pdf dokument

Komentáře

Transkript

pdf dokument
veletržní příloha_20-21
11.08.2006 12:37
Stránka 20
HUDEBNÍ VELETRH
PRAHA 2006
21.–23. 9. 2006
VELETRÎNÍ PALÁC
MARCUS DEML & PAVEL RAZIM & FILIP
SPÁLEN¯ | BIG BAND NERATOVICE |
GAIA MESIAH | RALF JUNG | PAVEL FAJT
THE SCHEUFLERS | PAVEL JAKUB RYBA & MIND THE STEP | LIQUID BOOGIE ROLL
ARAKAIN | HONZA KIRK BùHUNEK | KOËATA A JEJICH TYG¤I | ZDENùK JURAâKA
MAGNUM JAZZ BIGBAND | BLACKNOTE | T.O.P. DREAM COMPANY | TOMÁ· KOâKO
VÍTùZSLAV ·TEFL | PETER BINDER A MILAN KRAMAROVIâ | NOVEMBER 2ND
MILO· VACÍK | DUENDE | FOLK3MAIL | DRUMCIRCLE | HELENA KUBELKOVÁ
MELOUNI (MIREK LINHART A LUKÁ· ZÍTA) | HEGE· | ANOTHER WAY
více informací na
UDÁVÁME TÓN...
20/21
www.huvel.cz
veletržní příloha_20-21
11.08.2006 12:38
Stránka 21
VELETRÎNÍ P¤ÍLOHA
VáÏení ãtenáfii,
rádi bychom vás pozvali k náv‰tûvû
Hudebního veletrhu Praha 2006,
kterou jiÏ poãtvrté pofiádají ve dnech
21.–23. záfií 2006 ve VeletrÏním paláci
spoleãnost AC EXPO a nakladatelství
Muzikus. Veletrh, kter˘ je letos poprvé
na pfiání vystavovatelÛ tfiídenní,
je od ãtvrtka do soboty pfiístupn˘
odborné i ‰ir‰í vefiejnosti.
Témûfi devadesát vystavovatelÛ,
reprezentujících na 400 ãesk˘ch i svûtov˘ch
znaãek pfiedstaví svoji nabídku na ãisté
v˘stavní plo‰e témûfi 2000 m2.
Vedle nejvût‰ích svûtov˘ch dovozcÛ,
ãesk˘ch v˘robcÛ a prodejcÛ hudebních
nástrojÛ, techniky a pfiíslu‰enství, se jiÏ
tradiãnû prezentuje fiada mal˘ch firem
– v˘robcÛ mistrovsk˘ch nástrojÛ,
doplÀkÛ, agentur, vydavatelství apod.,
které roz‰ifiují nabídku veletrhu.
Letos pofiadatelé pfiicházejí s inovací
doprovodného programu, která je urãena
pfiedev‰ím tûm, ktefií se muzikou aktivnû
zab˘vají. Pfiedvádûãky, workshopy
a semináfie se budou letos konat ve tfiech
auditoriích, navíc Art Minus je dopoledne
urãen˘ pro zájemce o pfiedvedení zvukové
a svûtelné techniky, kterou pak bude moÏné
sly‰et a vidût na odpoledních koncertech.
Prostor v mezaninu je vyhrazen hudební
‰koliãce Dûti, pojìte si (za)hrát, která se
skládá z nûkolika ãástí: Hudební divadélko
Romaneto (ve ãtvrtek a v pátek) a dvojice
Vanda a Standa (v sobotu) pfiedstaví
nejmen‰ím dûtem zábavnou formou pfii
aktivní práci s divákem základní principy
hudby. Drumcircle, pfiipravené ve spolupráci
s TNF, jsou speciální aktivitou, kdy pod
vedením zku‰eného koordinátora úãastníci
(dûti i dospûlí) hrají rÛzné rytmy a melodie
na perkusní nástroje. Cílem je spoleãnû si
zahrát pro radost. Hudba hrou – k dispozici
je fiada nástrojÛ a techniky,
na kter˘ch si dûti mohou vyzkou‰et
svÛj um a pochopit, „jak to funguje“.
V‰e s námi bude sledovat i âeská televize,
která bude vyhledávat zajímavosti a v fiadû
pofiadÛ se bude k Hudebnímu veletrhu
a hlavnû k novinkám a zajímav˘m
tématÛm vracet.
Vûfiíme, Ïe kaÏd˘ náv‰tûvník
nalezne v leto‰ní ‰iroké nabídce
Hudebního veletrhu Praha to,
co ho zajímá.
PARTNE¤I VELETRHU
KDY, KAM, V KOLIK A ZA KOLIK
Asociace v˘robcÛ hudebních nástrojÛ âR
Asociace dovozcÛ hudebních nástrojÛ âR
Music Czech Made – klastr hudební v˘roby
Svaz autorÛ a interpretÛ
SdruÏení v˘konn˘ch umûlcÛ
Národní galerie v Praze
Ve dnech 21.–23. záfií 2006, VeletrÏní palác,
Dukelsk˘ch hrdinÛ 47, Praha 7
otevírací hodiny:
ãtvrtek–sobota
10–18 hodin
vstupné:
120 Kã
zlevnûné vstupné: 60 Kã
MEDIÁLNÍ PARTNE¤I
KUDY
PERIODIKA:
Bbarak | Harmonie | Hudební rozhledy | mGuide |
Muzikus | Report | Rock&Pop | Spark | Svûtlo
ROZHLASOVÉ STANICE:
ABRadio | Rádio Beat | Radio Classic FM |
Radio Egrensis | Radio Faktor | Radio FM plus PlzeÀ |
Rádio Karolína | SíÈ rádií Kiss | Rádio Olympic |
Rádio Relax | Rádio ·umava
TELEVIZNÍ STANICE:
TV Óãko | âT 2 – Noc s Andûlem a Pomeranã
POZOR! 2 VSTUPY
Platící náv‰tûvníci – vstup velkou dvoranou
(nároÏí Dukelsk˘ch hrdinÛ – Hefimanova)
Náv‰tûvníci na pozvánky, obchodníci
– registrace u vstupu do Národní galerie
(nároÏí Dukelsk˘ch hrdinÛ – VeletrÏní)
Pro milovníky moderního umûní: Náv‰tûvníci
veletrhu mohou souãasnû bezplatnû nav‰tívit
expozice NG ve VeletrÏním paláci
NOVINÁ¤I
fender.cz | instrumento.cz | ireport.cz |
musicserver.cz | muzikus.cz | rave.cz | xichty.cz
Akreditace na www.huvel.cz
v Press centru Hudebního veletrhu
Více informací naleznete na www.huvel.cz
CHARAKTERISTIKA VELETRHU
JAK SE K NÁM DOSTANETE?
Veletrh, pfiedná‰ky, semináfie, koncerty,
konference, program pro dûti,
v˘stava fotografií s hudební tematikou.
VeletrÏní palác je velmi dobfie dostupn˘
mûstskou hromadnou dopravou
– metrem C na stanici Vltavská,
tramvají na Strossmayerovo námûstí.
VeletrÏní palác je vzdálen od centra 5 minut
jízdy MHD, mimopraÏsk˘m náv‰tûvníkÛm
slouÏí kapacitní hlídaná parkovi‰tû
u T-Mobile Arény ãi na Letné.
INTERNET:
NOMENKLATURA
1. Hudební nástroje elektronické
a akustické, pfiíslu‰enství
2. Záznam a reprodukce zvuku
3. Jevi‰tní a osvûtlovací technika
4. Domácí audio video
5. Média
6. Organizace
7. Ostatní
ADRESA
VeletrÏní palác
Dukelsk˘ch hrdinÛ 47
170 17 Praha 7
SEZNAM VYSTAVOVATELÒ
Akcent
Alexim
Amati
Audio Zeman
Audiolight Service
AudioMaster
Balbex
Bohemia Piano
Brass Studio Kinkal
BSG
CS Schneider
âeské hudební nástroje
Czech Republic Distributor
Dancefloor
Danish
Dexon Czech
Disk Multimedia
Editio Bärenreiter
ESH Amplification
Fast âR
George Dennis
Harmonie
HDT Impex
Hork˘
Franti‰ek Hönig
Houdek hudební nástroje
Hudební centrum
Hudební dÛm
Inton
Miroslava Jifiíãková
Jufiica
K-Audio Impex
Lídl Music
Marris
Mázl Jifií
Mediatech
Mediaport Pro
mGuide
Music Czech Made
Music Trade Martin PivoÀka
Musik Fi‰era
Muzikus
NBE Corporation
ORX
Pa Sound
Panter
Panton
Petrof
Petrof Musical Instruments
Procházka
Praha Music Center
Pro Music
PRODANCE
Report
SAZ Pro
Showtech Prague
Showmarket
SOU HNN
Strunal
Svûtlo
Svûtlo a zvuk
T SERVIS
THT Music
Top Audio
TOVA
YAMAMUSIC Slováãek
Yamaha
veletržní příloha_22-23
11.08.2006 14:10
Stránka 22
VELETRÎNÍ P¤ÍLOHA
KONCERTY
ART MINUS
10:30
12:30
13:40
14:50
16:00
17:10
âTVRTEK 21. 9.
Pfiedvedení Line Array systému Adamson SpekTrix
Joe Satriani Revival
Liquid Boogie Roll
Bohemian Guitar Orchestra – dirigent Rostislav Coufal
Arakain
Sunset BLVD.
ART MINUS
10:30
12:30
13:40
14:50
16:00
17:10
STAN
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
11:30
15:30
16:10
16:50
âTVRTEK 21. 9.
Coctail
Back in Sale
Hege‰
T.O.P. Dream Company
Eclipse
Hit Fakers
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
PÁTEK 22. 9.
Roland Digital Project
Hm...
Blacknote
Melouni (Mirek Linhart a LukበZíta)
TomበKoãko
Pavel Jakub Ryba & Mind the Step
AKUSTICKÁ SCÉNA
AKUSTICKÁ SCÉNA
âTVRTEK 21. 9.
Zpívající klávesy v podání
hudebního návrháfie Václava ·vejdara
Kytarov˘ keyboard Guitariano
– Ivan Mládek a pfiátelé
Jaroslav ·indler a Vítek Fiala
pfiedstavuje ‰kolu Kytarová praktika
Peter Binder a Milan Kramaroviã
PÁTEK 22. 9.
Zpívající klávesy v podání
hudebního návrháfie Václava ·vejdara
Kytarov˘ keyboard Guitariano
– Ivan Mládek a pfiátelé
Sarka Dvofiák, Michal Matûjka a Petr Zatloukal
Jifií Jirmal Trio: Jazzové imprese
âTVRTEK 21. 9.
Divadélko Romaneto
Drumcircle
Divadélko Romaneto
Drumcircle
Divadélko Romaneto
Drumcircle
Drumcircle
P¤EDPOLÍ VELETRÎNÍHO PALÁCE
âTVRTEK 21. 9.
16:40 Magnum Jazz Bigband
10:30
12:30
13:40
14:50
16:00
17:10
STAN
11:30
15:30
16:10
16:50
DùTI POJëTE SI (ZA)HRÁT
10:30
11:15
12:00
12:45
13:15
14:00
15:00
PÁTEK 22. 9.
Pfiedvedení PA systému JBL VerTec a VRX
10 oãí
Zlat˘ voãi
Marcus Deml & Pavel Razim & Filip Spálen˘
Gaia Mesiah
November 2nd
ART MINUS
STAN
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
PÁTEK 22. 9.
Divadélko Romaneto
Drumcircle
Divadélko Romaneto
Drumcircle
Divadélko Romaneto
Drumcircle
Drumcircle
SOBOTA 23. 9.
Folk3Mail
Miou-miou
Nice Trouble
âernej had
Hrnce z kredence
Duende
The Scheuflers
AKUSTICKÁ SCÉNA
SOBOTA 23. 9.
11:30 Zpívající klávesy v podání
hudebního návrháfie Václava ·vejdara
14:00 Jifií Jirmal Trio: Jazzové imprese
14:40 Mario Illé‰, Jaroslav Friedl a Petr Dvorsk˘
15:20 Miroslav Horáãek
DùTI POJëTE SI (ZA)HRÁT
10:30
11:15
12:00
12:45
13:15
14:00
15:00
SOBOTA 23. 9.
Pfiedvedení PA systému
Another Way
Marcus Deml & Pavel Razim & Filip Spálen˘
Seven
KoÈata a jejich tygfii
Big Band Neratovice
DùTI POJëTE SI (ZA)HRÁT
10:30
11:15
12:00
12:45
13:15
14:00
15:00
SOBOTA 23. 9.
Vanda a Standa
Drumcircle
Vanda a Standa
Drumcircle
Vanda a Standa
Drumcircle
Drumcircle
P¤EDPOLÍ VELETRÎNÍHO PALÁCE
PÁTEK 22. 9.
16:40 Magnum Jazz Bigband
V¯STAVY A OSTATNÍ
V¯STAVY FOTOGRAFIÍ
Z rockového polosvût(l)a – Jifií Rogl
Ludûk Stone NeuÏil
Le cirque nouveau – Oldfiich Teringer
Qwertyho festivalové koncertní oãko – Vladimír Sojka
PODPORA DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Music Czech Made – klastr hudební v˘roby
SAI – svaz autorÛ a interpretÛ
Asociace dovozcÛ hudebních nástrojÛ âR
Asociace v˘robcÛ hudebních nástrojÛ âR
SdruÏení v˘konn˘ch umûlcÛ
Národní galerie v Praze
22/23
PRODUKCE
Zvuk, support, svûtla a realizace:
Mediatech
AudioMaster
PRODANCE
Praha Music Center
Wildt Audio
Ostatní:
Konference Muzikant a právo –
pofiádá SAI – Svaz autorÛ a interpretÛ
DùTI POJëTE SI (ZA)HRÁT
Po celou dobu doprovodného programu
je moÏné v prostorách mezaninu
zkou‰et se sluchátky elektronické
hudební nástroje zapÛjãené firmami:
Bohemia Piano
Czech Republic Distributor
Disk Multimedia
Fast âR
K-Audio
Praha Music Center
Yamaha
veletržní příloha_22-23
11.08.2006 14:10
Stránka 23
VELETRÎNÍ P¤ÍLOHA
PROGRAM ODBORN¯CH SEMINÁ¤Ò
SEMINÁRNÍ MÍSTNOST A
SEMINÁRNÍ MÍSTNOST B
SEMINÁRNÍ MÍSTNOST C
âTVRTEK 21. 9.
11:30 Kytarov˘ semináfi – Honza Kirk Bûhunek
12:30 Novinky Roland: Boss RC–50 Loop Station
pfiedvádí Pavel Jakub Ryba
13:30 EAW, Mackie, Tapco a digitální pult
Mackie TT 24 – Petr Vin‰ (PRODANCE)
14:30 Adamson – ozvuãovací systémy Line Array
15:30 Kytarové pedály a procesory DigiTech – Ralf Jung
16:30 Errorhead Workshop – Marcus Deml
âTVRTEK 21. 9.
11:30 OSA vybírá i platí – Mgr. Jana Bärová (OSA)
12:30 Zdenûk Juraãka a ãeská kytara Jolana
– de to rukama
13:30 Digitální piano Bohemia BDP–880
14:30 Letem kytarov˘m svûtem (Eric Clapton,
Ritchie Blackmore, Carlos Santana, Gary Moore...)
– Vítûzslav ·tefl
15:30 Cesta ke groove – Richard Scheufler
16:30 Jak nahrát kvalitní signál (Ro/ de a TLA)
âTVRTEK 21. 9.
11:30 Historické testy (vintage kytarové efekty)
– Jifií Kfiivka
12:30 Nové technologie a reprosoustavy L-Acoustics
13:30 Poãítaã, nejlep‰í uãitel hudby (EarMaster)
– Jarek Musil
14:30 Home recording – ·tefan Kosteln˘
15:30 Zvukové procesory Rane, Sabine
a XTA v praxi (PRODANCE)
16:30 Tomislavova kytarová pitevna
PÁTEK 22. 9.
10:30 Gretsch – metalová souprava Luká‰e Doksanského
11:30 TomበKa‰par a Marek Hol˘ – zku‰enosti
z pouÏití mikrofonÛ a mikroportÛ Sennheiser
v hudební live/studio praxi a pfiedstavení nového
interaktivního systému na www.sennheiser.cz
12:30 Kompletní sortiment italského v˘robce RCF
– Milan HrÛza (PRODANCE)
13:30 Gretsch – metalová souprava Luká‰e Doksanského
14:30 Kytarové pedály a procesory DigiTech – Ralf Jung
15:30 Bubenick˘ workshop (Pearl a Remo) – Pavel Fajt
16:30 Gretsch Catalina Maple – pfiedvádí
LukበDoksansk˘
PÁTEK 22. 9.
10:30 Rock Guitar Workshop – Palo Chodelka
11:30 SWR basová komba, zesilovaãe i boxy
a Jackson kytary – Honza Militk˘ a Pavel Soviãka
12:30 Progresivní klávesové nástroje Kurzweil,
Clavia, Novation a Access – Zdenûk Zdenûk,
Ondfiej Pivec a Organic Trio
13:30 Digitální piano Bohemia BDP–880
14:30 Perkuse Pearl
15:30 Poslech ve studiu (KRK, Event a M-Audio)
16:30 Akustické a elektroakustické kytary Seagull
a Simon & Patrick
PÁTEK 22. 9.
10:30 Hammering – kladivo na hmatník – Jan Císafi
11:30 Muzikant a copyright – Lubo‰ Andr‰t
12:30 DiGiCo D1 – svûtov˘ standard
mezi digitálními mixpulty
13:30 Poãítaã, nejlep‰í uãitel hudby (EarMaster)
– Jarek Musil
14:30 Studiové monitory Adam, Mackie a Tapco
– Vladimír ·amberger (PRODANCE)
15:30 Baskytary Sandberg – nov˘ svûtov˘ standard
demonstruje Martin Ivan (bass)
a David Pavlík (guitar)
16:30 Nejsnaz‰í cesta k partitufie (Sibelius) – Jarek Musil
SOBOTA 23. 9.
10:15 Novinky Meinl – ãinely a perkuse
– Milo‰ Vacík a Tam Tam Orchestra
(dozvuky workshopu Luise Conté...)
11:15 Kytary, baskytary, aparáty a procesory Line 6
uvádí Martin Ivan (Michal Pavlíãek Band) a hosté
12:15 Koncert pro kytaru, basu a poãítaã (Amplitube 2
a Ampeg SVX) – Jaryn Janek a Tomislav ZvardoÀ
13:15 Kytarové aparáty Mesa/Boogie
14:15 Yamaha – digitální mixáÏní pulty PM5D a M7CL
15:15 Kytarové pedály a procesory DigiTech – Ralf Jung
16:15 DJ Technika [email protected], Rane, Rodec a Technics
– DJ Nika 77, Jifií Pretl a Greeny Martin Holas
(PRODANCE)
17:15 Kytarové aparáty Marshall – Vítûzslav ·tefl
SOBOTA 23. 9.
10:30 SWR basová komba, zesilovaãe i boxy
a Jackson kytary – Honza Militk˘ a Pavel Soviãka
11:30 Virtuální hudební nástroje (Steinberg, IK Multimedia,
M-Audio, Native Instruments) – Martin Jirsák
12:30 Digitální piano Bohemia BDP–880
13:30 Ampeg basová komba, zesilovaãe i boxy,
Crate kytarové zesilovaãe i komba
a Jackson kytary – Honza Militk˘ a Pavel Soviãka
14:30 Nahrávání s Pro Tools M-Powered (M-Audio)
– Milan Vãelafi
15:30 Basové aparáty Mesa/Boogie
16:30 Profesionální studio na PC (Steinberg, RME)
– Milan Vãelafi
SOBOTA 23. 9.
10:30 Muzikanti a smlouvy – JUDr. Petr Peãen˘
11:30 Novinky spoleãnosti Dolby
v profesionálním ozvuãování
12:30 Zvuková meditace v pohybu – prezentace
nového vzduchového nástroje Aerofon
13:30 Novinky Roland: Juno-G syntezátor
14:30 Kytary Godin
15:30 Pûvecké techniky z pohledu rockové zpûvaãky
– Helena Kubelková
16:30 Aparatura, zvuk a technika Zakk Wylde
– Vladimír Dvofiák
Veverkova
VeletrÏní
Hefimanova
PLÁNEK VELETRHU
Dukelsk˘ch hrdinÛ

Podobné dokumenty

příslušenství

příslušenství sluchátka s PTT. Pfiijíman˘ zvuk je automaticky pfiesmûrován do reproduktoru sluchátka místo do interního nebo externího reproduktoru radiostanice.

Více

Věstník 24 - Kovářské společenstvo

Věstník 24 - Kovářské společenstvo Poslední dobou se umírÀuje prudk˘ nárÛst zakázek ve stavebnictví mj. z dÛvodu vût‰í opatrnosti bank pfii poskytování hypoték. A na trhu se zaãíná objevovat situace, kdy lidé (zákazníci) ztrácejí zá...

Více

katalog vystavovatelů

katalog vystavovatelů v Jenãi, Praha-západ, kde v souãasné dobû v mladé 30leté vzrostlé zeleni dokonãujeme v areálu GCJ Praha (cca 25ha) GARDEN PARK se zahradnictvím, s v˘stavními a prodejními sluÏbami pro pûstitele, v˘...

Více

Polycom audio-konferenční systémy

Polycom audio-konferenční systémy rozhovor a diskuse produktivní a efektivní pokud v‰ichni jeho úãastníci na v‰ech zúãastnûn˘ch místech mohou sly‰et ãist˘, jasn˘ a srozumiteln˘ hlas. To je dÛleÏité zejména pfii vzájemné diskusi nebo...

Více

ledvický - Ledvice

ledvický - Ledvice Tfiináctého kvûtnového dne jsme se vydali za poznáním na zámek Jezefií. Cesta autobusem byla plná oãekávání, protoÏe jsme se báli, Ïe místo pfiipraveného divadelního pfiedstavení nás bude ãekat jen vel...

Více

Hájský kohout IV/2012

Hájský kohout IV/2012 si ten konec roku co moÏná nejhezãí. Je to ãas pohádek a opakování star˘ch dobr˘ch rodinn˘ch komedií. Pojìme zkusit uÏít si konec roku v pohádkovém duchu. Îe nevíte jak? Ale prosím Vás, to je pfieci...

Více

Seven + Victor Smolski,Dymytry, xXXx tiskovka

Seven + Victor Smolski,Dymytry, xXXx tiskovka Českobudějovičtí SEVEN si vybrali dvě nadějné pražské skupiny. Dymytry hrají v maskách a svůj styl označují psycore. [xXXx] ještě více tlačí na pilu a pohybují se ve vlnách amerického metalcoru. Ov...

Více

kliknutím zde

kliknutím zde V rámci dal‰ího zkvalitÀování v oblasti tfiídûní komunálního odpadu a plnûní plánu odpad. hospodáfiství hl. m. Prahy pfiipravil odbor Ïivotního prostfiedí Úfiadu Mâ Praha 15 i pro leto‰ní rok mobilní sv...

Více

26-27 jerez.def

26-27 jerez.def Co dodat závûrem takového gastronomického záÏitku? Snad jen to, Ïe perfekcionismus se v El Bulli najde na kaÏdém kroku. Jeden pfiíklad za v‰echny: Personál si dûlá o va‰í náv‰tûvû a va‰ich kulináfisk...

Více