KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA (§ 588 a

Komentáře

Transkript

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA (§ 588 a
KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI PSA
(§ 588 a násl. obč. zák.)
Dne …............................ uzavřeli
chovatel a prodávající:
Jméno, příjmení:
bytem:
a kupující:
Jméno, příjmení:
bytem:
tuto
kupní smlouvu:
I.
Chovatel touto smlouvou za podmínek v ní uvedených prodává dále specifikované štěně kupujícímu a ten ho za
dohodnutou kupní cenu …...........,– Kč, slovy …................... korun českých, kupuje.
Specifikace štěněte:
Plemeno:
Jméno feny:
Chovatelská stanice:
Datum narození:
Tetovací číslo:
Otec ( Jméno, titul ):
Matka ( Jméno, titul ):
Váha štěněte při odběru:
II.
Dohodnutou kupní cenu ve výši …...................,– Kč (….........................korun českých) zaplatil kupující chovateli před
podpisem této smlouvy.
Chovatelka podpisem této smlouvy převzetí částky …........................,– Kč potvrzuje.
III.
Chovatel předal kupujícímu štěně před podpisem této smlouvy.
Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí štěněte dle čl. I. této smlouvy.
IV.
Chovatel prohlašuje, že:
− předává kupujícímu zdravé štěně uvedené v čl. I. této smlouvy ve výborném výživném stavu a kondici,
− štěně nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady, které by bránily zařazení štěněte do chovu,
− výše uvedené štěně bylo dne …................ a dne ….................... odčerveno ….................................,
− výše uvedené štěně bylo dne ….............................. očkováno vakcinou ….....................................
V.
Kupující potvrzuje, že:
− byl chovatelem poučen o tom, jak o štěně pečovat, jak ho krmit a vychovávat,
− převzal mezinárodní očkovací průkaz a průkaz původu.
VI.
( pouze v případě prodeje feny )
Štěňata od této feny budou zapisována na jméno chovatelské stanice kupujícího nebo ponesou název své mateřské
stanice.
VII.
Kupující přijímá závazek, na základě jehož mu vzniká povinnost se o předmětné štěně řádně starat tak, aby nestrádalo,
bylo drženo v podmínkách jemu vhodných a nebylo žádným způsobem týráno.
Pokud bude do ………… měsíců ode dne prodeje zjištěno, že není tato podmínka kupujícím splněna, může prodávající
požadovat vydání štěněte/psa zpět, od smlouvy odstoupit a vrátit kupní cenu kupujícímu.
Kupující je dále povinen umožnit zkontrolovat prodávajícímu podmínky držby předmětného štěněte/psa po dobu
………….měsíců ode dne prodeje.
Prodávající se dále zavazuje v případě zájmu kupujícího poskytnout mu bezplatně chovatelské informace,
ošetřovatelské a praktické rady.
VIII.
Vlatnické právo ke štěněti a nebezpečí škody na něm přešlo na kupujícího dnem převzetí štěněte.
Kupující bere na vědomí, že od převzetí štěněte za ně odpovídá.
IX.
V případě, že jedna ze stran poruší ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
X.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V …........................ dne …....................
….........................................................................
Prodávající, chovatel
….........................................................................
Kupující
( Smlouva poskytnuta Yorkshire Terrier klubem chovatelů a jeho přátel – www.yorkshireclub.cz )

Podobné dokumenty

Kupní smlouva o prodeji psa

Kupní smlouva o prodeji psa Pokud se kupující rozhodne z jakéhokoli důvodu psa prodat, zavazuje se nejprve nabídnout psa zpět chovateli za cenu nepřevyšující kupní cenu dle odstavce I. V případě, že tohoto chovatel nevyužije,...

Více

Kupní smlouva

Kupní smlouva Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zdravotním stavem a exteriérem štěněte v den odběru - štěně má nůžkový skus a nevykazuje žádné zjevné exteriérové vady, o žádných skrytých vadách prodávající ...

Více

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva Jméno a příjmení, adresa:

Více