Kupní smlouva

Komentáře

Transkript

Kupní smlouva
Modo Czech
Chovatelská stanice z údolí Skalky
Smlouva o prodeji štěněte plemene Stafordšírský bulteriér
s Průkazem původu psa
1. Smluvní strany
Prodávající
Jméno a příjmení, adresa:
Modo Czech, Aleš Dudík, B. Martinů 720/19, 708 00 Ostrava
Kontaktní údaje, účet:
604 986 462, [email protected], 670100-2201516619/6210
Kupující
Jméno a příjmení, adresa:
…………………………………………………………………………………………
Kontaktní údaje, účet:
…………………………………………………………………………………………
2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej štěněte vč. průkazu původu:
Jméno štěněte:
…………………………………………………………………………………………
Pohlaví, datum narození:
…………………………………………………………………………………………
Kupní cena:
……………………………………… Kč
Průkaz původu zašle kupujícímu ČMKU do 7 dnů ode dne jeho vystavení plemennou knihou ČMKU.
3. Platební podmínky
Kupující předem zaplatil rezervační poplatek ve výši ……………………………………… Kč a při podpisu této
smlouvy doplatek do kupní ceny ve výši ……………………………………… Kč.
.
Prodávající podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že od kupujícího převzal úhradu ve výši celé sjednané
kupní ceny.
4. Předkupní
Předkupní právo a závazek organizace chovu
Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o úmyslu prodat štěně (psa), jehož prodej je předmětem této
smlouvy. V tomto případě si prodávající vyhrazuje na štěně/psa předkupní právo za cenu ne vyšší, než za
kterou kupující štěně pořídil. Pokud prodávající předkupní právo nevyužije, je kupující povinen sdělit
prodávajícímu osobu a kontaktní údaje nového vlastníka psa a to do 7 dnů ode dne uskutečnění jeho
prodeje.
Smluvní strany se dohodly, že se kupující podrobně seznámí s dokumentem „Organizační řád SBTC CZ“,
který je v platném znění zveřejněn na webových stránkách „Staffordshire Bull Terrier Club CZ“, a že se
kupující bude tímto organizačním řádem řídit, ať se stane nebo nestane členem uvedeného klubu. Kupující
se zavazuje zejména k tomu, že se psem nebo fenou, jež je předmětem této smlouvy, nikdy neuskuteční
krytí, kterého výsledkem budou nebo mají být štěňata bez Průkazu původu psa. Pro případ prvního porušení
tohoto závazku kupujícím sjednaly smluvní strany pokutu ve výši 100 % kupní ceny štěněte, která je
sjednána touto smlouvou, a pro případ opakovaného porušení tohoto závazku kupujícím pak ve výši 300 %
kupní ceny štěněte, která je sjednána touto smlouvou, a to za každé jedno takové porušení zvlášť. Pokuta je
splatná kupujícím prodávajícímu do 7 dnů ode dne, kdy k porušení dohodnutého závazku dojde.
strana 1 z 2
www.stafford.cz
Modo Czech
Chovatelská stanice z údolí Skalky
5. Ostatní
Kupující podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že dne ……………………………………… převzal od
prodávajícího štěně, jehož prodej je předmětem této smlouvy, a EUROPASS (očkovací průkaz) štěněte
č. ……………………………………………………………………………
.
Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zdravotním stavem a exteriérem štěněte v den odběru - štěně má
nůžkový skus a nevykazuje žádné zjevné exteriérové vady, o žádných skrytých vadách prodávající neví.
Kupující potvrzuje, že přebírá štěně v dobrém výživném a zdravotním stavu.
Kupující byl seznámen se základními informacemi o chovu, ošetřování a držení štěněte.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý platnosti originálu. Změny smlouvy jsou možné jen
písemně a se souhlasem smluvních stran. Smluvní strany si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a svým
podpisem vyjadřují svůj souhlas.
6. Informace důležité k převzetí štěněte
Odčervení:
…………………………………………………………………………………………
Očkování:
…………………………………………………………………………………………
Čipování:
…………………………………………………………………………………………
V Ostravě dne ………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Podpis prodávajícího
Podpis kupujícího
Důležité kontakty:
www.cmku.cz - Českomoravská kynologická unie
www.staffbullclub.cz - Staffordshire Bull Terrier Club CZ
www.stafford.cz - Chovatelská stanice Modo Czech
strana 2 z 2
www.stafford.cz

Podobné dokumenty

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA (§ 588 a

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA (§ 588 a − byl chovatelem poučen o tom, jak o štěně pečovat, jak ho krmit a vychovávat, − převzal mezinárodní očkovací průkaz a průkaz původu.

Více

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zdravotním stavem a exteriérem štěněte v den odběru - štěně má nůžkový skus a nevykazuje žádné zjevné exteriérové vady, o žádných skrytých vadách prodávající ...

Více