4 • 2014

Transkript

4 • 2014
4 • 2014
1'1'-
0'-
XXI. rocnik
89 Kc/3,99 €
C
A S O p I S
0
L 0
0
I- C H
PLACHETNICE
28 I YACHT
4/2014
I
PREDSTAVUJEME
PREDSTAVUJEME
I PLACHETNICE
Lodenici HanseYachts zaloiil
v roce 7990 Michael Schmidt
v objektech byva/e
vychodonemecke statnf
lodenice v Greifswaldu.
Nevyhodu noveho vyrobce
bez tradice promenil
ve vyhodu firmy nezatfiene
starymi postupy, a kdyi
zacala /odenice
spo/upracovat s povestnym
designerskym studiem Jude/
& Vrolijk, musel se uspech
dostavit. SvedCf o nem
i cruiser Hanse 505, ktery
poprve dosedl na vodu loni
V
fete
a mef premieru
na vystave v Cannes. Da se
ffci, ie Hanse 505 je odpovedf
na novou fadu cruiseru
konkurencnf firmy Bavaria.
Hanse SOS
rup se svislym klounovcem se vyzna-
T
cuje maximalni delkou ve vodorysce
a velkou sii'kou. Ma tez vysoky volny
bok, coz dava dostatek prostoru v podpalubi
a umoznilo pouzit elegantni nizkou nastavbu.
Palubni kovanf je rozmisteno na zaklade zkusenosti s ovladanim zavodnich plachet nic
a jednostupr'\ova sti'echa nastavby zvysuje
bezpecnost pohybu. Co nejjednoduseji tvarovany kokpit obsahuje dva kormidelni stojany,
aby se dala Iod' snadno ovladat pi'i plavbe
4/2014 YACHT , 29
>>>
PLACHETNICE
I
PREDSTAVUJEME
Pi'i rüznych test ovaeich p lavbcich Hanse 505 docilila za vetru 12 ai 14 uzlü pi'i ki'izovcinf pod uhlem 45• rychlosti 7 uzlü.
na obou bocfch. Schody do pod palubi
o sklon u s4• spolu s velkou odsuvnou luknou
davajf prüchozi kanal o vy5ce 1,2S m, takle pri
sestupu nebo V}lstupu z podpalubi se nemusi
posadka hrbit.
Oproti predchozimu modelu Hanse 49S, ktery
novy cruiser nahrazuje, byla prekonstruovana
toa leta v majitelske kajute a roz5ireny varianty
usporadanf interieru, ktery müze obsahovat ai
pet kajut a jeste kajutu pro skippera. Hanse
SOS se take vyznacuje sirokou koupaci plosinou, ktera zarovei\ vytvari sklopna sedadla pro
kormid elnfka. lnterier prinasi velkou linearne
usporadanou kuchyni, je mene.,hranat)l'; dava
vice prostoru a v souladu s modernimi trendy
j e mnohem lepe prosvetleny, nez t om u bylo
u predchoziho modelu.
I
30 YACHT 4/2014
lod' müie byt vybavena i genakrem.
PREDSTAVUJEME
I
PLACHETNICE
Trupova skorepina je vylaminovana zvnej sku
laci s kotvou dale usnadi\uje elektricky kotevni
pomoci vinylest erove pryskyrice a z licnf
vratek umist eny v kotevni komore se samo-
strany uzavrena isoftalickym gelcoatem bfle
barvy se dvema tmavosedymi pruhy na vodorysce. Vnitrnf strana ma Iaminat syceny polyesterem a nad vodoryskou pl'echazf plna
skorepina do sendvicove konstrukce s balzoY9m jadrem. Jako sendvic je provedena i pauba. Kvuli roznesenf sil od kylu j e do dna
.-laminovan laminatovy rost a integralnf soucasti jsou tez desky k zachycen i tahu vantu.
rllavnf pl'epazka j e pak pl'ilaminovana jak
« trupu, tak k palube. Firma dava na trup zaruku proti osm6ze v delce 2,5 roku.
_oä se nabizf se tremi ruznymi kyly. Standardern je kyl s vretenem presahujfcim pres obe
'lrany (T-keel) a s ponorem 2,38 m, na vyber
jsou kyly s vretenem presahujicim jen za zadni
ranu (L-keel), a to do melkych vod s ponorem
· ,98 m a pro hluboke vody s ponorem 2,38 m.
Oproti predchozfmu
modelu Hanse 495,
ktery novy cruiser
nahrazuje, byla
prekonstruovana
toaleta v majitelske
kajute a rozsfreny
varianty usporadanf
interieru, ktery muze
obsahovat az pet
kajut a jeste kajutu
pro skippera.
statnym odvodnenim. Za ni nasleduje sklad
plachet, do nehoz se sestupuje po zebriku vodotesnou luknou. K vyvaza ni slouzi ct yri zatahovatelne vazaky, coz prispiva k bezpecnosti
pohybu po palube, ktera je v kritickych mistech pokryt a neklouzavou v rst vou. Podstatnym prvkem palubniho kovani je kolejnice
a dalsi vybava samoprehazovaci kosatky. Naopak oteze hlavnf plachty zadnou kolejnici
nemaji, mfsto nf jsou na strese nastavby osazeny j ako soucast otezoveho systemu dve
pevne kladky.
Kokpit je vybaven teakovym stolem na nerezovem podstavci, ktery ma drzak pro mapovy
plotr, nicmene navigacni pl'istroje vcetne displej e plotru se daji vestavet do kormideln fch
stojanu. Kokpitove lavice jsou 190 cm dlouhe,
u kormidelnich kol se da sedet i stat a nozni
Offäprecnfva pevny kotevni krakorec s rolnami
operky individualne prizpusobit. Soucastf kok-
oro kotvu, ktery kryje teakovy schod. Manipu-
pitu jsou t ez kanaly a kapsy na vytahy a dalsi
IIC.etne barvy a typu textilii, volby di'evenych obkladü a dalsich det ailü poskytuje Hanse SOS vice nez 1 200 kombinaci interie ru.
4/2014
YACHTj 31
>>>
PLACHETNICE
I
PREDSTAVUJEME
Salon obsahuje krome pohodlneho sezeni i velkou linearne uspoi'adanou kuchyni.
Jana, k jejichz rozvodu slouzf dva organizery
ctyri vinsny nove rady Lewmar EVO. Jedna se
s peti kladkami. K dotahova nf otezf a jinych Ian
o typ AST 55, ktery se da doplnit elektrickym
kormidelnfk po ruce. Kdyz k t omu pridame
jsou po stranach zadnf casti kokpitu k dispozici
pohonem. Veskera obsluzna lana, vytahy
fakt, ze cruiser je vybaven samoprehazovacf
Kralovske lüzko v pi'edni kajute
32 jYACHT 4/2014
a oteze jsou vedeny az k vinsnam, tak:Ze je ma
PREDSTAVUJEME
I PLACH ETN ICE
je v kokpitu i doporuceny prostor pro ulozenf
zachranneho ostruvku. Kokpit zakoncuje v}lklopna koupad plosina s integrovanymi sedackami kormidelnfka a je na ni tez zavesen
koupad zebi'fk.
Dülezitou vecf u modernich jachet je osvetlenf
a vetranf. V tomto ohledu Hanse 505 disponuje
tfinacti zapustenymi luknami
otevfracfmi okny
V
V
palube, ctyrmi
bocnicfch · nastavby
a dvema ventilacn fmi okenky smerujidmi
do kokpitu. Nelze pominout ani dvojici oken
v kaidem boku, ktere vydatne prispfvajf
k osvetlenf salonu a poskytujf vyhled na more.
Zakladem takelaze je duralov}l eloxovany stezen vyztuzeny dvema pary salingü s klasickym
refovanim hlavnf plachty. Rolfok kosatky je
...ädrem interieru, ktere se nemeni, je dvojice symetrickych kajut s dvojlui:kem v zadi.
umfsten pod palubou, aby na pi'fdi neprekazel.
V zakladni vybave jsou turisticke hlavni
plachty. Pro majitele touzidho startovat v re-
..osatkou, da se Hci, ze s obsluhou plachet si
ve vysi 113 cm nad podlazkou kokpitu odpovf-
gatach bude zajimavejsi nabidka membrano-
;:,ez problemü poradf jedina osoba. Pro preto-
daji ergonomickym pozadavküm prumerne
vych plachet EPEX firmy Elvström. Jedna se
tenf kormidelnfho listu zjedne do druhe krajnf
vysokeho kormidelnika. Pravy kormidelnf sto-
o kompozitni plachty z petivrstveho materialu
:x>lohy je tfeba vykonat 1,75 otacky kormidel-
jan nese ovladad a kontrolnf prvky motoru
s hlavnf plachtou sti'izenou pro Hanse 505 tak,
-llo kola. Jeho prümer 100 cm a hornf hrana
a krome schranky na propan-butanovou lahev
aby nevyzadovala zadne upravy na takelazi -
>>>
PLACHETNICE
I
PREDSTAVUJEME
Loden ice nabfzf
cruiser Hanse 505
V nekolika ruznych
usporadanfch
interieru,
optimalizovanych
pro rodinny jachting
nebo pro charter.
Klasicky navigacni kout se sezenim po smeru plavby
Pracovni deska kuchyne je provedena v designu cerneho kremene a obsahuje dvojity drez. Vykyvne ulozeny plynovy sporak ma dva, eventualne tri
hoi'aky a p~cici troubu. V kuchyni nechybi chladnicka o objemu 140 I a pocita se s da !Si vybavou na priobjednavku.
lze ji pouzit i v pfipade rolovaciho stezne, ktery
pri predoboku 60° 7,8 uzlu, na bocnim kurzu
vice nez 1 200 kombinaci interieru. Jadrem,
je vybaven samostatneu vodici drazkou.
7,3 uzlu, na zadoboku 130° 6,S uzlu a na zadnf
ktere se nemeni, j e dvojice symetrickych kajut
V tomto pfipade müze b}'t rahno vybaveno
vitr4 uzly.
s dvojlüzkem v zadi, k nimz se poji rüzne i'esene pfide. Bud' zde mohou b}'t dve symet-
dvema refovacimi lany.
Lodenice nabizi cruiser Hanse SOS v nekolika
ricke, opet dvojlüzkove kajuty, nebo kajuta VIP
Pri rüznych testovaeich plavbach, ktere dosud
rüznych usporadanich interieru, optimalizova-
s p6diovym dvojlüzkem. Pocet kombinaci
probehly, Hanse SOS docilila na rüznych kur-
nych pro rodinny jachting nebo pro charter.
dale zvysuje skladiste plachet, ktere se da ve-
zech za vetru 12 az 14 uzlü techto vysledkü:
Vcetne barvy a typu textilii, volby drevenych
stavbou lüzka, umyvadla a WC promenit v ka-
pi'i krizovani pod uhlem 4S0 rychlosti 7 uzlü,
obkladü a dalsich detailü poskytuje tato Iod'
jutu profesionalniho skippera. V nabidce jsou
34 j YACHT
4/2014
i ruzne varianty sanitarnich bunek, bud'
obe i se sprchami, nebo jen jedna. Podstatne pro pohodlf jsou rozmery luzek, ty
zde Cinf 202 X 16Q/12Qcm U prednf kajuty,
v salonu 230 x 63 cm a v zadoV)ich kajutach
210x 157/100cm.
Standardne je interier zhotoven z vodovzdorne preklizky s mahagonovym povrchem, ktery ma pololesklou povrchovou
upravu, podlazky jsou pak javoroveho od-
TECHNICKE UDAJE
stfnu. Zakaznfk si ovsem muze zvolit inte-
Hanse50S
Celkova delka
15,4m
Delka trupu
14,85m
Delka na vodorysce
13,54m
Siika
4,75m
Ponor
2,38m
Vyrlak
14 OOOkg
Baiast
4000kg
Hlavni plachta
67,5m2
Samop7ehazovaci kosatka
51,5m2
Motor
Volvo 02-75 72 HP
Objem nadrii na vodu
6501
Objem nadrzf na palivo
2801
Cena
od 277 090 EUR vcetne DPH
www.tpscent rum.cz
rier z americke tresne nebo italskeho dubu
a k tomu klasicke podlazky z teakovych
prouzku nebo v provedenf Noce Nero
(cerny orech). Prepazky jsou bfle, ramy
dverf z masivnfho dreva, dvere majf sendvicovou konstrukci.
Pracovnf deska kuchyne je provedena v designu cerneho kremene a obsahuje dvojity
d rez. Vykyvne ulozeny plynovy sporak ma
dva, event ualne tri horaky a pecicf troubu.
V kuchyni nechybf chladnicka o objemu
140 I a pocfta se s dalsf vybavou na priobjednavku. ryka se to mikrovlnne trouby,
dalsf chladnicky a mraznicky, kavovaru,
s rucnfmi cerpadly, jez vytlacujf odpad
mycky nadobf, vinoteky a pracky.
do zachytnych nadrZf o objemu 3S I. Dajf se
Jako pomocny motor je osazen lodnf diesei
zdroj energie slouzi ti'i baterie - startovacf
Volvo 02-75 o vykonu 72 konf. "z• nahon
akumulator AGM ma kapacitu 90 Ah,
Sa ildrive je standardne opati'en ti'flistou
servisnf zdroj tvoi'f dva akumulatory AGM
bud odcerpat, nebo vypustit do moi'e. Jako
pevnou vrtulf. Dve pa livove nadrze majf cel-
o kapacite 2x 16S Ah. Kvuli uspore energie
koV)i objem 280 I. Prostor motoru je hlukove
jsou pozicnf svetla osazena LEDkami.
izolovan a nad motorem je mfsto pro umfstenf generatoru. Rozvod sladke vody je na-
K pozitivum cruiseru Hanse SOS pati'f take
pajen ze dvou nadrzf o celkovem objemu
prijatelna cena, ktera zacfna na 277 090 EUR
6SOI. Vymenfk pro ohrev vody ma objem
vcetne DPH.
20 I a vyhi'fva se bud' teplem motoru, nebo
Text Frantisek Novotny
elektricky na 230 V. Toalety obsahujf WC
Foto Michael Amme
V nabidce jsou ruzne varianty sanitarnich bunek.