SILOTERM 4

Komentáře

Transkript

SILOTERM 4
Mìøicí soupravy
SILOTERM 4
Souprava se sériovou
komunikací
pro mìøení teplot v silech
Popis
Mìøicí souprava SILOTERM 4 je urèena pro mìøení teplot
v zásobnících pro skladování obilí, granulí a krmných smìsí.
U tìchto hmot je zvýšení jejich teploty pøíznakem nebezpeèí
vzniku rozkladného procesu.
Souprava je certifikována pro použití v prostøedí
s nebezpeèím výbuchu hoølavých prachù.
Souprava SILOTERM 4 se skládá z øady silozávìsù SZ 9xx
v délkách až 45 m. V nich jsou uloženy mìøicí kabely MK osazené
teplotními èidly. Poèet èidel v mìøicím kabelu (max. 10) a jejich
umístìní jsou urèeny požadavkem zákazníka. Souèástí mìøicího
kabelu MK je i pøevodník teploty PST 1820 v hlavici silozávìsu
s výstupem pro sériové rozhraní RS - 485. To umožòuje jednou
dvoulinkou pøenášet do zobrazovacího panelu ZPS 1 všechny
teploty namìøené soupravou.
Panel ZPS 1 zobrazuje na podsvíceném LCD displeji najednou
až 10 teplot od èidel v jednom závìsu, poøadové èíslo závìsu
a vnìjší teplotu. Napájí se z vnìjšího zdroje 24 Vss. Pøepínání
zobrazovaných závìsù se provádí externími tlaèítky.
K panelu ZPS 1 lze pøipojit i libovolný poèítaè s operaèním
systémem WINDOWS 2000 nebo vyšším. Speciální programové
vybavení dovoluje sledovat na poèítaèi všechny teploty
a provádìt jejich archivaci pro vytištìní sestav. Do soupravy lze
pøipojit až 128 silozávìsù SZ 9xx, po deseti èidlech teploty.
Pøipojení k sériovému rozhraní poèítaèe RS - 232 je možné
pøes komunikaèní adaptér MKA 1 s galvanickým oddìlením.
Kvùli správné úrovni komunikaèního signálu v celé soupravì,
je tøeba pro každou skupinu 15ti závìsù použít komunikaèní
opakovaè MKR 1. K napájení silozávìsù je urèen zdroj ZS 24
schopný napájet celou skupinu obsluhovanou jedním opakovaèem MKR 1.
Veškeré drátové komunikaèní spoje v soupravì lze nahradit
bezdrátovým spojením pomocí radiomodemù RKA 1. Zvolené
øešení vždy vychází místních podmínek a z požadavkù
zákazníka. Podrobnosti pøesahují rámec tohoto dokumentu.
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
40
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
Mìøicí soupravy
Silozávìs SZ 9xx
Popis
Silozávìs SZ 9xx ( kód xx udává délku v metrech ) se skládá
z dutého ocelového lana chránìného vrstvou polypropylénu
certifikovaného pro použití v potravináøském prùmyslu. Toto lano
je uchyceno v litinové upevòovací hlavici upevnìné ve stropì
sila.
Vzhledem k velkému tahovému namáhání silozávìsu je tøeba
dimenzovat stropní konstrukci sila na tuto zátìž. V rozmìrných
zásobnících se používá i více silozávìsù na jeden zásobník,
potom je celkové zatížení stropu souètem zatížení jednotlivých
závìsù.
Délka silozávìsu se urèuje podle hloubky sila, ve kterém má
být umístìn, minimální vzdálenost konce mìøicího kabelu MK
(1. teplotní èidlo) od dolního konce závìsu je 200 mm (viz obr.
vpravo). Pøi výrobì mìøicího kabelu je již s tímto rozdílem délek
poèítáno.
Technické údaje
Délka:
10 až 45 m (SZ 910 až SZ 945)
Krytí:
IP 64
Mechanická zátìž:
40 kN max.
Hmotnost:
hlavice 8 kg, lano 0,75 kg/m
Klasifikace
jiskrové bezpeènosti:
II 2D T = 61°C,
FTZÚ 02 ATEX 0262
- pouze s mìøicím kabelem øady MK !
Upozornìní: Závìs visí v silu volnì.
Oko na jeho konci neslouží
k ukotvení lana !
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
41
Mìøicí soupravy
Mìøicí kabel MK
Svorkové zapojení
Popis
Mìøicí kabel MK je umístìn v dutém jádru lana silozávìsu SZ
a je osazen polovodièovými teplotními èidly. Umístìní èidel a
jejich poèet (max. 10) jsou dány požadavkem zákazníka.
Souèástí mìøicího kabelu MK je také mìøicí pøevodník teploty
PST 1820 umístìný v hlavici silozávìsu, který pøevádí signál
ze všech èidel v kabelu na sériové rozhraní RS - 485. Pøevodník
PST 1820 obsahuje konektor pro pøipojení èidel, konektor
pro napájení a souèasnì pro rozhraní RS - 485, dále indikaci
vlastní funkce (zelená LED) a indikaci komunikace (èervená
LED). Indikace pro komunikaci plní zároveò i funkci indikace
poruchy (viz pøíruèka programátora).
Na zaøízení je i propojka, kterou lze fyzicky danému silozávìsu
pøiøadit adresu 254 pro servisní úèely.
Technické údaje
Poèet èidel:
Mìøicí rozsah:
Pøesnost:
Rozlišení:
Doba mìøicího cyklu:
max.10 (zn. T1 až T10)
-20 až + 60°C
± 0,5°C
0,5°C (0,1°C), programovì nast.
500 ms / èidlo
Výstup:
sériové rozhraní RS-485
Komunikaèní protokol: SIC 800
Rychost pøenosu:
300 až 19 200 Bd, programovì nast.
Napájení:
Pøipojení :
Pracovní podmínky:
24 V=, 15 mA, unipolární
kabel: Æ 4 až 8 mm
vodièe: 0,75 mm2 max.
teplota: -20°C až +60°C,
vlhkost: 30 % až 85 %
Zobrazovací panel ZPS 1
Popis
Panel ZPS 1 je urèen k zobrazování teplot namìøených
soupravou SILOTERM 4 a pøenášených sériovou linkou RS-485.
Pøístroj je vybaven podsvíceným LCD displejem, který
zobrazuje èíslo aktuálnì zobrazovaného závìsu, poèet èidel
v závìsu a teploty namìøené jednotlivými èidly. Je-li souprava
vybavena venkovním snímaèem teploty STSv/485, mùže panel
zobrazovat i tuto teplotu.
Pøepínání zobrazovaných závìsù lze provádìt cyklicky v obou
smìrech pomocí vnìjších tlaèítek pøipojených k pøíslušným
svorkám panelu ZPS 1. Tato tlaèítka nejsou souèástí dodávky.
Panel ZPS 1 je vybaven i sériovým rozhraním RS - 485
pro pøipojení poèítaèe nebo dalšího panelu ZPS 1. Vyhodnocovací program pro poèítaè je k dispozici.
Pøístroj se montuje do èelního výøezu v rozvadìèi a napájí
se z vnìjšího zdroje 24 V= (napø. ZS 24).
Bìh pøístroje.
LED bliká s periodou 1 s
LED pro Indikaci
komunikace pøi sbìru dat
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
42
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
Mìøicí soupravy
Technické údaje
Vstupy:
Svorkové zapojení
- rozhraní RS - 485 pro SILOTERM 4,
rychlost 9 600 Bd,
- 3x binární, aktivní, pro pøepínací tlaèítka
Výstup:
rozhraní RS - 485 pro PC,
rychlost 4 800 až 38 400 Bd, progr. nast.
Kom. protokol:
Zobrazení:
SIC 800
LCD displej 160 x 32 bodù, podsvícený,
poøadové èíslo èidla: 1 až 10,
namìøené hodnoty: 1 až 10 teplot,
poø. èíslo závìsu: 1 až 128 (pøepínatelné),
venkovní teplota
Napájení:
24 V=, 100 mA, unipolární
Pøipojení :
vodièe 0,75 mm2 max.
Pracovní podmínky: teplota: -20°C až +60°C,
vlhkost: 30 % až 85 %
Rozmìry:
72 x 144 x 55 mm (š x v x h)
Montáž:
do panelu (otvor 68 x 138 mm)
Stupeò krytí:
èelní panel: IP 50, ostatní: IP 20
Podmínky pro montáž, instalaci a oživení
Montáž, instalaci a oživení soupravy SILOTERM 4 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky è. 50/78 pøi dodržení
všech platných pøedpisù.
Podklady pro objednávku
objednací èíslo
typ
název
40
40
40
40
40
40
40
40
02705
02705
02705
02705
02705
02705
02705
02705
801001
801002
801003
801004
801005
801006
801007
801008
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
910
915
920
925
930
935
940
945
Silozávìs (bez mìøicího kabelu)....
Silozávìs
„
Silozávìs.
„
Silozávìs
„
Silozávìs
„
Silozávìs
„
Silozávìs
„
Silozávìs .
„
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
02706
901005
901505
901506
901507
902006
902007
902008
902009
902507
902508
902509
902510
903008
903009
903010
903509
903510
904010
904510
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
105
155
156
157
206
207
208
209
257
258
259
250
308
309
300
359
350
400
450
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
Mìøicí
10
15
20
25
30
35
40
45
kabel (s mìøicím pøevodníkem..)..
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
kabel
„
m
m
m
m
m
m
m
m
10
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
35
35
40
45
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
5
5
6
7
6
7
8
9
7
8
9
10
8
9
10
9
10
10
10
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
èidel
40 09116 901001
ZPS 1
Zobrazovací panel soupravy SILOTERM 4
40 02706 801001
PST 1820
Mìøicí pøevodník teploty, 10 mìøicích míst (náhradní díl)
Katalogový list TP 105/34/10-06
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
43

Podobné dokumenty

ovi - katalogový list

ovi - katalogový list 4 ÷ 20 mA, pasivní, unipolární 12 ÷ 36 V= nastavitelný: minimum (4 mA): 0 ÷ 90 % rozsahu OV100 maximum (20 mA): 10 ÷ 100 % rozsahu OV100

Více

MCU 1/S4

MCU 1/S4 Svorka BIN nemá u tohoto provedení žádnou funkci.

Více

nové perspektivy pro vzdušný prostor

nové perspektivy pro vzdušný prostor plochy zemì – pøi rychlosti 1 m/s. Takto lze provést napø. sken plochy 100 x 50 m za pouhých 100 sekund (letová výška 25 m, rychlost 1 m/s).

Více

SRM 312 LE-AS

SRM 312 LE-AS - Pøi nasátí prachù ohrožujících zdraví musí být pøístroj a veškeré pøíslušenství dùkladnì vyèištìné odsáním a vytøením (zevnitø i zevnì) a to pøedtím, než se odstraní ze zneèištìného obvodu. Èásti...

Více

maxex

maxex 4 - indikace stavu sepnutí výstupního relé 5 - indikace stavu rozepnutí výstupního relé

Více

Polní den mládeže OK1KHQ

Polní den mládeže OK1KHQ V pátek pøed odjezdem byly již nervy napnuté k prasknutí. Nejprve pøi výrobì konektoru k náhlavní soupravì se málem znièil transceiver a poté jsme nebyli schopni nastartovat jednu elektrocentrálu. ...

Více

obsah magazínu

obsah magazínu navržen tak, aby procházející odpadní vzdušina byla s vysokou úèinností zbavena øedidel a prùrazová køivka mìla strmý charakter po vysycení vrstvy sorbentu. Desorbce tohoto filtru probíhá v samosta...

Více

OWLET Telemanagement - Artechnic

OWLET Telemanagement - Artechnic (napø. internet) se uživateli umožòuje nezávislost ve vztahu k výrobci zaøízení. Otevøený pøístup se pøenáší na každou úroveò systému, od poulièní do síové (web) úrovnì. Jádrem systému je otevøený...

Více

TERM 2.0

TERM 2.0 5. indikace provozu kotle K1 6. spínaè pro zaøazení kotle K1 do kaskády 7. indikace provozu kotle K2 8. spínaè pro zaøazení kotle K2 do kaskády 9. indikace provozu kotle K3 10. spínaè pro zaøazení ...

Více