METODIKA IV Bi - Hmyz - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Transkript

METODIKA IV Bi - Hmyz - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
!
&
"
'
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
#
(
) * +) , -
$%#
BIOLOGIE
METODIKA T ída H M Y Z
Mgr. Zuzana Hnyková
kv ten 2010
Tato kapitola zoologie je obtížn jší díky své obsáhlosti. T ída HMYZ (kmen LENOVCI) je
velice rozsáhlá, tvo í asi 75 % všech známých živo ich . Vhodné pom cky, které pomohou
p í výuce, jsou školní sbírky a karty s obrázky hmyzu z atlasu bezobratlých.
1
Téma: t ída HMYZ (INSECTA)
1) Obecná charakteristika
Velice rozsáhlá t ída
Rozší ení od prvohor
Všude- lidská obydlí, velehory, voda stojatá i tekoucí, vzácn mo ská
Podle zp sobu potravy - býložravci (p .….)
- masožravci (p .…)
- cizopasníci (p .…)
Potravní konkurenti lov ka- vysv tlit tento pojem
2) Úsp šnost hmyzu
malá velikost t la
exoskelet - vysv tlit (kutikula a chitin), zpevn no sklerotikem (bílkovina) + pokrytí
tenkou vrstvou vosku, funkce - ochrana
p í n pruhované svaly
len né nohy
zajiš ují dobrou pohyblivost (únik p ed predátory)
k ídla
výkonná dýchací soustava - vzdušnice – TRACHEJE
- pr duchy – STYGMATA
- za letu je velká spot eba kyslíku
obrovská rozmnožovací schopnost
rozvoj smyslových orgán
instinktivní chování
3) Stavba t la
hlava – CAPUT
hru – THORAX
zade ek – ABDOMEN
2
I. hlava
1 pár tykadel
O i – složené – mozaikové vid ní
– jednoduché
Metodická poznámka:
Vysv tlit princip mozaikového vid ní.
Ústní ústrojí (ÚÚ) - kousací ÚÚ ( šváb)
- bodav sací ÚÚ (komár- sami ka, ovád)
- sací ÚÚ (komár - same ek)
- lízací ÚÚ (v ela, melák)
3
II. hru
3 páry kon etin
2 páry k ídel (1 pár m že být p em n n-kožovité krofky- brouci, krytky- kobylky)
2 pár - redukce - ád Dvouk ídlí - komár, ovád,…
pouze kyvadélka (rovnováha)
úplná redukce - veš, blecha, mšice, mravenec)
Metodická poznámka:
Porovnat po et kon etin u ostatních t íd km. LENOVCI
III. zade ek
Vyúst ní ven trávicí vylu ovací a rozmnožovací soustavy (sami ka- kladélko, same ekkopula ní orgán)
Žihadlo
4) Orgánové soustavy
4
nervová soustava – uzlinová (gangliová), dvoudílné mozkové ganglium
neurosekretické bu ky – nervové bu ky, které produkují hormony (ekdyson, juvenilní
hormon, neotenin)
dýchací soustava- rozvinutá vzdušnicová soustava
TRACHEJE
Metodická poznámka:
STYGMATA
Zd
vodnit dokonalost dýchací
cévní soustava – otev ená
soustavy.
trávící soustava – 2 žaludky
vylu ovací soustava – malpigické trubice
rozmnožovací soustava – gonochoristé, oplození vnit ní, vývin nep ímý,
prom na nedokonalá
prom na dokonalá
Metodická poznámka:
Popsat jednotlivé fáze, zd raznit výraznou prom nu b hem vývoje
(p . prom na. dokonalá – b lásek zelný: larva (škodí v zeleninové
zahrad )
kukla
IMAGO (neškodné)
5
5) Vzájemné dorozumívaní
zvuková komunikace - bzu ení (chv ní k ídel p i letu)
- cvr ení (t ení drsné kutikuly o jinou ást t la, t ení nohy o
k ídlo- saran e, prohýbání kutikuly - cikáda)
optická komunikace - sv télkování (sv tlušky)
- v elí tance
potrava blízko
potrava vzdálená
ichová komunikace – feromony - vyhledávání opa ného pohlaví
- poplašné feromony (mravenci)
6) Schopnost adaptace
MIMIKRY - ochranné zabarvení
a) hmyz splývá s okolím (pakobylka - suchá v tev, kobylka zelená - tráva,
bekyn mniška - k ra
b) hmyz napodobuje nebezpe né druhy (nesytka srš ová - srše , pest enka vosa)
Metodická poznámka:
Mimikry je dobré popisovat na konkrétních
obrázcích (podle barevných karet).
7) Spole enský hmyz
termiti
v ely
mravenci
- rozdíl: mravenci - nové hnízdo zakládá mladá matka - královna,
v jednom mraveništi více matek
8) Systém
25 ád - barevné karty, sbírky
6
9) Význam hmyzu
+
-
Biologický boj proti škodlivému hmyzu (sluné ko sedmite né - mšice, drab íci k rovec)
Likvidace a rozklad mrtvých živo ich (mrchožrouti, hroba íci)
Šk dci rostlin saran e pustinná – Afrika - hladomor, mšice - vysávají rostlinné š ávy,
larvy obale e - okusování jehli í, larvy mandelinky - okusování list , krtonožka okusování rostlinných ko en )
P enos virových onemocn ní (ploštice)
P enaše i p vodc onemocn ní (veš šatní - skvrnitý tyfus, blechy - mor a tyfus, komá i
- rod Anopheles - malárie, bodalky tse-tse - spavá nemoc)
Ektoparazité na obratlovcích (komá i, muchni ky, ovádi)
Lymská borelióza
ervivost plod (obale jable ný, malinovník šedý, nosatec lískový, vrtule t eš ová,
pilatka švestková, bedlobytka)
10) Podle významu m žeme rozd lit hmyz
Užite ný (sluné ko sedmite né)
Škodlivý (mandelinka bramborová)
Užitkový (v ela medonosná, bourec morušový)
Indiferentní
Význam ve v d (octomilka)
11) Boj proti hmyzím šk dc m
Mechanický - sb r mandelinek bramborových nebo chroust - hlavn d íve v minulém
století
Chemický – INSEKTICIDY - p sobí intenzivn , ale ne selektivn (DDT,
rakovinotvorný, dnes zákaz !!!)
Biologický – výhody - specifi nost
- selektivnost
- nenarušuje kolob h v p írod (sluné ko sedmite né- mšice)
Metodická poznámka:
Zd raznit škodlivost a p ísný zákaz DDT a výhody
biologického boje.
7
Použitá literatura:
Papá ek a kol.: Zoologie- ACADEMIA (1994)
Kocián a kol.: Zoologie- SPN (1960)
Smrž a kol. : Biologie živo ich - FORTUNA (2004)
Kunst, Zp vák- Atlas bezobratlých- SPN (1978)
P íloha: Pracovní list pro studenty
8

Podobné dokumenty

Franz Kafka, Proměna

Franz Kafka, Proměna 1. Malá velikost těla (0,1 – 100 mm, vzácně až 330 mm), která umožňuje žít v podmínkách, ve kterých by větší živočichové neobstáli 2. Vnější kostra tvořená pružnou lehkou chitinovou kutikulou zpevn...

Více

24. Elektromagnetické vlnění

24. Elektromagnetické vlnění Technické vlny - nejv tší vlnovou délku mají tzv. technické vlny, n kdy též ozna ované jako nízkofrekven ní vlny. Jsou to elektromagnetické vlny, které vznikají v r zných technických za ízeních. Je...

Více

XXI. ro£ník BRKOS 2014/2015 Zadání 1. série BRKOS neboli Brn

XXI. ro£ník BRKOS 2014/2015 Zadání 1. série BRKOS neboli Brn n¥j podívá² p°ímo shora, tak, abys vid¥la práv¥ jednu polosféru v£etn¥ její hranice, uvidí² alespo¬ 4 sluné£ka? P°esv¥d£te o tom Lib¥nku. Úloha 1.3. Lib¥nka s sebou nosí svazek s

Více

Životní cykly parazitů

Životní cykly parazitů Cryptosporidium parvum dochází p edevším kontaktem s kontaminovanou vodou (nap ., pití nebo rekreace u vody). Ob as se vyskytuje p enos potravou: ku ecí salát. Mnohá vzplanutí v USA se objevila na ...

Více

Opakovací test – biologie (verze I)

Opakovací test – biologie (verze I) 19. Mlá ata šelem: nidikolní, nesamostatná, slepá, zcela odkázaná na pé i rodi . Mlá ata kopytník : nidifugní, samostatná, jsou schopna samostatného pohybu a p íjmu potravy, rodi e je doprovází, ch...

Více

Permobil F5_VS.xlsx

Permobil F5_VS.xlsx Polstrovaná opěrka zabrání sesunutí předloktí z loketní opěrky. Je určená k instalaci na vnější stranu područky. Zvolte prosím požadovanou stranu, na které má být zábrana instalována. pravá

Více

Tahač Helicopter THCR 03AP

Tahač Helicopter THCR 03AP Tahač je určen pro manipulaci s helikoptérami typu Robinson R22 a R44 uvnitř hangárů, montážních hal a na venkovních zpevněných plochách. Pro bezpečný provoz a zajištění stability helikoptér při po...

Více

aviatika aneb historie létání

aviatika aneb historie létání vyprovokoval rychlejší postup vývoje. Tak již 25. července 1909 překonal za 27 minut 31 km mořské plochy kanálu La Manche Louis Blériot z Francie do Británie. Doletěl na britské ostrovy na nevelkém...

Více