Mistral GSM 077 CZ - montážní návod

Komentáře

Transkript

Mistral GSM 077 CZ - montážní návod
CZ
MISTRAL GSM 077
GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL • MONTÁŽNÍ NÁVOD 1/2
UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené V. NASTAVENIE VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PODĽA PROGRAMOVACEJ
v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto
TABUĽKY
návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel s Funkce uvedené v tabulce PROG je možné nastavit podle následujícího programovacího postupu:
12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené
a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování.
záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody plynoucí z
b) Během 8 sekund 7x stiskněte servisní tlačítko. Po uplynutí 8 sekund siréna 3x pípne.
nesprávné instalace, používání, provozování, či ovládání výrobku odlišně od návodu
c) Vypněte zapalování, LED bude svítit.
na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko
d) Do 8 sekund stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je pořadové číslo funkce, kterou chcete nastavit
poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro
(po každém stisknutí servisního tlačítka siréna 1x pípne a LED 1x zhasne).
správnou a bezchybnou činnost výrobku, doporučujeme instalaci svěřit odbornému
e) Zapněte zapalování (do 8 sekund), siréna pípne.
servisu.
f) Stiskněte servisní tlačítko pro změnu hodnoty. Každým stisknutím cyklicky měníte nastavenou
hodnotu, což je signalizováno LED a blikáním/pípáním.
1x je nastavena hodnota 1. v aktuálním řádku funkce.
POPIS SYSTÉMU
2x je nastavena hodnota 2. v aktuálním řádku funkce.
MISTRAL GSM 077 je autoalarm s vestavěným GSM modulem, pomocí kterého jste informován o stavu
3x je nastavena hodnota 3. v aktuálním řádku funkce.
auta na Váš mobilní telefon všude, kde je pokrytí GSM signálem. GSM komunikace s alarmem probíhá
4x je nastavena hodnota 4. v aktuálním řádku funkce.
jako standardní hlasový hovor. Alarm je vybaven hlasovým menu v českém a slovenském jazyce. Při pog) Hodnota se uloží po vypnutí zapalování anebo do 8 sekund, není-li stisknuto servisní tlačítko.
plachu bude alarm volat na dvě zvolená telefonní čísla a pomocí hlasového oznámení se předají informah) Pro ukončení programovacího režimu zapalování vypněte, zapněte a opět vypněte, případně se
ce o narušení a stavu auta. Zavoláním na alarm si můžete kdykoliv zjistit jeho stav, ovládat zapnutí/ vyrežim ukončí automaticky osm sekund po vypnutí zapalování.
pnutí alarmu a vyvolat kontrolní volání alarmu na zjištění dostatečného kreditu na SIM kartě a přítomnos- Taktéž je možné programovat alarm pomocí PC a aplikace. Pro připojení k PC použijte dodávaný USB
ti signálu GSM. Po připojení modulu CAN BUS GSM je alarm schopný získat informace o stavu vozidla programovací kabel. O této možnosti programování se informujte u dodavatele alarmu.
a ovládat zamykaní/ odemykaní přes toto rozhraní.
Postup při programování:
a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování, 5x stiskněte servisní tlačítko během 8 sekund.
Siréna 2x pípne – vstoupili jste do programovacího režimu.
b) Do 8 sekund stiskněte libovolné tlačítko na ovladači.
c) Siréna pípne pro potvrzení přijetí kódu ovladače.
Počet pípnutí odpovídá pořadí ovladače: první ovladač – 1x, druhý ovladač – 2x, atd.
d) Po naprogramování posledního ovladače vypněte zapalování.
• Při programování se musí naprogramovat všechny ovladače současně, nové i původní.
• Pokud nebyl přijat žádný kód ovladače, původní naprogramované ovladače zůstanou beze změny.
Postup při vymazávání všech ovladačů z paměti:
a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování, 5x stiskněte servisní tlačítko během 8 sekund.
Siréna 2x pípne – vstoupili jste do programovacího režimu.
b) Do 8 sekund vypněte zapalování.
c) Ovladače jsou ze systému vymazány.
d) POZOR! Alarm přejde do servisního režimu, je tedy nutné zamykat automobil klíčem.
Při novém naprogramování ovladačů je nutné vystoupit ze servisního režimu a následně naprogramovat
ovladače.
II. NOUZOVÉ VYPNUTÍ ALARMU
V případě ztráty ovladačů nebo za jiných okolností je možné na potřebnou dobu vyřadit hlídání automobilu
i v případě, kdy je alarm zapnutý (původní kód je 11). Alarm se uvede do servisního režimu.
Postup:
a) Zapněte zapalování (spustí se poplach).
b) Stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je Vaše první číslo kódu. Interval mezi stlačeními nesmí být
delší než 1,5 sekundy.
c) LED dioda po chvíli 1x blikne.
d) Stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je Vaše druhé číslo.
e) Po chvíli LED zůstane svítit, siréna se vypne, nouzový režim je aktivován.
f) Vypněte zapalování.
• Nové ovladače lze naprogramovat postupem popsaným v části I.
III. ZMĚNA POČTU STISKNUTÍ SERVISNÍHO TLAČÍTKA PRO VSTUP DO NOUZOVÉHO
REŽIMU
Z výroby je kód pro uvedení alarmu do nouzového režimu nastaven na 11. Pro vyšší bezpečnost je po namontování alarmu vhodné zvolit si vlastní kód (11 až 99).
Postup:
a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování. Do 8 sekund 9x stiskněte servisní tlačítko. Siréna 4x pípne.
NEVYPÍNEJTE ZAPALOVÁNÍ!
b) Stisknutím servisního tlačítka 1-9krát nastavíte 1.číslo kódu. Stisknutí je indikováno bliknutím LED.
c) Po uplynutí 8 sekund siréna pípne tolikrát, jaké je 1.číslo kódu.
d) Stisknutím servisního tlačítka 1-9krát nastavíte 2.číslo kódu. Stisknutí je indikováno bliknutím LED.
e) Po uplynutí 8 sekund siréna pípne tolikrát, jaké je 2.číslo kódu.
f) Vypněte zapalování.
Pořadí
I. PROGRAMOVÁNÍ OVLÁDAČŮ
Systém umožňuje naprogramovat až 4 ovladače. Při programování nových se předcházející vymažou. Rovněž je možné ovladače ze systému vymazat, např. v případě krádeže, ztráty a pod.
PROGRAMOVACÍ TABULKA
Funkce
1.hodnota
(prednastavené)
2.hodnota
3.hodnota
4.hodnota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0,5s
0,5s
3s
vypnuto
plynulý
10s
vypnuto
vypnuta
impulz 0,5s
impulz 0,5s
zapnutý vždy
dvojitý 0,5s
dvojitý 0,5s
60s
3
typ 3
40s
––––––překlopení
překlopení
–––-
s vypnutím alarmu
–––-
13
14
15
16
17
18
Automatická aktivace alarmu
Kontrola otevřených dveří
Zamykání od zapalování
Kalibrace času pro Mód 1 a 2
Počet opakování poplachové zprávy
Potvrzení poplachu
bez vypnutí alarmu ale
s vypnutím senzorů
zapnuto
vypnuta
vypnuto
začne kalibrace
1x
pouze stiskem klávesy
3,5s
3,5s
20s
10
typ 1
20s
pouze alarm
plynulý
impulz 4s
impulz 4s
při zapínání vypnutý /
upozorňování zapnuto
bez vypnutí alarmu
15s
15s
45s
5
typ 2
30s
alarm i centrál
impulzní
impulz 40s
impulz 40s
vypnutý vždy
12
Čas zamykacího impulzu pro centrální zamykání
Čas odemykacího impulzu pro centrální zamykání
Zpoždění aktivace alarmu
Omezení počtu poplachů
Zvuk sirény
Čas automatického zapnutí alarmu posledními dveřmi
Zapínání alarmu a centrálu posledními dveřmi
Funkce světla přes výstražný trojúhelník
Délka impulzu pro kufr
Délka impulzu pro AUX
Akustický signál při zapínání/vypínání (při upozornění na
automatické zapnutí)
Výstup na kufr
––––––––––––3x
–––-
––––––––––––––––––-
19
20
21
Počet volání při poplachu
Jazyk
CAN BUS režim
4x
slovenský
bez CAN BUS
12x
–––čtení a zápis
22
23
Aktivace OEM ovladačem
Přístup do alarmu
zapnuta
s heslem
––––––-
2x
–––čtení, zápis a
dotah oken
––––––-
24
Výstup na AUX
s vypnutím alarmu
–––-
25
Klakson přes CAN
zapnutý vždy
–––-
26
Původní nastavení
–––-
–––-
vypnuto
zapnuta
zapnuto
–––2x
rovněž ukončením
hovoru
8x
český
pouze čtení
vypnuta
autorizovaným telefónem
bez hesla
bez vypnutí alarmu, ale bez vypnutí alarmu
s vypnutím senzorů
zapnutý pouze při
vypnutý vždy
poplachu
nastaví všechny funkce
–––na „přednastavené“
VI. POPIS PROGRAMOVATEĽNÝCH FUNKCIÍ
1 Čas zamykacího impulzu pro centrální zamykání
Nastavení doby trvání impulzu pro zamykací výstup.
2 Čas odemykacího impulzu pro centrální zamykání
Nastavení doby trvání impulzu pro odemykací výstup.
3 Zpoždění aktivace alarmu
Nastavení času do aktivace alarmu po stisknutí tlačítek pro hlídání
aktivace snímačů nevyhodnocuje jako poplach a LED trvale svítí.
anebo
. Během této doby se
4 Omezení počtu poplachů
Hodnota určuje počet spuštění poplachu od aktivačního vstupu (dveře, kufr, otřesový senzor, přídavný senzor)
během jednoho hlídání. V případě překročení nastaveného počtu aktivací od jednoho vstupu (např. dveře), se
tyto už nevyhodnocují jako poplach. Avšak nastane-li aktivace od jiného vstupu (např. kufr), začnou se všechny
aktivace počítat znovu (vstup dveře opět může poplach vyvolat).
IV. SERVISNÍ REŽIM
Plynulý zvuk - nepřerušovaný
Použití servisního režimu je vhodné v případě, kdy bude automobil používat osoba, která není seznámena s funkcemi alarmu, případně necháváte-li vozidlo v servise. Tímto se zabrání neoprávněnému přeproPřerušovaný zvuk – Typ 1
gramování ovladačů. Během servisního režimu je funkce alarmu omezena na odemykání a zamykání dve- 5 Zvuk sirény
Nastavení zvuku sirény:
ří centrálním zamykáním.
Přerušovaný zvuk – Typ 2
Postup:
a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování. Do 8 sekund 3x stiskněte servisní tlačítko.
Přerušovaný zvuk – Typ 3
b) Siréna 1x pípne, LED zůstane trvale svítit, aktivovali jste servisní režim.
c) Vypněte zapalování.
6
Čas
automatického
zapnutí
alarmu
posledními
dveřmi
• Pro vypnutí servisního režimu zapněte zapalování, 3x stiskněte servisní tlačítko. Siréna 1x pípne, LED
Nastavení doby čekání pro automatické zapnutí alarmu po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří. V
zhasne, vypnuli jste servisní režim.
případě otevření dveří a opětovného zavření se čas začne znovu odpočítávat. Aktivovat konkrétní části alarmu
je možné nastavením funkce 7. Tuto funkci lze i vypnout – funkce 7, pozice 1.
V servisním režimu alarm auto nehlídá (ani motor není blokován).
7 Zapínání alarmu a centrálu posledními dveřmi
Určuje, které části systému se mají zapnout při funkci zapínání posledními zavřenými dveřmi. Dobu, za kterou
se alarm aktivuje, lze nastavit funkcí 6.
8 Funkce světla přes výstražný trojúhelník
Nastavení režimu práce výstupů na světla při využití spínání světel přes tlačítko výstražného trojúhelníku
(Obr.4). Funkci lze využít u automobilů s problematickým přímým připojením rozsvícení světel.
Plynulý
Impulzní
Výstup světla
Světla vozidla - blikají
9 Délka impulzu pro kufr
Nastavení doby trvání impulzu pro výstup na kufr. Při nastavení hodnoty na překlopení, je na výstupu
při současném stisknutí tlačítek
a
stálých +12V, dokud nejsou tato tlačítka opět stisknuta.
10 Délka impulzu pro AUX
Nastavení doby trvání impulzu pro přídavný výstup AUX. Při nastavení hodnoty na překlopení, je
výstup při stisknutí tlačítek
a
připojen na kostru, dokud nejsou tato tlačítka opět stisknuta.
23 Přístup do alarmu
V případě volby I bude při volání na alarm z jakéhokoliv telefonního čísla vyžadován pro vstup do
hlasového menu 6-místný přístupový kód. Je-li zvolena možnost II bude vyžadován přístupový kód pouze
u neautorizovaných telefonních čísel, takže v případě volání z telefonních čísel, které jsou zadány v alarmu
bude vstup do hlasového menu přímý.
24 Výstup na AUX
V případě volby I se sepnutím výstupu AUX alarm nevypne, ale po dobu sepnutí výstupu jsou vypnuty
otřesový a přídavný senzor. V případě volby II se sepnutím výstupu AUX alarm nevypne a všechny vstupy
a senzory zůstávají aktivní (mohou vyvolat poplach). V případě volby III se aktivováním výstupu AUX
současně deaktivuje alarm.
25 Klakson přes CAN
V případě volby I bude přes CAN sběrnici ovládán klakson vozidla pouze v případě poplachu. Volba II
vypíná ovládání klaksonu přes CAN. V případě volby III je klakson zapnutý přes CAN i při poplachu a
upozorňování.
11 Akustický signál při zapínání/vypínání alarmu
Tato volba umožňuje nastavit zvukovou signalizaci aktivace/deaktivace alarmu při manuálním zapnutí,
případně při automatickém zapnutí.
26 Původní nastavení
Nastaví všechny funkce alarmu na přednastavenou hodnotu. Pro GSM část nastaví vstupní PIN na hodnotu
123456 a vymažou se všechny telefonní čísla.
12 Výstup na kufr
Volba nastavuje chování alarmu při stisknutí tlačítek pro ovládání otevření kufru. V případě volby I se
alarm nedeaktivuje, ale otřesový a přídavný senzor jsou vypnuty a současně je sledován vstup kufr.
Dojde-li k otevření kufru do 8 sekund, senzory zůstanou vypnuty až do jeho zavření, v opačném případě
se senzory opět zapnou. V případě volby II se alarm nedeaktivuje, všechny vstupy i senzory zůstávají
aktivní, pouze výstup pro kufr je sepnutý po nastavený čas (funkce 9). V případě volby III dojde k
sepnutí výstupu pro kufr a současně je deaktivován alarm. Pro otevření kufru lze použít i OEM ovladač,
v tom případě nezapojujte výstup pro kufr. Kufr bude otevřený samotným vozidlem.
POZNÁMKY
• Je vhodné, aby se zadávání vstupního kódu, jako i telefonních čísel do alarmu, provádělo s vypnutým hlasitým hovorem. Předejdete tak možnému odposlechu, jako i chybnému zadání kódů vlivem echa a okolních
ruchů.
• Pro zkrácené ovládání alarmu přes mobilní telefon lze použít přímé vyslání řetězce z telefonu. Například:
Aktivace alarmu použitím hesla: 09xxxxxxxxp123456#p10
Aktivace alarmu bez použití hesla (z autorizovaného telefonu - funkce 23.): 09xxxxxxxxp10
13 Automatická aktivace alarmu
Volba nastavuje funkci opětovného zapnutí alarmu po 30 sekundách od vypnutí alarmu v případě, že
nedošlo k otevření dveří nebo kufru.
14 Kontrola otevřených dveří
Nastavení kontroly otevřených dveří při zapnutém zapalování. Při otevřených dveřích alarm upozorní
max. 10x bliknutím světel.
15 Zamykání od zapalování
V případě nastavení této funkce se centrální zamykání aktivuje do 8 sekund od zapnutí zapalování.
Po vypnutí zapalování se dveře okamžitě odemknou. V případě, kdy dojde k otevření dveří anebo
zůstanou-li dveře otevřené po zapnutí zapalování se funkce zamknutí neprovede!
16 Kalibrace času pro Mód 1 a 2
Vstupem do této volby v programové tabulce začne kalibrace nastavení doby zapnutí kontaktu
výstražného trojúhelníku. Celý postup navolení funkce a kalibrace:
a) Zapněte zapalování.
b) Pro vstup do programovacího režimu stiskněte 7x servisní tlačítko.
c) Vypněte zapalování.
d) Navolte 16-tý řádek tabulky – stiskněte 16x servisní tlačítko.
e) Zapněte zapalování.
f) Podržením stisknutého tlačítka se spustí kalibrace, podle navoleného módu se vyšle impulz na
výstup světel, které musí být alespoň jedno připojené ke kontaktu tlačítka výstražného trojúhelníku.
g) Během doby stisknutého tlačítka musí světla 8x bliknout.
h) Vypněte zapalování.
• Kalibrace je ukončena.
FUNKCE JE PŘÍSTUPNÁ POUZE PŘI NASTAVENÍ FUNKCE 8 NA MÓD1 nebo 2.
17 Počet opakování poplachové zprávy
Touto funkcí nastavíte počet opakování hlasové zprávy o poplachu při přijetí hovoru na telefonu.
Opakování zprávy je vhodné například přepíná-li se hovor na hlasitý odposlech.
18 Potvrzení poplachu
Funkce nastavuje způsob potvrzení – zrušení poplachu při volání GSM alarmu na zvolené telefonní
číslo. Zrušení poplachu a opětovného volání pouze tlačítkem 1 bude možné, je-li nastavena možnost
I. Není-li tlačítko 1 na telefonu stisknuto a hovor byl ukončen, GSM alarm bude opětovně na telefon
volat. V případě možnosti II stačí pro zrušení poplachu a opětovného volání libovolné ukončení hovoru.
19 Počet volání při poplachu
Funkce nastavuje maximální počet volání (stejný pro obě čísla) na jednotlivá telefonní čísla při poplachu
a nepřijetí hovoru. Po vyčerpání nastavených počtů volání na čísla, se už další volání neuskuteční. Je-li
znovu vyhlášen poplach, alarm provede opětovný počet volání. Je-li ale hovor přijat a ukončen podle
nastavení funkce 18, další volání se neuskuteční. Původní nastavení je 4x na první číslo a rovněž 4x
na druhé číslo.
20 Jazyk
Nastavením si lze zvolit jazyk, ve kterém má probíhat hlasová komunikace, tedy hlasové menu a
oznámení alarmu. Původní nastavení je slovenština. Jazyk je možné přepínat i při začátku telefonického
spojení s alarmem prostřednictvím tlačítka
.
21 CAN BUS režim
Funkce nastavuje režim spolupráce alarmu s modulem CAN BUS GSM. U volby I není využíváno
spojení s modulem. Volba II umožňuje alarmu pouze číst informace z modulu (stav dveří, kufru a pod.).
U volby III může alarm zasílat informace prostřednictvím modulu např. bliknutí směrovkami, zamknutí
dveří a pod. Navíc u volby IV se každým zamknutím dveří vozidla dotáhnou okna ve dveřích. Použití
modulu a podporované funkce prostřednictvím modulu CAN BUS GSM je nutné
prověřit pro každou značku vozidla v seznamu funkcí modulu CAN BUS Magicar.
22 Aktivace OEM ovladačem
Při zapnuté funkci je možné aktivovat a deaktivovat alarm také původním ovladačem k vozidlu. Rovněž
lze používat na ovládání alarmu také dodávaný ovladač. Je-li funkce vypnutá, pak je možné ovládat
alarm pouze dodávaným ovladačem. Původním ovladačem lze pouze odemknout anebo zamknout
dveře vozidla, alarm se ale nedeaktivuje resp. neaktivuje.
Kde 09xxxxxxxx je telefonní číslo alarmu, p je znak pro pauzu (u některých telefonů se používá
Čárka), 123456# je vstupní heslo do alarmu a 1 - volba pro aktivaci alarmu ( 2 - pro deaktivaci),
0 na konci - ukončení hovoru.
Je možné vytvořit řetězec ze všech možností menu, tedy například i zadání prvního
telefonního čísla: 09xxxxxxxxp123456#p522p09yyyyyyyy#p0
Kde 09yyyyyyyy je telefonní číslo, které chcete zadat.
VII. MONTÁŽ SYSTÉMU
Demontujte plastové kryty přístrojové desky vozidla. Najdete vodiče, ke
kterým bude autoalarm připojený. Na testování funkcí vodičů ve vozidle
použijte výhradně digitální multimetr a to i v případě, že jste si jistý, na
jakou funkci vodič slouží. Po určení vodičů odpojte akumulátor a zapojte kabelový svazek autoalarmu k vodičům potřebných na správnou funkčnost podle přiložených schémat zapojení. Všechny spoje sletujte a zaizolujte. Po ukončení instalace autoalarmu zapojte akumulátor vozidla a
zasuňte pojistku do pojistkového pouzdra autoalarmu. Přetestujte správnou funkčnost autoalarmu a též správnou funkčnost elektroinstalace vozidla (zapalování, směrová světla, ...). Namontujte plastové kryty přístrojové desky.
Umístění řídící jednotky a LED diody
Řídící jednotku umístěte z vnitřní strany ochranných plastů přístrojové desky. Anténu řídící jednotky připevněte
tak, aby se nedotýkala kovových částí vozidla. Signalizační LED diodu umístěte na viditelné místo.
MONTÁŽ GSM PRÍSLUŠENSTVA
V boční části alarmu se nachází konektor pro připojení GSM antény. Konektor antény opatrně našroubujte na
tento konektor. Anténu neumísťujte na místo, u kterého se nacházejí velké kovové součástky, plechy, ani do blízkosti samotného alarmu. Doporučené místo je v okolí čelního skla vozidla.
Anténa musí být připojena k GSM alarmu dříve než připojíte napájení k alarmu. Používejte pouze dodávanou GSM anténu.
SIM kartu zatlačte dovnitř adaptéru zlatými ploškami dolů.
ro vyjmutí SIM karty opět zatlačte na její viditelnou část. Karta se vysune automaticky.
VIII. PŘEHLED VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
K alarmu je možné připojit modul CAN BUS GSM. V takovém případě lze redukovat montážní čas a potřebu zapojovat vodiče na příslušné vstupy a výstupy jako např. vstup dveří, vstup kufru, zapalování, ovládání kufru, ovládání dveří, ovládání světel, případně klaksonu. V ideálním případě je potřebné připojit pouze napájení alarmu, senzory, indikační LED, servisní tlačítko, blokovací relé a GSM anténu.
Konektor UART – připojení pro Modul CAN BUS GSM
Konektor poskytuje napájení modulu a řídící signály. Možnost připojení modulu a také podporované funkce
modulu je nutné prověřit v seznamu podporovaných vozidel pro konkrétní verzi modulu CAN BUS GSM. Režim použití modulu je nutné nastavit v alarmu viz. programovací tabulka - funkce 21.
Vstup otřesového snímače
Napájení (+12 V) pro otřesový snímač je přítomno během celé doby. Vstup reaguje na ukostření.
Vstup pro přídavný snímač
Napájení (+12V) pro přídavný snímač je přítomno pouze během aktivního hlídání. Při vypnutí alarmu se
vypíná rovněž napájecí napětí snímače. Vstup reaguje na ukostření.
Aktivační vstupy dveří a kufru
Vstupy dveří reagují na ukostření a +12V. Vstup kufr reaguje
na ukostření.
Pohľad na konektor snímača systémovej
jednotky – pohľad z predu
CZ
MISTRAL GSM 077
GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL • MONTÁŽNÍ NÁVOD 2/2
Vstup od zapalování +15
Výstupy na centrální zamykání
Vstup se připojuje na spínací skříňku a vodič +15 (zapalování). V závislosti na podporovaných funkcích mo- K dispozici jsou kompletní kontakty dvou relé, to umožňuje variabilní připojení centrální jednotky (Obr.5-8).
dulu CAN BUS a vozidla není nutné tento vstup zapojovat při použití modulu.
Samotné doby spínání relé lze nastavit funkcí č.1 a 2.
POZOR! Zásadně se nesmí používat současně ovládání dveří analogovým připojením a
Blokovací výstup
CAN BUS modulem!!!
Při aktivovaném alarmu - během
Příklady zapojení výstupů CZ:
hlídání, při PANIC poplachu a
Obr.6 Zapojení pro centrální zamykání se
Obr.5 Zapojení pro centrální zamykání se
poplachu od aktivačních vstupů
spínačem v obou dveřích. Je nutný motor na řízení. spínačem v předních dveřích automobilu.
je tento výstup připojen na kostru (Obr.1). Umožňuje pracovat s
proudem do -250mA, což postačuje k sepnutí např. blokovacího relé.
Výstup na kufr
Výstup se při aktivaci připojí na
Obr.1 Zapojení blokovacího relé
+12V (Obr.2) po dobu nastavenou ve volbě č.9. V závislosti na podporovaných funkcích modulu CAN BUS a vozidla není nutné tento
vstup zapojovat při použití modulu.
Výstup na přídavný AUX
Výstup se při aktivaci připojí na kostru po dobu nastavenou funkcí Obr. 2 Zapojení otevření kufru
č.10. Umožňuje připojení relé anebo zařízení s proudem do -1A.
Výstup na sirénu
Na výstup se podle nastaveného režimu (funkce č.5 ) připojuje +12V.
Výstupy na světla
Tyto výstupy jsou reléové se spínáním na společný vstup COM (Obr.3). Je tedy možné spínat světla spínáním Obr.7 Zapojení pro pneumatické centrální
na kostru, případně připojováním na +12V. Funkce sepnutí se nastavuje podle funkce č.8 a 16.
zamykání, které ovládá spínač (4 sek. impulzy)
POZOR! Zásadně se nesmí používat současně ovládání světel analogovým připojením
a CAN BUS modulem!!!
X. PROGRAMOVÁNÍ AUTOALARMU POMOCÍ PC
Autoalarm MISTRAL GSM 077 je možno programovat také pomoci PC. Aby jste mohli propojit
autoalarm s PC a nastavovat konfiguraci, potřebujete programovací kabel. Je potřebné před prvním
připojením programovacího kabelu ovládače předem nainstalovat. O možnosti dodání programátoru se
informujte u dodavatele. Program pro nastavení alarmu lze získat z internetových stránek distributora.
Program umožňuje po spojení s alarmem (pomocí programátoru) nastavit všechny volby uvedené v
programovací tabulce, a také všechny telefonní čísla, vstupní heslo a PIN kód. Rovněž umožňuje konfiguraci
alarmu vytisknout přes tiskárnu nebo uložit do souboru. Později je možné soubor načíst a použít na
programování dalších alarmů (kromě tel. čísel, vstupního hesla a PIN kódu).
Postup instalace ovládacího souboru pro programovací kabel
Rozbalte archivní soubor Cable_PL-2303_Drivers.zip. Spusťte soubor PL2303_Prolific_WDM
DriverInstaller_v1.6.1.exe, který se nachází v příslušném adresáři (po rozbalení).
- Program se spustí a zobrazí se informační stránka. Je možné kliknout na tlačítko Next.
- Začnou se instalovat soubory potřebné pro komunikaci s programovacím kabelem.
- Po úspěšném nainstalování se zobrazí stránka ukončeni instalace.
Obr.8 Zapojení pro centrální zamykání s řídící
jednotkou.
Postup programovaní autoalarmu MISTRAL GSM 077
- Připojte programovací kabel konektorem ku autoalarmu.
- Připojte červený (+12V) a černý vodič (kostra) na napájení.
- Zasuňte USB konektor do volného portu počítače
- Spusťte program GSMprog v1.12.exe. Verze programu se může zvyšovat, přidáváním možností
alarmu. Sledujte stránky distributora.
- Program automaticky rozezná COM port na kterém je připojený autoalarm (verze firmware alarmu se
zobrazí zeleným písmem v řádku)
Pro načítání aktuální konfigurace alarmu stiskněte tlačítko Přečti.
Funkce programu
Obr. 3 Příklad zapojení světel
Obr. 4 Příklad zapojení ovládání světel
pomocí spínače výstražného světla
IX. SCHÉMA ZAPOJENÍ
Uložit - volba umožňuje uložit aktuálně zobrazenou konfiguraci alarmu do souboru v PC.
Otevřít - tato volba umožňuje nahrát konfiguraci ze souboru v PC do programu a zobrazit ji.
Tisk - vytlačení protokolu o aktuální zobrazené konfiguraci alarmu.
Jazyk - výběr komunikačního jazyku pro nastavení alarmu.
Konec - ukončení aplikace.
Přečti - stisknutím tlačítka se přenese konfigurace z alarmu do PC. Nastavení alarmu se okamžitě
zobrazí na obrazovce.
Zapsat - stisknutím tlačítka se přenese nastavená konfigurace na obrazovce do alarmu.
Původní - stisknutím se nastaví na obrazovce původní (tovární) konfigurace alarmu.
Číselní nouzový kód - kliknutím na okénko je možné zadat jedno místní nouzový kód. Po jeho
zadaní je nutné kliknout na tlačítko Zapsat.
Konektor pre modul
CAN BUS GSM
Příklady zapojení Obr.5,6,7,8
Nepoužívat v případě ovládání dveří přes modul
CAN BUS GSM !
Obrazovka programu pro nastavení parametrů alarmu.
Připojení konektoru programátoru do alarmu. Alarm musí být napájen přes hlavní kabeláž !

Podobné dokumenty

Mistral MAX R2 uživatelský manuál

Mistral MAX R2 uživatelský manuál Do 8 sekund stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je pořadové číslo funkce, kterou chcete nastavit (po každém stisknutí servisního tlačítka siréna 1x pípne a LED 1x zhasne). Zapněte zapalování...

Více

Stáhnout návod k použití pro lokátor Smart Finder Key finder

Stáhnout návod k použití pro lokátor Smart Finder Key finder předmětu, který často hledáte. 2. Pro nalezení hledaného předmětu stiskněte tlačítko umístěné v pravém rohu ovladače lokátoru. 3. Aktivovali jste vyhledávací čip, který začne blikat a vydávat zvuko...

Více

Montážní periferií

Montážní periferií Slouží k identifikaci uživatele ve vozidle. Po aktivaci jednotky se trvale rozsvítí kontrolní LE dioda umístěná uprostřed snímače. Přiložením čipu Dallas do dutiny snímače dojde k identifikaci. Jed...

Více

Montážní periferií

Montážní periferií * Toto barevné označení platí pro plochý kabel snímače s pořadím barev, žlutá, zelená,rudá, černá. **Toto barevné označení platí pro plochý kabel snímače s pořadím barev zelená, žlutá, rudá, černá....

Více

EASY CAN - LevneAlarmy.cz

EASY CAN - LevneAlarmy.cz IV. POPIS VÝSTUPŮ MODULU A JEJICH FUNKCE PIN

Více

GPS LOC GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2 I

GPS LOC GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2 I UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech...

Více