smlouva o hlídaném parkování ÈJ - Hlídané parkoviště DAN Security

Transkript

smlouva o hlídaném parkování ÈJ - Hlídané parkoviště DAN Security
Smlouva o umístění vozidla na hlídaném parkovišti
(osoba využívající služeb hlídaného parkoviště dále jen „klient“)
jméno a příjmení předávající osoby – klienta:……………………………………………………………………………………
bydliště:
……………………………………………………………………………………………………………
Ubytování v Praze a kont. tel:……………………………………………………………………………………………………………
číslo pasu, číslo OP:
……………………………………………………………………………………………………………
název/obchodní firma:
……………………………………………………………………………………………………………
sídlo:
……………………………………………………………………………………………………………
IČO, DIČ:
……………………………………………………………………………………………………………
(osoba poskytující služby hlídaného parkoviště dále jen „provozovatel“)
jméno a příjmení osoby přebírající vozidlo a
zastupující provozovatele:
……………………………………………………………………………………………………
bydliště:
……………………………………………………………………………………………………
číslo pasu, číslo OP:
……………………………………………………………………………………………………
název/obchodní firma:
D.A.N.Security – Daniel Hála
tel: 777858041
sídlo:
Střelničná 1977/20, Praha 8, 182 00
e-mail: [email protected]
IČO, DIČ:
660 28 647, CZ-7311220213
Čl. 1
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je umístění vozidla klienta na hlídaném parkovišti a přeprava vozidla na
parkoviště a zpět do místa předání.
Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol, který blíže identifikuje vozidlo a popisuje
technický stav.
Typ……………………………………………SPZ:………………………………………
VIN……………………………………………………………………………………………
Čl. 2
Předání a vrácení vozidla
Klient předává provozovateli výše uvedené vozidlo k parkování na hlídaném parkovišti na dobu
od ……………………………čas…………………………….… do ……………………………čas…………………………………………
Místo převzetí……………………………………………………………
Místo vrácení…………………………………………………………….
Klient je srozuměn s tím, že jeho vozidlo bude dopraveno na hlídané parkoviště řidičem –
zastupujícím provozovatele.
Klient je srozuměn s nutností sepsat předávací protokol a doplnit jej čtyřmi digitálními snímky,
které zajistí přebírající osoba - zastupující provozovatele.
Klient je srozuměn s tím, že musí vozidlo převzít na sjednaném místě ve sjednaný čas. V případě
zpoždění bude klientu účtován čas čekání dle platného ceníku provozovatele. Po více jak jedné
hodině bude vozidlo odvezeno zpět na parkoviště s platbou dle platného ceníku provozovatele.
Klient může nejméně jednu hodinu před časem převzetí telefonicky změnit čas či místo předání.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
Provozovatel je touto smlouvou oprávněn pouze převést vozidlo z místa předání na hlídané
parkoviště zde o něj řádně pečovat zejména vykonávat ostrahu a po ukončení služby parkování
jej odvést zpět na určené místo bez zbytečných zajížděk.
Provozovatel, nemůže vozidlo na základě této smlouvy užívat k jiným cestám, ani jej nesmí dát
k užívání jiné osobě.
Klient má právo a povinnost vyplnit řádně předávací protokol. A předat vozidlo ve stavu
v protokole uvedeném. Zejména bez závad, s dostatečným množstvím PHM a vypnutým
alarmem.
Klient má právo na kontrolu totožnosti přebírající osoby – zastupující provozovatele.
Klient si může zvolit další doplňkové služby poskytované provozovatelem.
Čl. 4
Úhrada za poskytnuté služby
Provozovateli náleží smluvní odměna ve výši ………………, a tato odměna byla uhrazena klientem při
podpisu této smlouvy k rukám přebírající osoby - zastupující provozovatele.
V případě prodloužení doby poskytování služeb či při jejich změně klient uhradí navýšení úhrady
při převzetí vozidla.
Čl. 5
Ukončení poskytování služby
Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit řádným provedením služeb a protokolárním
předáním.
Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou a protokolárním předáním.
Klient může kdykoli smlouvu o umístění vozidla na hlídaném parkovišti ukončit nebo prodloužit
dohodou.
V případě ukončení smlouvy klientem si provozovatel vyhrazuje právo na dostatečný čas nutný
pro vrácení vozidla.Zajištění řidiče možná dopravní špička a podobně.
Klient má právo na ukončení smlouvy a převzetí vozidla osobně na hlídaném parkovišti.
Ustanovení týkající se předávajícího protokolu tímto nejsou dotčena.
Provozovatel má právo ukončit tuto smlouvu před jejím uplynutím a protokolárním předáním
pouze v případě objektivní nezpůsobilosti službu poskytovat.
Čl. 6
Odpovědnost za škody
Provozovatel odpovídá za vozidlo klienta v rozsahu daném českými právními předpisy zejména
pak zákonem 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Provozovatel hlídaného parkoviště má odpovědnost provozovatelů za škodu na umístěných
věcech. Odpovídá podle § 435 občanského zákoníku za škodu, která vznikla klientovi na
umístěném dopravním prostředku včetně jeho příslušenství. Příslušenstvím dopravních
prostředků se rozumí např. autorádio, dětská autosedačka, kanystr, rezervní pneumatiky,
souprava klíčů a jiných opravárenských prostředků, potahy sedadel.
Odpovědnost provozovatele se nevztahuje na škody způsobené na věcech, které s provozem
dopravního prostředku nesouvisí a jsou ve voze pouze příležitostně odložené, jakou jsou např.
šaty, hudební nástroj, mobilní telefon, notebook apod.
Čl. 7
Doplňkové služby
Mytí v myčce
Ruční mytí
Čištění interiéru
Tankování PHM
Zajištění servisu
Upřesnění ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Čl. 8
Závěrečná ujednání
Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.
Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými
předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V Praze dne ……………
………………………
Provozovatel
………………………
Klient

Podobné dokumenty

2.Tauernská cyklostezka - Odbor vysokohorské turistiky KČT TJ

2.Tauernská cyklostezka - Odbor vysokohorské turistiky KČT TJ Třetí den vede příjemná cesta k přehradním jezerům elektráren Pongauer Salzach, u který v posledních letech vznikly velmi pěkné cyklostezky. V žádném případě si nenechte ujít soutěsku Liechtenstein...

Více

Předávací protokol - Projekt Manažer 250+

Předávací protokol - Projekt Manažer 250+ Slouží k formálnímu potvrzení předání plnění nebo díla zákazníkovi. Většinou o potvrzení fyzického předání, kterým se toto plnění zpřístupňuje zákazníkovi. má význam pro lhůty uvedené ve smlouvě, p...

Více

nepřekonatelný servis

nepřekonatelný servis • dodání kontejneru, naložení a odvoz dokumentů • operativnost a rychlost odvozu ZPŮSOBY LIKVIDACE veškeré dokumenty, či nosiče dat jsou energeticky využity těmito způsoby • vhození do zásobníku od...

Více

HERNÍ ŘÁD web soutěže „LENINGRAD COWBOYS“

HERNÍ ŘÁD web soutěže „LENINGRAD COWBOYS“ Organizátor bude seznamy výherců shromažďovat. Zároveň odpovídá za vyhlášení výsledků Soutěže na webových stránkách www.prima-cool.cz a za oslovení výherců (případně náhradníků dle odst. 5.) a za p...

Více

Brožura o projektu ke stažení ZDE

Brožura o projektu ke stažení ZDE Atrium Kobylisy je dalším z rezidenčních projektů společnosti CTR group. Jedná se o pokračování úspěšného projektu Kobylisy I, který byl dokončen a kompletně vyprodán již v roce 2010. Společnost CT...

Více

Informace k Informace k semináři VVA semináři VVA

Informace k Informace k semináři VVA semináři VVA GPS: 50°25'47.466"N, 15°35'32.377"E Parkování na hlídaném hotelovém parkovišti zdarma

Více