kontrola usnesení, schválení rozpočtu na r. 1961, zhodnocení práce

Transkript

kontrola usnesení, schválení rozpočtu na r. 1961, zhodnocení práce
pléna (21. XII. 1960), kontrola usnesení, schválení rozpočtu na r. 1961, zhodnocení práce
komisí, občanských výborů a výboru žen za r. 1960 s výhledem na další úkoly diskuse a
usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl tajemník s. Skalník. Uvedl ji projevem k mezinárodní politické
situaci, především v Kongu, kde byl zavražděn přední bojovník za osvobození země
z koloniálního otroctví Patrice Lumumba, za přímé podpory Organizace spojených národů a
západních imperialistů. Potom připomněl, že rada MNV konala tři schůze řádné a jednu
mimořádnou a projednala na nich následující závažnější záležitosti: adaptaci domu č. 356 na
jesle pro dvacet dětí, doporučení absolventů škol ke studiu na školách druhého cyklu nebo
na školách vysokých, pořadník bytů na první pololetí r. 1961, situaci v Komunálních službách,
v nichž bude zřízena půjčovna průmyslového zboží, sběrna nožů a nůžek k broušení a
květinová síň, provedení rozboru práce jednotlivého zemědělského družstva a návrhy na
splnění pětiletého plánu v zemědělství za čtyři roky a návrh na převedení novoměstského
JZD na školní statek zemědělské mistrovské školy, doplnění stavu členů sboru pro občanské
záležitosti ze zaměstnanců místních závodů a podniků a škol a jmenování komisařů pro
sčítání lidu, domů a bytů.
Také zhodnocení práce místního národního, výboru a výboru žen za rok 1960 provedl
tajemník s. Skalník. Při územní reorganizace k 1. červenci 1960. Sloučeny místní národní
výbory v Novém Městě na Moravě s 37 poslanci, jedenáctičlennou radou, dvanácti
komisemi, výborem žen a dvěma občanskými výbory. Jako pomocné orgány byly zřízeny:
aktiv pro občanské záležitosti, dva aktivy občanských kontrolorů a některé další subkomise.
Tím uskutečněno usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa o účasti
co největšího okruhu pracujících na zřízení a správě státu. Vcelku i přes některé potíže bylo
dosaženo v práci místního národního výboru i komisí dobrých výsledků. Z podrobné a
vyčerpávající hodnotící zprávy, která je přiložena k zápisu o této plenární schůzi, vybírám to
nejpodstatnější. Rada zasedá pravidelně jednou za čtrnáct dní a řídí se při jednání př edem
vypracovaným plánem činností. Účast členů
Tagy: činnost rady, práce MNV
Př epsal Jiří Hájek