Helcococcus kunzii - Oblastní nemocnice Příbram

Transkript

Helcococcus kunzii - Oblastní nemocnice Příbram
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny
nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních
svačin (mazání chlebů a zdobení krájenou zeleninou) se
podílely minimálně 2 pracovnice,
10. Protiepidemická opatření:
• provoz plánovaný do 1. 7. 2011, po dohodě s KHS školka ukončila dne 30. června, provoz bude obnoven 1. 9.
2011,
• kontrolní odběry stolice personálu i dětí MŠ, kontrolní
odběry stolice dětí z DD Racek,
• zajištění informace pro rodiče dětí navštěvujících MŠ,
• karanténní opatření pro rodinné příslušníky nemocných
dětí, vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné,
nebo s plánovanou účastí na některé z hromadných akcí,
• zákaz účasti dětí z DD Racek na letní dětské rekreaci,
• návrat všech dětí do MŠ na základě negativního vyšetření stolice,
• zákaz používání zahradního bazénu v DD Racek,
• dezinfekční opatření:
– dezinfekce nádobí,
– dezinfekce podlahových krytin, pracovních ploch a
povrchů,
– dezinfekce hraček,
– dezinfekce rukou,
– dezinfekce ložního prádla od nemocných dětí,
Kontrola dodržování protiepidemických opatření byla
v MŠ provedena dne 7. 7. 2011, v Dětském domově Racek dne 4. 7. 2011. Při nástupu dětí po prázdninách do MŠ
rodiče nemocných dětí předloží potvrzení lékaře, že dítě
bylo vyšetřeno a může do kolektivu, nebo čestné prohlášení, že dítě je zdravé a nepřišlo do kontaktu s infekčním
onemocněním.
S pracovníky MŠ byly projednány závěry šetření epidemického výskytu salmonelózy a podklady pro změny
technologických postupů založených na zásadách HACCP.
11. Sankce
MŠ Benešov bude s ohledem na vysoký počet zjištěných
onemocnění uložena sankce, za nedodržení správného
technologického postupu při přípravě stravy a nedodržení
osobní a provozní hygieny.
12. Závěr
Ve dnech 22. 6. – 7. 7. 2011 onemocnělo salmonelózou
celkem 61 z řad dětí a zaměstnanců MŠ Benešov a jejich
rodinných příslušníků. Onemocnění bylo exponováno celkem 180 osob, attack rate 33,9 %. Kultivačně bylo potvrzeno 43 onemocnění, etiologické agens S. enteritidis.
V 18 případech byla diagnóza uzavřena na základě klinické a epidemiologické souvislosti. Manifestní průběh byl
zjištěn v 51 případech, 10 onemocnění byla bezpříznaková. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat, jako vehikulum se pro část nemocných zřejmě uplatnila svačina
podávaná dne 21. 6. 2011 – cizrnová pomazánka. Při její
přípravě zřejmě došlo k porušení technologických postupů a nedodržení osobní hygieny. U pozdějších onemocnění v protrahovaném epidemickém výskytu nebylo vehikulum určeno. Přenos nákazy se pravděpodobně uskutečnil
stravou kontaminovanou prostřednictvím ploch a pomůcek v kuchyni MŠ, vyloučit nelze ani přenos kontaktem.
Vzhledem k tomu, že den 30. 6. 2011, kdy probíhalo epidemiologické šetření, byl zároveň posledním dnem provozu školky, k dalšímu šíření onemocnění v MŠ nedošlo.
Aktivně byla vyhledána onemocnění s mírným průběhem,
kdy rodiče s dětmi nenavštívili lékaře a bezpříznaková
onemocnění. Hlášen byl jeden přenos kontaktem v rodině.
Zpracovala dne 25. 8. 2011
Bc. Jindra Taterová
vedoucí protiepidemického oddělení
KHS Stč. kraje, ÚP Benešov
AKTUALITY
LATEST NEWS
Helcococcus kunzii – kolonizace ran nebo patogen?
Helcococcus kunzii – a wound colonizer or pathogen?
Petr Ježek, Petr Petráš, Pavel Švec, Petr Čapek
Souhrn • Summary
V článku je popsána izolace Helcococcus kunzii z defektu na dorzu pravé nohy u pacientky při komplikaci po
operaci plochonoží a Hallux valgus. Identifikace kmene byla provedena biochemickými testy a potvrzena metodou hmotnostní spektrofotometrie MALDI TOF a metodou rep-PCR s primerem (GTG)5. Kromě H.kunzii byly
360
AKTUALITY
z defektu zachyceny i kmeny Staphylococcus pseudintermedius a Klebsiella oxytoca. Patogenní účast raritního
druhu H.kunzii zůstává v tomto případě nevyjasněna.
The isolation of Helcococcus kunzii from a wound on the dorsum of the right foot is reported in a patient with
complications after flat feet and Hallux valgus correction surgery. The identification of the strain was based on
biochemical tests and was confirmed by MALDI TOF mass spectrometry and rep-PCR with the (GTG)5 primer.
Apart from Helcococcus kunzii, Staphylococcus pseudintermedius and Klebsiella oxytoca were recovered from
the wound. The role of Helcococcus kunzii, a rare species, in the infection remains unclear.
Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2011; 20(10): 360–363.
Klíčová slova: rod Helcococcus, Helcococcus kunzii,
Aerococcus-like, kolonizace rány
Keywords: genus Helcococcus, Helcococcus kunzii,
Aerococcus-like, wound colonization
ÚVOD
Rod Helcococcus s jediným druhem Helcococcus kunzii
popsal poprvé M.D.Collins a kol. [1] v roce 1993 při fylogenetické analýze některých Aerococcus – like organismů. Rodové jméno autoři odvodili z řeckého helkos =
rána, druhové jméno zvolili po americkém mikrobiologovi Lawrenci J. Kunzovi. O šest let později v roce 1999 popisuje další druh Helcococcus ovis izolovaný z ovcí [2].
V roce 2004 opět tentýž autor a kol. publikují práci, kde
izolovali třetí druh Helcococcus sueciensis [3] v ráně
83leté ženy ze Švédska. Posledním dosud v literatuře uvedeným druhem je „Helcococcus pyogenes“, izolovaný
v roce 2004 z infektu kloubní náhrady [4]. Tento druh nebyl validován.
Helcococcus kunzii je grampozitivní, kataláza negativní, fakultativně anaerobní kokoidní mikroorganismus, jehož buňky jsou uspořádány v párech nebo hloučcích. Fenotypově se podobá druhu Aerococcus viridans, s nímž
může být také zaměňován. Je nepohyblivý, na krevním
agaru s 5 % ovčích erytrocytů tvoří za 24 hodin při 37 °C
transparentní, nehemolytické nebo jen slabě α-hemolytické drobné kolonie. Obvykle roste lépe za mikroaerofilních podmínek. Charakteristickým fenotypovým znakem
společným i pro aerokoky je pyrrolidonylarylamidázová
pozitivita a leucin aminopeptidázová negativita.
H.kunzii je obvykle izolován z humánního klinického
materiálu a to především z ran na dolních extremitách
končetin. Předpokládá se větší afinita k infekcím u imunokompromitovaných pacientů, zejména diabetiků. Nicméně byl izolován i z defektů naprosto imunokompetentních
lidí. Jeho etiologická účast v patologických procesech
není dosud zcela objasněna, protože bývá obvykle izolován s dalšími druhy mikroorganismů, často se Staphylococcus aureus [10]. Jsou však popsány i případy, kde byl
zachycen jako jediný druh a kde se jeho etiologická účast
na patologických procesech předpokládá. Pravděpodobně
je i součástí flóry kolonizující povrch lidského těla, zejména dolních končetin [5].
Z veterinární medicíny je publikována informace o jeho izolaci od prasat, kde autoři předpokládají jeho potenciální patogenitu [6].
KAZUISTIKA
Žena, 53 let, podstoupila v březnu 2007 operaci plochonoží na pravé noze dle Hellala, která se zkomplikovala
vytvořenám pakloubu. V srpnu téhož roku jí byla provedena rekonstrukce Kirschnerovými dráty (K dráty) spolu
s řešením Hallux valgus l.dx. V říjnu 2007 znovu provedena reoperace pro migraci drátů, které jí byly zavedeny
zpět do kosti. V prosinci 2007 byly dráty vyjmuty.
V únoru 2008 pacientka prodělala operaci halluxu i na
levé dolní končetině řešenou opět K dráty, kdy došlo znovu k jejich uvolnění. V dubnu 2008 dráty opět operativně
zavedeny. Jejich extrakce proběhla v červnu téhož roku.
Na základě RTG snímků při četných kontrolách prokázáno selhání operace halluxů vpravo i vlevo. Další plánovaná operace odložena pro arytmie. Tato byla uskutečněna až v září 2009, kdy byla provedena spongioplastika
z proximální tibie na PDK. V srpnu 2010 však další reoperace na LDK.
V červnu 2011 uskutečněna reoperace halluxu na PDK
po níž nastoupil výrazný otok s defektem na dorzu. Kultivace však provedena nebyla a antibiotika nasazena také
nebyla.V srpnu téhož roku byla pacientka přijata k hospitalizaci na chirurgické oddělení, kde byla provedena
evakuace hnisu z abscesu a nasazen ciprofloxacin p.o.
a klindamycin i.v. Z hnisu byla vykultivována Klebsiella
oxytoca v monokultuře s dobrou citlivostí k ciprofloxacinu. Na základě RTG vyšetření bylo vysloveno podezřená
na osteomyelitis. Při kontrole za týden zjištěn výrazný
otok pravé dolní končetiny s defektem cca 30 x 30 mm na
dorzu nohy nad šlachou natahovače palce, povleklý serózní sekrecí bez terapeutického efektu nasazené antibiotické terapie. K drát zcela volný a proto byl vyjmut a zaslán
spolu se stěrem z rány na mikrobiologické vyšetření. Empiricky nasazen cotrimoxazol (2x denně) na základě předchozí kultivace, kde byla izolována Klebsiella oxytoca
s touto citlivostí. Nyní ze stěru rány vykultivována opět
klebsiela a nově Helcococcus kunzii. Z K drátu vykultivován Staphylococcus pseudintermedius. Pacientka v anamnéze uvádí chov kočky, což by mohlo vysvětlovat původ
tohoto druhu v klinickém materiálu. Od 31. 8. 2011 nasazen amoxicilin/kys.klavulanová 1g po 12 hod., který užívala zpočátku souběžně s cotrimoxazolem asi 2 dny a potom pouze monoterapie potencovaným aminopenicilinem
do 9. 9. 2011, kdy byl nasazen klindamycin 300 mg 4x
denně p.o. Při další kontrole se defekt zatahuje. Tato léčba
probíhala 25 dní. Defekt si pacientka denně převazovala
a aplikovala Iruxol včetně Askina krytí. Při poslední kont361
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
role byla noha zcela klidná, bez otoku s reziduálním asi
3 mm defektem, který se jevil lehce povleklý bez sekrece.
MIKROBIOLOGIE
Při mikrobiologickém vyšetření v materiálech odebraných
v srpnu 2011 byly izolovány tři druhy mikroorganismů
(viz tab. 1).
V kultivaci z rány ze dne 27. 8. 2011 vedle klebsiely
byl zachycen také kmen Gram pozitivních mírně α-hemolytických mikroorganismů, jež na krevním agaru s 5% ovčích erytrocytů za aerobních podmínek při 37 °C tvořily
Tabulka 1: MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
KLINICKÝCH MATERIÁLŮ PACIENTKY
Mikroorganismus
Rána
21.8.2011
Rána
27.8.2011
Redon
27.8.2011
Klebsiella oxytoca
+
+
-
Staphylococcus
pseudintermedius
-
-
+
Helcococcus kunzii
-
+
-
drobné transparentní kolonie. Kmen se vyznačoval pomalejším růstem. Za mikroaerofilních podmínek se růst znatelně zlepšil. Biochemická aktivita při prvním kontaktu
byla vyšetřena soupravou STREPTOtest 24 (Erba Lachema, Brno), kde vykazoval vlastnosti uvedené v tabulce 2.
Na základě tohoto profilu program TNW 6.5 (Erba Lachema) vyhodnotil identifikaci jako Alloiococcus otitis
s velmi nízkou pravděpodobností (viz tabulka 3).
Výsledky biochemického profilu provedeného za mikroaerofilních podmínek ukazují, že za těchto podmínek
a při prodloužené kultivaci byl docílen mnohem přesnější
výsledek. Suspektní kmeny proto doporučujeme kultivovat a testovat za uvedených podmínek (viz tab. 2), protože
při standardním postupu nemusí biochemické vlastnosti
být dobře vyjádřeny a profil může ukazovat na jiné druhy
s nižší nebo dokonce s velmi nízkou pravděpodobností,
jako v našem případě.
Druhová příslušnost byla potvrzena metodou hmotnostní spektrofotometrie MALDI TOF na přístroji Microflex (Bruker Daltonics) na SZÚ Praha. Kmen byl následně
v České sbírce mikroorganismů PřF MU v Brně podroben
Tabulka 2: BIOCHEMICKÉ VLASTNOSTI KMENE HELCOCOCCUS KUNZII ZA 24 H. ZA AEROBNÍCH A MIKROAEROFILNÍCH PODMÍNEK
Testy
Aerobně
Mikroaerofilně
Testy
Aerobně
Mikroaerofilně
Testy
Aerobně
Mikroaerofilně
PYR
+
+
ESL
+
+
AMG
-
-
HIP
-
-
INU
-
-
TGT
-
-
NAG
+
+
MAN
-
-
MLT
-
-
LAP
+
-
SOR
-
-
RAF
-
-
bMN
-
-
MLB
-
-
TRE
-
-
GLR
-
-
RIB
-
-
SOE
-
-
bGL
+
+
LAC
-
+
VPT
-
-
bGA
+
+
PUL
-
-
CAT
+
+
aGA
-
-
ARG
-
-
PHS
-
-
S06
+
+
Tabulka 3: PRVOTNÍ PROFIL IDENTIFIKACE TESTEM
STREPTOTEST 24 (Erba Lachema, Brno)
Identifikovaný taxon
Alloiococcus otitis
Identifikační skóre
T-index
96,84
0,24
Abiotrophia adiacens
2,84
0,21
Helcococcus kunzii
0,32
-0,12
Tabulka 4: CITLIVOST KMENE HELCOCOCCUS KUNZII
K ANTIBIOTIKŮM DISKOVÝM DIFÚZNÍM TESTEM
ATB
výsledek
ATB
výsledek
penicilin
C
ciprofloxacin
R
klindamycin
C
doxycyklin
C
klaritromycin
C
Amoxicilin/klav.
C
azitromycin
C
vankomycin
C
362
typizaci metodou rep-PCR s primerem (GTG)5 [11]. Získaný profil vykázal vysokou podobnost (70,3 %) s typovým kmenem Helcococcus kunzii CCM 4547T a potvrdil
tak výsledky identifikace získané MALDI TOF.
Metodou rep-PCR byl rovněž dourčen kmen S. pseudintermedius, který biochemickými testy, ani metodou
MALDI TOF není možné odlišit od druhu S. intermedius.
Výsledek vyšetření k antibakteriálním preparátům je
uveden v tabulce 4.
Kmen Helcococcus kunzii je uložen v České sbírce
mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně pod číslem CCM 7989.
DISKUZE
Etiologický význam Helcococcus kunzii v našem případě
není zcela vyjasněn, podobně jako tomu je v několika případech publikovaných ve světové literatuře [5,6,7,8,9,10],
která je na toto téma velmi chudá. Nicméně jsou zdoku-
AKTUALITY
mentovány také případy, kdy jiný patogen nebyl z klinického materiálu izolován a kde autoři předpokládají potenciální patogenní úlohu tohoto druhu [7,8,9]. Podobně se
předpokládá jejich účast zejména v defektech DK s horším prokrvením. V práci publikované Haasem a kol. (1997)
byla popsána jistá afinita tohoto druhu ke kolonizaci dolních končetin u podiatrických pacientů a u pacientů s diabetickou nohou, kde však nebylo jednoznačně potvrzeno
jejich patogenní působení [5].
Ve většině publikovaných pracích se autoři shodují, že
druh vykazuje predispozici k dolním extremitám, ale
vzhledem k tomu, že je často izolován spolu s dalšími druhy, zejména stafylokoky a to jak Staphylococcus aureus,
tak s koaguláza negativními druhy, je jeho potenciální patogenita dosud nevyjasněna a bude potřebovat další pozornost. Vyšší výskyt byl zaznamenán u pacientů s imunodeficitem, např. trpících cukrovkou nebo u pacientů
s defekty cévního zásobení končetin.
ZÁVĚR
Autoři popisují záchyt Helcococcus kunzii z rány u pacientky s komplikacemi po četných reoperacích plochonoží
a haluxu. Jeho potenciální patogenitu v daném procesu
nelze jednoznačně potvrdit, vzhledem k současnému zachytu dalších mikroorganismů (Staphylococcus pseudintermedius a Klebsiella oxytoca). Vztahy izolovaných druhů v defektu mohou být podobné, jako je tomu v situacích
po pokousání zvířetem, kdy se často na patologickém procesu podílí Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus intermedius a pasteurelly. Špatný imunitní terén
pacienta může patogenní působení H.kunzii jen podpořit.
Ve světové literatuře je jen velmi málo informací na
toto téma a v české odborné literatuře autoři nenašli žádný
záznam o izolaci tohoto druhu z humánního materiálu.
Důvody mohou být v podobnosti tohoto druhu s viridujícími streptokoky a s druhem Aerococcus viridans, s nimiž
může být mikrobiology mnohdy zaměňován. Doporučujeme proto věnovat Gram pozitivním mikroorganismům
izolovaným z defektů DK větší mikrobiologickou pozornost.
PODĚKOVÁNÍ
NRL pro stafylokoky děkuje firmě BioVendor za dlouhodobé zapůjčení přístroje Microflex k MALDI-TOF MS
identifikaci bakterií. Práce byla částečně podpořena projektem GAČR 310/09/0459.
LITERATURA
1. Collins MD, Facklam RR, Rodrigues MM, Ruoff K. Phylogenetic analysis of some Aerococcus-like organisms from
clinical sources: description of Helcococcus kunzii gen.nov.,
sp.nov. Int J Syst Bacteriol. 1993; 43(3): 425–429.
2. Collins MD, Falsen E, Foster G, Monasterio LR, Dominguez L, Fernandez-Garazabal JF. Helcococcus ovis sp.nov., a
gram-positive organism from wheel. Int J Syst Bacteriol.
1999; 49(4): 1429–1432.
3. Collins MD, Falsen E, Brownlee K, Lawson PA. Helcococcus sueciensis sp.nov., isolated from a human wound. Int J
Syst Evol Microbiol. 2004; 54(5): 1557–1560.
4. Panackal AA, Houze YB, Prentice J, Leopold SS, Cookson
BT, Liles WC, Limaye AP. Prosthetic joint infection due to
„Helcococcus pyogenes“ (corrected). J Clin Microbiol. 2004;
42(6): 2872–2874.
5. Haas J, Jernick SL, Scardina RJ, Teruya J, Caliendo AM,
Ruoff KL. Colonization of skin by Helcococcus kunzii. J
Clin Microbiol. 1997; 35(11): 2759–2761.
6. Grattarola C, Bellino C,Tursi M, Maggi E, D´Angelo A,
Gianella P, Dondo A, Cagnasso A. Helcococcus kunzii isolated from a sow with purulent urocystitis. J Clin Microbiol.
2010; 48(8): 3019–3020.
7. Lamaitre N, Huvent D, Loiez C, Wallet F, Courcol RJ. Isolation of Helcococcus kunzii from plantar phlegmon in a vascular patient. J Med Microbiol 2008; 57(7): 907–908.
8. Riegel P, Lepargneur JP. Isolation of Helcococcus kunzii from
a post-surgical foot abscess. Int.J.Med.Microbiol. 2003;
293(6): 437–439.
9. Chagla AH, Borczyk AA, Facklam RR, Lovgren M. Breast
abscess associated with Helcococcus kunzii. J Clin Microbiol. 1998; 36(8): 2377–2379.
10. Caliendo AM, Jordan CD, Ruoff KL. Helcococcus, a new
genus of katalase-negative, gram-positive cocci isolated from
clinical specimen. J Clin Microbiol.1995; 33(6): 1638–1639.
11. Švec P, Nováková D, Žáčková I, Kukletová M, Sedláček I.
Evaluation of (GTG)5-PCR for rapid identification of Streptococcus mutans. Anton Leeuw Int J G 2008; 94: 573–579.
Petr Ježek
Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Petr Petráš
Národní referenční laboratoř pro stafylokoky
Státní zdravotní ústav, Praha
Pavel Švec
Česká sbírka mikroorganismů
Masarykova Univerzita, Brno
Petr Čapek
Ortopedicko-traumatologické oddělení
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
kontakt: [email protected]
363
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM
3. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Plzeň, 21.– 23. září 2011
3rd Congress of clinical microbiology and infectious diseases, Plzen, September 2011
Kateřina Fabiánová, Petr Petráš
Ve dnech 21.–23. září 2011 se v Plzni uskutečnil 3. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (KMIN).
V organizování KMIN se střídají tři společnosti: Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (SLM), Společnost infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnost
pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM). Letošní KMIN organizovala SEM.
Kongres, který se konal v prostorách Kongresového
centra Parkhotelu Plzeň, se zúčastnilo 250 delegátů. Během tří kongresových dnů odeznělo 58 přednášek a bylo
vystaveno celkem 30 posterů.
Garantem odborného programu byl Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni. Záštitu nad celým kongresem převzali
ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň a doc. MUDr.
Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni.
Slavnostního zahájení se ujal prezident kongresu
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. a zástupci odborných společností, které se na pořádání kongresu podílely: MUDr.
Pavla Křížová, CSc. (SEM), doc. MUDr. Marie Staňková,
CSc. (SIL) a prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (SLM).
Po slavnostním úvodu byl zahájen odborný program.
ZAHAJOVACÍ BLOK I. – Diagnostické postupy moderovali doc. RNDr. Jarmila Jelínková a RNDr. Petr
Petráš.
Před zahájením odborné části převzala paní docentka
Jarmila Jelínková diplom Čestného člena Společnosti
infekčního lékařství, který jí spolu s kyticí předali předsedkyně SIL, doc. Marie Staňková a doc. Jiří Beneš.
Doc. Jelínková poté přednesla úvodní sdělení „Připomenutí významných osobností“, ve kterém se zmínila o
řadě významných plzeňských zdravotníků, pracujících na
poli vědeckém, vzdělávacím i výzkumném. V další prezentaci „Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF
MS“ dr. Petráš z CEM, SZÚ Praha seznámil posluchače
s metodou hmotnostní spektrometrie MALDI TOF, která
se využívá k rychlé identifikaci humánních patogenů, a se
svými zkušenostmi s přístrojem Microflex, který je
v CEM zapůjčený. Dr. Vágnerová z Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc prezentovala výsledky studie
„Výskyt faktorů virulence u izolátů Staphylococcus aureus od pacientů s vybranými diagnózami“. Cílem studie
bylo detekovat geny kódující extracelulární toxiny u vybraných kmenů S. aureus (včetně meticilin-rezistentních)
a porovnání charakteristik toxigenních izolátů s klinickým
stavem pacientů. Výsledky výzkumu zaměřeného na ověření metodiky k identifikaci určitých kmenů kvasinek pre364
zentoval ve své přednášce s názvem „Detekce a identifikace Candida parapsilosis, C. orthopsilosis a C. metapsilosis v klinickém materiálu“ doc. Růžička z Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně. O možnosti detekovat růst baktérií v tekutém kultivačním prostředí měřením zákalu kultivační půdy informoval ve sdělení „Detekce růstu bakterií pomocí nefelometrie – systémy Uro-Quick a HB&L“ doc. Čermák z Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerovy nemocnice
s poliklinikou, Praha. Dr. Chromá z Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc přednesla sdělení „Využitie
analýzy krivky topenia na súčasnú detekciu genov blaTEM,
blaSHV a blaCTX-M“ a zdůraznila, že produkce β-laktamáz,
které představují u gramnegativních baktériíí nejvýznamnější mechanizmus rezistence na β-laktamová antibiotika,
je důležitým sledovaným znakem u klinických izolátů
těchto bakterií. Dr. Melter z Ústavu lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha hovořil o původu, fyziologii a identifikaci trpasličích S. auerus u pacientů s chronickou stafylokokovou infekcí respiračního traktu, zejména u pacientů s cystickou fibrózou. Trpasličí kolonie
S. aureus jsou tvořeny subpopulací stafylokokových buněk a mají jiné růstové a metabolické vlastnosti a faktory
virulence než původní rodičovská populace.
BLOK II – Dětské infekce řídily doc. MUDr. Vilma
Marešová a MUDr. Pavla Křížová.
Výskyt parotitidy v ČR v porovnání s Plzeňským krajem za období 1993–2010 a podrobná data z epidemického výskytu parotitidy v roce 2011 prezentoval doc.
Pazdiora z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
a z Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni. Následovala
přednáška dr. Fabiánové z CEM, SZÚ Praha na téma
„Vývoj pertuse v ČR u dětí do jednoho roku života“, zaměřená na počty hospitalizovaných dětí do jednoho
roku života, jejich proočkovanost před prvními příznaky
onemocnění, včetně celkové doby pobytu v nemocnici
a ceny za hospitalizaci. Dr. Částková z CEM, SZÚ Praha
ve sdělení „Očkování proti hepatitidě B u dětí v České republice“ přehledně zhodnotila vývoj onemocnění v ČR,
poukázala na významné snížení profesionálních nákaz
u zdravotníků po zavedení očkování této skupiny a výborné výsledky plošné vakcinace. Dr. Křížová z CEM, SZÚ
Praha ve svém sdělení „Očkování proti meningokokovým
infekcím“ mimo jiné upozornila na alarmující skutečnost;
v roce 2010 byl zaznamenán pokles v určování izolátů do
úrovně séroskupiny u invazivních meningokokových onemocnění (IMO), což je v rozporu s pravidly kvalitně pro-
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
váděné surveillance. Vzhledem k očekávanému zavedení
nových očkovacích látek proti meningokokům je třeba
zlepšit surveillance IMO na všech stupních, aby mohla
být řádně zhodnocena správnost a účinnost používané
vakcinační strategie. Dr. Komorousová z Dermatovenerologické kliniky, FN Plzeň popsala přehledně a názorně
dětské kožní infekce. Dr. Ticháčková z Neonatologického oddělení, FN Plzeň seznámila posluchače s problematikou mikrobiálního osídlení novorozenců s hmotností pod 1000 g. Upozornila, že až 40 % předčasných
porodů souvisí s ascendentní infekcí matky (až 75 % u nedonošených dětí). Nezralí novorozenci jsou těžce imunodeficientní a podle závěrů studie ani prepartální ATB terapie u matek nesnížila incidenci časných novorozeneckých
infekčních komplikací. Dr. Prattingerová z KHS Libereckého kraje, Liberec prezentovala kazuistiku importovaného případu onemocnění spalničkami u očkovaného jedince a celkově zhodnotila situaci ve výskytu spalniček
v Evropě. MUC. Trojánek z Kliniky infekčních nemocí
3. LF UK, FN Bulovka, Praha přednesl výsledky studie
týkající se průkazu přítomnosti pneumokokového antigenu (C-polysacharidu) v moči u zdravých kolonizovaných
dětí. Přítomnost antigenu je závislá na věku dětí (u 72–83
měsíčních dětí je specificita testu již poměrně vysoká)
a může být ovlivněna také předchozím očkováním konjugovanými pneumokokovými vakcínami.
ček během léčby těmito antibiotiky a upozornila na nutnost
mikrobiologického screeningu se sledováním citlivosti
multirezistentních kmenů z hlediska správné léčby pacienta. Molekulárně-klonální variabilita kmenů MRSA (meticilin rezistentní S. aureus) získaných ze souboru invazivních
izolátů v České republice v letech 2000-2007 a změny
v prevalenci těchto kmenů byly prezentovány mgr. Jakubů
z CEM, SZÚ Praha. Dr. Adámková z Klinické mikrobiologie a ATB centra Ústavu klinické biochemie a laboratorní
diagnostiky VFN, Praha upozornila na možné rozdíly
v účinnosti generických antibiotik ve srovnání s originálními přípravky a hlavní faktory, které mohou účinnost preparátů ovlivňovat. Dr. Melicherčíková z CEM, SZÚ Praha
zhodnotila výsledky pokusů, ve kterých byla stanovována
odolnost patogenů Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis k vnějšímu prostředí a citlivost sbírkových kmenů
a kmenů izolovaných z klinického materiálu k vybraným
dezinfekčním přípravkům dostupným na trhu v ČR a používané k dezinfekci sliznic, rukou a ploch.
Na závěr prvního dne se konalo satelitní sympózium
firmy Merck, Sharp&Dohme, kde dr. Čermáková z VFN
Praha informovala posluchače o použití antibiotika ertapenemu v praxi. Druhá část podvečerního programu byla věnována satelitnímu sympóziu firmy GlaxoSmithKline. Dr.
Rumlarová z Infekční kliniky FN Hradec Králové prezentovala Klinické aspekty virových hepatitid a pertuse u dětí.
V druhém bloku věnovaném rezistenci hovořil ve
své přednášce doc. Buchta z Ústavu klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové o rezistenci k antimykotikům a optimalizaci terapeutického managementu houbových infekcí. V dalším sdělení navázala dr. Roubalová
ze společnosti Vidia, s.r.o. Praha přehledem léčiv pro antivirovou terapii herpetických infekcí, popsala mechanismus účinku těchto léčiv, příčiny vzniku rezistence a kazuistiky z praxe. Blok zakončil dr. Stejskal z Oddělení
tropické medicíny 1. LF UK a VFN Praha, Infekčního oddělení KN Liberec širokým přehledem možných rezistencí
na antiparazitika; vznik rezistence závisí také na stavu specifické buněčné imunity, na dlouhodobém podávání léků
nebo na suboptimálních koncentracích podávaných léků.
BLOKY III a IV – Rezistence I a Rezistence II, naplánované na druhý den kongresu, vedli doc. RNDr. Vladimír Buchta, MUDr. Tamara Bergerová a RNDr.
MUDr. František Stejskal.
V úvodní prezentaci třetího bloku hovořil ing. Hrabák z Ústavu mikrobiologie LF UK a FN Plzeň o trendech v rezistenci u gramnegativních tyček a možnostech
zpomalení šíření multirezistentních bakteriálních kmenů.
Se zajímavou prácí seznámila přítomné dr. Husičková
z Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc. Cílem studie bylo zmapovat výskyt ESBL- a AmpC-pozitivních enterobakterií (bakterií produkujících širokospektré betalaktámázy a snadno se šířících) v gastrointestinálním traktu pacientů hospitalizovaných ve FN Olomouc a osob
z okolních komunitních oblastí. V další přednášce prezentovala dr. Tejkalová z Mikrobiologického ústavu LF MU
a FN u sv. Anny v Brně problematiku výskytu kmenů
Pseudomonas aeruginosa rezistentních vůči antibiotické
terapii, kmenů tvořících metalo-β-laktamázu. Byla diskutována i opatření, kterými se snaží ve FN u sv. Anny řešit
problematiku vzniku a výskytu rezistentních pseudomonád. Dr. Chudáčková z Ústavu mikrobiologie LF UK
a FN Plzeň popsala příčiny a mechanismus vzniku rezistence ke karbapanemům a kolistinu u gramnegativních ty-
BLOK V – Legionelózy a problematika vybraných infekcí moderovali prof. MUDr. Erik Dorko, MUDr. Jana
Vlčková a MUDr. Jan Zeman.
O legionelózách, o jejich narůstajícím trendu výskytu
v ČR, o ekologii legionel, o rozdílech v hlášení jednotlivých krajů a další problematice (legislativní, pracovní
atd.) spojené s tímto specifickým onemocněním hovořila
dr. Petrovová z Kliniky pracovního lékařství, LF MU,
Brno. Dr. Zeman z TRN kliniky FN Plzeň prezentoval
zkušenosti s léčbou 18 pacientů s legionelovou pneumonií, kteří byli na jejich oddělení hospitalizováni od roku
2005. Dalším sdělením na téma Acinetobacter ursingii
pokračoval doc. Nemec z CEM, SZÚ Praha. Zdůraznil
schopnost rodu Acinetobacter přežívat v zevním prostředí, souvislost s nemocničními infekcemi, rezistencí vůči
antibiotické léčbě a ukázal diagnostické možnosti. O zkušenostech s příčinami vzniku lékových exantémů zejména
po předchozí antibiotické terapii u hospitalizovaných pacientů v letech 2006–2011 hovořila dr. Panznerová
z Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň. Studii zaměřenou na přítomnost protilátek proti Coxiella burnetii u studentů veterinární medicíny a na souvislost s některými rizikovými faktory (kontakt s hospodářskými zvířaty, práce
v prašném prostředí, pití syrového mléka atd.) prezentoval
365
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
prof. Dorko z Ústavu verejného zdravotníctva, UPJŠ Lekárska fakulta, Košice, SR. Dr. Kizek z Kliniky stomatologie a maxilofacialnej chirurgie LF UPJŠ, Košice, SR se
ve svém sdělení věnoval aktinomykotickým infekcím
v orofaciální oblasti, jejichž incidence má v posledních
letech stoupající charakter. Problematika aktinomykotických infekcí je velmi pestrá s často nespecifickým klinickým obrazem, a tím nejednoznačnými diagnostickými
kritérii. Dr. Novák z MJIP, FN Plzeň upozornil na zvyšující se incidenci invazivních mykotických infekcí, zejména Candida spp. v USA a v Evropě. Tento nárůst je dáván
do souvislosti zejména se stárnutím populace, se stoupajícím počtem imunokompromitovaných pacientů a opět nárůstem rezistence na antimykotika. Případ mladé pacientky s kardioembolizační komplikací levostranné infekční
endokarditidy s neurologickým a radiologickým nálezem,
který připomínal herpetickou encefalitidu, prezentoval dr.
Bebjak z Infekční kliniky FN Plzeň.
BLOK VI – Gastrointestinální infekce vedli prof.
MUDr. Milan Kolář a doc. MUDr. Petr Pazdiora.
Úvodní přehlednou přednáškou na aktuální téma výskytu enterohemoragických E. coli v ČR v letech 2006–
–2011 a letošní velké epidemie EHEC/HUS v Německu
zahájila blok ing. Marejková z NRL pro E. coli a shigely,
CEM, SZÚ Praha. Popsala i laboratorní diagnostiku izolátu epidemického kmene EAHEC O104:H4, který k nám
byl z Německa importován americkou turistkou. Dr. Džupová z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha seznámila přítomné s prací, která byla zaměřená
na výskyt Clostridium difficile u pacientů hospitalizovaných na klinice a na jejich epidemiologické a klinické
charakteristiky. C. difficile je nejvýznamnějším původcem
nozokomiálních infekcí; v posledních letech stoupá incidence a závažnost těchto onemocnění na celém světě. Mezi hlavní predisponujícími faktory pro klostridiovou infekci u sledovaných pacientů patřily hospitalizace samotná, vyšší věk a antibiotická terapie. Doc. Pazdiora
z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a z Ústavu
epidemiologie LF UK v Plzni, prezentoval souhrnné sdělení o současných klinických, laboratorních a epidemiologických datech týkajících se rotavirových a norovirových
infekcí. Dr. Šimůnková z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Ústí nad Labem se věnovala virové hepatitidě typu E a popsala dvě epidemie onemocnění u osob,
které konzumovaly produkty domácí zabijačky. Zdůraznila potřebu spolupráce s veterinární službou a specializovaným výzkumným pracovištěm pro virologii potravin
pro určení a ověření zdroje onemocnění.
BLOK VII – Chřipka řídili MUDr. Jitka Částková,
MUDr. Martina Havlíčková a MUDr. Jan Kynčl.
O chřipkové pandemii z historického hlediska, od
Hippokratova prvního popisu příznaků onemocnění až po
každoročně se opakující epidemie hovořila dr. Havlíčková z CEM, SZÚ Praha. Zdůraznila, že je nutné virus
chřipky a jeho vlastnosti průběžně sledovat, a to i v kontextu s veterinární problematikou. Dr. Kynčl z CEM, SZÚ
Praha ve své přednášce „Chřipka – opomíjené preventa366
bilní onemocnění“ připomenul, že chřipka je závažné onemocnění postihující každoročně statisíce obyvatel (s patřičným ekonomickým dopadem), a že každoročně v ČR
dochází k 1500–2000 úmrtím v souvislosti s chřipkou. Dr.
Kynčl také konstatoval, že chřipková infekce a preventivní opatření jako je vakcinace a dodržování základních hygienických návyků jsou podceňovány nejen laickou, ale
i odbornou veřejností. Na předchozí sdělení navázala dr.
Petroušová z Kliniky infekčního lékařství, FN Ostrava
a prezentovala kazuistiku 45letého muže se závažnými
neurologickými komplikacemi po prokázaném onemocnění chřipkou typu B. Onemocnění proběhlo v březnu
2011 a v současné době je pacient stále hemiparetický,
i přes intenzivní rehabilitaci. Dr. Aišmanová z Ústavu
epidemiologie LF UK v Plzni komentovala výsledky dotazníkové akce o očkování proti sezónní chřipce. Hlavním
důvodem neočkování u zdravotníků byl jejich negativní
postoj k očkování proti chřipce a u nezdravotníků převažoval názor, že chřipka není závažným onemocněním. Poslední přednáškou druhý den kongresu zakončila dr. Němečková z Oddělení experimentální virologie, Ústavu
hematologie a krevní transfuze, Praha. Informovala o zajímavé práci, jejímž cílem je získat data o prevalenci polyomaviru karcinomu Merkelových buněk (MCV) v obecné
populaci České republiky. U zdravých dárců krve z ČR
byla zjištěna 66% prevalence MCV, což odpovídá hodnotám nalezeným v Evropě a v USA.
Odborný program letošního KMINu byl tak bohatý, že
nebyl čas na poznávací akce. Nicméně na závěr druhého
dne se konal společenský večer se slavnostním začátkem,
kdy předsedkyně Společnosti SEM, MUDr. Pavla Křížová, CSc. předala ocenění SEM za rok 2011.
Čestné členství SEM bylo uděleno doc. MUDr. Marii Staňkové, CSc. Druhá vyznamenaná, RNDr. Pavla
Urbášková, CSc. se musela se zdravotních důvodů omluvit a diplom jí bude předán, po vzájemné domluvě, na
prosincové schůzi výboru SEM.
Medaili ČLS JEP s diplomem dostal doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. Medaili ČLS JEP s diplomem pro
MUDr. Vladimíra Plesníka převzala jeho kolegyně dr.
Hana Bílková-Fránková.
Cena prof. K. Rašky za publikaci v odborných časopisech v roce 2011 byla předána RNDr. Kateřině
Roubalové, CSc., první autorce vítězné publikace: „Genotypizace virového glykoproteinu B (gB) u příjemců
transplantátu kmenových buněk krvetvorby s aktivní infekcí cytomegalovirem – sledování vlivu genotypů na
průběh infekce“ [Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2010 Apr;
59(2): 92–99] od kolektivu autorů Roubalová K., Strunecký O., Žufanová S., Procházka B., Vítek A.
Poslední den kongresu zahájil BLOK VIII – TBC, který
moderovaly MUDr. Olga Džupová a MUDr. Jana Amlerová.
S první přednáškou „ Diagnostika TBC molekulárněbiologickými metodami“ vystoupila dr. Coufalová z OKM,
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, která porov-
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
nala výsledky souboru 1369 kmenů mykobakterií vyšetřených konvenčním způsobem a dvěma nezávislými genetickými metodami. Dr. Amlerová z Ústavu mikrobiologie
FN Plzeň popsala zkušenosti s využitím metody IGRA
(Interferon-gama release assay) pro diagnostiku latentní
i aktivní formy TBC na více než 4000 vzorcích krve.
V další zajímavé přednášce prezentovala dr. Svobodová
z TBC laboratoře ZÚ Brno citlivost 105 kmenů Mycobacterium tuberculosis zachycených v loňském roce. I když
u většiny kmenů (92,4 %) byla zachována citlivost k 5 základním antituberkulotikům, bylo zachyceno i 8 kmenů
s rezistencí, včetně dvou multirezistentních izolátů MDR
TB. O projektu aktivního vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců, který probíhá již sedmým rokem v Brně, informovala dr. Vaverková z KHS Jihomoravského kraje. Dr.
Müllerová ze Společnosti Synlab czech, s.r.o. v Praze
uvedla kazuistiku 3letého chlapce – imigranta, který onemocněl TBC vyvolanou multirezistentním kmenem.
Účinná spolupráce kliniků i mikrobiologů vedla nakonec
k uzdravení pacienta. Dr. Džupová z Kliniky infekčních
nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha představila soubor
sedmi pacientů, hospitalizovaných s tuberkulózní meningitidou. V krátké kazuistice poukázala na obtížnosti diagnostiky i léčby tohoto vzácného onemocnění se špatnou
prognózou.
Závěrečný blok celého kongresu – BLOK IX – HIV vedli doc. MUDr. Marie Staňková, doc. MUDr. Dalibor
Sedláček a RNDr. Vratislav Němeček.
Blok zahájil informací o současné epidemiologické situaci HIV/AIDS v naší republice dr. Němeček z CEM
SZÚ, Praha. Česká republika se stále řadí k zemím s nízkým výskytem infekce HIV/AIDS. Nicméně v posledních
osmi letech je jasně patrný vzestupný trend počtu nově diagnostikovaných případů i zvyšování prevalence. Dr.
Malý ze SZÚ Praha navázal se sdělením, v kterém byly
diskutovány různé aspekty surveillance HIV/AIDS v ČR
a zpracování a prezentace dat. Dr. Macková, rovněž pracovnice NRL pro AIDS, SZÚ, referovala o laboratorní diagnostice tohoto onemocnění i o připravovaných nových
metodách pro zachycení akutních infekcí HIV. Doc. Staňková z AIDS centra FN Bulovka v Praze prezentovala
historický přehled dispenzární péče o HIV/AIDS pacienty
od jeho založení v r. 1985. Konstatovala smutný fakt, že
mladí lidé se přestali této infekce obávat a neuvědomují
si, že je to stále nemoc nevyléčitelná, bez kauzální terapie.
Dr. Machala z FN Bulovka pohovořil o současných možnostech i problémech antiretrovirové terapie. Ta sice při-
nesla zkvalitnění a prodloužení délky života osob s HIV
infekcí, nicméně problémem je častý výskyt závažných
nežádoucích účinků a také poměrně snadný vznik rezistence. Dr. Sedláček z AIDS Centra FN Plzeň porovnal ve
sdělení plzeňských autorů účinnost dvou kombinovaných
režimů při dlouhodobé léčbě pacientů s HIV infekcí. Dr.
Zjevíková z kliniky infekčního lékařství FN Ostrava se
věnovala deficitu vitaminu D u HIV pozitivních pacientů.
Léčba kombinovanou antiretrovirovou terapií je spojena
se sníženou hladinou vitaminu D a je tedy důležitá včasná
detekce a substituce, aby se předešlo metabolickým komplikacím. Dr. Průchová z Oddělení epidemiologie FN Plzeň informovala ve svém sdělení o činnosti poradny provozované při epidemiologické ambulanci a prezentovala
výsledky dotazníkového šetření prováděného mezi klienty
poradny. Dr. Blümlová z Dermatovenerologické kliniky
FN Plzeň přednesla ve svém vystoupení přehled sexuálně
přenášených chorob, kdy dnes je známo více než 50 patogenních agens vyvolávajících tato onemocnění. V současné době dochází k významnému vzestupu incidence syfilis. V poslední velmi ilustrativně dokumentované přednášce dr. Zákoucká z CEM SZÚ, Praha informovala
o výskytu onemocnění Lymphogranuloma venerum, jehož původcem je Chlamydia trachomatis. Onemocnění,
které se vyskytuje především mezi muži majícími sex
s muži, bylo již zaznamenáno i v naší republice.
Na závěr konference vystoupila předsedkyně SEM, dr.
Pavla Křížová, zhodnotila průběh akce a poděkovala prezidentovi vědeckého výboru dr. Karlu Fajfrlíkovi i celému
jeho týmu za skvělou organizaci kongresu, který byl jednoznačně úspěšný. Dr. Fajfrlík poděkoval pořádající
agentuře Eurloverlag s.r.o. i všem, kteří se podíleli na
přípravě vědeckého programu, především moderátorům
jednotlivých sekcí za odbornou garanci i za dodržování
časového harmonogramu.
V samotném závěru pozvala Dr. Křížová všechny přítomné na Pečenkovy epidemiologické dny 2012, které se
budou konat 18.–20. září 2012 a jejich hlavním organizátorem bude MUDr. Jana Prattingerová, vedoucí protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje.
Se souhlasem autorů i šéfredaktorů bude článek otištěn
souběžně i v časopisech Epidemiologie, mikrobiologie
a imunologie a v Bulletinu Československé Společnosti
mikrobiologické.
MUDr. Kateřina Fabiánová
RNDr. Petr Petráš
SZÚ-CEM
367
368
Adenovirózy
AIDS
Akantamébová keratitida
Aktinomykóza a nokardióza
Akutní respirační infekce virové
Amebiáza
Angiostrongyloidóza
Anisakóza
Anthrax
Bakteriální rezistence
Bakteriální úplavice
Borrelióza
Botulismus
Brucelóza (vlnitá horečka)
Břišní tyfus
Creutzfeldt-Jakobova nemoc
Cysticerkóza
Černý kašel (pertuse)
Dengue horečka
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Infekce
1
Poř.
Aktualizace listopad 2011
Virus dengue
Bordetella pertussis,
B.parapertussis
Tasemnice,
larvální stadium
Priony
Salmonella Typhi
Brucella spp.
Clostridium botulinum
Borrelie
Shigely
Bakterie
Bacillus anthracis
Anisakis spp.
Hlístice
Entamoeba histolytica
Respirační viry
Aktinomycety
Acanthamoeba spp.
Virus HIV 1, 2
Adenoviry
Původce
dr. H. Zelená
mgr. J. Zavadilová
dr. L. Kolářová
dr. F. Koukolík
dr. D. Dědičová
dr. P. Skalka
dr. D. Chmelař
dr. Z. Kurzová
ing. M. Marejková
dr. H. Žemličková
dr. T. Černý
dr. J. Harna
prof. L. Kolářová
dr. E. Nohýnková
dr. M. Havlíčková
dr. J. Scharfen
dr. E. Nohýnková
dr. V. Němeček
dr. D. Brynychová
Kontaktní osoba
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro pertusi a difterii, SZÚ-CEM
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL prionových chorob,
Fakultní Thomayerova nemocnice
NRL pro salmonely, SZÚ-CEM
NRL pro brucelózu, SVÚ Olomouc
RL pro anaer.bakterie,
Ostravská univerzita, LF
NRL pro lymeskou borreliózu, SZÚ-CEM
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro antibiotika, SZÚ-CEM
NRL pro anthrax,
Státní veterinární ústav Praha
NRL pro parazity (veterinární medicina),
SVÚ Olomouc
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro chřipku, SZÚ-CEM
NRL pro patogenní aktinomycety,
Oblastní nemocnice Trutnov
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro AIDS, SZÚ-CEM
NRL pro nechřipkové respirační viry,
SZÚ-CEM
Pracoviště
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
SZÚ-CEM; budova 2
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Vídeňská 800, Praha 4, 140 00
SZÚ-CEM; budova 2
Jakoubka ze Stříbra 1,
Olomouc 779 00
Syllabova 19, Ostrava 703 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
Sídlištní 24, Praha 6, 163 05
Jakoubka ze Stříbra 1,
Olomouc 779 01
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
SZÚ-CEM; budova 4
Gorkého 77, Trutnov, 541 21
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
SZÚ-CEM; budova 3
SZÚ-CEM; budova 4
Adresa
Publikováno ve Zprávách CEM (SZÚ, Praha) 2011; 20(10):368–374
596 200 310
267 102 242
224 968 589
261 082 340
267 082 216
585 557 111
597 091 747
267 082 425
267 082 223
267 082 202
251 031 248
585 557 111
224 968 589
224 968 525
267 082 402
499 812 533
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
Zpracoval dr. Petr Petráš
224 913 148/34
267 082 262
267 082 508
Telefon
List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification of infectious agents in the Czech Republic
Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
Infekce
Ebola-Marburg hemoragické horečky
Echinokokóza
Echinokokóza (Hydatidóza) alveolární
Echinokokóza (Hydatidóza) cystická
Enterovirózy
Erlichióza
Exotické mykózy
Fasciolóza
Filarióza
Giardióza
Granulomatózní amébová encefalitida
(BAE)
Granulomatózní amébová encefalitida
(GAE)
Hantavirové infekce
Hantavirové infekce
Helikobakterové infekce
Hemofilové infekce
Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)
Hemoragická kolitida
Hemoragické horečky
Hydatidóza (echinokóza)
Chagasova nemoc
(americká trypanosomóza)
Poř.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kontaktní osoba
Trypanosoma cruzi
Larvální stadium
tasemnice
Viry
Enterohemoragická
E. coli (EHEC)
Enterohemoragická
E. coli (EHEC)
Hemofily
Helikobakter
Viry Puumala, Dobrava,
Hantaan
Viry Puumala, Dobrava,
Hantaan
Acanthamoeba spp.
Balamuthia mandrillaris
Giardia intestinalis
Hlíst vlasovec
Motolice jaterní
Houby, kvasinky,
mikromycety
Anaplasmy (ehrlichie)
Enteroviry
Tasemnice echinokok,
larvální stadium
Tasemnice echinokok,
larvální stadium
Echinococcus spp.
dr. E. Nohýnková
prof. L. Kolářová
dr. P. Křížová
ing. M. Marejková
ing. M. Marejková
dr. V. Lebedová
dr. E. Bébrová
dr. P. Rainetová
dr. H. Zelená
dr. E. Nohýnková
dr. E. Nohýnková
dr. V. Tolarová
prof. L. Kolářová
prof. L. Kolářová
dr. K. Mencl
dr. Z. Kurzová
dr. P. Rainetová
prof. L. Kolářová
prof. L. Kolářová
dr. J. Harna
Virus Ebola, virus Marborg dr. P. Křížová
Původce
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF KU, Kat. mikrobiologie
zprostředkuje SZÚ-CEM
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro hemofilové nákazy, SZÚ-CEM
Mikrobiologický ústav, FN Motol,
2. LF UK
NRL pro enteroviry, SZÚ-CEM
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro diagn.střevních parazitóz,
ZÚ se sídlem v Praze,
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
Lab. lék. mykologie, Mikrobiol. odd.
Nemocnice Pardubice
NRL pro lymeskou borreliózu, SZÚ-CEM
NRL pro enteroviry, SZÚ-CEM
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro parazity (veterinární medicina),
SVÚ Olomouc
zprostředkuje SZÚ-CEM
Pracoviště
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
V Úvalu 84, Praha 5, 150 00
SZÚ-CEM; budova 4
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
Sokolovská 60, Praha 8, 186 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Kyjevská 44, Pardubice, 532 03
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 4
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Jakoubka ze Stříbra 1,
Olomouc 779 00
SZÚ-CEM; budova 2
Adresa
224 913 148/34
224 968 589
267 082 250
267 082 223
267 082 223
267 082 241
224 431 111
267 082 221
596 200 310
224 913 148/34
224 913 148/34
286 889 229
224 968 589
224 968 589
377 402 491
267 082 425
267 082 221
224 968 589
224 968 589
585 557 111
267 082 250
Telefon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
karel.mencl@
nemocnice-pardubice.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
369
Infekce
Chikungunya horečka
Chlamydiové infekce
Cholera
Chřipka
Infekce parvovirem B19 (5. nemoc)
Infekce vyvolané acinetobaktery
Infekce vyvolané anaeroby
Infekce vyvolané arboviry
Infekce vyvolané bakteriemi
řádu Actinomycetales
Infekce vyvolané Clostridium difficile
Infekce vyvolané coxackie viry
Infekce vyvolané ECHO viry
Infekce vyvolané enterokoky
Infekce vyvolané herpesviry 6, 7 a 8
Infekce vyvolané kmeny vibrií
Infekce vyvolané papillomaviry
Infekce vyvolané polyomaviry
Infekce vyvolané virem Hendra
Infekce vyvolané virem Nipah
Infekce vyvolané yersiniemi
Infekce vyvolané yersiniemi
Infekční mononukleóza (CMV)
Infekční mononukleóza (CMV)
Poř.
41
370
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
CMV (Cytomegalovirus)
CMV (Cytomegalovirus)
Yersinia spp.
- zjištění protilátek
Yersinia spp.
- identifikace kmene
Virus Nipah
Virus Hendra
Polyoma viry
(BK a JC) - ELM
Papillomaviry
Vibrio spp.
Herpesviry 6, 7, 8
Enterococcus spp.
ECHO viry
Coxackie viry
Clostridium difficile
Aktinomycety
Arboviry
Anaerobní bakterie
Acinetobacter spp.
Parvovirus B19
Virus chřipky
Vibrio cholerae
Chlamydie
Virus chikungunya
Původce
ing. H. Hrbáčková
dr. V. Štěpánová
dr. M. Drahošová
ing. M. Marejková
dr. J. Schramlová
dr. J. Schramlová
dr. J. Schramlová
dr. R. Tachezy
ing. M. Marejková
ing. H. Hrbáčková
dr. J. Motlová
dr. P. Rainetová
dr. P. Rainetová
dr. O. Nyč
dr. J. Scharfen
dr. H. Zelená
dr. D. Chmelař
doc. A. Nemec
dr. R. Limberková
dr. M. Havlíčková
dr. P. Petráš
dr. H. Zákoucká
dr. H. Zelená
Kontaktní osoba
NRL pro herpetické viry, SZÚ-CEM
NRL pro diagn. cytomegalovirů, ÚKM,
FN Hradec
Ústav klinické mikrobiologie,
FN Hradec Králové
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro elektronovou mikroskopii,
SZÚ-CEM
NRL pro elektronovou mikroskopii,
SZÚ-CEM
NRL pro elektronovou mikroskopii,
SZÚ-CEM
NRL pro papillomaviry, ÚHKT
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro herpetické viry, SZÚ-CEM
NRL pro streptokokoky a enterokoky,
SZÚ-CEM
NRL pro enteroviry, SZÚ-CEM
NRL pro enteroviry, SZÚ-CEM
Ústav lék. mikrobiologie, 2. LF UK,
FN Motol
NRL pro patogenní aktinomycety,
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
RL pro anaer. bakterie,
Ostravská univerzita, LF
Oddělení bakteriální genetiky, SZÚ-CEM
NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu
a parvovirus, SZÚ-CEM
NRL pro chřipku, SZÚ-CEM
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro chlamydie, SZÚ-CEM
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
Pracoviště
SZÚ-CEM; budova 25
Sokolská 581,
Hradec Králové 500 05
Sokolská 581,
Hradec Králové 500 05
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 3
SZÚ-CEM; budova 3
SZÚ-CEM; budova 3
U nemocnice 1, Praha 2, 120 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 4
SZÚ-CEM; budova 4
V Úvalu 84, Praha 5, 150 00
Gorkého 77, Trutnov, 541 21
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
Syllabova 19, Ostrava 703 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 4
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 6
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
Adresa
267 082 476
495 833 259
495 832 819
267 082 223
267 082 572
267 082 572
267 082 572
221 977 222
267 082 223
267 082 476
267 082 260
267 082 221
267 082 221
224 435 353
499 866 222
596 200 310
597 091 747
267 082 266
267 082 394
267 082 400
267 082 264
267 082 705
596 200 310
Telefon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
Japonská encefalitida
Kampylobakterióza
Kampylobakterióza
Kapavka
Klíšťová encefalitida
Kryptosporidióza
Larvální toxokaróza
Lassa horečka
Legionelóza
Leishmaniózy
Leptospiróza
Lidská T leukémie
Listerióza
Lymfocytární choriomeningitida
Malárie
Meningitida,
meningokoková onemocnění
Mor
Moraxelové infekce
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Mykobakterióza
Infekční mononukleóza (EBV)
64
83
Infekce
Poř.
Mykobakterie
Moraxely
Yersinia pestis
Meningokoky
Malarická plasmodia
Arenaviry
Listerie
HTLV (Human
T-lymphotropic virus)
Leptospiry
Leishmania spp.
Legionely
Virus Lassa
Hlíst škrkavka
Cryptosporidium parvum,
Cryptosporidium hominis
Virus klíšťové encefalitidy
Neisseria gonorhoeae
Termotolerantní druhy
Campylobacter spp.
Campylobacter spp.
Virus japonské ecefalitidy
EBV
(Epstein-Baarové virus)
Původce
dr. I. Zemanová
dr. P. Křížová
ing. M. Marejková
dr. P. Křížová
dr. E. Nohýnková
dr. H. Zelená
doc. R. Karpíšková
dr. V. Němeček
mgr. T. Marvanová
dr. E. Nohýnková
dr. V. Drašar
dr. P. Křížová
prof. L. Kolářová
dr. V. Tolarová
dr. H. Zelená
dr. M. Dražďáková
doc. J. Bardoň
doc. R. Karpíšková
dr. H. Zelená
ing. H. Hrbáčková
Kontaktní osoba
NRL pro mykobakterie, SZÚ-CEM
NRL pro meningokokové nákazy,
SZÚ-CEM
NRL pro E.coli a shigely, SZÚ-CEM
NRL pro meningokokové nákazy,
SZÚ-CEM
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro listérie v potr.řetězcích,
SZÚ-CZVP
NRL pro AIDS, SZÚ-CEM
NRL pro leptospiry, SZÚ-CEM
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro legionely, ZÚ Ostrava,
pobočka Vyškov
zprostředkuje SZÚ-CEM
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro diagn.střevních parazitóz,
ZÚ se sídlem v Praze
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
Ústav klin.biochemie a lab. diagnostiky,
VFN
NRL pro kampylobaktery
(veterinární medicina), SVÚ Olomouc
NRL pro listérie v potr. řetězcích,
SZÚ-CZVP
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro herpetické viry, SZÚ-CEM
Pracoviště
SZÚ-CEM; budova 11
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
Palackého 3a, Brno, 612 42
SZÚ-CEM; budova 3
SZÚ-CEM; budova 2
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
Masarykovo nám. 16,
Vyškov, 682 01
SZÚ-CEM; budova 2
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Sokolovská 60, Praha 8, 186 00
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
Apolinářská 4, Praha 2, 128 08
Jakoubka ze Stříbra 1,
Olomouc, 779 00
Palackého 3a, Brno, 612 42
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
SZÚ-CEM; budova 25
Adresa
267 082 307
267 082 250
267 082 223
267 082 250
224 913 148/34
596 200 310
515 577 522
267 082 262
267 082 272
224 913 148/34
517 333 401
267 082 250
224 968 589
286 889 229
596 200 310
224 968 264
585 557 111
515 577 522
596 200 310
267 082 476
Telefon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
371
Infekce
Mykotoxiny
Mykózy
Nekrotizující fascitida
Nekrotizující pneumonie
Neštovice (variola)
Opar
Ornitóza - psitakóza
Parainfluenza 1, 2, 3
Parvoviróza
Pásový opar
Pertuse a parapertuse
Plané neštovice
Plynatá sněť
Pneumocystóza
Pneumonie pneumokokové
Poliomyelitida
Primární amébová meningoencefalitida
(PAME)
Prionové choroby
Příušnice (parotitida)
Q horečka
Resp.infekce - chřipka, virózy
Poř.
84
372
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Respirační viry
Coxiella burnetti
Virus příušnic
Priony
Naegleria fowleri
Polioviry
Pneumokoky
Pneumocystis jirovecii
Klostridia
Virus varicella-zoster
Bordetella pertussis,
B. parapertussis
Virus varicella-zoster
Parvovirus B 19
Virus parainfluenzy 1, 2, 3
Virus ornitózy - psitakózy
Herpes simplex virus 1, 2
Virus varioly
Toxinogenní (PVL)
S. aureus
Streptococcus pyogenes
Houby, kvasinky,
mikromycety
Toxiny plísní
Původce
dr. M. Havlíčková
dr. M. Kostková
dr. R. Limberková
dr. F. Koukolík
dr. E. Nohýnková
dr. P. Rainetová
dr. J. Motlová
dr. E. Nohýnková
dr. D. Chmelař
ing. H. Hrbáčková
mgr. J. Zavadilová
ing. H. Hrbáčková
dr. R. Limberková
dr. D. Brynychová
dr. H. Zákoucká
ing. H. Hrbáčková
dr. P. Křížová
dr. P. Petráš
dr. J. Motlová
dr. K. Mencl
ing. T. Roubal
Kontaktní osoba
NRL pro chřipku, SZÚ-CEM
Virologie a sérologie, SVÚ Jihlava
NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu
a parvovirus, SZÚ-CEM
NRL pro prionové choroby,
Fakultní Thomayerova nemocnice
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro enteroviry, SZÚ-CEM
NRL pro streptokokoky a enterokoky,
SZÚ-CEM
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
RL pro anaer. bakterie,
Ostravská univerzita, LF
NRL pro herpetické viry, SZÚ-CEM
NRL pro pertusi a difterii, SZÚ-CEM
NRL pro herpetické viry, SZÚ-CEM
NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu
a parvovirus, SZÚ-CEM
NRL pro nechřipkové respirační viry,
SZÚ-CEM
NRL pro chlamydie, SZÚ-CEM
NRL pro herpetické viry, SZÚ-CEM
zprostředkuje SZÚ-CEM
NRL pro stafylokoky, SZÚ-CEM
NRL pro streptokokoky a enterokoky,
SZÚ-CEM
Lab. lék. mykologie,
Mikrobiol. odd. Nemocnice Pardubice
NRL pro biomarkery mykotoxinů
a mykotoxiny v potravinách,
ZÚ se sídlem v Hradci Králové
Pracoviště
SZÚ-CEM; budova 4
Rantířovská 93, Jihlava, 586 05
SZÚ-CEM; budova 25
Vídeňská 800, Praha 4, 140 59
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
SZÚ-CEM; budova 4
SZÚ-CEM; budova 2
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
Syllabova 19, Ostrava, 703 00
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 4
SZÚ-CEM; budova 6
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
Kyjevská 44, Pardubice, 532 03
Nezvalova 958,
Hradec Králové, 500 03
Adresa
267 082 400
567 143 233
267 082 394
261 083 742
224 913 148/34
267 082 221
267 082 260
224 913 148/34
597 091 747
267 082 476
267 082 242
267 082 476
267 082 394
267 082 508
267 082 795
267 082 476
267 082 250
267 082 264
267 082 260
377 402 491
495 514 520
Telefon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
karel.mencl@
nemocnice-pardubice.cz
[email protected]
e-mail
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
Resp.infekce vyv. mykoplasmou
Respirační infekce vyv. RSV
Ricketsióza
Rotavirové infekce
Salmonelóza
Sandfly horečka (Pappataci horečka)
Schistosomóza močová
Schistosomóza střevní
Spalničky (morbili)
Spavá nemoc (africká trypanosomóza)
Stafylokokové infekce
Streptokokokové infekce
Strongyloidóza
Střevní parazitózy
Syfillis (příjice)
Syndrom toxického šoku
Taenióza, cysticerkóza
Tetanus
Těžký ak. respirační syndrom (SARS)
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Toxoplasmóza
Resp.infekce vyv. branhamelou
105
125
Infekce
Poř.
Toxoplasma gondii
Koronavirus
Clostridium tetani
Larvální stadium
tasemnice
Toxinogenní S.aureus
Treponemy
Střevní paraziti
Hlístice
Streptokoky
Stafylokoky
Trypanosoma gambiense,
T.rhodesiense
Virus spalniček
Motolice
Motolice
Viry Toscana, Naples,
Sicilian, Cyprus
Salmonely
Rotaviry
Rickettsie
Respirační syncytiální
virus
Mycoplasma pneumoniae
Branhamely
Původce
dr. P. Kodym
dr. M. Havlíčková
prof. V. Janout
prof. L. Kolářová
dr. P. Petráš
dr. H. Zákoucká
dr. V. Tolarová
prof. L. Kolářová
dr. J. Motlová
dr. P. Petráš
dr. E. Nohýnková
dr. R. Limberková
prof. L. Kolářová
prof. L. Kolářová
dr. H. Zelená
dr. D. Dědičová
dr. J. Schramlová
ing. L. Škultéty
dr. D. Brynychová
dr. D. Brynychová
dr. P. Křížová
Kontaktní osoba
NRL pro toxoplasmózu, SZÚ-CEM
Odd. respir., střev. a exant. vir. nákaz,
SZÚ-CEM
NRL pro tetanus, LF UP Olomouc
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK, Kat. mikrobiologie
NRL pro stafylokoky, SZÚ-CEM
NRL pro syfilis, SZÚ-CEM
NRL pro diagn.střevních parazitóz,
ZÚ se sídlem v Praze
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro streptokokoky a enterokoky,
SZÚ-CEM
NRL pro stafylokoky, SZÚ-CEM
NRL pro diagn. tropických parazitárních
infekcí, 1. LF UK
NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu
a parvovirus, SZÚ-CEM
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro salmonely, SZÚ-CEM
NRL pro elektronovou mikroskopii,
SZÚ-CEM
Oddelení rickettsiológie,
Virologický ústav SAV
NRL pro nechřipkové respirační viry,
SZÚ-CEM
NRL pro nechřipkové respirační viry,
SZÚ-CEM
NRL pro meningokokové nákazy,
SZÚ-CEM
Pracoviště
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 4
Hněvotínská 3, Olomouc, 775 15
Studničkova 7, Praha 2, 120 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 6
Sokolovská 60, Praha 8, 186 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 2
Studničkova 7, Praha 2 , 120 00
SZÚ-CEM; budova 25
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 3
Dúbravská cesta 9,
Bratislava, 842 46, Slovensko
SZÚ-CEM; budova 4
SZÚ-CEM; budova 4
SZÚ-CEM; budova 2
Adresa
267 082 105
267 082 402
585 632 651
224 968 589
267 082 264
267 082 782
286 889 229
224 968 589
267 082 260
267 082 264
224 913 148/34
267 082 394
224 968 589
224 968 589
596 200 310
267 082 216
267 082 572
004212-59302418
267 082 506
267 082 508
267 082 250
Telefon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
373
Infekce
Trichinelóza
Trichinelóza
Trichomonóza
Tuberkulóza
Tularémie
Urogenitální inf. vyvol. mykoplasmaty
Vakcinie-kravské neštovice
Valtická horečka
Variola (neštovice)
Virová hepatitida
Virové gastroenteritidy
Vozhřivka (malleus)
Vzteklina (lyssa)
West Nile horečka
Zarděnky (rubeola)
Záškrt (diftérie)
Žlutá zimnice
Poř.
126
374
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Virus žluté zimnice
Corynebacterium
diphteriae,
Corynebacterium
ulcerans
Virus zarděnek
Virus West Nile
Virus vztekliny
Burkholderia mallei
Rotaviry, adenoviry,
coronaviry, caliciviry,
astroviry
Virus hepatitidy A - G
Virus varioly
Virus Ťahyňa
Virus vakcinie
a další orthopoxviry
Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum
Francisella tularensis
Mykobakterie
Prvok Trichomonas
vaginalis
Trichinella spp.
Hlíst svalovec
Původce
dr. H. Zelená
mgr. J. Zavadilová
dr. R. Limberková
dr. H. Zelená
dr. I. Nágl
dr. P. Skalka
dr. J. Schramlová
dr. V. Němeček
dr. P. Křížová
dr. H. Zelená
dr. J. Schramlová
mgr. N. Sojková
dr. I. Parmová
dr. I. Zemanová
dr. E. Pazdziora
dr. J. Harna
prof. L. Kolářová
Kontaktní osoba
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro pertusi a difterii, SZÚ-CEM
NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu
a parvovirus, SZÚ-CEM
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro vzteklinu, SVÚ Praha
NRL pro brucelózu, SVÚ Olomouc
NRL pro elektronovou mikroskopii,
SZÚ-CEM
NRL pro virové hepatitidy, SZÚ-CEM
zprostředkuje SZÚ-CEM
NRL pro arboviry,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro elektronovou mikroskopii,
SZÚ-CEM
Oddělení virologie, ZÚ se sídlem v Praze
Oddělení bakteriologie, SVÚ Praha
NRL pro mykobakterie, SZÚ-CEM
NRL pro urogenitální trichomonózu,
ZÚ se sídlem v Ostravě
NRL pro parazity (veterinární medicina),
SVÚ Olomouc
NRL pro tkáňové helmintózy,
VFN a 1. LF UK
Pracoviště
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
SZÚ-CEM; budova 2
SZÚ-CEM; budova 25
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
Sídlištní 136/24, Praha 6, 165 03
Jakoubka ze Stříbra 1,
Olomouc 779 00
SZÚ-CEM; budova 3
SZÚ-CEM; budova 25
SZÚ-CEM; budova 2
Partyzánské nám 7,
Ostrava, 702 00
SZÚ-CEM; budova 3
Jasmínová 2905/37, Praha 10
Sídlištní 136/24, Praha 6, 165 03
SZÚ-CEM; budova 11
Partyzánské nám 7,
Ostrava 702 00
Jakoubka ze Stříbra 1,
Olomouc 779 00
Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Adresa
596 200 310
267 082 242
267 082 394
596 200 310
251 031 111
585 557 111
267 082 572
267 082 398
267 082 250
596 200 310
267 082 572
266 394 666
251 031 266
267 082 307
596 200 158
585 557 111
224 968 589
Telefon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
nadezda.sojkova@
zupraha.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10)
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry
15. 11. 2011
Update of the NRL for influenza and the NRL for non-influenza respiratory viruses
Martina Havlíčková
Situace u nás a v Evropě
Pro ojedinělé, nicméně opakující se průkazy chřipky typu
A je situace v ČR hodnocena jako sporadický výskyt.
NRL doposud izolovala celkem 5 chřipkových kmenů
typu A, z toho 2x se jedná o pandemic H1N12009, subtypizace dalších bude uvedena v následujícím hlášení.
V Evropě je stále klid, pozitivní záchyty v sentinelu
hlásí vyjma ČR i Norsko. (TESSy 44. KT). Celkově byla
v Evropě od 40. KT ze 39 průkazů chřipky A prokázána
H1 etiologie v 5 případech a H3 v 18 případech. U ostatních záchytů subtyp nebyl určen. Ačkoliv se jedná o malá
čísla, může být subtyp H3 dominujícím epidemickým
kmenem. Vyskytuje se i typ B, který jistě bude mít určitý
epidemický podíl.
AKTUALIZACE 21. 11.
Situace u nás a v Evropě
V Evropě není zatím nikde evidován významnější přenos
chřipkové infekce. Sporadické záchyty vyjma ČR hlásí
Francie, Norsko, Španělsko a Švédsko. Bulharsko, Polsko, Švédsko a Velká Británie hlásí stoupající trend výskytu ARI.
V ČR je evidováno první prokázané úmrtí na chřipku:
Žena nar. 1973 hospitalizována od 25. 10. na infekční
JIP (začátek příznaků 19. 10. 2011), 25. 10. zaslán materiál do NRL, průkaz PCR i detekce antigenu A+, izolace
aglutinujícího agens 31. 10., izolát 2. 11. určen jako
A(H1N1pdm). Antivirová léčba. Zemřela 9. 11. 2011.
Aktivita chřipkových virů během posledního týdne je
minimální, situace u nás je porovnatelná s ostatními evropskými zeměmi.
Za NRL pro chřipku
a NRL pro nechřipkové respiračné viry
Dr. Martina Havlíčková
Hradecké virologické dny 2011
XVI. Celostátní konference virologů s mezinárodní účastí
Hradec Virology Days 2011
XVIth National and International Conference of Virologists
Marie Brůčková
Ve dnech 10.–11. října 2011 se konala v Hradci Králové již po šestnácté obvyklá konference virologů. Jako obvykle v krásném prostředí Adalbertina, jako obvykle za
hojné účasti českých a slovenských virologů, jako obvykle s atraktivním programem sestaveným hradeckými pracovníky v čele s primářkou MUDr. Vlastou Štěpánovou,
CSc. Neobvyklé bylo jen počasí, které bylo letos nezvykle vlhké a studené, bez obvyklého slunečního jasu babího
(indiánského?) léta jak bývá zvykem v Hradci Králové po
dobu konání konference.
Ústředním tématem konference byly Kongenitální
virové infekce. Na toto velmi vhodně zvolené téma byla
přednesena řada sdělení laboratorních i klinických pracovníků. Je velkou radostí, že se často jednalo o pracovní-
ky mladé, kteří dávají záruku, že naše virologie přežije
i určitou ekonomickou depresi a odchody stárnoucí virologické populace. Jako obvykle závěrem konference proběhly krátké prezentace přítomných sponzorských firem
a na úplný konec tradičně velmi užitečné diskuse pracovníků referenčních laboratoří.
Vřelý dík patří MUDr. Vlastě Štěpánové, CSc. a jejímu štábu za vzornou organizaci konference, včetně společenské části, vysokou odbornou úroveň všech přednášek
a milou atmosféru celého jednání, tak jak ji hradečtí dokáží vytvořit a udržet až do konce. Virologická obec je za tato setkávání velmi vděčná a těší se na další, XVII. konferenci, v Hradci Králové v r. 2012.
Marie Brůčková
375

Podobné dokumenty

Program

Program I. infekční klinika UK 2. LF, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha, 3 Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha, 4 Národní referenční laboratoř pro streptokoky a e...

Více

PRAŽSKÝ DĚLNÍK

PRAŽSKÝ DĚLNÍK izolaci vůči Západu zde byly zachovány některé tradiční rodinné a společenské hodnoty, které se ani za dvacet let demokracie nepodařilo vymýtit. Zejména slovanské národy jsou známé svým vztahem k r...

Více

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky regionu. Průměr v EU je 12,5 litru na osobu. Mezi muži v ČR je 26 % rizikových konzumentů a mezi ženami 13 %. Závažná je i konzumace alkoholu u 16letých dospívajících, kteří patří v Evropě do skupi...

Více

Potravinářské aktuality

Potravinářské aktuality souèasnì s konzumací pokrmù. Náhradou èaje by mohl být ovocný džus obsahující kyselinu askorbovou, která zvyšuje absorpci železa. 2. Pokud je pití èaje spojeno s konzumací pokrmu, mìla by se simult...

Více