LEKCE PRVNÍ: KARLOVARSKÝ KRAJ (náměty pro učitele)

Transkript

LEKCE PRVNÍ: KARLOVARSKÝ KRAJ (náměty pro učitele)
LEKCE DVACÁTÁ ŠESTÁ: VÝSTŘELY VE VILE EDELWEISS
PROJEKT: Vzájemné soužití Němců, Židů a Čechů v Karlovarském kraj i v 19. – 21. století
REALIZUJE: První české gymnázium v Karlových Varech
 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Nástup Adolfa Hitlera k moci v lednu 1933 znamenal pro mnoho jeho odpůrců
v Německu nucenou emigraci. Československá republika se stala místem, kde mnoho
z nich nalezlo své útočiště a novou existenci. Možnost legálního odchodu velice rychle
pominula a tak jedinou byla ilegální emigrace. Na Nejdecku a v horním Krušnohoří bylo
po roce 1935 několik ilegálních přechodů, kterými do ČSR přicházeli tito emigranti
z Německa na naše území. Mariánské Lázně se staly místem, kde byl 30. 8. 1933
zavražděn německý profesor filozofie Theodor Lessing. V literatuře je považován za první
oběť nacionálního socialismu na našem území.





KLÍČOVÉ POJMY:
nacionální socialismus
emigrace
demokracie
uprchlík




CÍL
seznámení se s významnou osobností meziválečného období
zamyšlení se nad otázkou postavení uprchlíků a důvody jejich emigrace
konfrontace politiky nacionálního socialismu a osobních práv jedince
 ČASOVÁ DOTACE
 1 vyučovací hodina




SEZNAM AKTIVIT
Kdo byl profesor Theodor Lessing? (aktivita č. 1)
Uprchlík (aktivita č. 2)
Hindenburg (aktivita č. 3)
 MOŽNÉ ZAŘAZENÍ LEKCE DO VÝUKY
 RVP
VZĎELÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
VZDĚLÁVACÍ OBSAH: MODERNÍ DOBA I. 1914 – 1945
 ŠVP PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA
TEMATICKÝ PLÁN PRO: TŘETÍ ROČNÍKY (SEPTIMY)
TEMATICKÝ OKRUH: 20. -30. LÉTA 20. STOLETÍ
TÉMA: ČSR 1918 - 1939
Podpořeno MŠMT v rá mci dotačního progra mu Podpora vzděl á vá ní v ja zycích ná rodnos tních menš i n a mul ti kul turní
výchovy v roce 2011. Projekt podporuje MM K. Va ry , KU Ka rl ova rs kého k ra je |
1
LEKCE DVACÁTÁ ŠESTÁ: VÝSTŘELY VE VILE EDELWEISS
PROJEKT: Vzájemné soužití Němců, Židů a Čechů v Karlovarském kraj i v 19. – 21. století
REALIZUJE: První české gymnázium v Karlových Varech
 DOPORUČENÁ LITERATURA
(výběr z dostupné literatury v Krajské knihovně)


Cílek, R., Výstřely ve vile Edelweiss, Magnet, Praha 1966
Švandrlík, R., Historie Židů v Mariánských Lázních, MM M. Lázně
pozn:
Pokud si budete chtít prohlédnout a následně stáhnou celou výukovou lekci, kontaktujte autorku
na adrese: [email protected]
2
Podpořeno MŠMT v rá mci dotačního progra mu Podpora vzděl á vá ní v ja zycích ná rodnos tních menš i n a mul ti kul turní
výchovy v roce 2011. Projekt podporuje MM K. Va ry , KU Ka rl ova rs kého k ra je |

Podobné dokumenty