magistrát města havířova - Statutární město Havířov

Transkript

magistrát města havířova - Statutární město Havířov
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
Odbor: stavební a silniční správní úřad
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ZNAČKA SPISU: SSSÚ/54504/Ze/2016
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/54504/2016-3
POČET LISTŮ DOPISU: 1
VYŘIZUJE:
Zemanová
TEL.:
596 803 290
FAX:
596 803 350
E-MAIL:
[email protected]
DATUM:
29.6.2016
INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY
Magistrát města Havířova - stavební a silniční správní úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 15.6.2016 návrh
na vydání veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby s názvem:
sklad a vzorkovna nábytku a plotových prvků
Havířov, Prostřední Suchá č.p. 1060, Hornosušská 20
na pozemku parc.č. 1819/3, 1819/1 katastrální území Prostřední Suchá.
Popis stavby:
" sklad a vzorkovna nábytku a plotových prvků " samostatná stavba bude sloužit pro drobné
podnikatelské aktivity stavebníka, a to pro skladování nábytku a materiálů pro výstavbu plotů.
Stavební úřad Magistrátu města Havířova v souladu s § 78a odst. 3 stavebního zákona informuje o
podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, kterou podal žadatel Romana Sabová, Hornosušská 1060/20,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá.
(Stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou v ust. § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů tím, že oznamuje občanským sdružením
nebo jejich organizačním složkám, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny
(dále jen „občanská sdružení“), pokud mají právní subjektivitu, že obdržel žádost o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby - zájmu, u
kterého mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné citovaným zákonem. Dle ust. § 70
odst. 3 téhož zákona je občanské sdružení oprávněno účastnit se předmětného územního řízení, pokud
svou účast písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo
IČ: 00 29 74 88
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
Č.j. MMH/54504/2016-3
str. 2
předmětné oznámení o zahájení územního řízení doručeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se
rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu (první den vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Havířova) a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
„otisk úředního razítka“
Renata Zemanová
„elektronicky podepsáno“
referent stavebního a silničního správního úřadu
Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne:
............................................................
Sejmuto dne:
............................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města
Havířov dne 29.6.2016.
Obdrží:
Magistrát města Havířova - odbor vnitra a živnostenský úřad, p. Marta Janáková, Svornosti č. p. 86/2,
Havířov - Město, 736 01 Havířov 1

Podobné dokumenty

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do t...

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad, jako příslušný správní úřad, obdržel dne 10.5.2016 žádost Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 1461/66, 736 29 Ha...

Více

Červen - Stavební bytové družstvo Havířov

Červen - Stavební bytové družstvo Havířov dost, takže se budeme snažit napsat něco, co potěší nebo rozesměje naše čtenáře-spoluobčany. Zkusíme to v č. 3 v září a č. 4 v prosinci t. r. Svoje povídání posílejte na e-mailovou adresu: Kucharov...

Více

Malé axiální ventilátory HEF 150

Malé axiální ventilátory HEF 150 Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě, pro chlazení přístrojů, ve spojení ...

Více

RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III

RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III – vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užitné vlastnosti: I vysokou pevnost I trvanlivost

Více

Lenka Hořejší - KB

Lenka Hořejší - KB Schránky je možné osadit komunikátorem (zařízením s reproduktorem a mikrofonem) pro domácí telefon. Doporučujeme typ URMET DOMUS 1145/500. Komunikátor se montuje zevnitř schránky, kde jsou připrave...

Více