Výroční zpráva 2012 - IV. interní klinika

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2012 - IV. interní klinika
Přednosta: Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel/fax 224962506 224923524
e:mail [email protected]
Výroční zpráva
IV. interní kliniky
1. LF UK a VFN v Praze
za rok 2012
OBSAH
Úvod…………………………………………………………………………………..1 – 2
Struktura kliniky………………………………………………………………………3 – 4
Hospodaření kliniky……………………………………………………………….….5 – 10
Léčebná a preventivní činnost………………………………………………………11 – 13
Přehled pedagogické činnosti……………………………………………………….14 – 18
Postgraduální vzdělávání a studium………...………………………………………19 – 19
Postgraduální vzdělávání a aktivity sester…………………………………………..20 – 21
Organizace odborných akcí………………………………………………………….22 – 23
Granty a Výzkumné záměry…………………………………………………………24 – 24
Významné události……………………………………………………………….….25 – 26
Publikační činnost a citační ohlas……………………………………………………27 – 32
Klinické semináře……………………………………………………………………33 – 34
Vedoucí pracovníci kliniky…………………………………………………………..35 – 35
Vysokoškolští učitelé, lékaři, pracovníci laboratoří a staniční sestry, technici…..…. 36 – 37
Poděkování sponzorům……………………………………………………………… 38 – 38
Schéma kliniky…………………………………………………………………..…. .39 – 39
ÚVOD
IV. interní klinika je významné výukové, zdravotnické a výzkumné zařízení
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sídlí v ulici
U Nemocnice 2, Praha 2, PSČ 128 08. Detašovaným pracovištěm kliniky je
gastroenterologické oddělení Fakultní poliklinika VFN v Praze, Karlovo nám. 32, Praha 2,
PSČ 120 00.
IV. interní klinika tradičně poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, jakož
i pre a postgraduální výuku v rozsahu celého vnitřního lékařství se zvláštním zaměřením
na hepatogastroenterologii a intenzivní péči. Je zaměřena rovněž na problémy při poruše
výživy a metabolismu a lipidologii.
Klinika zajišťuje hepatogastroenterologická (H-GE) vyšetření, konzultační a
konziliární služby v tomto oboru a 24-hodinovou endoskopickou službu pro pracoviště
nemocnice a vybraná zdravotnická zařízení v Praze a ve Středočeském kraji. Dále obstarává
podle lůžkové kapacity hospitalizační péči pro pacienty s H-GE chorobami z VFN i jiných
zdravotnických zařízení a resp. dle možností také pro nemocné ze speciálních ambulancí.
Přijímá indikované nemocné ze spádového území Prahy 2 a dvou zdravotních obvodů
z bývalé Prahy - východ. Podle kapacity přijímá nemocné s kardiovaskulárními chorobami a
kriticky nemocné na svá oddělení intenzivní péče. Na koronární jednotce (KJ) a jejím
intermediárním oddělení (jednotka intermediální koronární péče, JIKP) jsou hospitalizovaní
všichni nemocní s akutním koronárním syndromem, závažnými poruchami srdečního rytmu a
terapeuticky rezistentními formami srdečního selhání. V r. 2008 byla vytvořena pracovní
skupina pro onemocnění perikardu pro kardio-onkologický program.
Jednotka intenzivní péče (JIP) a její intermediární oddělení (jednotka nutriční
podpory, JNP) přijímají na svá lůžka indikované pacienty s nekardiologickými diagnózami,
s potřebou monitorování vitálních funkcí; JNP poskytuje převážně nutriční a metabolickou
podporu nemocným s interními chorobami. Orientuje se také na nemocné vyžadující
dlouhodobou enterální a parenterální výživu.
Součástí kliniky je oddělení hyperbarické oxygenoterapie (HBO), které je jediným
pracovištěm tohoto druhu ve VFN a jedním ze dvou státních zařízení tohoto typu v Praze.
Toto oddělení ošetřuje nemocné jak z lůžkových zařízení i z ambulantní sféry.
1
Klinika je jedním z vědeckých pracovišť fakulty a nemocnice. Výzkum probíhá
ve spolupráci kliniků s Laboratoří pro výzkum aterosklerózy, Lipidovou laboratoří a
Hepatologickou laboratoří; laboratoře jsou společnými pracovišti kliniky a Ústavu klinické
biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚKBLD). Výzkumná činnost kliniky je zaměřena na
diagnostiku a léčbu H-GE chorob - funkční poruchy trávicího ústrojí, onemocnění žlučových
cest (včetně komplikované cholelitiázy),
idiopatické střevní záněty, nemoci pankreatu,
kolorektální karcinom, chronické hepatitidy, jaterní cirhózu a její komplikace, metabolické
choroby jater, portální hypertenzi, nádory jater a podjaterní krajiny, malabsorpci,
metabolismus žlučových lipidů, nutriciologii (diagnostika a léčba malnutricí), některé
metabolické choroby (poruchy metabolismu lipoproteinů, homocysteinu a diabetes mellitus) a
kardioangiologii (lymeská karditida, neinvazivní diagnostika extrakraniálních tepen,
kardiomyopatie u onkologických pacientů).
2
STRUKTURA KLINIKY
Standardní lůžková oddělení
Lůžkové odd. A (muži) (H-GE), 15 lůžek - vedoucí doc. MUDr. R. Brůha, CSc.
Lůžkové odd. B (ženy) (H-GE), 17 lůžek - vedoucí as. MUDr. R. Šroubková
Lůžkové odd. C (muži) (všeob. interní ), 11 lůžek - vedoucí doc. MUDr. M. Zeman, CSc.
Lůžkové odd. D (ženy) (všeob. interní), 16 lůžek - vedoucí as. MUDr. O. Louthan
Oddělení intenzivní péče
JIP - vyšší a střední nekardiologická IP, 6 lůžek - vedoucí as. MUDr. F. Novák, PhD.
KJ - vyšší a střední kardiologická IP, 7 lůžek - vedoucí as. MUDr. K. Goričan, CSc.
JNP - nižší nekardiologická IP, 4 lůžka - vedoucí as. MUDr. F. Novák, PhD.
JIKP - nižší kardiologická IP, 4 lůžka - vedoucí as. MUDr. K. Goričan, CSc.
Nelůžkové úseky a laboratoře
Endoskopické oddělení VFN (H-GE) - vedoucí as. MUDr. J. Petrtýl, CSc.
Gastroenterologické oddělení FP - vedoucí as. MUDr. T. Krechler, CSc.
Ultrasonografie (H-GE) - vedoucí as. MUDr. Renata Šroubková
Centrum lithotrypse (H-GE) - vedoucí prof. MUDr. RNDr. J. Beneš, CSc.
Echokardiografická laboratoř - vedoucí as. MUDr. K. Goričan, CSc.
Ergometrie - vedoucí as. MUDr. K. Goričan, CSc.
Ambulance pro Holterovské monitorování arytmií a ambulantní monitorování krevního tlaku
- vedoucí doc. MUDr. P. Bartůněk, CSc.
Oddělení hyperbarické oxygenoterapie - vedoucí MUDr. J. Zapletalová
3
Ambulance v rámci kliniky
Všeobecná ambulance - vedoucí MUDr. J. Mengerová
Speciální ambulance
Diabetologická - vedoucí doc. MUDr. Zeman, CSc.
Gastroenterologická - vedoucí prim. MUDr. K. Lukáš, CSc.
Kardiologická - vedoucí as. MUDr. K. Goričan, CSc.
Lipidologická - vedoucí prof. MUDr. A. Žák, DrSc.
Poruchy výživy - vedoucí as. MUDr. F. Novák, PhD.
Hepatogastroenterologické pracoviště Fakultní polikliniky VFN
vedoucí - as. MUDr. T. Krechler, CSc.
Endoskopický úsek FP - vedoucí as. MUDr. T. Krechler, CSc.
Ambulantní úsek FP - vedoucí doc. MUDr. M. Dvořák, CSc.
Výzkumná pracoviště
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
pověřený vedoucí - RNDr. M. Vecka, PhD.
Hepatologická laboratoř (H-GE) - společné pracoviště s ÚKBLD
vedoucí - prof. MUDr. L. Vítek, Ph.D., MBA
Lipidová laboratoř - společné pracoviště s ÚKBLD
pověřený vedoucí - RNDr. M. Vecka, Ph.D.
4
HOSPODAŘENÍ KLINIKY
Hlavní výkonové ukazatele
A/ Ekonomické:
Body za výkony
Cena za body v Kč
135 624 028
112 600 793,00
B/ Léčebně preventivní:
1. Počet přijatých celkem
3216

odd. A
615

odd. B
604

odd. C
414

odd. D
484

JIP
392

KJ
376

JNP
176

JIKP
155
Ambulantní vyšetření na klinice a poliklinice v roce 2012
Klinika
body za výkony
cena v Kč
Lipidová ambulance I
418 551
347 397
Lipidová ambulance II
86 640
71 911
Diabetologická ambulance
528 727
438 843
Kardiologická ambulance
676 724
561 680
Hepato-gastroenterologie
12 700 609
10 541 504
Barokomora
2 814 468
2 336 008
ECHO ambulance
2 687 603
2 230 710
Ambulance Holter
1 014 333
841 896
Ambulance nutriční podpory
5 653 139
4 853 920
Amb. pro neuroendokr. nádory
98 158
81 471
Ambulance všeobecná
1 349 617
1 120 182
Celkem:
28 028 569
23 425 522
5
Fakultní poliklinika
body za výkony
cena v Kč
Hepato-gastroenterologie
9 651 329
8 023 452
Kardiologická ambulance
5 236
4 345
Diabetologická ambulance
156 684
130 047
Lipidová ambulance
317 071
263 168
Ambulance nutriční podpory
501 301
416 079
Celkem:
10 631 621
8 837 091
Na tabulce 1 jsou uvedeny základní parametry hospodářského výsledku (HV) kliniky
v r. 2012 a zároveň grafické vyjádření HV (sledováno ve VFN, použité údaje).
6
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NÁKLADOVÝCH UKAZATELŮ V ROCE 2012
Skupina
Spotřeba materiálu
Celkový součet
Podskupina
LP
Akt. skutečnost -1 rok
65 463 189
Akt. skutečnost
73 053 200
Akt. plán
71 291 142
Rozdíl
-1 762 058
Plnění plánu
Krev
Akt. skutečnost -1 rok
Akt. skutečnost
3 085 339
Akt. plán
3 085 339
Rozdíl
Plnění plánu
ZP
8 853 601
Akt. skutečnost
9 225 145
Akt. plán
8 969 900
Plnění plánu
Nákup výp.techniky
Akt. skutečnost
1 234 852
Akt. plán
1 285 000
Rozdíl
50 148
Plnění plánu
96,1%
Akt. skutečnost -1 rok
656 744
Akt. skutečnost
305 129
Akt. plán
320 000
Akt. skutečnost
2 471 406
Akt. plán
2 522 220
Rozdíl
50 814
Plnění plánu
98,0%
Akt. Skutečnost -1 rok
2 428 352
Akt. Skutečnost
2 559 659
Akt. Plán
2 336 860
64 867 352
70 252 816
Akt. plán
68 082 000
Rozdíl
-2 170 816
Ostatní osobní náklady
103,2%
Akt. skutečnost -1 rok
283 356
Akt. skutečnost -1 rok
7 769 076
Akt. skutečnost
6 110 037
Akt. plán
7 769 000
Rozdíl
1 658 963
Plnění plánu
Zákonné sociální pojištění
109,5%
Akt. skutečnost
Akt. skutečnost
Ostatní osobní náklady
-222 799
Akt. skutečnost -1 rok
Plnění plánu
Mzdové náklady - ostatní
95,4%
Akt. skutečnost -1 rok
Plnění plánu
Mzdové náklady
14 871
1 634 629
Rozdíl
Mzdové náklady
102,8%
Akt. skutečnost -1 rok
Plnění plánu
Ostatní materiál
-255 245
1 403 825
Rozdíl
MTZ
0
100,0%
Akt. skutečnost -1 rok
Rozdíl
Labochemikálie
102,5%
3 372 092
78,6%
Akt. skutečnost -1 rok
24 713 535
Akt. skutečnost
25 955 309
Akt. plán
25 789 692
Rozdíl
Plnění plánu
-165 617
100,6%
Akt. skutečnost -1 rok
181 162 395
Akt. skutečnost
194 536 248
Akt. plán
Rozdíl
Plnění plánu
191 451 153
7
-3 085 095
101,6%
Tabulka 2 Vyhodnocení výkonových ukazatelů
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ V ROCE 2012
(bez dotací, grantů a klin. studií)
Ukazatel
Výkony
Celkem za výkony
Preskripce a vyž. péče
Celkem z Preskripce a vyž. péče
Centra
Kritérium
Amb. body
Amb. URČ
Case mix
Počet případů - hospitalizací
Centrová péče
Limity preskripce
Vyžádaná péče lůžkovými NS
8
Hodnoty
Rozpočet % Plnění
skutečnost
29 202 738 30 775 218
94,89
42 917
44 358
96,75
3 375
3 046
110,81
2 132
2 190
97,35
40 454 342 40 454 342
100,00
69 705 505 71 279 154
97,79
65 525 716 57 682 000
113,60
24 722 925 24 765 948
99,83
90 248 641 82 447 948
109,46
41 176 930 40 454 342
101,79
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ vč. zdravot. interiérového vybavení pořízené v roce 2012
Gastro - pavilon A6
videoduodenoskop TJF-Q180V
videokolonoskop CF-H180AL
lehátko vyšetřovací ELEVA se zdvihem
1 048 800 Kč
1 003 200 Kč
25 992 Kč
Gastro - FP
myčka endoskopická ETD-3 Plus GA
Alliance II Inflation pistole k výkonům střevní a jícnové dilatace
969 000 Kč
21 473 Kč
KJ
EKG PageWriter Philips TC50
3x stolek pacientský NS-51-0 (5.088,-Kč / ks)
131 946 Kč
15 264 Kč
Odd. A
15x lůžko el. polohovací PLE-NXX-0 (17.009,-Kč / ks)
15x stolek pacientský NS-51-0 (5.088,-Kč / ks)
255 135 Kč
76 320 Kč
Odd. B
17x lůžko el. polohovací PLE-N85-0 (17.041,-Kč / ks)
17x stolek pacientský NS-51-0 (5.088,-Kč / ks)
289 697 Kč
86 496 Kč
Všeobecná ambulance
EKG PageWriter Philips TC50
131 946 Kč
ECHO
sonda ultrazvuková jícnová X7-2t
816 121 Kč
Ostatní ZT
1x ohřívač pro tepelnou nebulizaci Kendall (KIMP)
4x resuscitátor AMBU-MARK IV (1x odd. C, 2x JIP, 1x amb. kardio) - 6.995,Kč / ks
19 910 Kč
27 980 Kč
4 919 280 Kč
celkem
9
VÝPOČETNÍ TECHNIKA pořízená v roce 2012
7x počítač MTJ Servis
6x počítač ASUS EEE TOP2012
5x počítač FIX COMP
102 816 Kč
98 526 Kč
90 450 Kč
6x monitor DELL LCD 19"
1x monitor DELL LCD 20"
24 118 Kč
7 052 Kč
10x tiskárna XEROX Phaser 3250dn
6x tiskárna HP LJ Pro 1606dn
1x zařízení multifunkční HP LJ Pro 400
1x zařízení multifunkční HP LJ Pro M1217
31 353 Kč
21 540 Kč
13 998 Kč
4 908 Kč
394 761 Kč
celkem
10
LÉČEBNÁ A PREVENTIVNÍ ČINNOST
Klinika má celkem 8 lůžkových oddělení s 80 lůžky. Standardní oddělení (A až D)
mají 59 lůžek, z tohoto počtu je pro hepato-gastroenterologii vyčleněno 32 lůžek (oddd. A a
B), zbývajících 27 všeobecně interních. Významnou součástí kliniky jsou čtyři oddělení
intenzivní péče, která mají celkovou kapacitu 21 lůžek. Klinika má celkem 180 pracovníků a
z toho 50 lékařů.
Tabulky 3 a 4 ukazuje základní charakteristiky o počtu přijatých, obložnosti a
ošetřovací době na celé klinice a na jednotlivých lůžkových odděleních (srovnání s loňským
rokem). Tabulka 5 znázorňuje počet výkonů a bodové ohodnocení za celou kliniku.
Tab. 3 Základní charakteristiky léčebně-preventivní činnosti v r. 2012 a jejich
srovnání s předcházejícím rokem
Počet lůžek
IV. interní klinika (prům. stav)
Všechna lůžková
oddělení
2011
2012
61
60
Přijatí
2011
Obložnost
2012
2011
2012
2 556 2 613 86 % 84 %
Průměrná
ošetřovací
doba
2011 2012
2011
2012
8,87
130
106
8,45
Úmrtí
Tab. 4 Údaje z jednotlivých lůžkových oddělení
Lůžkové oddělení
Odd. A
Odd. B
Odd. C
Odd. D
JIP
KJ
JNP
JNKP
Počet lůžek
(prům. stav)
2011
2012
11
11
13
13
8
8
12
12
5
5
5
5
4
4
3
3
Prům. ošetř. doba
2011
6,60
7,43
7,76
10,01
6,24
4,76
8,44
4,80
2012
6,14
7,36
7,08
8,89
6,01
4,98
7,45
5,01
Obložnost
2011
81 %
87 %
86 %
81 %
98 %
85 %
99 %
87 %
2012
79 %
82 %
83 %
82 %
93 %
86 %
99 %
86 %
Tab. 5 Počty výkonů, bodů a cena za celou kliniku
IV. interní klinika
Počet výkonů
Body za výkony v Kč
Body za výkony
2011
2012
227 979
215 988
129 424 545
112 600 793
155 941 463
135 624 028
11
Oddělením hyperbarické oxygenoterapie (HBO) prošlo v loňském roce více než 80
pacientů (tab. 6), z toho cca 60 % bylo indikováno z VFN a 40 % z jiných pracovišť. Indikace
zahrnovaly diagnózy: diabetickou nohu, ischemickou chorobu dolních končetin (včetně
kritické ischémie), ulcerace žilního původu, akutní hypacusis, tinitus, osteomyelitis,
osteonekrózu, flegmónu, roztroušenou sklerózu mozkomíšní, mozkovou hypoxii, vaskulitidy
a další. Srovnání let 2011 a 2012.
Tab. 6 Počet ošetření na oddělení hyperbarická oxygenoterapie
Počet
výkonů
4 520
Hyperbarická
oxygenoterapie
2011
2012
Body
Cena
za body
Počet
výkonů
Body
Cena
za body
2 586 910
2 147 135
4 992
2 814 468
2 336 008
V tabulkách 7a a 7b jsou uvedeny vybrané výkony, realizované na všeobecné ambulanci a
na specializovaných ambulancích kliniky s výjimkou GE ambulancích.
Tab. 7a Vybrané výkony všeobecné a speciálních ambulancí v r. 2011
Ambulance
EKG
Vyš.
kompl.
Všeobecná
Lipidová,
diabetická a
neuroendokrinní
Poruchy výživy
Kardiologická
Echo. laboratoř
Celkem
5 635
113
Vyš.
cílené
797
150
2660
21
224
152
2312
1292
15
1
5 635
639
7061
Vyš. Holter Holter
kontr.
TK
EKG
529
566
622
622
ECHO
(TTE)
ECHO
(TEE)
Sono
karotid
1752
1752
147
147
518
518
140
Ergometrie
512
512
Ergometrie
140
Tab. 7b Vybrané výkony všeobecné a speciálních ambulancí v r. 2012
Ambulance
EKG
Vyš.
kompl.
Všeobecná
Lipidová,
diabetická a
neuroendokrinní
Poruchy výživy
Kardiologická
Echo. laboratoř
Celkem
5 637
94
Vyš.
cílené
734
100
1593
956
174
112
2073
1389
65
2
719
2299
5 637
480
5789
Vyš. Holter Holter
kontr.
TK
EKG
557
573
573
12
ECHO
(TTE)
ECHO
(TEE)
Sono
karotid
1783
1783
136
136
521
521
603
603
170
170
Tabulka 8 ukazuje frekvenci vybraných gastroenterologických vyšetření provedených
na všech gastroenterologických pracovištích kliniky. V nutriční ambulanci pracují 4 lékaři a
na tabulce 9 vidíme důležité a nejvíce frekventované výkony.
Tab. 8 Počet vybraných gastroenterologických výkonů v r. 2012 a srovnání s r. 2011
Výkony
Komplexní vyšetření
Cílené vyšetření
Kontrolní vyšetření gastroenterologem
UZ vyšetření
UZ epigastria s užitím barevného mapování
Ezofagogastroduodenoskopie
Rektoskopie
Kolonoskopie
Screeningové kolonoskopie
Odběr bioptického materiálu při endoskopii
ERCP
Extrakce cizího tělesa z jícnu a žaludku
Extrakce konkrementu ze žlučových cest
Endoskopické stavění krvácení
Endoskopická papilosfinkterotomie
Duodenobiliární drenáž
Endoskopická fotokoagulace
Endosonografické vyšetření
2012
Počet
683
15897
291
5298
694
3648
374
2561
181
3362
384
130
103
345
160
166
183
311
Tab. 9 Vybrané výkony z ambulance pro poruchy výživy v r. 2012
Počet výkonů
Nutriční terapeut - rozpis komplikovaných
415
diet, edukace, propočet nutriční bilance
Aplikace léčiva do portu a průplach portu
159
Enterální výživa
4065
Parenterální výživa
1985
13
2011
Počet
1056
16005
nesl.
7343
679
3699
395
2557
240
3477
409
128
110
341
174
175
187
276
PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI
2. ročník
IV. interní klinika se ve spolupráci s katedrou jazyků podílí na výuce anglické
paralelky druhého ročníku 1. LF UK. Výuka spočívá ve zdokonalení českého jazyka a české
odborné lékařské terminologie. Pro studenty je tato forma výuky součástí přípravy praktické
výuky na lůžkových odděleních pro klinické obory.
Výuka ve 3. ročníku
Výuka klinické propedeutiky ve vnitřním lékařství je shodně organizována v zimním
semestru pro českou k i anglickou paralelku. Je uskutečňována zejména na lůžkových
odděleních kliniky se zaměřením na získávání anamnestických dat pacientů, osvojování si
zásad lékařského kontaktu s pacientem, získávání praktické dovednosti při klinickém
vyšetření pacienta. Součástí výuky je i interpretace základních laboratorních výsledků spolu s
některými instrumentálními i neinstrumentálními vyšetřeními pacienta. Součástí výuky interní
propedeutiky jsou i přednášky, které svým rozsahem zahrnují problematiku celé interní
propedeutiky. Výuka propedeutiky ve vnitřním lékařství je zakončena ústní a praktickou
zkouškou, kterou organizuje interní klinika, na které výuka studentů probíhala.
Výuka v 5. ročníku
Výuka gastroenterologie a hepatologie probíhá v třítýdenním bloku a uskutečňuje se
na lůžkových odděleních IV. interní kliniky, JIPu a gastroenterologickém oddělení fakultní
polikliniky. Studenti samostatně anamnesticky a fyzikálně vyšetřují pacienty, interpretují
výsledky laboratorních a dalších vyšetření, účastní se vizit a diskusí, jsou přítomni při
indikacích a provádění invazivních a neinvazivních vyšetřeních v gastroenterologii a
hepatologii. Součástí blokové výuky gastroenterologie a hepatologie jsou i semináře. Témata
seminářů představují základní problematiku gastroenterologie a hepatologie (nemoci jícnu se
zaměřením na refluxní chorobu jícnu, nemoci gastroduodena, infekce Helicobacter pylori,
funkční poruchy horní a dolní části trávicích traktu, nespecifické střevní záněty, nemoci
žlučových cest, žlučníku a slinivky, krvácení do trávicího traktu, virové hepatitidy, jaterní
cirhóza a její komplikace včetně metabolických poruch, diferenciální diagnostika bolestí
břicha, ikteru a hepatosplenomegalie). Sylabus seminářů doplňují kapitoly z diferenciální
14
diagnostiky a intenzivní medicíny. Semináře jsou rovněž zaměřeny na problematiku
nádorových onemocnění zažívacího traktu a na kliniku s důrazem na prevenci nádorů GIT.
V posledních 2 letech se na zkvalitnění praktické výuky gastroenterologie a hepatologie v 5.
ročníku podílí možnost využití endoskopického trenažéru, na kterém si mohou studenti sami
vyzkoušet provádění jednotlivých endoskopických metod různého stupně náročnosti včetně
jednotlivých léčebných zásahů (polypektomie, krvácení, aj.).
Výuka 6. ročníku
Výuka v 6. ročníku je formou třítýdenní blokové stáže, při které jsou studenti přiděleni
na jednotlivá lůžková oddělení kliniky včetně intenzivní péče. Studenti pracují
na lůžkovém oddělení pod dohledem vedoucího oddělení a ostatních lékařů. Samostatně se
podílejí na příjmu pacienta, stanovení diagnostického procesu a léčebném procesu spolu
s propuštěním pacienta. Tato stáž je zakončena vypracováním chorobopisu, který je
nezbytnou součástí státní závěrečné zkoušky z vnitřního lékařství.
Povinně volitelné přednášky
Součástí výuky 3. - 6. ročníku jsou povinně volitelné přednášky, které svými tématy
rozšiřují znalosti v oblasti gastroenterologie a hepatologie, kardiologie, diabetologie, poruch
metabolismu lipidů, nutriční a metabolické péče a imunologie.
Rozšíření praktické výuky je uskutečňováno endoskopickým a laparoskopickým
kurzem jednotlivých oborů. Obsahem tohoto kurzu je problematika a aplikace
endoskopických metod v gastroenterologii, hepatologii, chirurgii, gynekologii, pneumologii a
otorhinolaryngologii.
Zároveň s běžnou výukou probíhá výuka studentů ERASMUS.
Výuka nutričních terapeutů
Klinika se podílí na praktické výuce budoucích nutričních terapeutů společně s III.
interní klinikou 1. LF UK a VFN, která je koordinátorem tohoto oboru na 1. LF UK. Výuka
probíhá formou přednášek a praktických seminářů. Stáže jsou zakončeny zkouškou.
15
Výuka gastroenterologie a hepatologie pro Elektrotechnickou fakultu ČVUT
IV. interní klinika organizuje jednodenní kurz z oboru gastroenterologie a hepatologie
pro studenty Elektrotechnické fakulty. Tématem je základní problematika oboru.
Výuka na FTVS UK
Klinika zajišťuje v LS přednášky z kardiologie pro posluchače magisterského studia
na FTVS.
Bakaláři 1. LF UK
Klinika ve spolupráci s ostatními interními klinikami zajišťuje přednášky
gastroenterologie a hepatologie v rozsahu 2 dnů.
Střední vzdělávání
Na standardních odděleních kliniky probíhá praktická výuka žáků vyšších a středních
zdravotnických škol a bakalářské studium. Žáci střední školy u nás v závěru studia vykonávají
praktickou maturitní zkoušku.
Povinně volitelné předměty
1. Onemocnění hlavy a krku ve vztahu k zubnímu lékařství
2. Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
Metabolická onemocnění:
Klinicky význam mírné hyperhomocysteinémie
Metabolický syndrom, prevence diabetes mellitus
Základy diagnostiky nutričních poruch
Patofyziologie, diagnostika a léčba hyperlipidémie
Kardiologie:
Diferenciální diagnostika hlavních symptomů v kardiologii
Kasuistiky z intenzivní péče
Praktická cvičení z elektrokardiologie
Význam echokardiografie v diagnostice kardiovask. chorob
16
doc. Bartůněk
prof. Žák, doc. Zeman
doc. Zeman, as. Vařeka
as. Novák, prof. Žák
prof. Žák, doc. Zeman
doc. Bartůněk
doc. Bartůněk
as. Kocík
as. Kocík
Gastroenterologie:
Idiopatické střevní záněty
Nealkoholická steatofibróza jater
Akutní selhání jater a polékové poškození
Kombinovaná léčba nádorů jater a žlučových cest
Farmakoterapie:
Farmakoterapie diabetes mellitus (PAD, inzulíny)
Farmakoterapie akutních a chronických komplikací diabetu
Farmakoterapie poruch lipid. metabolismu a metab. syndromu
Nutriční podpora a farmakologie malnutricí
prim. Lukáš, as. Švestka
doc. Brůha, as. Petrtýl
doc. Brůha, as. Petrtýl
doc. Brůha, as. Petrtýl
doc. Zeman, as. Vařeka
doc. Zeman, as. Vařeka
prof. Žák, doc. Zeman
as. Novák, prof. Žák
3. Endoskopie a laparoskopie
Historie digestivní endoskopie
Konstrukce, údržba a dezinfekce přístrojů
Gastroskopie, terapeutické výkony, prezentace nálezů, komplikace
Vyšetření žlučových cest, léčebné výkony, komplikace
Koloskopie, terapeutické výkony, prezentace nálezů, komplikace
Ostatní endoskopické metody
Endoskopie ORL oblasti
Technika laparoskopických výkonů, princip kapnoperitonea
Laparoskopické výkony břišní chirurgii
Endoskopické výkony v hrudní chirurgii
Endoskopické výkony v urologii
Laparoskopické výkony v gynekologii
prim. Lukáš
firma Olympus
doc. Brůha
as. Petrtýl
prof. Špičák
as. Závada
as. Lukeš
doc. Šváb
prof. Krška
as. Trča
as. Novák
doc. Kužel
2x praktická cvičení: gastroskopie, laparoskopie
Obor Zubní lékařství
Výuka zub. lék. v akad. roce 2012/2013
IV. interní klinika zajišťuje výuku vnitřního lékařství pro posluchače oboru zubního lékařství
jak v české, tak anglické paralelce.
V zimním semestru ve 3. ročníku (80 studentů ČP a 15 studentů AP) to představuje v každém
týdnu 1 hod. přednášek a 1 hodinu praktické výuky u lůžka, které se kumulují tak, že studenti
jsou na klinice jednou za 14 dní celé dopoledne. V letním semestru se jejich praktické a
teoretické znalosti v oboru prohlubují formou výuky vnitřního lékařství.
17
4. ročník (83 studentů ČP a 21 studentů AP) mají 3 týdenní blokovou výuku (AP v zimním
semestru, ČP v letním semestru), která zahrnuje jak přednášky, tak praktickou výuku u lůžka.
Výuka je zakončena zkoušku zahrnující otázku z vnitřního lékařství a z propedeutiky.
V 5. ročníku (68 studentů ČP a 17 studentů AP) probíhá týdenní výukou ve formě seminářů,
které představuji nejzávažnější stavy v interním lékařství a jsou zaměřeny s ohledem
na možné důsledky v praktické stomatologii.
Klasifikace ve 3. ročníku je v zimním semestru zajištěna zápočtem, v letním pak
klasifikovaným zápočtem. Ve 4. roce studia je bloková výuka ukončena zkouškou, stejně jako
výuka v 5. ročníku.
18
POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Atestace:
Dr. Lubanda - Kardiologie
Dr. Petrášková – Vnitřní lékařství
Dr. Macášek – Vnitřní lékařství
Dr. Meisnerová - Klinická výživa a metabolismus
Dr. Petrášková - Klinická výživa a metabolismus
Dr. Šafránek - Klinická výživa a metabolismus
POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
Na klinice se školí celkem 11 postgraduálních studentů, většina zde zároveň působí jako
sekundární lékaři na jednotlivých odděleních kliniky.
Školitelé:
Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., RNDr. Eva Tvrzická, CSc., Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
Doc. MUDr. M. Dvořák, CSc., Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc., MUDr. T. Krechler, CSc.
Postgraduální studenti:
Dvořák Karel
Grusová Gabriela
Kodydková Jana
Louthan Oldřich
Macášek Jaroslav
Šmalcová Jana
Urbánek Miroslav
Vaindlová Petra
Vařeka Tomáš
Vávrová Lucie
Večeřová Alena
Na oddělení Hyperbarické oxygenoterapie se školí lékaři a sestry v týdenním kurzu
v rámci školícího střediska České republiky.
Klinika se již několik let podílí na postgraduálním vzdělávání středního
zdravotnického personálu organizováním kurzů v gastroenterologii (1 semestr), garant prim.
Karel Lukáš
19
POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITY SESTER
Jednotka nutriční podpory - přednášející
1. 3. - 3. 3. 2012 XXVIII. kongres SKVIMP - Hradec Králové
Petra Soukupová: Kazuistiky pacientek s mentální anorexií
Martina Dvořáková: Mentální anorexie - morová rána dnešní doby
27. 3. 2012 Klinický seminář pro sestry, FN Motol, onkologie
Petra Soukupová: PICC a jeho ošetřování
19. 4. 2012 Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii, VFN Praha
Petra Soukupová: Péče o stomie
26. 4. - 28. 4. 2012 XVII. sympozium o morfologii a funkci střeva, Staré Splavy
Petra Soukupová: Kazuistiky pacientek s mentální anorexií
Petra Soukupová: Edukační stáž v AZM Maastricht
Martina Dvořáková: Mentální anorexie- morová rána dnešní doby
23. 5. 2012 ProCare Medical s.r.o. - Problematika výživy v domácí péči
Petra Soukupová: Edukace pacienta pro domácí parenterální výživu na oddělení JNP
23. 5. 2012 Bakalářské studium - Nutriční terapeut, 2. ročník, 1. LF UK Praha
Petra Soukupová: Edukace pacienta pro domácí parenterální výživu a domácí enterální výživu
29. 9. 2012 Magistry pro intenzivní péči, 1. LF UK Praha
Petra Soukupová: Výživa v intenzivní péči
23. 10. 2012 Centrální žilní port a z periferie zaváděný centrální žilní katetr (PICC),
FN Hradec Králové
Petra Soukupová: Zásady ošetřování PICC
4. 12. 2012 Centrální žilní port a z periferie zaváděný centrální žilní katetr (PICC), Brno
Petra Soukupová: Ošetřovatelská péče o PICC
Martina Dvořáková: Ošetřování PICC
Odd. gastroenterologie - přednášející
Certifikovaný kurz pro sestry v gastroenterologii
Irena Pěchoučková: Příprava na endoskopické vyšetření
Jolana Nikolai: Dezinfekce a péče o endoskopické přístroje
Konference interních oborů
Jolana Nikolai: Příprava na endoskopická vyšetření
20
12. vzdělávácí a diskuzní gastroenterologický kongres v Karlových Varech, 22. - 24. 11.
2012 - sekce gastroenterologických sester
Mgr. Ida Večeřová: Význam informovanosti pacientů o endoskopickém vyšetření tlustého
střeva z pohledu všeobecné sestry
Invazivní vstupy od fi. B Braun Medical
Mgr. Marunová Alice
Vzdělávání sester
Bc. Kutheilová Radka - ukončení bakalářského studia,VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave
Bc. Lokšová Lucia - ukončení bakalářského studia, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave
Vlčková Vladislava - studující bakalářské studium všeobecná sestra, l. LF UK
Bc. Krompáková Mária - studující ARIP - intenzivní péče
Krautwurmová Katrin - studující ARIP- intenzivní péče
Bc. Todorová Monika, Dis. - ukončení gastrokursu na IV. interní klinice
Snížková Veronika, Dis. - ukončení gastrokursu na IV. interní klinice
Ježková Jitka - ukončení studia EKG kurzu
Hankeová Romana Dis. - ukončení studia ARIP
Hodysová Iveta - zahájení EKG kurzu
Gloserová Miroslava - studium ARIP
21
ORGANIZACE ODBORNÝCH AKCÍ
23. 5. 2012 Sympozium ISZ: Ileitida - jedná se vždy jen o idiopatický střevní zánět?
Posluchárna IV. interní kliniky
Přednášky našich pracovníků:
1. Žák A.: Úvod.
2. Hejdová H.: Kasuistika.
3. Lukáš K.: Diferenciální diagnostika postižení ilea a ileitid.
4. Novotný A.: Ileitida při Crohnově chorobě.
5. Dvořák K.: Tzv. backwash ileitida při ulcerózní kolitidě.
6. Mišutková J.: Co nás zaujalo v literatuře: Mezenteriální tuk.
28. 5. 2012 Prusíkův večer, Lékařský dům
Téma přednáškového večera: Choroby perikardu
1. K. Goričan, A. Večeřová: Perikardioskopie a biopsie perikardu – technika.
2. M. Kocík, H. Lubanda: Intraperikardiální léčba perikardiálních onemocnění.
3. A. Večeřová, K. Goričan: Analýza perikardiálního výpotku.
4. H. Lubanda, M. Kocík: Kasuistika.
5. Závěr – diskuse
12. - 14. 9. 2012 ATHEROSKLEROSA 2012 diagnostika, léčba, prevence v dětském i
dospělém věku. Praha, Lékařský dům.
Přednášky našich pracovníků:
1. Žák A., Slabý A.: Chronický zánět v patogenezi metabolického syndromu: vliv
imunitního systému a desaturáz mastných kyselin.
2. Zeman M., Jirák R., Vařeka T., Macášek J., Vecka M., Tvrzická E., Žák A.: Mastné
kyseliny a depresivní poruchy.
3. Vecka M., Staňková B., Kodydková J., Vávrová L., Žák A.: Peroxidace lipidů a chronická
pankreatitida – předběžná data.
4. Macášek J., Staňková B., Zeman M., Tvrzická E., Vecka M., Žák A.: Mastné kyseliny u
onkologických onemocnění.
5. Macášek J., Jirkovská M., Tvrzická E.: Lipoproteidy LDL – stanovení velikosti částic.
4. 10. 2012 XIV. Pražský podzimní pracovní gastroenterologický den. Téma: Pravý
dolní břišní kvadrant. Karolinum, Modrá posluchárna.
Přednášky našich pracovníků:
1. Dvořák K.: Tzv. backwash ileitida při ulcerózní kolitidě.
2. Louthan O.: Nádory ileocékální oblasti.
3. Lukáš K.: Chorobné změny v ileocékální oblasti.
4. Novotný A.: Ileitida při Crohnově chorobě.
5. Žák A.: Viscerální neuropatie.
7. 11. 2012 II. Pankreatologický den IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK Praha.
Téma: Karcinom pankreatu a diabetes mellitus. Posluchárna IV. interní kliniky.
Přednášky našich pracovníků:
1. Žák A.: Karcinom pankreatu a změny nutričních parametrů, vztah k diagnostice a
prognóze.
2. Krechler T.: Současné možnosti screeningu karcinomu pankreatu - vybrané rizikové
skupiny.
22
5. 12. 2012 SYMPOSIUM - Metabolický syndrom a játra. Posluchárna IV. interní
kliniky.
Přednášky našich pracovníků:
1. Žák A.: Metabolický syndrom
2. Zeman M.: Diabetes a jaterní onemocnění
3. Vítek L.: Úloha žlučových kyselin při NASH
4. Brůha R.: NAFLD
5. Dvořák K.: Možnosti neinvazivní diagnostiky NAFLD
23
GRANTY ŘEŠENÉ NA KLINICE
(Hlavní řešitelé)
NT 11247
Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Úloha protektivních faktorů, oxidačního stresu a zánětlivé reakce v rozvoji nealkoholického
jaterního postižení u pacientů s metabolickým syndromem a možnost ovlivnění jaterního
postižení v experimentu, 2010 - 2013.
UK 3363
Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD.
Regulační mechanismy v patogenezi zánětlivých a onkologických onemocnění, 2010-2013
NT13199
Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Vybrané genetické a nutriční faktory v patogeneze metabolického syndromu – význam
vícenenasycených mastných kyselin.
Probíhá v letech 2012 - 2015.
Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Projekt MPO TIP FR-TI3/666 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Probíhá v letech 2011 2015.
NT13236
MUDr. František Novák, PhD.
Vliv různého složení mastných kyselin v domácí parenterální výživě na metabolismus tuků a
ukazatele zánětu: randomizovaná klinická studie.
Probíhá v letech 2012 - 2015.
VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY
RVO-VFN64165/2012 - projekt VFN – koordinátor prof. Kvasnička
PRVOUK-P25/LF1/2 - projekt 1. LF UK - koordinátor prof. Škrha
Spolupráce:
Členové metabolické skupiny průběžně již několik let spolupracují na poli výzkumu a
publikační aktivity s pracovníky IKEM, Endokrinologického ústavu, PřF UK a
Fyziologického ústavu AV ČR.
Výzkumná angiologická laboratoř. Zpracování extraktů tukové tkáně, které byly poskytnuty
jako vedlejší produkt při isolaci mRNA u vybraných pacientů v rámci studie EU „Diogenes“.
Inserm U858 -12MR, Obesity Research Unit, 1 avenue Jean Poulhès, P84225, 31432
Toulouse Cedex 4 – France.
24
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Ceny za vydané publikace:
Žák, Petrášek: Základy vnitřního lékařství, Galén 2011 – cena rektora UK
Lukáš, Žák: Chorobné znaky a příznaky I, Grada 2010 – cena České internistické společnosti
(III. místo)
Lukáš, Žák: Chorobné znaky a příznaky I., Grada 2010 – zvláštní finanční ocenění prorektora
za velký přínos vydaných publikací
Cena za poster
29. 2. 2012 jsme oslavili 50 let as. MUDr. Tomáše Krechlera, CSc. Akce se konala
v seminární místnosti FP. Zúčastnilo se mnoho pracovníků kliniky a hosté z 1. LF a VFN.
25
24. 12. 2012 ve 14. hod. se sešli zaměstnanci a hosté ke každoročnímu setkání.
Tradice Štědrovečerních vizit je nejstarší ve VFN
26
BIBLIOGRAFIE 2012
Monografie, učebnice a sborníky
Pařízek A.,…….Vítek L., Vobruba V., Záhumenský J., Zoban P., Zima T., Žižka Z.: Kritické
stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha, Galén, 2012. 285 s.
Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Eutanazie – pro a proti. Grada 2012, 1. vyd., 256 s.
Seifert B., Dítě P., Bureš J., Hep A., Jirásek V., Kroupa R., Lukáš K., Vojtíšková J.:
Gastroenterologie – doporučené diagnostické a léčebné postupy pro praktické lékaře 2012.
Novelizace 2012. Praha, Společnost všeobecného lékařství, 22 s.
Tvrzická E.: Ateroskleróza 2012, diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku.
Sjezdový sborník prací, Praha, IV. interní klinika 1. LF UK, 70 s.
Kapitoly v monografiích, učebnicích a sbornících
Macášek J., Staňková B., Zeman M., Tvrzická E., Vecka M., Žák A.: Mastné kyseliny u
karcinomu pankreatu a jiných onkologických onemocnění. Atherosklerosa 2012, sjezdový
sborník prací, 42-46.
Meisnerová E.: Když ztrácíme chuť k jídlu. In: Karešová J. Praktické rady pro onkologické
pacienty, aneb jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. 2. vyd. Praha, Maxdorf 2012, 86-98.
Vařeka T., Zeman M., Macášek J., Vecka M., Kodydková J., Vávrová L., Žák A.: Léčba
niacinem, možnosti použití preparátu TREDAPTIVE (naše pozorování). Atherosklerosa
2012, sjezdový sborník prací, 47-51.
Zeman M., Jirák R., Vařeka T., Macášek J., Vecka M., Tvrzická E., Žák A.: Mastné
kyseliny a depresivní porucha. Atherosklerosa 2012, sjezdový sborník prací, S9-S16.
Žák A., Slabý A.: Chronický zánět v patogenezi metabolického syndromu: vliv imunitního
systému a desaturáz mastných kyselin. Atherosklerosa 2012, sjezdový sborník prací, S1-S8.
Články v časopisech s IF
Brůha R., Dvořák K., Petrtýl J.: Alcoholic liver disease. World Journal of Hepatology 4(3),
2012, 81-90.
Brůha R., Vítek L., Mareček Z., Pospíšilová L., Nevšímalová S., Martásek P., Petrtýl J.,
Urbánek P., Jirásková A., Malíková I., Haluzík M., Ferenci P.: Decreased serum antioxidant
kapacity in patiens with Wilson disease is assciated with neurological symptoms. Journal of
Inherited Metabolic Disease 35(3), 2012, 541-548.
Buzková H., Pechandová K., Danzig V., Vařeka T., Perlík F., Žák A., Slanař O.: Lipidlowering effect of fluvastatin in relation to cytochrome P450 2C9 variant alleles frequently
distributed in the Czech population. Medical Science Monitor 18(8), 2012, CR512-CR517.
27
Gazzin S., Zelenka J., Zdráhalová L., Koníčková R., Coda Zabetta C., Giraudi P. J.,
Berengeno A. L., Raseni A., Robert M. C., Vitek L., Tiribelli C.: Bilirubin accumulation and
Cyp mRNA expression in selected brain regions of jaundiced Gunn rat pups. Pediatric
Research 71(6), 2012, 653-660.
Goldová J., Malinová A., Indra A., Vítek L., Branný P., Jirásková A.: Clostridium difficile in
piglets in the Czech Republic. Folia Microbiologica 57(2), 2012, 159-161.
Hubáček J. A., Dlouhá D., Bobák M., Jirásková A., Vítek L.: The risk of sporadic colorectal
cancer development is not influenced by fat mass and obesity related gene polymorphism in
Slavs. European Journal of Internal Medicine 23(7), 2012, e175-e176.
Jirásková A., Novotný J., Novotný L., Vodička P., Pardini B., Naccarati A., Schwertner H.
A., Hubáček J. A., Punčochářová L., Šmerhovský Z., Vítek L.: Association of serum
bilirubin and promoter variations in HMOX1 and UGT1A1 genes with sporadic colorectal
cancer. International Journal of Cancer 131(7), 2012, 1549-1555.
Kalousová M., Krechler T., Jáchymová M., Kuběna A. A., Žák A., Zima T.: Ferritin as an
independent mortality predictor in patients with pancreas cancer. Results of a pilot study.
Tumor Biology 33(5), 2012, 1695-1700.
Koníčková R., Jirásková A., Zelenka J., Lešetický L., Štícha M., Vítek L.: Reduction of
bilirubin ditaurate by the intestinal bacterium Clostridium perfringens. Acta Biochimica
Polonica 59(2), 2012, 289-291.
Kovářová J. T., Zavoral M., Zima T., Žák A., Kocna P., Kohout P., Granátová J., Vaníčková
Z., Vránová J., Suchánek Ś., Beneš Z., Čelko M. A., Povýšil C.: Improvements in colorectal
cancer screening programmes – quantitative immunochemical faecal occult blood testing how to set the cut-off for a particular population. Biomedical papers 156(2), 2012, 143-150.
Kunešová M., Hlavatý P., Tvrzická E., Staňková B., Kalousková P., Viguerie N., Larsen
T.M., van Baak M.A., Jebb S.A., Martinez J.A., Pfeiffer A.F., Kafatos A., HandjievaDarlenska T., Hill M., Langin D., Zák A., Astrup A., Saris W.H.: Fatty acid composition of
adipose tissue triglycerides after weight loss and weight maintenance: the DIOGENES study.
Physiological Research 61(6), 2012, 597-607.
Macášek J., Vecka M., Žák A., Urbánek M., Krechler T., Petruželka L., Staňková B.,
Zeman M.: Plasma fatty acid composition in patients with pancreatic cancer: correlations to
clinical parameters. Nutrition and Cancer - An International Journal 64(7), 2012, 946-955.
Pastore N., Nusco E., Vaníková J., Sepe R. M., Vetrini F., McDonagh A., Auricchio A., Vítek
L., Brunetti-Pierri N.: Sustained reduction of hyperbilirubinemia in Gunn rats after adenoassociated virus-mediated gene transfer of bilirubin UDP-glucuronosyltransferase isozyme
1A1 to skeletal muscle. Human Gene Therapy 23(10), 2012, 1082-1089.
Neckář J., Šilhavý J., Zídek V., Landa V., Mlejnek P., Šimáková M., Seidman J.G., Seidman
C., Kazdová L., Klevstig M., Novák F., Vecka M., Papoušek F., Houštěk J., Drahota Z.,
Kurtz T.W., Kolář F., Pravenec M.: CD36 overexpression predisposes to arrhythmias but
reduces infarct size in spontaneously hypertensive rats: gene expression profile analysis.
Physiological Genomics 44(2), 2012, 173-182.
28
Novák F., Kolář F., Voců Š., Vecka M., Nováková O.: Pressure Overload Selectively
Increases n-3 PUFA in Myocardial Phospholipids Dutiny Early Postnatal Period.
Physiological Research 61(Suppl.1), 2012, S155-S163.
Rossmeisl M., Jílková-Macková Z., Kuda O., Jeleník T., Medříková D., Staňková B.,
Kristinsson B., Haraldsson G.G., Svensen H., Stoknes I., Sjövall P., Magnusson Y., Balvers
M.G., Verhoeckx K.C., Tvrzická E., Bryhn M., Kopecký J.: Metabolic effects of n-3 PUFA
as phospholipids are superior to triglycerides in mice fed a high-fat diet: possible role of
endocannabinoids. PLoS One 7(6), 2012, e38834 (13 s.)
Vařeka T., Vecka M., Jirák R., Tvrzická E., Macášek J., Žák A., Zeman M.: Plasma fatty
acid profile in depressive disorder resembles insulin resistance state. Neuroendocrinology
Letters 33(Suppl.2), 2012, 83-86.
Vecka M., Jáchymová M., Vávrová L., Kodydková J., Macášek J., Urbánek M., Krechler
T., Slabý A., Dušková J., Muravská A., Žák A.: Paraoxonase-1 (PON1) Status in Pancreatic
Cancer: Relation to Clinical Parameters. Folia Biologica 58(6), 2012, 231-237.
Vecka M., Dušejovská M., Staňková B., Zeman M., Vávrová L., Kodydková J., Slabý A.,
Žák A.: N-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of atherogenic dyslipidemia.
Neuroendocrinology Letters 33(Suppl.2), 2012, 87-92.
Vítek L.: The role of bilirubin in diabetes, metabolic syndrome, and cardiovascular diseases.
Frontiers in Pharmacology 3, 2012, 55.
Vítek L., Carey M. C.: New pathophysiological concepts underlying pathogenesis of pigment
gallstone. Clinics and Research in Hepatology and gastroenterology 36(2), 2012, 122-129.
Vítek L., Carey M. C.: Role of parietal (gallbladder musocal) factors in the formation of
„black“ pigment gallstones. A response to A. Cariati and E. Piromalli’s letter to the editor.
Clinics and Research in Hepatology and gastroenterology 36, 2012, e52-e53.
Vítek L.: Serum bilirubin levels and the risk of Crohn´s disease. Journal of Crohn´s and
Colitis 6(6), 2012, 732.
Vítek L., Vaníková J., Nachtigal P.: Letter by Vítek et al. Regarding Article, “Niacin Inhibits
Vascular Inflammation via the Induction of Heme Oxygenase-1”. Circulation 126(7), 2012,
e99.
Zelenka J., Muchová L., Zelenková M., Vaňová K., Vreman H.J., Wong R.J., Vitek L.:
Intracellular accumulation of bilirubin as a defense mechanism against increased oxidative
stress. Biochimie 94(8), 2012, 1821-1827.
Zeman M., Jirák R., Vecka M., Raboch J., Žák A.: N-3 polyunsaturated fatty acids in
psychiatric diseases: Mechanisms and clinical data. Neuroendocrinology Letters 33(8), 2012,
736-748.
Zemanová M., Novák F., Vítek P., Pazdro A., Smejkal M., Pazdrová G., Petrželka L.:
Outcomes of patiens with oesophageal cancer treated with preoperative chemoradiotherapy,
29
followed by tumor resection: influence of nutritional factors. Journal of BUON 17(2), 2012,
310-316.
Články v časopisech bez IF
Bartůněk P.: Diagnostika a léčba lymeské borreliózy. Medicína po promoci 13(4), 2012, 2025.
Bortlík M., Ďuricová D., Kohout P., Konečný M., Koželuhová J., Novotný A., Zbořil V.,
Prokopová L., Douda T., Stehlík J., Shonová O., Mareš K., Hrdlička L., Matějková P.,
Šerclová Z., Nedbalová L., Tomanová M., Liberda M., Bronský J., Mitrová K., Drastich P.,
Lukáš M.: Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2.
vydání. Gastroenterologie a hepatologie 66(2), 2012, 12-22.
Brůha R., Šperl J., Urbánek P., Špičák J., Kiss I., Válek V., Mejzlík V., Oliverius M.,
Honsová E., Husa P.: Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního
karcinomu. Gastroenterologie a hepatologie 66(2), 2012, 83-92.
Dostálová G., Bělohlávek J., Vítek L., Muchová L., Škvařilová M., Karetová D., Jirátová K.,
Kvasnička J., Vondráková D., Toman O., Linhart A.: Akutní infarkt myokardu u mladých
nemocných - závažné nedostatky v systému akutní a následné péče. Vnitřní lékařství 58(10),
2012, 721-729.
Janů M., Vecka M., Masteiková R., Bernatoniene J.: Kompatibilita fosforečnanů se solemi
vápníku v parenterální výživě. Česká a slovenská farmacie 61(1-2), 2012, 34-39.
Kocík M., Zimovjanová M., Petrželka L., Kodydková J., Vávrová L., Žák A.: Oxidační
stres u nemocných po léčbě antracyklíny pro solidní nádorová onemocnění. Časopis lékařů
českých 151(10), 2012, 463-467.
Kodydková J., Vávrová L., Macášek J., Krechler T., Žák A.: Antioxidační enzymy a
karcinom pankreatu. Abstrakt z kongresu Aterosklerosa 2011. Časopis lékařů českých 151(1),
2012, 32.
Krechler T., Dvořák M., Švestka T.: Současná role endoskopické ultrasonografie
v diagnostice nemocí slinivky břišní – vlastní zkušenosti. Praktický lékař 92(1), 2012, 35-39.
Kremmyda L.S., Tvrzická E., Staňková B., Žák A.: Mastné kyseliny ve zdraví a nemoci.
Ateroskleróza XVI(1-2), 2012, 252-259.
Linhart A., Dostálová G., Bělohlávek J., Vítek L.: Patogeneze a příčiny vzniku akutního
infarktu myokardu u mladých nemocných. Postgraduální medicína. 14(příl.4), 2012, 8-11.
Louthan O.: Gastrin bez gastrinomu – editorial. Vnitřní lékařství 58(4), 2012, 263-265.
Lukáš K., Drastych M., Novotný A., Prokopová L., Zbořil V.: Dlouhodobá udržovací léčba
idiopatických střevních zánětů. Časopis lékařů českých 151(1), 2012, 30.
Lukáš K.: Klinická ponaučení v gastroenterologii. Medicína po promoci 13(1), 2012, 58-60,
30
Lukáš K.: Funkční dyspeptické poruchy. Postgraduální medicína 14(6), 2012, 586-591.
Lukáš K.: Několik poznámek k léčbě idiopatických střevních zánětů. Interní medicína pro
praxi 14(12), 2012, 466-469.
Švestka T., Krechler T., Žák A.: Prevence u kolorektálního karcinomu. Postgraduální
medicína 14(příl.4), 2012, 58-61.
Vařeka T., Vítková D., Zeman M., Vecka M., Žák A.: Kombinace statin – ezetimib v léčbě
hyperlipidémie. Časopis lékařů českých 151(1), 2012, 17-21.
Vávrová L., Kodydková J., Macášek J., Ulrych J., Žák A.: Oxidační stres v průběhu akutní
pankreatitidy. Klinická biochemie a metabolismus 20(41),(3), 2012, 189-193.
Zeman M., Jirák R.: Atypická antipsychotika a diabetes mellitus. Psychiatrie pro praxi 13(4),
2012, 160-163.
Zeman M., Jirák R.: Alzheimerova choroba a diabetes mellitu typu 2. Neurologie pro praxi
13(2), 2012, 105-108.
Žák A., Zeman M., Tvrzická E., Vecka M.: Novější poznatky o metabolickém syndromu a
jeho léčbě. Ateroskleróza XVI(1-2), 2012, 218-229.
31
Citační ohlas za r. 2012
Počet citovaných
článků
(s vyloučením
autocitací)
Počet citačních
ohlasů
(s vyloučením
autocitací)
Hirschův
index
Bartůněk, Petr, doc., MUDr., CSc.
2
4
2
Beneš, Jiří, prof., MUDr., RNDr., CSc.
3
5
5
Brůha Rada, doc., MUDr., CSc.
15
38
6
Dvořák, Miloš, doc., MUDr., CSc.
4
8
4
Goričan, Karel, as., MUDr., CSc.
2
4
2
Grusová, Gabriela, as., MUDr.
1
1
1
Hrubant, Karel, as., MUDr.
1
1
2
Hrubý, Milan, MUDr.
3
7
6
Kocík, Miroslav, as., MUDr., PhD.
1
1
3
Kodydková, Jana, Mgr.
4
24
3
Krechler, Tomáš as., MUDr., CSc.
6
15
4
Louthan, Oldřich, as., MUDr.
1
1
0
Lubanda, Hana, MUDr.
2
6
1
Lukáš, Karel, MUDr., CSc.
1
2
1
Macášek, Jaroslav, MUDr.
2
16
3
Novák, František, as., MUDr., PhD.
3
13
6
Petrtýl, Jaromír, as., MUDr., CSc.
8
15
6
Slabý, Adolf, prof., MUDr., DrSc.
2
4
5
Staňková, Barbora, Mgr.
19
61
9
Švestka, Tomislav, as., MUDr., CSc.
3
5
2
Tvrzická, Eva, as., RNDr., CSc.
34
108
13
Vařeka, Tomáš, as., MUDr.
1
1
0
Vávrová, Lucie, Mgr.
4
24
3
Vecka, Marek, RNDr., PhD.
19
52
8
Vítek, Libor, prof., MUDr., PhD., MBA
54
164
15
Zeman, Miroslav, doc., MUDr., CSc.
14
41
7
Žák, Aleš, prof. MUDr., DrSc.
28
85
10
237
706
Příjmení, jméno
CELKEM
32
Klinické semináře IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Letní semestr 2012
Datum
Přednášející
Hlavní téma
29.2.
JUDr. M. Džupinková
(LPO VFN v Praze)
Informace o novém Zákoníku práce
7.3.
MUDr. E. Meisnerová
14.3.
MUDr. Kateřina Mitrová
(Centrum pro biologickou léčbu
dětí FNM)
Zkušenosti s domácí parenterální
výživou
21.3.
MUDr. J. Macášek
28.3.
MUDr. Jitka Podsedníčková
(KARIM VFN v Praze)
4.4.
MUDr. T.Vařeka
Doc. MUDr. M. Zeman, CSc.
11.4.
18.4.
25.4.
MUDr. R. Honzák, CSc.
(Ústav všeobecného lékařství 1. LF
UK)
Doc. MUDr. M. Balík, PhD.
(KARIM VFN v Praze)
MUDr. L. Kupidlovská
(ÚLBLD 1. LF a VFN v Praze)
MUDr. H. Petrášková
2.5.
MUDr. H. Hejdová
9.5.
MUDr. M. Kocík, PhD.
16.5.
MUDr. K. Goričan, CSc.
SYMPOZIUM
23.5.
30.5.
Ileitida - jedná se vždy jen o
idiopatický střevní zánět?
Prof. PhDr. L. Kropáček, CSc.,
(Ústav Blízkého Východu a Afriky
FF UK)
MUDr. R. Onderková
Diagnostický a léčebný
postup v podmínkách
příjmové ambulance
Idiopatické střevní záněty u dětí
Mastné kyseliny u karcinomu
pankreatu
MUDr. K. Písecká:
Afázie
Syndrom maligní hypertermie
Současná léčba DM 2. typu přehledové sdělení s aktuálními
poznatky
MUDr. M. Urbánek:
Horečka a třesavka
Psychosomatický pohled od Franze
Alexandra po behaviorální medicínu
Principy a indikace ECMO – situace
a zkušenosti ve VFN
ATB multirezistentní kmeny
bakterií ve VFN
MUDr. J. Šmalcová:
Lymfocytóza a
lymfopenie
MUDr. K. Dvořák:
Srdeční selhání a anemie
Horečka neznámé
etiologie
Chirurgické léčení stenózy karotické MUDr. M. Knappová:
tepny
Progérie
MUDr. K. Lukáš, CSc.
Prof. MUDr. V. Mandys, CSc.
MUDr. J. Hořejš
MUDr. A. Novotný
MUDr. K. Dvořák
MUDr. H. Hejdová
MUDr. J. Mišutková
Polékové jaterní poškození
Jižní Súdán z pohledu islamisty a
lékařky
33
Zimní semestr 2012
Mladí lékaři:
Co mně zaujalo
v odborném tisku
Datum
Přednášející
3. 10.2012
Ing. Eva Hejlová
Přechod na nový způsob vykazování a odměňování
ÚPS
10.10.
K. Goričan
Novinky z kongresu ESC 2012
17.10.
24.10.
K. Dvořák
T. Vařeka
31.10.
R. Brůha
OVESCO klip
H. Hejdová
DPP4 inhibitory v léčbě DM 2. typu
M. Širanec
Využití Danisova stentu v léčbě krvácení z jícnových
R. Onderková
varixů
1. J. Škrha - Diabetes mellitus a nádorová
onemocnění
2. A. Žák - KP a poruchy nutrice
3. M. Kalousová - Využití nových nádorových
markerů v diagnostice KP
4. T. Krechler - Současné možnosti screeningu KP –
vybrané rizikové skupiny
7.11.
14.11.
21.11.
28.11.
SYMPOSIUM
Karcinom
pankreatu a
diabetes mellitus
H. Lubanda
J. Macášek
T. Vařeka
M. Zeman
K. Lukáš
SYMPOSIUM
5.12.
Metabolický
syndrom a játra
12.12.
K. Hrubant
Hlavní téma
Nová antikoagulancia v léčbě tromboembolické
nemoci
H. Petrášková
Kasuistiky vzácných interních onemocnění
K. Dvořák
Syndrom pseudoobstrukce
1. A. Žák – Metabolický syndrom
2. M. Zeman – Diabetes a jaterní onemocnění
3. L. Vítek – Úloha žlučových kyselin při NASH
4. R. Brůha – NAFLD
5. K. Dvořák – Možnosti neinvazivní diagnostiky
NAFLD
6. P. Trunečka – Léčba NASH/NAFLD
7. Z. Krška – Chirurgická léčba obezity
Novinky v léčbě krvácení do GIT
P. Hrabák
Semináře se konají vždy ve středu ve 14:00 hod., na posluchárně kliniky.
34
R. Hainer
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI KLINIKY
Vedení kliniky
přednosta :
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
tel. 22496 2506, fax-tel. 24 92 35 24
e:mail [email protected]
primář a zástupce přednosty:
MUDr. Karel Lukáš, CSc.
tel. 22496 2093 fax. 224 92 35 24
e:mail [email protected]
zástupce pro vědu a výzkum:
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
tel. 22496 2489, 2444 fax. 224 92 35 24
e:mail:[email protected]
zástupce pro výuku:
as. MUDr. Tomislav Švestka,CSc.
tel. 22496 2580, 2479 fax. 224 92 35 24
e:mail [email protected]
zástupce pro výuku stomatologů:
as. MUDr. Oldřich Louthan
tel. 22496 2491, 2487 fax. 224 92 35 24
e:mail [email protected]
vrchní sestra kliniky:
Mgr. Miluše Dušková
tel. 22496 2503
e:mail [email protected]
sekretářky kliniky:
PhDr. Jana Luběnová
tel. 22496 2506, Fax-tel. 224 92 35 24
e:mail [email protected]
Šárka Brandová
tel. 22496 2506, Fax-tel. 224 92 35 24
e:mail [email protected]
sekretářka gastroenterologie :
ekonomka kliniky:
Radka Helmová
tel. 22496 2385
e:mail [email protected]
Ilona Bublová
tel. 22496 3346
e:mail [email protected]
35
PŘÍJMENÍ
Bartůněk
Beneš
Brůha
Čapková
Dolejší
Dražná
Dvořák
Dvořák
Dušejovská
Goričan
Grusová
Hainer
Hejdová
Hrubant
Hrubý
Knappová
Kocík
Kovářová
Krechler
Louthan
Lubanda
Lukáš
Macášek
Meisnerová
Mengerová
Mišutková
Mráčková
Novák
Novotný
Novotný
Petrášková
Petrtýl
Slabý
Svobodová
Šafránek
Šmalcová
Šroubková
Švestka
Urbánek
Vařeka
Večeřová
Vítek
Zapletalová
Zeman
Zvěřinová
Žák
VYSOKOŠKOLŠTÍ UČITELÉ A LÉKAŘI
JMÉNO
TITUL
Petr
MUDr., doc., CSc.
Jiří
MUDr., RNDr., prof., CSc.
Radan
MUDr., doc., CSc.
Radka
MUDr.
Mojmír
MUDr.
Eva
MUDr., CSc.
Karel
MUDr.
Miloš
MUDr., doc., CSc.
Magdaléna
MUDr.
Karel
MUDr., CSc.
Gabriela
MUDr.
Radvan
MUDr.
Hana
MUDr.
Karel
MUDr.
Milan
MUDr.
Martina
MUDr.
Miroslav
MUDr., Ph.D.
Jaroslava
MUDr.
Tomáš
MUDr., CSc.
Oldřich
MUDr.
Hana
MUDr.
Karel
MUDr., CSc.
Jaroslav
MUDr.
Eva
MUDr.
Jana
MUDr.
Jana
MUDr.
Magdaléna
MUDr.
František
MUDr., Ph.D.
Aleš
MUDr.
Vladimír
MUDr.
Hana
MUDr.
Jaromír
MUDr., CSc.
Adolf
MUDr., prof., DrSc.
Silvie
MUDr.
Oliver
MUDr.
Jana
MUDr.
Renata
MUDr.
Tomislav
MUDr., CSc.
Miroslav
MUDr.
Tomáš
MUDr.
Alena
MUDr.
Libor
MUDr., prof., Ph.D., MBA
Jitka
MUDr.
Miroslav
MUDr., doc., CSc.
Renata
MUDr.
Aleš
MUDr., prof., DrSc.
36
Turinková
STANIČNÍ a ÚSEKOVÉ SESTRY, NUTRIČNÍ TERAPEUTKY
Hana
staniční sestra oddělení A, d.s.
Dubská
Nadia
staniční sestra oddělení B, d.s.
Michlovičová
Jana
staniční sestra oddělení C, Mgr.
Seilerová
Dana
staniční sestra oddělení D, d.s.
Dvořáková
Jana
úseková sestra všeobecné a odborných ambulancí, d.s.
Horká
Vladimíra vykazování pro pojišťovny, d.s.
Pěchoučková
Irena
úseková sestra gastroenterologie, d.s.
Večeřová
Ida
úseková sestra gastroenterologie FP, Mgr.
Vlčková
Vladimíra staniční sestra jednotky intenzívní péče, d.s.
Horká
Radka
staniční sestra koronární jednotky, d.s.
Chlebowczyková
Jana
staniční sestra jednotky následné kardiologické péče, Mgr.
Soukupová
Petra
staniční sestra jednotky nutriční podpory, d.s.
Ráčková
Zuzana
nutriční terapeutka
Fliegelová
Marcela
nutriční terapeutka
PRACOVNÍCI LABORATOŘE PRO VÝZKUM ATEROSKLERÓZY - VŠ
RNDr. Marek Vecka, Ph.D.
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Mgr. Barbora Staňková
Mgr. Jana Kodydková
Mgr. Lucie Vávrová
Mgr. Petra Vaindlová
TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Michal Černý
Radek Nemáš
Ondřej Ruda
ARCHIV
Jitka Bártíková
37
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
AbbVie s.r.o., Praha 6
KRKA ČR s.r.o., Praha 1
MEDITES PHARMA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
MUDr. Čapek Miroslav
Pražská plynárenská a.s., Praha 1
Sandoz s.r.o., Praha 3
Abbott Laboratories s.r.o., Praha 6
38
Přednosta
Vedení kliniky
Primář
Zástupce
pro výuku
všeobec. směru
Ekonom
Lůžkové části kliniky
Odd. A (H-GE), B (H-GE),
C (všeob.int.), D (všeob.int.)
JIP, KJ, JNP, JNKP
Nutriční
terapeutky
Zástupce
pro vědu a výzkum
Zástupce
pro výuku
stomatol. směru
Sekretariát
Všeobecná ambulance
příjmová
Pojišťovny
Gastroenterologie
ambulantní
Pracoviště na FP
Hyperbarická
oxygenoterapie
Sekretariát
gastroenterologie
Laboratoř pro výzkum
aterosklerózy
společné pracoviště
s ÚKBLD
Archiv, technici
Nelůžkové části kliniky
Pracoviště na klinice
Knihovna
Vrchní sestra
Endoskopie,
sonografie
Endoskopie,
sonografie
Hepatologická laboratoř
společné pracoviště
s ÚKBLD
39
Ambulance
specializované
Lipidová
Kardiologická
Nutriční podpory
Holterovského
monitorování
Neuroendokrinních
nádorů
Diabetologická
Lymeské borreliózy
Echokardiografie
Ergometrie
Lipidová laboratoř
společné pracoviště
s ÚKBLD

Podobné dokumenty

Kontakty na pracovníky OP VaVpI

Kontakty na pracovníky OP VaVpI Procházková Lenka, Mgr. Burianová Markéta, MBA. Buršíková Eva, Mgr. Elčkner Miroslav, Ing. Hrubá Martina, Ing. Hynková Michaela, Ing. Janáček David, Ing. Pospíchalová Lenka, Ing. Řehounek Jan, Ing....

Více

Endosonografické drenáže žlučových cest a pankreatu

Endosonografické drenáže žlučových cest a pankreatu 1x perforace stěny pscysty pig-tailem opřeným o septum 3x zatlačení celé endoprotézy do psc. 2x extrakce endoskopicky 1x plánovaný chir. Debridement sáknutí při dilataci kanálu

Více

Jméno Funkce E-mail Telefon: 234 81 + linka Rinn

Jméno Funkce E-mail Telefon: 234 81 + linka Rinn Flusserová Blanka, Ing. Haupt Lukáš, Bc. Holečková Marcela, Ing., Ph.D. Horníčková Markéta, Ing. Král Luboš, Ing., Ph.D. Kvasnička Michal, Mgr. Mertlová Olga, Ing., Ph.D. Milota Petr, Mgr. Novák Ma...

Více

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 rozsahu poskytované péče, to znamená se zachováním všech odborností a oddělení. Všechna lůžková oddělení Nemocnice Břeclav jsou akreditována v systému postgraduálního vzdělávaní lékařů, navíc jsme ...

Více

Výroční zpráva 2010 - IV. interní klinika

Výroční zpráva 2010 - IV. interní klinika všichni indikovaní nemocní s akutním koronárním syndromem, závažnými poruchami srdečního rytmu a terapeuticky rezistentními formami srdečního selhání. V r. 2008 byla vytvořena pracovní skupina pro ...

Více

antidepresiva - U psychiatra.cz

antidepresiva - U psychiatra.cz • úzkostná forma → SARI (trazodon), NASA (mirtazapin), SSRI (fluvoxamin) • nevyhraněná forma → SSRI, venlafaxin, milnacipran • deprese s převažujícími somatickými symptomy a bolestí → venlafaxin, m...

Více

8 - Profimix

8 - Profimix Redukční ventily řady Mediflow, Mediselect / Mediflow, Mediselect Pressure Regulators Lahvové redukční ventily řady Mediflow a Mediselect jsou určeny na snižování tlaku zdravotnických plynů odebír...

Více