the basics of management

Komentáře

Transkript

the basics of management
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny
na ZŠ a pro učitele odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
CZ.1.07/1.3.04/04.0017
CLIL Management
III. ročník
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
III. ročník
THE BASICS OF MANAGEMENT
ZÁKLADY MANAGEMENTU
Pracovní list č. 1
ON BEING A MANAGER / BÝT MANAŽEREM
Pracovní list č. 2
PROBLEM SOLVING & DECISION
PROBLÉMU A ROZHODNUTÍ
MAKING
/
STANOVENÍ
Pracovní list č. 3
PLANNING / PLÁNOVÁNÍ
Pracovní list č. 4
MOTIVATION / MOTIVACE
Pracovní list č. 5
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT / ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_management_iii_rocnik.rar
-1-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 1
Vyučovací předmět
Základy managementu
Ročník
IV.
Časová dotace
60 minut
Téma
On Being a Manager/Být manažerem
Cíl vyučovací hodiny
Význam důvěry
manažera.
a
respektu
v postavení
Klíčová kompetence
Kompetence sociální a personální – žák
účinně spolupracuje ve skupině
Kompetence komunikativní – žák rozumí
různým typům textů
Kompetence k řešení problému – žák vyhledá
informace vhodné k řešení problému
Průřezová témata
Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
-2-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Očekávané výstupy
- žák vysvětlí postavení manažera ve vztahu
k organizaci
Nová slovní zásoba
Universe – vesmír
In between – uprostřed
Trust – důvěra
Respect - respekt
Power Point
Logitech – elektronické ukazovátko
Internet
Flipový papír
Warm Up Find the Number_Najdi číslo
Attachment 1 - On Being a Manager Exercise 1 – The Best Place To Be
Přílohy
Zdroje
Příloha 1 - Být manažerem
Cvičení 1 – Nejlepší místo
Warm Up:
John Bremner – IQ trénink číselné hádanky,
Svojtka &Co. 2012
Knihy:
Peter F.Drucker – To nejdůležitější z Druckera
v jednom svazku, Management Press Praha
2002
Charles Handy – Understanding organizations,
Penguin Books, London 1999
Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus
Plzeň 2006
Popis vyučovací hodiny
The teacher enters the room and says: „Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our
lesson we will have some fun.“ He opens the Warm Up „Find the Number and says: „This is a small
exercise to warm up us a little bit. Let´s have a look. As you can see there are six numbers and one is
missing in the middle. Can you find it?“ The teacher dedicates some thinking time to students and
then starts asking: „So what is the number?“ The whole exercise takes some 5 minutes. When it is
over the teacher asks for simple feedback and says: „So how did you like it? Anybody.“ The students
will raise their hand or the teacher invites several of them.
Učitel vstoupí do třídy a řekne: „Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní
hodinu zahrajeme se krátkou hru.“Otevře warm up „Najděte číslo“ a řekne: „Jedná se o krátké cvičení,
které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno
uprostřed chybí. Můžete ho najít?“ Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: „Tak, které
to je číslo?“ Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a
řekne: „Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv.“ Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou
v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá.
The teacher opens the attachment 1: „Charles Handy says that is rather difficult to define what a
manager is, or what he does. And he is basically right. However, today we will try to answer the
question. We will see if we succeed.“
Učitel otevře přílohu 1: „Charles Handy říká, že definovat manažera anebo to, co dělá, je hodně
obtížné. A ve své podstatě má pravdu. Nicméně my se dnes pokusíme na tuto otázku odpovědět.
Uvidíme, jestli se nám to povede.“
The teacher opens the slide 2: „Imagine that there is an office. And in the office there are three doors
and in each door there sits a manager. On the first door of the first manager there is a sign.“ The
teacher clicks into the slide 2: „I am the best manager of the universe. On the second door of the
-3-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
second manager there is a sign.“ The teacher clicks into the slide 2: „I am the best manager of the
world. And on the third door of the third manager there is a sign.“ The teacher clicks into the slide 2: „I
am the best manager in this office. Now let me ask you a question. Imagine that you need help. Which
manager would you go to?“ The teacher makes a short pause and then says: „Who would go to the
first manager please raise your hands.“ He counts the hands and write the number on the flip chart.
„Who would go to the second manager please raise your hands.“ He counts the hands and write the
number on the flip chart. „Who would go to the third manager please raise your hands.“ He counts the
hands and write the number on the flip chart. Then the teacher initiates the discussion. The
assumption here is that all the students or majority of them would go to see the third manager.
Učitel otevře snímek 2: „Představte si, že existuje jedna firma. A v té firmě jsou troje dveří a v každých
dveřích sedí jeden manažer. Na prvních dveřích prvního manažera je napsáno. Učitel klikne do
snímku 2: „Jsem nejlepší manažer ve vesmíru. Na druhých dveřích druhého manažera je napsáno.
Učitel klikne do snímku 2: „Jsem nejlepší manažer na světě. A na třetích dveřích třetího manažera je
napsáno. Učitel klikne do snímku 2: „Jsem nejlepší manažer v této firmě. Teď se vás zeptám.
Představte si, že potřebujete pomoc. Ke kterému manažerovi půjdete?“ Učitel udělá krátkou pauzu a
řekne: „Kdo půjde k prvnímu manažerovi, ať zvedne ruku.“ Spočítá ruce a napíše počet na flipový
papír. „Kdo půjde ke druhému manažerovi, ať zvedne ruku.“ Spočítá ruce a napíše počet na flipový
papír. „Kdo půjde ke třetímu manažerovi, ať zvedne ruku.“ Spočítá ruce a napíše počet na flipový
papír Poté vyvolá diskusi. Předpoklad je ten, že všichni, resp. velká většina navštíví třetího manažera.
The teacher says: „Why you selected the third manager? Because you trust in what he says.“ The
teacher writes on the flip chart the word TRUST. „And if you trust somebody you respect him.“ The
teacher writes on the flip chart RESPECT. „And you believe that he can help you.“ The teacher writes
on the flip chart the word HELPFUL. In addition you are clear that he has a common sense.“ The
teacher writes COMMON SENSE.
Učitel řekne: „Proč jste si vybrali třetího manažera? Protože věříte v to, co říká.“ Učitel napíše na
flipový papír DŮVĚRA. „A když někomu věříte, má váš respekt.“ Učitel napíše na flipový papír
RESPEKT. „A věříte, že vám může pomoct.“ Učitel napíše na flipový papír OCHOTA POMOCT.
Kromě toho je vám jasné, že má zdravý rozum.“ Učitel napíše na flipový papír ZDRAVÝ ROZUM.
The teacher opens the slide 3: „Now imagine that this circle is our office. Tell me where is the best
place for all the three managers to be – inside the office, outside the office or in the middle? And let´s
have a play.“ The teacher draws a shape on the flip according the slide 3: „Please think a while and
then one by one put a dot on this flip – blue is manager universe, yellow is manager world and red is
manager office.“ When it is done the teacher counts the dots and says: „So you can see that all three
possibilities exist and each of it has its own pluses a minuses.“
Učitel otevře snímek 3: „Představte si, že tento kruh je firma. Řekněte mi, kde si myslíte, že je nejlepší
místo pro naše tři manažer – vevnitř firmy, mimo firmu anebo uprostřed? A zkusme takovou malou
hru.“ Učitel nakreslí tvar na flipový papír podle snímku 3: „Pouvažujte chvíli a poté každý z vás udělá
barevnou tečku na tento papír – modrou pro manažera vesmíru, žlutou pro manažera světa a
červenou pro manažera firmy.“ Poté učitel sečte tečky a řekne:“Tak, jak vidíte všechny tři možnosti
existují, ale každá z nich má svoje plusy a mínusy.“
The teacher opens the slide 4: „Imagine that this circle is a team. As I said there are three places for a
manager. But which one is the best. Let´s see.“ The teacher hands in the exercise 1 and opens the
slide 5: „As you can see there is trust and respect that we believe are the most important for a good
manager as well as a place to be. Trust and respect can be high or low. So please fill in the chart in
the next 3 minutes.“
Učitel otevře snímek 4: „Představte si, že tento kruh je tým. Jak jsem řekl, pro každý manažer má tři
možnosti pro své místo. Ale které je to nejlepší, uvidíme.“ Učitel rozdá cvičení 1 a otevře snímek 5:
„Jak vidíte máme tady důvěru a respekt, které považujeme za nejdůležitější vlastnosti manažera, a
máme tady také tři uvažované místa. Důvěra a respekt můžou být vysoké anebo nízké. Prosím
vyplňte tuto tabulku, máte na to tak tři minuty.“
When it is over the teacher opens the slide 6: „So, if a manager is inside a team the trust is high but
the respect is low. Why?“ There is a short discussion and the teacher says: „Right, a manager cannot
be too close to a team. The next is outside the team where the trust is low and respect is high. And
the third place means high trust and high respect. So a good manager is a part of a team but not fully,
there is a distance from the team but not too much.“
Po ukončení otevře učitel snímek 6: „Když je manažer vevnitř týmu má vysokou důvěru, ale ztrácí
-4-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
respekt. Proč?“ Po krátké diskusi učitel řekne:„Manažer nemůže být příliš blízko týmu. Další možností
je být mimo tým, v tomto případě je nízká důvěra, ale vysoký respekt. A poslední možností je někde
uprostřed, kde je vysoká důvěra i vysoký respekt. Takže dobrý manažer je sice součástí týmu, ale
musí si udržovat určitý odstup.“
The teacher opens the slide 7: „Let´s finish today with this famous quotation. People are not leaving
organizations, they are leaving managers.“
Učitel otevře snímek 7: „Dnešní hodinu ukončíme tímto známým citátem. Lidé neopouštějí firmy,
opouštějí manažery.“
„And that´s all for today.“
„A to je pro dnešek všechno.“
-5-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
NEJLEPŠÍ MÍSTO
DŮVĚRA
MÍSTO
Vysoká
RESPEKT
Nízká
Vysoký
Vevnitř
týmu
Mimo
tým
Uprostřed
-6-
Nízký
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
THE BEST PLACE TO BE
TRUST
RESPECT
PLACE
High
Low
High
Inside the
team
Outside the
team
In between
-7-
Low
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
FIND THE NUMBER/
NAJDI ČÍSLO
-8-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 2
Vyučovací předmět
Základy managementu
Ročník
IV.
Časová dotace
60 minut
Téma
Problem
solving
and
decision
making/Stanovení problému a rozhodnutí
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Analýza problémové situace podle doporučené
metodiky.
Kompetence sociální a personální – žák
účinně spolupracuje ve skupině
Kompetence komunikativní – žák rozumí
různým typům textů
Kompetence k řešení problému – žák vyhledá
informace vhodné k řešení problému
Průřezová témata
Nejsou přiřazena žádná průřezová témata
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
-9-
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Očekávané výstupy
- žák vyřeší a popíše jednoduchý problém podle
doporučené metodiky
Nová slovní zásoba
Problem solving – řešení problému
Decision making – rozhodnutí
Identification – určení
Evaluation – zhodnocení
Selection – výběr
Implementation - akce
Power Point
Logitech – elektronické ukazovátko
Internet
Flipový papír
Warm Up - Nine Planets
Attachment 1 - Problem solving and decision
making
Exercise 1 – Alternatives/možnosti (součást
přílohy 1 – snímek 7)
Přílohy
Warm Up - Devět planet
Příloha 1 - Řešení problému a rozhodnutí
Zdroje
Internet:
<www.powerful-problem-solving.com>, [2012-1110]
Knihy:
Peter F.Drucker – To nejdůležitější z Druckera
v jednom svazku, Management Press Praha
2002
Charles Handy – Understanding organizations,
Penguin Books, London 1999
Robert Heller – Manuál manažera, Euromedia
Group, k.s. - Ikar, Praha 2004
Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus
Plzeň 2006
Popis vyučovací hodiny
The teacher enters the class and says: „Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our
lesson we will play a little game.“ He opens warm up „Nine Planets“ and reads the text and ensures
that everybody understands. Then he says: „Let´s start now.“ The whole exercise lasts app. 2 – 3
minutes. After the time is over the teacher clicks http://nineplanets.org/ and says: „This is the right
order of all the nine planets in our solar system. Please check your answers.“ When it is over the
teacher asks for simple feedback and says: „So how did you like it? Anybody.“ The students will raise
their hand or the teacher invites several of them.
Učitel vejde do třídy a řekne: “Dobrý den, prosím posaďte se. Než začneme naši dnešní hodinu trochu
si zahrajeme.“ Otevře warm up ´Devět planet´ a přečte text a ujistí se, že všichni rozumí. Pak řekne:
„Můžeme začít.“ Celé cvičení trvá asi 2 - 3 minuty. Po tomto čase učitel otevře hyperlink
http://nineplanets.org/ a řekne: „Tady vidíte správné pořadí planet našeho solárního systému. Prosím
zkontrolujte si své odpovědi.“ Poté požádá učitel o jednoduchou zpětnou vazbu: „Tak, jak se vám to
líbilo? Kdokoliv.“ Studenti zvednou ruce anebo učitel některé požádá o vyjádření.
The teacher opens the attachment 1: „The problems of today are yesterday´s wrong decisions. All of
us can take wrong decisions, and then we must solve all the future problems. We must learn how to
avoid or at least minimize wrong decisions because in a sense we all are daily problem solvers and
decision makers. We will learn one of the technique today. This method can be easily used in
managerial as well as personal life.“
Učitel otevře přílohu 1: „Dnešní problémy jsou výsledkem včerejších špatných rozhodnutí. Všichni
děláme špatná rozhodnutí a všichni musíme pak řešit následné problémy. Musíme se proto naučit, jak
se dá vyhnout těmto špatným rozhodnutím anebo je alespoň omezit. Protože v určitém smyslu řešíme
problémy anebo děláme rozhodnutí v podstatě pořád. Dnes se naučíme jednu z technik. Tato metoda
- 10 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
se dá úspěšně použít jak v manažerské praxi tak i v osobním životě. “
The teacher opens the slide 2: „Problem solving is about going from where you are to where you want
to be. In our case from point A to point B.“
Učitel otevře snímek 2: „Řešení problémů je o tom, jak se dostat z jednoho místa na druhé,tj. z místa,
kde právě jsme na místo, kde chceme být. V našem případě z bodu A do bodu B.“
The teacher opens the slide 3: „Decision making is about choosing how you want to do it.“
Učitel otevře snímek 3: „Rozhodnutí je v způsobu volby, jak to chceme udělat.“
The teacher opens the slide 4: „In the first step we must define the problem and as well as the goal.“
Učitel otevře snímek 4: „V prvním kroku musíme definovat problém včetně cílu.“
The teacher opens the slide 5: „In the next steps then we identify alternatives, evaluate them, select
the best one and we implement the resolution. Don´t worry if it sounds too complicated – we will do an
example just now.“
Učitel otevře snímek 5: „V dalších krocích definuje alternativy neboli možnosti řešení, zhodnotíme
každou z nich, vybereme jednu nejlepší , kterou poté realizujeme. Nebojte se, jestli se vám to zdá
příliš složité – uděláme si teď jeden příklad.“
The teacher opens the slide 6: „Imagine that you are driving to school and suddenly your car stops. It
won´t start again. So what to do? In order to take the best decision let´s use our method. In the first
step we need to define the problem as well as the goal. We have a simple problem – our car is
broken but what is our goal? For instance, to repair the car on the spot, to tow the car to service or to
get to school? So now let´s do practice this method ourselves.“
Učitel otevře snímek 6: „Představte si, že jedete autem do školy a najednou auto zastaví. A už ho
nenastartujete. Co uděláte? Využijeme naši metodologii při hledání toho nejlepšího rozhodnutí.
V prvním kroku definujeme problém a cíl. Náš problém je relativně jednoduchý – máme rozbité auto,
ale co je vlastně našim cílem v této situaci? Například, zprovoznit auto na místě, odtáhnout auto do
servisu anebo se dostat do školy? Zkusme si naši metodu vyzkoušet.“
The teacher opens the slide 7: „You will be divided into three groups – group A will have a goal to
repair the car, group B to tow the car and group C to get to school. I will ask you to write your decision
on the flipcharts and after that to present your decision. Let´s take 10 minutes for it and 5 minutes to
present.“
Učitel otevře snímek 7: „Budete rozděleni do tří skupin – skupina A bude mít za cíl opravit auto na
místě, skupina B odtáhnout auto do servisu a skupina C dostat se do školy. Pište svá rozhodnutí na
flipový papír podle předlohy a poté nám řeknete svůj postup. Máme na to 10 minut a poté tak 5 minut
na presentaci.“
„And that´s all for today.“
„A to je pro dnešek všechno.“
- 11 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
DEVĚT PLANET
V naší sluneční soustavě se nachází devět planet. Víte jejich správné pořadí směrem od slunce?
Která planeta je prvá a která je poslední? Která planeta je na druhém místě? Pokuste se uhodnout
anebo využijte své vědomosti, aby byly planety opět ve správném pořadí.
Třída se rozdělí do 4 skupin – A, B, C, D – a každá dostane jednu tabulku.
- 12 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
NINE PLANETS
There are nine planets in our solar system. Do you know their order from the Sun? Which planet is the
first one and which one is the last one? Which planet is the second one? Try your guess or your
knowledge to put planets into the right order.
The class is divided into four groups – A, B, C, D – and each group gets one planet chart.
- 13 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 3
Vyučovací předmět
Základy managementu
Ročník
IV.
Časová dotace
60 minut
Téma
Planning/Plánování
Cíl vyučovací hodiny
Vyzvednout důležitost plánování v osobním i
profesním životě.
Klíčová kompetence
Kompetence sociální a personální – žák
účinně spolupracuje ve skupině
Kompetence komunikativní – žák rozumí
různým typům textů
Kompetence k řešení problému – žák vyhledá
informace vhodné k řešení problému
Průřezová témata
Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
- 14 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Očekávané výstupy
- žák vytvoří svůj plán osobního rozvoje
- žák aplikuje plánování na příkladu cestovní
mapy
Nová slovní zásoba
Přílohy
Zdroje
Internet:
Half done – napůl hotový
Strategic, tactical, operational planning
strategické, taktické, operativní plánování
What I achieve – co dosáhnu
Goal – cíl
Planning road map – plánovací mapa
Improve – zlepšit
To check my way – kontrolovat směr cesty
Power Point
Logitech – elektronické ukazovátko
Internet
Flipový papír
Warm Up - Birthday Game
Attachment 1 - Planning
Exercise 1 – Planning Road Map
–
Warm Up - Narozeniny
Příloha 1 - Plánování
Cvičení 1 – Plánovací mapa
Warm Up:
<http://www.traininggames.com/pdf/40FreeIceBreakers.pdf>, [201211-11]
<www.mapy.cz>, [2012-12-10]
Knihy:
Peter F.Drucker – To nejdůležitější z Druckera
v jednom svazku, Management Press Praha
2002
Charles Handy – Understanding organizations,
Penguin Books, London 1999
Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus
Plzeň 2006
Popis vyučovací hodiny
The teacher enters the room and says: „Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our
lesson we will have some fun.“ He open warm up „Birthday Game“: „This is a small exercise to warm
up us a little bit. Let´s read it first.“ The teacher reads the English text and ensures that everybody
understands: „Let´s start now.“ The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher
asks for simple feedback and says: „So how did you like it? Anybody.“ The students will raise their
hand or the teacher invites several of them.
Učitel vstoupí do třídy a řekne: „Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu
užijeme se chvilku legrace.“Otevře warm up „Narozeniny“ a řekne: „Je to malé cvičení na zahřátí.
Nejdřív si ho přečteme.“ Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne:
„Začínáme.“ Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu
a řekne: „Jak se vám to líbilo?Kdokoliv.“ Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché
angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá.
The teacher opens the attachment 1: „Well plan is half done. And it is rightly so – if you have a good
plan half of your job is already done.”
Učitel otevře přílohu 1: „Dobrý plán je polovina úspěchu. A je tomu skutečně tak – když máte dobrý
plán, tak máte za sebou polovinu práce.”
The teacher opens the slide 2: „If this is time then we can say that there are three types of planning –
strategic planning with time over 3 years, tactical planning or long term planning from one to two years
- 15 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
and operational or short term planning from one week to one year. As you can see all of them start
today and finish tomorrow, in other words they are looking ahead.”
Učitel otevře snímek 2: „Když je toto čas, pak máme tři typy plánování – strategické plánování s
časovým horizontem více než 3 roky, taktické anebo dlouhodobé plánování s časovým horizontem od
jednoho do tří let, a operativní anebo krátkodobé plánování od jednoho měsíce do jednoho roku. A jak
vidíte všechny plány začínají dnes a končí zítra, jinými slovy všechny se dívají do budoucna.”
The teacher opens the slide 3: „Any planning process must answer three questions: when, what and
how, as you can see on the screen. So let´s make a simple example and I will hand you in the
planning road map.” The teacher hands in the exercise 1 and says: „So this is your planning road
map. You can see there all the steps needed to have success.”
Učitel otevře snímek 3: „Každý plánovací proces musí odpovědět na tyto tři otázky : kdy, co a jak –
vidíte to na obrázku. Uděláme si teď malý příklad a já vám k němu rozdám plánovací mapu.” Učitel
rozdá cvičení 1 a řekne: „Toto je vaše plánovací mapa. Jsou na ní všechny potřebné kroky k tomu,
aby jste byli v plánovaní úspěšní.”
The teacher opens the slide 4: „This is our road map and as I said let´s make a simple excercise.” The
teacher clicks on the hyperlink: „Here we are. We will plan a road to Prague following our steps on the
road map. So – the first question is WHEN – today and what is my situation and what I want to
improve. In this example our situation is our position, this school. So we write our address – U
Křižovatky, Kolín.” The teacher writes the address on the web page: „And then WHAT – what I will
achieve and when I want to be there. So in this example I want to be in Prague, Dejvická street
tomorrow at ten o´clock.” The teacher writes it on the web page: „And immediately we have the road
how to get there with all the details. So now we know what is our goal – to get to Dejvická and we
want to be there at ten o´clock. And we get there by car and on the road we can check our direction
against the map. And how we know we are there – well it is the address where we want to be.
Excellent, so simple!”
Učitel otevře snímek 4: „Toto je naše cestovní mapa a jak jsem říkal, uděláme si teď malé cvičení.”
Učitel klikne na hyperlink: „Tak. Naplánujeme si cestu do Prahy podle našich plánovacích kroků. První
otázka KDY – dnes a jaké je moje situace a co chci zlepšit. V našem případě je naše situace naše
pozice v této škole. Tak napíšeme adresu – U Křižovatky, Kolín.” Učitel napíše adresu na webovou
stránku: „A teď CO – co chceme dosáhnout a kdy tam chceme být. V tomto příkladě chceme být v
Praze v Dejvické ulici zítra v 10 hodin.” Učitel to napíše na internet: „A hned tady máme naší cestu se
všemi detaily. Takže teď známe náš cíl – dostat se do Dejvické v 10 hodin. A pojedeme tam autem a
cestou si budeme kontrolovat náš směr proti mapě. A jak víme, že jsme tam – je to adresa, na kterou
se chceme dostat. Skvělé, jak jednoduché!”
The teacher says: „Now please go yourself on internet and try to make your own plan. And do not
forget to write all your steps on the card.” After app. 5 minutes the teacher invites some students to
tell the class their plans.
Učitel řekne: „Teď prosím můžete jít na internet a pokuste se udělat svůj vlastní plán. A nezapomeňte
všechny kroky napsat do předlohy.” Po asi 5 minutách vyzve učitel několik žáků, aby ostatním přečetli
svoje plány.
The teacher says: „This is your home work.” He hands in small cards – see homework and homework
example – and says: „This is a template of your own personal plan.
For instance – “ The teacher opens the homework example: „Here you can see an example on
English language improvement plan.” The teacher asks a student to read it aloud. Then he asks: „I am
sure that it is not that difficult. Do you have any questions?”
Učitel řekne: „Toto je váš domácí úkol.” Rozdá kartičky – viz domácí úkol a domácí úkol příklad
řekne: „Toto je předloha pro váš osobní plán. Například – „Učitel otevře domácí úkol příklad: „Tady
vidíte příklad osobního plánu vedoucí ke zlepšení angličtiny.” Učitel požádá některého studenta, aby
plán přečetl. Poté řekne: „Myslím, že to není až tak složité. Jsou nějaké otázky?”
„And that´s all for today.“
„A to je pro dnešek všechno.“
- 16 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
PLÁNOVACÍ MAPA
Popis
...............................................................................................................
- jaká ....................................................
KD Dnes je
Y
situace ...............................................................................................................
....................................................
co
chci
...............................................................................................................
zlepšit
....................................................
C
O
JA
K
Cíl
Způs
ob
...............................................................................................................
co ....................................................
dosáhn
u
...............................................................................................................
- kdy ....................................................
tam
budu
- jak se
tam
...............................................................................................................
dostan ....................................................
u
...............................................................................................................
jak ....................................................
budu
kontrol ...............................................................................................................
ovat
....................................................
směr
cesty
jak
budu
vědět,
že
jsem
tam
- 17 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
PLANNING ROAD MAP
Description
- what
situation
WHEN
is
my ....................................................................................................
Today
....................................................................................................
- what I want to
improve
....................................................................................................
- what I will achieve
WHAT
....................................................................................................
Goal
- when I will be ....................................................................................................
there
- how I get there
HOW
Means
....................................................................................................
- how I check my
way there
....................................................................................................
- how I know I am ....................................................................................................
there
- 18 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
NAROZENINY
Celá třída vstane a vytvoří jednu řadu. Poté učitel řekne, aby se seřadili podle data narození - od 1.
ledna do 31. prosince.
Trik je v tom, že to všechno musí udělat beze slova, nesmí si ani nic psát.
- 19 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
BIRTHDAY GAME
The whole class will stand up and line up in a straight line. After they are in line, the teacher tells them
to re-arrange the line so that they are in line by their birthday. January 1 on one end and December
31 at the other end.
The trick is that they must do all this without talking or writing anything down.
- 20 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 4
Vyučovací předmět
Základy managementu
Ročník
III.
Časová dotace
90 minut
Téma
Motivation/Motivace
Cíl vyučovací hodiny
Seznámení se s motivačními teoriemi.
Klíčová kompetence
Kompetence sociální a personální – žák
účinně spolupracuje ve skupině
Kompetence komunikativní – žák rozumí
různým typům textů
Kompetence k řešení problému – žák vyhledá
informace vhodné k řešení problému
Průřezová témata
Nejsou přiřazena žádná průřezová témata
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
- 21 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Očekávané výstupy
Nová slovní zásoba
Pomůcky
Přílohy
Zdroje
- žák popíše motivační teorii A. Maslowa
- žák vymezí teorii X a teorii Y
- žák vyjmenuje tři motivační síly
McClellanda
- žák uvede příklad, co motivuje lidi
podle
Hierarchy of needs – hierarchie potřeb
Physiological needs – fyziologické potřeby
Safety needs – potřeby bezpečí
Social needs – potřeby přináležitosti
Esteem needs – potřeby uznání
Selfactualization needs- potřeby sebe aktualizace
Ambition – ambice
Resistant to change – odolný změně
Affiliation – afiliace, potřeba někam patřit
Achievement – potřeba něčeho dosáhnout
Power and influence – moc a vliv
Competitive spirit – soutěživý duch
To influence – ovlivnit
Initiative - iniciativa
Power Point
Logitech – elektronické ukazovátko
Internet
Flipový papír
Warm Up - The Hanged
Attachment 1 – Motivation
Exercise 1 – Maslow´s Pyramid (slide 6 in
Attachment 1)
Warm Up - Oběšenec
Příloha 1 – Motivace
Cvičení 1 – Maslowova pyramida (snímek 6
v příloze 1)
Warm Up:
<http://www.traininggames.com/pdf/40FreeIceBreakers.pdf>, [2012-1111]
Knihy:
Peter F.Drucker – To nejdůležitější z Druckera
v jednom svazku, Management Press Praha 2002
Milan Nakonečný – Psychologie osobnosti,
Academia Praha 1998
Charles Handy – Understanding organizations,
Penguin Books, London 1999
Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus
Plzeň 2006
Obrázky:
<http://office.microsoft.com/en-us/images/>
Popis vyučovací hodiny
The teacher enters the room and says: „Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our
lesson we will have some fun.“ He opens warm up „The Hanged “: „This is a small exercise to warm
up us a little bit. Let´s read it first.“ The teacher reads the English text and ensures that everybody
understands: „Let´s start now.“ The teacher writes a word on board. It is recommended to write a word
in connection with motivation thinkers such as Maslow, Herzberg, etc. The whole exercise lasts app. 5
minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: „So how did you like it?
Anybody.“ The students will raise their hand or the teacher invites several of them.
- 22 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Učitel vstoupí do třídy a řekne: „Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu
užijeme se chvilku legrace.“Otevře warm up „Oběšenec“ a řekne: „Je to malé cvičení na zahřátí.
Nejdřív si ho přečteme.“ Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne:
„Začínáme.“ Poté napíše na tabuli jedno slovo, které se hledá. Doporučuje se napsat slovo
v souvislosti s autory motivačních teorií, např.:MASLOW, HERZBERG, atd. Celé cvičení trvá cca 5
minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: „Jak se vám to
líbilo?Kdokoliv.“ Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení
líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá.
The teacher opens the attachment 1 and says: „We know nothing about motivation. All we can do is
write books about it. This is what Peter Drucker, who is at the front of any management thinkers, says
about motivation. Do you believe that he is right?“ The teacher invites short discussion app. 5 minutes.
At the end he says: „We will see who is right and who is wrong. What is true is that there are lots and
lots of books and theories on motivation. In today´s class we will cover three of the motivational
theories that are the most important ones.“
Učitel otevře přílohu 1 a řekne: „O motivaci nevíme nic. Můžeme o ní jenom psát knihy. Toto je citát od
Petera Druckera, významného myslitele z oblasti managementu. Myslíte si, že má pravdu?“ Učitel
vyvolá krátkou diskusi cca 5 minut. Na konci diskuse řekne: „Uvidíme, kdo má pravdu a kdo ne. Je
pravdou, že motivaci a motivačních teoriích byla napsána celá hromada knih. Dnes si řekneme o třech
nejdůležitějších teoriích motivace.“
The teacher opens the slide 2: „Abraham Maslow was the pioneer of motivation theory. He described
the five different types of personal needs that are always shown in a pyramid.“
Učitel otevře slide 2: „Abraham Maslow byl pionýrem motivace.Popsal pět různých lidských potřeby,
které jsou vždy zobrazeny ve tvaru pyramidy.“
The teacher opens the slide 3: „The shape of a pyramid has its own meaning. It indicates that the
lower level needs must be satisfied before a higher level need becomes a motivational force. Can you
give me examples of each need?“ The teacher invites short discussion and says some examples.
Examples:
Physiological – pay, working conditions, hunger
Safety – job security, safe working conditions, shelter
Social – team work, family, friendship
Esteem – high status, recognition, respect from others
Self-actualization – personal potential, personal growth „What a man can be, he must be.“
Učitel otevře slide 3: „Tvar pyramidy má svůj vlastní význam. Znamená, že nižíší úrpveň potřeb musí
být naplněna předtím, než se posuneme na další vyšší úroveň. Můžete mi dát příklady každá úrovně
potřeb?“ Učitel otevře krátkou diskusi, přičemž říká příklady.
Příklady:
Fyziologické – mzda, pracovní podmínky, hlad
Bezpečí – jistota v práci, bezpečné pracovní podmínky, přístřeší
Přináležitost – týmová práce, rodina, přátelství
Uznání – postavení, uznání, respekt ostatních
Sebe aktualizace – osobní růst, osobní potenciál „Čím se má člověk stát, tím se stane.“
The teacher opens the slide 5 and says: „Now let´s have a look on our second motivational theory and
that one of Douglas McGregor known as theory X and theory Y.“
Učitel otevře snímek 5 a řekne: „Teď se podívejme na naši druhou motivační teorii a to je teorie
Douglase McGregora známá jako teorie X a teorie Y.“
The teacher opens the slide 6: „Here you can simple principles of this theory. As you can see theory X
says that the man is lazy, he lacks ambition and does not like change. While theory Y says that people
are active, they are motivated to work and are ready to take responsibility. So what do you think which
one these two theories is right?“ The teacher opens a discussion and then says: „There is no right or
wrong answer as all depends upon a situation in which people are.“
Učitel otevře snímek 6: „Tady vidíte pár jednoduchých principů této teorie. Teorie X říká, že člověk je
líný, nemá ambice a nemá rád změnu. Naproti tomu teorie Y tvrdí, že lidí jsou aktivní, jsou motivování
pracovat a jsou připraveni vzít na sebe odpovědnost. Co myslíte, která z těchto dvou teorií je
správná?“ Učitel vyvolá krátkou diskusi a poté řekne: „Není správná nebo špatná odpověď. Všechno
- 23 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
závisí od situace.“
The teacher opens the slide 7 and says: „Now, let´s have an exercise. As you can see there is a blank
Maslow´s pyramid. You will be divided into 5 groups. Your task is to put the right name of a need as
well as some examples. Once done you put it on the flipchart where I have drawn the pyramid shape
for you as well as your shapes. You have some 5 minutes for it. Is that all clear?“ Beforehand, the
teacher prepares a flipchart with a shape of pyramid on it including cut outs of pyramid shapes of each
level. When the time is over each group puts its own pyramid level on the flip and the teacher invites
them to present one by one.
Učitel otevře snímek 7 a řekne: „Tak a teď si uděláme malé cvičení. Jak vidíte, máme tady prázdnou
Maslowovu pyramidu. Budete rozděleni do pěti skupin. Vašim úkolem je napsat správné jméno každé
úrovně včetně příkladů potřeb. Poté dáte tuto úroveň na flipový papír, kde jsem již pyramidu nakreslil.
Máte na tento úkol pět minut. Rozumíte zadání?“ Učitel předem připraví flipový papír s pyramidou
včetně tvarů, které vystřižených tvarů jednotlivých úrovní pyramidy. Po uplynutí času skupiny nalepí
na flipový papír svojí část pyramidy a učitel vyzve skupiny jednu po druhé k presentaci.
The teacher opens the slide 7 and says: „Now let´s have a look on our third motivational theory and
that one of David McClelland – the theory of how motivation works for different people.“
Učitel otevře snímek 7 a řekne: „Teď se podívejme na naši třetí teorii motivace. Je to David
McClelland a jeho teorie motivace pro různé typy lidí.“
The teacher opens the slide 8: „McClelland identified three broad patterns: affiliation, achievement,
power and influence.“
Učitel otevře snímek 8: „McClelland identifikoval tři druhy potřeb: potřebu někam patřit, potřebu
něčeho dosáhnout a potřebu moci.“
The teacher opens the slide 9: „And here you can see the examples of what motivates people. If it is
affiliation that a person is motivated by good relationships, if it is achievement then you have
competitive spirit and if it is power and influence then you love authority.“
Učitel otevře snímek 9: „A tady vidíte příklady toho, co lidi motivuje. V případě potřeby někam patřit je
člověk motivován dobrými vztahy, v případě potřeby něčeho dosáhnout je ve vás soutěživý duch a
v případě moci člověk chce mít autoritu.“
The teacher opens the slide 10: „And what motivates you? You can think about it and take it as your
home work. Here you can see internet page hyperlink where you can find more on the subject.“
Učitel otevře snímek 10: „A co motivuje vás? Uvažujte nad tím a berte to jako domácí úkol. Tady jsem
vám dal hyperlink, na kterém najdete další informace.“
„And that´s all for today.“
„A to je pro dnešek všechno.“
- 24 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
OBĚŠENEC
Učitel má na mysli jedno slovo a první písmeno tohoto slova napíše na tabuli. Ostatní písmena
daného slova nahradí pomlčkami. Poté požádá třídu, aby řekli, kterékoliv písmeno, co je napadne.
Jestliže písmeno je součástí slova, učitel ho napíše. V případě, že není součástí slova, učitel začne
kreslit šibenici s oběšencem. Úkolem skupiny je uhodnout všechna slova před dokončením šibenice.
- 25 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
THE HANGED
With a single word in mind the teacher writes the first letter of it on the board. Then he replaces all
other letter with dashes. Then the teacher asks the class to cry out any letter that comes into their
mind. If the letter is a letter of the word he puts it in, if not he starts drawing a gallows pole with the
hanged. The task is to identify all the words before the pole is finished.
- 26 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 5
Vyučovací předmět
Základy managementu
Ročník
IV.
Časová dotace
90 minut
Téma
Human
Resources
lidských zdrojů
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Management/Řízení
Objasnění tří hlavních principů řízení lidských
zdrojů.
Kompetence sociální a personální – žák
účinně spolupracuje ve skupině
Kompetence komunikativní – žák rozumí
různým typům textů
Kompetence k řešení problému – žák vyhledá
informace vhodné k řešení problému
Nejsou přiřazena žádná průřezová témata
Průřezová témata
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
- 27 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Očekávané výstupy
Nová slovní zásoba
Přílohy
Zdroje
- žák napíše cíl, který vyhovuje požadavkům
SMART
- žák vyjmenuje významné zaměstnanecké výhody
- žák uvede nejlepší metody výběru zaměstnanců
Human resources management – řízení lidských
zdrojů
Employee - zaměstnanec
Recruitment – nábor
Selection – výběr
Compensation - kompenzace
Benefit – zaměstnanecká výhoda
Training – školení
Development – rozvoj
Chance prediction – házení kostkou
Typical interview/structured interview – tradiční
rozhovor/strukturovaný rozhovor
Graphology – grafologie
References – reference
Work samples – pracovní vzorky
Assessment centres – hodnotící centra
Personality tests – osobnostní testy
Financial/nonfinancial reward – finanční/nefinanční
odměna
Additional free day – dodatečný den volna
Sick days – den volna z důvodu nemoci
Meal for free – jídlo zdarma
Kinder garden – dětská školka
Vouchers – nákupní poukázky
Public transport fees – náklady na veřejnou dopravu
Discount – sleva
Vaccination – očkování
Flu, tick – chřipka, klíště
Holiday camp – rekreační středisko
Objective – cíl
Management by objectives – řízení podle cílů
Measurable – měřitelný
Achievable – dosažitelný
Realistic - realistický
Power Point
Logitech – elektronické ukazovátko
Internet
Flipový papír
Warm Up Broken Telephone
Attachment 1 - Human Resources Management
Exercise 1 – Selection Methods/metody výběru cz
eng
Cvičení 2 – Benefits/zaměstnanecké výhody cz eng
Warm Up Porouchaný telefon
Příloha 1- Řízení lidských zdrojů
Warm Up:
<http://www.teachingenglish.org.uk/activities/brokentelephone>,[2012-11-05]
Knihy:
Dave Ulrich – Delivering results, Harvard Business
School Press, Boston 1996
George S. Hallenbeck Jr., Robert W. Eichinger –
Interviewing
Right,
Lominger
International
- 28 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
Minneapolis 2006
J.Štikar, M.Rymeš,K.Riegel, J.Hoskovec: Metody
psychologie práce a organizace, Karolinum, Praha
2000
Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň
2006
Popis vyučovací hodiny
The teacher enters the rooms and says: „Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our
lesson we will play a little game.“ He opens the warm up „Broken Telephone“ and says: „This is a
small exercise to warm up us a little bit. Let´s read it first.“ The teacher reads aloud the English text
and ensures that all students understand the task and then says: „Let´s start now.“ The whole exercise
lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: „So how did you
like it? Anybody.“ Either the students raise their hands and tell in English how they liked the exercise
or the teacher asks some of them to tell their feedback.
Učitel vstoupí do třídy a řekne: „Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní
hodinu zahrajeme se krátkou hru.“Otevře warm up „Porouchaný telefon“ a řekne: „Jedná se o krátké
cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Nejdříve si to přečteme.“ Učitel přečte anglický text a ujistí se,
že všichni žáci rozumí zadání a řekne: „Můžeme začít.“ Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení
učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: „Jak se vám naše cvičení líbilo? Kdokoliv.“ Buď
se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel
několik žáků vyvolá.
The teacher opens the attachment 1: „Today we will be talking about human resources management,
its main areas and implications. And it is really true that each organization needs a functioning human
resources department on a professional level.“
Učitel otevře přílohu 1: „Dnes budeme mluvit o řízení lidských zdrojů, o jejich hlavních oblastech a
důsledcích. A je skutečně pravdou, že každá organizace potřebuje profesionálně fungující oddělení
lidských zdrojů.“
The teacher opens the slide 2: „There are three main areas within human resources – recruitment and
selection of employees, compensation and benefits, training and development. We will talk in details
about each.“
Učitel otevře snímek 2: „Existují tři hlavní oblasti v rámci lidských zdrojů – nábor a výběr zaměstnanců,
kompenzace a zaměstnanecké výhody, školení a rozvoj.“
The teacher opens the slide 3: „Organizations cannot make poor personnel selection decisions. The
question is however – how to make a good hiring decisions when there so many techniques? As you
can see there are nine of them on the screen. So let´s find out now.“
Učitel otevře snímek 4: „Organizace nemůžou dělat špatná rozhodnutí ohledně náboru zaměstnanců.
Otázkou samozřejmě zůstává – na základě čeho udělat dobré personální obsazení, když existuje tolik
různých metod? A jak vidíte, je jich nejméně devět. Zkusme to teď zjistit.“
The teacher opens the slide 5: „Here you can simple scale that tries to measure accuracy of a
selection method. If the selection method is high on the scale then it means that it is rather suitable
method when selecting employees, if it is zero then the method must be thrown out of the window.“
The teacher hands in the exercise 1 to each student and says: „In the next 5 minutes please try to put
those nine selection methods on the scale from zero to high. There is also translation into Czech.“
After 5 minutes the teacher opens the slide 6: „Here you can see the results – so best selection
method are assessment centers, ability tests and structured interviews and the worst chance
prediction or graphology/astrology.“
Učitel otevře snímek 5: „Tady vidíte jednoduchou škálu, která se pokouší měřit přesnost výběrové
metody. Vysoká spolehlivost znamená velice dobrou předpověď při výběru zaměstnance, nula
znamená, že tuto metodu můžete vyhodit z okna ven.“ Učitel rozdá cvičení 1 každému studentovi a
řekne: „V následujících 5 minutách se pokuste prosím zařadit každou metodu na škálu od nulové
spolehlivosti až po vysokou spolehlivost. Máte tam také překlad.“ Po 5 minutách otevře učitel snímek
6: „Tady vidíte, že nejlepší metodou jsou hodnotící centra,pracovní vzorky a strukturovaný rozhovor a
nejhorší házení kostky nebo grafologie resp. astrologie.“
- 29 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
The teacher opens the slide 7: „Now the next area – compensation and benefits. Simply speaking
compensation is financial reward such as monthly salary while benefits are non financial rewards. So
what kind of benefits are there on the market?“
Učitel otevře snímek 7: „Další oblastí je kompenzace a zaměstnanecké výhody. Jednoduše řečeno je
kompenzace finanční odměna (měsíční mzda), zatímco zaměstnanecké výhody jsou nefinančními
odměnami. A jaké tyto odměny můžou být?“
The teacher opens the slide 7: „There it is – the whole list of benefits. Let me tell you that some
organizations are more attractive than others due to benefit program. And this your second task. On
your hand outs there is the list of benefits translated into Czech. So please read it and cross a benefit
that you like – up to three benefits. Then take your answers and make a dot on that flip to a benefit
you selected. You can add your own if you want. We have five minutes for that.“ The teacher prepares
beforehand flipchart with the list of benefits as stated on the slide 7. After the time limit he counts the
dots and initiate discussion over the most popular benefits.
Učitel otevře snímek 7: „Tady je máme – celý seznam zaměstnaneckých výhod. Můžu vám říct, že
některé organizace jsou pro kandidáty atraktivnější než jiné, a to z důvodu zaměstnaneckých výhod. A
to je váš další úkol. Máte před sebou seznam těchto výhod včetně jejich českého překladu. Přečtěte si
je prosím a označte ty, které se vám nejvíc líbí – maximálně tři. Můžete doplnit i některé další. Poté
udělejte na flipovém papíru tečku k těm benefitům, které jste si vybrali. Máme na to 5 minut.“ Učitel
připraví flipový papír se seznamem výhod podle snímku 7. Poté zjistí,které benefity jsou
nejatraktivnější a iniciuje diskusi.
The teacher opens the slide 8: „Training and development is our last area of human resources. But it
is really the key part as this approach ensure that people are growing professionally and personally
together with the organization. And critical word for that growth is MBO.“ The teacher clicks into she
slide 8: „Management by Objectives. If you want achieve something in your life you must be able to
set up objectives. But the objectives must meet certain criteria otherwise they are useless.“ The
teacher clicks into the slide 8: „They must be SMART. In other words – „ the teacher opens the slide 9:
„Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time.“ The teacher clicks into the slide 9: „Sounds
terrible? Well, not really. Let me show you two examples and you will uderstand the concept
immediately.“
Učitel otevře snímek 8: „Školení a rozvoj je naše poslední oblast v rámci lidských zdrojů. A je to
skutečně kritická oblast, protože tento přístup zajišťuje, že zaměstnanci rostou profesionálně a
osobnostně stejně tak, jak roste i organizace. Kritickým slovem je MBO.“ Učitel klikne do snímku 8:
„Řízení podle cílů. Jestli chcete ve svém životě něco dosáhnout, musíte být schopni si stanovit cíle.
Ale tyto cíle musí splňovat určitá kritéria, jinak jsou k ničemu.„ Učitel klikne do snímku 8: „Musí být
SMART. Jinými slovy - „ učitel otevře snímek 9: „Specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a
časově ohraničené.“ Učitel klikne do snímku 9: „Zní to příšerně? No, ne úplně. Ukážu vám dva
příklady a okamžitě pochopíte celý koncept.“
The teacher opens the slide 10: „There are two goals. Which one you think meets the SMART criteria?
Number 1 or number 2?“ The teacher invites short discussion and says: „Yes the goal A is SMART – it
is specific (driving tests), measurable (driving license), achievable (it is possible to get the license),
realistic and time (2013). The goal B is vague – to improve driving skills will not tell you a thing. I
believe that you are clearer now.“
Učitel otevře snímek 10: „Máme dva cíle. Který z nich podle vás splňuje kritéria SMART? Číslo 1
nebo číslo 2?“ Učitel vyvolá krátkou diskusi a řekne: „Ano –cíl A je SMART – je specifický (řidičské
zkoušky),měřitelný (řidičský průkaz), dosažitelný (je možné dostat licenci), realistický a má časové
omezení (2013). Cíl B je nejasný – zlepšit řidičské schopnosti vám v podstatě nic neříká. Myslím, že to
je teď dostatečně jasné.“
„And that´s all for today.“
„A to je pro dnešek všechno.“
- 30 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
SELECTION METHODS/ METODY VÝBĚRU
Validity/Validita
Method/Metoda
zero/nulová
low/nízká
graphology/ grafologie
chance
prediction/
“házení kostkou“
astrology/ astrologie
typical interview/ tradiční
rozhovor
assessment
centers/
hodnotící centra
references/ reference
work samples/ pracovní
vzorky
personality
tests/osobnostní testy
structured
interview/
strukturovaný rozhovor
- 31 -
medium/střední
high/vysoká
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
BENEFITS/
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
- 32 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
POROUCHANÝ TELEFON
Třída se rozdělí do dvou skupin. Učitel zašeptá nějakou větu nebo frázi prvnímu žáku ve skupině.
Tento žák poté zašeptá to, co slyšel dalšímu žákovi. Každý žák může říct jenom jednou „Můžeš mi to
prosím zopakovat?“ Poslední žák na konci řetězce pak řekne nahlas to, co slyšel.
- 33 -
Jazyky pro učitele CZ.1.07/1.3.04/04.0017
BROKEN TELEPHONE
The class will be divided into 2 groups. The teacher will whisper a sentence or phrase to the first
student in the group. The student will then whisper what he/she heard to the next one. Each student
can only say, "Can you please repeat that?" one time. When the message reaches the end of the
chain the last student must speak out loud.
- 34 -

Podobné dokumenty

the basics of marketing

the basics of marketing The teacher enters the room and says: „Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun.“ He opens warm up „The Hanged “: „This is a small exercise to warm up ...

Více

the basics of marketing

the basics of marketing then starts asking: „So what is the number?“ The whole exercise takes some 5 minutes. The right number is 3. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: „So how did you like it? ...

Více

Modul ZJ1 - Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.

Modul ZJ1 - Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. products and therefore you are not charged anything additional by using its services. A full service travel company can satisfy all as of your business and personal travel needs such as last minute...

Více