PDF verze - Farmakoterapie v praxi

Transkript

PDF verze - Farmakoterapie v praxi
v praxi
3/2015
onkologie
Účinnost a bezpečnost kombinace
systémové chemoterapie
FOLFIRI + aflibercept
ve 2. linii léčby metastatického
kolorektálního karcinomu
po selhání režimu XELOX
nebo FOLFOX ± bevacizumab
Doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno
v praxi 3/2015
vydavatel
šéfredaktor
Farmakon Press, spol. s r.o.
Václavská 12 120 00 Praha 2 tel.: 211 152 606 fax: 227 077 295
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
zástupkyně šéfredaktoraMgr. Kateřina Daňhová
obchodní ředitelkaBc. Petra Hakavcová
redakční radaMUDr. David Doležil, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MUDr. Radek Litvik Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc. MUDr. Libor Zámečník
odborná redakceMgr. Kateřina Daňhová, [email protected]
MUDr. Jana Fabiánová MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
jazyková redakce
Mgr. Eva Kolenčíková
marketing Bc. Petra Hakavcová, [email protected]
a inzercemobil: 602 283 088
grafická úprava
Věra Horáčková, [email protected]
2015
ročník 4
registrace MK ČR E 20810
ISSN 1805-4749
copyright © 2015 Farmakon Press, spol. s r.o.
lánky publikované v tomto časopise reprezentují názor autora či autorů. Jakákoli část obsahu časopisu nesmí být kopírována Č
nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě bez souhlasu Farmakon Press, spol. s r.o. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy.
www.farmakoterapievpraxi.com
Účinnost a bezpečnost kombinace systémové
chemoterapie FOLFIRI + aflibercept ve 2. linii léčby
metastatického kolorektálního karcinomu po selhání
režimu XELOX nebo FOLFOX ± bevacizumab
Doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. ❙ Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno
Kazuistika č. 1
Pacientka ve věku 40 let byla akutně operována pro ileózní stav
při stenozujícím tumoru sigmatu. Akutní subtotální kolektomie
byla provedena 6. 2. 2013 v nemocnici v Jindřichově Hradci – peroperačně bez známek vzdálené generalizace, pooperační CT plic,
břicha, pánve bez detekce metastáz. Histologicky byl nádor klasifikován jako tubulární adenokarcinom s perineurálním šířením
a lymfangioinvazí, pT3 pN0(0/33) G1 M0, prokázána mutace
KRAS.
Rodinná anamnéza: otcova matka leukemie, otcův otec karcinom
žaludku, matčin otec karcinom ledviny, sestřenice z matčiny zemřela na zhoubný nádor (lokalizaci pacientka neví) ve 13 letech.
Sociální anamnéza: vdaná, 2 děti.
Pracovní anamnéza: invalidní důchod, dříve pracovala jako kontrolorka.
Interkurence: smíšená úzkostná a depresivní porucha.
Alergie: sulfonamid/trimethoprim (Biseptol) exantém, escitalopram
(Anxila) bolesti hlavy.
Kouření: nikdy.
Alkohol: abstinentka.
Průběh onemocnění a terapie
Vzhledem k perineurálnímu šíření, lymfangioinvazi a obstrukci
střeva nádorem byla indikována adjuvantní chemoterapie. Bylo
podáno 6 cyklů chemoterapie kontinuální FU/FA – de Gramont,
léčba byla ukončena 17. 7. 2013.
K prvnímu relapsu onemocnění došlo v říjnu 2013 – dle CT
vyšetření byla popsána ložiska v játrech v segmentech S4, S8, S8/7,
drobná ložiska v plicích do 5 mm a patologické lymfatické uzliny
v retroperitoneu.
Multioborová KDO MOÚ doporučila systémovou léčbu, při regresi jaterního nálezu a při stabilizaci plicního nálezu ke zvážení
resekční výkon.
Od listopadu 2013 do 12. 12. byla podávána neoadjuvantní
chemoterapie režimem XELOX/bevacizumab (Avastin) – aplikovány
3 série. Vyšetření PET/CT provedené v lednu 2014 ukázalo regresi
onemocnění.
V únoru 2014 byla indikována operační revize – odstranění RP
tumoru, resekce jater segment II/III s přesahem do segmentu IV
a dále segmenty V a VI na rozhraní k segmentu VII/VIII. Histologicky byly popsány metastázy adenokarcinomu ve všech excizích,
v jaterním segmentu II/III byl popsán pozitivní resekční okraj, proto
bylo po operaci pokračováno v perioperační chemoterapii režimem
jen capecitabin (Xeloda) + bevacizumab (Avastin) (nesnášenlivost
oxaliplatiny – spasmy v krku, oprese na hrudi imitující až koronární
syndrom – vyloučen, parestezie aker horních končetin). Léčba
probíhala do července 2014, kdy byl na PET/CT popsán opětovný
relaps na játrech, KDO indikuje pokračovat v kombinované chemoterapii; cílená radioterapie STX není indikovaná pro blízkost
žaludku a střeva.
Vzhledem k předléčení pacientky fluoropyrimidinem,
oxaliplatinou a bevacizumabem je indikována ve 2. linii léčba režimem FOLFIRI + aflibercept (Zaltrap) – na základě výsledků studie VELOUR.
Objektivní vyšetření před zahájením 2. linie léčby
Výška 162 cm, hmotnost 71 kg, TK 130/90 mm Hg, tepová
frekvence 76/min, výkonnostní stav (PS) 1.
Pacientka je při vědomí, orientovaná, spolupracuje, afebrilní,
klidově eupnoická, ikterická, bez cyanózy, kůže bez patologických
eflorescencí, kožní turgor v normě, normostenická, neurologicky
orientačně v normě, ameningeální, bez známek lateralizace.
Hlava: mezocefalická, poklepově nebolestivá, výstupy n. V nebolestivé, n. VII intaktní, víčka bez otoků, skléry ikterické, spojivky
dobře prokrvené, zornice izokorické, reagují na obě kvality, bulby
ve středním postavení, pohyblivé ve všech směrech, bez nystagmu,
oči, uši, nos bez sekrece, hrdlo klidné, sliznice vlhké, patrný ikterus,
bez mukozitidy, jazyk vlhký, bez povlaku, plazí středem, chrup sanován.
Krk: karotidy pulsují symetricky, bez šelestu, náplň krčních žil
v normě, štítná žláza nezvětšená, uzliny nehmatné.
Hrudník: symetrický, vpravo infraklavikulární port, in situ, poklep plný jasný, dýchání alveolární čisté, bez vedlejších fenoménů,
srdeční akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestů, mammy symetrické, bez hmatné patologické rezistence, bez zarudnutí, mamilly bez retrakce, bez patologické sekrece, axilly a nadklíček volné.
Břicho: v niveau, jizva po laparotomii klidná, zhojená per primam, bez známek herniace, břicho měkké, prohmatné, aperitoneální, palpačně nebolestivé, bez hmatné patologické rezistence, játra a slezina nehmatné, peristaltika slyšitelná, tapottement
bilaterálně negativní, páteř na poklep nebolestivá.
Dolní končetiny: bez otoků, varixy klidné, bez známek flebitidy,
kožní kryt bez defektu, lýtka palpačně nebolestivá, Homansovo
a plantární znamení negativní, pulsace hmatné do periferie, končetiny teplé, bez periferní lymfadenopatie.
3
Léčba 2. linie
Byl indikován režim aflibercept + FOLFIRI (Baxter) – paliativní,
2. linie, interval 14 dnů (doporučená doba dalšího cyklu).
Výška 164 cm, hmotnost 65 kg; povrch těla 1,71 m2.
Premedikace: atropin 0,25 mg subkutánně, D1; dexamethason
8 mg infuze i. v.; apl. F1/1 (100 ml), D1.
Medikace:
• aflibercept 4 mg/kg (260 mg) infuze i. v., apl. F1/1 (100 ml), D1;
• irinotecan 180 mg/m2 (307,80 mg) infuze i. v.;
• kalcium folinát 200 mg/m2 (342 mg) infuze i. v., paralelní podání,
apl. F1/1 (250 ml), D1;
• fluorouracil 400 mg/m2 (684 mg) bolus i. v. D1;
• fluorouracil 2 400 mg/m2 (4 104 mg) kontinuální infuze 46 h,
apl. F1/1(233 ml), pumpa Baxter, D1
Současný stav
Paliativní chemoterapie 2. linie režimem FOLFIRI + aflibercept
probíhala od července do konce srpna. Celkově bylo podáno
5 sérií chemobioterapie, kdy na kontrolním PET/CT vyšetření
27. 10. 2014 byla dokumentována progrese velikosti i počtu jaterních metastáz, nově metastázy v plicích a dutině břišní.
Nyní je pacientka bez onkologické léčby, anti-EGFR terapie
nebyla indikována vzhledem k přítomnosti mutace KRAS, regorafenib (Stivarga) nebylo možné pro zhoršující se jaterní transaminázy schvalovat na paragraf 16. Na posledním ultrasonografickém
vyšetření jater v březnu 2015 byla popsána imprese žlučového
stromu, metastázy v oblasti pankreatu, v současnosti bez dilatace
žlučových cest. V případě dilatace žlučových cest by byla indikována endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP)
a zavedení stentu.
Kazuistika č. 2
Krk: štítnice nezvětšená, náplň krčních žil v normě.
Hrudník: dýchání alveolární, čisté, poklep plný jasný, akce
­srdeční pravidelná, ozvy ohraničené.
Břicho: v niveau, měkké, palpačně nebolestivé, rezistenci nehmatám, známky peritoneálního dráždění negativní, játra a slezina
v oblouku, peristaltika +, tapottement bilaterálně negativní, stomie
funkční, okolí klidné bez macerace, funkční.
Dolní končetiny: bez otoků, varixy bez známek zánětu, pulsace
do periferie přítomna. Plantární i Homansovo znamení negativní
bilaterálně.
Mammy bez patologického nálezu. Páteř na poklep nebolestivá. Zevní genitál mužský bez patologického nálezu.
Orientačně neurologicky ameningeální, bez známek lateralizace. Per rectum nelze.
Laboratorní parametry bez kontraindikací k podání chemoterapie a biologické léčby.
První cyklus byl podán do periferie, od druhého cyklu do centrálního žilního katetru, v lednu 2015 implantován port i. v. cestou
v. subclavia l. dx.
Pacient je muž ve věku 54 let s tumorem rekta, iniciálně klinické stadium IV s diseminací do jater a do plic. Dle kolonoskopie
začínal stenozující tumor rekta v 5 cm. Histologicky z biopsie odebrané v listopadu 2013 byl popsán adenokarcinom G2, prokázána
mutace genu RAS (S_CEA 933,6), TX NX M1. Byla indikována laparoskopicky asistovaná sigmoideostomie.
Průběh onemocnění a terapie
Operace byla provedena 27. 11. 2013 v nemocnici v Novém
Jičíně. Pacient přišel do naší konziliární ambulance s požadavkem
převzetí do péče. Vzhledem ke generalizaci onemocnění (metastázy v játrech a plicích) byla při výborném celkovém stavu u pacienta
bez závažných komorbidit indikována v 1. linii chemoterapie v režimu XELOX + bevacizumab (Avastin). Ta byla zahájena od prosince
2013. Po 5 cyklech chemoterapie došlo k regresi plicních a jaterních metastáz přibližně o 20 %, byl zaznamenán výrazný pokles
nádorových markerů (CEA 130), po 9 cyklech byla patrná další regrese metastáz v plicích a další pokles nádorových markerů, na CT
břicha minimální regrese jaterních metastáz. Další celkové přešetření po 16 cyklech dokumentuje výraznou elevaci nádorových
markerů a značnou progresi na játrech (CEA 868).
Vzhledem k progresi onemocnění po chemoterapii režimem XELOX + bevacizumab byla zahájena 2. linie paliativní
chemoterapie režimem FOLFIRI + aflibercept.
Objektivní vyšetření před zahájením 2. linie léčby
Výška 180 cm, hmotnost 75 kg, TK 130/90 mm Hg, tepová
frekvence 80/min, PS 0, normostenický, bez klidové dušnosti, ikteru, cyanózy, hydratace v normě, orientovaný místem, časem i prostorem. Periferní uzliny nehmatné.
Hlava: normocefalická, na poklep nebolestivá, výstupy n. V nebolestivé, izokorie, reakce na obě kvality +, skléry anikterické,
spojivky růžové, jazyk plazí středem, bez povlaku, hrdlo klidné,
soor není.
4
Léčba 2. linie
Byl indikován režim aflibercept + FOLFIRI (Onyx), 2. linie, 1. cyklus, interval 14 dnů.
Výška 180 cm, hmotnost 75 kg, povrch těla 1,94 m2
Cévní vstup: flexila.
Zahájení podávání (D1): 19. 12. 2014.
Premedikace: atropin 0,25 mg subkutánně, D1; metoclopramid
20 mg infuze i. v., apl F1/1 100 ml, D1; dexamethason 8 mg infuze i. v., apl. F1/1 (100 ml), D1; kalcium folinát 200 mg/m2 (388 mg)
infuze i. v., paralelní podání, apl. F1/1 (250 ml), D1.
Medikace:
• aflibercept 4 mg/kg (300 mg) infuze i. v., apl: F1/1 (100 ml), D1;
• irinotecan 180 mg/m2 (349,20 mg) infuze i. v., paralelní podání,
apl. F1/1 (250 ml), D1;
• fluorouracil 400 mg/m2 (776 mg) bolus i. v., D1;
• fluorouracil 2 400 mg/m2 (4 656 mg) kontinuální infuze 46 h,
apl. F1/1 (100 ml), pumpa Onyx, D1.
Současný stav
Po 4 cyklech chemobioterapie bylo provedeno kontrolní CT
vyšetření, kde byly popsány metastázy plicní v mírné velikostní
progresi, početně stacionární, avšak metastázy jaterní ve výrazné progresi. Tomu odpovídala i elevace CEA, LDH a klinická
symptomatologie – bolesti v pravém podžebří při hepatomegalii
a progredující tlaky v konečníku při ponechaném primárním
tumoru.
V dalším sledu přichází v úvahu schvalování přípravku regorafenib (Stivarga) na paragraf 16 a paliativní zevní radioterapie (akcelerovaná, termín na KRO konzilium 24. 3. 2015), případně nejlepší podpůrná léčba, pacient potřebuje čas na rozmyšlenou.
Kazuistika č. 3
Dolní končetiny: bez otoků, bez známek flebitidy, pulsace
do periferie hmatná.
Periferní lymfatické uzliny ve všech palpaci dostupných lokalitách nezvětšené.
Port v podklíčkové krajině vlevo, průchodnost dobrá, okolí
klidné.
Pacientka ve věku 49 let, bez interkurencí, se dostavila ke konzultaci do MOÚ v únoru 2014, kdy byl prokázán tumor rekta cca
v 5–6 cm od análního sfinkteru, stenozující, TX NX M1. Zobrazovacími metodami byla prokázána diseminace (játra, plíce, dutina
břišní a retroperitoneum) ascites, patologické lymfatické uzliny
perirektálně, v. s. metastázy v os sacrum dle magnetické rezonance, ale scintigrafie skeletu negativní. Z biopsie tumoru byl verifikován invazivní adenokarcinom G1–2, KRAS mutovaný.
Průběh onemocnění a terapie
V 1. linii byla podávána paliativní chemoterapie kombinací
XELOX (capecitabin, oxaliplatina), od 2. série přidán bevacizumab;
nežádoucí účinky se nevyskytly. Po 5. sérii byla na CT vyšetření
patrná parciální regrese, regrese prakticky ve všech lokalitách, pokles nádorových markerů, avšak po 10. sérii, tj. po 6 měsících léčby,
dochází k progresi – je patrná jak progrese jaterních metastáz, tak
i progrese primárního nádoru a metastáz v peritoneu.
14. 10. 2014 byla vzhledem k předléčení fluoropyrimidinem a oxaliplatinou zahájena 2. linie léčby kombinací FOLFIRI
+ aflibercept.
Objektivní vyšetření před zahájením 2. linie léčby
Pacientka anikterická, eupnoická, stav výživy v normě, hydratace v normě, PS 0, hrdlo klidné, štítnice nezvětšená, lymfatické uzliny nezvětšené, žíly bez kongesce.
Hrudník: dýchání vezikulární, akce srdeční pravidelná, ozvy
ohraničené.
Břicho: prohmatné, palpačně nebolestivé, játra a slezina nezvětšené, bez hmatné patologické rezistence, peristaltika + tapottement bilaterálně negativní, páteř poklepově nebolestivá, stomie
funkční, okolí klidné.
Léčba 2. linie
Byl indikován režim aflibercept + FOLFIRI (Baxter), 2. linie,
1. cyklus, interval 14 dnů (doporučená doba dalšího cyklu).
Výška 165 cm, hmotnost 78 kg, povrch těla 1,85 m2
Cévní vstup: jehla v portu.
Zahájení podávání (D1): 31. 10. 2014.
Premedikace: atropin 0,25 mg subkutánně, D1; ondansetron 8 mg
infuze i. v., apl. F1/1 (100 ml), D1; dexamethason 8 mg infuze i. v.,
apl. F1/1 (100 ml), D1; kalcium folinát 200 mg/m2 (370 mg) infuze
i. v., paralelní podání, apl. F1/1 (250 ml), D1.
Medikace:
• aflibercept 4 mg/kg (312 mg) infuze i. v., apl: F1/1 (100 ml), D1;
• irinotecan 180 mg/m2 (333 mg) infuze i. v., paralelní podání, apl.
F1/1 (250 ml), D1;
• fluorouracil 400 mg/m2 (740 mg) bolus i. v., D1;
• fluorouracil 2 400 mg/m2 (4 440 mg) kontinuální infuze 46 h,
apl. F1/1 (100 ml), pumpa Baxter, D1.
Současný stav
Celkově bylo podáno 6 sérií chemobioterapie kombinací
­FOLFIRI + aflibercept.
Na kontrolním CT vyšetření je konstatována progrese nálezu –
tumoru rekta, metastáz v játrech i v plicích. U pacientky byla
28. 1. 2015 zahájena léčba v rámci studie 11/14: nintedanib v porovnání s nejlepší podpůrnou péčí.
5
Kazuistika č. 4
Pacient je muž ve věku 55 let s adenokarcinomem rektosigmatu, pT2 pN0 (0/20) M0, G2. Histologicky byl verifikován středně
diferencovaný adenokarcinom, angioinvaze, nádorové markery
negativní, mutace KRAS – onemocnění bylo diagnostikováno
v únoru 2012. V nemocnici v Ústí nad Orlicí byla 23. 2. 2012 provedena resekce s anastomózou end-to-end, nebyla indikována
adjuvantní léčba. V únoru 2013 byl na zobrazovacích metodách
(CT, ultrasonografie) prokázán relaps onemocnění v játrech, pacient přichází k další léčbě do brněnského MOÚ.
Průběh onemocnění a terapie
Vzhledem k PS 0 a uspokojivým laboratorním a hematologickým parametrům byla v 1. linii indikována paliativní chemoterapie
režimem XELOX + bevacizumab (Avastin) s účinkem parciální remise po 6 cyklech. 26. 11. 2013 byla provedena metastazektomie,
bisegmentektomie S7, S8, extraanatomická resekce S2. Histologické vyšetření popisuje 4 metastázy kolorektálního typu adenokarcinomu nižšího grade v játrech, okraje resekce vzdáleny minimálně
1 mm. Indikována pooperační chemoterapie, pro nežádoucí účinky
oxaliplatiny jen capecitabin (Xeloda), poslední cyklus byl podán
19. 2. 2014. Dle kompletního přešetření v březnu 2014 (CT břicha,
pánve, plic) je pacient bez patologického nálezu. Nově se však již
v lednu 2015 objevila nad jizvou vysoko na konvexitě S7 nově vs.
recidiva metastázy.
Nález prezentován na digestivní komisi, byla doporučena
systémova léčba – vzhledem k předléčení kombinací FOLFIRI
+ aflibercept s cílem regrese ložiska s následným ozářením
při příznivé odpovědi na chemoterapii.
Objektivní vyšetření před zahájením 2. linie léčby
Výška 180 cm, hmotnost 129 kg, TK 150/90 mm Hg, tepová
frekvence 80/min, PS 1.
Pacient hyperstenického habitu, lucidní, orientován, spolupracuje, afebrilní, bez dušnosti, ikteru či cyanózy. Kůže čistá, bledá,
turgor v normě. Orientace neurologická ameningeální, bez evidentní lateralizace.
Hlava: poklepově nebolestivá, výstupy hlavových nervů nebolestivé, zornice izokorické, skléry anikterické, spojivky růžové, uši,
nos bez sekrece, dutina ústní čistá, hrdlo klidné, jazyk bez povlaku,
plazí středem.
Krk: náplň žil v normě, patologické lymfatické uzliny nehmatám, štítná žláza nehmatná.
6
Hrudník: symetrický, poklep plný jasný bilaterálně, dýchání alveolární čisté, bez vedlejších fenoménů; akce srdeční pravidelná,
ozvy ohraničené, bez patrného šelestu.
Axilly a nadklíčky bez příznaků.
Mammy: gynekomastie bez rezistence.
Břicho: nad niveau, měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé,
poklep diferenciálně bubínkový, bez evidentní hmatné rezistence,
jizva po operaci zhojena per secundam keloidem, pevná; játra
v medioklavikulární linii v oblouku, slezina nenaráží; peristaltika
fyziologická; bez známek peritoneálního dráždění. Tapottement
bilaterálně negativní.
Per rectum: nevyšetřen, poslední vyšetření kolonoskopie
v září 2014.
Dolní končetiny: bez otoku či známek zánětu, pulsace hmatné
do periferie, zkoušky na hlubokou žilní trombózu bilaterálně negativní. Bez periferní lymfadenopatie.
Interkurence: esenciální (primární) hypertenze, glomerulonefritida, v. s. IgA a. a., porucha metabolismu lipoproteinů, hyperurikemie, obezita.
Léčba 2. linie
Byl indikován režim aflibercept + FOLFIRI (Onyx), paliativní,
2. linie, 1. cyklus, interval 14 dnů (doporučená doba dalšího cyklu)
Výška 180 cm, hmotnost 129 kg, povrch těla 2,45 m2
Cévní vstup: flexila
Zahájení podávání (D1): 20. 1. 2015.
Premedikace: atropin 0,25 mg subkutánně, D1; metoclopramid
20 mg infuze i. v., apl. F1/1 (100 ml), D1; dexamethason 8 mg
infuze i. v., apl. F1/1 (100 ml), D1; kalcium folinát 200 mg/m2
(400 mg) infuze i. v., paralelní podání, apl. F1/1 (250 ml), D1.
Medikace:
• aflibercept 4 mg/kg (516 mg) infuze i. v., apl: F1/1 (100 ml), D1;
• irinotecan 180 mg/m2 (360 mg) infuze i. v., paralelní podání, apl.
F1/1 (250 ml), D1;
• fluorouracil 400 mg/m2 (800 mg) bolus i. v., D1;
• fluorouracil 2 400 mg/m2 (4 800 mg) kontinuální infuze 46 h,
apl. F1/1 (100 ml), pumpa Onyx, D1.
Současný stav
Pacient je nyní po 4. cyklu s dobrou snášenlivostí a poklesem
nádorových markerů. V plánu je podat 6 sérií a poté provést
přešetření (CT plic, břicha, pánve) a v případě dobré léčebné odpovědi zvážit event. stereotaktickou radioterapii na oblast jaterní
metastázy.
Zkrácená informace o léčivém přípravku
ZALTRAP 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok
Název přípravku: ZALTRAP 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje afliberceptum 25 mg. Indikace: ZALTRAP
v kombinaci s chemoterapií irinotekan/5-fluorouracyl/kyselina folinová(FOLFIRI) je indikován k léčbě dospělých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC),
který je rezistentní nebo progredoval po léčbě režimem obsahujícím oxaliplatinu. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku ZALTRAP, podávaného formou
nitrožilní infuze po dobu 1 hodiny, je 4 mg/kg tělesné hmotnosti, s následnou terapií režimem FOLFIRI. Tato léčba je považována za jeden léčebný cyklus. Léčebný cyklus se
opakuje každé 2 týdny. V léčbě přípravkem ZALTRAP se má pokračovat až do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelné toxicity. Doporučené úpravy dávkování či
oddálení léčby viz platné SPC. V případě nutnosti musí být léčba buď dočasně pozastavena, nebo trvale ukončena. ZALTRAP se musí podávat formou intravenózní infuze po dobu
1 hodiny. ZALTRAP se nesmí podávat jako neředěný koncentrát přípravku ZALTRAP, technikou i. v. push nebo formou nitrožilního bolusu. ZALTRAP se nesmí podávat formou
intravitreální injekce. Každá injekční lahvička s koncentrátem pro přípravu infuzního roztoku je určena pouze pro jednorázové použití a naředěné roztoky přípravku je třeba
podávat pomocí infuzních setů obsahujících 0,2 μm polyethersulfonový filtr. Materiály pro infuzní sety viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na aflibercept nebo na kteroukoli
pomocnou látku. Oftalmologické/intravitreální podání kvůli hyperosmotickým vlastnostem přípravku ZALTRAP. Kontraindikace týkající se jednotlivých komponent režimu FOLFIRI
(irinotekan, 5-FU a kyselina folinová) jsou uvedeny v příslušných souhrnech údajů o přípravku. Zvláštní upozornění a opatření: Klinicky významná varování: U pacientů léčených
afliberceptem bylo popsáno zvýšené riziko krvácení, včetně závažných a fatálních krvácivých příhod. Je třeba sledovat známky a příznaky GI krvácení a dalších závažných
krvácení. Pacientům se závažným krvácením se nemá přípravek podávat. Vzhledem k možnosti vzniku trombocytopenie se doporučuje monitorovat kompletní krevní obraz (KO)
včetně počtu trombocytů, na počátku léčby, před zahájením každého cyklu léčby afliberceptem a dle klinické potřeby. Podání režimu ZALTRAP/FOLFIRI je třeba odložit, dokud
počet trombocytů nedosáhne ≥ 75 x 109/l. Dále byly hlášeny případy GI perforace, včetně fatální GI perforace. Je třeba sledovat známky a příznaky GI perforace a v případě
jejího vzniku se má léčba afliberceptem vysadit. Byl hlášen vznik píštěle s postižením GI traktu i mimo GIT, v případě jejího vzniku se má léčba přípravkem ukončit. Bylo
pozorováno zvýšené riziko hypertenze 3.–4. stupně. Před zahájením léčby afliberceptem je nutno zajistit adekvátní kontrolu preexistující hypertenze. Nelze-li hypertenzi
adekvátně kontrolovat, léčba afliberceptem se nemá zahajovat. Během léčby se doporučuje monitorovat krevní tlak každé dva týdny, včetně změření krevního tlaku před každým
podáním nebo dle klinické potřeby. Pokud se hypertenze objeví v průběhu léčby afliberceptem, je třeba zajistit kontrolu krevního tlaku příslušnou antihypertenzní terapií
a pravidelně monitorovat krevní tlak. V případě rekurentní medicínsky významné nebo závažné hypertenze i přes optimální léčbu, je třeba aflibercept vysadit, dokud nebude
dosaženo kontroly krevního tlaku a snížit dávku afliberceptu v následných cyklech na 2 mg/kg. Nelze-li dosáhnout adekvátní kontroly hypertenze použitím náležité antihypertenzní
terapie nebo snížením dávky afliberceptu, nebo dojde-li k výskytu hypertenzní krize nebo hypertenzní encefalopatie, je třeba léčbu afliberceptem trvale ukončit. Je třeba zvýšené
opatrnosti u pacientů, kteří mají v anamnéze klinicky významné kardiovaskulární onemocnění (ICHS či městnavé srdeční selhání). Pacienti s NYHA III nebo IV nemají být
přípravkem ZALTRAP léčeni. Při léčbě byly pozorovány ATE, včetně tranzitorní ischemické ataky, cévní mozkové příhody, anginy pectoris, intrakardiálního trombu, infarktu
myokardu, arteriální embolie a ischemické kolitidy. Při výskytu ATE, se má léčba afliberceptem ukončit. Rovněž byly hlášeny případy VTE, včetně hluboké žilní trombózy (DVT)
a plicní embolie (zřídka fatální). V případě VTE stupeň 4, včetně žilní embolie, se má léčba přípravkem ZALTRAP ukončit. Pacientům s hlubokou žilní trombózou stupně 3 je třeba
podávat antikoagulancia dle klinické potřeby a léčba fliberceptem by u nich měla pokračovat. V případě recidivy i přes náležitou antikoagulační léčbu se má léčba afliberceptem
ukončit. U pacientů s tromboembolickými příhodami třetího nebo nižšího stupně je zapotřebí důkladného sledování. U pacientů léčených afliberceptem byla pozorována závažná
proteinurie, nefrotický syndrom a trombotická mikroangiopatie (TMA). U těchto pacientů je třeba sledovat rozvoj nebo zhoršení proteinurie a provést analýzu moči před každým
podáním afliberceptu. Pacienti s hodnotou ≥2+ při stanovení bílkovin pomocí proužku nebo s hodnotou UPCR >1 by měli podstoupit 24hodinový sběr moči. Podávání afliberceptu
se má dočasně přerušit, pokud proteinurie dosáhne hodnoty ≥2 g/24 hodin, a obnovit při poklesu proteinurie na <2 g/24 hodin. Při recidivě je třeba přerušit léčbu až do poklesu
proteinurie na <2 g/24 hodin a poté snížit dávku na 2 mg/kg. U pacientů, u nichž dojde k rozvoji nefrotického syndromu nebo TMA, se má léčba afliberceptem ukončit. U pacientů
léčených režimem ZALTRAP/FOLFIRI byl pozorován zvýšený výskyt neutropenických komplikací (febrilní neutropenie a neutropenické infekce). Na počátku léčby a před
zahájením každého cyklu afliberceptu se doporučuje sledování kompletního krevního obrazu (KO) včetně diferenciálního rozpočtu. Podání režimu ZALTRAP/FOLFIRI je třeba
odložit, dokud počet neutrofilů nedosáhne ≥1,5 x 109/l. U pacientů, kteří mohou mít zvýšené riziko neutropenických komplikací, lze zvážit terapeutické použití G CSF při prvním
výskytu neutropenie ≥ 3 stupně závažnosti a sekundární profylaxi. Byl pozorován vyšší výskyt závažného průjmu. V tomto případě je třeba provést úpravu dávkování v režimu
FOLFIRI a zahájit léčbu protiprůjmovými léčivými přípravky a zajistit rehydrataci dle potřeby. Byla hlášena závažná hypersenzitivní reakce (včetně bronchospasmu, dušnosti,
angioedému a anafylaxe), při jejím výskytu se musí léčba afliberceptem ukončit a provést vhodná terapeutická opatření. V případě mírné až středně závažné hypersenzitivní
reakce na ZALTRAP (včetně zčervenání v obličeji, kožní vyrážky, kopřivky a svědění) se musí léčba afliberceptem dočasně přerušit až do odeznění reakce. V klinicky indikovaných
případech lze zahájit léčbu kortikosteroidy a/nebo antihistaminiky V následných cyklech lze zvážit předléčení kortikosteroidy a/nebo antihistaminiky. Při opakované léčbě
pacientů s předchozím výskytem hypersenzitivní reakce je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Aflibercept může zhoršit hojení ran. Léčba afliberceptem se má dočasně přerušit
na dobu alespoň 4 týdnů před elektivní operací a léčba by neměla být zahájena minimálně 4 týdny po rozsáhlé operaci a dokud nedojde k úplnému zhojení operační rány.
U menších chirurgických výkonů, jako jsou zavedení centrálního žilního přístupu nebo portu, biopsie a extrakce zubu, lze léčbu afliberceptem zahájit nebo obnovit ihned
po úplném zhojení rány. Léčbu afliberceptem je nutno ukončit u pacientů se zhoršeným hojením ran, u nichž je zapotřebí lékařská intervence. Syndrom zadní reverzibilní
encefalopatie (PRES) nebyl v pivotní studii fáze III zahrnující pacienty s mCRC hlášen. V jiných studiích byl výskyt PRES hlášen u pacientů léčených afliberceptem v monoterapii
a v kombinaci s jinými chemoterapiemi. Diagnózu PRES je třeba potvrdit vyšetřením mozku magnetickou rezonancí (MRI). U pacientů, u nichž dojde k rozvoji PRES, se má
aflibercept vysadit. Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater: Doposud nebyly provedeny žádné cílené studie s přípravkem ZALTRAP u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo
jater. Klinické údaje naznačují, že u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater není zapotřebí změna počáteční dávky. U pacientů se závažnou
poruchou funkce ledvin jsou k dispozici jen velmi omezené údaje, proto je třeba léčit tyto pacienty s opatrností. Údaje týkající se podání afliberceptu u pacientů se závažnou
poruchou funkce jater nejsou k dispozici. Pediatrická populace: Neexistuje žádné relevantní použití přípravku ZALTRAP u pediatrické populace v indikaci metastatického
kolorektálního karcinomu. Starší pacienti: U starších pacientů ve věku ≥65 let bylo zvýšené riziko průjmu, závratí, astenie, úbytku tělesné hmotnosti a dehydratace. Tyto pacienty
se doporučuje pečlivě monitorovat. U starších osob není zapotřebí úprava dávkování přípravku ZALTRAP. Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se podávání
afliberceptu těhotným ženám. ZALTRAP smí být použit pouze, pokud potenciální přínos odůvodňuje potenciální riziko v těhotenství. V případě otěhotnění během používání
přípravku ZALTRAP, musí být pacientka informována o potenciálním nebezpečí pro vyvíjející se plod. Při rozhodování o tom, zda přerušit kojení nebo vysadit/nezahájit léčbu
přípravkem ZALTRAP, je nutno vzít v potaz prospěšnost kojení pro dítě a přínos terapie pro ženu. Ženy ve fertilním věku a plodní muži by měli používat účinnou antikoncepci
v průběhu léčby a minimálně 6 měsíců po poslední dávce léku. Na základě studií je pravděpodobné, že během léčby afliberceptem dojde k postižení plodnosti mužů i žen.
Interakce: Populační farmakokinetická analýza a srovnání mezi studiemi neodhalily žádnou farmakokinetickou lékovou interakci mezi afliberceptem a režimem FOLFIRI. Účinky
na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vyskytnou-li se u pacientů symptomy
ovlivňující jejich zrak, koncentraci či jejich reakční schopnosti, je třeba pacientům doporučit, aby neřídili a neobsluhovali stroje. Nežádoucí účinky: leukopenie, průjem,
neutropenie, proteinurie, zvýšení aspartátaminotransferázy (AST), stomatitida, únava, astenie, trombocytopenie, zvýšení alaninaminotransferázy (ALT), hypertenze, cévní
poruchy, plicní embolie, infekce, pokles tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, epistaxe, bolest břicha, dehydratace, dysfonie, zvýšení sérového kreatininu a bolest hlavy.
Komplexní přehled NÚ viz SPC. Předávkování: Specifické antidotum neexistuje. Případy předávkování je třeba řešit vhodnými podpůrnými prostředky, zejména z hlediska
monitorování a léčby hypertenze a proteinurie. Pacient musí zůstat pod pečlivým dohledem a musí být sledován výskyt případných nežádoucích účinků. Doba použitelnosti
a podmínky uchovávání: 3 roky. Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C), v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení: Jedno balení obsahuje 4 (8) ml
koncentrátu v 5 (10)ml injekční lahvičce z čirého borosilikátového skla (typ I) uzavřené zátkou s obrubou a odtrhávacím (flip-off) víčkem s vnitřní potahovanou těsnící podložkou.
Velikost balení 1 nebo 3 lahvičky. Držitel registračního rozhodnutí: sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F- 75008, Paříž, Francie. Registrační číslo: EU/1/12/814/001-003,
Datum revize textu: 20. 11. 2014.
Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Jen na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi–aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222,
http://www. ema.europa.eu/
Určeno pro odbornou veřejnost.
VEGF trap1
CZ.AFL.14.01.01
CZ.AFL.14.10.02

Podobné dokumenty

histologie maligního melanomu kůže

histologie maligního melanomu kůže šířící se do hloubky v epitelu kožních adnex se do tloušťky nezapočítávají. Totéž platí i pro případně zjištěné nádorové buňky v cévách v okolí nádoru a pro satelitní mikrometastázy. V těchto přípa...

Více

PDF verze - Farmakoterapie v praxi

PDF verze - Farmakoterapie v praxi Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc. MUDr. Libor Zámečník

Více

GENOVÉ TERAPIE GENOVÉ TERAPIE

GENOVÉ TERAPIE GENOVÉ TERAPIE infikovány AAV nesoucí NGF • fibroblasty z pokožky lze snadno transformovat a nemají tendenci se nekontrolovatelně množit v systému neuronů, kde mají nedostatek místa • neurochirurgicky pak byly vo...

Více

Komplexní porucha funkce ledvin při primární hyperparatyreóze

Komplexní porucha funkce ledvin při primární hyperparatyreóze Zpřesňující vyšetření Pro směřování další léčby doplněno PET/CT: • Závěr:

Více

Hypokalémie a hyperkalémie

Hypokalémie a hyperkalémie abnormální nález v moči) a nádorem produkující renin vzhledem k negativnímu nálezu fázové scintigrafie ledvin a opakovaně negativním USV ledvin, nadledvin, jater a ovarií, byla provedená CT ledvin ...

Více

Sborník Abstrakta.indd - BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

Sborník Abstrakta.indd - BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Při příjmu objektivně břicho v niveau, aperitoneální, bez hmatné rezistence, peristaltika volná. Zahájena terapie širokospektrými antibiotiky. Vstupní vyšetření močového sedimentu – erytrocyty 13, ...

Více