GPS LOC GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2 I

Komentáře

Transkript

GPS LOC GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2 I
CZ
GPS LOC
GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 1/2
UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení
uvedené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané
v souladě s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech
osobních motorových vozidel 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení
musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani
prodejce nezodpovídá za případné škody plynoucí z nesprávné instalace,
používání, provozování či ovládání výrobku jinak, než je uvedeno v návodě
na použití. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou, hrozí
riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a
ztráta záruky. Pro správnou činnost výrobku, doporučujeme svěřit instalaci
odbornému servisu.
I. POPIS SYSTÉMU
GPS LOC vám pomůže zabezpečit a ochránit vaše vozidlo (osobní automobil, nákladní
automobil, motocykl, obytný přívěs, stavební stroj, zemědělský stroj, motorový člun atd.). V
případě odcizení hlídaného vozidla vám zašle GPS lokalizátor aktuální pozici na váš mobilní
telefon. Prostřednictvím mobilního telefonu můžete jednoduše zobrazit na displeji aktuální mapu
s polohou vozidla. Tato služba zobrazení na mapě je zcela zdarma. Pozici střeženého vozidla
můžete také zobrazit zdarma prostřednictvím PC a webové stránky http://www.satmaps.
net. Systém se skládá z jednotky GPS lokalizátoru a satelitní GPS antény. Jednotka GPS
lokalizátoru je zpravidla umístěna na skrytém a těžko přístupném místě (např. u automobilu
pod palubní deskou). V jednotce GPS lokalizátoru je umístěna SIM karta mobilního GSM
operátora (GPS lokalizátor disponuje vlastním telefonním číslem). Lze použít paušální nebo
předplacené SIM karty. Pokud se rozhodnete použít předplacenou SIM kartu, máte možnost
prostřednictvím svého mobilního telefonu kontrolovat hodnotu kreditu. Dobíjení předplacené
SIM karty lze opět realizovat z vašeho mobilního telefonu nebo například z bankovního
terminálu (informujte se o možnostech vzdáleného dobíjení předplacené SIM karty u svého
mobilního GSM operátora). Celý systém s vámi bude komunikovat prostřednictvím SMS, proto
je nutné při volbě mobilního operátora věnovat zvýšenou pozornost cenovým sazbám za
SMS služby. Doporučujeme také u SIM karty aktivovat službu zahraniční roaming pro případ
lokalizace vozidla v zahraničí. Jednotka GPS lokalizátoru se připojuje na palubní napětí 12V
DC. Doporučujeme k jednotce připojit záložní akumulátor pro případ, že bude při odcizení
vašeho vozidla záměrně vyřazen z provozu hlavní zdroj napájení. GPS lokalizátor disponuje
dalšími uživatelskými funkcemi, o kterých se podrobně dočtete v tomto uživatelském manuálu
II. MONTÁŽ SYSTÉMU
GPS lokalizátor je určený pro samostatnou montáž nebo jako příslušenství k autoalarmu.
1. Stlačte uvolňovací tlačítko a vysuňte držák SIM karty. Vložte SIM kartu do držáku a
zasuňte ho spolu se SIM kartou zpět do GPS lokalizátoru.
Poznámka: Na SIM kartě je třeba nejprve vypnout ochranu PIN kódem. Ochranu
PIN kódem můžete vypnout například v mobilním telefonu.
2. Připojte jednotlivé vodiče kabelového svazku podle schématu. Během připojování
vodičů musí být kabelový konektor odpojený od GPS lokalizátoru.
III. SCHÉMA ZAPOJENÍ
Konektor GPS antény
GSM LED
hnědý
zelený
modrý
bílý
černý
žlutý
2x červený
oranžový
červený/biely
GPS LED
Držák SIM
Uvoľňovací tlačítko držáku SIM
Společný kontakt relé (COM)
Sepnutý kontakt relé (NO)
Rozepnutý kontakt relé (NC)
Vstup externího alarmu A0
Kostra (-)
Vstup - Zapalování
+12 V
Vstup externího alarmu A1
+12 V - záložní akumulátor
Žlutý, červený a černý vodič musí být zapojeny vždy, zapojení ostatních vodičů je nepovinné.
Pokud některé vodiče nezapojíte, nebudete moci využívat příslušné funkce systému!
Výstup z externího autoalarmu můžete připojit na vstup GPS lokalizátoru prostřednictvím
bílého nebo oranžového kabelu.
A0 (bílý kabel) - INPUT alarm je aktivován signálem 0V
A1 (oranžový kabel) - INPUT alarm je aktivován signálem +12V
Maximální zatižitelnost přepínacího relé je 12V DC/5A. V případě ovládání spotřebiče
s vyšší proudovou zátěží použijte pomocné relé, které má odpovídající technické
parametry.
Připojte k jednotce GPS anténu a konektor kabelového svazku. GPS anténa musí být umístěna
vodorovně a nesmí být z vrchu stíněna kovovými díly.
Zapněte a vypněte zapalování. Zařízení je nyní zapnuto. Vyčkejte cca. 2 minuty, než
proběhne kompletní inicializace. Po této době je zařízení připraveno přijímat konfigurační
SMS příkazy.
Poznámka: GPS lokalizátor umožňuje připojit záložní akumulátor na konektory kabelového
svazku (černý a červeno-bílý vodič). Nabíjení záložního akumulátoru probíhá automaticky při
jízdě automobilu. Doporučujeme použít gelový akumulátor 12V/1,3Ah. Výdrž tohoto
akumulátoru je 30 až 60 hodin v závislosti na momentálním pracovním režimu GPS
lokalizátoru.
IV. NASTAVENIE SYSTÉMU
Konfigurace GPS lokalizátoru GPS lokalizátor se konfiguruje pomocí příkazů, které
jsou zasílány formou SMS z vašeho mobilního telefonu na telefonní číslo GPS lokalizátoru. Konfigurační příkaz je vždy zasílán společně s PIN kódem, který vymezuje
oprávněné osoby. PIN kód je čtyřmístné číslo a lze ho měnit. Implicitně je PIN kód nastaven na hodnotu 4321 (dále jsou v textu místo PIN kódu použity znaky ****). Konfigurační příkazy lze zadávat malými nebo velkými písmeny. V případě, že je zaslán
příkaz v chybném tvaru, GPS lokalizátor odpoví SMS zprávou s textem COMMAND
ERROR. Pokud je zaslán příkaz s chybně zadanými parametry, GPS lokalizátor odpoví SMS zprávou s textem klíčové slovo ERROR.
1. Konfigurace přepnutí relé při vyhlášení
alarmu
Formát příkazu: **** RELAY xy z
x – doba přepnutí relé (od 0 do 240)
y – časová jednotka pro číslo zadané
parametrem x
y = s – sekundy
y = m – minuty
4321 RELAY 30m G
z – určuje, za jakých okolností bude
přepnuto relé
Příkaz
z = I – relé bude přepnuto při vyhlášení
PIN kód
Parametry
INPUT alarmu
z = G – relé bude přepnuto při vyhlášení
GPS alarmu
z = IG – relé bude přepnuto, jak při vyhlášení INPUT alarmu, tak při GPS alarmu
Parametr z je nepovinný. Pokud je příkaz RELAY zadán bez parametru z, tak bude
relé přepnuto, jak při vyhlášení INPUT alarmu, tak při GPS alarmu (automaticky se nastaví IG).
Výchozí nastavení: 1s IG
Nastaví dobu přepnutí relé při vyhlášení alarmu nebo při zaslání příkazu SWITCH
bez parametru
2. Zadání autorizovaných telefonních čísel pro poplachové SMS a ovládání režimu „GPS zvýšená ostraha“
Formát příkazu:
**** PHONE +aaaz +bbbz +cccz
+aaa – první autorizované číslo v mezinárodním
formátu
+bbb – druhé autorizované číslo v mezinárodním
formátu
+ccc – třetí autorizované číslo v mezinárodním
formátu
4321 PHONE +4219050
00000 +421907000000G
Příklad: Zadána dvě autorizovaná telefonní čísla. Na telefonní číslo
+420602666888 budou zasílány pouze SMS při vyhlášení GPS alarmu.
z – určuje, zda je poplachová zpráva na toto číslo odesílána při INPUT alarmu
a při GPS alarmu
z = I – na toto telefonní číslo zasílat pouze SMS zprávy od INPUT alarmu
z = G – na toto telefonní číslo zasílat pouze SMS zprávy od GPS alarmu
Parametr z je nepovinný. Pokud je telefonní číslo zadáno bez tohoto parametru,
tak se rozumí, že mají být na toto číslo zasílány SMS zprávy, jak od INPUT alarmu, tak od GPS alarmu (automaticky se nastaví hodnota IG).
Mohou být zadána až 3 telefonní čísla. Všechna zadaná (autorizovaná) čísla mohou ovládat prozváněním režim GPS zvýšené ostrahy (viz dále). Telefonní čísla je
nutné zadávat v mezinárodním formátu, musí tedy začínat vždy znakem + .
Poznámka: U autorizovaných telefonních čísel je nutné aktivovat službu CLIP
(identifikace volajícího). Pokud tato služba nebude aktivní, nelze ovládat funkci
zvýšené GPS ostrahy a ovládat GPS lokalizátor prozvoněním.
První nastavené autorizované číslo příkazem PHONE může být v případě vyhlášení INPUT alarmu nebo GPS alarmu voláno. Podmínkou pro volání na první autorizované číslo je aktivace této funkce příkazem CALL.
3. Nastavení periody pro odesílání SMS
Formát příkazu:
**** PERIOD xy Nz
při vyhlášeném GPS alarmu
x – udává, zda další poplachová SMS bude
odesílána po čase nebo po ujeté vzdálenosti
x = D – (Distance) po ujeté vzdálenosti (Km)
x = T – (Time) po čase (minuty)
y – udává počet kilometrů nebo minut
(y = 1 až 60)
4321 PERIOD D04 N5
z – udává počet poplachových SMS v rámci
jednoho vyhlášeného GPS alarmu (z = 1 až 30)
Tento parametr je nepovinný a v případě, že není zadán, doplní se automaticky na
hodnotu N10.
Výchozí nastavení: T5 N10
Příklad: Po vyhlášení GPS alarmu se SMS zasílají vždy po ujetých 4 Km. Celkem 5
poplachových SMS v rámci vyhlášeného GPS alarmu.
Po vyhlášení GPS alarmu se odešle první SMS ihned a další SMS se odesílají buď
po nastavené ujeté vzdálenosti v Km, nebo po nastaveném čase v minutách. Počet
odeslaných poplachových SMS v rámci jednoho vyhlášeného GPS alarmu udává
parametr Nz. Po odeslání všech SMS zpráv je GPS alarm automaticky deaktivován.
Nastavený režim ostrahy je ale stále aktivní. Pokud se vozidlo nadále pohybuje, je
vyhlášen nový GPS alarm.
4. Změna PIN
Formát příkazu: **** PIN xxxx yyyy
xxxx – nový PIN kód
yyyy – potvrzení nového PIN kódu
Výchozí nastavení: 4321
Z důvodu bezpečnosti doporučujeme změnit PIN
kód co nejdříve.
4321 PIN 2828 2828
10. Nastavení potvrzování SMS příkazů
Formát příkazu: **** CONFIRM x
x = 0 – vypnuté potvrzování
x = 1 – zapnuté potvrzování
Výchozí nastavení: 1
Pokud je potvrzování zapnuto, je po úspěšném
4321 CONFIRM 1
zpracování SMS příkazu v GPS lokalizátoru
odeslána potvrzovací SMS s textem „příkaz“ OK
na telefonní číslo, které SMS odeslalo. Potvrzení není zasíláno u příkazů, na které je
jiná SMS odezva.
Formát příkazu: **** CONFIG
Po zaslání příkazu CONFIG obdržíte od GPS lokalizátoru informační SMS s
aktuální konfigurací.
Formát příkazu: **** GTEXT xxxxx
xxxxx – vlastní text hlášení (max. 74 znaků)
Výchozí nastavení: Alarm! Position and speed
of your car:
Autorizované číslo - zasílá se INPUT
a GPS alarm (IG)
Autorizované číslo - zasílá se GPS
alarm (G)
4321 GTEXT Alarm!
Pozice a rychlost
vaseho vozu:
Autorizované číslo - zasílá se
INPUT alarm (I)
Konfigurace relé
Nastavení periody pro odesílání
SMS při GPS alarmu
6. Konfigurace textu SMS odesílané při
vyhlášení INPUT alarmu
Nastavení potvrzování zpracovaných SMS - 1zapnuto
Formát příkazu: **** ITEXT xxxxx
xxxxx – vlastní text hlášení (max. 74 znaků)
Výchozí nastavení: Alarm! Your car was
attacked.
Formát příkazu: **** LINK x
x = 0 – odesílání GPS souřadnic v textové
podobě
x = 1 – odesílání GPS souřadnic ve formě
4321 LINK 1
linku pro zobrazení polohy vozidla na
internetu.
Výchozí nastavení: 0
Pokud je funkce zapnuta, je v SMS zprávě zasílána GPS souřadnice ve formě linku.
Pro zobrazení polohy vozidla v mapových podkladech na internetu postačí uživateli
kliknout na link obsažený v SMS zprávě.
Poznámka: Pokud chcete tuto funkci využívat, musí být váš mobilní telefon připojen k
internetu a musí umět prohlížet webové stránky. Služba zobrazení polohy automobilu
na mapě je zcela zdarma.
11. Zjištění konfigurace
5. Konfigurace textu SMS odesílané při
vyhlášení GPS alarmu
SMS s GTEXTem se odesílá při vyhlášení GPS
alarmu na přednastavená telefonní čísla. Po tomto
textu budou v poplachové SMS následovat GPS data.
9. Způsob odesílání GPS souřadnic
v SMS zprávách
Volání v případe vyhlášení
alarmu - 1zapnuto
4321 ITEXT Byl
spusten autoalarm!
SMS s ITEXTem se odešle při vyhlášení INPUT
alarmu na přednastavená telefonní čísla. Pokud
bude při konfiguraci ITEXT znakový řetězec
zakončen znakem “:”, budou v poplachové SMS za ITEXTem následovat GPS data.
7. Konfigurace textu SMS odesílané na
žádost o sdělení polohy
Formát příkazu: **** PTEXT xxxxx
xxxxx – vlastní text hlášení (max. 74 znaků)
Výchozí nastavení: Position and speed of
4321 PTEXT Pozice
your car:
a rychlost vaseho
SMS s PTEXTem se odesílá jako odpověď na
vozu:
žádost o polohu vozidla (příkaz POSITION
– viz dále) na telefonní číslo, ze kterého byla žádost přijata. Po tomto textu budou v
SMS vždy následovat GPS data.
8. Nastavení výstražného volání v
případě vyhlášení alarmu
Formát příkazu: **** CALL x
x = 0 – vypnuté volání
x = 1 – zapnuté volání
Výchozí nastavení: 0
4321 CALL 1
Pokud je funkce zapnuta, je po vyhlášení
alarmu automaticky voláno první nastavené
autorizované telefonní číslo. Toto volání pouze upozorňuje na vyhlášený alarm,
doporučujeme hovor nepřijímat, lokalizátor nedisponuje žádnými hlasovými funkcemi
Zabílání souřadnic ve formáte
linku - 1zapnuto
CONFIG: PHONE
+421905000000IG
+421907000000G
+421918000000I
RELAY 10s IG
PERIOD T03 N10
CONFIRM 1
CALL 1
LINK 1
SWITCH 0
GPS 0
GPSS 1
Aktivní stav relé - 0 nepřepnuto
Stav GPS ostrahy - 0 vypnuto
Stav GPS zvýšené ostrahy - 1 vypnuto
12. Reset – obnovení továrního nastavení
Formát příkazu:
**** RESET
Nastaví všechny parametry do výchozího
nastavení. Po odeslání příkazu probíhá kompletní
inicializace zařízení a je nutné vyčkat minimálně
2 minuty, než bude zařízení znovu připraveno pro
přijetí dalších příkazů.
Na nastavený PIN nemá tato funkce vliv.
4321 RESET
V. UŽIVATELSKÉ FUNKCE GPS LOKALIZÁTORU
Uživatelské funkce GPS lokalizátoru se ovládají pomocí příkazů, které jsou zasílány
formou SMS z vašeho mobilního telefonu na telefonní číslo GPS lokalizátoru. Příkaz
je vždy zasílán společně s PIN kódem, který vymezuje oprávněné osoby. PIN kód je
čtyřmístné číslo a lze ho měnit. Implicitně je PIN kód nastaven na hodnotu 4321 (dále
jsou v textu místo PIN kódu použity znaky ****).
Příkazy lze zadávat malými nebo velkými písmeny. V případě, že je zaslán příkaz v
chybném tvaru, GPS lokalizátor odpoví SMS zprávou s textem COMMAND ERROR.
Pokud je zaslán příkaz s chybně zadanými parametry, GPS lokalizátor odpoví SMS
zprávou s textem klíčové slovo ERROR.
1. OSTRAHA
GPS lokalizátor lze používat pro ostrahu samostatně nebo ve spojení s externím
alarmem. Pokud používáte lokalizátor samostatně, můžete využívat režimy „GPS ostraha“ a „GPS zvýšená ostraha“. Pokud připojíte k lokalizátoru externí autoalarm, pak
máte ještě navíc k dispozici režim „INPUT ostraha“.
CZ
GPS LOC
GPS lokalizátor NÁVOD NA POUŽITÍ 2/2
1.1 GPS ostraha
GPS ostraha vyhlásí alarm, pokud je vozidlo uvedeno do pohybu při vypnutém zapalování. Jedná se o ochranu proti odtažení vozidla. Tento typ ostrahy doporučujeme mít zapnutý trvale. Před jízdou tuto ostrahu není potřeba deaktivovat. Pokud nastartujete vůz,
GPS ostraha se sama po dobu jízdy automaticky přeruší.
Aktivace ostrahy:
GPS ostraha se aktivuje příkazem
**** GPS 1. Pokud je tato ostraha aktivována,
tak po každém vypnutí zapalování je vaše vozidlo
automaticky střeženo.
Výchozí nastavení: 1
4321 GPS 1
Deaktivace ostrahy:
Ostrahu lze vypnout příkazem **** GPS 0.
Před každou jízdou není potřeba deaktivace
příkazem, protože při startu automobilu dochází
automaticky k přerušení střežení.
Vyhlášení GPS alarmu:
GPS alarm je vyhlášen při uvedení vozidla
do pohybu s vypnutým zapalováním (např. odtah).
4321 GPS 0
Datum
Světový čas GMT a časová korekce
(viz poznámka)
Vyhlášení INPUT alarmu:
INPUT alarm je vyhlášen při spuštění externího
autoalarmu. Pokud již byl vyhlášen GPS alarm,
INPUT alarm se nevyhlašuje (ochrana proti
zacyklení v případě oboustranné komunikace
s externím autoalarmem).
Alarm! Position and
speed of your car:
50d11.2842N
015d49.7743E
020km/h
10.09.10
10:08:23GMT +02:00h
Alarm! Your car was
attacked
Poznámka: GPS lokalizátor v informačních
SMS zobrazuje světový čas GMT, který je
přímou součástí GPS dat. Od některých mobilních operátorů je možné získat místní časové korekce k tomuto světovému času. Pokud operátor tuto službu podporuje,
GPS lokalizátor časové korekce automaticky zahrne do informačních SMS (příklad:
10:02:04GMT +02:00h), v opačném případě je zobrazován pouze čas GMT (příklad: 10:02:04GMT).
1.2 GPS zvýšená ostraha (GPSS)
Tento režim je totožný s režimem GPS ostrahy, ale nezohledňuje stav zapalování. GPS
alarm je vyhlášen vždy při uvedení vozidla do pohybu.
Aktivace ostrahy:
GPS zvýšená ostraha se aktivuje prozvoněním telefonního čísla GPS lokalizátoru z autorizovaného telefonního čísla (GPS lokalizátor 2 x vyzvání a poté hovor odmítne).
Deaktivace ostrahy:
Deaktivace GPS zvýšené ostrahy se provádí také prozvoněním telefonního čísla GPS lokalizátoru z autorizovaného telefonního čísla (deaktivace je potvrzena okamžitým odmítnutím hovoru ze strany GPS lokalizátoru). Deaktivace musí být provedena před každou jízdou.
Vyhlášení GPS alarmu:
GPS alarm je vyhlášen při uvedení vozidla do pohybu
Reakce na alarm:
Po celou dobu vyhlášení GPS alarmu jsou odesílány poplachové SMS s polohou vozidla. Celkový počet poplachových SMS je závislý na momentální konfiguraci (viz konfigurační příkaz PERIOD). Vyhlášený GPS alarm lze zrušit prozvoněním telefonního čísla GPS lokalizátoru z autorizovaného telefonního čísla (zrušení je potvrzeno okamžitým odmítnutím hovoru ze strany GPS lokalizátoru). Současně prozvoněním deaktivujete také režim GPS zvýšená ostraha.
1.3 INPUT ostraha
Pro využití režimu INPUT ostrahy je nezbytné mít instalovaný externí autoalarm, jehož
výstup je připojený na vstupní kontakt GPS lokalizátoru. INPUT ostraha zašle SMS
zprávu na autorizované telefonní číslo v případě, že na vstupním kontaktu GPS lokalizátoru je splněna podmínka pro aktivaci INPUT alarmu.
Poznámka: Připojení externího autoalarmu svěřte odbornému servisu
Implicitně nastavený text (změna je
možná příkazem PTEXT)
Světový čas GMT a časová korekce
Position and speed of
your car:
50d11.2842N
015d49.7743E
020km/h
10.09.10
10:08:23GMT +02:00h
V případě nastavení funkce LINK na hodnotu 1 (funkce je zapnutá), je v SMS zprávě
uvedená GPS souřadnice ve formě linku pro zobrazení polohy vozidla na internetu.
Position and speed of
your car:
http://satmaps.
net/?g=48d53.4258N
018d004.400E
020km/h
10.09.10
10:08:23GMT +02:00h
GPS souřadnice
(zobrazení souřadníc
ve formě linku)
xxxxx – vytáčené číslo pro zjištění hodnoty kreditu
na předplacené SIM kartě. Informujte se na
toto číslo u vašeho mobilního operátora.
Systém odpoví zprávou mobilního operátora
s informací o momentální hodnotě kreditu na
SIM kartě. Funguje pouze u předplacených karet.
4321 CRED *104*#
V režimu STAND BY je GPS lokalizátor vypnut
a jeho spotřeba je 0 mA. Režim STAND BY se
doporučuje pro dlouhodobé odstavení automobilu
(např. zimní měsíce).
4321 OFF
Režim
Popis
Spotřeba
Klidový
Zařízení je zapnuté, reaguje
na veškeré SMS příkazy.
GPS ostraha a GPS zvýšená
ostraha je vypnutá.
max. 20mA* Doporučená doba
bez jízdy je maximálně 6 týdnů.
GPS ochrana
Zařízení je zapnuté, reaguje
na veškeré SMS příkazy.
Alespoň jedna GPS ostraha
je aktivní.
max. 40mA* Doporučená doba
bez jízdy je maximálně 2 týdny.
STAND BY
Zařízení je vypnuto, nereaguje na SMS příkazy.
0mA Doporučujeme při
dlouhodobé odstávce vozidla.
* v režimu sepnutého relé se spotŘeba dočasně zvýši o 20mA
V režimu STAND BY lokalizátor nereaguje na SMS příkazy ani prozvonění. Z tohoto
stavu lze zařízení „vzbudit“ buď zapnutím zapalování, nebo signálem na externím vstupu (spuštěním externího autoalarmu). Díky tomu zůstává aktivní ochrana, která byla nastavena před přechodem do STAND BY režimu, s omezením ochrany proti odtahu vozidla (bez spuštění alarmu nebo nastartování).
VII. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Zařízení se nezapne
• Zkontrolujte připojení napájecích vodičů a vodiče
„vstup – zapalování“ a zapněte zapalování.
Zařízení se nepřihlásí
do sítě GSM - červená
LED bliká v intervalu
1x za sekundu
• Zkontrolujte správnost vložení SIM karty.
• Ověřte dostupnost GSM signálu příslušného operátora.
• Ověřte, zda má SIM karta vložená v zařízení vypnutou
ochranu PIN kódem.
• Po úspěšném přihlášení musí červená LED blikat v intervalu 1x za 3 sekundy.
Zařízení nereaguje na
SMS příkazy
• Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto a přihlášeno do
sítě GSM. Přihlášení do sítě GSM můžete ověřit také
prozvoněním zařízení..
• Ujistěte se, že příkazy zadáváte ve správném formátu
s platným PIN kódem.V případě, že používáte předplace
nou SIM kartu, ujistěte se, že je SIM karta stále aktivní a je
na ní dostatečný kredit pro odesílání SMS.
• Před posláním prvního příkazu po zapnutí zařízení je nutné vyčkat, než proběhne kompletní inicializace zařízení
(může trvat až 2 min.) a před posláním dalšího SMS příka
zu je vždy nutné vyčkat, než bude zpracován předešlý
SMS příkaz.
Zařízení reaguje na
SMS příkazy, ale nereaguje na prozvonění
z autorizovaného tel.
čísla
• Zkontrolujte platnost zadaného autorizovaného telefon
ního čísla včetně mezinárodní předvolby příkazem
CONFIG.
• Ověřte, zda má autorizované telefonní číslo aktivovanou
službu CLIP (identifikace volajícího).
Zařízení nevyhlašuje
GPS alarm
• Zkontrolujte, zda byla příslušná GPS ochrana aktivována
(GPS 1, GPSS 1).
• Zkontrolujte správné připojení a umístění GPS antény.
• Zkontrolujte správnost zadaných telefonních čísel pro zasílání poplachových SMS.
Falešný GPS poplach
• Zkontrolujte, zda je GPS anténa namontována vodorovně
a není z vrchu stíněna kovovými díly vozidla.
• Zařízení disponuje sofistikovaným algoritmem pro
vyhlašování GPS poplachů. Ve zcela ojedinělých
případech přesto může dojít k vyhlášení falešného popla
chu, aniž by se jednalo o závadu zařízení nebo chybu
montáže. Tato situace může nastat v garážích a v těsné
blíz kosti výškových budov, kde zařízení může po delší
dobu přijímat špatný nebo odražený GPS signál.
Zapomněl jsem PIN
lokalizátoru
• Obraťte se prosím na svého prodejce, zařízení může
být uvedeno do továrního nastavení včetně PIN pouze
u výrobce.
1. Nalezení polohy vozidla na serveru
SATMAPS.NET
a) Zadejte do vašeho internetového prohlížeče
adresu www.satmaps.net.
b) GPS souřadnice z SMS zprávy opište do
položek Latitude a Longitude.
c) Klikněte na tlačítko a vyčkejte na zobrazení
mapy s polohou vozidla.
3.1. Přepínání relé na neomezenou dobu
Formát příkazu: **** SWITCH n
n = 0 – nepřepnuté relé
n = 1 – přepnuté relé
3.2. Přepínání relé na nastavenou dobu
Formát příkazu: **** SWITCH xy
x – doba přepnutí relé (od 0 do 240)
y – časová jednotka pro číslo zadané parametrem x
y = s – sekundy
y = m – minuty
**** CREDIT xxxxx
VI. NALEZENÍ POLOHY VOZIDLA V MAPÁCH NA INTERNETU
3. Ovládání relé pomocí SMS (mimo alarm)
Příkazem SWITCH s parametrem n lze
přepínat relé v GPS lokalizátoru a tím
na dálku zapínat nebo odpínat na neomezenou
dobu konkrétní zařízení ve vozidle (například
sirénu).
Pokud zadáte příkaz SWITCH bez parametrů, automaticky se přebírají údaje přednastavené příkazem RELAY.
Formát příkazu: **** OFF
Poznámka: Uživatel může zasílat žádost s příkazem POSITION nezávisle na
stavu ostrah a na stavu vyhlášených alarmů.
Datum
Formát příkazu: **** SWITCH
5. Uvedení GPS lokalizátoru do STAND BY režimu
Na příkaz POSITION lokalizátor odpoví jednou
informační SMS, která obsahuje GPS data.
Doba, za kterou zařízení odpoví, závisí na tom,
zda je momentálně zapnut GPS modul (zapnuta
alespoň jedna GPS ostraha nebo nastartovaný
4321 POSITION
motor) a může také záviset na síle GPS signálu.
Pokud se nepodaří platná GPS data zjistit do
5 minut od přijetí požadavku, zařízení odpoví SMS s posledními známými daty
označenými * OLD * (pokud byla tato poloha zjištěna od zapnutí přístroje).
Rychlost vozidla
Zobrazení polohy vozu na mapě
3.3. Přepínání relé na dobu přednastavenou příkazem RELAY
Formát příkazu:
2. SMS žádost o sdělení polohy
GPS souřadnice
Příkazem SWITCH s parametrem xy lze přepínat relé v GPS lokalizátoru a tím na dálku zapínat nebo odpínat na omezenou dobu konkrétní zařízení ve vozidle.
4. Dotaz na hodnotu kreditu předplacené SIM karty v GPS lokalizátoru
Formát příkazu: **** POSITION
Implicitně nastavený text (změna je
možná příkazem GTEXT)
Rychlost
Deaktivace ostrahy:
INPUT ostrahu lze deaktivovat odpojením externího alarmu od vstupního kontaktu
GPS lokalizátoru.
Reakce na alarm:
Po vyhlášení INPUT alarmu je odeslána jedna poplachová SMS s informací o
narušení vozidla. Součástí této zprávy může být také informace o poloze vozidla (viz
konfigurační příkaz ITEXT).
Reakce na alarm:
Po celou dobu vyhlášení GPS alarmu jsou odesílány poplachové SMS s polohou vozidla. Celkový počet poplachových SMS je závislý na momentální konfiguraci (viz konfigurační příkaz PERIOD). Vyhlášený GPS alarm lze zrušit prozvoněním telefonního čísla GPS lokalizátoru z autorizovaného telefonního čísla (zrušení je potvrzeno okamžitým odmítnutím hovoru ze strany GPS lokalizátoru). Funkce GPS ostrahy zůstává nadále aktivní, dokud není deaktivována příkazem **** GPS 0.
GPS souřadnice
Aktivace ostrahy:
INPUT ostraha je permanentně aktivní (za předpokladu, že byla provedená správná
instalace a propojení externího autoalarmu s lokalizátorem).
4321 SWITCH 1
4321 SWITCH 5m
Position and speed of
your car:
50d11.2842N
015d49.7743E
020km/h
10.09.10
10:08:23GMT +02:00h

Podobné dokumenty

návod na použití

návod na použití Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních mo...

Více

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k probíhajícím

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k probíhajícím telé mohou přenášet a stahovat materiály pomocí internetové služby, jako jsou bulletiny nebo sítě P2P. (12) Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru...

Více

integra-radionics-neurosight-arc

integra-radionics-neurosight-arc NEBO APLIKOVANOU ZÁRUČNÍ UDÁLOST SMĚREM K PACIENTOVI. Žádná záruční smlouva nemůže být jakýmkoliv způsobem vytvořena či modifikována jinak než jako výsledek písemného a podepsaného ujednání provede...

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Hodnocení projektu • 90 % zákazníků použilo mobil k platbě • 80 % obchodníků zaznamenalo platbu mobilem • Průměrná platba: 31 EUR – 60 % pod 20 EUR, z toho 35 % pod 6 EUR – 40 % plateb bylo nad 20...

Více

led Žárovky - DS Technik

led Žárovky - DS Technik životnost a přesnost vrtání. 165ks příslušenství v praktickém kufříku (např. vrtáky, brusné a leštící kotoučky a kameny různých velikostí a tvarů, drátěnné a štětinové kotoučky, osa s 18 kotoučky,

Více