EVO - Ssangyong

Transkript

EVO - Ssangyong
SSANGYONGREXTONW RX2OOE.XDI
NOVÝČryŘvarcovÝ
ltrsrr N/ODERNIZOVANÝ
VZF]tED
STARA
POCTIVA
KONSTRUKCE
ICMFOR
t\I DCDVCZEK
l''lclon
S tl'iYA t.]SPCR\Ý
Motorvznětov1i
R4,1989cm],turboVfkon l55 k [ll4 kW]@4000minjTočiv'f
Maximální
moment360 N.m@l500-2800
minj0-l0o km/hnení
uvedeno
rych|ostl75 km/hSpotÍeba
9,2|/l00kmCenaBl9 900 KčV prodejinyní
V PRIVEPE\E
VYSC\ACt\^
dcskr.,ostlrttlíplastr'jsotr n.rc1é.
Nar.íc
r ' r .l er r r íi . l i : ti r n i n r i ek t r z i ,d l r l i íi . l i s t . j e
jcrnrič,,kríŽkovarlá..,
kr.ajrií
t kolcnl
iriích
tlclně r,.oclvr.rplvrltrio clcl dtlb, kdr.
ktlrcj ské zr.račh. br4r. ptlr'aŽor,1tnl,
z'a poclprurl.rčrné.I)lles ukazu.ií
rllirtist scbcr,čdtlt"tl
í doprovlízenÝ
z1c1lšcrl
ír-nVc ZPÍlrC]()Vlírlí
il c.lesigntr.
Ntlr,c SlltrtlrFc '|c rozlnčror,ě ptldobrlé
prcclchi rc1ci, zic s,jzitží.ie r.ili zccla j ilré
Nčktllikrát.iserlr ve n áiích lidí
ťtrtlr'rli.
l'idčl ncflrlštlr,atté
zar'rictí.Některí sc
i otiíč'cli'dtlkuci jscnl nezmi2cl V prrní
zlttíč-ce.
Z ttlhtlttl ptlhleclr-r rnlí SllntaF-e
urč'itč'
šar.r
ce rrir spčch. Ur,rliti nl"bízí
to, c() Sc tld r,elkélro SUV
čeká. Prtlstor,
skvělv vrihled' poirocllí a pŤcbr.tck
tldldtídacích P r()Stor. Rozs alr tl ilstat'ell í
sctlatlcl.jc p<llrrčrrlěširolql rre.jvětší
sl,.tlli
tl tl i t .ie rlr.šetl.l,.rbsc lrce j akchtlkoliv
btlč'níhtl
drŽcrrí tčlr'r.
U zlldrlíclr scc]ac]cl
čristiptlstrvnér, poclélnérn
.istlrr
.ieclrlclt1ir,é
stllčrtta opěrlrc1ltirn lzc nitstltr.it rozdílnv
sklon.
l)rrcovištčridičc je tr.ochtr neprelrleciné.
Všrrclc.|c s1-ltltrstatlačítek - 1.|cVO1,cd]g
t.olllt-ttt.t,
l ttl htlecl r'e dv<lu ťtrtlr,llích,
rla strccltlr'énl plrtleltt a další dlír4<a
rll di sp l t'ii rrrr-rltinlecliálnílro svsténrtr.
V rltlci.|c rlar,ícnc.iniŽšíirrtcr-rzitlrjclro
stlilc dtlst silnli a ncpríjemtrá.
1lodsr'íccr.rí
ltr t-ntlžIlclstí.ic cc1í.cli spl cj \n'P nollt'
Jec]ir-it
coŽ tlcllí iclclilrlí,pokucl tlláte spttštčnou
wdcchťrvelltilirccjc irrritacckarbrltrtt'
jc pak jcdcr.r]rladlo
nlt sticclor.étnftttlclr.t
plast stĚíbrllÝa pocl tírndalšíšcdí
Plastor,,é
l eiativně velké
pltlclry .istlu lra.",íc
a rlepr-isobí
prílišpritliŽlivě.
Dicscl o objcrnr'r2,2Litru,trclílíSantaFc
s1ttšnou
dl'nlrmikr. Jízdl s rlírn.ie'''eskrze
pŤíjemrlá,dtlbi.eutlumetrii a v pŤípadč
rvchllí.lVIotorje
potieby i dostatečnč
celktlvě dobŤeodlr1trčr.rěrr
a i pŤesswri
l
t
l
r
'
oztrliilk
l]cur()Zťn
í
n
i
r
r
t
r
r
J)ttt't
rrcruší.S pŤírntli.ltzcntlupi.c'n,t
ldclvkotr
si SrrntaFc ale nedoveclupr-cdstrrvit,
dtlportrčtriisi tlrčitčpiiplatit Zll llutolnilt.
V lrorslí.clrobl:rstechijscm sc Ponl
l'rtthyb1;r'rrl
1.,..,'".,.,ěž.nvch ccstlich, .ieŽ c1.r11,
rl.rrikntl u t sk.čle lrr rrgtri ícírlru pltllrt l nu
všcch kol ir zdatnč sckundu|ící slrmočintlé
prcvtldtlvce. I pres ptlměrnč c]l,nlunickclr.t
jízdtl,,jserr-rk nlénltt pr'.íiclnrlérnrr
pickvlpcrl í ll akot.tcc z plrlubníhtl ptlčítač.c
lyčetl SPotreblr B,1 1/100kr.r.r,coŽ jc
s ohlcdcm na velikost a hmotnost -".ozu
r{'borr-rriirodnota!
Tic tí ge rlcr.lrce S,.rtltirFc rll li ko rnfil rtrl č
r.rirllrclěrrt.
podvtlzck (nikrlli však
lroup,ar,r') a silnv lt zlírtlvctl LíspornÝ
dicsel. l)o wball'
pridlír.lí rlěkteré 1lrr.i<l.
znlinlé spíšcz prcl.nior'ého Segmentll
lr llabíc]rleshrštlotrporci bezpečrlosti.
Vcd1c zrnírrčrrvclrrrcdtrhti v ergtlntlmii
rlavigltci. l ) al šírl irstlrver.iíplrlubnícl.r
lvstérlrti.ic nltlŽrlé právč prostrccinictvín
lt tl,"rclměrtlérl-r
1loč'nrpt ltrŽiď.clr rirtrlrti
klrĎkotr
pllrstLi jc pek ttlu rle.ir.čtší
loťr.ktlr,él.rtl
displc'ie lr.jc snadrlé se
cellA' u testor.lrtrélro\()ZLl sc piiblíŽila
'' tlr.ilidlirlí Ztr'Jtit. A.ieIi slrnlottlY r.tllirtlt
na dosti'el rnilionovc hranici, a to.ic
rlli tllrčíteklrrred tlsrnnáctl
r.rirkclrc.iskéSUV
I loŽn tls t n ltstlt.',cní r,tlllrntlt .ic re1lrtivnč
llušnlí'lrle .ieho sklorl rlli rla začátkr.r
lrišel.jakor. ltutilbuse. Z,l, znínktl,
' t t r ]tíl r k ť1' l . l t r Ž i t é
t l l l t t c r i l t l rv i r i t c r i ť ' r t r ,
.espcktive
ie.iich textur\,'.x'lěkčerrÝ plast
e l)otlzc nlt vrchní str,.rtrěprístro.jor.é
r.rcprimčicně dost.
oby' kdy korejs\y SsangYong vyráběl velká a obludná auta,
jsou snad nadobro p{yč.NoÚ Rexton W je maximálně
jen obludně velly. A vlastně ani není
V poŤadí
"o'y.
už tÍetígeneÍaceje v podstatě jen dďší evolucí modelu, ktery
poprvé Spatňil světlo světa v roce 2001. Stále se tedy jedná o auto
postavenéna zá|<IadechMercedesu ML s kabátem od Giugiarova
studia ltaldesign. Do dďšího iltvota ďe Rexton lyrátží
s pňepracovanym designem a sebevědomym označením.W v jeho
jméně tottž idajně znamenáWork of Art, tedy umělecké dílo.
optické změny jsou viditelné hlavně na pŤídi.Nová kapota,
nárazník, maska chladiče a světlomety trochu pÍIbl:tiy vzhled
současnymtrendrjm. Na bocích pŤišelRexton o mohutné plastové
lemy blatníkr3,nově naopak dostal zrcátka S integrovanymi
směrovymi světly. Vzadu se omlazení omeiiojen na no'ry
nárazníka světla s modernějšígrafikou.
V interiéru, ktery stále pŤekypujeprostorem prakticky v každém
směru, se na pohled pracovďo pouze s detaily na stĚedovém
panelu, vlrrazně bohatšíje ale elektronická abezpečnostnírrybava.
ostatní změny jsou vyhradně technického ÍáZ|J.Pod kapotu se
nastěhoval nor,y dvoulitrorry diesel s vysokotlaVm vstŤikováním
common rail, ktery nahradilprivodní vznětovÍ pětiválec
od Mercedesu. PŤeplĚovany čryivrílecRX200 e-XDi disponuje
''ykonem 155 koní a je spojen se samočinnoupětistupřovou
pŤevodovkou,ptivodem ze S tuttgart.r. Posledn i vfznamnou
novinkou na novém Rextonu W je moderní víceprvková zadní
náprava, která je standardem ve vyššímstupni ,i,b",y Executive.
V praxi je noÚ Rexton nečekaněpohodové auto. Na Sporto'rní
jízdu se sice nehoď, i s dvoulitro'rylrn ďeselem ovšem dokaže
byt pŤelorapivěagiJrrí,obnrIáštěuvážime-h fakt, že jeho robus tní
konstrukce vá itéměÍ 21 metrákri. Opravdu parádní ďsciplínou
SsangYongu je cestor"níkomfort. Schopnost
,,nejm1adšího..
podvozku absorbovati většíneduhy vozovkyjsou u vozubez
pneumatického odpružení obďvuhodné. Pochvalu zasloužíi vysoká
zvuku. \fu většiněpŤípadritak
ríroveĚodlrlučněníod rrrrějších
na palubě panuje mimoňádná akustická pohoda. Rexton je pŤíjemny
společníki pro vylety mimo zpevněn,i,powch. Konstrukce s pewrym
rámem a pŤiĚaditelnypohon pňedníchkol (PartTíme 4x4) s redukcí
dovo\í vydat se i do obtížnějšího
terénu.
Rexton W je robustně postavenéSUV schopné pÍevážetcestou
necestou až sedm pasažéru.Bohatá standardní ui,bava a pÍíznivá
cenová politika z něj činízajímavou alternatir,u k ojetinám
Michď Ša&anek
orémiovrich značek.
ondŤej Tošovslcy
* komfort,vybava,prostor
- malámoŽnostindividua|izace
039