Pracovní listy doprava

Komentáře

Transkript

Pracovní listy doprava
ARBEITSHEFT: VERKEHRSWESEN – EINLEITUNG IN
DAS VERKEHRSWESEN
PRACOVNÍ LIST: DOPRAVA – ÚVOD DO DOPRAVY
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu).
1) Eisenbahnverkehr
A) Silniční doprava
2) Luftverkehr
B) Vodní doprava
3) Personennahverkehr
C) Letecká doprava
4) Straßenverkehr
D) Městská hromadná doprava
5) Wasserverkehr
E) Železniční doprava
b) Přeložte (správný výraz 1 bod).
1) Der Rohrleitungstransport..........................................................................
2) Der Frachtverkehr........................................................................................
3) Der Binnenverkehr.......................................................................................
4) Der Landverkehr...........................................................................................
5) Die Grubenförderung...................................................................................
–1–
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A) Tranzitní doprava
.......................................................................
B) Vnější doprava
.......................................................................
C) Vnitřní doprava
.......................................................................
D) Železniční doprava
.......................................................................
E) Letecká doprava
.......................................................................
F) Silniční doprava
.......................................................................
–2–
G) Železniční doprava
.......................................................................
H) Vodní doprava
.......................................................................
I) Silniční doprava
.......................................................................
J) Potrubní doprava
.......................................................................
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Das (1)................................... gehört zu den ältesten und grundsätzlichen Tätigkeiten der Menschheit,
hat eine (2)................................... außenordentliche für die (3)................................... jeder Gesellschaft,
vor allem für die Entwicklung der Wirtschaft, weiter füllt er die Aufgaben politischen und kulturellen
Charakters.
Infolge der (4)................................... gliedert man den Verkehr nach verschiedenen (5)..............................
In unserem Text ist es nur auf fünf hingewiesen:
A. Nach den (6)...................................
Verkehrswesen, Verkehrsvielfalt,
B. Nach dem (7)...................................
Aspekten, Bedeutung, Arten,
C. Nach dem (8)...................................
Zweck, Verkehrsmilieu, End-
D.Nach dem (9)...................................
punktes, Entwicklung, Raumglie-
E. Nach dem Lage des Ausgangs-und (10)...................................
derung
–3–
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Doprava je organizovaná a cíleně prováděná lidská činnost.
2)
Doprava slouží k přemisťování osob a nákladů z výchozího místa do cíle cesty.
3)
Doprava ovlivňuje rozvoj státu a opačně.
4)
Doprava ovlivňuje kvalitu hospodářství a má vliv na rozvoj osídlení.
5)
Na kvalitě dopravy závisí i kultura společnosti.
6)
I rozvoj osobnosti je ovlivňován dopravou.
7)
Dálnice je pozemní komunikace pro spojení mezi nejdůležitějšími centry státu.
8)
Dopravní oblast je územní celek s určitou charakteristikou dopravy.
9)
Loď je řiditelné duté plavidlo, které se používá k přemisťování osob a nákladů.
10)
Přístav tvoří počáteční a koncový bod vodní dopravy.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
9)
....................................................................................................................................................................
10)
....................................................................................................................................................................
–4–
 Klíč
1.
a) 1E, 2C, 3D, 4A, 5B
b) 1) potrubní doprava, 2) nákladní doprava, 3) vnitrostátní doprava, 4) pozemní doprava,
5) podzemní doprava
2.
A) Der Transitverkehr, B) Der Außentransport, C) Der Innenverkehr, D) Schienenverkehr
(Eisenbahnverkehr), E) Luftverkehr, F) Straßenverkehr, G) Schienenverkehr (Eisenbahnverkehr),
H) Binnenschiffahrt (Wasserverkehr), I) Straßenverkehr, J) Rohrfahrleitungen
3.
(1) Verkehrswesen, (2) Bedeutung, (3) Entwicklung, (4) Verkehrsvielfalt, (5) Aspekten, (6) Arten,
(7) Zweck, (8) Raumgliederung, (9) Verkehrsmilieu, (10) Endpunktes
4.
zum Beispiel:
1)
Der Verkehr ist eine organisierte und zielgerichtete menschliche Aktivität.
2)
Er dient zu dem Transport von Personen und Fracht von Ausgangs-zum Endpunkt.
3)
Der Verkehr beeinflusst die Entwicklung des Staates und umgekehrt.
4)
Der Verkehr beeinflusst die Wirtschaftsqualität und hat seinen Einfluss auch auf die Siedlungsentwicklung.
5)
Die Gesellschaftskultur hängt auch von der Verkehrsqualität ab.
6)
Auch die Personenentwicklung ist von dem Verkehr beeinflusst.
7)
Die Autobahn ist ein Verkehrsweg, der die wichtigsten Zentren des Staates verbindet.
8)
Das Verkehrsgebiet ist ein Raumkomplex mit bestimmter Verkehrscharakteristik.
9)
Das Schiff ist ein steuerbares Hohlwasserfahrzeug, das zum Personen-und Fracht
10)
transport benutzt wird.
Der Hafen bildet den Ausgang-und Endpunkt des Wasserverkehrs.
–5–
ARBEITSHEFT: VERKEHRSWESEN – CHARAKTERISTIK DER VERSCHIEDENEN VERKEHRSARTEN
PRACOVNÍ LIST: DOPRAVA – CHARAKTERISTIKA
JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající části složených slov. Doplňte člen (správný výraz 1/2 bodu).
FLUG
DIENST
.......................................................................
HAFEN
VERKEHR
.......................................................................
LUFT
ART
.......................................................................
RAUM
VERKEHR
.......................................................................
SICHERUNG
WEG
.......................................................................
b) Přeložte (správný výraz 1 bod).
1) Die Passagieranzahl.....................................................................................
2) Der Schiffbau.................................................................................................
3) Die Energieansprüche..................................................................................
4) Die Transportgeschwindigkeit....................................................................
5) umweltstörend ............................................................................................
–6–
 2. Úloha – Obrázek
Vypište německy hlavní výhody druhů dopravy na obrázcích (správný výraz 1 bod).
Výhody železniční dopravy:
A) nízká energetická náročnost
.......................................................................
B) poměrně rychlý druh dopravy
.......................................................................
C) vysoká kapacita
.......................................................................
D) hustá železniční síť v ČR
.......................................................................
Výhody letecké dopravy:
E) nejrychlejší druh dopravy
.......................................................................
F) nepotřebuje dopravní cesty
.......................................................................
G) zkracuje potřebný čas na přemístění
.......................................................................
H) dostane se i do nepřístupných oblastí
.......................................................................
I) relativně nejbezpečnější druh dopravy
.......................................................................
–7–
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Nachteile des (1)...................................
Kostenträchtige (2)...................................
Hoher (3)................................... beschaffungspreis
Komplizierter und teurer (4)...................................
Großer Treibstoff (5)................................... - und Abgasevolumen.
Relativ begrenzter Umfang der umgeladenen (6)............................... oder (7)............................... -anzahl.
(8)................................... des Wasserverkehrs
Die größte Kapazität transportiert mit einem (9)................................... mittel.
Der Transport der (10)................................... Paketen.
Luftverkehrs, Sicherungsdienst, –verbrauch, Passagier, Vorteile, Verkehrs-, umfangreichen,
Flugzeug-, Flughäfen, Fracht
–8–
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Městská hromadná doprava je zřizována, aby ve velkých městech přepravila co nejvíce lidí
a jejich zavazadel.
2)
Například V New Yorku denně používá metro více než 6 milionů pasažérů.
3)
Technickou základnu městské hromadné dopravy tvoří vozový park, především silniční
a kolejová vozidla.
4)
Dopravní cesta je síť pozemních komunikací, přímo ve městech síť místních komunikací nebo kolejová dráha.
5)
V menší míře se pro tuto dopravu využívají hydrobusy a neobvyklé dopravní prostředky jako visuté lanovky, eskalátory apod.
6)
Technická základna železnice jsou především železniční vozidla (hnací, přípojná, speciální), dopravní cestou je železniční trať.
7)
Zařízení a stavby na dopravní cestě (zejména dopravny) umožňují řídicí činnost železničních pracovníků.
8)
Jejich prostřednictvím se organizuje a řídí provoz vlaků, zabezpečuje zásobování vozidel
energií, zajišťuje údržba vozidel a zařízení.
9)
Silniční doprava podobně jako vodní doprava patří k nejstarším a klasickým druhům dopravy.
10)
Hlavní výhodou vodní dopravy je největší kapacita přepravená jedním dopravním
prostředkem.
–9–
1)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– 10 –
 Klíč
1.
a) der Flughafen, der Luftraum, die Verkehrsart, der Sicherungsdienst, der Verkehrsweg
b) 1) počet pasažérů, 2) stavba lodí, 3) energetická náročnost, 4) rychlost přepravy,
5) škodlivý pro životní prostředí
2.
A) Niedrige Energieansprüche, B) Ganz schnelle Verkehrsart, C) Große Kapazität,
D) dichter Eisenbahnnetz in ČR, E) die schnellste Verkehrsart, F) braucht keine Verkehrswege, G) kürzere Zeit zum Transport, H) kann auch die unerschlossenen Gebiete erreichen,
I) Relativ sicherste Verkehrsart
3.
(1) Luftverkehrs, (2) Flughäfen, (3) Flugzeug, (4) Sicherungsdienst, (5) verbrauch, (6) Fracht,
(7) Passagier, (8) Vorteile, (9) Verkehrs, (10) umfangreichen
4.
zum Beispiel:
1)
Der Personennahverkehr wird errichtet, um in den Großstädten große Menge Leute und deren Gepäck zu transportieren.
2)
Die U-Bahn in New York benutzen täglich mehr als 6 000 000 Passagiere.
3)
Die technische Basis des Personennahverkehrs wird mit der Wagenflotte, vor allem 4)
5)
6)
Straßen-und Schienenwagen gebildet.
Der Verkehrsweg wird mit dem Straßennetz gerade in den Städten mit den örtlichen Verkehrsstraßen oder Gleisstrecken gebildet.
Weniger werden dann für diesen Verkehr Schiffe – Hydrobusse und ungewöhnliche Verkehrsmittel, wie die Seilbahn, die Rolltreppe usw.
Die technische Basis des Bahnverkehrs wird von allem mit Eisenbahnfahrzeugen
(Antriebs-, Anhänger und Sonderfahrzeugen) gebildet, der Verkehrsweg ist
eine Eisenbahnstrecke.
7)
Die Anlagen und Bauten auf dem Verkehrsweg (vor allem Betriebsstellen) ermöglichen die Leitungstätigkeit von Eisenbahnangestellten.
– 11 –
8)
Durch die Anlagen und Bauten wird der Eisenbahnverkehr organisiert,
die Energieversorgung der Fahrzeuge versichert, die Fahrzeug-und
Anlageinstandhaltung versichert.
9)
10)
Ähnlich wie Wassertransport gehört der Straßenverkehr zu den ältesten und
klassischen Verkehrsarten.
Der Hauptvorteil des Wassertransports ist die größte Kapazität, die mit einem
Verkehrsmittel transportiert werden kann.
– 12 –
ARBEITSHEFT: VERKEHRSWESEN – CHARAKTERISTIK UND GLIEDERUNG DER FAHRZEUGE
PRACOVNÍ LIST: DOPRAVA – CHARAKTERISTIKA
A ROZDĚLENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
 1. Úloha – Slovní zásoba
Tvořte složená slova (správný výraz 1 bod).
1) Das Anhänger
.......................................................................
2) Der Auf
3) Das Motor
4) Das Personen
5) Der Bus
6) Der Last
7) Der Sonder
8) Der Straßen
9) Die Arbeit
.......................................................................
wagen
fahrzeug
.......................................................................
lager
fahr
.......................................................................
zeug
maschine
wagen
wagen
schlepper
kraft
fahrzeug
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
s
.......................................................................
10) Der Liefer
.......................................................................
– 13 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A) motorová vozidla s méně než čtyřmi
koly – Harley – Davidson
A)
F)
.......................................................................
B) motorová vozidla pro přepravu
cestujících
.......................................................................
C) nákladní vozidla
B)
G)
.......................................................................
D) traktory zemědělské
.......................................................................
E) traktory lesnické
C)
.......................................................................
H)
F) přípojná vozidla
.......................................................................
G) pracovní stroje – bagr
.......................................................................
D)
I)
H) pracovní stroje – pásové vozidlo
.......................................................................
I) kuriózní vozidla
.......................................................................
E)
J) sněžná fréza
J)
.......................................................................
– 14 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Der (1)................................... -wagen ist ein Antriebsbahn-(2)..................................., das außer Beiwag
en-(3)................................... oder-schieben auch Passagiere und Gepäck in eigenem Raum
(4)................................... darf.
Der Last-(5)................................... -wagen (Lkw) dient zu dem (6)................................... -transport mit
dem maximalen Nutzgewicht über 1,5 t. Er kann auch einen (7)................................... schleppen.
Der Personen-(8)................................... -dient zum Transport von maximal 9 sitzenden
(9)................................... inklusive Fahrer, (10)................................... und kleinerer Fracht. Er kann auch
einen Anhänger schleppen.
-wagen, -fahrzeug, Motor-, -kraft-, Anhänger, Personen, Gepäck, Fracht-, transportieren,
schleppen
– 15 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Název dvou – a vícestopých vozidel je vytvořen ze dvou slov, řeckého autos – sám a latinského mobilis – pohyblivý.
2)
Automobil je dvou- a vícestopé silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly.
3)
Dále je vybaveno tepelným, zpravidla pístovým spalovacím motorem a je určeno pro přepravu osob nebo nákladů.
4)
Tyto osoby nebo náklady přepravuje ve vlastním užitkovém prostoru.
5)
Prostor automobilu bývá uzavřený nebo otevřený.
6)
Nejčastěji se automobily rozdělují podle dopravního účelu na 6 skupin.
7)
Silniční vozidlo je motorové nebo přípojné vozidlo.
8)
Toto vozidlo je určeno pro přemisťování osob a nákladů ve vlastním prostoru.
9)
Pohybuje se po zpevněných pozemních komunikacích, nezpevněných cestách a v terénu.
10)
Silniční vozidlo není vázáno na kolejnice.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
9)
....................................................................................................................................................................
10)
....................................................................................................................................................................
– 16 –
 Klíč
1.
1) Das Anhängerfahrzeug, 2) Der Auflager, 3) Das Motorfahrzeug, 4) Das Personenfahrzeug,
5) Der Bus, 6) Der Lastwagen, 7) Der Sonderkraftwagen, 8) Der Straßenschlepper,
9) Die Arbeitsmaschine, 10) Der Lieferwagen
2.
1) Fahrzeuge mit weniger als 4 Rädern – Harley Davidson, 2) Fahrzeuge bestimmt zum
Passagiertransport, 3) Fahrzeuge zum Frachttransport (Waretransport), 4) Traktoren für Landwirtschaft, 5) Traktoren für Forstwirtschaft, 6) Anhängerfahrzeuge, 7) Arbeitsmaschinen – Bagger, 8) Arbeitsmaschinen – Bandfahrzeug, 9) kuriose Fahrzeuge, 10) Schneefräse
3.
(1) Motor, (2) fahrzeug, (3) schleppen, (4) transportieren, (5) kraft, (6) Fracht,
(7) Anhänger, (8) wagen, (9) Personen, (10) Gepäck
4.
zum Beispiel:
1)
2)
3)
Der Name dieser verbreitetsten Fahrzeuge stammt aus zwei Wörtern, griechischem autos – selbst, und lateinischem mobilis – bewegbar.
Das Auto ist ein zwei-oder mehrspuriges Straßenkraftfahrzeug mit mindestens vier Rädern.
Weiter ist es mit einem Hulkolbenverbrennungsmotor ausgestattet und ist zum
Transport von Personen oder Fracht geeignet.
4)
Diese Personen oder Fracht werden in seinem Nutzraum transportiert.
5)
Der Raum kann entweder geöffnet oder geschlossen sein.
6)
Am häufigsten sind die Autos nach dem Verkehrszweck in 6 Gruppen gegliedert.
7)
Das Fahrzeug ist ein Motorfahrzeug oder ein Anhänger.
8)
Dieses Fahrzeug dient zum Transport der Personen und Fracht in eigenem Raum.
9)
Es bewegt sich auf den befestigten Straßen, unbefestigten Straßen und im Terrain.
10)
Das Fahrzeug ist nicht von den Gleisen abhängig.
– 17 –
ARBEITSHEFT: VERKEHRSWESEN
ZWEI-UND MEHRSPURIGE AUTOMOBILE
PRACOVNÍ LIST: DOPRAVA
DVOUSTOPÉ A VÍCESTOPÉ AUTOMOBILY
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající druhy automobilů k nadřazenému pojmu: (správný výraz 1/2 bodu).
1) Das Personenfahrzeug
A) Der Pick-up
2) Das Sonderfahrzeug
B) Der Pritchen LKW
3) Der Lieferwagen
C) Der Satttelschlepper
4) Der Lastwagen
D) Der Viertürer
5) Der Straßenschlepper
E) Das Abfallfahrzeug
b) Tvořte složená slova (správný výraz 1/2 bodu).
1) Abfall
2) abschleppen
3) Beton ... mischen
4) Feuerwehr
.......................................................................
.......................................................................
wagen
.......................................................................
fahrzeug
.......................................................................
5) Tank
.......................................................................
– 18 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A) kupé
A)
.......................................................................
F)
B) sedan
.......................................................................
C) tudor
.......................................................................
B)
G)
D) limuzína
.......................................................................
E) kombi
.......................................................................
C)
F) mikrobus
H)
.......................................................................
G) dodávka
.......................................................................
H) autobus
D)
I)
.......................................................................
I) nákladní automobil sklápěčkový
.......................................................................
E)
J) speciální automobil – pro hašení
lesních požárů
J)
.......................................................................
– 19 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Der Personenwagen dient zum (1)................................... von maximal neun sitzenden
(2)................................... inklusive Fahrer, Gepäck und kleinerer Fracht. Er kann auch einen
(3)................................... schleppen.
Der (4)................................... (Lkw) – dient zu dem (5)................................... -transport mit dem
maximalen Nutzgewicht über 1,5 t.
Das Fahrzeug ist ein (6)................................... -fahrzeug oder ein Anhänger, der zum Transport
der Personen und (7)................................... in eigenem Raum dient.
Es bewegt sich auf den befestigten (8)..................................., unbefestigten Straßen, im Terrain und ist
nicht von den Gleisen abhängig.
Das (9)................................... ist für den Spezialtransport der Waren, Einrichtung und Personen oder
für den Transport unter speziellen Bedingungen geeignet.
Der Lieferwagen – ist vor allem für (10)................................... -transport mit Nutzgewicht bis zu 1,5 t
geeignet. Er kann auch einen Anhänger schleppen.
Personen, Lastkraftwagen, Fracht-, Motor-, Straßen, Transport, Sonderfahrzeug, Fracht, Güter,
Anhänger
– 20 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Automobil je dvou a vícestopé silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly.
2)
Osobní automobily dělíme podle řady hledisek.
3)
Jedním z nejčastěji používaných hledisek je rozdělení podle karosérie.
4)
Nejčastější jsou osobní automobily uzavřenou karosérii.
5)
Podle druhu karosérie dělíme do šesti skupin: sedan, tudor, kupé, limuzína, kombi, mikrobus.
6)
Autobus je automobil s uzavřenou karosérií určený k přepravě osob a jejich zavazadel.
7)
Musíme dbát na rozlišení termínů autobus a mikrobus.
8)
U autobusů rozeznáváme ještě minibus.
9)
Minibus je jednopodlažní autobus určený pro maximálně 16 sedících osob včetně řidiče.
10)
Nákladní automobily dělíme podle úložného prostoru.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
9)
....................................................................................................................................................................
10)
....................................................................................................................................................................
– 21 –
 Klíč
1.
a) 1D, 2E, 3A ,4B, 5C
b) 1) das Abfallfahrzeug, 2) das Abschleppfahrzeug, 3) das Betonmischfahrzeug,
4) das Feuerwehrfahrzeug, 5) der Tankwagen
2.
1) das Coupé, 2) der Viertürer, 3) der Tudor, 4) die Limousine, 5) der Kombi, 6) der Kleinbus,
7) der Lieferwagen, 8) der Bus, 9) der Kipper – LKW, 10) das Sonderfahrzeug –
Feuerwehrfahrzeug für Waldbrände
3.
(1) Transport, (2) Personen, (3) Anhänger, (4) Lastkraftwagen, (5) Fracht, (6) Motor,
(7) Fracht, (8) Straßen, (9) Sonderfahrzeug, (10) Gütertransport
4.
zum Beispiel:
1)
Das Auto ist ein zwei-oder mehrspuriges Straßenkraftfahrzeug mit mindestens vier Rädern.
2)
Die Personenfahrzeuge sortiert man nach verschieden Aspekten.
3)
Einer der meistens benutzten Aspekte ist die Sortierung/Gliederung nach
der Karosserieart.
4)
Am häufigsten haben die Personenfahrzeuge eine geschlossene Karosserie.
5)
Nach der Karosserie unterschieden wir unter 6 Gruppen: den Viertürer, den Tudor,
6)
das Coupé, die Limousine, den Kombi, den Kleinbus
Der Bus ist ein Wagen mit geschlossener Karosserie, der zum Transport von Personen und ihrem Gepäck geeignet ist
7)
Wir müssen die Unterscheidung zwischen den Termini Bus und Kleinbus beachten.
8)
Bei Bussen werden noch Minibusse unterscheidet.
9)
Der Minibus ist ein einstöckiger Bus meistens mit 16 Sitzplätzen inklusive Fahrer.
10)
Die LKWs werden nach dem Lagerraum gegliedert.
– 22 –

Podobné dokumenty

Pracovní listy elektro

Pracovní listy elektro  2. Úloha – Obrázek Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod). A) Transformátor

Více