Ekonomické
vyhodnocení pěstování geneticky modifikovaných a klasických
hybridů kukuřice (zejména náklady a výnosy produkce). Zpracovat
údaje o nákladech a výnosech pěstování konopí setého.
25
Výstupy:
Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2007.
Cost-benefit analýza pěstování geneticky modifikované kukuřice, srovnání s pěstováním
kukuřice nemodifikované.
Analýza úrovně a vývoje nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby za rok 2007
Ekonomika pěstování konopí setého pro produkci vlákna v ČR.
Analýza ekonomické výkonnosti zemědělských podniků v roce 2007
Odpovědný řešitel:
Ing. Alice Picková
Spoluřešitelé:
Ing. Jindřich Špička, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.
Věcný obsah úkolu:
Analýza ekonomického vývoje zemědělských podniků s využitím
datové základny FADN z pohledu právních forem podniků, LFA,
výrobního zaměření a ekonomické velikosti.
Výstupy:
Analýza ekonomické výkonnosti zemědělských podniků v roce 2007.
Modelování dopadu priorit agrárního sektoru ČR jako příprava MZe na PRES 09
Odpovědný řešitel:
Ing. Jaroslav Humpál
Spoluřešitelé:
kolektiv oddělení 1232
Věcný obsah úkolu:
Identifikace a průběžná aktualizace klíčových priorit PRES CZ
v kontextu evropského zemědělství při vyjednávání TRIO PRES.
Varianty řešení klíčových problémů do roku 2013 a po roce 2013
v kontextu českého zemědělství.
Dopadové studie pro varianty Health Check v pozici ČR.
Modelování dopadů různých způsobů podpory citlivých sektorů
do roku 2013 a po roce 2013.
Modelování dopadů různých modelů SZP po roce 2014 na české
zemědělství.
Monitoring vlivu reformních kroků SZP na obchod s hlavními
zemědělskými komoditami na mezinárodních trzích.
Výstupy:
Syntéza monitoringu stanovisek vybraných členských zemí
pro formulaci TRIO PRES a pozici ČR; Modelování dopadů
pro vymezené klíčové problémy pozice ČR v Health Check;
Modelování kompromisů pro rozhodování o Health Check
a finančním rámci reformy SZP.
Vyhodnocení vlivu návrhů další reformy SZP na mezinárodní
obchod s hlavními zemědělskými komoditami.
Řízení rizik v českém zemědělství - stav a vývoj k roku 2008, včetně komparace
s vybranými státy EU
Odpovědný řešitel:
Ing. Alice Picková
Spoluřešitelé:
Ing. Jindřich Špička
Analýza vývoje risk managementu v zemědělství ČR. Analýza
Věcný obsah úkolu:
vývoje risk managementu ve vybraných zemích EU.
26
Výstupy:
Řízení rizik v českém zemědělství - stav a vývoj k roku 2008 včetně komparace s vybranými
státy EU.
II.2 Kontaktní pracoviště FADN ČR
Kontaktní pracoviště FADN ČR zajišťuje metodické řízení, rozvoj a provoz
Zemědělské účetní datové sítě FADN (sítě testovacích podniků) v České republice.
Zemědělská účetní datová síť FADN je v Evropské unii zavedena od roku 1965, kdy byla
nařízením Rady č. 79/56 vytvořena právní základna pro organizaci této sítě. Systém FADN je
hlavním a prakticky jediným zdrojem informací Evropské komise o reálné ekonomické situaci
zemědělských podniků. V rámci této sítě je v každém členském státě EU zajišťován sběr
výrobních a ekonomických ukazatelů o hospodářských výsledcích z reprezentativního
souboru zemědělských podniků a tyto individuální údaje jsou předávány pracovišti
Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI).
Kontaktní pracoviště:
− vykonává funkce a plní úkoly (jako Liaison Agency FADN) za ČR ve vztahu k EU, které
vyplývají z Nařízení Rady 79/65/EEC;
− organizuje šetření k hospodářským výsledkům zemědělských podniků dle standardů
a metodik EU, včetně kontroly a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném formátu,
termínu a kvalitě;
− zajišťuje organizačně i po věcné stránce fungování a jednání Národní komise FADN ČR;
− zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise a zajišťuje implementaci
rozhodnutí tohoto výboru v ČR;
− zabezpečuje využití dat FADN odbornou veřejností v ČR včetně distribuce dat formou
publikací a elektronickými médii;
− zajišťuje provoz samostatných webových stránek vztahujících se k činnosti Kontaktního
pracoviště FADN a databázového internetového portálu pro přístup veřejnosti do databáze
FADN na adrese: www.fadn.cz;
− zajišťuje ve spolupráci s ČSÚ zavedení a aktualizaci klasifikačního systému
zemědělských podniků EU a vyhodnocení dat strukturálního šetření v zemědělství ČR dle
typologie EU;
− řeší národní a mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu a projekty zahraniční
technické pomoci v oblasti ekonomiky agrárního sektoru, zemědělské statistiky a projekty
zaměřené na implementaci informačních systémů v EU.
Výstupy:
− Šetření hospodářských výsledků roku 2007 bylo zorganizováno a ukončeno na souboru
1630 podnikatelských subjektů.
− Oficiální datový soubor FADN ČR za účetní rok 2007 pro EU v rozsahu 1323 farem byl
vytvořen a předán do DG AGRI 16.12.2008, tj. v předstihu termínu stanoveném EK.
− Výsledky šetření FADN 2007 prezentovány jako příloha ke Zprávě o stavu zemědělství
ČR za rok 2007.
− Podklady pro Zprávu o stavu zemědělství ČR (srovnání standardních výsledků FADN za
rok 2006 za všechny členské státy EU).
27
− Datové výstupy do tematických úkolů ÚZEI, mimořádných úkolů MZe a výzkumných
projektů řešených výzkumnými pracovníky ústavu.
− Splněny všechny výstupy zadané Řídícím výborem FADN a pracovištěm DG AGRI.
− Uskutečnilo se plánované zasedání Národní komise FADN ČR, kde byly projednány
zprávy o výsledcích šetření 2007, aktuální otázky fungování sítě FADN v ČR a schválen
plán výběru podniků FADN pro rok 2009.
− Za účasti zástupce DG AGRI p. G. Vlahopoulose byl uspořádán seminář „Využití
databáze FADN v ČR a v Evropské komisi DG Agri“.
.
II.3 Poradenství a vzdělávání
II.3.1 Metodická a organizační činnost ve vzdělávání
1. Metodiky pro školy Trvalé vzdělávací základny MZe (dále jen TVZ) a Centra odborného
vzdělávání (dále jen COV) na těchto školách, analýza
Na základě požadavků škol TVZ byly zpracovány ve spolupráci s ČZU, konkrétně
s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů sešity přednášek pro lektory škol,
jež se zabývaly inovací v pěstování rostlin. Jejich obsahové zaměření:
− Konkurenceschopnost hlavních plodin a nové trendy v jejich pěstování;
− Inovace v pěstování konzumních a raných brambor;
− Inovační trendy v pěstování cukrovky a její využití na biolíh;
− Novinky v pěstování sóji a lupiny v ČR;
− Luskoviny. Inovace a trendy v pěstování, ve využití produkce a ve šlechtění luskovin;
− Inovace v produkci a odbytu sladovnického ječmene;
− Inovace v rostlinné produkci. Semenářství a produkce osiv;
− Nové trendy v pěstebních technologiích léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.
Výtisky byly předány metodikům ÚZEI pracujícím v regionech, pracovníkům
Krajských informačních středisek, školám TVZ podle jejich požadavků.
Byla vydána ve spolupráci s VÚŽV publikace „Správná chovatelská praxe v chovu
skotu“ (autoři Doc. Ing. Oldřich Doležal DrSc., Ilona Bečková – VÚŽV). V rámci
informačního semináře v měsíci srpnu bylo podáno autorem publikace vysvětlení, jak
metodicky tuto pomůcku používat.
2. Tvorba učebních náplní a podpor, organizace školení
Pro lektory škol TVZ MZe byl speciálně připraven kurz v rozsahu 46 hodin – „Ochrana
rostlin – bezpečné zacházení s přípravky“, který byl akreditován u MŠMT. Účastníci tak
získali po úspěšném absolvovaní kurzu osvědčení s celostátní platností.
Pro ředitele škol TVZ se uskutečnil seminář k aktuálním otázkám spolupráce mezi
MZe, školami, Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru a ÚZEI, kde
byla potvrzena internetová doména Asociace www.asven.cz , jako klon agronavigátoru ÚZEI.
Byla představena studijní pomůcka správné chovatelské praxe v chovu skotu – welfare,
chovné prostředí, projednán postup při vytváření pracovních skupin lektorů škol TVZ
k aktuálním výstupům vědy a výzkumu v rámci transferu vědomostí do učebních osnov škol
a byly rozebrány možnosti využití expertních systémů ze zemědělského poradenství, které
jsou uveřejněny na webové stránce agroporadenství. Zástupcům škol TVZ byly předány
28
publikace ke správné chovatelské praxi, k ekologickému zemědělství a CD – „Hodnocení
jakosti zemědělského podniku“.
V září a v říjnu se uskutečnily dva semináře k normám potravinové bezpečnosti, jejichž
obsahem byly otázky alergenů, GMO, sledovatelnost, zpracování masa, mléka, zeleniny,
kterých se zúčastnilo celkem 60 účastníků.
V listopadu a prosinci byly uspořádány 4 semináře k „Aktuálním výstupům Výzkumného
ústavu rostlinné výroby,“ kde byly prezentovány možnosti transferu vědomostí z vědy
a výzkumu do praxe. Semináře se uskutečnily v Praze 25. 11. 2008 s účastí 27 posluchačů
a 26. 11. 2008 s účastí 40 posluchačů. Dále pak v Brně 3. 12. 2008, účast 29 posluchačů
a 10. 12. 2008, účast 27 posluchačů.
V průběhu roku byla vytvořena profesně odborná skupina ze zástupců škol
a zaměstnavatelů k zabezpečení spolupráce v oblasti resortního odborného vzdělávání, která
se zabývá posuzováním Rámcových vzdělávacích programů na školách, problematikou
dílčích kvalifikací, obsahem odborného vzdělávání pedagogů škol s resortním zaměřením,
apod.
Na úseku tvorby učebních náplní a učebních podpor pro povinné vzdělávání pracovníků
státní správy byly v průběhu roku aktualizovány studijní podpory pro účastníky kurzů
a školení. Uskutečnilo se celkem 13 kurzů a seminářů pro pracovníky státní správy
k problematice EU, ENVIRO, základní vstupní vzdělávání, kterých se zúčastnilo 892
účastníků. Dvakrát proběhl elektronický kurz KKIG (kombinovaný kurz informační
gramotnosti) s účastí 338 účastníků. Na objednávku SZIF byly pro jeho pracovníky
uskutečněny dva semináře o EU s účastí 114 pracovníků SZIF.
3. Spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání
Pracovníci ÚZEI ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV)
v souvislosti s tvorbou národní soustavy kvalifikací a národní soustavy povolání se zúčastňují
zasedání sektorových rad zemědělství, lesnictví, potravinářství a vodohospodářství jako
pozorovatelé.
4. Tvorba, vydávání a distribuce časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola, údržba
webových stránek
Časopis je vydáván s barevnou obálkou a barevnou přílohou. V ročníku číslo 70 bylo
uveřejněno celkem 208 článků. Po ukončení ročníků ( v červnu) jsou všechna čísla umístněna
na webové stránce agrovzdělávání. V rámci ročníku 71 ( září – prosinec) byla vydána čtyři
čísla. Průběžně probíhá spolupráce se slovenským spoluvydavatelem Agroinštitutem v Nitře.
II.3.2 Činnost metodického a kontrolního orgánu poradenství
Činnost metodiků ÚZEI se ubírala v roce 2008 následujícími směry:
a) v oblasti metodické při tvorbě a aktualizaci příručky Hodnocení zemědělského podniku,
konzultacemi a posuzováním projektů dotačního titulu 9.F.g, konzultacemi a pomocí při
založení Místních akčních skupin (MAS),
b) v přednáškové činnosti pro Osu I. a II., nitrátovou směrnici, 1.3.1 opatření PRV, školení
k implementaci systému kontroly podmíněnosti,
c) při šetření opatření k nitrátové směrnici ve 300 zemědělských podnicích,
d) v přenosu informací o problematice Cross Compliance směrem k zemědělské veřejnosti,
přenos VaV do praxe – spolupráce s Krajskými informačními středisky (dále jen KIS)
a neziskovými organizacemi,
29
e) při zajišťování ustanovení a požadavků akreditační směrnice MZe č.j. 4875/2007 – 10000 ÚZEI je pověřeno MZe organizací a zajištěním akreditací privátních poradců, kontrolou
poradců a jejich vedením v Registru poradců Ministerstva zemědělství. Registr je používán
mj. platební agenturou SZIF ke kontrolám prováděným v rámci vyřizování žádostí
zemědělců o dotace na poradenskou činnost prováděnou privátními poradci. Dále je
zajišťována údržba a doplňování údajů do registru akreditovaných privátních poradců
MZe, včetně zabezpečení XML komunikace SZIF. Dnem 4. 3. 2008 bylo vyhlášeno MZe
v pořadí již 6. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce zveřejněním na webových
stránkách www.agroporadenstvi.cz. Akreditace byla zaměřena na oblast zemědělství
a lesnictví. Celkem se přihlásilo 58 zájemců. Z toho bylo 39 přihlášek z oblasti zemědělství
a 19 z oblasti lesnictví.
Přehled o akreditačním řízení v roce 2008
Počet poradců
Celkem
Přihlášeno
Nepřijato
Přijato
Vzdalo
Testy absolvovalo
Vyřazeno – posudky
Ke komisi
Vzdalo komisi
Akreditováno
Zemědělství
58
6
52
6
46
6
40
1
39
Lesnictví
39
6
33
5
28
6
22
1
21
19
0
19
1
18
0
18
0
18
V kontrolní činnosti ÚZEI ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů
(ÚHÚL) provedl ve dnech 15.10. – 16.12. 2008 kontrolu poradenské práce na místě u 49
náhodně vybraných poradců. Tento počet odpovídá 20% z celkového počtu poradců vedených
v Registru ke dni stanovení plánu kontrol.
Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že třetina z kontrolovaných poradců se
poradenské práci doposud z různých důvodů nevěnovala, a proto v deníku nemá žádné
záznamy. Mají však v pořádku a připravenou požadovanou materiálně technickou
vybavenost. Mohou tedy kdykoli začít s poradenskou činností. Více než 60% kontrolovaných
poradců provozuje poradenství aktivně. Celkový počet zápisů v denících poradce byl k datu
kontroly 944, to je průměrně 31,5 na jednoho aktivního poradce. Zjištěné maximum
u kontrolovaného poradce bylo 144 zápisů v deníku. V roce 2008 nebyla prováděna žádná
neplánovaná kontrola na základě oznámení.
II.3.3 Vzdělávání a akreditace poradců, vzdělávání lektorů; informační podpora
poradenství
1. Vzdělávací akce pro poradce vedené v Registru poradců MZe ČR (včetně kombinovaných
e-learningových kurzů).
Realizace dalších kurzů rozvíjejících odborné kompetence privátních poradců.
Pro poradce zapsané v Registru poradců byl uspořádán seminář k aktuálním otázkám
poradenství, který řešil záměry MZe v oblasti dalšího rozvoje zemědělského poradenského
systému, aktuální změny v „Nitrátové směrnici“, metodické pomůcky k zjišťování stavu
dodržování zákonných požadavků v zemědělském podniku, pravidla pro poskytování dotací
v rámci opatření 1.3.4. „Využívání poradenských služeb v PRV“, kontrolní činnost Správce
Registru vyplývající z platné akreditační směrnice, obnovu lesního potenciálu po kalamitách
a podporu společenských funkcí lesů a zavádění environmetálních opatření v lesích. Semináře
se zúčastnilo 117 poradců.
30
Byly připraveny dva semináře týkající se zakládání porostů polních plodin, aplikace
pesticidů postřikem, použití směsí pesticidů, alternativních a opomíjených
plodin,
pěstovaných na orné půdě, kompostování a biozplynování zemědělských odpadů, GMO
a biologické bezpečnosti, regulace virových chorob obilovin, metod regulace plevelů na orné
půdě, biologických metod regulace plevelů, pastvinářství, ochrany podzemních vod v crosscompliance a nových požadavků na skladování a používání hnojiv. Seminářů se zúčastnilo
77 poradců.
2. Vzdělávání lektorů škol TVZ a lektorů z nevládních organizací o výstupech vědy
a výzkumu a o změnách v legislativě.
Lektorům škol TVZ, pracovníkům nevládních neziskových organizací byl nabídnut
seminář k problematice Agrimarketingu, který byl výstupem mezinárodního projektu v rámci
programu Leonardo da Vinci. Zabýval se významem agrimarketingu pro zemědělce
a uplatněním modelových příkladů v podmínkách ČR.
Dále byl organizován seminář k otázkám potravinové bezpečnosti, který byl výstupem
z mezinárodního projektu IMPLISTA.
3. Spolupráci s výzkumnými ústavy resortu, zpracovávání a zveřejňování informací o nových
technologiích posilujících konkurenceschopnost a dodržování cross-compliance.
Oddělení poradenství průběžně spolupracuje s výzkumnými ústavy na přenášení
informací poradcům, kteří jsou vedeni v registru poradců a pro zemědělskou veřejnost.
Z metodiků byly utvořeny pracovní skupiny, které podle svého odborného zaměření úzce
spolupracovaly s VÚ rostlinné a živočišné výroby. Tyto pracovní skupiny (též podle
zaměření) konzultovaly problematiku cross compliance s dozorovými orgány, aby mohly
aktualizovat příručku „Hodnocení jakosti zemědělského podniku“.
4. Poskytování metodické a vzdělávací podpory Krajským informačním střediskům pro jejich
informační aktivity směrem k zemědělské veřejnosti.
Pracovníci KIS byli zváni na semináře týkající se agrimarketingu, bezpečnosti
potravin, na semináře pro příjemce dotací, na školení školitelů k problematice cross–
compliance. Byli jim poskytnuty metodické materiály pro privátní poradce a pracovníci KIS
přímo organizovali druhou fázi školení pro příjemce dotací a druhou fázi pro příjemce
přímých plateb v rámci implementace systému kontroly podmíněnosti. Celkem proběhlo 50
školení v měsíci listopadu a prosinci.
5. Aktualizace a údržba webových stránek – agroporadenství, agrovzdělávání.
V průběhu roku bylo uveřejněno pracovníky oddělení vzdělávání celkem 67 článků,
sdělení a komentářů. Vše bylo nabídnuto ke zveřejnění na další klony – infovenkov,
agronavigátor a na webové stránky KIS.
Celkem v roce 2008 navštívilo tyto stránky 4.527 tisíc návštěvníků a bylo vloženo 268
nových článků, viz následující tabulka.
31
Přehled článků a shlédnutí na www.agroporadenstvi.cz
Kanál
9.F.
Expertní systémy a metodiky
Informační podpora
Místní akční skupiny
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Odborné vzdělávání, OP - opatření 2.2
Poradenský systém MZe ČR
Poradenství v ČR
Semináře pro ředitele škol TVZ
Typové pozice
Výsledky výzkumu do praxe
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Shlédnutí
149 696
766 873
524 244
447 572
280 236
77 405
171 786
979 974
21 564
81 165
1 366
881 616
143 868
Příspěvků
3
36
66
32
9
1
5
50
1
2
1
56
6
6. Příprava podkladů pro e-learningové kurzy a metodiky
Byly aktualizovány e-learningové kurzy pro nové poradce z oblasti živočišné výroby:
nové standardy v chovu skotu, welfare prasat, zásady chovu drůbeže, nové standardy při
výrobě krmiv a z oblasti rostlinné výroby: zásady správné zemědělské praxe, netradiční zdroje
energie, výroba a užití kapalných biopaliv, význam pevných biopaliv a biomasa vhodná pro
výrobu bioplynu.
Ve spolupráci s MZe byla vybrána témata pro zpracování metodik v rámci programu
9.F. Pro tyto metodiky byli oponenty pracovníci oddělení poradenství. Zpracované metodiky
(po úpravě ke zveřejnění) byly uloženy na webové stránky agroporadenství. V kategorii
„expertní systémy“ najde zemědělec odbornou pomoc v rámci zemědělského podnikání.
Metodiky byly rozšířeny mezi zemědělskou veřejnost, ale vzhledem k omezenému počtu
výtisků byla forma zveřejnění na webu velmi efektivní a vyhledávaná (přes
700 tis.zobrazení).
V rámci TÚ byla třikrát aktualizována metodika „Hodnocení jakosti zemědělského
podniku“, v poslední aktualizaci bylo zohledněno schválení kontrolních bodů „kontroly
podmíněnosti“. Tato pomůcka se stala pro zemědělské poradce základní pomůckou při
stanovování souladu zemědělského podniku s legislativou.
II.3.4 Činnosti související se zajištěním opatření k rozvoji venkova
1. Příprava školitelů vzdělávacích akcí k I. a II. ose EAFRD.
V rámci 3. a 4. kola příjmu žádosti o dotace byly uspořádány semináře pro školitele,
kteří následně připravovali přímo žadatele v regionech. Semináře se uskutečnily v měsících
únoru a červnu a zúčastnilo se jich celkem 104 školitelů.
2. Vzdělávání manažerů v Programu rozvoje venkova v rámci III. osy EAFRD. Vzdělávání
manažerů a facilitátorů v rámci programu LEADER.
Vzdělávání manažerů Programu rozvoje venkova se zaměřilo především na přípravu
projektů souvisejících s Programem rozvojem venkova (OSA III. a IV.)
V jarních měsících byl připraven nový základní vzdělávací kurs pro manažery MAS
a mikroregionů a byl akreditován na MŠMT s tímto obsahem:
32
I. blok:
− Komunikační dovednosti
II. blok:
− Práce s veřejností, facilitace
− Komunikace s médii, PR metody
− Samostudium –zpracování zadaných úkolů pro následující blok
III. blok:
− Venkovský prostor - definice, metody zjišťování problémů
− Venkovský prostor - možnosti řešení definovaných problémů
− Samostudium – zpracování zadaných úkolů pro následující blok
IV. blok:
− Strategické plánování, způsoby vyhodnocování úspěšné strategie
− Práce v cvičném terénu - sběr informací a jejich následné zpracování dle konkrétního
zadání
− Samostudium - zpracování zadaných úkolů pro následující blok
V. blok:
− Možnosti financování rozvojového strategického plánu
− PPP projekty
− Vznik a příprava projektů – úvod do problematiky
VI. blok:
− E-learningový kurs „Projektový management“
− Studium s distančním prvkem – zpracování zadaných úkolů pro následující blok
VII. blok:
− Zpracování a konzultace konkrétních projektů
− Závěrečné individuální zpracování a příprava presentace konkrétního venkovského území
dle zadané osnovy
3. Účast na přípravě Národní sítě pro rozvoj venkova ve spolupráci s ostatními
příspěvkovými organizacemi
V roce 2008 probíhala spolupráce s MZe při přípravě Národní sítě na bázi předávání
získaných informací v rámci přípravných jednání s aktéry venkovského rozvoje a aktivit při
osvětových vzdělávacích akcích v regionech. Byly předneseny některé výstupy z TÚ
4211/2008 „Akční plán přípravy Celostátní sítě pro venkov“.
4. Vzdělávání pracovníků Krajských informačních středisek včetně metodické a informační
podpory v souvislosti s inovací opatření jednotlivých os EAFRD.
Pracovníci KIS přebírají články z informačních portálů ÚZEI a naopak příspěvky
z jednotlivých KIS jsou na tyto portály umisťovány. V rámci informační podpory navštěvují
pracovnici oddělení pravidelně různé akce související se vzděláváním a poradenstvím a píší
o těchto akcích články, které jsou uveřejňovány na webové stránce agroporadenství.
II.3.5 Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a poradenství
1. AGRIMARKETING
V prvních měsících roku probíhala práce na překladu případových studií z oblasti
marketingu z angličtiny do českého jazyka. Uskutečnil se jednodenní seminář pro školitele
školitelů - učitelé středních zemědělských škol a učilišť a schůzka partnerů projektu
33
a mezinárodní konference v Budapešti. Koncem září pak závěrečná schůzka partnerů projektu
v Praze organizovaná ÚZEI. Projekt byl oficiálně ukončen k 30. 9. 2008.
2. INPLISTA (2007-2009)
V březnu proběhla schůzka partnerů projektu v Aténách, na které byly upraveny
a odsouhlaseny materiály, které byly prezentovány na následných seminářích.
Materiály připravené v rámci partnerství projektu byly přeloženy do českého jazyka
a případně upraveny tak, aby odpovídaly českým podmínkám a legislativě. 24. 4. 2008 se
uskutečnil v sále ÚZPI všeobecný seminář k normám potravinové bezpečnosti. 11. 9. 2008
proběhl seminář k problematice GMO, alergenům a sledovatelnosti v souvislosti
s potravinovými normami. Dne 9. 10. 2008 se konal seminář pro specifická potravinářská
odvětví: maso, mléko, ovoce a zelenina.
Seminářů se zúčastnili zástupci malých a středních potravinářských podniků a zástupci
kontrolních orgánů. Projekt bude ukončen na jaře 2009.
II.3.6 Multimediální a konferenční služby
Tyto služby spočívají v:
− technickém zajištění seminářů pořádaných v rámci resortu MZe;
− technickém a organizačním zajištění prezentačních a výstavních akcí;
− tvorbě grafiky pro jednotlivé výstavní akce;
− technickém zajištění provozu Informační banky videokopií odborných filmů
a videopořadů a zajištění výroby videokopií odborných pořadů pro distribuci;
− výrobě vlastních videopořadů pro vzdělávací akce, např. „Péče o rybářské revíry“,
„Pardubicko“ a „Státní veterinární správa“. Pro MZe byla vytvořena anglická verze
vlastního videopořadu „Výlov rybníka“.
V roce 2008 probíhala významná participace na přípravě a průběhu sedmi výstavních
a prezentačních akcích. Propagace ÚZEI se uskutečnila návrhem a realizací grafiky a také
organizačním zajištěním nejen v rámci výstavních akcí pořádaných pro zemědělskou
veřejnost na výstavištích v Lysé nad Labem a Českých Budějovicích, ale i v rámci konferencí
a seminářů s naší i zahraniční účastí, např. technickou spoluprací na konání mezinárodní
konference k ekologickému zemědělství „Bioakademie“ v Lednici.“
V roce 2008 byla rovněž zajištěna výroba a distribuce odborných materiálů a kopií
videopořadů celkem na 9 130 multimediálních nosičích CD a na 830 nosičích DVD.
II.3.7 Vydavatelství a odbyt
Na úseku vydavatelství a odbytu byly v průběhu roku plněny úkoly související
s redakční a předtiskovou přípravou publikací a ostatních tiskových materiálů v rámci
vzdělávacích a informačních úkolů ÚZEI.
II.4 Zemědělská a potravinářská knihovna
KOMPLEXNÍ KNIHOVNÍ SYSTÉM
Údržba knihovního informačního systému ALEPH 500
V průběhu roku 2008 byl proveden přechod na novou verzi systému Aleph (z verze 16 na
verzi 18) včetně upgradu serveru pro zajištění vyššího komfortu práce zaměstnanců
i uživatelů knihovny. Byla provedena také konfigurace zdrojů v linkovacím nástroji
LinkSolver, který umožňuje generovat propojení mezi informačními zdroji zakoupenými
34
ÚZEI – ZPK a službami podporujícími standard OpenURL (např. vytváření linků na plné
texty).
ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Akvizice knih a časopisů
V roce 2008 bylo do fondu knihovny získáno celkem 2707 knih, CD a DVD. Bylo
zakoupeno 702 publikací, darem bylo získáno1 582 publikací a 423 mezinárodní výměnou.
Akvizicí bylo v roce 2008 zakoupeno 269 titulů časopisů, darem získáno 116 titulů
a mezinárodní výměnou 307 titulů. Celkem bylo do ZPK získáno 692 titulů českých
a zahraničních časopisů.
V rámci konsorciálního přístupu k elektronickým časopisům, zastřešovaného Státní
technickou knihovnou (STK) a financovaného z projektu MŠMT, měli čtenáři k dispozici
152 elektronických časopisů. Do fondu knihovny byly zařazeny starší ročníky časopisů
bývalého VÚZE (cca 27 titulů).
Mezinárodní výměna publikací a AGLINET
Za rok 2008 bylo mezinárodní výměnou získáno 479 knih a nepravých periodik a 282
ks FAO publikací. V průběhu roku bylo mezinárodní výměnou získáno 307 titulů
zahraničních časopisů. V rámci členství v mezinárodní síti zemědělských knihoven
AGLINET vyřídila ZPK 70 požadavků zahraničních knihoven na zaslání kopií odborných
článků.
Katalogizace
Do online katalogu knihovny bylo v roce 2008 vloženo celkem 8 368 bibliografických
záznamů, z toho 2 352 pro nové publikace. V rámci retrokatalogizace bylo zpracováno 6 016
bibliografických záznamů. K 31. 12. 2008 bylo v on-line katalogu celkem 160 122
bibliografických záznamů. V rámci údržby tezauru AGROTERM, sloužícího pro věcné
zatřiďování dokumentů při katalogizaci, bylo v roce 2008 do tezauru vloženo 215 termínů,
celkový počet záznamů v tezauru činí 16 597 záznamů. Pokračovala rovněž spolupráce se
Souborným katalogem ČR, do souborného katalogu bylo v roce 2008 zasláno celkem 23 248
bibliografických záznamů (nové záznamy + záznamy za předcházející období).
Projekty financované MK ČR
• Retrospektivní konverze zemědělské a potravinářské literatury – VISK5
Bylo zpracováno celkem 6 011 záznamů. Z toho 2 995 záznamů bylo pořízeno
z prostředků poskytnutých MK ČR.
• Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit – VISK 9
ZPK se již čtvrtým rokem zapojila do programu Veřejné informační služby
knihoven, podprogram Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních
autorit. V ZPK existují dvě databáze: v databázi Fond knihovny je nyní přes 164 000
bibliografických záznamů, v databázi ČZPB je 111 000 bibliografických záznamů.
Při revizi rejstříku korporací bylo zkontrolováno, příp. opraveno 9140 rejstříkových
hesel. Z databáze národních autorit NK ČR jsme při této revizi převzali 258 záznamů
korporativních autorit.
Při opravách autorského rejstříku ČZPB bylo zkontrolováno 10 010 autorů
(rejstříkových hesel), 35 020 záznamů a z databáze národních autorit NK ČR bylo
převzato 1660 personálních autorit. Kromě revize, na kterou byla použita dotace
MK ČR probíhala v databázi Fond knihovny v první polovině roku 2008 ještě
systematická revize autorských rejstříků, rejstříků korporací a akcí s průběžným
35
přiřazováním nově vytvořených autorit. V roce 2008 bylo v databázi AUT10
Národní knihovny ČR zpracováno 294 návrhů personálních autorit a 258 autorit
korporací (celkem 552 návrhů).
ORGANIZACE A REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
Organizace knihovního fondu
V roce 2008 bylo ze skladu v Praze do depozitního skladu v Kojeticích převezeno cca
150 bm publikací, čímž se pro širokou veřejnost zpřístupnil starší fond. Do knihovního fondu
ZPK byly integrovány knihovní sbírky VÚ zemědělské ekonomiky.
Revize knihovního fondu
Revize je zaměřena na prověřování multiplicitních, nerelevantních, zastaralých
a opotřebovaných dokumentů. Při systematické revizi z hlediska multiplicity a nerelevance
bylo prověřeno 7800 bm publikací.
Vyřazené nerelevantní a multiplicitní dokumenty byly nabízeny podle knihovního
zákona ostatním knihovnám. Na základě předávacího protokolu převzaly knihy např. Národní
knihovna ČR, knihovna ČZU, knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, Jihočeská vědecká knihovna, knihovna VŠE, knihovny Masarykovy univerzity, Ústav
biologie obratlovců AV ČR, , Výzkumný ústav pedagogický, knihovna Ministerstva
zemědělství, občanské sdružení Exodus, Česká zemědělská akademie v Humpolci, Výzkumný
ústav vodohospodářský, Knihovna Českých drah, Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti v Opočně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti,
knihovna Výzkumného zemědělského ústavu v Kroměříži, Slovenské centrum zemědělského
výzkumu v Nitře, knihovna DAMU, Český svaz turistů, Městská knihovna Jihlava, Městská
knihovna Přerov, Městská knihovna Praha a dalším. Ostatní knihy byly nabídnuty
zaměstnancům ÚZPI /ÚZEI a poté široké veřejnosti. Zbylé knihy v pevné vazbě využily
Barrandovské ateliery jako rekvizity a rovněž byly darovány na ztvárnění uměleckých děl –
knižních zrcadlových sloupů.
RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA HISTORICKÉHO KNIHOVNÍHO FONDU
Grantový program MK ČR Knihovna 21. století
ÚZEI – ZPK je vlastníkem historických a vzácných tisků, které vyžadují zvláštní
přístup z hlediska skladování i případných oprav. Dokumenty byly získávány do fondu
povinným výtiskem, nákupem, mezinárodní výměnou a v neposlední řadě i dary z jiných
knihoven. Součástí fondu se staly i dokumenty z oborově příbuzných zrušených knihoven.
V roce 2008 ÚZEI – ZPK získala od Ministerstva kultury ČR dotaci na restaurování
dalších čtyř dokumentů z vypracovaného seznamu. K zrestaurování byly vybrány čtyři
dokumenty, jejichž fyzický stav byl nejvíce ohrožen. (Sign. ČA63/1 – Bauhin, Johann;
Sign. ČA63/3 – Bauhin, Johann; Sign. B 1486 – Hohberg, Wolfgang Helmhard von;
Sign. ZB 30 – Mattioli, Pietro Andrea, 1501-1577).
Na základě úspory finančních prostředků, určených na restaurátorské služby, MK ČR
povolilo zrestaurovat další dva dokumenty ze seznamu. (Vybrány byly Sign. B1315 –
Solleysel, Jacques de, 1617-1680 a Sign. B1493 – Theodorus, Jacobus, 1520-1590).
KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
Výpůjční služby
Výpůjční služby Zemědělské a potravinářské knihovny zahrnují:
− absenční a prezenční půjčování ze skladů prostřednictvím výpůjčního protokolu,
36
− meziknihovní výpůjční službu (MVS),
− prezenční půjčování z volného výběru studovny,
− cirkulační službu jednotlivých čísel časopisů odborným pracovníkům ÚZEI.
K 31. 12. 2008 bylo v databázi uživatelů zaregistrováno 6130 uživatelů, z toho se v roce
2008 zaregistrovalo 2415 uživatelů, z nichž 1646 uživatelů si registraci prodloužilo a 769
uživatelů bylo zaregistrováno nově. Z registrovaných uživatelů za rok 2008 je 1955 studentů,
což je 81 % registrovaných uživatelů, 131 zaměstnanců ÚZEI a MZe a 329 uživatelů je
z široké veřejnosti.
V průběhu roku 2008 bylo realizováno 63 633 výpůjček knihovních jednotek, z toho
36 983 výpůjček (absenčních i prezenčních) přes výpůjční protokol ze skladů, 9192 výpůjček
z volného výběru studovny a 17 758 výpůjček v rámci cirkulační služby a služby CC (Current
Contents).
Od roku 2008 bylo nově využíváno pro cirkulační službu mimo tištěných periodik 30
titulů elektronických časopisů. Elektronické časopisy jsou okamžitě po vyjití zpřístupňovány
na webu vydavatele včetně alertových služeb, které na tuto skutečnost upozorňují. Jde
o zkvalitnění této služby, rychlou dostupnost bez omezení výpůjční dobou a možností
současného studia více uživatelů ve stejném čase.
Upomínky v roce 2008 byly odeslány elektronicky nebo poštou 373 klientům ZPK.
Nadále ZPK poskytovala meziknihovní služby prostřednictvím kooperačního systému
Souborného katalogu ČR, který umožňuje elektronické objednávání výpůjček z fondů jiných
českých knihoven pro uživatele ZPK a elektronické přijímání objednávek na výpůjčky
z fondu ZPK z jiných českých knihoven. Prostřednictvím MVS bylo vyřízeno 315 požadavků.
Z toho 266 požadavků bylo vyřízeno pro ostatní české knihovny z fondu ZPK a pro
registrované uživatele ZPK bylo kladně vyřízeno 49 požadavků formou výpůjček a kopií
z jiných knihoven v ČR.
Přehled požadavků na výpůjčky z fondu ZPK:
Cirkulace
CC
MVS
Prezenční výpůjčky (volný výběr i sklad)
Absenční výpůjčky
Celkem
14 955
2 503
266
26 153
19 756
63 633
Výpůjční služby ze skladu
V návaznosti na výpůjční služby ve studovně byly vyhledávány a expedovány materiály
dle požadavků klientů ZPK. Ze skladů bylo realizováno celkem 36 983 výpůjček. Pracovnice
skladu v Praze, jež přejímají publikace do skladu na konci tzv. linky zpracování, dále
pokračovaly v jednotkování knih a časopisů, tj. v přidělování signatur a přírůstkových čísel do
knihovnického systému ALEPH. Průběžně prováděly očistu fondu od prachových částic
a organizovaly knihovní fond zvláště v souvislosti s převedením a začleněním knihovny
z pracoviště v Mánesově ulici na pracoviště Slezská.
Reprografické služby
− Reprografické služby z dokumentů z fondu ZPK jsou nabízeny v tištěné i elektronické
formě.
Ve studovně knihovny bylo v roce 2008 zhotoveno 14 952 kopií. V rámci IRS bylo
zhotoveno 6 659 kopií. Pro 25 objednavatelů tištěné formy služby Current Contents bylo
37
zhotoveno a rozesláno 7 421 kopií obsahů časopiseckých článků a 16 259 kopií článků
vybraných uživateli na základě těchto obsahů.
Služba dodávky dokumentů elektronickou cestou (DDS) je realizována prostřednictvím
kooperačního systému VPK (Virtuální polytechnická knihovna). Výhodou systému je
objednání a doručení kopií elektronickou cestou, aniž by uživatel musel fyzicky navštívit
knihovnu. Kopie jsou dodány uživateli do 72 hodin od objednání. V roce 2008 poskytla ZPK
prostřednictvím tohoto systému 25 911 kopií, a tím se stala 2. největším dodavatelem
elektronických kopií v ČR.
Reprografické a elektronické služby ZPK
Reprografická služba ve studovně
IRS – tištěné kopie
CC – tištěné kopie (obsahy i články)
Kopie dodané elektronickou cestou (VPK)
Celkem
14 952
6 659
23 680
25 911
71 202
Kompletace časopisů
V roce 2008 bylo zpracováno 572 titulů časopisů, 1 645 nových kompletů a zpětně
zkontrolováno 184 knihovních jednotek.
BIBLIOGRAFIE A REFERENČNÍ SLUŽBY
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (ČZPB) – záznamy do databáze ČZPB
Do ČZPB bylo zpracováno 6 980 nových záznamů článků z vybraných českých
zemědělských, potravinářských, veterinárních a lesnických časopisů. Do kooperačního
systému článkové bibliografie Národní knihovny bylo na základě vzájemné dohody předáno
3 217 vybraných záznamů z ČZPB.
AGRIS/FAO a FSTA – záznamy do databází AGRIS a FSTA
Pro mezinárodní informační systém AGRIS/FAO bylo v rámci spolupráce zpracováno
780 záznamů článků s abstrakty v anglickém jazyce z českých pramenů, pro bázi dat FSTA
bylo zpracováno 300 anglicky anotovaných záznamů.
ÚZEI spolupracuje s FAO na mezinárodním zemědělském tezauru AGROVOC.
Odborní pracovníci ÚZEI překládají aktualizace tohoto tezauru do českého jazyka. V roce
2008 bylo přeloženo 80 nových termínů, systém AGROVOC obsahuje celkem 39 620 hesel
v českém jazyce.
Referenční služby – zodpovězené dotazy veřejnosti
V roce 2008 bylo službou Infopult zodpovězeno celkem 1188 dotazů. Většina
referenčních dotazů (1049) byla zodpovězena pracovníky knihovny přímo ve studovně,
odborné otázky vyžadující obsáhlejší odpovědi byly postoupeny interním a externím
odborným poradcům.
Rešerše vypracované na základě objednávek
V roce 2008 bylo zpracováno na základě objednávek výzkumných ústavů a firem
celkem 121 rešerší, z toho 16 retrospektivních a 105 průběžných. V rámci průběžných rešerší
bylo sledováno 27 profilů, výsledky byly odběratelům zasílány elektronicky většinou se
čtvrtletní periodicitou. Část rešerší byla vypracována pro vnitřní potřeby ÚZEI.
38
Elektronické informační zdroje (EIZ) – zpřístupňování na webu a jejich administrace
Knihovna zpřístupňuje uživatelům licencované elektronické informační zdroje:
bibliografické oborové databáze: CAB Abstracts, FSTA, AGRIS, PQ Agricola,
plnotextové databáze: Science Direct – (časopisy vydavatelství Elsevier), EBSCO (Academic
Search Premier, Business Source Premier, Master File Premier), PQ Agriculture Journals,
CAB Abstracts Plus,
e-books: kolekce oborových odborných knih z vydavatelství Wiley a CABI.
Statistika využívání plnotextových databází a elektronických časopisů
Počet přístupů
Počet zadaných dotazů
Počet zobrazených abstraktů
Počet zobrazených článků
1 791
3 701
1 065
2 132
Statistika využívání bibliografických databází
Počet přístupů
Počet zadaných dotazů
648
4 257
Počet zobrazených abstraktů
21 606
Počet zobrazených článků
31 070
Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum
V roce 2008 vstoupil projekt 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský
a potravinářský výzkum do závěrečné etapy řešení. V rámci grantu byl zajištěn a kontrolován
on-line přístup ke zdrojům CAB Abstracts a FSTA. V konsorciu byly kromě Ústavu
zemědělské ekonomiky a informací, který byl nositelem projektu, zapojeny také Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav potravinářský, Výzkumný ústav
rostlinné výroby, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
a Státní zdravotní ústav. Dostupnost bází byla zajišťována na základě IP adres daných
institucí. Informace o databázích a odbornou pomoc při jejich využívání poskytovali
uživatelům knihovny pracovníci Infopultu.
Celkové statistické údaje využití bází za konsorcium
Báze
CAB Abstracts
FSTA
Počet
přihlášení
k bázi
Počet hledání
3 895
2 521
Zobrazených
abstraktů
21 553
11 924
233 320
77 565
Zobrazených
záznamů
Celkový čas
připojení
dd:hh:mm:ss
313 972
81 802
80:09:12:02
48:10:04:20
Počet
zamítnutých
přihlášení
(překročené
licence)
9
0
Statistické údaje využití bází Ústavem zemědělské ekonomiky a informací
Báze
CAB Abstracts
FSTA
Počet
přihlášení
k bázi
186
341
Počet hledání
1 063
2 619
Zobrazených
abstraktů
7 760
13 846
39
Zobrazených
záznamů
13 178
15 754
Celkový čas
připojení
dd:hh:mm:ss
02:17:25:17
06:03:23:17
Počet
zamítnutých
přihlášení
(překročené
licence)
0
0
V roce 2008 byla s poskytovatelem dotace MŠMT uzavřena „Smlouva o využití
výsledků projektu výzkumu a vývoje č. 1N04151“, ve které jsou ošetřena užívací práva pro
období po ukončení projektu.
WEBOVÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
Vytváření a udržování databáze Agronavigátor
Databáze Agronavigátor poskytuje informace ze zemědělství a potravinářství pro
nejrůznější úrovně uživatelů (státní správa, výzkumná sféra, výrobci, odborné školství,
spotřebitelé). Příspěvky jsou poskytovány i souvisejícím elektronickým klonům (především
Bezpečnost potravin, ale i Ekologické zemědělství, Agroenvi, KISy a další) a odborným
periodikům (např. 287 článků do redakce Zemědělec). Informace jsou získávány
a zpracovávány na základě systematického sledováním tištěných zahraničních a domácích
pramenů a elektronických úředních a odborných zdrojů.
Dále je v systému Agronavigátor vytvářen „Kalendář pořádaných odborných akcí“
a vkládány odkazy na důležité či užitečné webové stránky jiných institucí v ČR i zahraničí.
Součástí informačních služeb jsou i odpovědi na dotazy Infopultu ze strany odborné i laické
veřejnosti.
Celkem bylo v roce 2008 zpracováno a zpřístupněno veřejnosti 3 310 článků, které
shlédlo přes 6 mil. čtenářů.
Přehled o počtu článků a shlédnutí na webu Agronavigátor
Hlavní sekce
Počet článků*
Počet shlédnutí
Zemědělství
1 662
7 778 629
Potravinářství
1 720
8 243 971
505
1 813 241
Informační zdroje
*
Včetně článků převzatých a článků zařazených podle problematiky současně do více kategorií a sekcí.
K 31. 12. 2008 obsahovala databáze Agronavigátor 36 211 příspěvků (článků a odkazů),
které již shlédlo přes 38 mil. uživatelů.
V roce 2008 byly dokončeny a vloženy do systému Agronavigátor tyto informační
přehledy:
−
Zdravotní aspekty v odchovu telat;
−
Bezpečnost krmiv a zdraví zvířat – mykotoxiny;
−
Biopaliva v zemědělství;
−
Smluvní vztahy mezi farmáři a odběrateli v USA;
−
Využití dravého hmyzu v biologické ochraně rostlin;
−
Aplikace nanotechnologie v potravinářství;
−
Trendy
ve
zpracování
cereálií
s přihlédnutím
zejména
k celozrnným
výrobkům (II. část);
−
Masné výrobky.
Terminologický slovník
V současné době je do systému zařazeno 27 330 českých termínů s výkladem a povinnými
anglickými ekvivalenty. Celkem to je 73 442 termínů včetně dalších cizojazyčných
ekvivalentů a u některých oborů včetně cizojazyčného výkladu.
Centrum pro národní databázi složení potravin (společná pracovní skupina VÚPP a ÚZEI)
40
Centrum pro národní databázi složení potravin je společná pracovní skupina ÚZEI
a VÚPP založená pro a realizaci projektu „Databáze složení potravin pro Českou republiku“.
VÚPP se v rámci Centra zaměří na sběr a dokumentaci dat získaných analyticky, ÚZEI zajistí
činnosti spojené s koordinací projektu, kompilací databáze, informačními a prezentačními
službami. Vznik Centra byl oficiálně potvrzen na 16. zasedání Koordinační skupiny
bezpečnosti potravin při MZe v říjnu 2007. Dozor a gesci nad realizací projektu bude
vykonávat MZe, Úřad pro potraviny.
V rámci iniciační fáze projektu byla v roce 2008 činnost centra zaměřena na:
− vypracování metodiky pro zpracování dat,
− implementaci mezinárodního standard sítě excellence EuroFIR (European Food
Information Resource Network) pro systém úplné dokumentace datových bodů včetně
návrhu šablony pro dokumentaci dat,
− zahájení kompilace databáze,
− aktivní zapojení do sítě Eurofir.
Vypracování metodiky pro zpracování dat
Pro vybraný základní rastr parametrů byly zpracovány tzv. karty komponent zahrnující
jejich definici, kódy databáze, kódy EuroFIR, stručný popis metody stanovení, jednotku,
porovnatelnost dat, popis postupu při zpracování v rámci jejich zpracování do databáze
a hodnocení použitelnosti zvolených informačních zdrojů pro sběr dat pro danou komponentu.
Implementace mezinárodního standardu
Prioritou Centra je zpracování dat v souladu s mezinárodním standardem EuroFIR pro
úplnou dokumentaci datových bodů s důrazem na monitoring povinných údajů. Na základě
dokumentace EuroFIR byly navrženy šablony pro zpracování dat v rozsahu vybraných
parametrů pro různé entity.
Zahájeni kompilace databáze
Kompilace databáze byla zahájena dokumentací dat získaných analyticky ve VÚPP
v rámci projektu Centra (tradiční pokrmy z brambor) a v rámci předchozích projektů (pokrmy
typu fast food) v rozšířeném rastru zahrnujících prioritní a další vybrané komponenty.
V ÚZEI byla kompilace zahájena potravinami ze skupiny ovoce v rastru prioritních
komponent.
Zapojení do sítě excellence EuroFIR
Jednou z priorit Centra je aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce v rámci sítě
excellence EuroFIR – mezinárodního projektu 6. Rámcového programu EU (2005–2009),
jehož cílem je vybudovat mezinárodně použitelný systém pro zpracování a výměnu dat
o složení potravin založený na využívání jednotného standardu pro dokumentaci a výměnu
dat. Na projektu spolupracuje 49 institucí (univerzit, výzkumných ústavů a podniků střední
velikosti) z 25 zemí. Z rozhodnutí MZe byl ÚZEI ustanoven jako kontaktní místo pro
spolupráci s EuroFIR. Spolupráce je realizována na základě Memoranda o spolupráci.
41
II.5 Vydavatelská činnost
II.5.1 Periodika
Vědecké časopisy
V roce 2008 bylo v 11 vědeckých časopisech, z nichž 3 jsou zařazeny mezi
impaktované časopisy Current Contents, vydáno 87 čísel o rozsahu 4 627 stran, na nichž byly
uveřejněny práce 551 autorů.
Impaktované časopisy:
Lektorované časopisy:
Czech Journal of Animal Science (CJAS), Czech Journal of Food Science (CJFS),
Veterinární medicína (VetMed).
Agricultural Economic(AgriEcon), Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB),
Horticultural Science (HorSci), Journal of Forest Science (JFS), Plant Protection
Science(PPS), Plant, Soil and Environment (PSE), Research in Agricultural Engineering
(RAE), Soil and Water Research (SWR).
Všechny časopisy byly zařazeny do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR (schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008).
V roce 2008 pokračoval zvýšený zájem o publikování v časopisech ČAZV. Největší
nárůst počtu příspěvků byl v impaktovaných časopisech Czech Journal of Animal Science
a Czech Journal of Food Science, u většiny byl o jednu čtvrtinu. To s sebou přineslo nárůst
práce pro redaktorky hlavně v administrativní oblasti a při zajišťování lektorského řízení.
Značně se zvýšil počet zahraničních lektorů, kteří jsou žádáni o posouzení článků.
Časopis Soil and Water Research vydal speciální číslo věnované hydrobiologii (výroba
byla hrazena objednavateli, rozsah čísla byl 164 stran). Toto číslo bylo bezplatně poskytnuto
Zemědělské a potravinářské knihovně pro mezinárodní výměnu.
Impakt faktor jednotlivých časopisů za roky 2000–2007
Časopis
Plant, Soil and Environment
Czech Journal of Animal
Science
Veterinární medicína
Czech Journal of Food
Sciences
2000
0,256
2001
0,237
2002
0,333
2003
0,276
2004
0,275
2005
–
2006
–
2007
–
0,172
0,147
0,187
0,217
0,217
0,254
0,421
0,633
0,188
0,348
0,204
0,608
0,790
0,621
0,624
0,645
–
–
–
–
–
–
0,387
0,448
V roce 2008 byly některé časopisy zahrnuty do zpracování v dalších zahraničních
databázích:
Agricultural Economics – Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch®);
Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Journal Citation Reports/Social
Sciences Edition; Journal Citation Reports/Science Edition
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding – Science Citation Index Expanded®;
Journal Citation Reports/Science Edition; DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Horticultural Science – BIOSIS Previews; Biological Abstracts
V roce 2008 byl pro evidenci rukopisů zaveden elektronický redakční systém, vyvinutý
na objednávku firmou Fractal. V rámci redakčního systému byla zprovozněna nová webová
stránka časopisů: http.//agriculturejournals.cz.
42
II.5.2 Ostatní periodika
Zemědělská Škola – 6+4=10 čísel
čísla: leden až červen/08, září až prosinec/08
II.5.3 Publikace vydané ÚZPI
KŮDELA, V., BRAUNOVÁ, M. (editoři): Česko-anglická rostlinolékařská terminologie.
Czech-English Plant Health Terminology. Praha: Academia, 2007, 874 s. ISBN 978-80-2001550-1.
Učební texty vydané v rámci transferu výstupů VaV TÚ 2.1 a TÚ 2.3
ČERNÝ, L. Inovace v produkci a odbytu sladovnického ječmene Praha : ÚZPI, 2008. 29 s.
ISBN 978-80-7271-196-3 (brož.).
HAMOUZ, K. Brambory: inovace a trendy v pěstování, nové pohledy na kvalitu Praha: ÚZPI,
2008. 21 s. ISBN 978-80-7271-194-9 (brož.).
HOSNEDL, V. Luskoviny : inovace a trendy v pěstování, ve využití produkce a ve šlechtění
luskovin / Praha: ÚZPI, 2008. 12 s. : tab. ISBN 978-80-7271-190-1 (brož.).
PAZDERŮ, K., Hosnedl, V. Inovace v rostlinné produkci : semenářství a produkce osiv.
Praha: ÚZPI, 2008. 12 s. : il., gr. ISBN 978-80-7271-193-2 (brož.).
PULKRÁBEK, J., URBAN, J. Inovační trendy v pěstování cukrovky a její využití pro biolíh.
Praha: ÚZPI, 2008. 28 s. ISBN 978-80-7271-195-6 (brož.).
ŠTOLCOVÁ, M., VILDOVÁ, A. Nové trendy v pěstebních technologiích léčivých,
aromatických a kořeninových rostlin. Praha: ÚZPI, 2008. 10 s. ISBN 978-80-7271-189-5
(brož.).
ŠTRANC, P. ŠTRANC, J. ŠTRANC, D., Novinky v pěstování sóji a lupiny v ČR Praha:
ÚZPI, 2008. 12 s. ISBN 978-80-7271-192-5 (brož.).
VAŠÁK, J. Konkurenceschopnost hlavních plodin a nové trendy v jejich pěstování. Praha:
ÚZPI, 2008. 18 s. ISBN 978-80-7271-191-8 (brož.).
Publikace vydaná v rámci ICBP FÚ 2451
ŠATRÁN, P., DUBEN, J. Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin / 2. vyd.
Praha: ÚZPI, 2008. 30 s. ISBN 80-7271-180-6.
Metodiky FÚ 2452 Informační podpora aproximační strategie směrnice Rady 91/676/EEC
(nitrátová směrnice) na období 01–12/2008
MATULA, J. Optimalizace výživného stavu půd pomocí diagnostiky KVK-UF: Metodika pro
praxi. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby v ÚZPI, 2008. 47 s. : il. (některé barev.), gr. ;
ISBN 978-80-87011-16-4 (brož.).
MATULA, J. Výživa a hnojení sírou : Metodika pro praxi. Praha: Výzkumný ústav rostlinné
výroby v ´´UZPI, 2007. 39 s. barev il., gr. ISBN 978-80-87011-15-7 (brož.).
Mze (Ohem): Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany
ze zemědělských zdrojů (krátké Zásady)
KLÍR, KUNZOVÁ, ČERMÁK: Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení (Metodika pro
praxi)
KLÍR: Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany
(Zásady s komentářem)
WOLLNEROVÁ, KLÍR: Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech.
43
FÚ 2453 Podpora ekologického zemědělství
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., NR (EHS) č. 834/07, o EZ , Úplné znění NK (ES)
889/08
MetodikyÚZEI, uznané MZe
FOLTÝN, I. et al. Dopady agrární politiky na vybrané zemědělské komodity před a po vstupu
ČR do EU. Praha: ÚZEI, 2008, 105 s.
ŠTOLBOVÁ, M. KUČERA, J., HLAVSA, T. Metodika stanovení méně příznivých oblastí
(LFA). Praha: ÚZEI, 14 s.
NOVÁK, J. Metodika komplexního hodnocení podniků s využitím finančních a nefinančních
ukazatelů. Praha: ÚZEI, 33 s.
Výzkumné a informační studie
č. 89 ŠTOLBOVÁ, M. Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků
a návrhy na diferenciaci sazeb. Praha: VÚZE, 2008, 56 s. ISBN 978-80-86671-50-5
Studie analyzuje a hodnotí dopad plateb LFA poskytovaných podle Horizontálního
plánu rozvoje venkova ČR za roky 2004-2006 na ekonomiku zemědělských podniků
hospodařících v méně příznivých podmínkách.
č. 90 POHLOVÁ, K. Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2006
(Výzkumná informace). Praha: VÚZE, 2008, 40 s.+přílohy. ISBN 978-80-86671-51-2
Studie analyzuje teritoriální a komoditní strukturu agrárního zahraničního obchodu
ČR. Analyzováno je šestileté období let 2001 až 2006 a kromě meziročních změn
kv roku 2007 jsou také vyhodnoceny změny, které zaznamenal český AZO v průměru
let 2004-06 vzhledem k průměru let 2001-03. Agrární zboží je vymezeno kapitolami
01 až 24 „Kombinované nomenklatury EU“. Součástí práce jsou tabulkové přílohy.
č. 91 FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I. Problematika biopaliv v Brazílii. Praha: ÚZEI,
2008, 35 s. ISBN 978-80-86671-53-6
Informační studie vychází ze strategického materiálu věnovaného problémům
biopaliv a vydaného brazilským ministerstvem zemědělství.
č. 92 PICKOVÁ, A., ŠPIČKA, J. Hospodaření zemědělských podniků v produkčně
znevýhodněných oblastech Beskyd a Bílých Karpat. (Výzkumná studie). Praha: ÚZEI,
2008, 51 s. ISBN 978-80-86671-54-3
Studie prezentuje dílčí výsledky projektu UNDP GEF, jehož cílem je posílit vhodnou
péči a obhospodařování celosvětově významné biologické rozmanitosti na
stanovištích v chráněných krajinných oblastech v pohoří Karpat v ČR, a to
v Beskydech a v Bílých Karpatech.
Studie vydané v rámci F 2414
Kopáčová: Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným
výrobkům (II. část) Kvasničková: Aplikace nanotechnologie v potravinářství
Javůrková: Smluvní vztahy mezi farmáři a odběrateli v USA
Nehasilová: Zdravotní aspekty odchovu telat
44
Šťastný: Biopaliva v zemědělství
Schneiderová: Bezpečnost krmiva zdraví zvířat - mykotoxiny
Hvízdalová: Masné výrobky
Vondrášková: Využití dravého hmyzu v biologické ochraně rostlin
Bulletin ÚZEI
č. 1 Otazníky k biopalivům. Půdní potenciál pro výrobu obnovitelných zdrojů energie v
evropském zemědělství. Bulletin ÚZEI, 2008, č. 1, 21 s.
První příspěvek přibližuje některé názory prof. S. Tangermanna, ředitele divize
"Obchodu a agrárního sektoru" OECD k problematice využívání obnovitelných
energetických zdrojů, druhý příspěvek je překladem článku k téže problematice,
který byl publikován v časopisu Agrarwirtschaft, 2007, č. 5-6.
č. 2 Dopady nárůstu výroby biopaliv na ekonomiku zemědělství a trhy agrárních
komodit. . Bulletin ÚZEI, 2008, č. 2, 11 s.
Překlad statě Lampe, M. Economic and agricultural market impacts of growing
biofuel production. Publikováno v Agrarwirtschaft, 56, 2007, č. 5/6, s. 232-237.
č. 3 Data a fakta o německém zemědělství. Bulletin ÚZEI, 2008, č. 3, 17 s.
Výtah z publikace německého Spolkového ministerstva pro výživu, zemědělství a
ochranu spotřebitele (BMELV) vydané v roce 2008 pod názvem „Land- und
Forstwirtschaft in Deutschland - Daten und Fakten“. BMVELV, 2008, 33 s
č. 4 Ekonomika potravin: Globální problémy a výzvy (Souhrn). Bulletin ÚZEI, 2008, č.
4, 10 s.
Shrnutí podstatných bodů jednání 2. mezinárodní konference k problematice
ekonomiky potravin, Haag, Holandsko (2007).
č. 5 K souhrnným výsledkům českého zemědělství ve srovnání s EU 27. Bulletin ÚZEI,
2008, č. 5, 18 s.
Důchody ze zemědělství členských států EU 27 v roce 2007. Celkový hospodářský
výsledek odvětví zemědělství v ČR za rok 2007. Bulletin ÚZEI, 2008, č. 5,
č. 6 Perspektivy evropské agrární politiky. Bulletin ÚZEI, 2008, č. 6, 8 s.
Z vystoupení ředitele direktorátu pro obchod a zemědělství OECD
prof. S. Tangermanna (publikováno v Agrarische Rundschau, 2007, č. 6).
č. 7 Světové trendy cen mléka a cen krmiv a pozice českých producentů mléka v
evropském srovnání podle IFCN Bulletin ÚZEI, č. 7, 17 s.
Základní informace o vývoji ekonomiky produkce mléka ve světovém měřítku na
základě dat mezinárodní sítě pro srovnávání zemědělských podniků IFCN
(International Farm Comparison Network).
č. 8 Důsledky reformy SZP a návrhů Evropské komise ke "Kontrole funkčnosti reformy
SZP" (Health Check) z pozic rakouského zemědělství. Bulletin ÚZEI 2008, č. 8,
30 s.
Zkrácený překlad studie Spolkového ústavu agrární ekonomiky ve Vídni: Kirner, L.,
Tribl, Ch. "Auswirkungen der GAP-Reform und der Vorschläge zum Health Check
auf die österreichische Landwirtschaft".
45
2.5.4 Webové stránky ZPK
Po celý rok 2008 probíhala údržba webových stránek ZPK – ÚZEI
(www.knihovna.uzpi.cz), ÚZPI/ÚZEI (www.uzpi.cz/www.uzei.cz) a Vědeckých časopisů
(www.journals.uzpi.cz) spočívající v kontinuální aktualizaci publikovaných informací.
II.6
Ostatní odborné aktivity
II.6.1 Software
FOLTÝN, I. a kol. Model AENVI-2. Matematicko-statistický model nákladově produkčních
vztahů vybraných zemědělských komodit pro výpočet vývoje ekonomiky
a agroenvironmentálních dopadů zemědělské činnosti do životní prostředí do roku 2013
(v uživatelském prostředí MS-Excel).
FOLTÝN, I. a kol. Model FARMA-4. Optimalizační model pro výpočet ekonomiky typových
zemědělských podniků v ČR (v uživatelském prostředí GAMS).
FRONĚK, P. a kol. Model PREDIKCE-CEN. Matematicko-statistický software pro výpočet
predikcí cen v agrárním sektoru. (v uživatelském prostředí MS-Excel a UNISTAT).
KOPEČEK, P. Databáze MLÉKO. Databáze periodického expertního šetření VÚZE-ÚZEI
o vývoji ekonomiky mléka v ČR na reprezentativním vzorku zemědělských podniků ČR
(v uživatelském prostředí MS-Excel).
MEZERA, J. a kol. Databáze POTR-PRUMYSL. Databáze ekonomických informací
o ekonomických výsledcích potravinářských oborů v ČR.
POLÁČKOVÁ, J. a kol. Databáze VLASTNÍ NÁKLADY. Databáze z každoročního
standardního nákladového šetření VÚZE-ÚZEI na reprezentativním souboru zemědělských
podniků ČR(v uživatelském prostředí MS-Excel a PARADOX).
TRANTINOVÁ, M, FISCHER, M. Model ROZVOJ-VENKOVA. Matematicko-statistický
model kvantifikace vztahů mezi indikátory rozvoje venkova v ČR na vybraném území ČR
(Horní Pomoraví) (v uživatelském prostředí MS-Excel a UNISTAT)..
TRANTINOVÁ, M. a kol. Databáze ROZVOJ-VENKOVA. Databáze rozsáhlého souboru
indikátorů rozvoje venkova v ČR na vybraném území ČR (Horní Pomoraví)
(v uživatelském prostředí MS-Excel)
ZEDNÍČKOVÁ, I., FOLTÝN, I. Databáze BASELINE. Databáze makroekonomických
informací o vývoji zemědělských komodit od roku 1995 do roku 2007 (v uživatelském
prostředí MS-Excel).
II.6.2 Akce pořádané ústavem
Akce ZPK
1. výstava AgroPublikace 2008
Ve dnech 18. až 20. 3. 2008 se ve velkém sále Domu zemědělské osvěty (Slezská 7,
Praha 2). konala 1. výstava odborných publikací ze zemědělství a potravinářství
AgroPublikace 2008. Byla uspořádána k připomenutí 80. výročí otevření Ústřední slovanské
zemědělské knihovny pro nejširší veřejnost. Výstava se konala pod záštitou ministra
zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče. První den výstavy proběhlo v DZO zasedání Sdružení
knihoven ČR. Mediálním partnerem výstavy bylo Vydavatelství Profi Press s. r. o.
Výstavy se zúčastnilo 14 organizací, z toho 5 veřejných výzkumných institucí, 5 dalších
organizací v resortu MZe, jeden soukromý výzkumný ústav, 2 univerzity a jedno
46
profesionální nakladatelství (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i; Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.;
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.; Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.;
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. + Kvasný průmysl; ÚZPI/ZPK; Výzkumný
ústav zemědělské ekonomiky; Národní zemědělské muzeum Praha; Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů; Státní rostlinolékařská správa + Česká společnost rostlinolékařská; Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně; JU České Budějovice a Profi Press, s.r.o.)
Výstava, na kterou byl vstup zdarma, byla určena zejména středoškolským
a vysokoškolským studentům a jejich pedagogům..
Pracovní setkání expertů na databáze složení potravin sdružených v rámci projektu
EuroFIR
Jednou z priorit Centra je aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce v rámci sítě
excellence EuroFIR – mezinárodního projektu 6. Rámcového programu EU (2005–2009),
jehož cílem je vybudovat mezinárodně použitelný systém pro zpracování a výměnu dat
o složení potravin založený na využívání jednotného standardu pro dokumentaci a výměnu
dat. Na projektu spolupracuje 49 institucí (univerzit, výzkumných ústavů a podniků střední
velikosti) z 25 zemí.
Centrum spolupořádalo dvě doprovodné akce. Výstavka českého potravinářského
průmyslu a výzkumu (16. 9. 2008) se konala v rámci Plenárního zasedání. Ochutnávku
širokého sortimentu výrobků z Libereckého kraje zajistilo 16 výrobců. Potravinářský výzkum
byl zastoupen prezentací Výzkumného ústavu potravinářského Praha a Výzkumného ústavu
pivovarsko-sladařského. SZIF představil projekt Klasa. Zemědělská a potravinářská knihovna
uspořádávala dne 18. 9. 2008 výstavku odborných publikací z fondu knihovny, vztahujících
se k tématu akce
Přehled uskutečněných prezentací k výsledkům výzkumu:
• Prezentace pro 1. nám. ministra zemědělství PhDr. Ivo Hlaváče:
(20. 3. 2008)
FADN (Ing. J. Hanibal),
Modulace a degrese přímých plateb dle návrhů EK a EP (Ing. J. Humpál),
Dopady návrhů redukce přímých plateb na ekonomiku vybraných typů podniků
po roce 2013 (RNDr. I. Foltýn, CSc.),
Méně příznivé oblasti – LFA (Ing. Marie Štolbová, CSc.).
•
Projekt RUDI (Ing. Petr Maur) (22. 5. 2008);
•
Předběžné závěrečné výsledky projektu TERA (Ing. Zuzana Bednaříková) (22. 5. 2008);
•
Diskuse základních pojmů / konceptů používaných ve VÚZE (Vztah rozvoje zemědělství
a venkova; Konkurenceschopnost v potravinářském sektoru; Cena práce; Sociální kapitál;
Externality & Public Goods; Životaschopnost (ekonomická), výkonnost, míra
multifunkčnosti; Vliv globalizace a liberalizace obchodu na české zemědělství; Koncepty
a ukazatele v rámci 3. kapitoly VZ).
(11. 6. 2008);
•
Projekt SEAMLESS (Ing. V. Voltr, CSc.)
•
Semináře k problematice LFA (Ing. M. Štolbová, CSc.)
(4. 7. 2008.a 15. 8. 2008);
•
Metodické přístupy k hodnocení ekonomiky výroby mléka:
(4. 12. 2008)
(18. 6. 2008);
47
Metodika mezinárodního srovnávání ekonomiky podniků s výrobou mléka podle IFCN
(ing. I. Bošková),
Metodika kalkulace nákladů na výrobu mléka (Ing. J. Boudný),
Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka (Ing. P. Kopeček, PhD.);
•
Mezinárodní projekty: (2. – 3. 12. 2008).
TERA (Ing. Zuzana Bednaříková),
RuDI (Ing. Jaroslav Pražan),
AGRIGRID (Ing. Andrea Hrabalová),
PRIMA (Ing. Ladislav Jelínek),
AgriPolicy (Ing. Lenka Mejstříková),
AGMEMOD 2020 (Ing. Petr Kopeček, Ph.D.) .
II.6.3 Členství v odborných společnostech, komisích a radách
a)
ÚZEI kolektivním členem těchto organizací:
• Ekosociální fórum Rakouska (Vídeň), zastoupení v představenstvu;
• International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD);
• Konsorcium knihoven v rámci Projektu 1N04151 – Informační zdroje pro
zemědělský a potravinářský výzkum (MŠMT);
• Konsorcium knihoven v rámci projektu 1N- Přístup k elektronickým časopisům;
• Mezinárodní síť zemědělských knihoven Agricultural Libraries Network
(AGLINET);
• Partner Agri Benchmark Project, Braunschweig, Německo
• Partner International Comparison Network, IFCN Dairy Research Center, Kiel,
Německo;
• Sdružení knihoven ČR (SDRUK);
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP).
b)
Členství a funkce pracovníků ÚZEI v různých institucích a společnostech:
Akademický výbor KAF – centrum interdisciplinárních studií;
• Antibyrokratická komise MZe;
• Česká informační společnost;
• Česká potravinářská společnost při ČS VTS;
• Česká statistická rada ČSÚ;
• Česká technologická platforma pro potraviny PK ČR;
• Datová koordinační komise pro cukr a cukrovou řepu při MZe;
• Evropská asociace zemědělských ekonomů (EAAE), Nizozemsko;
• Habilitační komise Lesnické fakulty ČZU v Praze;
• International Farm Comparison Network (IFCN) Německo;
• Komise informatiky ČAZV;
• Komise NAZV;
• Komise pro obhajoby disertačních prací při ČZU;
• Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU PEF, TF;
• Komise pro státní závěrečné zkoušky na 3.LF UK pro obor Výživa;
• Komise pro státní závěrečné zkoušky Zemědělské fakulty JU v Českých
Budějovicích a PEF MZLU v Brně
• Komise pro životní prostředí PK ČR;
• Komitét pro potravinářské vědy a technologie;
• Komoditní rada pro cukrovou řepu a cukr;
•
48
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komoditní výbor pro len a konopí SZIF ČR;
Komunitní výbor EK FADN, Belgie;
Monitorivací výbor OP Rybářství;
Národní komise FADN;
Národní rada pro poradenství;
Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘS ČAZV);
Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV;
Předsednictvo ČAZV;
Redakční rada časopisu Výživa a potraviny;
Redakční rada časopisu Zpravodaj AGROBASE;
Redakční rada GrandBiblio;
Redakční rada vědeckého časopisu Ekonomika pol'nohospodárstva, VÚEPP
Bratislava, Slovensko;
Redakční rada vědeckého recenzovaného časopisu Agricultural Economics;
Redakční rada Zpravodaje svazu chovatelů ovcí a koz;
Řídící výbor UNDP-GEF;
Sektorová rada pro zemědělství MZe
Společnost pro výživu ČR (SV ČR);
Správní rada ČZU;
Správní rada Obchodní akademie, Neratovice;
Světová asociace zemědělských ekonomů (IAAE);
Vědecká rada ČZU;
Vědecká rada IAMO;
Vědecká rada TF ČZU;
Vědecká rada VÚCHS Rapotín
Vědecká rada Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích;
Vydavatelská rada ČAZV;
II.6.4 Přednášková činnost
Abrahamová, M.:
Zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti produkce vepřového masa v ČR,
Seminář v rámci PRV Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti
v živočišné výrobě. Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s, ZS ČR., Třemešná,
14. 4. 2008; Ostrožská Lhota, 16. 4. 2008; Starý Jičín-Palačov,. 23. 4. 2008;
Hoštka u Litoměřic, 12. 5. 2008; Pardubice, Černá za Bory, 14. 5. 2008; Dolany,
okres Náchod, 11. 5. 2008; Větrný Jeníkov, 28. 5. 2008; Chabrovice, 4. 6. 2008;
Modřice, 11. 6. 2008. Ostředek, 25. 6. 2008.
Bednaříková, Z.:
Ekonomický růst a konvergence ve venkovských oblastech České
republiky,Doktorandský seminář Aplikace makroekonomie ve vědeckém
zkoumání doktorandů, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze,VŠE, Praha 14. 1.
2008.
Agricultural Policy Supports Implementation in Rural Areas of the Czech
Republic,Mezinárodní konference „Venkov je náš svět – Countryside – our
world“,ČZU, PEF,Kutná Hora,16. - 18. 4. 2008.
Periphery Regions Through Governance and Networking Leadership – the case of
the Czech Republic, Mezinárodní konference: Regions: The Dilemmas of
Integration and Competition, Regional Studies Association, Seaford, United
Kingdom, VŠE, Praha 27. – 29. 5. 2008.
49
Bednaříková, Z.:
Využití agropolitního přístupu pro rozvoj periferních oblastí, Mezinárodní vědecká
konference „Agrární perspektivy XIV“ – Evropské trendy v rozvoji zemědělství
a venkova, ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta, Praha – Suchdol, 16. –
17. 9. 2008.
The effects of labour migration on regional economic performance in the CR.
Mezinárodní Winter Conference 2008 – Working Regions, Regional Studies
Association, Seaford, United Kingdom, Londýn, Velká Británie27. – 28. 11.2008.
Bošková, I.:
The Role of Distance between Milk Producer and Processor in the Strategic
Decision of „Where Produced Milk Will Be Processed“. FIL-IDF World Dairy
Summit and Exhibition. International Dairy Federation, México City, México,
11. – 14. 11. 2008 (Prezentace).
The Role of Distance Between Milk Producer and Processor in the Dairy Plant´s
Strategic Decision Making. 9th IFCN Dairy conference. International Farm
Comparison Network, IFCN Dairy Research Center, Kiel, Germany, 9. – 11. 6.
2008 (Prezentace).
Ekonomika výroby mléka v ČR a konkurenceschopnost na trhu EU. Semináře
Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v živočišné výrobě.
Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s. Prezentováno celkem desetkrát v:
Ostrožská Lhota, 16. 4. 2008; Černá za Bory, 14. 5. 2008; Dolany, 21. 5. 2008;
Hoštka u Litoměřic, 12. 5. 2008; Prostějov, 17. 6. 2008; Chabrovice, 4. 6. 2008;
Větrný Jeníkov, 28. 5. 2008; Starý Jičín – Palačov, 23. 4. 2008; Třemošná
14. 4. 2008, Ostředek, 25. 4. 2008 (Prezentace).
Srovnání ekonomiky produkce mléka v ČR a ve vybraných evropských zemích.
11. mezinárodní konference „Den mléka 2008“.Česká zemědělská univerzita
v Praze, katedra speciální zootechniky, ZS ČZU AF – Agro a ISV Praha, 23. 9.
2008 (Prezentace).
Srovnání ekonomiky produkce mléka v ČR a ve vybraných evropských zemích
metodou IFCN. Kroměřížské mlékařské dny. Českomoravský svaz
mlékárenský,VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž a Kromilk, s .r. o.,
Kroměříž, 8. – 9. 10. 2008 (Prezentace).
Doucha, T.:
Challenges and topics for the research in arable farming. EUROCROP workshop
„Farm economics and production costs“. FAL Braunschweig, Německo.
15. 1. 2008.
Overview of Czech Agriculture. IALF Program, ambasáda USA, Praha, 7. 3. 2008.
Impact assessment on the interaction between the New Member States and the
CAP. Konference „The future of Rural Development: Fresh opportunities for
young farmers“. European Council of Young Farmers (CEJA) a SMA ČR, Brno,
5. 4. 2008.
Czech Agriculture. Přednáška pro experty Severní Koreje, CERGE-EI, 20. 5. 2008.
Farm structure in the Czech Republic – Today and Tomorrow. Konference „Farms
in Central and Eastern Europe – Today and Tomorrow“. Institute of Agricultural
and Food Economics Warsaw, Bialowieža, 4. 6. 2008.
Czech agriculture. Konference „Cash Crop Agri Benchmark”. JHT Braunschweig
50
Doucha, T.:
(Německo), University of Saskatchewan (Kanada). 8.-10. 7. 2008, Saskatoon,
Kanada.
České zemědělství a obnovitelné zdroje energie. Konference „Výstavba a provoz
bioplynových stanic“. ČOV s. r. o. Třeboň a Česká bioplynová asociace.
9. - 10. 10. 2008, Třeboň.
Jeden nebo více evropských zemědělských modelů? Evropská konference „Jak
v sedmadvacítce čelit novým výzvám zemědělství a rozvoje venkova?“. CEFRES,
ÚZEI, 29. 10. 2008. Praha.
Klíčová témata aplikovaného výzkumu v oboru ekonomiky agrárního sektoru
v dalším období. Rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV. ÚZPI, Praha. 5. 2.
2008.
Reforma Společné zemědělské politiky EU a její dopady do multifunkčnosti
českého zemědělství a venkova. Seminář „Venkov, vymezení venkovské obce,
venkovského prostoru“. Sekce regionální geografie ČGS, Přírodověděcká fakulta
UK. Praha, 8. 2. 2008.
Společná zemědělská politika EU a její očekávané změny. Pražský studentský
summit. VŚE Praha, 9. 2. 2008.
Změny Společné zemědělské politiky EU. Výroční valná hromada ASZ Plzeňsko.
Nezvěstice, 22. 2. 2008.
Změny Společné zemědělské politiky EU. Setkání prezidia SMA ČR. Farma
Branná u Třeboně, 22. 2. 2008.
Výhled Společnézemědělské politiky EU. Diskusní setkání Asociace pro
mezinárodní otázky. Praha, 28. 2. 2008.
Zásady vládní politiky v odvětví potravinářství. Potravinářský úterek, 25. 3. 2008.
Česká potravinářská společnost o. s. Praha a ÚZPI. Klub techniků, Novotného
lávka 5, Praha 1.
Biopaliva versus zdražování potravin. Panelová diskuse. Eurocentrum Praha,
Evropský dům, 16. 4. 2008.
Postupující reformy SZP EU a výhled v kontextu podmínek ČR. Kulatý stůl
„Budoucnost SZP EU, českého venkova a zemědělství v ČR po roce 2013“. VŠE,
IREAS a IEEP. Praha, 9. 6. 2008.
Vystoupení v rámci kulatého stolu „Historie a budoucnost selského stavu České
republiky“. ASZ, MZe, 23. 8. 2008, České Budějovice.
Holas, J., Kopeček, P.:
Energetické využití biomasy. Skalský Dvůr, Moravia Lacto, 13.-14. 11. 2008.
Humpál, J.:
SZP a návrhy v rámci Kontroly zdraví. Aktuální otázky zemědělství. AK Praha.
Jesenice , 12.2. 2008; AK Kutná Hora, Kutná Hora, 29. 2. 2008.
SZP a návrhy v rámci kontroly zdraví, ekonomické dopady dodržování zásad
podmíněnosti. ZERA Náměšť n/Oslavou. 14. 2. 2008.
SZP a návrhy v rámci kontroly zdraví se zaměřením na chmel. Chmelařský institut
Žatec, 27.2. 2008.
Zhodnocení současného stavu podpůrných programů. Závěrečná konference
projektu UNDP ovce a kozy. FOA. Valašské Klobouky. 17. – 18. 4. 2008.
Předpokládané dopady změn SZP v rámci Kontroly zdraví. Lnářský den. Agritec.
51
Humpál, J.:
Šumperk, 26. 6. 2008.
Budoucnost SZP. Seminář Evropský model zemědělství. VÚCHS Rapotín.
Pohořelice, 25. 9. 2008; Rapotín, 2. 10. 2008.
Jednotná organizace trhu s obilovinami. Kontrola zdraví SZP. České předsednictví
v Radě EU. Seminář Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti
v rostlinné výrobě. Zemědělský svaz Praha. Modřice, 15. 10. 2008; Chebrovice,
12. 11. 2008; Dolany, 19. 11. 2008; Klatovy, 26. 11. 2008; Žatec, 4. 12. 2008.
Možné dopady nové regulace pesticidů. Seminář na téma Evropské normy závazné
při výrobě zemědělských a potravinářských komodit v kontextu globalizace
a narůstajících dovozů ze třetích zemí. Slovenská zemědělská a potravinářská
komora. Štrbské pleso, 6. 11. 2008.
Dopady finálních návrhů v rámci kontroly zdraví, výhled SZP, dopady dodržování
CC. Seminář o aktuálních otázkách SZP. UniConsulting Praha. ČZU Suchdol,
27. 11. 2008.
Dopady finálních návrhů v rámci kontroly zdraví, výhled SZP, CZ PŘES.
Ekonomická komise AK. Bohuslavice nad Metují, 3. 12. 2008.
Kopeček, P. Foltýn, I., Kubát, J., Křišťan, J.:
Prezentace výsledků scénářů modelu AG-MEMOD 2020. The Dissemination
Meeting of TERA project in the Czech Republic. Seminář k rozvoji venkova
a multifunkčního zemědělství, Kouty, 2.-3. 12. 2008,.
Kopeček, P.:
Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka. „Metodické přístupy
k hodnocení ekonomiky výroby mléka“, ÚZEI Praha, 4. 12. 2008.
Kučera, J., Štolbová, M.:
Vymezování méně příznivých oblastí LFA na základě půdně-klimatických
podmínek. Seminář hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách
ochrany životního prostředí.ÚZEI. Praha. 20. 11. 2008.
Macháčková, M.; Holasová, M.; Mašková, E.:
The new Czech food hat áze – hat we have learnt from EuroFIR? EuroFIR
3rd Network Meeting and Associated Workshops. EuroFIR a ÚZEI a VÚPP, Praha
15.–19. 9. 2008.
The new Czech FCDB Project. The EuroFIR Course on Production and Use of
Food Composition Data in Nutrition – FOODCOMP 2008. EuroFIR, Bratislava
6. – 17. 10. 2008.
Macháčková, M.; Smetanová, D.:
Kurz Informační technologie ZPK. (Určeno maturitním ročníkům odborných škol.
ÚZEI, Praha. 2. 11. 2008.
Mottl, V.:
Pěstování a ekonomika máku setého. Býšť – Pardubice. 4. 2. 2008; Větrný
Jeníkov. 6. 2. 2008; Pořadatel: Český mák s. r. o. Praha, ČZU Praha.
Rostlinná výroba v číslech – přehled o produkci, cenách a zahraničním obchodu
obilovin, olejnin a okopanin. Čáslav. Pořadatel UNIKON Čáslav, 14. 2. 2008.
Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě.
52
Mottl, V.:
Pořadatel: Zemědělský svaz ČR. Modřice – Brno. 14. 10. 2008; Větrný Jeníkov –
Jihlava. 23. 10. 2008; Chabrovice – České Budějovice. 12. 11. 2008; Dolany –
Hradec Králové. 19. 11. 2008; Klatovy Plzeň. 26. 11. 2008; Žatec – Ústí nad
Labem. 4. 12. 2008.
Produkce a ceny brambor v roce 2008 – XVIII. Bramborářské dny v Havlíčkově
Brodě. Pořadatel: Výzkumný ústav bramborářský, Ústřední bramborářský svaz
ČR, Havlíčkův Brod. 17. 10. 2008;
Poláčková, J.:
Náklady a rentabilita výroby ovoce, zeleniny a vinných hroznů. Přednáška pro
posluchače 2. ročníku oborů zahradnictví a manažér sadovnicko-krajinářských
úprav. MZLU. Brno. 20. 11. 2008.
Pražan, J.:
Multifunctionality in agriculture (also in LFA), Letní akademie Jihočeské
university, České Budějovice, 7. 7. 2008.
Ekonomika, zemědělská politika a ekologické zemědělství, Praktický kurz
ekologického zemědělství, Jihlava, 12. 1. 2008.
Mimoprodukční funkce v českém zemědělství, seminář Výzkumného ústavu pro
chov skotu Rapotín, Pohořelice, 25. 9. 2008; Vikýřovice, 2. 10. 2008.
Rural development – Czech Republic, společný seminář s CEFRES a VÚZE,
Praha, 19.1.2008.
How to cope with the new challenges of agriculture and rural development?
Seminář pořádaný CEFRES a ÚZEI, Praha, 29.10.2008.
Preliminary results of the Czech case study, seminář pořádaný Humboldtovou
universitou: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND SOIL CONSERVATION
(SoCo): The Challenges Faced in Central and Eastern Europe – An Opportunity to
Contribute to a Review of European Soil Conservation, Berlín, 8-9.7.2008.
Role AEO a PPK v ochraně přírody v CHÚ – jak by se mohly doplňovat? Seminář
v rámci projektu UNDP „Karpatské louky“, Valašské Klobouky, 17.4.2008.
Nitrátová směrnice v ČR, seminář Místní akční skupiny Moravský kras, Sloup,
18.4.2008.
Možnosti redefinice LFA, dožínky Agrární komory Jihomoravského kraje, Brno,
18.4.2008.
Štiková, O., Mrhálková, I.:
Vývoj spotřeby a cen potravin v ČR. Seminář ke Světovému dni výživy. SPV,
MZe, VÚP. Praha. 20. 10. 2008.
Štiková, O.:
Změny ve výživě a spotřebě potravin. Univerzita třetího věku. VŠCHT. Praha.
16. 1. 2008.
Vývoj spotřeby potravin. Univerzita třetího věku. VŠCHT. Praha. 8. 10. 2008.
Štolbová, M., Hlavsa, T., Maur, P.:
The upcoming changes in CAP and onferen of balance between efficiency of
holdings and rural agrarian employment in the Czech Republic. International
konference Countryside –Our World. ČZU. Kutná Hora. 16-18.4.2008.
53
Štolbová, M., Molčanová, J.:
Evaluation of support to farms in less-favoured areas – comparison of CR and
Slovakia. 6.th European Rural development Network onference. Viena. 20. –
21. 11. 2008.
Štolbová. M.:
Evaluation of LFA payments impact – Czech experiences and the new EU
positron. Celostátní vědecký seminář k problematice LFA. IERiGŽ. Varšava.
13. 6. 2008.
Trantinová, M.:
Why are the water protection and landscape planning appropriate topic for LAG´s
strategy? Kutná Hora, Mezinárodní konference Venkov je náš svět, ČZÚ Praha
Suchdol 16. – 18. 4. 2008.
Rural development, landscape and effect of Common agricultural policy.
Mezinárodní vědecká konference “New Dimensions in the Development of
Society”, Jelgava, Lotyšsko, 25.- 26. 9. 2008.
Workshop k Celonárodní síti rozvoje venkova PRV ČR a prezentace tematického
úkolu ÚZEI Akční plán přípravy Celostátní sítě pro venkov, Slezská ÚZEI, Praha.
24. 11. 2008.
Trantinová, M. Zídek, T.:
Zpracování dat statistickými metodami pro integrovaný přístup navrhování
opatření v rozvoji venkova, Agrární perspektivy 2008, ČZÚ Praha Suchdol, 16
a 17. 9. 2008.
Voltr, V.:
Zohlednění ochrany životního prostředí při ekonomickém hodnocení BPEJ.
Seminář Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany
životního prostředí ÚZEI Praha, 20.11.2008.
III
VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ
Články v recenzovaných vědeckých časopisech
DOUCHA, T., FOLTÝN, I. Czech agriculture after the accession to the European Union –
impacts on the development of its multifunctionality. Agricultural Economics. 2008,
roč. 54, č. 4, s. 150-157.
FISCHER, M., TRANTINOVÁ, M. K hodnocení udržitelnosti vývoje venkovských oblastí
v ČR (Aplikace multikriteriálního přístupu faktorovou analýzou), vědecká práce.
Ekonomika poĺnohospodárstva. 2008, roč. VIII, č. 4, str. 59 – 68.
FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I., VÁVRA, V., KUBÁT, J. Model AENVI-1 pro simulace
dopadů trvale udržitelného hospodaření na životní prostředí a ekonomiku farmářů ČR.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII., č. 4., s. 38-52.
KOPEČEK, P., FOLTÝN, I, BJELKA, M. (2008): Modelling of cattle production
profitability. Agricultural Economics. v tisku.
KOPEČEK, P., FOLTÝN, I, BJELKA, M. (2008): The comparison of cattle fattening before
and after accession CR to the EU. Czech Journal of Animal Science. v tisku.
54
KOPEČEK, P., FOLTÝN, I. (2008):. Změny v ekonomice výroby cukrovky před vstupem
a po vstupu ČR do EU. Listy cukrovarnické a řepařské. v tisku.
KOPEČEK, P., FOLTÝN, I., BJELKA, M. (2008): Modelling of pig and cattle breeding
profitability. Modelování rentability chovu prasat a skotu. Ekonomika poľnohospodárstva,
VIII., č. 4., s. 31-37.
KRAUS, J. K rozměru záporného salda českého agrárního zahraničního obchodu. Ekonomika
poľnohospodárstva. 2008, roč. VIII, č. 1, s. 21-33.
KUBÁT, J., FOLTÝN, I., KOPEČEK, P., ZEDNÍČKOVÁ, I. (2008): Simulace dopadů
odstraňování bariér na trhu s mlékem v EU. Simulation of impacts of barier removing in
the EU milk market. Ekonomika poľnohospodárstva. VIII., č. 4., s.13-17.
LATRUFFE, L., DOUCHA, T., LE MOUËL, CH., MEDONOS, T., VOLTR, V.
Capitalisation of the government support in agricultural land prices in the Czech Republic,
Agricultural Economics. 2008, roč. 54, č. 10, s. 451–460.
PRÁŠILOVÁ, M., HLAVSA, T. Šance a rizika v rozvoji nejmenších obcí kraje Vysočina.
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008, roč. 56,
č. 3, s. 165 – 174. ISSN 1211-8516.
PUTIĆOVÁ M., MEZERA, J. Food industry in the Czech Republic – with regard to labour
force development. Agricultural Economics. 2008, roč. 54, č. 6, s. 285-292.
SPĚŠNÁ, D., DRLÍK, J., POSPĚCH, P. Agrární zaměstnanost v kontextu venkova ČR.
Ekonomika poĺnohospodárstva, 2008, roč. VIII, č. 2, s. 57-64. ISSN 1335-6186.
ŠPIČKA, J. - JELÍNEK, L. Energetická analýza zemědělských podniků - metodický přístup.
Ekonomika a management. 2008, roč. 2, č. 3, s. 41 – 51. ISSN 1802-8470.
ŠTOLBOVÁ, M. Eligibility criteria for Less-Favoured Areas payments in the EU countries
and the position of the Czech Republic. Agricultural Economics. 2008, roč. 54, č. 4,
s. 166 - 175.
ŠTOLBOVÁ, M., HLAVSA, T. The impact of the LFA payments on the FADN farms.
Agricultural economics. 2008, roč. 54, č. 10, s. 489 – 497.
VOLTR, V. Metodika hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany
životního prostředí. Ekonomika poĺnohospodárstva. 2008, roč. VIII, č. 4., s. 82-89.
Články v odborných a popularizačních časopisech
ABRAHAMOVÁ, M. Chov skotu v ČR a produkce hovězího masa - stagnace nebo oživení?,
Farmář. 2008, roč. 14, č. 7, str. 45-47.
ABRAHAMOVÁ, M. Produkce medu v ČR. Farmář. 2008, roč. 14, č. 4, s. 44-45.
ABRAHAMOVÁ, M. Situace na trhu vepřového masa a výhled na 2008. Agromagazín. 2008,
roč. 9, č. 1 s. 18-22.
ABRAHAMOVÁ, M. Trh s vepřovým masem. Farmář. 2008, roč. 14, č. 3, s. 94-98.
ABRAHAMOVÁ, M. Trh vepřovým masem v ČR, Náš chov. 2008, roč. LXVIII. č. 3,
str. 94 - 98.
ABRAHAMOVÁ, M., TEICHMANNOVÁ, J. Produkce masa ve světě v letech 2008 a 2009.
Agromagazín. 2008, roč. 9, č. 11, s. 9-14.
BOŠKOVÁ, I. Vývoj trhu se skopovým a kozím masem. Farmář, 2008, roč. XIV, č. 10,
s. 35 – 37.
BOŠKOVÁ, I. Mléko a dojený skot. Farmář. 2008, roč. 14, č. 1, s. 36-37.
55
BOŠKOVÁ, I. Perspektívy európskeho trhu bez kvót na mlieko. Slovenský chov, 1/2008,
roč. XIII, s. 34 – 37.
BOUDNÝ, J. Jak to vypadá s ekonomikou mléka. Náš chov. 2008, roč. 68, č. 5, s. 76-81.
DARMOVZALOVÁ, I., DELÍN, M., KOUTNÁ, K., NOHEL, F. Šetření na ekologických
farmách ČR. Bio-měsíčník pro trvale udržitelný život. 2008, roč.12, č. 7, s. 18.
DARMOVZALOVÁ, I., DELÍN, M., KOUTNÁ, K., NOHEL, F. Plochy kultur zemědělské
půdy a zaměstnanost. Bio-měsíčník pro trvale udržitelný život. 2008, roč.12, č. 9, s. 18.
DARMOVZALOVÁ, I., DELÍN, M., KOUTNÁ, K., NOHEL, F. Chov zvířat. Bio-měsíčník
pro trvale udržitelný život. 2008, roč.12, č. 8, s. 18.
DARMOVZALOVÁ, I. KOUTNÁ, K. Rostlinná výroba. Bio-měsíčník pro trvale udržitelný
život. 2008, roč.12, č. 10, s. 21.
DIVILA, E. Život na venkově a ve městě. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 27, s. 7.
DOUCHA, T. Český potravinářský průmysl po vstupu České republiky do Evropské unie.
Výživa a potraviny. 2008, roč. 63, č. 4, s. 95-97.
HUMPÁL, J. Budoucnost chovu ovcí a koz v Evropě a jak dál? Zpravodaj Svazu chovatelů
ovcí a koz v ČR. č. 2 (2008), s. 39-41.
JUNKOVÁ, M., CÍSAŘ, J. Knihy na houby – o houbách. Grand Biblio. 2008, roč. 2, č. 7/8, s.
10–11.
JUNKOVÁ, M., LACHNITOVÁ, H.. Karel Čapek – znalec rostlin. Grand Biblio. 2008, roč.
2, č. 7/8, s. 13.
KOHOUTOVÁ, V. Produkce ječmene ve světě a u nás. Farmář. 2008, roč. 14, č. 11,
str. 20 - 23.
KOHOUTOVÁ, V. Trh se pšenicí ve světě a u nás. Farmář. 2008, roč. 14, č.7, str. 32-34.
KOUTNÁ, K., WOLLMUTHOVÁ, P. Výsledky projektu podpory ekozemědělství
a potravinářství. BIO : měsíčník pro trvale udržitelný život. 2008, roč. 12, č. 8, s. 21.
KRAUS, J. Biopaliva a otazníky kolem nich. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 8, s. 6 - 7.
KRAUS, J. Jak USA podporují zemědělce. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 12, s. 8.
KRAUS, J., DYKOVÁ, E. Perspektivy evropské agrární politiky. Zemědělec. 2008, roč. 16,
č. 34, s. 10.
KRAUS, J., DYKOVÁ, E. Postavení českého zemědělství. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 25,
s. 7.
KVÍTEK, M. Agropublikace 2008. Zemědělská Pôdohospodárska škola. 2008, roč. 70, č. 8,
s. 16-17.
KVÍTEK, M. Proměny Domu zemědělské osvěty v čase. Národní knihovna. 2008, roč. 18,
č. 1, s. 7-23. Statistické údaje, fotografie.
KVÍTEK, M. Zahradník Karel Čapek. Grand Biblio. 2008, roč. 2, č. 7/8, s. 40-41.
KVÍTEK, M. Změny názvu, poslání stejné. Grand Biblio. 2008, roč. 2, č. 7/8, s. 9.
MACHÁČKOVÁ, M. Setkání evropských expertů na databáze složení potravin v Praze.
Potravinářský zpravodaj. 2008, č. 7, s. 29.
MACHÁČKOVÁ, M.. Zemědělská a potravinářská knihovna – 80 let informačních služeb
pro veřejnost. Potravinářský zpravodaj. 2008, č. 3, s. 24.
MENZLOVÁ, J. Produkce drůbežího masa v ČR, EU a ve světě. Farmář. 2008, roč. 14, č. 5,
s. 46 -- 49.
MEZERA, J., POKORNÝ, V. MEJSTŘÍKOVÁ, L. Aspekty potravinové politiky ČR.
Potravinářská revue. 2008, č. 3, s. 4-8.
56
MOTTL, V. Brambory – produkce a ekonomika brambor v roce 2007/08. Bramborářství.
2008, roč. XVI, č. 6.
MOTTL, V. Brambory – vývoj a výhled pěstování brambor v roce 2008. Bramborářství.
2008, roč. XVI, č. 3.
MOTTL, V. Rok 2008 – mezinárodní rok brambor. Agromagazín. 2008, roč. IX, č. 10.
MOTTL, V. Slunečnice, hořčice, mák setý, sója luštinatá, len olejný. Agromagazín. 2008,
roč. IX, č. 5.
MRHÁLKOVÁ, I. Analýza vývoje spotřebitelských cen potravin v roce 2007 a v první
polovině roku 2008. Výživa a potraviny. 2008, roč. 63, č. 5, s. 130-132.
NĚMEC, J. Vliv EU na trh s půdou v ČR. Zemědělský týdeník. 2008, roč. 11, č. 1, s. 18-19.
NOVÁK, J. Náklady luk a pastvin jsou důležité. Zemědělec. 2008, roč. XVI, č. 10, s. 20.
NOVÁK, J. Náklady na vybrané krmné plodiny. Zemědělec. 2008, roč. XVI, č. 18, s. 34.
NOVÁK, J. Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve
společnosti (3.část –Souhrnné vyhodnocení vývoje kvantitativních ukazatelů tvorby a užití
hodnot). Statistika. 2008, č. 1, s. 40 - 53
NOVÁK, J., JANOTOVÁ, B. Náklady luk a pastvin jsou důležité. Zemědělec. 2008, roč. 16,
č. 10, s. 20.
NOVÁK, J., JANOTOVÁ, B. Náklady na vybrané krmné plodiny. Zemědělec. 2008, roč. 16,
č. 18, s. 34.
NOVÁK, J., POLÁČKOVÁ, J. Ekonomika pěstování máku setého. Zemědělec. 2008, roč. 16,
č. 8, s. 32.
POLÁČKOVÁ, J., NOVÁK, J. Ekonomika pěstování řepky. Moderní rostlinná výroba. 2008,
č. 2, s. 16-18.
POLÁKOVÁ, S., ŠLECHTA, P., KVASNIČKOVÁ, A. Od vidlí po vidličku. Grand Biblio.
2008, roč. 2, č. 7/8, s. 8.
PROŠKOVÁ, J. Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. Farmář. 2008, roč. 14, č. 3, s. 30 –
31.
PRÁŠILOVÁ, M., ŠTOLC, L., HLAVSA, T. Support of Agricultural Insurance in the Czech
Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 3, s. 33 – 43.
SOUČKOVÁ, I. Produkce zeleniny v České republice. Farmář. 2008, Roč. 14, č. 6, s. 37-39.
SOUČKOVÁ, I. Vinná réva a víno. Farmář. 2008, roč. 14, č. 1, s. 24-25.
SOUČKOVÁ, I. Zelenina v České republice. Agromagazín. 2008, roč. 9, č. 7 s. 12-16.
SOUČKOVÁ, I. Jablka. Agromagazín. 2008, roč. 9, č. 1, s. 14-17.
SPĚŠNÁ, D., DRLÍK, J., POSPĚCH, P. Agrární zaměstnanost v ČR. - část I. Zemědělský
týdeník. 2008, roč. XI., č. 39, s. 18-19.
STRNADLOVÁ, H. Dopady vstupu ČR do EU, reformy a „reformy reformy“ Společné
organizace trhů v odvětví cukru v EU na trh s cukrovou řepou a cukrem v ČR a na
ekonomiku produkce. Agromagazín. 2008, roč. 9, č. 12, s. 5-13.
STRNADLOVÁ, H. Světový trh s chmelem. Farmář. 2008, roč. 14, č. 8, s. 28-30.
STRNADLOVÁ, H. Trh s chmelem a ekonomika výroby chmele. Agromagazín. 2008, roč. 9,
č. 6, s. 6-13.
ŠTOLBOVÁ, M., KUČERA, J. Kritéria pro vymezení "Ostatních" LFA. Zemědělský týdeník.
2008, č. 21.
ŠTIKOVÁ, O. Problémy nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR. Výživa a potraviny.
2008, roč. 63, č. 3, s. 67.
57
VANĚK, D. České zemědělství a český venkov. Zemědělský týdeník. 2008, roč. 11, č. 16,
s. 18 - 19.
VOZKA, J. Knihovna je zdrojem informací. Zemědělec. 2008, č. 7, s. 6.
Příspěvky ve sbornících
ABRAHAMOVÁ, M. Zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti produkce vepřového
masa ČR. In Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v živočišné výrobě.
Praha: Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s, 2008, s. 29 - 57. ISBN 978-80-903840-5-7.
BAŠEK, V., DIVILA, E. Farm structure in the Czech Republic. Today and Tomorow. In
Dzis i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Prezentacie
konferencijne,PIB, Warsaw, 2008 [CD-ROM].
BEDNAŘÍKOVÁ Z. (2008): Ekonomický růst a konvergence ve venkovských oblastech
České republiky. In: Sborník z doktorského semináře Aplikace makroekonomie ve
vědeckém zkoumání doktorandů [CD-ROM]. Praha: nakladatelství Oeconomica [CIT.
2008-12-15]. ISBN 978-80-245-1399-7.
BEDNAŘÍKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. (2008): Agricultural Policy Supports Implementation in
Rural Areas of the Czech Republic. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Venkov je náš svět (Countryside – our world). Praha: PEF ČZU Praha, 3. 62 –
69. ISBN 978-80-213-1851-9.
BEDNAŘÍKOVÁ, Z. – NOHEL, F. (2008): The effects of labour migration on regional
economic performance in the Czech Republic. In: Conference Collection: Winter
Conference 2008 – Working Regions. Regional Study Association, Seaford, United
Kingdom, s. 24 – 26, ISBN 978-1-897721-34-6.
BEDNAŘÍKOVÁ, Z. Využití agropolitního přístupu pro rozvoj periferních oblastí. In Sborník
prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XVII. Výzvy pro 21. století.
Praha: ČZU PEF, 2008, s. 379-382. ISBN 978-80-213-1813-7.
BOŠKOVÁ, I.. Ekonomika výroby mléka v ČR a konkurenceschopnost na trhu EU. In
Sborník ze semináře Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v živočišné
výrobě. Praha: Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s, Praha, 2008, p. 1 - 9. ISBN 97880-903840-5-7.
BOŠKOVÁ, I.. Srovnání ekonomiky produkce mléka v ČR a ve vybraných evropských
zemích. In Sborník referátů z 11. mezinárodní konference „Den mléka 2008“,Česká
zemědělská univerzita v Praze, katedra speciální zootechniky, ZS ČZU AF – Agro a ISV
Praha: 2008, s. 18. ISBN 978-80-213-1822-9.
BOŠKOVÁ, I.. Srovnání ekonomiky produkce mléka v ČR a ve vybraných evropských
zemích metodou IFCN. In Sborník přednášek odborné konference, 3. ročník, Kromilk,
s. r. o., 2008, s. 123 – 126.
BOŠKOVÁ, I.. The Role of Distance Between Milk Producer and Processor in the Dairy
Plant´s Strategic Decision Making. In IFCN Dairy Report 2008. International Farm
Comparison Network, IFCN Dairy Research Center, Kiel, s. 187. ISSN 1610-434X.
BOŠKOVÁ, I.. The Role of Distance between Milk Producer and Processor in the Strategic
Decision of „Where Produced Milk Will Be Processed“. In FIL-IDF World Dairy Summit
and Exhibition [CD ROM], International Dairy Federation. México, 2008, code 6.114.
CURTISS, J., RATINGER, T., MEDONOS, T., LATRUFFE, L. (2008): Role of Ownership
in Investment Behaviour of Corporate Farms – Evidence from Czech Agriculture. In
Cristoiu, A., Curtiss, J. (Eds.): Income and Factor Markets under the 2003 CAP Reform Workshop Proceedings. JRC Scientific and Technical Reports.
58
DOUCHA, T. České zemědělství a obnovitelné zdroje energie. In Sborník konference
Výstavba a provoz bioplynových stanic. ČOV s. r. o. Třeboň a Česká bioplynová asociace.
9. – 10. 10. 2008, Třeboň. ISBN-978-80-254-2827-6.
DOUCHA, T. JANOTOVÁ, B., BOUDNÝ, J.: Czech Agriculture. In sborník příspěvků na
konferenci „Agri Benchmark Cash Crop Conference”. JHT Braunschweig (Německo),
University of Saskatchewan (Kanada).8. – 10. 7. 2008, Saskatoon, Kanada.
DOUCHA, T., DIVILA, E. Changes in Czech agriculture in the years 1990-2005. In
Contemporary Changes of Agriculture in East-Central Europe. Rural Studies. Vol. 15.
Editors: Jerzy Banski and Maria Bednarek. Warsaw: 2008, s. 73-95. ISBN 978-83-9247976-5.
DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., TRANTINOVÁ, M., GIS analýzy pro identifikaci
rozhodujících rizikových ploch pro tvorbu povrchového odtoku, In Sborník příspěvků
rizika ve vodním hospodářství. Brno, 2007, s. 73–81. ISBN 978-80-86433-43-1.
DUMBROVSKÝ, M., TRANTINOVÁ, M., HOŠKOVÁ, V., Výsledky inventarizace
zemních teras v České republice, In Sborník z konference krajinné inženýrství 2008. Praha,
2008, s. 317–324. ISBN 978-80-903258-7-6.
FOLTÝN, I. et al. Modelování agro-environmentální politiky. In Sborník prací z mezinárodní
vědecké konference Agrární perspektivy XVII. Výzvy pro 21. století. Praha: ČZU PEF,
2008, s. 45-50. ISBN 978-80-213-1813-7.
HLAVSA, T. Hodnocení změn ve vývoji regionálních disparit mezi kraji ČR. In Sborník
příspěvků z vědecké doktorské konference Think together 2008. Praha: ČZU, 2008, s. 106 –
110. ISBN 978-80-213-1755-0.
HLAVSA, T. Vícerozměrná analýza sociálních disparit v krajích ČR. In Sborník příspěvků
z VIII. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů – IMEA 2008.
Liberec: Technická univerzita, 2008, s. 764 – 771. ISBN 978-80-7372-335-4.
HLAVSA, T. Využití souhrnných indikátorů pro hodnocení rozvoje regionů. In Sborník
příspěvků z mezinárodní konference Agrární perspektivy XVII. Praha: ČZU, 2008, s. 480 –
484. ISBN 978-80-213-1813-7.
HUMPÁL, J. Zhodnocení současného stavu podpůrných programů. In Zachování biodiverzity
Karpatských luk – závěrečná publikace projektu UNDP-GEF. FOA – nadační fond pro
zemědělství: 2008, s. 78-80.
HUMPÁl, J., MEDONOS, T., JELÍNEK, L. Dopady degresívní modulace přímých plateb na
české zemědělství. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy
XVII. Výzvy pro 21. století. Praha: ČZU PEF, 2008, s. 65-69. ISBN 978-80-213-1813-7.
KOHOUTOVÁ, V. Produkce obilovin, její ekonomika a konkurenceschopnost. In Zvyšování
efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě. Praha: Institut vzdělávání
v zemědělství o. p. s., 2008. 6-24. 978-80-903840-6-4.
LATRUFFE, L., BAKUCS, L., BOJNEC, S., FERTO, I., FOGARASI, J.,
GAVRILESCU, C., JELÍNEK, L., LUCA, L., MEDONOS, T., TOMA, C. (2008). Impact
of public subsidies on farms’ technical efficiency in New Member States before and after
EU accession, In Proceedings from the XIIth EAAE Congress „People, Food and
Environments: Global trends and European Strategies”, Ghent.
MACHÁČKOVÁ, M., HOLASOVÁ, M., MAŠKOVÁ, E. The new Czech food database –
what we have learnt from EuroFIR? In: EuroFIR 3rd Network Meeting and Associated
Workshops. Praha: EuroFIR, 2008. s. 17.
59
MEDONOS, T., JELÍNEK, L., KUČERA, J. (2008) Regional Impact of Direct Payment
Modulation in the Czech Agriculture, In Proceedings from the XIIth EAAE Congress
„People, Food and Environments: Global trends and European Strategies”, Ghent.
MEJSTŘÍKOVÁ, L., MEZERA, J. Hodnocení finančně-ekonomického vývoje
potravinářského průmyslu v letech 2004-2006. In Sborník z mezinárodní vědecké
konference Agrární perspektivy XVII. Výzvy pro 21. století. Díl I. Praha: PEF ČZU Praha .
2008, s.103 – 106. ISBN 978-80-213-1813-7.
MOTTL, V. Perspektivy světové, evropské a domácí produkce olejnin. In Sborník semináře
SPZO Praha: ISBN 978 -80-87065-07-5.
MOTTL, V. Pěstování a ekonomiky máku v roce 2007 a výhled na 2008 In Český mák. IBSN
80 – 1284 –X.
NOVÁK, J., JANOTOVÁ, B. Korelační a regresní analýza a její využití k hodnocení vztahu
mezi náklady a výnosy. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy
XVII. Výzvy pro 21. století. Praha: PEF ČZU Praha . 2008, ISBN 978-80-213-1813-7.
NOVÁK, J., POLÁČKOVÁ, J. Ekonomika pěstován řepky, její vývoj a předpoklady pro rok
2008. In Sborník příspěvků z 25. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů
olejnin. Hluk. SPZO, 2008.
PACÁKOVÁ, Z., HLAVSA, T. Analýza vícerozměrných kategoriálních dat s využitím
logitových modelů. In Kvantitativní metody v ekonomii 2008. České Budějovice: EF JČU,
2008, s. 85 – 90. ISBN 978-80-7394-088-1.
PĚLUCHA M. – BEDNAŘÍKOVÁ Z. (2008): Periphery Regions Through Governance and
Networking Leadership – the case of the Czech Republic (Contesting Regional Peripheries
Through Leadership: Central European Experience). In: Conference Abstract Volume
´Regions: The Dilemmas of Integration and Competition´. Regional Study Association,
Seaford, United Kingdom, s. 172, ISBN 978-1-897721-33-9.
PLÁŠIL, M. Trendy a pozice oboru 15.6 – Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků. In
Vědecká doktorská konference THINK TOGETHER 2008. [ CD-ROM] Česká zemědělská
univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta, Praha, 2008 ISBN 978-80-213-1755-0.
POSPĚCH, P. DELÍN, M. Quality of life in rural areas: an analysis based on the European
Social Survey. In Venkov je náš svět (Countryside - Our World). Sborník příspěvků
z mezinárodní konference. Majerová, V. (ed.). 1. vyd. Praha: ČZU Praha, 2008. s. 127-138.
ISBN 978-80-213-1851-9.
PRÁŠILOVÁ, M., HLAVSA, T. A probability-based approach to regional differences in
Vysočina Region communities. In Collection of abstracts, International Conference
Countryside – Our world. Praha: ČZU, 2008, s. 510 – 521. ISBN 978-80-213-1772-7.
ŠPIČKA, J. – JELÍNEK, L. Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků. In Nová
teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky, 2008. ISBN 978-80-2451408-6 [CD-ROM].
ŠPIČKA, J. Evropské systémy zemědělského pojištění – situace a perspektivy. In Evropské
finanční systémy 2008. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008.
s. 460 – 464. ISBN 978-80-210-4628-3.
ŠPIČKA, J. Obchodování s agrárními komoditami na světových komoditních burzách –
futures a opce. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. Brno:
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Plodinová burza Brno, 2008. s. 14 –
22. ISBN 978-80-210-4747-1.
60
ŠPIČKA, J. Opční kontrakty jako nástroj řízení cenových rizik v zemědělství. In
INPROFORUM Junior 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. s. 221 - 226. ISBN 978-80-7394-130-7.
ŠPIČKA, J. Porovnání ekonomické výkonnosti malých a velkých zemědělských podniků
v ČR. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XVII. Výzvy
pro 21. století. Praha: ČZU PEF, 2008, s. 175 – 178. ISBN 978-80-213-1813-7.
ŠPIČKA, J. Porovnání hospodaření velkých a malých zemědělských provozů. In ČÁMSKÁ,
K., KOUKOLÍČKOVÁ, Z., KUČERA, R. Sborník učebních textů k odborným seminářům,
pořádaným v rámci projektu „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“.
Příbram: KIS Středočeského kraje, o. p. s., 2008. s. 142-154.
ŠTIKOVÁ, O., MRHÁLKOVÁ, I. Vývoj spotřeby a cen potravin v ČR. In Zabezpečení
potravin ve světě; výzvy klimatických změn a bioenergie. In Sborník příspěvků ze
semináře ke Světovému dni výživy. C. Perlín, J. Špicner. CD-R. Praha: SPV, MZe, VÚP,
2008. s. 17-22. ISBN 978-80-86909-03-5.
ŠTOLBOVÁ, M., HLAVSA, T., MAUR, P. The upcoming changes in CAP and problems of
balance between efficiency of holdings and rural agrarian employment in the Czech
Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Prof. PhDr.
Ing. Věra Majerová, CSc. První. Praha: ČZU v Praze, 2008. str. 49-60. ISBN 978-80-2131851-9
ŠTOLBOVÁ, M., KUČERA, J. Vymezování méně příznivých oblastí LFA na základě půdněklimatických podmínek. In Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany
životního prostředí. ÚZEI. Praha: ÚZEI, 2008. s.65-78. ISBN 978-80-86671-56-7.
TRANTINOVÁ, M. Rural development, landscape and effect of Common agricultural policy.
4th Scientific Conference“New Dimensions in the Development of Society”, Jelgava,
Lotyšsko, 25.- 26. 9. 2008, ISBN 978-9984-784-92-2.
TRANTINOVÁ, M. Why is the water protection and landscape planning appropriate topic for
LAG´s strategy. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Countryside - our Word.
Kutná Hora: editor: prof. PhDr. Věra Majerová, CSc., str. 193 – 201, ISBN 978-80-2131851-9.
TRANTINOVÁ, M., ZÍDEK, T. Zpracování dat statistickými metodami pro integrovaný
přístup navrhování opatření v rozvoji venkova. In Sborník prací z mezinárodní vědecké
konference Agrární perspektivy XVII. Výzvy pro 21. století. Praha: ČZU PEF, 2008,
s. 707 - 711. ISBN 978-80-213-1813-7.
VOLTR, V. Zohlednění ochrany životního prostředí při ekonomickém hodnocení BPEJ. In
Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. ÚZEI
Praha, 20.11.2008, 79-88.
VOLTR, V., FRONĚK, P. Posouzení produkce parametrizované produkce plodin. In
Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha:
ÚZEI, 2008, s. 163-171.
VOLTR, V., FRONĚK, P. Posouzení vývoje parametrizované produkce plodin. In Hodnocení
zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. Sborník příspěvků
ze
semináře
s mezinárodní
účastí.
Praha:
ÚZEI,
2008,
s. 163 - 171,
ISBN 978-80-86671-56-7.
VOLTR, V., FRONĚK, P., HOFMAN, Z. Sledování utužení půdy jako faktoru stavu
úrodnosti půdy a jeho dopadu na životní prostředí. In Hodnocení zemědělského půdního
fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. Sborník příspěvků ze semináře
s mezinárodní účastí. Praha: ÚZEI, 2008. s.154-162, ISBN 978-80-86671-56-7.
61
Odborné knihy –viz kap. II.5.3
SUMMARY
“Annual Report 2008” summarizes the activity of the newly established “Institute of
Agricultural Economics and Information” (IAEI) when based on a decision of the Ministry of
Agriculture of the CR the name of the institute was changed at first, and then taking force on
1st July 2008 the former “Research Institute of Agricultural Economics” and “Institute of
Agricultural and Food Information” merged into a single institution.
The objective of this merger is to create a scientific and research, service and consulting
centre performing the function of a research institution in the discipline “Agricultural
Economics”, providing necessary services in keeping with the needs of the state
administration and responsible for the methodical management of expert consultancy.
According to the adopted concept the aim to combine research of the former economic
institution (RIAE) in the area of agricultural economics with consultancy activity pursued by
the former IAFI is realized. It is expected that the final structure of basic activities of the new
institute should become the carrier of synergic effects ensuing from close cooperation
between creative and information workers on the one hand and workers of advisory services
on the other hand.
Obviously, as shown by the above overview of activities, since the establishment of
the Institute of Agricultural Economics and Information the scope of work of the newly
established Institute has widened substantially. Besides traditional research in the scientific
discipline “Agricultural Economics” and provision of expert services to the Ministry of
Agriculture of the CR and bodies of the state administration the information activities of the
Institute have augmented in a substantial way and advisory services have markedly expanded.
Research is aimed at the solution of the Research Plan “Analysis and Evaluation of
Sustainability of Agriculture and Rural Areas in the Framework of the EU and the European
Model of Agriculture”, at the solution of research projects in the framework of the National
Agency for Agricultural Research (NAAR) and at the participation in the solution of ten
international projects realized within the Sixth and Seventh EU Framework Programmes for
Research and Technological Development.
The operation of Agricultural and Food Library belongs to the activities of the newly
established Institute. The Institute is also responsible for methodical and organizational work
in the framework of national advisory services and education in the agriculture sector and
provides information support to these activities. Publishing services are also important when
to order of either the founder or other customers demanding these services the Institute
publishes necessary information, scientific journals, etc. The Institute performs the function of
a contact workplace of the Farm Accounting Data Network (FADN CZ) under methodical
guidance of the Directorate General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) and
every year it publishes the economic results from a sampling survey of ca. 1 600 farms
included in this network.
62
Research fields and key topic areas
Research Plan:
• Analysis and evaluation of sustainability of agriculture and rural areas of the Czech
Republic in the framework of the EU and the European model of Agriculture
Head of project:
RNDr. Ivan Foltýn, CSc.
National Projects (Grants):
• Optimisation of the activity of Land Offices in the CR in terms of application of
comprehensive land use regulations for preservation of landscape functions
Head of project:
Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
•
•
•
Evaluation of the agricultural land fund with regard to environment
Head of project:
Ing. V. Voltr, CSc.
Assessment of environmental and retention functions of soils and landscape
Head of project:
Ing. M. Trantinova
Economic system of evaluation of the performance of agricultural enterprises
Head of project:
Ing. L. Jelínek, PhD.
Participation in the solution of international projects of the Sixth and Seventh EU
Framework Programmes for Research and Technological Development:
•
SEAMLESS - System for Environmental and Agricultural Modelling; Linking European
Science and Society
Contract No.:
GOCE No. 010036
Contract for:
European Research Programme - Sixth Framework Programme 6FP,
Integrating and strengthening the ERA - Integrated project
Priority 1.1.6.3. - Global Change and Ecosystem)
Coordinator:
Dr. Martin van Ittersum - Wageningen University, Costweg 50,
Wageningen, 6700 HB, Netherlands
UZEI coordinator:
Václav Voltr
•
ORGAP - European Action Plan of Organic Food and Farming - Specific Support Action
Project (SSA), Priority 8.1 - Policy Oriented Research (SSP)
Contract No.:
6591
Contract for:
European Commission 6FP, Priority 8.1 - Policy Oriented Research
(SSP), Specific Support Action Project (SSA)
Coordinator:
Dr. Otto Schmid, FiBL Switzerland, Forschungsinstitut für
Biologischen Landbau, Postfach 5070 Frick
UZEI coordinator:
Ing. Pavla Wollmuthová, Ing. Kamila Koutná
TERA - Territorial Aspects of Enterprise Development in Remote Rural Areas
Contract No.:
006469
Contract for:
European Commission within the 6th Framework Programme of
RTD,(grant No. FP6-SSP-2005-006469), Priority 8 - Scientific
Support to Policies (SSP), Specific Targeted Research Project
(STREP)
Coordinator:
Prof. Anna Soci - UNIBO ALMA MATER STUDIORUM
University of Bologna, Department of Economics (DSE),
Strada Maggiore 45, 40125 Bologna, Italy
63
UZEI coordinator:
Zuzana Bednaříková
•
AG-MEMOD 2020 - Agricultural Member states Modelling for the EU and Eastern
European Countries
Contract No.:
2005-021543
Contract for:
European Research Programme - 6FP, Priority 1.1 SUBSTAINABLE MANAGEMENT OF EUROPE'S NATURAL
RESOURCES, Specific Targeted Research or Innovation Project
Coordinator:
INRA ESR Rennes, Institut National de la Recherche Agronomique,
147 rue de l´Université, 75338 Paris cedex 07, France
UZEI coordinator:
Ivan Foltýn
•
MACE - Modern Agriculture in Central and Eastern Europe: Tools for the Analysis
and Management of Rural Change
Contract No.:
MSCF-CT-2005-029522
Contract for:
European Research Programme - Sixth Framework Programme 6FP,
Marie Curie Conferences and Training Courses, Specific research
and technological development programme "Structuring the ERA"
Coordinator:
IAMO Halle, Germany
UZEI coordinator:
Václav Bašek
•
AGRI - Review of rural development instruments
Contract No.:
DG Agri project 2006-G4-10
Contract for:
DG Agriculture of European Comission
Coordinator:
Dr Janet Dwyer, Countryside and Community Research Institute,
CCRI, University of Gloucestershire, United Kingdom
UZEI coordinator:
Marie Trantinová
AGRIGRID - Methodological grids for payment calculations in rural development
measures in the EU
Contract No.:
SSPE-CT-2006-044403
Contract for:
European Research Programme - Sixth Framework Programme 6FP
Priority 8.1 - Policy Oriented Research (SSP), EU Specific Targeted
Research Project
Coordinator:
Dr. Gerald Schwarz, Macaulay Institute, Craigiebuckler, Aberdeen,
AB15 8QH, GB
UZEI coordinator:
Andrea Hrabalová, Pavla Wollmuthová
•
RuDI - Assessing the impact of rural development policies (including Leader)
Contract No.:
FP7-KBBE-2007-1-4-11-213034
Contract for:
European Research Programme – FP7
Coordinator:
Dr. Karlheinz Knickel, IfLS Institute for Rural Development
Research at the J. W. Goethe-University, Frankfurt/Main, Germany
UZEI coordinator:
Jaroslav Pražan
•
AgriPolicy – Enlargement Network for Agripolicy Analysis Priority
Contract No.:
FP7-KBBE-2007-1-211760
Contract for:
European Research Programme – FP7
Coordinator:
Olivier Chartier, Euroquality, 8, rue de L'Isly, 75008 Paris, France
UZEI coordinator:
Jiřina Šlaisová
•
PRIMA – Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural
64
Municipalities. Environment (including climate change) – Collaborative Project
Contract No.:
FP7-ENV-2007-1
Contract for:
European Research Programme – FP7 SPI-Cooperation, Small and
medium-scale focused research project
Coordinator:
Ramon Laplana, Cemagref, France
UZEI coordinator:
Ladislav Jelínek
•
Definition of Data Collection Needs for Aquaculture
Contract No.:
FISH/2006/15/Lot 6
Contract for:
European Commisssion, DG MARE
Coordinator:
Pavel Salz – FRAMIAN BV Achterburg 9, 2641 LA Pijnacker,
Netherlands
UZEI coordinator:
Ing. Josef Hanibal
Continuous activities for the Ministry of Agriculture and other state administration
bodies
FADN Liaison Agency in the Czech Republic
− Operation of the Farm Accountancy Data Network (FADN) (network of testing
enterprises) in the Czech Republic
− Discharge of functions of the FADN Liaison Agency of the Czech Republic in relation to
EU
− Providing FADN data to expert public in the Czech Republic, including distribution of
data in the form of publications and through electronic media
− Operating www.fadn.cz internet portal for public access to the FADN database
− Solution of national and international projects in the field of economics of the agricultural
sector, information systems and agricultural statistics
Expert services provided to the Ministry of Agriculture (thematic tasks)
− Report on the state of agriculture of the Czech Republic in 2007
− Analysis of implementation of agroenvironmental measures within the Horizontal Rural
Development Plan (HRDP) and the Rural Development Plan
− Proposals for a new definition of less favoured areas
− Land market, valuation and use of the land fund
− Situation on the agricultural labour market
− Monitoring and prediction of main commodities in the Czech Republic and abroad
− Perspectives of the milk commodity in the Czech Republic and the meat market
− Yearbook of the agrarian foreign trade of the Czech Republic, analyses of the agrarian
foreign trade
− Development of food consumption and analysis of the basic factors affecting it
− Monitoring and evaluation of the CR agrarian sector and agricultural policy for OECD
and WTO
− Prospects of production, support and use of bio-fuels in CR
− Performance and effectiveness of the CR food industry
− Analysis of the level and development of diversification of economic activities in the
Czech agricultural enterprises
− Monitoring and analysis of costs and cost effectiveness of agricultural products
− Analysis of economic performance of agricultural enterprises in 2007
65
−
−
−
−
−
Modelling of priorities of the CR agricultural sector and their impact
Risk management in the Czech agriculture
Preparation of source materials for the strategy of rural development
Statistical investigation of ecological farms
Presentation of lectures, consultancy, publication and publicity activities
Agricultural and Food Library
Agricultural information resource centre
The largest agricultural library in the Czech Republic
The third largest agricultural library in the world in terms of library collections
Offer of a wide range of information sources – both printed and electronic
Czech and foreign databases (CAB, FSTA, AGRIS, AGRICOLA and other)
More than 80 years of providing information services to the public
Library services
Lending, interlibrary lending and reprographic services
Current contents – providing copies of journal contents
Electronic Document Delivery Service
Reference and counselling services
Literature search using the electronic sources available in the Agricultural and Food
Library
Food information service
Web service for agriculture and food industry
International cooperation
FAO deposit library for CR
National centre of the International network of agricultural libraries AGLINET
National centre for creation of the AGRIS FAO database
Updating the Czech version of the AGROVOC multilingual thesaurus
IFIS (International Food Information Service) – cooperation in the development of the
Food Science and Technology Abstracts® database (FSTA)
EUROFIR (European Food Information Network) – liaison office of the European Food
Information Resource Network
Publication activities
11 titles of peer-reviewed lectured scientific journals:
− Plant, Soil and Environment (PSE) ISSN 1214-1178
− Czech Journal of Animal Science (CJAS) ISSN 1212-1819
− Veterinární medicína (VETMED) ISSN 0375-8427
− Czech Journal of Food Sciences (CJFS) (Formerly Potravinářské vědy) ISSN 1212-1800
− Agricultural Economics (AGRICECON) ISSN 0139-570X
− Journal of Forest Science (JFS) ISSN 1212-4834
− Plant Protection Science (PPS) ISSN 1212-2580
− Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) ISSN 1212-1975
− Horticultural Science (HORTSCI) ISSN 0862-867X
− Research in Agricultural Engineering (RAE) ISSN 1212-9151
− Soil and Water Research (SWR) ISSN 1801-5395
66
Educational Counselling Department
− Incorporates educational objectives for state administration staff and employees of selfadministration bodies in the agricultural sector in educational projects
− Organizes educational courses, training and seminars within in-service training of state
administration staff in the sector, courses for supervisors in the field of transfer of R&D
outputs and information and educational activities to meet the requirements of an efficient
and prompt implementation of the tasks of the Common Agricultural Policy and strategic
plans of the Ministry of Agriculture
− Fulfils the tasks arising from strategic documents such as the White Book, National
strategy for in-service education, Strategy of lifelong learning in the field of
Environmental Education and Awareness, and requirements of the Ministry of Agriculture
− Initiates and develops e-learning and multimedia educational programmes and supporting
study materials for education of advisors and lifelong vocational learning within transfer
of R&D outputs, in compliance with the lifelong learning strategy
− Specifies educational plans for and harmonizes education of private advisors on
agriculture and forestry listed in the Register of Advisors to the Ministry of Agriculture
− Administers the Register of Advisors, including organization of accreditation proceedings,
is responsible for methodological and control activity of counselling within the approved
strategy and participates in the development of strategic materials of the counselling
system in the sector organizes innovative educational events for private agricultural
advisors, organizes innovative educational events for private agricultural advisors
− Cooperates with regional units of the state administration and agricultural organizations in
individual regions
− Ensures technical functions in the field of multimedia and conference services within the
sector according to requirements of the Ministry of Agriculture and the Institute of
Agriculture Economics and Information, production of multimedia study support for
educational activities of the Institute of Agriculture Economics and Information and the
Ministry of Agriculture, administers the bank of specialized educational and instructional
films and video programmes and ensures distribution of these programmes to users
(schools, other education providers and both experts and the broad public)
− Organizes and provides technical services associated with presentation of educational,
counselling and R&D activities of the Institute, particularly within specialized exhibitions
and presentations.
67

Podobné dokumenty

zemědělské aktuality ze světa

zemědělské aktuality ze světa Přežvýkavci a prasata jsou hlavními přirozenými hostiteli viru slintavky a kulhavky. Přibližně dalších 70 druhů savců je citlivých vůči tomuto viru jak v přirozených, tak v pokusných podmínkách. Pl...

Více

číslo 108 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 108 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací pravděpodobných směrů Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2013 na české zemědělství. Modelový aparát, vytvořený v ÚZEI, sestává ze tří modelů: FARMA–4, RENT–4 a AENVI–2. FARMA-4 je model ...

Více

zde - Bioinstitut, o.p.s.

zde - Bioinstitut, o.p.s. pro ekologické odvětví, naše členy, úřady, NGO, novináře a ostatní zainteresované strany. Tato publikace je dovršením informačních nástrojů, které IFOAM EU Group připravila, a přirozeně navazuje na...

Více

Präsentation 1

Präsentation 1 na produkci mají v  obou modelech materiálové vstupy (βM). Významným produkčním faktorem v zemědělských podnicích je i práce (βA). Nejméně na produkci působí produkční faktor půda (βL), a to i přes...

Více

dnd_17-13

dnd_17-13 u příležitosti 20. výročí založení Komory daňových poradců České republiky. Tato akce má být nejen ohlédnutím do minulosti, ale především by měla být příležitostí k odrazu do dalšího rozvoje profes...

Více

Text studie (prof. Zlatuška)

Text studie (prof. Zlatuška) Připomínka ČKR-14: „Do hodnocení vstupují výsledky, které nejsou srovnatelné s recenzovanými publikacemi, měly by být vyloučeny.“ Zdůvodnění: „V B.3.1.2 jsou v bodech 4 a 5 uvedeny výsledky, u kter...

Více

2009 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2009 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací v jazyce anglickém ve tvaru Institute of Agriculture Economics and Information se zkratkou ve tvaru IAEI. Základním účelem ÚZEI je odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zem...

Více

Odhady naděje dožití u osob se specifickým

Odhady naděje dožití u osob se specifickým Společností pro bezlepkovou dietu odhadován asi na 40 000–50 000 (četnost 1:200–250), z nichž je ale asi pouze 10–15 % vedeno v péči lékařů. U naprosté většiny nemocných tato nemoc stále není diagn...

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost české zemědělské

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost české zemědělské doplněných přehledem o vývoji produkce, spotřeby, cen zemědělských výrobců a agrárního zahraničního obchodu za roky 2007 – 2014 a dále zhodnotit strukturu českého potravinářství a vývoj hlavních ek...

Více