Benigní nádory kostí a kloubů

Transkript

Benigní nádory kostí a kloubů
Benigní kostní nádory
a
nádor!m podobné afekce
V"ukov" specialista: Doc. MUDr. P. Janí#ek, CSc.
Garant kurzu|: doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D.
Konkrétní v"uka: Ortopedie a rehabilitace VLOR7X1
Rozsah a typ v"uky: cvi#ení 45 minut
V"znam VJ: cílem je podat základní znalosti o nádorech
muskuloskeletálního systému
Anotace VJ:
VJ seznamuje s d$lením, klasifikací, diagnostikou, lé#bou
benigních a maligních nádor! kostí a kloub!, dále nádor!m
podobn"ch afekcí a benigních a maligních nádor! m$kk"ch tkání
pohybového aparátu. Uvádí rozvahu o diferenciální diagnóze
a zahrnuje poznámky o prognóze t$chto stav!.
Klí#ová slova: nádory, nádory kostí a kloub!
Seznam v"znamn"ch pojm! ve VJ:
Benigní nádory kostí a m$kk"ch tkání
Maligní nádory kostí a m$kk"ch tkání
Nádor!m podobné afekce pohybového aparátu
Learning outcomes:
Student má mít na konci kurzu základní teoretické znalosti
o klasifikaci, diagnostice a lé#b$ benignich a maligních
muskuloskeletálních nádor!.
Z praktick"ch dovedností má mít teoretické znalosti
o klasifikaci, diagnostick"ch metodách u kostních nádor!, o jejich
lé#b$ a diferenciální diagnóze.
Má mít základní informace o prognóze t$chto stav!.
Doporu#ené studijní zdroje:
Ortopedie: Pavel Janí#ek, CSc. a kol.
Masarykova univerzita, Léka%ská fakulta. Brno, 2012.
ISBN 978-80-210-4429-6.
Klasifikace benigních nádor!
kostní tká& (osteom, osteoid osteom,
osteoblastom)
!! chrupav#itá tká& (chondrom, osteochondrom,
chondroblastom,
chondromyxoidní fibrom)
!! fibrózní a histiocytární tká& (neosifikující fibrom,
fibrózní histiocytom)
!! cévní tká& (hemangiom, hemangiopericytom)
!! tuková tká& (intraoseální lipom)
!! kostní obrovskobun$#n" nádor- OBN
!!
Benigní nádory
osteoid osteom
!! osteoblastom
!! chondroblastom
!! chondromyxoid
fibrom
!! desmoplastick" fibrom
!!
Osteochondrom
!! Chondrom
!! Haemangiom
!! Neosifikující fibrom
!! Lipom
!! OBN
!!
Surgical staging system
(Enneking)
!! Stupe&
1 – latentní (G0, T0, M0)
!! Stupe& 2 – aktivní
(G0, T0,M0)
!! Stupe& 3 – agresívní (G0, T1-2, M0-1)
Stupe& 1 - latentní
subjektivních obtí'í, #asto náhodn"
nález
!! kostní scintigrafie – minimální nález
!! angiografie – negativní
!! CT – ost%e ohrani#ené hranice
!! bez
Stupe& 2 - aktivní
!! mírné
subjektivní obtí'e
!! kostní scintigrafie – v"razn$j(í pozitivní
nález
!! angiografie – mírná neovaskulární reakce
!! CT – lehká expanze
Stupe& 3 - agresívní
!! velké
subjektivní obtí'e
!! kostní scintigrafie – v"razn$ pozitivní nález
!! angiografie – st%ední neovaskulární reakce
!! CT – extrakompartmentální (í%ení nádoru
Osteoid osteom
5 – 25 let
!! femur, tibie, páte%
!! bolest, #asto v noci
!! kortikální, spongiózní,
subperiostální
!! RTG, CT, scinti
skeletu, angiografie
!! nidus – osteoidní tká&
!! diff.dg osteoblastom,
osteomyelitis (Garré)
!! chirurgické,
radioablace- RFA
!!
Osteoblastom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
10-20 let, mu'i
bolest, neurologické
p%íznaky
kortikální, spongiózní,
periostální
RTG, CT, scinti,
angiografie
v$t(í nidus, kalcifikace,
(í%ení do m$kk"ch tkání
diff.dg. osteoid osteom,
osteosarkom, OBN
resekce, exkochleace
n$kdy agresivní a'
maligní
Chondroblastom
5-25 let, mu'i
!! epif"za, metaf"za
(femur,humerus, tibie)
!! solitární
!! bolest, kloubní
p%íznaky (synovitis)
!! RTG, CT, scinti
(nepatrn$)
!! n$kdy expanze mimo
kost, kalcifikace
!! diff.dg. OBN, chosa
!! exkochleace a v"pl&
(t$py
!!
Chondromyxoidní fibrom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
do 30 let, mu'i
tibie, femur (metadiaf"za)
solitární
bolest, kloubní p%íznaky
RTG, CT, scinti
(nepatrn$)
aroze kortikalis
vzácn$ malignizace
diff.dg. chondroblastom,
OBN, chondrosarkom
resekce ((t$p), mén$
exkochleace ((t$py)
Obrovskobun$#n" kostní nádor
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
15-50 let, 'eny
epimetaf"zy, femur, tibie
bolesti, kloubní p%íznaky,
zdu%ení, patol. zlomenina
RTG, CT, scinti,
angiografie, CT plic
aroze a' perforace
kortikalis, bohatá
vaskularizace
malignizace benig. formy
diff. dg. an. k. cysta,
hn$d" nádor
Exkochleace (fenol,kryo,
cement, (t$py), resekce
Obrovskobun$#n" kostní nádor
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
15-50 let, 'eny
epimetaf"zy, femur, tibie
bolesti, kloubní p%íznaky,
zdu%ení, patol. zlomenina
RTG, CT, scinti,
angiografie, CT plic
aroze a' perforace
kortikalis, bohatá
vaskularizace
malignizace benig. formy
diff. dg. an. k. cysta,
hn$d" nádor
Exkochleace (fenol,kryo,
cement, (t$py), resekce
Osteochondrom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
#ast" do 20 let, mu'i
metaf"zy, femur, tibie
zdu%ení, bez bolesti,
náhodn" nález, tlak na
okolí
exostózová nemoc)
RTG, CT, sono (síla
chrup. #epi#ky do 10 mm)
vzácn$ malignizace
(bolest, r!st, #epi#ka nad
20 mm)
diff.dg. parostál. osteosa,
juxtakortikál. Chondrosa
sledování, ablace
Chondrom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
10-50 let, #ast"
drobné kosti, dlouhé kosti,
trup
nebolest. zdu%ení, vzácn$
pat. zlom., náhodn" nález
enchondromatóza (Ollier),
hemangiomy (Mafucci)
RTG, CT. angiografie
negat., scinti minim. nález
malignizace ( prolif.
chondrom), dl.kosti, trup,
zv$t(ení, bolest, nad 25
let, diff.dg chondrosarkom
exkochleace ((t$py),
sledování, resekce
Hemangiom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
kostní - páte%, lebka
solitární, mnoho#etné
asymptomat., bolest mén$
RTG, CT, angiografie
(vzácn$)
vo(tinovit" vzhled
diff.dg. fibrózní dysplasie,
histiocytosis X
sledování, embolizace,
radioterapie,
vertebroplastika (kostní
cement do t$la obratle)
v"jime#n$ resekce
Neosifikující fibrom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
do 30 let, #ast"
dist. metaf"za femuru,
tibie
asymptomatick" (mo'nost
regrese)
RTG, CT (angio a scinti
negativní)
diff.dg. eosinofilní,
granulom, OBN, MFH
sledování, exkochleace a
(t$py (velké afekce)
Lipom
extraskeletáln$,
vzácn$ v kostech
!! diaf"zy dl. kostí
!! asymptomatick",
mén$ lehká bolest
!! centrální, periostální
!! RTG, CT (tuková
tká&), angio negat.
!! diff. dg. kostní infarkt
!! sledování,
exkochleace ((t$py)
!!
Nádor!m podobné afekce
Nádor!m podobné afekce
juvenilní kostní cysta
!! aneuryzmatická kostní cysta
!! fibrózní kostní dysplasie
!! eosinofilní granulom
!! myositis ossificans
!! intraoseální ganglion
!! hyperparatyroidismus (hn$d" tumor)
!! desmoid
!! jiné afekce
!!
Juvenilní kostní cysta
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
do 20 let,
prox. humerus, femur
náhodn" nález,
patologická zlomenina
RTG (obvykle sta#í)
diff. dg an. kostní cysta
(p%i zlomenin$),
eosinofilní granulom
men(í #ást se spont. zhojí
(po zlomenin$)
kortikoidy (lokáln$ 2-3x),
exkochleace ((t$py,
sklokeramika), autologní
kostní d%e&
Aneuryzmatická kostní cysta
!!
!!
!!
!!
!!
!!
5-30 let
v"skyt s jinou afekcí
(OBN, chondroblastom)
RTG, CT, angiografie,
scinti, MR (tekut" obsah)
centráln$ i excentricky
diff.dg.OBN, j.k. cysta,
teleangiektatick" osa
resekce, exkochleace
(cement, fenol),
embolizace a radioterapie
Fibrózní dysplazie
M. Jaffe-Lichtenstein
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
do 20 let, 'eny
mono- i polyostotická
forma (Albright!v sy –
pubertas praecox)
náhodn" nález, n$kdy
deformace, pat.zlomenina
RTG (past"%ská h!l), CT,
angio (hypervaskularizace
x negativní), scinti
pozitivní
kostní cysta, neos. kostní
fibrom, osteosarkom
malignizace (1%)
sledování, exkochleace
((t$py)
Eosinofilní granulom
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
do 20 let
lebka, 'ebra, femur
solitární, mnoho#etn"
histiocytosis X (LettererSiwe, Hand-Sch)llerChristian)
mírné bolesti, zdu%ení
RTG, CT, angio negativní,
scinti pozitivní. i negativní
Ewing sa, osteomyelitis
spont. regrese, sledování,
exkochleace ((t$py)
Myositis ossificans
!!
!!
!!
!!
!!
!!
úraz, bezv$domí,
hemofilie, dial"za,
idiopatické
v m$kk"ch tkáních,
parostáln$
zdu%ení, bolest (pozd$ji
ústup bolesti a zmen(ení)
RTG (v"voj), CT (zonální
uspo%ádání),
angio(zmno'ené cévy),
scinti pozitivní
diff. dg. osteosarkom
(parostální, periostální)
sledování, exstirpace
(vy#kat osifikace)
Intraoseální ganglion
20-60 let
!! dlouhé kosti kon#etin
!! náhodn" nález, bolest
!! nitrokostní, arodující
kost zvenku
!! RTG, event. CT, scinti
jen mírn$ pozitivní
!! chondroblastom,
enchondrom
!! sledování,
exkochleace ((t$py)
!!
Pagetova choroba
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
ostitis deformans
st%ední a vy((í v$k,
endemické oblasti
nejasná etiologie
kostní destrukce i reparace
mono- i polyostotická
forma
RTG, CT, vy((í ALP,
scinti posit.
malignizace (osteosa,
fibrosa, chondrosa, MFH,
OBN)
diff.dg – metastázy, jiné
benigní i maligní nádory
sledování, kalcitonin,
Bisfosfonáty
Hn$d" tumor
hyperparatyroidismus
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
20-60 let
diaf"zy dlouh"ch kostí,
lebka
#asto mnoho#etn"
mírná bolest, zlomenina
tu p%í(titn"ch t$lísek
v séru vy((í kalcium,
ALP, parathormon
RTG, scinti skeletu
diff.dg. OBN, neos.
fibrom, an. kostní cysta
odstran$ní p%í#iny ( tu
p%í(t. t$lísek), pak obvykle
regrese lo'isek
Kostní infarkt
náhodn" nález
!! asymptomatick"
!! diff. dg. chondrom,
kostní lipom
!! terapie není t%eba
!!

Podobné dokumenty

3/19 Chirurgie benigních kostních afekcí

3/19 Chirurgie benigních kostních afekcí Praktick˘ rádce zubního lékafie

Více

Ceník Centra plastické chirurgie ISCARE I.V.F. a.s.

Ceník Centra plastické chirurgie ISCARE I.V.F. a.s. 200,- Kč 280,- Kč za jeden cm 30,- Kč za jeden

Více

Zánětlivá onemocnění kostí a kloubů Optimed

Zánětlivá onemocnění kostí a kloubů Optimed Výukový specialista: Doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Garant kurzu|: doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Konkrétní výuka: Ortopedie a rehabilitace VLOR7X1 Rozsah a typ výuky: cvičení 45 minut Význam VJ: cí...

Více

Sarkomy_kosti

Sarkomy_kosti Epidemiologie: 2. nejčastější primární maligní nádor kosti, obsahuje dvou či vícejaderné buňky s hyperchromními jádry produkujícími chrupavčitou matrix bez osteoidu. Vyskytuje se nejčastěji ve věko...

Více

10. dil odborna

10. dil odborna jako pupíkovitá vkleslina, někdy s kožním výrůstkem obsahujícím zbytek chrupavky. Léčba je chirurgická, předchází se tak infekcím. Eruptivní velusové cysty začínají mezi 5. a 10. rokem věku jako dr...

Více

Onemocnění - Exopetvet

Onemocnění - Exopetvet v pokročilé fázi renálního selhání. U leguánů s chronickým onemocněním ledvin, a zvláště u zvířat trpících sekundárním hyperparatyroidismem většinou pozorujeme fyziologické nebo jen mírně zvýšené h...

Více

Ceník oddělení plastické chirurgie

Ceník oddělení plastické chirurgie Aplikace!botoxu!N!čelo!a!okolí!očí!

Více

Co je to Inbody

Co je to Inbody Tato metoda je ze všech metod měřeni tělesného složení nejpřesnější a používá se jako srovnávací. Zkoumaná osoba se položí a po dobu 20–30 min je

Více