skladba ezpečnost

Transkript

skladba ezpečnost
NAŠE DALŠÍ PRODUKTY
KOMPODECK
TŘÍDA
HERMELOCK
TŘÍDA
B125
KLOPY
HERMELOCK PO
D400
TŘÍDA
SE ČTVERCOVÝM RÁMEM
880 RK
KDA600S
Kompodeck A 609
[Kč bez DPH]
[ks]
1 156,-
2
2 159,-
2
TECHNICKÉ PARAM
4 422,-
2
KDA609S
KDA600K
cena
4
ETRY
10
CHARAKTERISTIKA
12 341.-

kompozit
ano/4
kompozit
ne/0
kompozit
ano/4
kompozit
600x600
970x700
630x630
706x706
vnitřní
rozměr
ne/0
kompozit
kompozit
25
6 780,-
40
24
6 400,-
hmotnost
5 865,7 525,-
28
50
6 520,-
28
8 030,-

výška
rámu

hmotnost
[mm]
cena
[kg]
80
48
55

[Kč bez DPH]
40
80
80
11 930,-

13 875,18 995,-
K POKLOPŮM
půdorys
název
SO
KLÍČE

TVA
výška
V
výška V1
HER
MELhmotnost
1 ks
OCK
pod obloukem
[cm]
betonová
výplň
[m3/m2]
[kg]
 Speciální neopreno
[cm]
vé těsnění zaručuje
0,800
hermetické uzavření
2,2
 Zajišťuje dokonalou
4
50x50 šachty proti
plynům a kapalinám
plynotěsnost, pachotěsn
SO H4 ost
do 100,840
3,9
kPa.
a vodotěsno
6
 Zabraňuje
50x50 st.
úniku nebo nežádouc
0,875
SO H6
ímu vniknutí
5,9
nebezpečných
8
50x50látek.
Aplikace
1,200
SO H8
5,8
10
Těsnění je potřeba
50x50
1,225
uchopit palci přiloženým SO H10
7,7
12
i na nejdelší stranu50x50
drážku víka poklopu.
klínového
1,250
Po dotáhnutí zámku SO H12
profilu a poté jej nasadit
9,8
poklopu je těsnění
14
na vnitřní
plně
50x50
funkční.
* Ceny těsnění jsou
1,275
H14
SO
11,8
uvedeny u každého
16
typu zvlášť.
50x50
1,300
H16
4 895,6 370,-
25
25
SKLADBA PODL
495,-
MATERIÁ
ROVKA Z TENČÍHO
[cm]
[Kč bez DPH]
20
20
55
55
50
355,495,-
17 250,-
ELOCK
IGLÚ+
TĚSNĚNÍ


POKLOPŮ HERM
16 395,-
49
Výhodou poklopů
Hermelock je zejména
jejich chemická odolnost,
(v zátěžové třídě D400).
nízká hmotnost a zároveň
Poklopy je díky tomu
vysoká pevnost, která
možné použít i na
(např. u benzinový
kanalizační a kabelové
zaručuje odolání zátěži
ch čerpacích stanic),
šachty v komunika
až 40-ti tun
které jsou přístupné
cích, nádrže s minerální
pro všechny druhy
silničních vozidel.
mi látkami a oleji
cena
[kg]
50
710x110
710x110
820x820
700x700
830x820
vyrobeny z polyureta
HERMELOCK jsou
NOSNa OST
Šachtové poklopy
pevností.
vysokou40t
nízkou hmotností
Poklopy se vyznačují
potřeby údržby.
dlouhá životnost bez
garantovánanázev
těsnění /
Nekorodují, tím je
materiál rámu o C.
z HDPE. typ
vnitřní
až 300
s kompozitním rámem
počet
vnější
při pokládce teplotě
poklopu
Poklopy jsou dodávány
asfaltových, kde odolá
zámků nutné objednat zvlášť. rozměr
rozměr
typů ploch včetně
Kompodec
do všech
je
k D 600S
(těsnění
kapaliny
Rám je možné osadit
a
[mm]
KDD600S
[mm]
y uzavřeny pro plyny
ano/4
Kompodec
jsou hermetick
k D 609S
kompozit
těsněním
 Poklopy s
600x600
kyselin a louhů.
KDD609S
710x710
zlodějů.
ano/4
ropných látek, 10%
Kompodec
působení
700S
kompozit
předmětekmD zájmu
600x905
KDD700Svelmi dobře odolávají
 Poklopy nejsou
provozů,
750x110
ano/4
ch a potravinářských
kompozit
*do
chemický
Poklopy
v zatížení D400 nejsou
700x700
 Jsou vhodné
820x820
vhodné do frekvento
vaného provozu.
Ceny ostatních rozměrů
na vyžádání na obchodní
ITÍ
m oddělení.
MOŽNOSTI POUŽ
bazény
nádvoří, studny,
rodinné domy, garáže,
ce, ČOV.
Pro soukromníky
stanice, firemní komunika
budov, vodoměrné,
benzinové čerpací
objekty, sklepní prostory
V průmyslu
12
, koupaliště, sportovní
chodníky, parkoviště
signalizace.
Další použití
šachty, šachty dopravní
kanalizační a kabelové
5 280,5 460,-
50
710x710
608x913
600x900
720x720
20
25
cena těsnění
[Kč bez DPH]
13 405,-
48
120
st poklopu.
[Kč bez DPH]
40
120
880x880
cena za poklop a rám
[kg]
120
 880
plynotěsnost a vodotěsno
VÝHODY POUŽITÍ
3 970,-
40
40
[mm]
710x710
600x600
kompozit
kompozit
ne/0
* Použití těsnění zaručuje
[Kč bez DPH]
40
výška
rámu
[mm]
608x608
kompozit
ne/0
ano/4
ano/4
i vlákny.
kompozit
nu vyztuženého skleněným
20
[mm]
 770
 700
 700
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
 600
HE - 880 RK
HE - 880 RCT
cena
PŘÍSLUŠENSTVÍ
vnější
rozměr
[mm]
ano/4
KDB700S
[kg]
40
710x710
970x700
630x930
hmotnost
[mm]
710x710
600x900
materiál rámu
poklopu
výška
rámu
[mm]
600x600
kompozit
těsnění /
počet
zámků
KDB700
Kompodeck B 700S
4 945,-
vnější
rozměr
[mm]
vnější rozměr
[mm]
HE - 770 DRK
vnitřní
rozměr
NOSNOST 12,5t
název
typ
a rám z HDPE
polyuretanový poklop
D400
třída B125 až Kompodec
Nosnost
B 600
dlek tabulky
KDB600
standardní rozměry
Kompodeck B 600S
Rozměry
elné poklopy
plynotěsné, uzamykat
KDB600S
vodotěsné aKompodec
Provedení
k B 609
KDB609
klíče
Příslušenství těsnění, Kompodeck B 609S
KDB609S
do 24 hodin
Kompodeck B 700
Dodání
[Kč bez DPH]
[ks]
materiál rámu
poklopu
ne/0
ne/0
Materiál
počet šroubů
20
SO H45
HE VK6
Multifunkční
HE VK8
HE vytahovák Profi
Sada klíčů
Čtyřhranný zvedací
SO H50
57,8x57,8
SO H60
57,8x57,8
LU
rozměr palety
plocha
[cm]
[m2/paleta]
0,0017
0,0022
0,0310
50
60
Inženýrské sítě
280,293,-
576
299,-
576
120
337,-
85
420
80
420
351,354,-
80
430
13,8
80
430
15,5
357,-
80
440
17,8
80
450
20,5
100
560
363,387,359,-
Původní urovnan
409,-
80
510
80
540
80
570
75
570
80
725
76
725
417,433,451,548,-
běžně zatěžované
podlahy obytných
prostor, více informací
naleznete také na
85,250,4 770,-
5
SYSTÉMEM IGLÚ+
POSTUP PRÁCE SE
vý beton).
štěrk nebo podklado
na rovný povrch (zhutněný
roznese bodové zatížení
Tvarovky se pokládají
síť, která následně
třeba položit armovací
Přes tvarovky je vždy
em betonu.
u
ím a nebo transport
položit na pojížděno
způsobené pocházen
ploše tvarovek je nutno
kolečkem po vrchní
je třeba vhodným
Při rozvážení betonu
čerpadlem na beton
zalévání
při
nebo prkna,
plochu dřevěné desky
přímo na tvarovky.
silnému rázu betonu
na dvě fáze, v první
způsobem zabránit
zalévání betonem
je vhodné rozdělit
světlostí
vyšší
s
 U tvarovek
celá plocha souvisle.
a v druhé fázi se odlije
se zalijí nohy tvarovek

VÝHODY PŘI POUŽ




ITÍ PROVĚTRÁVA
TVAROVKA Z TEN
výška
V
[cm]
půdorys
[cm]
SO H4
50x50
SO H10
SO H12
2,2
6
0,800
3,9
0,0017
0,840
0,0020
50x50
5,9
10
0,875
5,8
0,0022
1,200
SO H25
7,7
14
15,5
17,8
25
57,8x57,8
50x50
SO H50
57,8x57,8
SO H60
57,8x57,8
45
41,3
50
45,4
60
55,4
ÁCE S IGLÚ



0,0674
1,900
PROČ IGLÚ+

0,0580
0,0639
0,0695
2,500
0,0940
2,800
0,0970
80
110x110x260
110x110x250
510
363,387,359,409,-
540
80
417,-
570
433,-
570
80
725
76
725
451,503,548,-
*
Nižší cena, která je
základem pro levnější
provedení základové
Výrazná úspora nákladů
desky.
při rekonstrukci vlhkých
domů.
Kvalitní zpracován
í a spolehlivost.
Doprava zdarma.
POSTUP PRÁCE SE

běžně zatěžované
podlahy obytných
prostor, více informací
naleznete také na
straně 6 a 7.
ÁCE S IGLÚ
, specifickému tvaru,
tloušťkám, rozměru
a technikám zpracován
prvků
í představuje IGLÚ
dokonalý výrobek.
Ani během lití
betonu ani následně
IGLÚ netrpí nebezpeč
nou deformací vyvolávan
váhou betonu, ale
ou nejen
též dynamickými účinky
pracovních operací,
patří zatížení čerstvým
mezi které
betonem, tlaky při
hutnění a vibrování
či hmotnost osob a
směsi
zatížení. IGLÚ zaručuje
bezpečnosť neexisten
a dodržení skutečné
ci deformací
přesné spotřeby betonu.
SYSTÉMEM IGLÚ+
Tvarovky se pokládají
na rovný povrch (zhutněný
štěrk nebo podklado
Přes tvarovky je vždy
vý beton).
třeba položit armovací
síť, která následně
způsobené pocházen
roznese bodové zatížení
ím a nebo transport
em betonu.
Při rozvážení betonu
kolečkem po vrchní
ploše tvarovek je nutno
plochu dřevěné desky
položit na pojížděno
nebo prkna, při zalévání
u
čerpadlem na beton
způsobem zabránit
je
třeba
vhodným
silnému rázu betonu
přímo na tvarovky.
 U tvarovek
s vyšší světlostí je
vhodné rozdělit zalévání
betonem na dvě fáze,
se zalijí nohy tvarovek
v první
a v druhé fázi se odlije
celá plocha souvisle.
í tloušťce.
í.
nutnosti podepřen
pevnosti při minimáln
přířezu prvků, bez
hlým prostorům pomocí
Přizpůsobení nepravoú
směrech.
hému spojování prvků.
pod podlahou ve všech
díky lehkosti a jednoduc
 Průchod rozvodů
 Snadná pokládka
přímo na místě.
radonu z podloží stavby.
a tvarování prvků
 Odvádění
 Rychlé řezání
ve všech směrech.
í
provětrán
 Účinné
obvodové zdi.
„dýchání“
Dokonalé

o skladbě platí pro
Díky kvalitě materiálu

NÝCH PODLAH IGLÚ
Uvedené informace
BEZPEČNOST PR

.
í
tradičním systémům
síly až o 80 % oproti
umožňuje docílit maximáln
že obloukov ý tvar
Zkrácení času pracovní
materiálů díky tomu,
betonu a inertních
Radikální snížení spotřeby
Železobetonová
deska 4-6 cm
(* dle tabulky na straně
6).
- Třída betonu C20/25,
min. třída pevnosti
250 kg/cm 2.
- Armovací síť obvykle
Ø 5 s oky 15x15 mm.
Tvarovky Iglú výška
dle výběru
- Platí pravidlo, že
čím vyšší tvarovka,
tím větší má provětráv
aná dutina kontakt
s obvodovou zdí a
vzduch může také
snadněji proudit.
Podkladový štěrk
5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný
vibrační deskou
postupně po 2 cm.
Původní urovnan
á zemina.
Inženýrské sítě
357,-
440
450
560
80
75
120x120x242
120x120x255
293,299,337,351,354,-
430
80
80
100
80
Vrchní nášlapná
vrstva betonu 4-5
cm
nebo montovaná
podlaha.
Tepelná izolace min.
10 cm.
280,-
576
576
420
420
430
KAMI IGLÚ
276,-
640
120
85
80
80
AHY S TVAROV
Odvětrání
270,-
500
120
110x110x250
110x110x255
cena
za 1 m 2
[Kč bez DPH]
[kg]
500
150
110x110x225
120x120x240
0,0469
1,600
1,700
1,800
SKLADBA PODL
hmotnost
palety
150
110x110x225
0,0390
1,800
26,3
31,3
36,3
150
110x110x220
110x110x220
0,0390
1,450
22,5
30
35
40
[m 2/paleta]
110x110x230
110x110x220
0,0330
0,0360
0,0380
1,350
20,5
27
50x50
50x50
50x50
0,0330
1,275
1,300
1,325
plocha
[cm]
110x110x230
110x110x230
110x110x220
110x110x220
0,0310
1,250
11,8
13,8
20
22
LU
rozměr palety
110x110x240
0,0290
1,225
9,8
16
18
50x50
50x50
50x50
SO H27
SO H30
SO H35
straně 6 a 7.
12
50x50
50x50
SO H45
betonová
výplň
[m 3/m 2]
8
50x50
SO H40
á zemina.
4
ČÍHO MATERIÁ
hmotnost
1 ks
[kg]
[cm]
50x50
50x50
SO H14
SO H16
SO H18
SO H20
SO H22
výška V1
pod obloukem
50x50
SO H6
SO H8
prvků
tloušťkám, rozměru
, specifickému tvaru,
Díky kvalitě materiálu
Ani během lití
dokonalý výrobek.
í představuje IGLÚ
ou nejen
a technikám zpracován
nou deformací vyvolávan
IGLÚ netrpí nebezpeč
mezi které
betonu ani následně
pracovních operací,
též dynamickými účinky
váhou betonu, ale
vibrování směsi
tlaky při hutnění a
betonem,
í
patří zatížení čerstvým
sť neexistenci deformac
IGLÚ zaručuje bezpečno
zatížení.
a
osob
či hmotnost
přesné spotřeby betonu.
a dodržení skutečné
[Kč bez DPH]
í základové desky.
pro levnější proveden
která je základem
 Nižší cena,
kci vlhkých domů.
nákladů při rekonstru
 Výrazná úspora
í a spolehlivost.
 Kvalitní zpracován
 Doprava zdarma.
o skladbě platí pro
BEZPEČNOST PR
cena
HE 400(L) až HE 700(L),
HE 770B, HE 400BC.
HE 9060 a ke všem
typům pro zatížení
mechanism
D400.
us IGLÚ+
PROČ
HE 880 RCT.
Uvedené informace
*
503,-
IGLÚ+
cm
vrstva betonu 4-5
Vrchní nášlapná
podlaha.
nebo montovaná
10 cm.
Tepelná izolace min.
deska 4-6 cm
Železobetonová
6).
(* dle tabulky na straně
pevnosti
třída
min.
- Třída betonu C20/25,
2
250 kg/cm .
Ø 5 s oky 15x15 mm.
- Armovací síť obvykle
dle výběru
Tvarovky Iglú výška
čím vyšší tvarovka,
- Platí pravidlo, že
aná dutina kontakt
tím větší má provětráv
vzduch může také
s obvodovou zdí a
snadněji proudit.
5-10 cm (dle podloží).
Podkladový štěrk
vibrační deskou
- Frakce 8/16, hutněný
postupně po 2 cm.
Odvětrání
276,-
640
120
110x110x230
110x110x220
0,0330
KAMI IGLÚ
název
270,-
500
150
110x110x220
110x110x220
0,0290
AHY S TVAROV
[Kč bez DPH]
500
150
110x110x230
110x110x240
0,0020
cena
za 1 m2
hmotnost
palety
[kg]
150
110x110x230
0,0330
110x110x220
0,0360
110x110x220
je nutné objednat
1,325 Těsnění 0,0380
zvlášť 25
110x110x2
0,0390
1,350
110x110x225
0,0390
1,450
120x120x240
0,0469
1,800
22,5
110x110x250
0,0580
1,600
26,3
110x110x255
0,0639
1,700
31,3
110x110x260
0,0674 Čtryřhran
VK 6 36,3
1,800
ný zvedací
VK 8
110x110x250
0,0695 mechaniz
mus Profi
1,900
41,3
120x120x242
0,0940
2,500
45,4
120x120x255
k typu poklopu
0,0970
2,800
55,4
18
50x50
SO H18
50x50
Multifunkční klíč slouží
SO H20
na jedné straně jako
22
nástrčkov
zámku a na straně
H22 ý klíč k 50x50
SO
odemykání
druhé jako hák k uchopení.
25
50x50
Sada klíčů se skládá
SO H25
ze dvou vytahovák
27
ů s oky a jednoho
57,8x57,8
klíče k odemykání.
nástrčkov
SO H27
ého
30
50x50
HE vytahovák Profi
H30
SO
lze objednat pro snadné
35
50x50
vytahován
SO H35 í poklopu HE-880 RCT.
40
50x50
typ klíče
SO H40
45
popis
50x50
3
VÝHODY PŘI POUŽ
ITÍ PROVĚTRÁVA
NÝCH PODLA
Zkrácení času pracovní
H IGLÚ
síly až o 80 % oproti
tradičním systémům
.
Radikální snížení spotřeby
betonu a inertních
materiálů díky tomu,
pevnosti při minimáln
že obloukov ý tvar
í tloušťce.
umožňuje docílit maximáln
í
 Přizpůsob
ení nepravoúhlým
prostorům pomocí
přířezu prvků, bez
 Snadná pokládka
nutnosti podepřen
díky lehkosti a jednoduc
í.
hému spojování prvků.
 Rychlé řezání
a tvarování prvků
přímo na místě.
 Účinné provětrán
 Průchod rozvodů
í ve všech směrech.
pod podlahou ve všech
směrech.
 Dokonalé „dýchání“
 Odvádění
obvodové zdi.
radonu z podloží stavby.



5
8
8
B1
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
RH
ČTVERCOVÉ POKL
OPY- MODEL HY



poklop.
Kruhový rám a kruhový
ého uzávěru).
Bez těsnění (bez hydraulick

typ
KOMB
cena
hmotnost
[kg]
NDL 80
průměr poklopu
C
800x800
výška rámu
H
hmotnost
 632
50
typ
HY 30
CHARAKTERISTIKA


[kg]
cena
[Kč bez DPH]

HY 40
Světlost  600 mm.
ě.
neotáčí se samovoln
Anti-rotační systém,
HYV 40 uzamykatelný
HY 50
Otvírání na krumpáč.
typ
vnitřní rozměr
O
[mm]
PAR 850 R
 600
vnější rozměr
A
[mm]
 850
průměr poklopu
C
[mm]
 650
výška rámu
H
[mm]
75
hmotnost
[kg]
53
HY 60
cena
HY 70
[Kč bez DPH]
HY 80
3 075,-
HY 90
HY 100
CLKS 456
3,5 tuny
2
A
[mm]
350x350
ELITA 50
400x400
ELITA 60
500x500
SFG 70
640x640
MODEL PARG
Poklop CLKS
Pro
300


3,5
(bez DPH)
Anti-rotační systém.
Polyetylen
775,-ové těsnění,
890,-
4,4
578,1typ
7,0
H
[mm]
typ
400x400
vaným roštem 450x450
615x615
550x550
725x770 nství
přísluše
700x700
eton
[mm]
 600
poklop s ráme
Polyetylenový
Žlab Self s litinovým
Poklop CD 300SR
zadlážděného
hmotnost
zatíženého
vozidla *
10 tun
* viz přepočtová
poklopu CD300
CD 300SR
tabulka na straně
SR v praxi.
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
typové
označení
Ø 220-300
vnější rozměr
(mm)
440x440
výška rámu
(mm)
80
hmotnost
(kg)
4
43
cena Kč
(bez DPH)
2 118,-
[kg]
typ
příslušenství
SELF
roštem
cena Kč
(bez DPH)
1 395,popis2 095,-
37,-
2 750,-
Poklopy typu
4 200,-
hmotnost
zatíženého
vozidla *
třída C250
výška
(mm)
3 075,-
třída zatížení
100
délka
(mm)
1000
7
konec žlabu
y)
Pro začátek nebo
+ sítko na nečistot
SELF
achový uzávěr
01
(hrdlo + protizáp
Odtoková sada
SELF
02
ých žlabů.
polymerbetonov
z.
utěsnění spojů
anový tmel na
na [email protected]
cí
Polyuret
tmel
informa
Více
Nabízíme těsnící
ovacích žlabů.
sortiment odvodň
Nabízíme široký
Kč
cena
(bez DPH)
23mm
Gabex KANSTO
výška rámu
hmotnost
(kg)
(mm)
23
cena Kč
(bez DPH)
6,5
23
924,-
4,6
23
751,-
3,5
23
610,-
8
23
1 154,-
8,5
23
1 194,-
11
23
1 380,-
12,5
23
1 615,-
11,5
2 201,-
rámu 40 mm
Poklopy typu
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
300x300
C s kovovým
výška rámu
hmotnost
(mm)
356x356
600x450
(kg)
40
674x524
600x600
6
40
674x674
Kč
cena
(bez DPH)
71,-
hmotnost
zatíženého
vozidla *
98,-
5 tun
Sifon
5 tun
5
2
typové
označení
C7BG
C11BG
10
40
12
cena Kč
(bez DPH)
865,1 713,2 028,-
600x600
900x600
- Konstrukčně
nejbezpečnější
ucpávka.
- Uživatelsky
nenáročný výrobek
.
- Certifikát kvality
ISO 90001.
- Výrobek schválen
ý WRc, vítěz ceny
Inovace IWEX.
- Ucpávky Gabex
Kanstop na míru.
- Požadujete-li
jiné rozměry,
kontaktujte nás.
Produktová řada
Specifikace -
(mm)
CAM 090
CAM 145
CAM 150
(mm)
výška rámu
(mm)
40
40
CAM 160
hmotnost
(kg)
27
36
cena Kč
(bez DPH)
4 775,7 116,-
pro lepší
CAM
RALCAM3323
přípustný tlak
(bar)
90 - 97
0,5
96 - 103
0,5
102 - 107
0,5
116 - 123
0,5
125 - 132
0,5
144 - 149
0,3
147 - 153
0,3
157 - 162
Dálkový ovlada
typové číslo
řada CAM
Ø min - max
typové číslo
CAM 130
674x674
vysoké kvality
ý ovladač Gabex
CAM 120
974x674
ubí
z komponentů
Kanstop
Délkově nastavit
elné zařízení
k instalaci a vyjmutí
ucpávek řady
Produktová řada
CAM z úrovně
terénu.
PRO
Mechanická ucpávka
potrubí navrhnu
- Rychlá instalace
tá pro dešťovo
u a splaškovou
díký patentované
kanalizaci.
páce.
- 80 mm široké
těsnění zlepšujíc
í odolnost proti
- Umožňuje průtok
tlaku.
ventilem 1“.
- Bezpečné vyjmutí
pomocí popruhu
.
Materiály
- Hliník + ocel
s epoxidovým
nátěrem.
- Těsnění z EPDM
třídy WC odpovíd
ající normě EN
681-1.
CAM 105
vnější rozměr
lizačního potr
Mechanická ucpávka
potrubí navrhnu
- Zajišťuje svislé
tá pro dešťovo
u a splaškovou
nasazení, brání
před zkroucením
kanalizaci.
- Odolává vysokém
potrubí.
u zpětnému tlaku,
- Snadná instalace
umožňuje průtok
ventilem 1/2“.
, bezpečné vyjmutí
Materiály
pomocí popruhu
.
- Vysoce odolný
nylon vyztužen
ý
skelným
- Těsnění z EPDM
i vlákny.
třídy WC odpovíd
ající normě EN
681-1.
Dálkov
CAM 100
rámem
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
P - ucpávky kana
Kompletní řada
kanalizačních
ucpávek Gabex
funkčnost a delší
Kanstop je zkonstr
životnost.
uována
Poklopy typu
C jsou vybaven
y kovovým rámem,
je ze slzičkov
poklop
ého plechu.
Příslušenství k
typům C a CLKS
- klíče CLKS 556.
Cena: 220 Kč
bez DPH (cena
za 2 ks).
525,-
Koncovka
3
SPC2BG
SPC7BG
* viz. přepočt
ová tabulka na
straně 3
[Kč bez DPH]
popis
SPC s výškou
SPC6BG
5 tun
cena 02
B125
PC s výškou rámu
typové
označení
5 tun
5 tun
01
LDECK
Poklopy typu
SPC jsou dodáván
y s polypropylenov
poklop je z profilov
ým rámem,
aného plechu.
typ
0,3
č Gabex Kansto
729,735,769,859,878,843,852,912,-
p
specifikace
Dálkový ovladač
cena Kč
(bez DPH)
1250-3323 mm
Specifikace typové číslo
PRO200W
PRO215W
PRO225W
PRO250W
PRO270W
PRO300W
PRO315W
PRO350W
PRO375W
cena Kč
(bez DPH)
2 667,-
PRO400W
PRO420W
PRO470W
PRO520W
řada PRO
Ø min - max
(mm)
přípustný tlak
(bar)
175 - 205
0,5
195 - 220
0,5
205 - 235
0,5
220 - 250
0,5
240 - 270
280 - 310
293 - 323
325 - 350
352 - 382
375 - 400
400 - 425
449 - 474
496 - 521
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
cena Kč
(bez DPH)
2 729,3 085,2 859,2 960,3 240,3 570,3 610,4 785,4 830,4 739,5 209,-
5 214,9 312,-
7
4
OBCHODNÍ PODMÍNKY
æPoklopy zasíláme zásilkovou službou do 24 hodin.
æPři objednávce 5 a více kusů je dopravné zdarma.
æ Na objednávku uvádějte: fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a telefonní číslo.
æ Aktuální ceníky naleznete v katalozích umístěných na webu, změna cen vyhrazena.
KONTAKT
GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 971 575
12
155,-
1000
konec žlabu
samočistící efekt,
1,5
cena Kč
(bez DPH)
délka
(mm)
[Kč bez DPH]
A15
33
kolový tlak
(t)
ELITA
třída zatížení
cena
21,5
46
78
Pro začátek nebo
vysoká pevnost
odolný vůči benzínu
avý, mrazuvzdorný,
Nenasák
- vnější
rozměr
ou vpusť,
u asfaltu. průměr poklopu
odtokov
a horkém
odtok nebovýška
rámu
A
í na svislý
C
- Možnost napojen
hmotnost
H
[mm] vé příslušenství.
lze žlaby
systémo
[mm]na perodrážku. Navíc
[mm]
é napojení žlabů
- Vzájemn
[kg]
.
 850
lepidlem
vým
 650
slepit epoxido
třída B125. 75
litiny s aretací,
53
- Rošt z tvárné
popis
Ukázky aplikace
1,5
42
42
typ
Home PEK
m Self polymerb
vnitřní rozměr
Koncovka
hmotnost
kolový tlak
(t)
Home PE39
515x515
Žlab s pozinko
[mm]
jící
které zajišt ,uje stabilitu Systé
povrch podporu
betonu, hladký
poklopu
polymerizolaci
- Žlab za zvukovou
proti „klapání“.
hmotnost.
a snížená
O
í
m k zadlážděn
Poklopy typu
Poklop – pozinko
vaná ocel s povrcho
Rám – polypro
vou úpravou
ze slzičkového
pylen.
plechu.
Poklop typu PC7CG3
je vybaven těsněním
Velmi dobrý
a zámkem.
poměr mezi cenou
a užitnou hodnoto
u!
hmotnost
zatíženého
typové
vnitřní rozměr
vnější rozměr
označení
vozidla *
(světlost) (mm)
(mm)
1,5 tuny
PC5AG
450x450
1,5 tuny
513x513
PC6AG
600x450
5 tun
663x513
PC2BG
300x300
5 tun
356x356
PC5BG
450x450
5 tun
506x506
PC6BG
600x450
5 tun
656x506
PC7BG
600x600
10 tun
656x656
PC7CG
600x600
10 tun
656x656
PC7CG3
600x600 s těsněním
* viz. přepočt
656x656
ová tabulka na
straně 3
třída C250
rámu
C
[mm]
popis
420x463
Koncovka
středně těžký provoz.
Kč
CHARA
cenaKTERIS
TIKA
hmotnost
(kg)
Poklopy STEE
cena
[Kč bez DPH]
v rámu pomocí dvou
SFG 40
85
528x528
Ø 436
[kg]
25
ý
vé příslušenství.
- Tradiční lamelov
systémoSFG
í na svislý odtok,
žku.
- Možnost napojen
vnitřní rozměr
í žlabů na perodrá
ání.
vnější rozměr
- Vzájemné napojen
převozu i zabudov
O - Jednoduchá manipulace při rozměr poklopu
výška
typ
vnější rozměr
výška rámu
A
H
[mm]
m hmotnost
cena
[mm] poklop s ráme
[mm]
220x210Polyetylenový
[kg]
[Kč bez DPH]
300x300
35
320x310
9
400x400
545,35
302x321
13
400x400
740,35
420x410
13
500x500
1380,35
515x480
21
600x600
1 245,40
580x620
38 CLKS 456
Poklop
700x700
2 065,452
41
710x675
Poklop CLKS
48
800x800
výška rámu
2
vnější rozměr 810,45 vnitřní rozměr
815x775
(mm)
75
st
(mm) 4 020,typové
hmotno
900x900
(mm)
)
(světlost
915x875
označení 45
zatíženého
95
1000x100
37
5 730,vozidla * 0
440x440
45
Ø 220-300125
50
CLKS 300
Ø 520 7 385,3,5 tuny
Ø 450
hmotnost
[mm]
55
20 cm, proto je v souladu
podporu
hladký povrch
o přístupnosti pro
z polyetylénu, s vyhláškou vané oceli.
zdravotně postižené
- Žlab
.
rošt z pozinko
rozměr
O (světlost)
CLKS 452
hloubka
F
[mm]
 82
pružných západek.
polyetylén
 Prostor mezi
efekt.
mřížkami je menší Systém Home
jící samočistící
než

.
vého systému
instalace poklopo
kontrolních šachet.
- Rychlá a snadná
běžným typům
bezúdržbové.
ta - vyhovují všem
m vlivům a jsou
- Vysoká variabili
proti přírodní
vysoce odolné
- Poklopy jsou
čtyřmi zámky.
jsou vybaveny
zadláždit.
- Některé poklopy
lze dokonale
vnitřní - Čtvercové a obdélníkové poklopy
3,5 tuny
3
MODEL - ELITA
Mříž je uzamčená
hloubka
E
 50
ly
2,5
265,- í materiá
a zahrady. Modern
65
montáže,
ění okolí domu
rychlé a snadné
řešení odvodn20
4,1

žlabů, jsou zárukou340,- ní
é a95hospodárné 70
300x300
odvodň30ovacích
přináší bezpečn
ické začleně
žlaby
 250
použité na výrobu
Odvodňovací
7,5harmon
umožňuje
polyety
lén,
100
540,ho krycího roštu
rbeton nebo
400x400
jako je polyme
ých plochách.
sti. Výběr vhodné60
40
a340
dlouhé životno
10,5
stavby.
provozu na zpevněn
ost
funkce
každé
vé

kům
120
bezpečn
765,spolehli
zajistí
požadav
115 ovací systém
rázu okolí, přičemž
45
do celkového
přizpůsobit odvodň
25
dílů pomáhá
1
580,vých
Program doplňko
CHARAKTERISTIKA
Hlavní předn
v průmyslových areálech
 145
 190
S 40
a
220 - 300 mm
se na šachtě
C
[mm]
 105
y
odňovací žlab
Odv
250x250
S 30
trolní šachty 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop,
STEELDECK
osti poklopů
OPY - MODEL PAR
KRUHOVÉ POKL
pojížděné nízkou rychlostí.
hmotnost
lopy pro kon
o průměrech
a revizní šachty
může
pro kontrolní
vůči korozi a
Revoluční řešení
í šachtě, je odolný
přímo ke kontroln
který se přichytí
é pozice.
otočit do libovoln
3 770,-
67
35
Plastové pok
[Kč bez DPH]
[kg]
[mm]
[mm]
cena
průměr vpusti
B
[mm]
150x150
200x200
S 25
C2
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
Určeno pro plochy
vnitřní rozměr
[mm]
S 15
S 20

 610
vnější rozměr
typ
A+A
poklop.
Čtvercový a kruhový
ého uzávěru).
610 mm (bez hydraulick
 Světlost 
.
u v menších rozměrech
 Na objednávk
vnější rozměr
vnitřní rozměr
A
O
typ
[mm]
[mm]
DNĚNÍ PLOCH
2 120,-
38
- MODEL NDL
INOVANÉ POKLOPY
CHARAKTERISTIKA
[Kč bez DPH]
- BODOVÉ ODVO
Sifonové proveden
í zabraňuje úniku
zápachu z kanalizac
e.
Spodní hrdlo lze běžně
kombinovat
s přechodovými kusy
trubek KG, přechodky
vám můžeme rovněž
dodat.

1 670,-
29
35
DVORNÍ VPUSTI

[Kč bez DPH]
[kg]
40
 632
 800
Uchycení poklopu
v rámu je proveden
o přes klouzavý mechanis
Provedení zabraňuje
mus tak, že při zvedání
klapání poklopu.
poklopu nahrazuje
otvírání na panty.
Světlost od 200 do
900 mm.
cena
hmotnost
[mm]
 580
 650
 610
RH 80
[mm]
[mm]
[mm]
 550
RH 65
výška rámu
H
průměr poklopu
C
vnější rozměr
A
vnitřní rozměr
O
MŘÍŽE, VPUSTI
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA

5
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDACHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
B125
25
OPY - MODEL
KRUHOVÉ POKL
C
u
KDA609
Kompodeck A 609S
Kompodeck 600x600
s odvětracím komínkem
cena
et šroubů
těsnění /
počet
zámků
typ
KDA600
770 DRK
vnitřní rozměr
(světlost)
typ
NOSNOST 1,5t
název
KLOPY
40t
S KRUHOVÝM RÁMEM
Kompozitní poklopy
KOMPODECK jsou vhodné
pro použití v prostředíc
na hygienu, chemicko
h s vysokými nároky
u odolnost, protiskluz
ovost, nevodivost a
jednoduchou obsluhu.
Kompodeck A 600
Kompodeck A 600S
NOSNOS T
D400
D400
C250
B125
KOMPOZITNÍ PO
PY
ŠACHTOVÉ POKLO
HYDRANTY
TŘÍDA
NÍ ŠACHTA
ELEKTROINSTALAČ
TŘÍDA
A15
Funkční, odolné a
estetické šachtové
poklopy Kompode
pryskyřice se skleněným
ck vyrobené z kompozit
i vlákny.
ní polyesterové
TŘÍDA
TŘÍDA
Jsou určeny pro širokou
oblast použití od zakrytí
domovních šachet,
šachty umístěné v
přes vysoce zatěžovan
dopravních komunika
é
cích. Velkou výhodou
je variabilita jeho rozměrů
kompozitního materiálu
což se využívá při konstrukc
a překrytí jímek či
i poklopů atypickýc
nádrží s velkým rozpětím.
h rozměrů
Mobil:
602 449 232
E-mail:
[email protected]
www.gabex.cz, www.kanaly.cz
POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ
TŘÍDA
AA30
TANK B125, TANK D400
TŘÍDA
TŘÍDA
B125
B125
NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ
NOSNOST
12,5t
ÚNIKOVÉ A KOLEKTOROVÉ POKLOPY
typ
TANK B 90 *
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
celková výška
celková hmotnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
900x900
1227x1054
150
183
cena na vyžádání
Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.
* Zboží na objednávku. Doba výroby je cca 2 měsíce.
SAMOOTEVÍRACÍ POKLOP S PLYNOVÝM A PRUŽINOVÝM MECHANIZMEM
Konstrukce otevíracího mechanizmu poklopu je navržena s ohledem na možnost snadného
zvedání a zajištění nejvyššího možného komfortu pro obsluhu. Poklop je možno snadno otevírat
zvenčí i zevnitř šachty, např. v kolektorech. Žebrová konstrukce víka umožňuje garantovat nízký
průhyb při plném plošném i bodovém zatížení, což lze využít zejména při překrytí šachet
ve skladovacích prostorách. Najetím kol VZV na poklop nedojde k vychýlení osy zvedání břemene.
Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení.
D400
TŘÍDA
vnější rozměr
celková výška
celková hmotnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
æ
æ
æ
æ
Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst.
Uzamykatelné - poklop a rám jsou sešroubovány k sobě (neplatí pro typ GA).
Protipožární - poklopy jsou protipožární dle přiložené tabulky.
Vodotěsné a plynotěsné - těsnění slouží v poklopech jako zábrana proti zatékání vody do šachty a jako protizápachová pojistka (neplatí pro typ GA).
TANK D 600 *
600x600
967x754
200
195
TANK D 609 *
600x900
967x1054
200
247
TANK D 700 *
700x700
1027x854
200
205
TANK D 800 *
800x800
1127x954
200
235
TANK D 900 *
900x900
1227x1054
200
275
CHARAKTERISTIKA
TANK D 1000 *
1000x1000
1327x1154
200
325
Poklopy pro zadláždění splňují nároky moderních designérů na zachování stylové čistoty ploch, pod kterými jsou v šachtách uloženy technické sítě,
elektroinstalace nebo odpadní kanalizace.
Poklopy mají tenké pohledové plochy a v rozích viditelné závitové sloupce určené k našroubování zvedacích ok.
Aludeck
2
GAP
GA
cena na vyžádání
vnitřní rozměr
(světlost)
typ
POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU
40t
NOSNOST
Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.
* Zboží na objednávku. Doba výroby je cca 2 měsíce.
Poklopy na zatížení 40 tun mají unikátní zvedací systém na pomoc při otevírání.
Materiál: pozinkovaný plech.
Tyto poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí
kolektorové šachty. Kombinovaný plynový a pružinový zvedací mechanizmus
zajišťuje obsluze podporu ve zvedání v úhlech od 0 do 90 stupňů.
Otevíraní je možné zevnitř i zvenčí šachty. Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné.
Na dotaz vám vypracujeme návrh i v protipožárním provedení.
SERVIS 12
K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis.
Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování
plné záruky pravidelně kontrolovat proškoleným personálem nebo naším
servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců. Informujte se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení.
Záruka je podmíněna vykonáním servisu.
11
NOVÉ VYLEPŠENÉ PROVEDENÍ
ŘADA EASY
SAMOOTEVÍRACÍ POKLOPY ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU
NOSNOST
TŘÍDA
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
1,5t - 2,5t
typ
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
celková
výška rámu
celková
hmotnost
nosnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg/m2]
[Kč bez DPH]
EASY 60
600x600
700x700
45
25
2 500
8 370,-
EASY 70
700x700
800x800
45
34
2 500
9 900,-
EASY 80
800x800
900x900
45
44
1 500
10 080,-
EASY 69
600x900
700x1000
45
38
1 500
9 900,-
TECHNICKÝ POPIS
æ
æ
æ
æ
æ
Poklop ze slzičkového pozinkovaného plechu s mělkým profilem rámu pro snadné zabudování do podlahové konstrukce.
Má těsnění, které předejde klapání plechu o plech.
Poklopy mají boční skryté panty (nezasahují do pochůzné plochy a nezanášejí se prachem).
Plynová vzpěra usnadňuje zvedání a poklopy jsou vhodné pro časté otevírání.
Jednoduchý zámek snižuje časovou náročnost při otevírání.
POUŽITÍ
NOSNOST
A30
ÚNIKOVÉ A KOLEKTOROVÉ POKLOPY
typ
ALUDECK - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ
Kotvení pro zajištění stability rámu pro snadné zabudování.
VEL MI SNA DNÉ OTE VÍRÁ NÍ
æ Interiérový poklop.
æ Šachty v suterénních prostorách budov.
æ Inspekční šachty technologií s častým otevíráním.
æ Šachty pro nouzovou obsluhu, šachty technologie bazénů.
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
3t a 5t
nosnost
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
venkovní
výška rámu
vnitřní
výška rámu
celková hmotnost
(bez výplně)
cena
[t]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kč bez DPH]
AD 30
5
300x300
415x415
75
50
4,6
2 525,-
AD 40
5
400x400
515x515
75
50
5,8
3 030,-
AD 45
5
450x450
565x565
75
50
6,4
3 130,-
AD 46
5
400x600
515x715
75
50
7,0
3 185,-
AD 50
5
500x500
615x615
75
50
7,0
3 270,-
AD 60
5
600x600
715x715
75
50
8,9
3 490,-
AD 68
3
600x800
715x915
75
50
10,5
4 065,-
AD 69
3
600x900
715x1015
75
50
11,5
4 265,-
AD 61
3
600x1000
715x1115
75
50
12,5
4 465,-
AD 70
3
700x700
815x815
75
50
10,6
3 970,-
AD 75
3
750x750
865x865
75
50
11,5
4 170,-
AD 80
3
800x800
915x915
75
50
12,4
4 465,-
AD 81
3
800x1000
915x1115
75
50
14,3
4 935,-
AD 90
3
900x900
1015x1015
75
50
14,0
4 935,-
AD 100
3
1000x1000
1115x1115
75
50
15,6
5 330,-
DVOUDÍLNÉ POKLOPY
V rámu poklopu je otvor pro nasazení odtokové hadice
na vodu, která do rámu nateče. Používá se zejména
v případě venkovní instalace.
AD 12060
1,5
1200x600
1315x715
75
50
19,5
12 330,-
AD 12090
1,5
1200x900
1315x1015
75
50
23,0
13 680,-
Plynová vzpěra pro snadné otevírání.
Nosnost: 3 nebo 5 tun, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm
Materiál: hliníkový rám a poklop
Provedení: s těsněním
Protipožární provedení poklopu EASY FR
Poklopy EASY FR jsou doplněny protipožární deskou, jejíž síla odpovídá požadované požární odolnosti.
Dodávka obsahuje: protipožární poklop EASY FR s protipožární deskou, plynové vzpěry a uchycení vzpěr připravené k montáži na místě stavby
(kvůli transportu).
TERMOIZOLAČNÍ PROVEDENÍ: Protipožární desku je možné na objednávku nahradit polystyrenem.
typ
Tenkostěnný Al profil pro lepší vzhled.
Celoplošně svařovaná
hliníková konstrukce.
vnitřní rozměr
(světlost)
venkovní rozměr
výška
hmotnost
nosnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg/m2]
[Kč bez DPH]
EASY FR 60
600x600
700x700
95
35
2 500
11 070,-
EASY FR 69
600x900
700x1000
95
48
1 500
13 050,-
TECHNICKÝ POPIS
Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované.
Rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu. Armovací sít‘ je pomocí příchytek připevněna
ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům.
POUŽITÍ
Zakrytí inspekčních šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku.
Určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce
se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání.
DODÁVKA OBSAHUJE
Poklop včetně armovací sítě, sadu klíčů, návod k montáži a NOVĚ i vylepšený rám včetně krytek proti zalití šroubů betonem.
Možno dodat v protipožárním provedení – viz strana 7.
Za příplatek 500 Kč bez DPH, dodávka obsahuje protipožární štítek.
Poklopy AD dodáváme na objednávku v atypických rozměrech.
10
3
TYP GAP - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ
TŘÍDA
NOSNOST
B125
POKLOP S ODVĚTRÁNÍM - STUDNIČNÍ
NOSNOST
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
12,5t
200 kg
Slouží k ochraně zdrojů pitné vody a zachovává je čisté.
TYP GAP - POZINKOVANÁ OCEL
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
venkovní
výška rámu
vnitřní
výška rámu
celková hmotnost
(bez výplně)
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kč bez DPH]
GAP 30
300x300
436x436
75
50
9,1
5 100,-
GAP 40
400x400
536x536
75
50
12,1
5 660,-
GAP 45
450x450
586x586
75
50
13,7
5 860,-
GAP 50
500x500
636x636
75
50
15,7
6 260,-
GAP 60
600x600
736x736
75
50
19,5
6 640,-
GAP 608
600x800
736x936
75
50
23,8
5 900,-
GAP 609
600x900
736x1036
75
50
25,0
8 540,-
GAP 70
700x700
836x836
75
50
23,8
8 725,-
GAP 80
800x800
936x936
75
50
28,5
8 960,-
EO 60N *
GAP 81
800x1000
936x1136
75
50
25,5
10 700,-
GAP 90
900x900
1036x1036
75
50
33,5
10 740,-
GAP 100
1000x1000
1136x1136
75
50
38,0
11 400,-
TYP GAP - NEREZ
GAP 30N
300x300
436x436
75
50
9,1
8 585,-
GAP 40N
400x400
536x536
75
50
12,1
10 600,-
GAP 50N
500x500
636x636
75
50
15,7
11 170,-
GAP 60N
600x600
736x736
75
50
19,5
12 415,-
GAP 609N
600x900
736x1036
75
50
22,1
14 985,-
GAP 70N
700x700
836x836
75
50
24,0
13 600,-
GAP 80N
800x800
936x936
75
50
28,5
16 555,-
* Do vyprodání skladových zásob.
Nosnost: 12,5 tuny, při vylití betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm
Materiál: pozinkovaný rám a poklop
Provedení: s těsněním
TYP EO - POZINKOVANÁ OCEL
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
výška poklopu
(bez komínku)
průměr
komínku
výška komínku
hmotnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
EO 60P
600x600
760x760
120
100
180
20
9 350,-
EO 70P
700x700
860x860
120
100
180
28
9 860,-
EO 80P
800x800
960x960
120
100
180
34
11 050,-
EO 608P
600x800
760x960
120
100
180
30
10 200,-
EO 609P
600x900
760x1060
120
100
180
32
10 540,-
600x600
760x760
120
100
180
20
15 250,-
EO 70N *
700x700
860x860
120
100
180
28
17 510,-
EO 80N *
800x800
960x960
120
100
180
34
19 750,-
typ
AKCE *
TYP EO - NEREZ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
VEL MI SNA DN É OTE VÍR ÁN Í
VYUŽITÍ TOHOTO POKLOPU
æ
æ
æ
æ
Nádrže PHM.
Studny.
Zásobování a příprava pitné vody.
Nakládání se znečištěnou vodou.
TECHNICKÝ POPIS



Poklopy pro zadláždění z pozinkované oceli nebo nerezu určené k předláždění dlažbou do síly 10 mm.
Poklopy jsou vybaveny těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné (pachotěsné). Poklopy jsou uzamykatelné.
POUŽITÍ
* Zboží na objednávku.
Velmi snadné otevírání pomocí hydraulických vzpěr!
Uzamykatelný pomocí trojhranného klíče
(za příplatek zamykání na inbus, FAB nebo čtyřhran).
Filtrační vložka v odvětracím komínku.
Rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit.
Poklop je vyroben z 2mm plechu s příčným vyztužením.
Materiál - žárově pozinkovaný plech nebo nerez.

typ
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
 
DALŠÍ VARIANTY
Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký
důraz na estetiku.
DODÁVKA OBSAHUJE
Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů a návod k montáži.
4
Poklop EO bez komínku
Filtrační vložka v komínku
Detail zámku
Možno dodat v protipožárním provedení – viz strana 7.
Za příplatek 500 Kč bez DPH, dodávka obsahuje protipožární štítek.
* Poklopy s hydraulickým otevíráním lze vyrobit i bez odvětracího komínku.
Poklopy GAP dodáváme na objednávku v atypických rozměrech.
SERVIS 12
K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování plné záruky
pravidelně kontrolovat proškoleným personálem nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců.
Informujte se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení. Záruka je podmíněna vykonáním servisu.
9
SAMOOTEVÍRACÍ POKLOPY
TYP GA
TŘÍDA
B125
NOSNOST
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
12,5t
Poklopy pro zadláždění venkovní dlažbou (bez těsnění).
POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 80 MM
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
výška rámu
celková hmotnost
(bez výplně)
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kč bez DPH]
GA 80 030
300x300
400x400
95
7,3
4 320,-
GA 80 040
400x400
500x500
95
10,5
4 590,-
GA 80 050
500x500
600x600
95
14,3
5 040,-
typ
Poklopy EO
Poklopy EASY
Poklopy TANK
Hledáte poklop, který lze otevřít snadno bez vyvinutí velké námahy?
Pokud jste na tuto otázku odpověděli ano, podívejte se na následující stránky, kde naleznete nabídku našich samootevíracích poklopů:
1) Poklopy EO: strana 9
- Kvalitní poklop nejenom se snadným otevíráním, ale i s odvětrací hlavicí, vhodný zejména k zakrytí studen a jiných vodních zdrojů.
2) Poklopy EASY: strana 10
- Velice ekonomická varianta samootevíracího poklopu, který se hodí do prostředí nenáročných na nosnost, dodáváme i v protipožárním provedení
EASY FR.
3) Poklopy TANK: strana 11
- Konstrukčně dokonalý poklop, který garantuje nízký průhyb při plném plošném i bodovém zatížení. Vhodný do šachet s častou frekvencí vstupu,
jelikož lze poklop snadno zvedat zvenčí i zevnitř šachty.
Tyto poklopy jsou vzhledem ke svému vybavení mechanickými celky označeny logem servis 12. Plná záruka je u těchto poklopů podmíněna vykonáním servisu
prostřednictvím proškoleného personálu nebo naším servisním technikem. Délka intervalu mezi koupí poklopu a servisem nutným pro zachování
záruky je 12 měsíců.
SERVIS POKLOPŮ
æ Chcete, aby se vaše samootevírací poklopy otevíraly snadno a sami, co možná nejdéle?
æ Potřebujete mít bezproblémový přístup k zařízení v šachtách pod poklopy?
æ Nebo potřebujete evidenci stavu poklopů ve vaší samosprávě?
GA 80 060
600x600
700x700
95
18,6
5 760,-
GA 80 609
600x900
700x1000
95
29,5
7 585,-
GA 80 070
700x700
800x800
95
23,5
6 360,-
POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 100 MM
GA 100 030
300x300
400x400
115
8,4
4 500,-
GA 100 040
400x400
500x500
115
11,9
4 770,-
GA 100 050
500x500
600x600
115
15,9
5 490,-
GA 100 060
600x600
700x700
115
20,5
6 030,-
GA 100 609
600x900
700x1000
115
30,5
8 075,-
GA 100 070
700x700
800x800
115
25,6
7 560,-
GA 100 080
800x800
900x900
115
30,5
7 740,-
135
9,5
4 680,-
POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 120 MM
GA 120 030*
300x300
400x400
GA 120 040*
400x400
500x500
135
13,2
4 950,-
GA 120 050*
500x500
600x600
135
17,5
5 940,-
GA 120 060*
600x600
700x700
135
22,3
6 390,-
GA 120 069*
600x900
7000x1000
135
31,5
8 295,-
GA 120 070*
700x700
800x800
135
27,7
7 545,-
* Zboží na objednávku.
Pokud je toto Váš případ, je naše služba SERVIS POKLOPŮ přesně to pravé pro Vás…
TECHNICKÝ POPIS
Naše služba SERVIS POKLOPŮ vám zajistí:
æ Záruční servis v rámci našich poklopů, které máme označeny logem servis 12.
æ Pravidelný servis poklopů všech typů a materiálů, který provedeme přímo u vás. Tento servis se zaměřuje především na:
- Kontrolu stavu a vyčištění poklopů tak, aby byla zajištěna jejich správná a bezproblémová funkčnost.
- Seřízení mechanických částí poklopů.
- Výměnu opotřebených částí jako je například těsnění poklopů, plynové vzpěry apod.
Rám a poklop jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Poklopy GA nemají těsnění.
PROČ JE POTŘEBA POKLOPY PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT A SERVISOVAT?
Zejména proto, že poklopy jsou v provozu každodenně vystaveny opotřebení díky velké zátěži a drsným podmínkám, které způsobují jejich neustálé znečištění
prachem, chemickými a posypovými látkami a mimo to se během roku podrobují i velkým klimatickým výkyvům.
Všechny tyto faktory působí negativně na mechanické části poklopů a způsobují komplikace, kterých se dá předejít jedině pravidelnou kontrolou
a údržbou vašich poklopů.
V případě zájmu o služby našeho servisního technika nás kontaktuje na tel.: 466 971 575, nebo e-mailu: [email protected], kde Vám vypracujeme
předběžnou cenovou kalkulaci.
POUŽITÍ
Poklopy umožňují zakrytí inspekčních šachet v prostředí dlážděných zón, kde je kladen vysoký důraz na design.
Jsou určeny pro vyplnění zámkovou nebo žulovou dlažbou či přírodními kameny.
Minimální betonová výplň vany musí být 5 cm (betonem třídy C35/45) pro zachování nosnosti 12,5 tuny.
Zbytek výšky vany je určen pro dlažbu.
DODÁVKA OBSAHUJE
Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, sadu klíčů a návod k montáži.
PŘÍSLUŠENSTVÍ POKLOPŮ PRO ZADLÁŽDĚNÍ
Pákový otvírač na krumpáč (ke všem typům poklopů pro zadláždění) - 990 Kč bez DPH.
Poklopy GA dodáváme na objednávku i v atypických rozměrech.
8
5
GAP FIX
PROTIPOŽÁRNÍ POKLOPY
VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP S PLNÝM VÍKEM
TŘÍDA
NOSNOST
B125
12,5t
TECHNICKÝ POPIS
æ
æ
æ
æ
Pozinkovaný ocelový poklop s víkem ze slzičkového plechu.
S těsněním.
Uzamykání na 4 šrouby.
Lze vyrobit i v nerezu.
POUŽITÍ
vnitřní rozměr
(světlost)
venkovní rozměr
celková výška
váha
víko + rám
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
GAP FIX 60 *
600x600
755x755
140
130
17 100,-
GAP FIX 609 *
600x900
755x1060
140
140
18 900,-
GAP FIX 70 *
700x700
855x855
140
150
18 900,-
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKACE
GAP FIX 80 *
800x800
955x955
140
160
21 600,-
Protože klademe velký důraz na bezpečnost našich výrobků, neustále je testujeme a certifikujeme v autorizovaných zkušebnách dle platných norem.
GAP FIX 90 *
900x900
1055x1055
140
170
23 400,-
GAP FIX 100 *
1000x1000
1155x1155
140
180
26 100,-
ZADÁNÍ POŽADAVKŮ NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST POKLOPŮ
typ
* Zboží na objednávku.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ KOVOVÝCH POKLOPŮ
Naše protipožární poklopy naleznou své uplatnění všude tam, kde je třeba protipožárně oddělit různá prostředí, například:
æ V parkovacích plochách obchodních center.
æ V obytných domech.
æ K zakrytí vstupních šachet elektroinstalace či jiných médií.
æ V silničních tunelech.
Podle požadavku na nosnost, rozměr, materiál a dobu požární odolnosti pro vás navrhneme optimální typ a skladbu poklopu.
Poklopy, které je možné na poptávku dodat v protipožárním provedení:
æ Zadlažďovací poklopy AD a GAP (viz strana 3 a 4).
æ Typ EASY FR (viz strana 10).
æ Typ TANK B a TANK D (viz strana 11) - U těchto poklopů navíc garantujeme parametry průhybu i při plném zatížení poklopu.
Typové protipožární provedení poklopů AD a GAP
METRO DEPO HOSTIVAŘ
ČVUT PRAHA
ATYPICKÝ POKLOP
Protipožární odolnost – typ konstrukce DP1
typ
E
[min.]
EI
[min.]
EW
[min.]
AD 30 - AD 100
120
90
90
GAP 30, GAP 30N
120
60
90
GAP 40 - GAP 100
120
45
60
GAP 40N - GAP 80N
120
45
60
V tabulce uvádíme orientační požární odolnost standardních poklopů, ostatní rozměry a požadavky zařídí specialista našeho technického oddělení.
REVIZE PROTIPOŽÁRNÍCH POKLOPŮ
ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
VODOJEM KLEŠICE
Poklop s přidanou protipožární deskou
Samootevírací protipožární poklop
Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky na protipožární provedení poklopů.
6
7
GAP FIX
PROTIPOŽÁRNÍ POKLOPY
VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP S PLNÝM VÍKEM
TŘÍDA
NOSNOST
B125
12,5t
TECHNICKÝ POPIS
æ
æ
æ
æ
Pozinkovaný ocelový poklop s víkem ze slzičkového plechu.
S těsněním.
Uzamykání na 4 šrouby.
Lze vyrobit i v nerezu.
POUŽITÍ
vnitřní rozměr
(světlost)
venkovní rozměr
celková výška
váha
víko + rám
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
GAP FIX 60 *
600x600
755x755
140
130
17 100,-
GAP FIX 609 *
600x900
755x1060
140
140
18 900,-
GAP FIX 70 *
700x700
855x855
140
150
18 900,-
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKACE
GAP FIX 80 *
800x800
955x955
140
160
21 600,-
Protože klademe velký důraz na bezpečnost našich výrobků, neustále je testujeme a certifikujeme v autorizovaných zkušebnách dle platných norem.
GAP FIX 90 *
900x900
1055x1055
140
170
23 400,-
GAP FIX 100 *
1000x1000
1155x1155
140
180
26 100,-
ZADÁNÍ POŽADAVKŮ NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST POKLOPŮ
typ
* Zboží na objednávku.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ KOVOVÝCH POKLOPŮ
Naše protipožární poklopy naleznou své uplatnění všude tam, kde je třeba protipožárně oddělit různá prostředí, například:
æ V parkovacích plochách obchodních center.
æ V obytných domech.
æ K zakrytí vstupních šachet elektroinstalace či jiných médií.
æ V silničních tunelech.
Podle požadavku na nosnost, rozměr, materiál a dobu požární odolnosti pro vás navrhneme optimální typ a skladbu poklopu.
Poklopy, které je možné na poptávku dodat v protipožárním provedení:
æ Zadlažďovací poklopy AD a GAP (viz strana 3 a 4).
æ Typ EASY FR (viz strana 10).
æ Typ TANK B a TANK D (viz strana 11) - U těchto poklopů navíc garantujeme parametry průhybu i při plném zatížení poklopu.
Typové protipožární provedení poklopů AD a GAP
METRO DEPO HOSTIVAŘ
ČVUT PRAHA
ATYPICKÝ POKLOP
Protipožární odolnost – typ konstrukce DP1
typ
E
[min.]
EI
[min.]
EW
[min.]
AD 30 - AD 100
120
90
90
GAP 30, GAP 30N
120
60
90
GAP 40 - GAP 100
120
45
60
GAP 40N - GAP 80N
120
45
60
V tabulce uvádíme orientační požární odolnost standardních poklopů, ostatní rozměry a požadavky zařídí specialista našeho technického oddělení.
REVIZE PROTIPOŽÁRNÍCH POKLOPŮ
ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
VODOJEM KLEŠICE
Poklop s přidanou protipožární deskou
Samootevírací protipožární poklop
Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky na protipožární provedení poklopů.
6
7
SAMOOTEVÍRACÍ POKLOPY
TYP GA
TŘÍDA
B125
NOSNOST
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
12,5t
Poklopy pro zadláždění venkovní dlažbou (bez těsnění).
POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 80 MM
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
výška rámu
celková hmotnost
(bez výplně)
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kč bez DPH]
GA 80 030
300x300
400x400
95
7,3
4 320,-
GA 80 040
400x400
500x500
95
10,5
4 590,-
GA 80 050
500x500
600x600
95
14,3
5 040,-
typ
Poklopy EO
Poklopy EASY
Poklopy TANK
Hledáte poklop, který lze otevřít snadno bez vyvinutí velké námahy?
Pokud jste na tuto otázku odpověděli ano, podívejte se na následující stránky, kde naleznete nabídku našich samootevíracích poklopů:
1) Poklopy EO: strana 9
- Kvalitní poklop nejenom se snadným otevíráním, ale i s odvětrací hlavicí, vhodný zejména k zakrytí studen a jiných vodních zdrojů.
2) Poklopy EASY: strana 10
- Velice ekonomická varianta samootevíracího poklopu, který se hodí do prostředí nenáročných na nosnost, dodáváme i v protipožárním provedení
EASY FR.
3) Poklopy TANK: strana 11
- Konstrukčně dokonalý poklop, který garantuje nízký průhyb při plném plošném i bodovém zatížení. Vhodný do šachet s častou frekvencí vstupu,
jelikož lze poklop snadno zvedat zvenčí i zevnitř šachty.
Tyto poklopy jsou vzhledem ke svému vybavení mechanickými celky označeny logem servis 12. Plná záruka je u těchto poklopů podmíněna vykonáním servisu
prostřednictvím proškoleného personálu nebo naším servisním technikem. Délka intervalu mezi koupí poklopu a servisem nutným pro zachování
záruky je 12 měsíců.
SERVIS POKLOPŮ
æ Chcete, aby se vaše samootevírací poklopy otevíraly snadno a sami, co možná nejdéle?
æ Potřebujete mít bezproblémový přístup k zařízení v šachtách pod poklopy?
æ Nebo potřebujete evidenci stavu poklopů ve vaší samosprávě?
GA 80 060
600x600
700x700
95
18,6
5 760,-
GA 80 609
600x900
700x1000
95
29,5
7 585,-
GA 80 070
700x700
800x800
95
23,5
6 360,-
POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 100 MM
GA 100 030
300x300
400x400
115
8,4
4 500,-
GA 100 040
400x400
500x500
115
11,9
4 770,-
GA 100 050
500x500
600x600
115
15,9
5 490,-
GA 100 060
600x600
700x700
115
20,5
6 030,-
GA 100 609
600x900
700x1000
115
30,5
8 075,-
GA 100 070
700x700
800x800
115
25,6
7 560,-
GA 100 080
800x800
900x900
115
30,5
7 740,-
135
9,5
4 680,-
POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 120 MM
GA 120 030*
300x300
400x400
GA 120 040*
400x400
500x500
135
13,2
4 950,-
GA 120 050*
500x500
600x600
135
17,5
5 940,-
GA 120 060*
600x600
700x700
135
22,3
6 390,-
GA 120 069*
600x900
7000x1000
135
31,5
8 295,-
GA 120 070*
700x700
800x800
135
27,7
7 545,-
* Zboží na objednávku.
Pokud je toto Váš případ, je naše služba SERVIS POKLOPŮ přesně to pravé pro Vás…
TECHNICKÝ POPIS
Naše služba SERVIS POKLOPŮ vám zajistí:
æ Záruční servis v rámci našich poklopů, které máme označeny logem servis 12.
æ Pravidelný servis poklopů všech typů a materiálů, který provedeme přímo u vás. Tento servis se zaměřuje především na:
- Kontrolu stavu a vyčištění poklopů tak, aby byla zajištěna jejich správná a bezproblémová funkčnost.
- Seřízení mechanických částí poklopů.
- Výměnu opotřebených částí jako je například těsnění poklopů, plynové vzpěry apod.
Rám a poklop jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Poklopy GA nemají těsnění.
PROČ JE POTŘEBA POKLOPY PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT A SERVISOVAT?
Zejména proto, že poklopy jsou v provozu každodenně vystaveny opotřebení díky velké zátěži a drsným podmínkám, které způsobují jejich neustálé znečištění
prachem, chemickými a posypovými látkami a mimo to se během roku podrobují i velkým klimatickým výkyvům.
Všechny tyto faktory působí negativně na mechanické části poklopů a způsobují komplikace, kterých se dá předejít jedině pravidelnou kontrolou
a údržbou vašich poklopů.
V případě zájmu o služby našeho servisního technika nás kontaktuje na tel.: 466 971 575, nebo e-mailu: obcho[email protected], kde Vám vypracujeme
předběžnou cenovou kalkulaci.
POUŽITÍ
Poklopy umožňují zakrytí inspekčních šachet v prostředí dlážděných zón, kde je kladen vysoký důraz na design.
Jsou určeny pro vyplnění zámkovou nebo žulovou dlažbou či přírodními kameny.
Minimální betonová výplň vany musí být 5 cm (betonem třídy C35/45) pro zachování nosnosti 12,5 tuny.
Zbytek výšky vany je určen pro dlažbu.
DODÁVKA OBSAHUJE
Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, sadu klíčů a návod k montáži.
PŘÍSLUŠENSTVÍ POKLOPŮ PRO ZADLÁŽDĚNÍ
Pákový otvírač na krumpáč (ke všem typům poklopů pro zadláždění) - 990 Kč bez DPH.
Poklopy GA dodáváme na objednávku i v atypických rozměrech.
8
5
TYP GAP - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ
TŘÍDA
NOSNOST
B125
POKLOP S ODVĚTRÁNÍM - STUDNIČNÍ
NOSNOST
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
12,5t
200 kg
Slouží k ochraně zdrojů pitné vody a zachovává je čisté.
TYP GAP - POZINKOVANÁ OCEL
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
venkovní
výška rámu
vnitřní
výška rámu
celková hmotnost
(bez výplně)
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kč bez DPH]
GAP 30
300x300
436x436
75
50
9,1
5 100,-
GAP 40
400x400
536x536
75
50
12,1
5 660,-
GAP 45
450x450
586x586
75
50
13,7
5 860,-
GAP 50
500x500
636x636
75
50
15,7
6 260,-
GAP 60
600x600
736x736
75
50
19,5
6 640,-
GAP 608
600x800
736x936
75
50
23,8
5 900,-
GAP 609
600x900
736x1036
75
50
25,0
8 540,-
GAP 70
700x700
836x836
75
50
23,8
8 725,-
GAP 80
800x800
936x936
75
50
28,5
8 960,-
EO 60N *
GAP 81
800x1000
936x1136
75
50
25,5
10 700,-
GAP 90
900x900
1036x1036
75
50
33,5
10 740,-
GAP 100
1000x1000
1136x1136
75
50
38,0
11 400,-
TYP GAP - NEREZ
GAP 30N
300x300
436x436
75
50
9,1
8 585,-
GAP 40N
400x400
536x536
75
50
12,1
10 600,-
GAP 50N
500x500
636x636
75
50
15,7
11 170,-
GAP 60N
600x600
736x736
75
50
19,5
12 415,-
GAP 609N
600x900
736x1036
75
50
22,1
14 985,-
GAP 70N
700x700
836x836
75
50
24,0
13 600,-
GAP 80N
800x800
936x936
75
50
28,5
16 555,-
* Do vyprodání skladových zásob.
Nosnost: 12,5 tuny, při vylití betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm
Materiál: pozinkovaný rám a poklop
Provedení: s těsněním
TYP EO - POZINKOVANÁ OCEL
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
výška poklopu
(bez komínku)
průměr
komínku
výška komínku
hmotnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
EO 60P
600x600
760x760
120
100
180
20
9 350,-
EO 70P
700x700
860x860
120
100
180
28
9 860,-
EO 80P
800x800
960x960
120
100
180
34
11 050,-
EO 608P
600x800
760x960
120
100
180
30
10 200,-
EO 609P
600x900
760x1060
120
100
180
32
10 540,-
600x600
760x760
120
100
180
20
15 250,-
EO 70N *
700x700
860x860
120
100
180
28
17 510,-
EO 80N *
800x800
960x960
120
100
180
34
19 750,-
typ
AKCE *
TYP EO - NEREZ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
VEL MI SNA DN É OTE VÍR ÁN Í
VYUŽITÍ TOHOTO POKLOPU
æ
æ
æ
æ
Nádrže PHM.
Studny.
Zásobování a příprava pitné vody.
Nakládání se znečištěnou vodou.
TECHNICKÝ POPIS



Poklopy pro zadláždění z pozinkované oceli nebo nerezu určené k předláždění dlažbou do síly 10 mm.
Poklopy jsou vybaveny těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné (pachotěsné). Poklopy jsou uzamykatelné.
POUŽITÍ
* Zboží na objednávku.
Velmi snadné otevírání pomocí hydraulických vzpěr!
Uzamykatelný pomocí trojhranného klíče
(za příplatek zamykání na inbus, FAB nebo čtyřhran).
Filtrační vložka v odvětracím komínku.
Rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit.
Poklop je vyroben z 2mm plechu s příčným vyztužením.
Materiál - žárově pozinkovaný plech nebo nerez.

typ
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
 
DALŠÍ VARIANTY
Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký
důraz na estetiku.
DODÁVKA OBSAHUJE
Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů a návod k montáži.
4
Poklop EO bez komínku
Filtrační vložka v komínku
Detail zámku
Možno dodat v protipožárním provedení – viz strana 7.
Za příplatek 500 Kč bez DPH, dodávka obsahuje protipožární štítek.
* Poklopy s hydraulickým otevíráním lze vyrobit i bez odvětracího komínku.
Poklopy GAP dodáváme na objednávku v atypických rozměrech.
SERVIS 12
K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování plné záruky
pravidelně kontrolovat proškoleným personálem nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců.
Informujte se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení. Záruka je podmíněna vykonáním servisu.
9
NOVÉ VYLEPŠENÉ PROVEDENÍ
ŘADA EASY
SAMOOTEVÍRACÍ POKLOPY ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU
NOSNOST
TŘÍDA
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
1,5t - 2,5t
typ
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
celková
výška rámu
celková
hmotnost
nosnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg/m2]
[Kč bez DPH]
EASY 60
600x600
700x700
45
25
2 500
8 370,-
EASY 70
700x700
800x800
45
34
2 500
9 900,-
EASY 80
800x800
900x900
45
44
1 500
10 080,-
EASY 69
600x900
700x1000
45
38
1 500
9 900,-
TECHNICKÝ POPIS
æ
æ
æ
æ
æ
Poklop ze slzičkového pozinkovaného plechu s mělkým profilem rámu pro snadné zabudování do podlahové konstrukce.
Má těsnění, které předejde klapání plechu o plech.
Poklopy mají boční skryté panty (nezasahují do pochůzné plochy a nezanášejí se prachem).
Plynová vzpěra usnadňuje zvedání a poklopy jsou vhodné pro časté otevírání.
Jednoduchý zámek snižuje časovou náročnost při otevírání.
POUŽITÍ
NOSNOST
A30
ÚNIKOVÉ A KOLEKTOROVÉ POKLOPY
typ
ALUDECK - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ
Kotvení pro zajištění stability rámu pro snadné zabudování.
VEL MI SNA DNÉ OTE VÍRÁ NÍ
æ Interiérový poklop.
æ Šachty v suterénních prostorách budov.
æ Inspekční šachty technologií s častým otevíráním.
æ Šachty pro nouzovou obsluhu, šachty technologie bazénů.
DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24 HODIN
3t a 5t
nosnost
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
venkovní
výška rámu
vnitřní
výška rámu
celková hmotnost
(bez výplně)
cena
[t]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kč bez DPH]
AD 30
5
300x300
415x415
75
50
4,6
2 525,-
AD 40
5
400x400
515x515
75
50
5,8
3 030,-
AD 45
5
450x450
565x565
75
50
6,4
3 130,-
AD 46
5
400x600
515x715
75
50
7,0
3 185,-
AD 50
5
500x500
615x615
75
50
7,0
3 270,-
AD 60
5
600x600
715x715
75
50
8,9
3 490,-
AD 68
3
600x800
715x915
75
50
10,5
4 065,-
AD 69
3
600x900
715x1015
75
50
11,5
4 265,-
AD 61
3
600x1000
715x1115
75
50
12,5
4 465,-
AD 70
3
700x700
815x815
75
50
10,6
3 970,-
AD 75
3
750x750
865x865
75
50
11,5
4 170,-
AD 80
3
800x800
915x915
75
50
12,4
4 465,-
AD 81
3
800x1000
915x1115
75
50
14,3
4 935,-
AD 90
3
900x900
1015x1015
75
50
14,0
4 935,-
AD 100
3
1000x1000
1115x1115
75
50
15,6
5 330,-
DVOUDÍLNÉ POKLOPY
V rámu poklopu je otvor pro nasazení odtokové hadice
na vodu, která do rámu nateče. Používá se zejména
v případě venkovní instalace.
AD 12060
1,5
1200x600
1315x715
75
50
19,5
12 330,-
AD 12090
1,5
1200x900
1315x1015
75
50
23,0
13 680,-
Plynová vzpěra pro snadné otevírání.
Nosnost: 3 nebo 5 tun, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm
Materiál: hliníkový rám a poklop
Provedení: s těsněním
Protipožární provedení poklopu EASY FR
Poklopy EASY FR jsou doplněny protipožární deskou, jejíž síla odpovídá požadované požární odolnosti.
Dodávka obsahuje: protipožární poklop EASY FR s protipožární deskou, plynové vzpěry a uchycení vzpěr připravené k montáži na místě stavby
(kvůli transportu).
TERMOIZOLAČNÍ PROVEDENÍ: Protipožární desku je možné na objednávku nahradit polystyrenem.
typ
Tenkostěnný Al profil pro lepší vzhled.
Celoplošně svařovaná
hliníková konstrukce.
vnitřní rozměr
(světlost)
venkovní rozměr
výška
hmotnost
nosnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg/m2]
[Kč bez DPH]
EASY FR 60
600x600
700x700
95
35
2 500
11 070,-
EASY FR 69
600x900
700x1000
95
48
1 500
13 050,-
TECHNICKÝ POPIS
Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované.
Rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu. Armovací sít‘ je pomocí příchytek připevněna
ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům.
POUŽITÍ
Zakrytí inspekčních šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku.
Určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce
se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání.
DODÁVKA OBSAHUJE
Poklop včetně armovací sítě, sadu klíčů, návod k montáži a NOVĚ i vylepšený rám včetně krytek proti zalití šroubů betonem.
Možno dodat v protipožárním provedení – viz strana 7.
Za příplatek 500 Kč bez DPH, dodávka obsahuje protipožární štítek.
Poklopy AD dodáváme na objednávku v atypických rozměrech.
10
3
POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ
TŘÍDA
AA30
TANK B125, TANK D400
TŘÍDA
TŘÍDA
B125
B125
NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ
NOSNOST
12,5t
ÚNIKOVÉ A KOLEKTOROVÉ POKLOPY
typ
TANK B 90 *
vnitřní rozměr
(světlost)
vnější rozměr
celková výška
celková hmotnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
900x900
1227x1054
150
183
cena na vyžádání
Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.
* Zboží na objednávku. Doba výroby je cca 2 měsíce.
SAMOOTEVÍRACÍ POKLOP S PLYNOVÝM A PRUŽINOVÝM MECHANIZMEM
Konstrukce otevíracího mechanizmu poklopu je navržena s ohledem na možnost snadného
zvedání a zajištění nejvyššího možného komfortu pro obsluhu. Poklop je možno snadno otevírat
zvenčí i zevnitř šachty, např. v kolektorech. Žebrová konstrukce víka umožňuje garantovat nízký
průhyb při plném plošném i bodovém zatížení, což lze využít zejména při překrytí šachet
ve skladovacích prostorách. Najetím kol VZV na poklop nedojde k vychýlení osy zvedání břemene.
Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení.
D400
TŘÍDA
vnější rozměr
celková výška
celková hmotnost
cena
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[Kč bez DPH]
æ
æ
æ
æ
Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst.
Uzamykatelné - poklop a rám jsou sešroubovány k sobě (neplatí pro typ GA).
Protipožární - poklopy jsou protipožární dle přiložené tabulky.
Vodotěsné a plynotěsné - těsnění slouží v poklopech jako zábrana proti zatékání vody do šachty a jako protizápachová pojistka (neplatí pro typ GA).
TANK D 600 *
600x600
967x754
200
195
TANK D 609 *
600x900
967x1054
200
247
TANK D 700 *
700x700
1027x854
200
205
TANK D 800 *
800x800
1127x954
200
235
TANK D 900 *
900x900
1227x1054
200
275
CHARAKTERISTIKA
TANK D 1000 *
1000x1000
1327x1154
200
325
Poklopy pro zadláždění splňují nároky moderních designérů na zachování stylové čistoty ploch, pod kterými jsou v šachtách uloženy technické sítě,
elektroinstalace nebo odpadní kanalizace.
Poklopy mají tenké pohledové plochy a v rozích viditelné závitové sloupce určené k našroubování zvedacích ok.
Aludeck
2
GAP
GA
cena na vyžádání
vnitřní rozměr
(světlost)
typ
POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU
40t
NOSNOST
Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.
* Zboží na objednávku. Doba výroby je cca 2 měsíce.
Poklopy na zatížení 40 tun mají unikátní zvedací systém na pomoc při otevírání.
Materiál: pozinkovaný plech.
Tyto poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí
kolektorové šachty. Kombinovaný plynový a pružinový zvedací mechanizmus
zajišťuje obsluze podporu ve zvedání v úhlech od 0 do 90 stupňů.
Otevíraní je možné zevnitř i zvenčí šachty. Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné.
Na dotaz vám vypracujeme návrh i v protipožárním provedení.
SERVIS 12
K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis.
Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování
plné záruky pravidelně kontrolovat proškoleným personálem nebo naším
servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců. Informujte se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení.
Záruka je podmíněna vykonáním servisu.
11
NAŠE DALŠÍ PRODUKTY
KOMPODECK
TŘÍDA
KOMPOZITNÍ PO
PY
ŠACHTOVÉ POKLO
HYDRANTY
TŘÍDA
NÍ ŠACHTA
ELEKTROINSTALAČ
TŘÍDA
A15
HERMELOCK
B125
KLOPY
HERMELOCK PO
D400
Funkční, odolné a
estetické šachtové
poklopy Kompode
pryskyřice se skleněným
ck vyrobené z kompozit
i vlákny.
ní polyesterové
TŘÍDA
TŘÍDA
Jsou určeny pro širokou
oblast použití od zakrytí
domovních šachet,
šachty umístěné v
přes vysoce zatěžovan
dopravních komunika
é
cích. Velkou výhodou
je variabilita jeho rozměrů
kompozitního materiálu
což se využívá při konstrukc
a překrytí jímek či
i poklopů atypickýc
nádrží s velkým rozpětím.
h rozměrů
TŘÍDA
B125
TŘÍDA
SE ČTVERCOVÝM RÁMEM
880 RK
KDA600S
Kompodeck A 609
[Kč bez DPH]
[ks]
1 156,-
2
2 159,-
2
TECHNICKÉ PARAM
4 422,-
2
KDA609
Kompodeck A 609S
Kompodeck 600x600
s odvětracím komínkem
cena
et šroubů
ETRY
KDA609S
KDA600K
cena
4
10
CHARAKTERISTIKA
12 341.-

kompozit
ano/4
kompozit
ne/0
kompozit
ano/4
kompozit
600x600
970x700
630x630
706x706
vnitřní
rozměr
ne/0
kompozit
kompozit
20
5 280,-
25
5 460,-
25
6 780,-
40
24
6 400,-
28
8 030,-



výška
rámu
hmotnost
[mm]
cena
[kg]
80
48
55

[Kč bez DPH]
40
80
80
11 930,-

13 875,18 995,-
K POKLOPŮM
půdorys
název
SO
KLÍČE

TVA
výška
V
výška V1
HER
MELhmotnost
1 ks
OCK
pod obloukem
[cm]
betonová
výplň
[m3/m2]
[kg]
 Speciální neopreno
[cm]
vé těsnění zaručuje
0,800
hermetické uzavření
2,2
 Zajišťuje dokonalou
4
50x50 šachty proti
plynům a kapalinám
plynotěsnost, pachotěsn
SO H4 ost
do 100,840
3,9
kPa.
a vodotěsno
6
 Zabraňuje
50x50 st.
úniku nebo nežádouc
0,875
SO H6
ímu vniknutí
5,9
nebezpečných
8
50x50látek.
Aplikace
1,200
SO H8
5,8
10
Těsnění je potřeba
50x50
1,225
uchopit palci přiloženým SO H10
7,7
12
i na nejdelší stranu50x50
drážku víka poklopu.
klínového
1,250
Po dotáhnutí zámku SO H12
profilu a poté jej nasadit
9,8
poklopu je těsnění
14
na vnitřní
plně
50x50
funkční.
* Ceny těsnění jsou
1,275
H14
SO
11,8
uvedeny u každého
16
typu zvlášť.
50x50
1,300
H16
6 520,-
28

SKLADBA PODL
495,-
MATERIÁ
ROVKA Z TENČÍHO
[cm]
4 895,5 865,7 525,-
50
TĚSNĚNÍ
6 370,-
25
25
495,-
17 250,-
ELOCK
IGLÚ+
[Kč bez DPH]
20
20
55
55
50
355,-
16 395,-
49
Výhodou poklopů
Hermelock je zejména
jejich chemická odolnost,
(v zátěžové třídě D400).
nízká hmotnost a zároveň
Poklopy je díky tomu
vysoká pevnost, která
možné použít i na
(např. u benzinový
kanalizační a kabelové
zaručuje odolání zátěži
ch čerpacích stanic),
šachty v komunika
až 40-ti tun
které jsou přístupné
cích, nádrže s minerální
pro všechny druhy
silničních vozidel.
mi látkami a oleji
cena
[kg]
50
710x110
710x110
820x820
700x700
830x820
vyrobeny z polyureta
HERMELOCK jsou
NOSNa OST
Šachtové poklopy
pevností.
vysokou40t
nízkou hmotností
Poklopy se vyznačují
potřeby údržby.
dlouhá životnost bez
garantovánanázev
těsnění /
Nekorodují, tím je
materiál rámu o C.
z HDPE. typ
vnitřní
až 300
s kompozitním rámem
počet
vnější
při pokládce teplotě
poklopu
Poklopy jsou dodávány
asfaltových, kde odolá
zámků nutné objednat zvlášť. rozměr
rozměr
typů ploch včetně
Kompodec
do všech
je
k D 600S
(těsnění
kapaliny
Rám je možné osadit
a
[mm]
KDD600S
[mm]
y uzavřeny pro plyny
ano/4
Kompodec
jsou hermetick
k D 609S
kompozit
těsněním
 Poklopy s
600x600
kyselin a louhů.
KDD609S
710x710
zlodějů.
ano/4
ropných látek, 10%
Kompodec
působení
700S
kompozit
předmětekmD zájmu
600x905
KDD700Svelmi dobře odolávají
 Poklopy nejsou
provozů,
750x110
ano/4
ch a potravinářských
kompozit
*do
chemický
Poklopy
v zatížení D400 nejsou
700x700
 Jsou vhodné
820x820
vhodné do frekvento
vaného provozu.
Ceny ostatních rozměrů
na vyžádání na obchodní
ITÍ
m oddělení.
MOŽNOSTI POUŽ
bazény
nádvoří, studny,
rodinné domy, garáže,
ce, ČOV.
Pro soukromníky
stanice, firemní komunika
budov, vodoměrné,
benzinové čerpací
objekty, sklepní prostory
V průmyslu
12
, koupaliště, sportovní
chodníky, parkoviště
signalizace.
Další použití
šachty, šachty dopravní
kanalizační a kabelové
hmotnost
50
710x710
608x913
600x900
720x720
POKLOPŮ HERM
cena těsnění
[Kč bez DPH]
13 405,-
48
120
st poklopu.
[Kč bez DPH]
40
120
880x880
cena za poklop a rám
[kg]
120
 880
plynotěsnost a vodotěsno
VÝHODY POUŽITÍ
3 970,-
40
40
[mm]
710x710
600x600
kompozit
kompozit
ne/0
* Použití těsnění zaručuje
[Kč bez DPH]
40
výška
rámu
[mm]
608x608
kompozit
ne/0
ano/4
ano/4
i vlákny.
kompozit
nu vyztuženého skleněným
20
[mm]
 770
 700
 700
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
 600
HE - 880 RK
HE - 880 RCT
cena
PŘÍSLUŠENSTVÍ
vnější
rozměr
[mm]
ano/4
KDB700S
[kg]
40
710x710
970x700
630x930
hmotnost
[mm]
710x710
600x900
materiál rámu
poklopu
výška
rámu
[mm]
600x600
kompozit
těsnění /
počet
zámků
KDB700
Kompodeck B 700S
4 945,-
vnější
rozměr
[mm]
vnější rozměr
[mm]
HE - 770 DRK
vnitřní
rozměr
NOSNOST 12,5t
název
typ
a rám z HDPE
polyuretanový poklop
D400
třída B125 až Kompodec
Nosnost
B 600
dlek tabulky
KDB600
standardní rozměry
Kompodeck B 600S
Rozměry
elné poklopy
plynotěsné, uzamykat
KDB600S
vodotěsné aKompodec
Provedení
k B 609
KDB609
klíče
Příslušenství těsnění, Kompodeck B 609S
KDB609S
do 24 hodin
Kompodeck B 700
Dodání
[Kč bez DPH]
[ks]
materiál rámu
poklopu
ne/0
ne/0
Materiál
počet šroubů
těsnění /
počet
zámků
typ
KDA600
770 DRK
vnitřní rozměr
(světlost)
typ
NOSNOST 1,5t
název
KLOPY
40t
S KRUHOVÝM RÁMEM
Kompozitní poklopy
KOMPODECK jsou vhodné
pro použití v prostředíc
na hygienu, chemicko
h s vysokými nároky
u odolnost, protiskluz
ovost, nevodivost a
jednoduchou obsluhu.
Kompodeck A 600
Kompodeck A 600S
NOSNOS T
D400
D400
C250
20
50x50
Multifunkční klíč slouží
SO H20
na jedné straně jako
22
nástrčkov
zámku a na straně
H22 ý klíč k 50x50
SO
odemykání
druhé jako hák k uchopení.
25
50x50
Sada klíčů se skládá
SO H25
ze dvou vytahovák
27
ů s oky a jednoho
57,8x57,8
klíče k odemykání.
nástrčkov
SO H27
ého
30
50x50
HE vytahovák Profi
H30
SO
lze objednat pro snadné
35
50x50
vytahován
SO H35 í poklopu HE-880 RCT.
40
50x50
typ klíče
SO H40
45
popis
50x50
SO H45
HE VK6
Multifunkční
HE VK8
HE vytahovák Profi
Sada klíčů
Čtyřhranný zvedací
3
SO H50
57,8x57,8
SO H60
57,8x57,8
rozměr palety
plocha
[cm]
[m2/paleta]
0,0017
0,0022
0,0310
50
60
Inženýrské sítě
280,293,-
576
299,-
576
120
337,-
85
420
80
420
351,354,-
80
430
13,8
80
430
15,5
357,-
80
440
17,8
80
450
20,5
100
560
363,387,359,-
Původní urovnan
409,-
80
510
80
540
80
570
75
570
80
725
76
725
417,433,451,548,-
běžně zatěžované
podlahy obytných
prostor, více informací
naleznete také na
85,250,4 770,-
5
SYSTÉMEM IGLÚ+
POSTUP PRÁCE SE
vý beton).
štěrk nebo podklado
na rovný povrch (zhutněný
roznese bodové zatížení
Tvarovky se pokládají
síť, která následně
třeba položit armovací
Přes tvarovky je vždy
em betonu.
u
ím a nebo transport
položit na pojížděno
způsobené pocházen
ploše tvarovek je nutno
kolečkem po vrchní
je třeba vhodným
Při rozvážení betonu
čerpadlem na beton
zalévání
při
nebo prkna,
plochu dřevěné desky
přímo na tvarovky.
silnému rázu betonu
na dvě fáze, v první
způsobem zabránit
zalévání betonem
je vhodné rozdělit
světlostí
vyšší
s
 U tvarovek
celá plocha souvisle.
a v druhé fázi se odlije
se zalijí nohy tvarovek

VÝHODY PŘI POUŽ




ITÍ PROVĚTRÁVA
TVAROVKA Z TEN
výška
V
[cm]
půdorys
[cm]
SO H4
50x50
SO H10
SO H12
2,2
6
0,800
3,9
0,0017
0,840
0,0020
50x50
5,9
10
0,875
5,8
0,0022
1,200
SO H25
7,7
14
15,5
17,8
25
57,8x57,8
50x50
SO H50
57,8x57,8
SO H60
57,8x57,8
45
41,3
50
45,4
60
55,4
ÁCE S IGLÚ



0,0674
1,900
PROČ IGLÚ+

0,0580
0,0639
0,0695
2,500
0,0940
2,800
0,0970
80
110x110x260
110x110x250
510
363,387,359,409,-
540
80
417,-
570
433,-
570
80
725
76
725
451,503,548,-
*
Nižší cena, která je
základem pro levnější
provedení základové
Výrazná úspora nákladů
desky.
při rekonstrukci vlhkých
domů.
Kvalitní zpracován
í a spolehlivost.
Doprava zdarma.
POSTUP PRÁCE SE

běžně zatěžované
podlahy obytných
prostor, více informací
naleznete také na
straně 6 a 7.
ÁCE S IGLÚ
, specifickému tvaru,
tloušťkám, rozměru
a technikám zpracován
prvků
í představuje IGLÚ
dokonalý výrobek.
Ani během lití
betonu ani následně
IGLÚ netrpí nebezpeč
nou deformací vyvolávan
váhou betonu, ale
ou nejen
též dynamickými účinky
pracovních operací,
patří zatížení čerstvým
mezi které
betonem, tlaky při
hutnění a vibrování
či hmotnost osob a
směsi
zatížení. IGLÚ zaručuje
bezpečnosť neexisten
a dodržení skutečné
ci deformací
přesné spotřeby betonu.
SYSTÉMEM IGLÚ+
Tvarovky se pokládají
na rovný povrch (zhutněný
štěrk nebo podklado
Přes tvarovky je vždy
vý beton).
třeba položit armovací
síť, která následně
způsobené pocházen
roznese bodové zatížení
ím a nebo transport
em betonu.
Při rozvážení betonu
kolečkem po vrchní
ploše tvarovek je nutno
plochu dřevěné desky
položit na pojížděno
nebo prkna, při zalévání
u
čerpadlem na beton
způsobem zabránit
je
třeba
vhodným
silnému rázu betonu
přímo na tvarovky.
 U tvarovek
s vyšší světlostí je
vhodné rozdělit zalévání
betonem na dvě fáze,
se zalijí nohy tvarovek
v první
a v druhé fázi se odlije
celá plocha souvisle.
í tloušťce.
í.
nutnosti podepřen
pevnosti při minimáln
přířezu prvků, bez
hlým prostorům pomocí
Přizpůsobení nepravoú
směrech.
hému spojování prvků.
pod podlahou ve všech
díky lehkosti a jednoduc
 Průchod rozvodů
 Snadná pokládka
přímo na místě.
radonu z podloží stavby.
a tvarování prvků
 Odvádění
 Rychlé řezání
ve všech směrech.
í
provětrán
 Účinné
obvodové zdi.
„dýchání“
Dokonalé

o skladbě platí pro
Díky kvalitě materiálu

NÝCH PODLAH IGLÚ
Uvedené informace
BEZPEČNOST PR

.
í
tradičním systémům
síly až o 80 % oproti
umožňuje docílit maximáln
že obloukov ý tvar
Zkrácení času pracovní
materiálů díky tomu,
betonu a inertních
Radikální snížení spotřeby
Železobetonová
deska 4-6 cm
(* dle tabulky na straně
6).
- Třída betonu C20/25,
min. třída pevnosti
250 kg/cm 2.
- Armovací síť obvykle
Ø 5 s oky 15x15 mm.
Tvarovky Iglú výška
dle výběru
- Platí pravidlo, že
čím vyšší tvarovka,
tím větší má provětráv
aná dutina kontakt
s obvodovou zdí a
vzduch může také
snadněji proudit.
Podkladový štěrk
5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný
vibrační deskou
postupně po 2 cm.
Původní urovnan
á zemina.
Inženýrské sítě
357,-
440
450
560
80
75
120x120x242
120x120x255
293,299,337,351,354,-
430
80
80
100
80
Vrchní nášlapná
vrstva betonu 4-5
cm
nebo montovaná
podlaha.
Tepelná izolace min.
10 cm.
280,-
576
576
420
420
430
KAMI IGLÚ
276,-
640
120
85
80
80
AHY S TVAROV
Odvětrání
270,-
500
120
110x110x250
110x110x255
cena
za 1 m 2
[Kč bez DPH]
[kg]
500
150
110x110x225
120x120x240
0,0469
1,600
1,700
1,800
SKLADBA PODL
hmotnost
palety
150
110x110x225
0,0390
1,800
26,3
31,3
36,3
150
110x110x220
110x110x220
0,0390
1,450
22,5
30
35
40
[m 2/paleta]
110x110x230
110x110x220
0,0330
0,0360
0,0380
1,350
20,5
27
50x50
50x50
50x50
0,0330
1,275
1,300
1,325
plocha
[cm]
110x110x230
110x110x230
110x110x220
110x110x220
0,0310
1,250
11,8
13,8
20
22
LU
rozměr palety
110x110x240
0,0290
1,225
9,8
16
18
50x50
50x50
50x50
SO H27
SO H30
SO H35
straně 6 a 7.
12
50x50
50x50
SO H45
betonová
výplň
[m 3/m 2]
8
50x50
SO H40
á zemina.
4
ČÍHO MATERIÁ
hmotnost
1 ks
[kg]
[cm]
50x50
50x50
SO H14
SO H16
SO H18
SO H20
SO H22
výška V1
pod obloukem
50x50
SO H6
SO H8
prvků
tloušťkám, rozměru
, specifickému tvaru,
Díky kvalitě materiálu
Ani během lití
dokonalý výrobek.
í představuje IGLÚ
ou nejen
a technikám zpracován
nou deformací vyvolávan
IGLÚ netrpí nebezpeč
mezi které
betonu ani následně
pracovních operací,
též dynamickými účinky
váhou betonu, ale
vibrování směsi
tlaky při hutnění a
betonem,
í
patří zatížení čerstvým
sť neexistenci deformac
IGLÚ zaručuje bezpečno
zatížení.
a
osob
či hmotnost
přesné spotřeby betonu.
a dodržení skutečné
[Kč bez DPH]
í základové desky.
pro levnější proveden
která je základem
 Nižší cena,
kci vlhkých domů.
nákladů při rekonstru
 Výrazná úspora
í a spolehlivost.
 Kvalitní zpracován
 Doprava zdarma.
o skladbě platí pro
BEZPEČNOST PR
cena
HE 400(L) až HE 700(L),
HE 770B, HE 400BC.
HE 9060 a ke všem
typům pro zatížení
mechanism
D400.
us IGLÚ+
PROČ
HE 880 RCT.
Uvedené informace
*
503,-
IGLÚ+
cm
vrstva betonu 4-5
Vrchní nášlapná
podlaha.
nebo montovaná
10 cm.
Tepelná izolace min.
deska 4-6 cm
Železobetonová
6).
(* dle tabulky na straně
pevnosti
třída
min.
- Třída betonu C20/25,
2
250 kg/cm .
Ø 5 s oky 15x15 mm.
- Armovací síť obvykle
dle výběru
Tvarovky Iglú výška
čím vyšší tvarovka,
- Platí pravidlo, že
aná dutina kontakt
tím větší má provětráv
vzduch může také
s obvodovou zdí a
snadněji proudit.
5-10 cm (dle podloží).
Podkladový štěrk
vibrační deskou
- Frakce 8/16, hutněný
postupně po 2 cm.
Odvětrání
276,-
640
120
110x110x230
110x110x220
0,0330
KAMI IGLÚ
název
270,-
500
150
110x110x220
110x110x220
0,0290
AHY S TVAROV
[Kč bez DPH]
500
150
110x110x230
110x110x240
0,0020
cena
za 1 m2
hmotnost
palety
[kg]
150
110x110x230
0,0330
110x110x220
0,0360
110x110x220
je nutné objednat
1,325 Těsnění 0,0380
zvlášť 25
110x110x2
0,0390
1,350
110x110x225
0,0390
1,450
120x120x240
0,0469
1,800
22,5
110x110x250
0,0580
1,600
26,3
110x110x255
0,0639
1,700
31,3
110x110x260
0,0674 Čtryřhran
VK 6 36,3
1,800
ný zvedací
VK 8
110x110x250
0,0695 mechaniz
mus Profi
1,900
41,3
120x120x242
0,0940
2,500
45,4
120x120x255
k typu poklopu
0,0970
2,800
55,4
18
50x50
SO H18
LU
VÝHODY PŘI POUŽ
ITÍ PROVĚTRÁVA
NÝCH PODLA
Zkrácení času pracovní
H IGLÚ
síly až o 80 % oproti
tradičním systémům
.
Radikální snížení spotřeby
betonu a inertních
materiálů díky tomu,
pevnosti při minimáln
že obloukov ý tvar
í tloušťce.
umožňuje docílit maximáln
í
 Přizpůsob
ení nepravoúhlým
prostorům pomocí
přířezu prvků, bez
 Snadná pokládka
nutnosti podepřen
díky lehkosti a jednoduc
í.
hému spojování prvků.
 Rychlé řezání
a tvarování prvků
přímo na místě.
 Účinné provětrán
 Průchod rozvodů
í ve všech směrech.
pod podlahou ve všech
směrech.
 Dokonalé „dýchání“
 Odvádění
obvodové zdi.
radonu z podloží stavby.



5
8
8
C2
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
L HYC
TI
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
B1
50
ČTVERCOVÉ POKL
OPY- MODEL HY
705 mm.
Světlost od 296 do
klapání poklopu.
 Provedení zabraňuje
vnitřní rozměr
O (světlost)
typ
[kg]
25
2,5
20
4,1
30
7,5
40
10,5
45
25
296x305
HYC 50
396x405
HYC 60
496x505
310,-
HYC 70
677x605
565,-
HYC 80
696x705
190,-
výška rámu
H
hmotnost
[mm]
[kg]
51
25
51
37
51
51
51
67
51
82
[mm]
[mm]
377x397
414x434
HYC 40
[Kč bez DPH]
průměr poklopu
C
vnější rozměr
A
[mm]
mm]
477x497
514x534
577x597
612x632
677x697
712x732
777x797
812x832
1 870,-
[Kč bez DPH]

2 035,-

3 710,4 550,-
AQUAmax profil T
1 260,-
21,5
39
1 980,-
33
42
46
42
78
43
typ
typ
2 755,-
HYL 50
4 670,-
HYL 60
CH4 N 80.60
CH4 83.70 D
třída C250
CH4 93.80 D
CH4 104.90 D
CH4 114.100 D
výška rámu
H
[mm]
75
cena
hmotnost
[kg]
[Kč bez DPH]
53
3 170,-
CH4 135.120 D
vnitřní rozměr
O
[mm]
400x400
500x500
600x600
700x700
800x800
900x900
1000x1000
1200x1200
a
220 - 300 mm
se na šachtě



Poklop HYL
vnější rozměr
A
[mm]
565x565
665x665
800x800
830x830
930x930
1040x1040
1140x1140
1350x1350
rozměr poklopu
C
[mm]
480x500
580x600
648x648
755x755
855x855
960x960
1055x1055
1260x1260
výška rámu
H
[mm]
100
100
100
75
100
100
100
100
hmotnost
poklop/rám
[kg]
53
65
95
133
197
280
360
395
.
vého systému
instalace poklopo
kontrolních šachet.
- Rychlá a snadná
běžným typům
bezúdržbové.
ta - vyhovují všem
m vlivům a jsou
- Vysoká variabili
proti přírodní
vysoce odolné
- Poklopy jsou
čtyřmi zámky.
jsou vybaveny
zadláždit.
- Některé poklopy
lze dokonale
vnitřní rozměr
obdélníkové poklopy
- Čtvercové a
vnější rozměr
A
[mm]
[mm] poklop
220x210Polyetylenový
300x300
320x310
400x400
420x410
500x500
515x480
600x600
580x620
700x700
710x675
800x800
452
815x775
Poklop CLKS
900x900
915x875
st
1000x100
typové
hmotno
0
O (světlost)
HY 30
cena
HY 40
DPH]
335,[Kč4bez
HY 50
4 520,-
HY 60
6 320,-
HY 70
8 780,-
HY 80
10 970,-
HY 90
16 160,-
HY 100
20 575,-
označení
zatíženého
vozidla *
29 555,-
75
vnitřní rozměr95
(světlost) (mm)
125
(mm)
4,4
50
420x420
100typ
520x520
popis
100
620x620
vaným roštem
Žlab s pozinko
Home
100
Home PEK
Koncovka
vnitřní rozměr
O
[mm]
 600
í
m k zadlážděn
poklop s ráme
Polyetylenový
Poklop CD 300SR
zadlážděného
10 tun
* viz přepočtová
poklopu CD300
CD 300SR
tabulka na straně
SR v praxi.
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
typové
označení
Ø 220-300
vnější rozměr
(mm)
440x440
výška rámu
(mm)
80
hmotnost
(kg)
4
1 860,-
cena Kč
(bez DPH)
2 118,-
155,-
1000
A15
481,5
cena Kč
(bez DPH)
délka
(mm)
bez DPH]
třída[Kčzatížení
2 870,-
65
Pro začátek nebo
cena Kč
(bez DPH)
3 890,-
popis
37,-
Poklopy typu
konec žlabu
betonu, hladký
C
- Žlab z polymer
st.
hmotnost
H
[mm]pevnost a snížená hmotno vůči benzínu
vysoká
[mm]odolný
[mm]
avý, mrazuvzdorný,
- Nenasák
[kg]
 850
ou vpusť,
 645
a horkému asfaltu.
nebo odtokov
100
í na svislý odtok
65
- Možnost napojen
nství.
lze žlaby
01
Navíc
systémové přísluše
žku.
í žlabů na perodrá
- Vzájemné napojen
.
vým lepidlem
slepit epoxido
třída B125.
litiny s aretací,
- Rošt z tvárné
typ
příslušenství
SELF
roštem
kolový tlak
(t)
1,5
hmotnost
zatíženého
vozidla *
SPC6BG
SPC7BG
* viz. přepočt
ová tabulka na
straně 3
výška
(mm)
třída zatížení
100
délka
(mm)
1000
7
konec žlabu
y)
Pro začátek nebo
+ sítko na nečistot
SELF
achový uzávěr
01
(hrdlo + protizáp
Odtoková sada
SELF
02
ých žlabů.
polymerbetonov
z.
utěsnění spojů
anový tmel na
na [email protected]
cí
Polyuret
tmel
informa
Více
Nabízíme těsnící
ovacích žlabů.
sortiment odvodň
Nabízíme široký
Kč
cena
(bez DPH)
23mm
Gabex KANSTO
výška rámu
hmotnost
(kg)
(mm)
23
cena Kč
(bez DPH)
6,5
23
924,-
4,6
23
751,-
3,5
23
610,-
8
23
1 154,-
8,5
23
1 194,-
11
23
1 380,-
12,5
23
1 615,-
11,5
2 201,-
rámu 40 mm
Poklopy typu
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
300x300
C s kovovým
výška rámu
hmotnost
(mm)
356x356
600x450
(kg)
40
674x524
600x600
6
40
674x674
Kč
cena
(bez DPH)
71,-
hmotnost
zatíženého
vozidla *
98,-
5 tun
Sifon
5 tun
5
2
typové
označení
C7BG
C11BG
10
40
12
cena Kč
(bez DPH)
865,1 713,2 028,-
600x600
900x600
- Konstrukčně
nejbezpečnější
ucpávka.
- Uživatelsky
nenáročný výrobek
.
- Certifikát kvality
ISO 90001.
- Výrobek schválen
ý WRc, vítěz ceny
Inovace IWEX.
- Ucpávky Gabex
Kanstop na míru.
- Požadujete-li
jiné rozměry,
kontaktujte nás.
Produktová řada
Specifikace -
(mm)
CAM 090
CAM 145
CAM 150
(mm)
výška rámu
(mm)
40
40
CAM 160
hmotnost
(kg)
27
36
cena Kč
(bez DPH)
4 775,7 116,-
pro lepší
CAM
RALCAM3323
přípustný tlak
(bar)
90 - 97
0,5
96 - 103
0,5
102 - 107
0,5
116 - 123
0,5
125 - 132
0,5
144 - 149
0,3
147 - 153
0,3
157 - 162
Dálkový ovlada
typové číslo
řada CAM
Ø min - max
typové číslo
CAM 130
674x674
vysoké kvality
ý ovladač Gabex
CAM 120
974x674
ubí
z komponentů
Kanstop
Délkově nastavit
elné zařízení
k instalaci a vyjmutí
ucpávek řady
Produktová řada
CAM z úrovně
terénu.
PRO
Mechanická ucpávka
potrubí navrhnu
- Rychlá instalace
tá pro dešťovo
u a splaškovou
díký patentované
kanalizaci.
páce.
- 80 mm široké
těsnění zlepšujíc
í odolnost proti
- Umožňuje průtok
tlaku.
ventilem 1“.
- Bezpečné vyjmutí
pomocí popruhu
.
Materiály
- Hliník + ocel
s epoxidovým
nátěrem.
- Těsnění z EPDM
třídy WC odpovíd
ající normě EN
681-1.
CAM 105
vnější rozměr
lizačního potr
Mechanická ucpávka
potrubí navrhnu
- Zajišťuje svislé
tá pro dešťovo
u a splaškovou
nasazení, brání
před zkroucením
kanalizaci.
- Odolává vysokém
potrubí.
u zpětnému tlaku,
- Snadná instalace
umožňuje průtok
ventilem 1/2“.
, bezpečné vyjmutí
Materiály
pomocí popruhu
.
- Vysoce odolný
nylon vyztužen
ý
skelným
- Těsnění z EPDM
i vlákny.
třídy WC odpovíd
ající normě EN
681-1.
Dálkov
CAM 100
rámem
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
P - ucpávky kana
Kompletní řada
kanalizačních
ucpávek Gabex
funkčnost a delší
Kanstop je zkonstr
životnost.
uována
Poklopy typu
C jsou vybaven
y kovovým rámem,
je ze slzičkov
poklop
ého plechu.
Příslušenství k
typům C a CLKS
- klíče CLKS 556.
Cena: 220 Kč
bez DPH (cena
za 2 ks).
525,-
Koncovka
3
SPC s výškou
SPC2BG
5 tun
5 tun
3 540,-02
popis
PC s výškou rámu
typové
označení
5 tun
cena
[Kč bez DPH]
B125
LDECK
Poklopy typu
SPC jsou dodáván
y s polypropylenov
poklop je z profilov
ým rámem,
aného plechu.
typ
0,3
č Gabex Kansto
729,735,769,859,878,843,852,912,-
p
specifikace
Dálkový ovladač
cena Kč
(bez DPH)
1250-3323 mm
Specifikace typové číslo
PRO200W
PRO215W
PRO225W
PRO250W
PRO270W
PRO300W
PRO315W
PRO350W
PRO375W
cena Kč
(bez DPH)
2 667,-
PRO400W
PRO420W
PRO470W
PRO520W
řada PRO
Ø min - max
(mm)
přípustný tlak
(bar)
175 - 205
0,5
195 - 220
0,5
205 - 235
0,5
220 - 250
0,5
240 - 270
280 - 310
293 - 323
325 - 350
352 - 382
375 - 400
400 - 425
449 - 474
496 - 521
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
cena Kč
(bez DPH)
2 729,3 085,2 859,2 960,3 240,3 570,3 610,4 785,4 830,4 739,5 209,-
5 214,9 312,-
7
4
OBCHODNÍ PODMÍNKY
æPoklopy zasíláme zásilkovou službou do 24 hodin.
æPři objednávce 5 a více kusů je dopravné zdarma.
æ Na objednávku uvádějte: fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a telefonní číslo.
æ Aktuální ceníky naleznete v katalozích umístěných na webu, změna cen vyhrazena.
KONTAKT
GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 971 575
12
cena
[kg]
eton
vnější m Self polymerb
efekt,
průměr poklopu
SystéArozměr
jící samočistící
výška rámu
povrch podporu
Žlab Self s litinovým
hmotnost
zatíženého
vozidla *
PE
Koncovka
hmotnost
kolový tlak
31(t)
třída D400
popis
Ukázky aplikace
D400
elastickou západku.
890,-
Poklopy typu
Poklop – pozinko
vaná ocel s povrcho
Rám – polypro
vou úpravou
ze slzičkového
pylen.
plechu.
Poklop typu PC7CG3
je vybaven těsněním
Velmi dobrý
a zámkem.
poměr mezi cenou
a užitnou hodnoto
u!
hmotnost
zatíženého
typové
vnitřní rozměr
vnější rozměr
označení
vozidla *
(světlost) (mm)
(mm)
1,5 tuny
PC5AG
450x450
1,5 tuny
513x513
PC6AG
600x450
5 tun
663x513
PC2BG
300x300
5 tun
356x356
PC5BG
450x450
5 tun
506x506
PC6BG
600x450
5 tun
656x506
PC7BG
600x600
10 tun
656x656
PC7CG
600x600
10 tun
656x656
PC7CG3
600x600 s těsněním
* viz. přepočt
656x656
ová tabulka na
straně 3
třída D400
typ
příslušenství
1 578,-
OPTIMA GR kulaté
7,0
85
Kč
typ
775,-
3,5
37
528x528
Ø 436
Zamykání na dvojitou
cena
(bez DPH)
hmotnost
(kg)
4 070,-výška rámu
7 600,-
Ø 520
Ø 450
CLKS 456
3,5 tuny

2 870,-
440x440
GR
Sklopné.
 300
Polyethylenové těsnění.
Poklop CLKS
2 155,-
456
vnější rozměr
(mm) 5 865,-
Ø 220-300
CLKS 452
3,5 tuny
3
48 CLKS
Poklop
5 015,-
- ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
podporu
énu, hladký povrch
oceli.
- Žlab z polyetyl
vnitřní rozměr lamelový rošt z pozinkované
nství.
- Tradiční
vnější odtok, systémové přísluše
O (světlost) t napojení na svislýrozměr
žku. výška rámu
- Možnos
í žlabůAna perodrá
zabudovHání.
- Vzájemné napojen
[mm]
při převozu i
manipulace
[mm]
- Jednoduchá
[mm]
500x500
CHARAKTERISTIKA

Poklopy STEE
[Kč bez DPH]
67
200
polyetylén
efekt.
Systém Home
jící samočistící
300x300
MODEL OPTIMA
540,780,1 200,-
cena
[kg]
120
700x700
ly
72
. Moderní materiá
a zahrady
5 390,montáže,
ění okolí domu
rychlé a snadné
árné řešení odvodn
jsou zárukou
ovacích žlabů,
bezpečné a hospod
ické začlenění
žlaby přináší
na výrobu odvodň
Odvodňovací
umožňuje harmon
polyetylén, použité
ho krycího roštu
rbeton nebo
jako je polyme
ých plochách.
sti. Výběr vhodné
a dlouhé životno
stavby.
provozu na zpevněn
ost
funkce
každé
vé
kům
bezpečn
spolehli
zajistí
požadav
ovací systém
rázu okolí, přičemž
do celkového
přizpůsobit odvodň
dílů pomáhá
vých
Program doplňko
400x400
DELITA PL 60
[Kč bez DPH]
9
13
21
45
45
45
DELITA PL 40
38
41
Uzamykání pružnými
žebry.
Úhel otevření mříže o
110 .
DELITA PL 50
cena
[kg]
35
35
35
40
Závěs.
hmotnost
H
[mm]
žlaby
Odvodňovací
typ
hmotnost
H
[mm]
CLKS 300
3,5 tuny
2
výška rámu
s rámem
výška rámu
A
[mm]
700x700
600x600
CHARAKTERISTIKA
Hlavní předn
Poklop CH4
vnější rozměr
600x600
trolní šachty 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop, PLOCHÉ ČTVERCOVÉ MŘÍŽE
STEELDECK
osti poklopů
povrch.
 Protiskluzový
h šroubů.
í pomocí nerezovýc
 Možnost uzamykán
[Kč bez DPH]
[kg]
[mm]
lopy pro kon
mm.
[mm]
SILNIČNÍ VPUSTI
o průměrech
a revizní šachty
může
pro kontrolní
vůči korozi a
Revoluční řešení
í šachtě, je odolný
přímo ke kontroln
který se přichytí
é pozice.
otočit do libovoln
Zátěžová třída D400.
cena
hmotnost
vnitřní rozměr
O (světlost)
AQUAmax profil A
ELITA
ýška rámu
H
pružných žeber.
šachty se vstupním
otvorem 600x600
typ
2 690,-
CHARAKTERISTIKA
třída C250
Ideální pro inspekční
1 380,-
Plastové pok
TŘÍDA
C250
Závěs mříže i poklopu.
Uzamykání mříže pomocí


MODEL - CH4
USTI
CHARAKTERISTIKA
cena
D400
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
790,-
AQUAMAX


cena
OBRUBNÍKOVÉ VP
Uchycení poklopu
v rámu je proveden
o přes klouzavý mechanis
Provedení zabraňuje
mus tak, že při zvedání
klapání poklopu.
poklopu nahrazuje
otvírání na panty.
 Světlost od
200 do 900 mm.

CHARAKTERISTIKA
hmotnost
25
CHARAKTERISTIKA
OPY - MODE
ČTVERCOVÉ POKL
ubka
F
5
Mobil:
602 449 232
E-mail:
[email protected]
www.gabex.cz