arabská guma - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro

Transkript

arabská guma - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro
Datum vydání:
17.10.2011
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008
Název výrobku:
1/5
ARABSKÁ GUMA
1.
Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku:
1.1
Chemický název látky/obchodní název směsi:
Arabská guma
Další názvy látky: Acacia, Gum arabic
1.2
Použití látky:
1.3
Identifikace firmy:
MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o.
711 00 Ostrava-Hrušov, Plechanovova 163/19
IČO: 25818104
e-mail: [email protected]
2.
Strana:
Laboratorní chemikálie, výroba látek
Telefon:
Fax:
1.4 Nouzové tel. číslo, adresa:
Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
596244841
596244841
224919293,
224914575,
224915402
Identifikace nebezpečnosti::
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná.
2.2 obsah štítku
V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.
2.3 jiná rizika - žádný
3.
Údaje o složení látky nebo směsi:
Arabská guma (Gum arabic from acacia tree), koncentrace 100 %
Č. CAS: 9000-01-5
Č. ES: 232-519-5
4.
Pokyny pro první pomoc:
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.
Při vdechnutí
Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
dýchání. Konzultujte s lékařem.
Při styku s kůží
Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
Při styku s očima
Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
Při požití
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dle našich nejlepších znalostí nebyly chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti úplně prozkoumány.
4.3 Jsou potřebné údaje o neodkladném lékařském ošetření a speciálním léčení
data neudána.
5.
Opatření pro hasební zásah:
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Název výrobku:
Strana:
Číslo revize:
ARABSKÁ GUMA
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý.
5.2 Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi
Struktura produktů rozkladu není známa.
5.3 Pokyny pro hasiče
Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj.
5.4 Další informace
data neudána.
6.
Opatření v případě náhodného úniku:
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte vhodné ochranné prostředky. Je nutno vyloučit vznik prachu. Zabraňte šíření plynu/mlhy/par
tekutiny. Zajistěte přiměřené větrání. Personál odveďte do bezpečí. Nevdechujte prach.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechejte vniknout do kanalizace.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Opatrně seberte a bez prášení uložte mezi domovní odpad. Zameťte a vsypte do vhodné nádoby k
likvidaci. Uložte do vhodné uzavřené nádoby.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Zneškodnit podle kapitoly 13.
7.
Pokyny pro zacházení a skladování:
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte vzniku prachu a aerosolu.
Při vzniku prachu nutno zajistit přiměřené větrání. Běžná opatření protipožární ochrany.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti
Skladujte na chladném místě. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
data neudána.
8.
Kontrola expozice a ochrana osob:
8.1 Kontrolní parametry
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště
Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.
8.2 Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Před pracovní přestávkou a po skončení
práce si umyjte ruce.
Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí/obličeje
Ochranný štít na obličej a bezpečnostní brýle. Použijte zařízení na ochranu očí testované a
schválené příslušnými státními normami jako NIOSH (US) nebo EN 166(EU).
Ochrana kůže
Používejte ochranné rukavice. Rukavice je nutno před použitím prohlédnout. Používejte správnou
techniku svlékaní rukavic bez dotyku vnějšího povrchu rukavic, aby jste zabránili kontaktu kůže s
tímto produktem Po použití kontaminované rukavice zneškodněte podle SLP a platných zákonů
Ruce umyjte a osušte
Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené
normě EN 374.
2
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Název výrobku:
Strana:
Číslo revize:
ARABSKÁ GUMA
Ochrana těla
Kompletní protichemický oděv, Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a
množství nebezpečné látky na příslušném pracovišti.
Ochrana dýchacích cest
Pokud z odhadu rizika plyne, že jsou vhodné respirátory čistící vzduch, použijte celoobličejový
částicový respirátor typu N100 (US) nebo respirátorové patrony typu P3 (EN 143) jako náhradu pro
regulaci. Pokud je respirátor jediným prostředkem ochrany, použijte respirátor dodávaný jako
celoobličejový. Používejte respirátory a součásti testované a schválené dle příslušných státních
norem, jako je NIOSH (US) nebo CEN (EU).
9.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
a) Vzhled Forma: prášek, granulky nebo kousky
Barva: béžový
b) Zápach data neudána
c) Prahová hodnota zápachu data neudána
d) pH 4,1 - 4,8
e) Bod tání / bod tuhnutí data neudána
f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu data neudána
g) Bod vzplanutí data neudána
h) Rychlost odpařování data neudána
i) Hořlavost (pevné látky, plyny) data neudána
j) Horní/dolní meze zápalnosti nebo meze výbušnosti data neudána
k) Tlak páry data neudána
l) Hustota páry data neudána
m) Poměrná hustota data neudána
n) Rozpustnost ve vodě rozpustná látka
o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda data neudána
p) Teplota samovznícení data neudána
q) Teplota rozkladu data neudána
r) Viskozita data neudána
s) Výbušné vlastnosti data neudána
t) Oxidační vlastnosti data neudána
9.2 Další bezpečnostní informace.
data neudána
10.
Stabilita a reaktivita:
10.1 Reaktivita
data neudána
10.2 Chemická stabilita
data neudána
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
data neudána
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
data neudána
10.5 Neslučitelné materiály
Silné oxidační prostředky
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Další produkty rozkladu - data neudána
11.
Toxikologické informace:
11.1 Informace o toxikologických účincích
3
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Název výrobku:
Strana:
Číslo revize:
ARABSKÁ GUMA
Akutní toxicita
LD50 Orálně - krysa - > 16.000 mg/kg
Žíravost/dráždivost pro kůži
Vážné poškození očí / podráždění očí
Oči - králík - Silné dráždění očí - 5 h
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
data neudána
Mutagenita v zárodečných buňkách
Genotoxicitě in vivo - krysa - Orálně
Dominantní letální test
Karcinogenita
IARC: Žádná ze složek obsažených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách
větších nebo rovných 0,1% jako pravděpodobný, možný nebo potvrzený karcinogen.
Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro reprodukci - krysa - Orálně
Účinky na plodnost: Úmrtnost před uhnízděním oplozeného vajíčka (např. redukce počtu uhnízděných
oplozených vajíček u ženy; celkový počet uhnízděných oplozených vajíček na žlutá tělíska).
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
data neudána
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
data neudána
Nebezpečnost při vdechnutí
data neudána
Možné ovlivnění zdraví
Vdechnutí Může mít škodlivé účinky při vdechování. Může způsobit podráždění
dýchacích cest.
Požití Může být škodlivý při požití.
Kůže Může být zdraví škodlivý při absorpci přes kůži. Může způsobit podráždění
kůže.
Oči Způsobuje poleptání očí.
Příznaky a symptomy expozice
Dle našich nejlepších znalostí nebyly chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti úplně prozkoumány.
Další informace
RTECS: CE5945000
12.
Ekologické informace:
12.1 Toxicita
data neudána
12.2 Perzistence a rozložitelnost
data neudána
12.3 Bioakumulační potenciál
data neudána
12.4 Mobilita v půdě
data neudána
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
data neudána
12.6 Jiné nepříznivé účinky
data neudána
13.
Informace o zneškodňování:
13.1 Metody nakládání s odpady
4
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Název výrobku:
Strana:
Číslo revize:
5
ARABSKÁ GUMA
Výrobek
Zbytková množství a nezregenerovatelné roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Tento materiál
nechte zneškodnit profesionální licencovanou firmou. Rozpusťte tento materiál nebo ho smíchejte s
hořlavým rozpouštědlem a spalte ho ve spalovně chemických odpadů, která je vybavena přídavným
spalováním a pračkou plynů.
Znečištěné obaly
Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek.
14.
Informace pro přepravu:
14.1 Číslo OSN
ADR/RID: - IMDG: - IATA: 14.2 Správný technický název podle OSN
ADR/RID: Není nebezpečným zbožím
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
14.3 Třída(y) přepravního nebezpečí
ADR/RID: - IMDG: - IATA: 14.4 Skupina obalů
ADR/RID: - IMDG: - IATA: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
data neudána
15.
Informace o právních předpisech:
Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
data neudána
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
data neudána
16.
Další informace:
Uvedené informace a údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí a nelze na ně pohlížet jako na záruky vlastností výrobku.
Platné zákony a ustanovení musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost.

Podobné dokumenty

vosk karnaubský - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro

vosk karnaubský - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro Opatření pro hasební zásah: 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý.

Více

kyselina tereftalová - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro

kyselina tereftalová - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro Ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN166Použijte zařízení na ochranu očí testované a schválené příslušnými státními normami jako NIOSH (US) nebo EN 166(EU). Ochrana kůže Používejte och...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST n-BUTYLESTER KYSELINY OCTOVÉ

BEZPEČNOSTNÍ LIST n-BUTYLESTER KYSELINY OCTOVÉ Používejte ochranné rukavice. Rukavice je nutno před použitím prohlédnout. Používejte správnou techniku svlékaní rukavic bez dotyku vnějšího povrchu rukavic, aby jste zabránili kontaktu kůže s tímt...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Lugolův roztok

BEZPEČNOSTNÍ LIST Lugolův roztok Identifikace nebezpečnosti: Klasifikace látky nebo směsi Není nebezpečnou látkou podle GHS. Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. obsah štítku V souladu se...

Více

ústojný roztok pH10 - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro

ústojný roztok pH10 - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě EN 374. Ochrana očí Dobře těsnící ochranné brýle. Obličejový štít (minimálně 20 cm).Použijte zaříz...

Více

stáhnout - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro

stáhnout - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro Používejte ochranné rukavice. Rukavice je nutno před použitím prohlédnout. Používejte správnou techniku svlékaní rukavic bez dotyku vnějšího povrchu rukavic, aby jste zabránili kontaktu kůže s tímt...

Více