ital 856_Sestava 1

Komentáře

Transkript

ital 856_Sestava 1
chemik
856
chlebíãek
chemik sm3 chimico m
chladn|˘ a1 1 freddo q ledově t lett. alchemikálie sf35 sg sostanza f chimica; pl
gido; ghiacciato; i fig. (přijetí) glaciale; t
prodotti mpl chimici
chichotat se vipf39 ridacchiare
Chile sn inv geogr. il Cile m
chilsk˘ a1 cileno
chinin sm21 farm. chinina f
chirurg sm6 med. chirurgo m (pl 0ghi); medico chirurgo q obratný t abile chirurgo; plastický t specialista m in chirurgia f plastica
chirurgick˘ a1 med. chirurgico q podstoupit t zákrok subire un intervento
chirurgie sf35 med. chirurgia f q plastická t chirurgia f plastica; chirurgia f
estetica
chlad sm21 freddo m, freschezza f (noci),
gelidezza f i fig. (citový); (v chování) freddezza f q řezavý t sizza f; večerní t la
frescura della sera; cítit t aver freddo;
necítí t è insensibile al freddo
chládek sm20 fresco (pl -chi) m q být
v chládku fig. (ve vězení) essere dentro,
stare al fresco
chladicí a3 1 (zařízení) frigorifico q t
box cella f frigorifera 2 (směs) refrigerante q t emulze emulsione di raffreddamento; t kapalina fluido frigorifero/
frigorigeno; fluido refrigerante; t pult
frigorifero a banco; t taška borsa termica; t zařízení impianto di raffreddamento; macchina frigorifera; apparecchio refrigerante; centrale frigorifera
chladiã sm22 refrigeratore m; (automobilu)
radiatore m q mřížka chladiče aut. calandra f; maska chladiče aut. griglia f; aut.
mascherina f; doplnit/dolít vodu do
chladiče aut. aggiungere l’acqua nel radiatore
chladírensk˘ a1 frigorifero, frigorifico
q t sklad magazzino frigorifero/frogorifico; t vůz aut. carro m frigorifero; vagone frigorifero
chladírna sf30 cella f frigorifera
chladit vipf29 raffreddare, refrigerare
chladiv˘ a1 refrigerante
chladniãka sf29 frigorifero m
chladno sn42 (sg: loc -u) freddo m, (příjemně) fresco (pl -chi) m q je t fa freddo;
è/fa fresco
chladnokrevnost sf38 sangue m freddo
chladnokrevn˘ a1 1 freddo e compassato 2 (živočich) a sangue freddo
chladnout vipf18 raffreddarsi
jako led gelato; –é počasí tempo freddo,
gelo m; –é zimní počasí fig. gelo m invernale; t větřík uzza f; –á vlna ondata di
freddo 2 (citově) antisettico, disamorato,
riservato, spassionato; (pohlavně) frigido
q být t fare il sostenuto m; –á vypočítavost calcolo m
tematicky pfiíbuzná slova
ochladit, zchladit rinfrescare q napijme
se, abychom se zchladili beviamo qualcosa
per rinfrescarsi; vlažný tiepido; nepříjemně chladný, sychravý frescolino;
chlad freddo, gelo; ochladit gelare, raffreddare q zmrzlý až na kost gelato fino alle
ossa; mrazivý freddo pungente q venku
je mrazivo, hovor. venku přituhlo fa freddino
fuori; mrznout gelare, congelare q minulou zimu jezero zamrzlo il lago gelò l’inverno
scorso; potrubí zamrzlo i tubi sono gelati; zamrzlý gelato, congelato q jsem zmrzlý
jako rampouch sono congelato; ledový gelido q ledový vítr un vento gelido; třást se
zimou rabbrividire dal freddo
chlap sm1 uomo m
chlapec sm9 1 maschio m q mají chlapce a děvče hanno un maschio e una
femmina 2 (= milý, milenec) ragazzo m
chlapeck˘ a1 da ragazzo q t účes capelli alla bebè/alla maschietta
chlapeãek sm7 maschietto m, ragazzino m
chlapík sm3 fam. (odvážný) marcantonio m
chlapsk˘ a1 1 (= mužný, odvážný) maschile, macho [1ma+o] inv 2 (práce) lavoro da uomo
chlastat vipf39 1 (= opíjet se) sbevazzare
2 (= mít velkou spotřebu) consumare
troppo
chlazen˘ a1 raffreddato q motor t
vodou motore raffreddato ad acqua;
vzduchem t motor motore raffreddato
ad aria
chléb, chleba sm17 pane m q bílý
(jemný) t pane bianco; celozrnný/
černý t pane integrale/nero; dlouhý
tenký t filoncino m; t s máslem panino
imburrato; krájený/toustový t pancarré m; pane a/in cassetta; krajíc t una
fetta di pane; kůrka t fig. crosta f; opékaný t pane tostato; různé druhy chleba
diversi tipi di pane
chlebíãek sm20: ovocný/biskupský t
c před souhl., a, o, u [k]; před e, i [č] | che, chi [ke, ki] | cia, cio, ciu [ča, čo, ču] | sce, sci [še, ši] | scia, scio, sciu [ša, šo, šu]
U českého hesla je v závorce uveden rozsáhlý gramatický aparát s odvolávkou na přílohu se vzory pro
časování a skloňování.
Studijní poznámka podává
informace o tematicky příbuzných slovech.
Bílý čtvereček (q) uvozuje
oddíl příkladových slovních
spojení, mluvnické vazby a
typické kolokace.
Kurzívou v závorce je vyznačena kontextová charakteristika, případně kolokace. Text v závorce za znaménkem „=“ označuje zkrácenou definici, případně synonymum.
Menším typem písma jsou
uvedeny oborové zkratky,
stylistické poznámky a řečnické charakteristiky.

Podobné dokumenty

ital 3_Sestava 1

ital 3_Sestava 1 boufiliv˘ a1 (moře) tempestoso; (potlesk) impetuoso; (debata) infocato, torbido; (smích, potlesk) scrosciante box1 sm21 sport. box m, boxe f, pugilato m,

Více