Zápis 1 - Villa Bianca

Komentáře

Transkript

Zápis 1 - Villa Bianca
Z6piisze shrom6icl6nfvtastnik{!
Epofgtenstvivlastnik$ trOrSvilta Blangil.Eraha 6
S h r o m d Z d d n i v l a s t nsi ek fklo n a l oV e d t v r t e kd n e 2 1 , 5 . 2 0 1 5h o d ,v s a l o n k u
Art
hoteluPraha,NadKrdlovsk:ou
oborou53, 170 00 praha7
pozn.:v textuje pouZitozl<ratek:
SSVJ= shrorniiiddnilspoledenstvf
jednotek
vlastnikfl
VSVJ= vfbor spoledenstvi
vlastniklfi
Prezence
oprdvn6n!ch(dastnikfia pieddnihlasovacich
listkfizarlalo15 rninutpted
-;zahdjenim
gchfizeshromdZddni.
DoSlok ov6ierriitotoznosti
vtastnikfi,di iuji.n raitiilj.fi
rlleprfikaz8totoinosti,idlr: V'ipisuz obclrodniho
rejstiiku(viz prezendr*
listina).VSichni
f iastniciobdrZeliptedzah,5jenim
Pozvdnku
s programr:m
shromdZddrnf
podob6,
v listinrre
ddlepak byfae-mailemdistribuovdna
v5emvlastnitfimZprdvao dinnostisprdl,ce,
vd.
tl-pravY
o hospodaFenf,
stejnEtak kaZdfvlastnikobdrielv pFedstihu
spolednd
se svrirn
priviitnimvy(dtov6nimido,kument,,Vyridtovdnil
celkov6"za cel6SVJiiila Bianca11"06,
Na sch&zishromdZddni
bylilpiizvdnanotdtkaJUDrDanaSkruZndk,cvEFeni
olntnosti
- Nov6Stanovy(Stanovydle NOZ)
hlasovdnI
o bodud. 9) Progrramu
Projednan6body schflze:
!f-)Zah6jeni, zprfva o pr€zenci, zprlva o usn66eni schopnosti shrom5id6rni a
schvSleniProgramu
I'rla
zdkladdptitomnostinadpolovidnl
podilfibyto'rfr:hjednoteka
vdtSinyvlastnickfr:h
jednotky,,garll" byloshrom62ddni
nebytov6
shlerddno
usnSSenf
schopnym- k _ieclndni
se
clostavili
vlastnicidisponujici
z celkov6ho
podtu:
2 " 3 . 4 4p9o d i l fzi a b y t o v o ud 6 s t 1 4 , 2 3 8 . . . . . . ...t.1. .6. 0 , 7 2o / o
6 , 5 5 1 p o d i l izl a g a r 6 2 o vsdt d n i3 . 9 9 0 . . . . . . . . . , .6. ,0. t,j9. 0%
(pozn.:vzhledemk tomu,)iepodflyza gar62ovd
r;tdnidosdhly
nadpolovidniv6t,$irrv,
bryla
zvofenazdstupcem
hlasujlcim
za gar62ovd
stdnisipolednost
Soperton,s, r. o, zastoupenii
pr'Ing' Jiiim Ma5tdlkou,
kterdbu4endsledn6
zastupovat
a hlasovatza celynebytovf
prrostor
v sile v5echhlas&piipadajicichnarnebytovf prostor,,gar62.,,
,,gart)Z"
ccisretfrle
ten byl uvedenv Pozvilnce,
protobyli piitomnivyzv{ni,aby rse
tlrogramushromdZd6ni,
programuvyJddiili.Vzhledemk tomu,Ze nikdoz piitomnfchnevzn,esl
k navrZen6mu
26dnVndvrh,byloptistoupelno
k hlasovdni
ve znEni:,,ShromdZdEnf
rrav,ihuje
a volflza
zdstupcevlastnik&nebytol'dho
prostoru,,gar6z"
sporednost
sopefton,s. r. o.
p, Ing' liFimlvlaitdlkou
zastoupenou
a schvalujeprogramshromdZddni,
ktery byl uveden
v Pozvdnce:
P R o( b y t y )
, . _ . . , , . , , " 1 4 . 2 3 8. ,.,"...",... .
. . 1 0 0o / o
, r o s tG
P R O( n e b y t P
. a r d Z ....,... . . . , . , . . . . , . . . . . . ......6. ., ,5. 5. .1. .
. , . . . . 1 .%
00
P R O T(Ib y t y ) . ,
, . . . , , . , . . ,. ,0, , ,
. , . . . , . . ...,,.,... . . ,o0/ro
P R O T(In e b y t .P r o s tG
. ardZ)......,. ,............0.....
. . . . , . . . . . . . , .o. ./.o. 0
Z D R Z E LS
OE( b y t y ) . .
..0..",.,.....,....
. . . . . , . .oC/ ot
/o
Z D R Z E LSOE( n e b y tP
, rotG
. a r d i )... . . . . . ,. . . . , . . , 0 . , . . . . . . . . . , , . . . . . . , . . .o. A
[.fsneseni:,,ShromifZddni
schvalujeprogramuvedenyv Pozviince.
Za zdstupcevlastrrlkfi
prostoru,,gardi""^volispolednost
nebytov6ho
sopedon,s. r. o, zastoupenou
p, Ing, Jiiim
l v l a S t d l k oCue, l k o v d
s i l ah l a : ; fpi r od a t 5 i j e d n d ni iin i 2 0 . 7 8 9h l a s f i ,
2) Vol ba^pietcedaj iciho sh rom 6t ddni za pisoruatelea ov6iovatete Z5pisll :
Droorg6nfischfizeshromdZcJEni
do jednotlivfchfunkclse navrhuji:
Piedsedajicl:
Sopertons, r, o., zastoupendi
p. Ing Jiiim Maitdlkou
p, Jiti carmine- zdstupcespniivcovsk6
Zapisovatel:
spol,Zuckerstein,
s;pol.s r, o.
Ov6iovatel:p. AntoninDrbohlav- vlastnlkjednotky,,D4"
P R O. . . . , . , . . . . .
. . . . . . . . . . . 2 C " 7 8 9 . . , , . , , , . . . . . . . , . ,. . 1 0 0o / o
PROTr
. , . . . , . . 0 ....... . .
. , . . , . . . . . . .o, /. o. o
Z D R Z E LSOE, . . . . . , . . . . . . .
...0.....
. . . . . . . . , . . .g.o. ./ o
usNEsENi: shromdzd6ni
zvolitoorgdnyshromiizd6ni
ve slozeni:
piedsedajici:
soperton,s. r. o. zastoupend
p, inrg.JiiimMastdlkou,
zapisovatel:
p. JitfCarminr3,
ovdtovatel:p, AntoninDrb,ohlav,
3) Zpriva o iinnosti Vriboru
Zprdvuo dinnostiVSVJpieldnesl
p. Ing, Jifi Magtdlka,
z6stupcespolerdnosti
Sopefton,s. r.
asovoundrodnost
a zodpor,'6dnost
souvisejici
sioZenf.
fbor nehylv kompletnlnr
Zminitt6Z
' Vfhoru$VJmuselreagovata te5flt:lak
po
adu poiadavkfismEremkersprdvcfl,
Zddalpiitomn6o pfipadn6dotazy,- r,zhterJem
rostivfboru nepFipomin!<oval,
byloo
asovdnove zndni:,,ShromriZddni
berena
- pileclsedou
)senoup. Ing. JiFimMadtdlkou
il*illlI I l,
o/o
,.e4,2
rpRoTI_.....",.
......,....,.",..,0
, , . . . oo / o
: z D R Z E LSO
E..............,.
. . . . . , . , . . . . 1 , 2 0 6 . , . . . . . . . . , . , , . . .... . . . . . . 5a, /8o
luSNEsENi:ShromdZdEni
berena v6domiZprdvuo dinnostiVyboruSv:'ftednesenou
p' ing. Jiiim Ma5tdlkou,
pFedsedou
VfboruSVJ/ zdstupcem
spoletnostiSopefton,$, r. o.
4) Zpr|va o iinnosti spriivce za rok ZOt4
Zprdvu.otinnostisprdvceobdrZelivlastnfciv listinndpodobdje5td piredzahdjenirn
Shromdiddnf
(viz pFiloha
Zdpisu)a tudfZm6limoZnostse s nisezndrnit.Na dohz:
smdremk pl6nu,zda ridastnici
poZaduji,
aby byl ltentodokumentdten(pFednes;e1)
zclena
tomtoshromdZdEni,
ptitomnitentondvrhodmitlis tim, Zese se zpriivi,ujiZ sezndmili,
l{a zdkladduveden6ho
bylonavrZeno
hlasovdnloZpriiv6o dinnostisprdviev pife.;toZene
p o d o b d- h l a s o v d nvie z n d n [ :
berena vddomiZprdvuo dinnostisprdvce,,
,,ShromdZddni
zpracovanou
sprdvcovskou
s p o l e d n o s t i Z u c k e r s tsepi no,l ,s r " o . , k t e r db y l av l a s t n i k 8 m ' p i e d l o z ev npai s e m n e
podob6:
pRo.,......,,...
. . . . ,1 9 , 5 8 7
. . . . 9 , \ ,02/ o
PROTr.........
..,.,.....,,..,...0
, , . . . ,o0/ o
z D R Z E LS
OE . . . . . . . . . . . . . . . .
. , . . . . . , , . . . 1 . 2 0 .6. . . ,. . ,. ,. . ,
. , . , , , . . : ro,/Bo
trSNEsENi:ShromdZddnf
berena v6domiZpravuo dinnostispr6vce,,
zpracovanoLl
sprdvc-ovskou
spolednosti
Zuckerstein,
spol,s r, cr.pFedloienou
pfr;emn6
shrornS:Zd$niv
podobE,
tlediivek
obdrZelispoledn6
s
, Ze vlastrrfci
hospodaienI
SVJza rok ,ZClL4,
Z tohoro
<terdtvoii souddstZprdvyo dinnostisprdvce
v d n o ,Z eS V Jh o s p o d a i i lvo' r . 2 0 L 4
vymiihdnipohleddvek,
spr;ivcekonstatoval,
iijat'ich usnesenia 2e V,iboruSVJje kaidil
ie jiZ rutinn6a automatickypostupr,orriino
ro pi'eddvi{ni
dluZnikfia jejichdtuhf
praxi,
soudasnou
nicm6n6
v souvisrosti
. priiJiili'#n#J'1fl"T'rT!il::::.,".1?T:illi"'
0dinnosti
k 1. 1. 20L4upoz<rrnil
na zmdnu,kteroutentoZiikonpFineiSi,
il to sluterlnost,
z,etento nov6piijat'i zakonnezndpojem,,frok z prodlenl',ale pouzepojem,,p,oplirtek
z prodlenl',ddle pFftom.n'im
ozFejmiljeho
redlnyciopadna dtuinfkyv podobflzplesn6ni
vypodtua dalekociteln6j$iho
postihupiedev5imco se t,idevf$e ddstk:y.
K piednesendmur
b o d up r o b E h lhol a s o v d nvie z n 6 n i :
Shromdiddnf
schvalujepiedlnesenou
Zprdtvu
o ho:;podaFeni
a vymdh6nipohleddverk
a
berena vddomfzmdnyv sor,rvislosti
s nabytimridinnostizdkonaE.67 / zors sb,,:
7,,,,,',,,,,,,.,,,,,
, , , . , , 9 4 1o2/ o
, . , , . . 9e / o
5 . . . , , , . . . , , . . . . , , . . . . . , . . . . . . i , ; ., .i ,5^j ,9, ,o, /. o
...
I hrcspodaten[,
shromd;iddiniVzalo
nav6domi
ib,, piedevlimcoseti'desankcivfidi
vzhledem
t pr&b6truledndnIa
niisleduJtclm
dvtlmabodfimprogramu
navrhlptettsedajfci,
' -'
abybodyt. 6) a d. 7), ktierdsporurizcesouviseJi
ovirpiojeond-ny
spotethg.
6)odsouhlasenl
-vyridto'v5ni+7)odsouhlasenffCetni z6v€rky,ptrcvodzisku do Fo
b_yp
* iii pFuonii;;,tti.i;; ; r[#;ireni,
,""::"il::
:lf.l.[::l]::,1,
,TyazeSro
resp,
Vfstedky
hospodaFe,ni
a'byto
nuuiiuno,
ihryvzhtede,
;d"'#"il;!#lJJ,lill'
bgobf
ve:rejld.viiLl.rl, ,"r,6snosti,
resp.vev,isiroku26r.4
lr_tjf
a tdzly,^ril:jly_lll?-Fi,f
vestejnd
strukture,
" fifl;;il;;tii#;,iiT*'s"ni]
tzn.zachovanrsliviiil.,il
.o
sprSvce
informovar
piitomn6,
ie tentodokumenr
byl
vroien
do
:i::_:i:_tll11y_Y#.t,
(;;,]dil$;'ilHf,i"';j;;liu?",ruo
2
y
::$I []*:::E:!rJly_lr9i:l,lyi
l4s.praha
zn6ni:
shromdidEni
schvaruje
dtetni
z{y{ki u p.*io'iii[u oo Fo a cjdrenavrhu:e
jejichrozridtovdnr
prooarsi
ouoooi
ueze
;;€;y, Ui.
l?.1::l?,.:y:,i:I",h
i:ry:'rguerena
v Irovniroku2014,zdrovefi
vEoomi
soereni
ipia"ii;
zdvdrka"do sblrkylistinu MSpraha2l
pRo........,.,,.
. . . . .1 9 . 5 8 7
:""""""""""
f..,,......,,,,.,,..
";;fi;t;t#;51,u
,,,jr*rn,
. . . . 1 ) 4 ,02/ o
"""0 %
.,.,...5,o
8/o
dvdrkua ptevodziskurlo FOIddle prak
pro n6sledujici
obdobitlezezm6ny,tzn,jako
:nf ritetni ziiv6rkydo rejstFikuspoietenslvfu
rkoexternifunkce)
a datiichkandidiitfi
z Fad
pR.O
evilerz6jem spoleinostCEhITRA
i8) zastoupend
p, Miroslilvem
5sLldnrim,
z
rndiclaturu
od VSVJp. Ing.Jiii Maitdilka,
a p.
prollEhlo(o kaid€m kandid6tovi
sarnostatn6)
hrasovdni
ve :znEnf
:
a) ShromSiddnf
voli do funkceplacendho
pRO
dlenaVribor:uSVJspolednost
CENTpA
spoledenstvl
vlastnikfi,s. r. o. (Ie 024 g0 g3Bi, kterouzastupruje
p, Miroslav
Soudnf:
PRO,,...,,.,,,."r,r!,.:,,i!i.r,i...".,...,"...;.,.,....,.,....,.,20"793
, . , . , , , , , , , . , . . 1 0 t J9 / o
: : : : : : :: :: :'
,3rr
enstrrlvlastnikfi,
s, r. o, (ii: oz4 90 EtSg)
rlenado funkceplacendfro
ptedsedyi(odmdna
-
b) shromdiddnivoli do,funkcedlenaVfbolg rsvJspolednost
soperton.s. r. o.
(rd zn go 845), kterou="stupuje
[,:ifi uagtair<J:
PRO....,..,........,...!.,.ia.,(ii..,
PROTr...,.....
, . . , . . , . ? 0 , y g 3 . . , , , . . i . . . , , . , , , ; ( , , . , , . , , , . . . " , . i , . . , . , , . , , o. .r,l,o, , , , . r , , 1 0 0
z D R z E L o s E ' . ' . . . . . . . . ' . . . 0 ' . . . ' ' . . . ' , , . . , . ' ' r i ' i t . r l l | r i ; ! . . . . , l ' l } l t } ! ' r l ' l " ! i a l r l i t 1
i;sG;:E-NE
; ;;;i;il;;i s;; ;;; ;, ;. ;: ;:'i?Er.i i g"
ii'n#j ;;i;il ;;;; il;;; 1;{i*
Ma5tdlkou
bylazvolenadorr'riboru
SVJ,
c) Shromdid6nlvoli drofunkce dlenaV,iboru SVI p. Antonina Drbohla!a,vlasitnika
jednotky d, ,,D4";
Pozn':o rozddlenf
fu.nkcf
v'eVfboruSVJ_bude
ndslednd
vypracoviin
r:arnogtatnri
dokument,,Rozd6len[
funkr:ive VfboruSVJ"
USNESENf:SVJzvoliloVli,borSVJve stoieni:
- Spolednost
CENTRA
PROs. r. o (Id 02490 838), kterouzasturpuje
p. Mirostav
Soudnf
- Spolednost
Soperton,s. r, o. G(,273 90 i845),kterouzastupujer
p. jiii Ma$tdlka
- p. AntoninDrbohlav',
vlastnikjednotky,,D,4"
O rozdElenifunkclve
VyboruSVJbudenovdzvolenlimidlenyvfboru SVJndslerrlnd
vypracovdn
samostatnyi
dokument.
9) Odsouhlaseninov'ich stanov
SVJm6lok dispozici
Stano'vy
ve dvouverzich,a to:
- ad 1) verzi,,SVJv deles VfboremSVJ"
- ad 2) verzi,,SVJ
v deles pFedsedou,,
jiZ
"lak bylouvedeno,SVJse rozhodlopro za
SVJ,PiitomniobdrZeti
Stanovyv piedstihuI
piipomfnkovdni.
vzhtedemk tomu,Ze pFedlc
nepiipominkoval,
byladdnadlenfimSVJmoi
pFip
Sitanoviim
i na samotn6mshromaiZd6ni.
AnnaWurzlovd,
a to v soul'islosti
s doplnEnil
souladuse zndnimZakonat. 67 / 2013Sb..
b o d ud . 1 , k d ev e z n 6 n [S t a , n obvu d en a h r a z r
z:prodleni".
Vzhledemk tornu,ie iddn6 dali
z pl6navzneseny,
bylo piistoupeno
(za f dasl
!lhromdZddni
schvalujeStanovy(verziv deles Vji[e1srnSVJ)vdetn6riprrarqy
dtdnl<u
d. 13,
bod f. 1 (nahrazeni
v'irazu,,urokzprodren["
vfrazem,,poplatek
z prc,di,:ni'{,
a to
v'souladuse Ziikonemt,. 6".t/ 2013Sb,)
PRO.,...........
...,...20.793
. . .. . . . . . . . . . , . 1o0r ,0o
F)ROTI...,.....
......,...........0
. . . . . . . . . . . . . , ig, .6. . . , ( )
Z:DRZEL
SO
E . . , . . . .....,. . .
..,,.,,,.,,,.,,.,.,0
...^..,......,;......0o1r
l.fSNEsENi:ShromdZdEnf
lipoledenstvi
vlastnik&1106VillaBianca,Flraha6 piiiato
piedloZen6
StanovyvdetnEripravy6l5nkud. 13, bod 1, tzn. vtetn6'nafrrazin'i
vfrazu
, , u r o k zp r o d l e n i "v,y r a z e m , , p o p l a tzepk r o d l e n l ' r l l Z
e i k o n at . 6 7 / 2 0 1 3 s b . )
lO) Odsouhlaseniinvestirca zm6n (heslovit€)
- svod- opravadomuC - s;hromdZddni
souhlasi* po objevenizdvadybrudefegitVSVJ
- modernizace
- jl v ieieni ze stranyVS;VJ
TV rozvodfi^- Optosat- firma Vysk:odil
- vfmdna napdjecich
zdrojfiUPS- havdrie- bylovyFe5eno
jakb ha'vdrie
operativnE,
- v6trdnisklepfl
- ptidavn'imotor- budeFe5eno;ze'strany
ViVJ
- teSenizatdkdni
na fasiidya 9[.n?(okapnidky
+ pFet6sn6ni
kamenfi)br.rdop
stedovdny
ptedevSim
okapy- ndslecln6
ie5eniv kompetenci
VSVJ
- pojiStEni
objektuGeneralli/Uniqa- VSVIobdr;Zel
k rozhodnutinahridl<u
- vfm6na m6tidel- dle nejvfhodndjSi
nabidkyod Techemivzhledemk tomu,Zercaro
pedujeo celf syst6mmdteni- odsouhlaseno
- budeprcvedeilo
spolednost
- ripravatlakuvody- vysv6tlenprobldminstalovan6ho
(...apondkudnesqVsln6ho)
systdmu- budeteSitVSVJv soudinnosti
s VSVJ1107
- ostraha- zm6napodtuosob- je v FeieniVSVJ
11) Novd domEna
budouFeienydle p
LZ)
budeprovozovilna
v e: _ pod
ch VSVJ
pfistupu
Diskuse, zhv6r
Program
shromdid6ni
bylvyterpdna nikdoz prFitomh,ich
nevnesl
Y:ll|d..f k.tomu,..Ze
uzadnydalSipiispdvek,
poddkoval
ptedsedajfci
pFftomnfm
za ridastil scnflzishrom6td6ni
v e 2 1 ,2 0 h o d .u ko n d i l ,
I
V P r a z ed n e 2 1 . 5 , 2 0 1 S
pFedsedajici
Sopertons, r. o.
(zastoupend
p. Jifim MagtSlkou
z a p s a l lJ i F iC a r m i n e :
ov6iil: AntoninDrbohlav: