Zkušenosti s evropskými normami

Transkript

Zkušenosti s evropskými normami
Téma 1
Zkušenosti s evropskými normami
Michal Varaus
Vysoké učení technické v Brně
26.-27.11.2013, České Budějovice
Evropské normy pro silniční
stavební materiály - TC227
Petr Svoboda
David Matoušek
Michal Varaus
Sdružení pro výstavbu silnic Praha,
VUT v Brně
Evropská normalizace a její dopad na situaci
v České republice
2013 → revize výrobkových norem pro stavbu vozovek
 Normy pro kamenivo
 Normy na CB kryt a směsi stmelené hydraulickými pojivy
 Normy na asfaltové směsi
 Změny v přístupu → nařízení Evropského parlamentu
č. 305/2011 o přijetí CPR (Construction Product Regulation =
Nařízení o stavebních výrobcích) → Udržitelnost čerpání
přírodních zdrojů
 Nahrazuje CPD (Construction Product Directive = Směrnice o
stavebních výrobcích)
3
Zkušenosti s 1. generací norem
Laboratorní zkoušky – asfaltové směsi
Zavedení nových/modifikovaných zkušebních postupů
 ČSN EN 12697-5 Stanovení maximální objemové hmotnosti
 ČSN EN 12697-11 Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
 ČSN EN 12697-12 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči
vodě ITSR
 ČSN EN 12697-22 Zkouška pojíždění kolem
 ČSN EN 12697-44 Odolnost proti kopírování trhlin
 ČSN EN 12697-46 Nízkoteplotní vlastnosti
4
Zkušenosti s 1. generací norem
Změny v zaběhnuté praxi - ITT Zkoušky typu
 ITT → zkoušky typu (laboratoř / obalovna)
 ITT obalovna = větší přiblížení praxi
 ITT laboratoř → návrh 3 sad těles místo 5 sad
 Opakování ITT po 5 letech dostačující
 Možnost aplikace na skupiny příbuzných výrobků
5
2. generace norem
Časový harmonogram přijetí norem
 Duben – říjen 2013 → připomínkování nových anglických verzí
 Listopad – březen 2014 → přijetí/zamítnutí připomínek
 Duben 2014 → jednání o zamítnutých připomínkách
 2. polovina 2014 → zpracování finální verze
 Konec roku 2014 → konečné hlasování
 2015 → přechodné období pro zpracování předpisů na národní
úrovni
6
Národní přílohy výrobkových norem 2.generace
ÚNMZ (Ústav pro normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví) → metodika
 Odkaz na národní přílohu v EN → přípustné ji zpracovat
 Pokud není v EN odkaz
→ zpracuje se ČSN
 Pro doplňující informace
→ poznámky pod čarou
Důsledek opatření
 TNK 147 Navrhování a provádění vozovek → U všech
výrobkových norem budou zrušeny národní přílohy
 Požadavky budou převedeny do norem na provádění
stavebních prací (ČSN 73 6121)
7
Revize norem pro asfaltové směsi
ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton
 1. generace pro → empirický i funkční přístup
Možnosti dalšího pokračování v 2. generaci
 1. Ponechat empirický a funkční přístup jako v první generaci
 2. Použít výhradně funkční přístup
 3. Použít výhradně empirický přístup
 4. Nadefinovat do norem empirické a funkční zkoušky a
vymezit, které zkoušky nelze vzájemně kombinovat
8
Požadavky na kamenivo → revize normy ČSN EN 13043
 Sblížení s normami EN 12620 Kamenivo do betonu
EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi
 Sjednocení kategorií u jednotlivých parametrů (výrobci kameniva)
 Sjednocena hranice pro drobné kamenivo d/D D ≤ 4, d = 0
Všechny frakce, kde d > 0 je hrubé kamenivo např. 1/4, 2/4
 Zkouška odolnosti proti zmrazování a rozmrazování →
možné provádět i v přítomnosti soli
 Zvláštní požadavky jsou stanoveny na hodnocení kameniva z
ocelářské strusky
9
2. generace norem – revize národních příloh
Požadavky na kamenivo → revize normy ČSN EN 13043
 Nutno změnit požadavky na nasákavost / mrazuvzdornost /
trvanlivost
Návrh: pro směsi S, + → Nasákavost WA24 max. 1 %;
pokud 〉 1 % → Mrazuvzdornost F2
 Nevyhovující kategorie methylenové modři → přejít na
zkoušku ekvivalent písku (nutno upravit postup) →
provádění srovnávacích zkoušek
10
2. generace norem – revize národních příloh
Požadavky na pojiva – zpřehlednění tabulky v ČSN EN 13108-1
Umožnění používání předmíchaných pojiv
11
2. generace norem – revize národních příloh
Požadavky na asfaltové směsi – ČSN EN 13108-1
 Pro obrusné vrstvy nepoužívat směsi “S“
 Směsi ACO 11+, ACO 11 – od TDZ II, hutnit 2 x 50 údery
upravit obor zrnitosti → posunout, spodní mez směrem nahoru
(přidání 0/4, popř. moučky + přidat asfaltové pojivo)
 Cíl → dosáhnout větší trvanlivosti směsí
 Srovnávací zkoušky → vyzkoušet směsi ACO 11+ při 50oC a
60oC – stanovit mezní hodnoty pro zkoušku odolnosti proti
trvalým deformacím
12
2. generace norem – revize národních příloh
Meze pro přidávání R-materiálu – ČSN EN 13108-1
 Pro obrusné vrstvy ACO 11+ připustit 15 – 20 % R-materiálu
 Pro ložní vrstvy → max. 50 % R-materiálu
 Pro podkladní vrstvy → max. 70 % R-materiálu
Přidávání R-materiálu nad 20 % vyžaduje:
 Důkladnou homogenizaci, ideální → frézování po vrstvách
 Průběžné sledování vlastností pojiva (pen, KK)
 Dávkování asfaltu 70/100, nebo použití omlazovačů pojiva
13
Změny ve specifikacích
silničních asfaltových pojiv v
kontextu vývoje evropských
norem
Jiří Plitz
PARAMO, a.s.
Nemodifikované silniční asfalty ČSN EN 12591
 Jediná skupina pojiv mající úplnou specifikaci druhů
 Od revize v roce 2009 je harmonizovanou normou
 Tabulka A → vlastnosti povinné ve všech zemích
 Tabulka B → každá země si může vlastnost zvolit
(v ČR zvolen bod lámavosti)
 Při další revizi v roce 2014 → změna přílohy ZA
 Není jasné posuzování trvanlivosti
 Pouze RTFOT je nedostatečné
 PAV nekoreluje se stárnutím ve vozovce
15
Speciální silniční asfalty - ČSN EN 13924
 Revize 2011 → rozdělení normy na část 1,2
 Část 1 → Tvrdé silniční asfalty, zatím není jasné, zda-li
funkční specifikace budou v ČR povinné, TSA 10/20, 15/25
 Část 2 → Multigrádové asfalty → vyšší penetrační index
očekává se formální hlasování v ČR MG 20/30, 35/50, 50/70
Polymerem modifikované asfalty - ČSN EN 14023
 Revize 2010 → harmonizovaná norma
 Požadavky na konzistenci pro střední a zvýšené užitné tepl.
 Pokryto zatím empirickými zkušebními metodami
 V NA specifikováno 11 druhů,
 Při další revizi se počítá se zavedením funkčních zkoušek
(DSR, BBR, MSCRT) → 2018
16
Ředěná a fluxovaná pojiva - ČSN EN 15322
 Zavedena 2010
 Požadavky pokrývají obecné vlastnosti pojiv, vlastnosti po
zpětném získání, vlastnosti po PAV
 Do textu EN 15322 přenesen postup řízení výroby
 Změněna NA → nový druh fluxovaný přírodním fluxovadlem
Kationaktivní asfaltové emulze ČSN EN 13808
 Zavedena 2005 → harmonizovaná norma, 17 druhů emulzí
 Revize 2013 → hodně změn: změněny třídy obsahu pojiva,
štěpitelnosti, upraveny třídy mísitelnosti s filerem a
cementem, u měkkých pojiv zavedena penetrace při 15oC,
rozšířeny třídy bodu měknutí a třídy koheze
 Stárnutí pojiv se provádí zkouškou PAV
17
Hutnění asfaltových směsí v
laboratoři: vliv zhutnění na
chování asfaltových směsí
Petr Mondschein
Jan Valentin
ČVUT v Praze, Katedra silničních staveb
Hutnění asfaltových směsí
 Základní parametr → mezerovitost / obj. hmotnost
 Mezerovitost má rozhodující vliv na chování vrstvy a k-ce
 S rostoucí mírou zhutnění → > tuhost, životnost, nižší únava
 Zhutnitelnost → závisí na složení asfaltové směsi
 Zhutnitelnost ovlivňuje B %, poměr fileru a pojiva, podíl
hrubého kameniva, Dmax ve vazbě na tloušťku, teplota
 Hutnění v laboratoři
Marshallův, lamelový nebo segmentový zhutňovač, gyrátor
19
Marshallův pěch / rázový zhutňovač
 Starý typ s dřevěným blokem dle ČSN 73 6160
 Nový typ
dtto
ČSN EN 12697-30
 Nový typ s ocelovou nohou
ČSN EN 12697-30
 2008 → srovnávací zkoušky pěchů s dřevěným blokem →
stejné ρssd , pěchy dle ČSN možné používat až do roku 2013/14
 Nový pěch s ocelovou nohou → vyšší obj. hmotnosti
20
Srovnávací zkoušky - mezerovitost
 Starý typ dle ČSN 73 6160 x nový typ s ocelovou nohou
ČSN EN 12697-30
 Směs ACO 11 s pojivem 50/70, 2x25, 2x50, 2x75 úderů
 ACO 11 S 2x75 údery Vm = 2,5 – 4,0 % → 0,6 % = 40 %
vliv na složení směsi
21
Srovnávací zkoušky – míra zhutnění, moduly
 Míra zhutnění = ρssd vývrt / ρssd přeform.
 ACO 11 S – míra zhutnění = 98 – 100 % → rozdíl 17 kg/m3 →
40 % z předepsaného intervalu
 Moduly tuhosti IT-CY a ITS → zhutnění ovlivňuje mechanické a reologické vlastnosti směsí
22
Srovnávací zkoušky – moduly tuhosti




2x75 úderů = 100 % zhutnění (8 913 MPa),
2x50 úderů = 98,7 % (8 358 MPa)
2x25 úderů = 96,8 % (5 912 MPa)
Ukazuje se, že kritickou hodnotou míry zhutnění je 98 %
 Další práce ACO 11S s nízkoteplotními přísadami
 Opět potvrzeny závěry o výrazném zhoršení parametrů pod 98 %
 Závěr → cílem je vyvolat diskuzi o změně požadavků na míru
zhutnění v ČSN 73 6121
→ dva typy pěchů → návrh a kontrola → zavádějící výsledky
(směs navržena na hranici mezerovitosti)
23
Laboratorní zrychlená metoda
na měření protismykových
vlastností povrchu vozovek
Jaroslava Dašková
Leoš Nekula
Tomáš Matějka
Petr Svoboda
VUT v Brně, Měření PVV,
CONSULTEST s.r.o., PRAGOPROJEKT a.s.
Současný stav
 Zavedení zrychlené lab. metody podle prEN 12697-49
k měření protismykových vlastností a jejich vývoje
 Metoda Wehner/Schulze (W/S)
 Zkušební zařízení → laboratorní vzorky i vývrty
 1. rok úkolu TAČR → výběr úseků s různými povrchy
Cíl projektu
 Posouzení asf. krytů i CB krytů – nových i déle užívaných
 Posouzení různých druhů kameniva (všech frakcí) pro asf.
směsi nebo CB kryty
25
CB kryty – různé stáří a různé povrch. úpravy
 Striáž, tažená juta, silonová košťata, vymývaný beton, tryskání
 Počáteční měření – 2 cykly
 Dlouhodobá měření → vývoj protismykových vlastností
Kameniva
 Pískovec, droba, rula, žula, melafyr, porfyr, čedič, vápenec
26
Výsledky vývoje protismykových vlastností
 Asfaltové kryty – vývoj součinitele tření
27
Výsledky vývoje protismykových vlastností
 Kameniva – porovnání součinitele tření
28
Závěr
 Zařízení W/S se používá pro posouzení životnosti povrchů
vozovky z hlediska protismykových vlastností
 Z lab. měření je vidět vliv celkového složení asf. vrstev,
protože součinitel tření je vyšší než hodnoty ohladitelnosti
použitého kameniva
 Zajímavá mohou být měření ohladitelnosti směsi kameniva
odolného a méně odolného proti ohlazení → ekonomický
dopad
 Problematická laboratorní výroba těles z CB → nerovnosti
povrchu, vysoké abrazivní účinky
 Zkouška W/S přináší výsledky s vysokou vypovídací schopností → předpověď vývoje protismykových vlastností
29
Vliv povrchových vlastností
vozovky na nehodovost
Tomáš Matějka
Zdeněk Mudrych
CONSULTEST s.r.o.
Současný stav
 Sledování vývoje vlastností povrchu → důležité parametry
s ohledem na bezpečnost silničního provozu
 Správci sítí → orientace na měření povrchových vlastností
→ údržba a opravy havarijních úseků
 S ohledem na nedostatek financí → nevyhovující úseky
opravovány neefektivně
 Místo komplexní opravy → několikanásobná provizorní
oprava
31
ŘSD – pilotní projekt
 2012 – 2013 se zlínskou správou ŘSD řešen pilotní projekt
na komplexní diagnostiku silnic I. třídy
 V rámci projektu → měření protismykových vlastností,
podélných nerovností (IRI), poruch → klasifikace dle TP87
 Data přenesena do interaktivní mapy → výpis poruch +
nehodovosti na jednotlivých úsecích
 Protismykové vlastnosti → Griptester dle ČSN 73 6177:2009
60 km/h extravilán a 40 km/h intravilán
 Podélné nerovnosti → Laserový profilometr → IRI → jízdní
stopy + makrotextura
32
Výsledky měření
 Nejrizikovější úseky → před křižovatkami, přechody pro
chodce, směrové oblouky, úseky ve stoupání, klesání
 Závislost brzdné dráhy na rychlosti
33
Způsoby možných zlepšení
 Aplikace různých technologií podle parametrů úseku
 Tryskání tlakovou vodou → CB kryty (zlepšení III – IV stupně)
 Nátěrové technologie → Rocbinda
 Emulzní kalové zákryty → AC/CB kryty
 Asfaltové směsi modif. pryžovým granulátem
 Ekonomická analýza
- krátké úseky 1 Kč vložená → 10 – 20 Kč socioekonomické
úspory
- sledovaný nehodový úsek u Vyškova po BPÚ → škody
sníženy z 4 mil. Kč na 150 000 Kč
34
Přínos programů zkoušení
způsobilosti pro silniční
stavitelství
René Uxa
ASPK s.r.o., Brno
Všeobecné informace
 Zpracování článku → 20-leté zkušenosti ASPK, s.r.o.
 Popsány → změny v organizaci zkoušení, zjištění vyplývající
z výsledků zkoušení
 MPZ → nejúčinnější nástroj externí kontroly laboratoří
 MPZ → zkoušky identických mat. s odkazem na akreditaci
podle ČSN EN ISO/IEC 17043
 Pro ověření způsobilosti (nízká opakovatelnost, reproduk.) →
MD vyhlásit samostatné MPZ
 V následujících grafech → rozsah MPZ od roku 1995
36
Počet účastníků MPZ v jednotlivých oblastech
37
MPZ – asfaltové směsi: vývoj počtu zkušebních
metod/vzorků
 S ohledem na vyhodnocení úspěšnosti → redukce počtu
vzorků s důrazem na jednodušší, méně problematické
materiály
38
MPZ – hodnocení výsledků
 Dlouhodobě nevyhovující výsledky u penetrace
 ASPK projedná se zástupci zpracovatele normy změny
hodnot reprodukovatelnosti
39
Změna Z1 normy ČSN 72 1006
Kontrola zhutnění zemin a
sypanin
Jaroslav Hauser
GEOSTAR, s.r.o., Brno
Změny
 Revize řady norem v oboru PK → ČSN 72 1006
 Úprava názvosloví dle ostatních předpisů
 Z textu je vypuštěna Hilfova metoda kontroly zhutnění
 Zrušeny části, které jsou obsaženy v normě ČSN 73 6133
 Nově zavedena informativní příloha
41
Změny
 Nejvíce změn u statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou
 V praxi → přisuzována velká vypovídací schopnost
- povrchní znalost metodiky
- nekritické používání Edef2/ Edef1 místo míry zhutnění D
42
Změny
 V roce 1998 → nový postup statické zatěžovací zkoušky
 V praxi → problémy s odlišnostmi od původní zkoušky
 Např. : vyvození napětí 500 kPa v I. stupni u všech materiálů
např. u ŠD na prachovité hlíně → porušení podloží
Modul materiálu je platný pouze pro určitý obor napětí
43
Změny
 Rozdělení metody SZZ na 2 postupy
 1. postup → jemnozrnné zeminy → max. napětí 250 kPa
 2. postup → hrubozrnné zeminy → max. napětí 500 kPa
 Max. hodnoty zatlačení budou vyšší pro jemnozrnné zeminy
 Přesněji definován materiál na vyrovnání → písek 0,1 -1 mm
 Přidání nové kapitoly Bibliografie → seznam souvisejících
předpisů „nižší úrovně“ než vlastní norma
 Velké množství změn → doporučeno provést kompletní revizi
normy ČSN 72 1006
44
Děkuji za pozornost
45

Podobné dokumenty

PITYRIASIS ROSEA

PITYRIASIS ROSEA které je 2-5 cm veliké a vytvoří se nejčastěji na trupu, na krku nebo na horních částech končetin. Tvar je prakticky vždy oválný nebo kulatý. Tomuto ložisku se říká primární či mateřské ložisko. Bě...

Více

Josef Stryk [email protected]

Josef Stryk josef.stryk@cdv.cz - Povrchové vlastnosti: - protismykové vlastnosti – součinitel tření (TRT, Griptester) - podélné nerovnosti – IRI (ARAN, TRT, …) - příčné nerovnosti – hl. vyjeté koleje, teor. hl. vody v k. (ARAN, ...

Více

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015 překryvných asfaltových vrstev Ing. Petr Špaček, Skanska, a.s. Ing. Zdeněk Hegr, Skanska Asfalt, s.r.o. Doc. Dr. Ing. Michal Varaus, VUT Brno, Fakulta stavební Ing. Petr Hýzl Ph.D., VUT Brno, Fakul...

Více

Statická zatěžovací zkouška

Statická zatěžovací zkouška ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek ČD S4 Železniční spodek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

Více

Overview asphalt mixing plants

Overview asphalt mixing plants Všechny části zařízení, optimálně vzájemně sladěné, zajišťují plynulé míchání s malým opotřebením. Nejmodernější elektronika, senzorika a řídicí technika podporují mistra obalovny při jeho náročné ...

Více

Adheze pneumatik a její měření - k622

Adheze pneumatik a její měření - k622 Kvalita přilnavosti je závislá na protismykových vlastnostech vozovky a zajišťuje bezpečnost silničního provozu. Svou roli protismykové vlastnosti hrají hlavně při změně směru jízdy či brzdění vozi...

Více

CPD® Rapidcrete

CPD® Rapidcrete Finální nátěry a stěrky z materiálů citlivých k vlhkosti, jakými jsou např. polyurethany, mohou být použity již po 24 hodinách zrání ve standardních podmínkách. Pokud je to vhodné, lze materiál CPD...

Více

CPD Rapidcrete

CPD Rapidcrete materiálu je rychlý nárůst pevností v chladném a vlhkém prostředí. Finální nátěry a stěrky z materiálů citlivých k vlhkosti, jakými jsou např. polyurethany, mohou být použity již po 24 hodinách zrá...

Více

Elektrické filtry Garant předmětu

Elektrické filtry Garant předmětu TYPY FILTRŮ..............................................................................................................10

Více