Postupy při ošetření REIKI

Transkript

Postupy při ošetření REIKI
Zivot v Radosti
Postupy pøi ošetøení REIKI
Pøíspìvek pøidal Administrator
Sunday, 10 September 2006
Všechny postupy jsou pouze informativní prioritním pravidlem je pohodlí a tak doporuèuji udìlat si vlastní variabilní
systém. J Aby byly dodrženy polarity stavíme se ke klientovi vždy k jeho pravé ruce. Prsty rukou smìøují k hlavì,
harmonizujeme - li pøední stranu tìla a k patám, harmonizujeme - li zadní stranu tìla.
Harmonizace èaker – samoošetøení
cca 20 minut
Pravá ruka (PR) je na 3.èakøe (cca 3prsty nad pupíkem) a levá ruka (LR) na 2.èakøe (podbøišek) a držíme dokud
se pocit v obou rukou nevyrovná
PR na 3.èakøe a LR na 4.èakøe (støed hrudníku) opìt držíme dokud se pocity v rukou nevyrovnají
PR na 3. èakøe a LR na 5.èakøe (krk)
PR na 3. èakøe a LR na 6.èakøe (èelo)
PR na 3.èakøe a LR na 7. èakøe (koruna hlavy) poèkáme dokud se pocity v rukou nevyrovnají. Tím se zharmonizují i
všechny èakry mezi 3. a 7. èakrou. Jak se pocity vyrovnají pøesuneme ruku na 1. èakru (mezi pohlavím a
koneèníkem) tím spojíme nebe se zemí a zharmonizujeme všechny èakry.
Ukonèení a podìkování.
Harmonizace èaker – vleže cca 20 minut
Postup je v podstatì stejný jako u samoošetøení. Po celou dobu dbáme na udržení kontaktu alespoò jednou rukou.
Pøerušení kontaktu pùsobí rušivì.
Harmonizace velkého okruhu zaèínáme cca pùl metru nad tìlem u pravého kotníku podél tìla, kolem hlavy k levému
kotníku a tak asi 3x dokola v pøimìøeném tempu pomalé zklidní rychlejší nabudí
Pøiložíme ruce na body dùvìry (ramena) a èekáme až ucítíme že Reiki proudí a kontakt byl navázán.
Pravá ruka (PR) je na 3.èakøe (cca 3prsty nad pupíkem) a levá ruka (LR) na 2.èakøe (podbøišek) a držíme dokud
se pocit v obou rukou nevyrovná Zde porušíme pravidlo o nekøížení, ale s trochou šikovnosti udržíme ruce
tak aby se nedotýkaly. Pokud se nedaøí má pohodlí vìtší prioritu.
PR na 3.èakøe a LR na 4.èakøe (støed hrudníku) opìt držíme dokud se pocity v rukou nevyrovnají U 4. èakry si mùžeme opøít
ruku o hrudní kost a nebo ji držet ve vzduchu. Opìt je prioritou pohodlí ošetøovaného i terapeuta.
PR na 3. èakøe a LR na 5.èakøe (krk). Hranu ruky mùžeme opøít o klíèní kost a dlaò namíøit ke krku. Nepøikládejte ruku pøímo
na krk jen málo komu je to pøíjemné. Chceme harmonizovat ne škrtit.
PR na 3. èakøe a LR na 6.èakøe (èelo)
PR na 3.èakøe a LR na 7. èakøe (koruna hlavy) poèkáme dokud se pocity v rukou nevyrovnají. Tím se zharmonizují i
všechny èakry mezi 3. a 7. èakrou. Jak se pocity vyrovnají pøesuneme ruku na 1. èakru (mezi pohlavím a
koneèníkem) tím spojíme nebe se zemí a zharmonizujeme všechny èakry. Není nutné pøikládat ruku na genitálie
staèí ruku opøít o stehno a nasmìrovat smìrem k 1.èakøe a nebo mùžeme pøiložit ruku na bok na úrovni 1.èakry.
Ukonèení a podìkování.
Harmonizace èaker v sedì cca 20 minut
Opìt udržujeme neustálý kontakt po celou dobu ošetøení.
Body dùvìry dokud není navázán kontakt. Je výhodné pøi tom stát za klientem. Usnadní to další postup.
Obì ruce na korunní 7. èakru
Pøejdeme k pravé ruce klienta a tím pádem je pravá ruka vepøedu a levá vzadu. Pravá ruka na èelo (6. èakra) a levá
proti ní aby byly pokryty oba konce èakry.
Pøejdeme na krk ( 5. èakra) opìt neškrtíme pravou ruku mùžeme opøít o klíèní kost a levou mùžeme opøít o krk vzadu
4. èakra pravá se nemusí pøímo dotýkat nebo se mùže opøít o hrudní koš a levá mùže pùsobit i pøes opìradlo. (priorita
pohodlí)
3. èakra PR nad pupík a LR ve stejné úrovni na záda
2.èakra PR na podbøišek a LR ve stejné úrovni na záda
Pøejdeme pøed klienta a ruce pøiložíme na boky. Tím ošetøíme 1. èakru
Pøejdeme na kolena nejprve zepøedu každou rukou jedno a potom každé zvláš• ze stran obìma rukama.
Stáhneme tìžké energie a únavu z lýtek. Doporuèuji nejprve jedno a zkusit zvednout nohu a potom i druhý a tím zjistit rozdíl.
Obvykle bývá markantní a je to dobrý dùkaz pro nevìrce. Potom ošetøíme i druhou nohu.
Kotníky jako kolena nejprve zpøedu a potom z boku jednotlivì obouruè.
http://www.zivotvradosti.cz
Vytvoøeno pomocí Joomly!
Generováno: 12 October, 2016, 20:20
Zivot v Radosti
Nárty.
Ukonèení a podìkování
Velké ošetøení celého tìla 1 – 1,5h
Po celou dobu dbáme na udržení kontaktu alespoò jednou rukou. Pøerušení kontaktu pùsobí rušivì. Aby byly
dodrženy polarity stavíme se ke klientovi vždy k jeho pravé ruce. Prsty rukou smìøují k hlavì, harmonizujeme - li pøední stranu
tìla a k patám, harmonizujeme - li zadní stranu tìla.
Harmonizace velkého okruhu zaèínáme cca pùl metru nad tìlem u pravého kotníku podél tìla, kolem hlavy k levému
kotníku a tak asi 3x dokola v pøimìøeném tempu pomalé zklidní rychlejší nabudí
Pøiložíme ruce na body dùvìry (ramena) a èekáme až ucítíme že Reiki proudí a kontakt byl navázán.
Pøejdeme za hlavu a ošetøíme oèi a tváø. Hranu Dlaní si mùžeme opøít o èelo.
Spánky
Uši
Psycho bod (po druhém stupni Reiki)
Malý mozek. Vezmeme klientovu hlavu do dlaní a podržíme malý mozek a zùstaneme aspoò 5 minut. Zde sídlí všechny
naše vzpomínky. Když se uvolní malý mozek uvolní se celé tìlo.
LR 7.èakra (koruna hlavy) a PR 5.èakra (krk) ruku mùžeme opøít o klíèní kost.
4. èakra ruce vytvoøí písmeno T - PR tvoøí svislici a LR pøeklad
Prsa. U žen je dobré ošetøit obìma rukama každé zvláš• není nutné se dotýkat.
3. èakra ruce opìt vytvoøí T
Hroty plic, boky na úrovni 3.èakry
2. èakra opìt ruce do T
Vajeèníky ruce do V
Boky
1.èakra LR opøít hranou o podbøišek a PR opøít o nohu a obì nasmìrovat na koøenovou èakru
Kolena z vrchu a potom obouruè z boku, každý zvláš•
Kotníky z vrchu a obouruè z boku, každý zvláš•
Nárty
Chodidla
Pøeruèkujeme k rameni a pokud klient spí, pohladíme pøední deltový sval a požádáme klienta aby se otoèil na bøicho.
Po stranách zad postupnì pøeruèkujeme celá záda od ramen až k hýždím
Od kostrèe až k 7. obratli pøeruèkujeme po páteøi tak že ruce tvoøí T PR svislice a LR pøeklad
Podkolení
Achilovky
Pøeruèkujeme k zádùm. PR na køíž a LR na 7.obratel a poèkáme až se energie vyrovnají v podstatì teï harmonizujeme malý
okruh.
Ukonèení a podìkování.
http://www.zivotvradosti.cz
Vytvoøeno pomocí Joomly!
Generováno: 12 October, 2016, 20:20

Podobné dokumenty

PDF, 672kB

PDF, 672kB oèistný proces, protože odplavuje z psychiky všechno nemocné a slabé,“ píše Holger Kalweit ve svém eseji o šamanismu.[2] Stejnì tak tyto kultury chápou i nemoc obecnì -- jako projev moudrosti tìla,...

Více

co je to láska?

co je to láska? Zivot v Radosti

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA mùj partnere, já si je pamatuji. (Autorova poznámka: Kryon ví, že nemám rád „nákupní seznamy“ jednotlivých témat, protože mám tendenci neustále je bìhem channelingu sledovat, místo abych to nechal ...

Více

Alzheimerova choroba v rodině

Alzheimerova choroba v rodině Je ovšem k dispozici celá øada lékù, které zmíròují nebo odstraòují její pøíznaky a zlepšují kvalitu života postižených. Kromì toho existuje celá øada iniciativ a organizací, které usilují o to pom...

Více

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013 ten den také mùžete uvaøit jejich oblíbená jídla. Mùžete je tam položit, a vaši pøedkové je snìdí. Oni to sní. To se stává. Oni budou s vámi velmi velmi spokojení a sami vám také požehnají. ...

Více

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén V souladu se svou Božskou vùlí se lidé modlí a jemnì se dotýkají na Srimurthi buï nohou nebo rukou Sri Ammy Bhagavana a žádají o „Požehnání Jednoty“. Ve vìtšinì pøípadù je požehn...

Více

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu transformace ke svobodì, od svobody k probuzení a od probuzení k oneness. Podle Kalkiho, posunutí lidstva do stavu jednoty, je pøedzvìstí zlatého vìku. Je nìkolik milníkù, kterými lidstvo projde, n...

Více

Feng shui a harmonické vztahy

Feng shui a harmonické vztahy Zde platí zviditelnění vstupu do obývacího pokoje, nebo do jídelny. Záleží na nás, kterou část vnímáme jako společenskou. Celkově nám pomáhá znalost vlastního půdorysu, propojení světových stran s ...

Více

Nový formát Jai Bolo modlitby

Nový formát Jai Bolo modlitby Dùležité je opakovat Jai Bolo (èti džej bolo) modlitbu, dokud nemáte pocit, že se realita projeví (mít vnitøní vìdìní, že se tak stane).Formát:„Jai bolo …modlitba v minulém èase, že se...

Více

Všeobecný návod na montáž skříní

Všeobecný návod na montáž skříní -pøi montáži mìjte výrobek položen nebo postaven na èisté vodorovné podložce,aby nedošlo k poškození povrchu -excentrické spojovací prvky viz. obr. c) slouží pøedevším ke stažení dílcù k sobì (obrá...

Více