movité věci - Lázně Libverda

Transkript

movité věci - Lázně Libverda
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
MGR. DAVID KONCZ | SOUDNÍ EXEKUTOR
26. dubna 10, Cheb 35002 | tel., fax: +420 355 318 111, +420 355 318 110 | e-mail: [email protected] | www.eucheb.cz | IDDS: 9u8g8ka
č.j.: 074 EX 03801/12-032
D R A Ž E B N Í
V Y H L Á Š K A
Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Liberci ze dne
11.5.2012, č.j. 67 EXE 5189/2012 - 8, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 9.11.2011, č.j. 16 EC
273/2010-28, ve věci oprávněného: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,
a.s., se sídlem Mrštíkova 3, Liberec III - Jeřáb 461 71, IČ: 47311975, právní zástupce
JUDr. Karel Valdauf advokát se sídlem Vinohradská čp.938 / čo.37, 120 00 Praha 2,
Vinohrady, proti povinné: Marcela Čerkezová, trvale bytem Lázně Libverda čp.16, Lázně
Libverda 463 62, nar. 10.8.1976, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 016,00
Kč (jistina 1 016,00 Kč) s příslušenstvím: úrok z prodlení 8,00% ročně z částky 1
016,00 Kč od 14.4.2010 do 30.6.2010, úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních
bodů z částky 1 016,00 Kč od 1.7.2010 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 8
220,00 Kč, náklady oprávněného: 6 120,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce, vydává
toto oznámení o nařízení dražebního roku DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU.
I.
Dražební jednání se koná dne 5. 9. 2014 v 9:00 hod. v sídle
Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, Cheb.
II.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 5. 9. 2014 od 8:40 do 8:55 hod.
v místě konání dražby.
III.
Předmětem dražby jsou movité věci:
číslo
položky
1
popis věci
rozhodná
cena v Kč
8.700,- Kč
Motorová pila Stihl MS 341
nejnižší
podání v Kč
2.900,- Kč
IV.
Movité věci jsou použité.
V.
Prezence účastníků dražby proběhne dne 5. 9. 2014 od 8:55 hod do 8:59
v dražební místnosti Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, 350 02 Cheb.
VI.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc
znovu, bez jeho účasti.
VII.
Po zaplacení nejvyššího podání
zbytečného odkladu převzít.
je
vydražitel
povinen
vydražené
věci
hod
bez
VIII. Nebylo zjištěno, že věci, které jsou předmětem dražby byly zastaveny, zadrženy
nebo převedeny k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele.
IX.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k draženým věcem zástavní právo,
zadržovací právo nebo v jehož prospěch byla věc převedena k zajištění závazku
povinného, aby takové právo prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před
zahájením dražebního jednání.
X.
Povinný a osoby uvedené v § 329, odst.1 OSŘ nesmí dražit.
XI.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo
do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení
jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen
výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v
přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení: Dražební vyhláška není rozhodnutím soudního exekutora, proto proti ní není
odvolání přípustné [§ 328b odst. 3 OSŘ, ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 EŘ].
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
Soudní exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší podání.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc odebrat. Přechodem
vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady
váznoucí na věci.
V Chebu dne 30. 6. 2014
Mgr. David Koncz, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Jaroslav Norek
Rozdělovník:
1) Oprávněný (zast. právním zástupcem)
2) Povinná
3) Obecní úřad Lázně Libverda
4) Městský úřad Cheb
5) Úřední deska EÚ Cheb
„otisk úředního razítka“

Podobné dokumenty

Usnesení - Bílá Lhota

Usnesení - Bílá Lhota podání zaplaceno včas, bude nařízena opětovná dražba, s vyloučením toho vydražitele, který své nejvyšší podání v minulosti nezaplatil. X. Soudní exekutor u p o z o r ň u j e, že při rozvrhu podstat...

Více

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platebn...

Více

Kamil Forman

Kamil Forman jehož předmětem měla být movitá věc: poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako 

Více

Usnesení - Obec Bílá Třemešná

Usnesení - Obec Bílá Třemešná podání zaplaceno včas, bude nařízena opětovná dražba, s vyloučením toho vydražitele, který své nejvyšší podání v minulosti nezaplatil. X. Soudní exekutor u p o z o r ň u j e, že při rozvrhu podstat...

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU 1

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU 1 O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, pokud rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšš...

Více

dražba sepsaných movitých věcí povinného

dražba sepsaných movitých věcí povinného IV. Draženou věc je možno prohlédnout v místě a dni konání dražby 30 minut před jejím počátkem. V. Složení dražební jistoty se v této dražbě nevyžaduje. Nejnižší podání představuje 1/3 z ceny odhad...

Více

Usnesení - soudní exekuce ostrava

Usnesení - soudní exekuce ostrava uhradil. Převodem vlastnictví na vydražitele zanikají závady váznoucí na věci.

Více

Dražební vyhláška, oznámení konání dražebního roku

Dražební vyhláška, oznámení konání dražebního roku Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržova...

Více