databáze nových a progresivních diagnostických metod se

Transkript

databáze nových a progresivních diagnostických metod se
WP6
6.1
6.1.1
BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ
Nové a progresivní diagnostické metody
Databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými příklady jejich uplatnění
DATABÁZE NOVÝCH A PROGRESIVNÍCH DIAGNOSTICKÝCH METOD SE
VZOROVÝMI PŘÍKLADY JEJICH UPLATNĚNÍ
Zpracovali: Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Radek Matula, Ing. Ilja Březina, Ing. Michal Janků, Ing. Aleš Frýbort (Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i.); Ing. Filip Eichler, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze); Ing. Miroslav Novák (SDS EXMOST spol. s r.o.), Ing. Tomáš Matějka
(CONSULTEST s.r.o.)
Souhrn
V roce 2015 se ověřovaly možnosti následujících
metod: vysokorychlostní deflektometr (TSD),
termografie, georadar (GPR) v kombinaci s rázovým
zařízením FWD a skenovací elektronový mikroskop
(SEM) v kombinaci s EDX analyzátorem.
Byly vytvořeny 3 metodiky pokrývající výše
uvedené i další NDT metody.
Oblast použití
Vysokorychlostní deflektometr (TSD) může být po
dostatečném ověření jeho přesnosti využit při
hodnocení únosnosti vozovek na úrovni sítě (měření
za vysokých rychlostí).
Nasazení termografické metody v kombinaci
s dalšími metodami může přinést zpřesnění a
zrychlení
diagnostiky
objektů
dopravní
infrastruktury.
Při diagnostice georadarem se stále vyskytují
nejasnosti týkající se možností jejího uplatnění a
dosahovaných přesností pro konkrétní aplikace.
Obr. 1 Výsledky srovnávacího měření mezi zařízením
FWD a TSD.
Termografie:
• zprovoznění měřicího vozidla (obr. 2) osazeného
termokamerou pro kontinuální záznam, digitální
HD kamerou a snímačem GPS,
Kombinace zařízení SEM a EDX bude v roce 2016
použita pro potřeby ŘSD při diagnostice stupně
napadení cementobetonových krytů na dálnicích.
Metodika a postup řešení
Vysokorychlostní deflektometr (TSD):
• provedení druhého srovnávacího měření mezi
rázovými zařízeními FWD (Rodos, Kuab,
Dynatest) a TSD ve vlastnictví polského
výzkumného ústavu IBDiM na Slovensku
v červnu 2015, viz výsledky uvedené na obr. 1,
• analýza dat pod supervizí výrobce TSD, dánské
firmy Greenwood Engineering A/S,
• vypracování rozborové úlohy pro Slovenskou
správu ciest na téma možného využití zařízení
TSD při hodnocení únosnosti vozovek na síťové
úrovni,
• naplánování nového experimentu pro ověření
uplatnění TSD při hodnocení únosnosti vozovek
na síťové úrovni v ČR.
Obr. 2 Termografie – měřící vozidlo osazené
termokamerou pro kontinuální záznam.
• vývoj
softwaru
pro
sběr
a
analýzu
termografických dat (obr. 3),
• provedení prvních pokusných měření pomocí
měřícího vozidla na vozovkách,
• výzkum využití termografické metody při
diagnostice mostů a provedení několika měření
ruční termokamerou na vybraných silničních a
dálničních mostech (obr. 4).
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2015
Obr. 3 Analýza naměřených dat, porucha se v záznamu za
ideálních podmínek projeví odlišnou barvou (vlevo).
• zapojení se do činnosti pracovní skupiny na ŘSD,
která se zabývá kvalitou cementobetonových
krytů vozovek,
• provedení petrografického posouzení kameniva
z několika lokalit; analýza stupně zasažení
betonů rozpínavými reakcemi pomocí kombinace
optického
mikroskopu,
elektronového
mikroskopu a EDX analyzátoru,
• práce v evropské normalizační skupině CEN TC
227 WG5 Povrchové vlastnosti vozovek a
v rámci akce COST TU 1208.
Výsledky
Obr. 4 Měření na mostě – delaminace krycí betonové
vrstvy nosníku (na termogramu červeno-bíle).
Georadar:
• odzkoušení automatizovaného zařízení pro rychlé
zjištění rychlosti šíření EM signálu sledovanými
vrstvami pomocí dvoukanálové aparatury (užitný
vzor z roku 2014),
• zvýšení přesnosti výsledků u aplikace stanovení
polohy kluzných trnů a kotev v CB krytu –
spolupráce s firmou SQZ,
• určení způsobu zjištění nejistoty výsledků měření
mobilního zařízení (vývoj softwaru pro
interpretaci dat),
• realizace měření konstrukčních vrstev vozovky
na mostě přes řeku Ohři na rychlostní silnici R6.
Přehled nejdůležitějších výsledků je uveden níže:
• příprava nového užitného vzoru: Závěs měřicího
kola zařízení TRT pro měření součinitele
podélného tření povrchu vozovky,
• vytvoření metodiky: Aplikace nových a
progresivních diagnostických metod na silnicích,
mostech, v tunelech a na železnici – část 1,
• vytvoření metodiky: Analýza mikrostruktury
materiálů
skenovacím
elektronovým
mikroskopem a EDX analyzátorem,
• vytvoření metodiky: Hodnocení stavu vozovek
kombinací rázového zařízení FWD a georadaru.
V rámci upřesnění náplně řešení projektu CESTI
došlo v polovině roku 2015 k doplnění plánovaných
výsledků pro roky 2016-2019.
Průběžné výsledky byly prezentovány na workshopu
projektu CESTI dne 2.12. 2015.
Literatura
[1] Stryk, J., Frýbort, A., Gregerová, M. et al.
Rozpínavé reakce ve struktuře konstrukcí z
cementového betonu. Silniční obzor, 2015, roč.
76, č. 10, s. 294-299. ISSN 0322-7154.
[2] Stryk, J., Matula, R. Provádění srovnávacích
měření georadarů používaných při diagnostice
stavu vozovek a mostů, článek připravený
v rámci řešení akce COST TU 1208, v evaluační
fázi.
[3] Vysokorýchlostný
deflektometer
TSD
možnosti jeho využitia pri hodnotení únosnosti
vozoviek na úrovni cestnej siete na Slovensku,
rozborová úloha, CDV, 33 p., listopad 2015.
Obr. 5 3D interpretace naměřených dat georadarem na
mostě – aplikace: tloušťky vrstev.
Ostatní metody a další aktivity:
• provedení měření rázovým zařízením a
georadarem na vybraných úsecích vozovek, jako
podklad pro zpřesnění při vytváření homogenních
úseků pro potřeby plánování oprav/rekonstrukcí,
[4] Janků, M. Možnosti využití termografické
metody při diagnostice staveb dopravní
infrastruktury, příspěvek na konferenci 17.
odborná konference Juniorstav 2015, ISBN 97880-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
Brno, 2015.
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2015

Podobné dokumenty

Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací

Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací 1. GSCHWENDT, Ivan. Vozovky: obnova, zesilování a rekonstrukce. 1. české vyd. Bratislava: Jaga, 2004, 166 s. ISBN 80-807-6005-5. 2. KUDRNA, Jan. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK: ÚNOSNOST VOZOVEK. ...

Více

dlouhodobé sledování železniční estakády přes masarykovo

dlouhodobé sledování železniční estakády přes masarykovo se promítly i do stavebního řešení uvedeného mostu, a přestože se jedná o mostní objekt s uzamykatelným vstupem, s vybavením pro údržbu, přístup a sledování. Problematická je především oblast Vítko...

Více

Josef Stryk [email protected]

Josef Stryk josef.stryk@cdv.cz Proměnné parametry – síťová úroveň: - Povrchové vlastnosti: - protismykové vlastnosti – součinitel tření (TRT, Griptester) - podélné nerovnosti – IRI (ARAN, TRT, …) - příčné nerovnosti – hl. vyjeté...

Více

Blue Bubbles Template

Blue Bubbles Template Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu Autor: Stryk, Gregerová, Nevosád, Chupík, Frýbort, Grošek, Štulířová CDV, WP6 Příspěve...

Více

CERTAIN workshop - arches

CERTAIN workshop - arches Sustainable Pavements for European New Member States Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Ing. Josef Stryk Doc. Ing. Karel Pospisil, Ph.D., MBA

Více

Technický list CEM I 42,5 R (sc)

Technický list CEM I 42,5 R (sc) cementobetonové kryty vozovek Popis: Portlandský cement CEM I 42,5 R (sc) je vyráběn v souladu s EN 197-1. Je to hydraulické práškové pojivo vyráběné společným semletím portlandského slínku, síranu...

Více

Zkušenosti s evropskými normami

Zkušenosti s evropskými normami  Opět potvrzeny závěry o výrazném zhoršení parametrů pod 98 %  Závěr → cílem je vyvolat diskuzi o změně požadavků na míru zhutnění v ČSN 73 6121 → dva typy pěchů → návrh a kontrola → zavádějící v...

Více

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou závěry přepočtu zatížitelnosti pak bylo následně rozhodnuto o tvorbě fyzického modelu mostu a jeho osazení ve větrném tunelu. Cílem je zpřesnění stanovení součinitele síly cfx,0 a následně redukce ...

Více

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Ilja Březina, Michal Janků, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu C...

Více

Slajd 1 - arches

Slajd 1 - arches Arsenal (Rakousko), CRBL (Bulharsko), IGH (Chorvatsko), TECER (Estonsko), LCPC (Francie)

Více