Šestnáctikanálový záznam zvuku hudebních nástrojů

Transkript

Šestnáctikanálový záznam zvuku hudebních nástrojů
Vladimír Jakeš, Zdeněk Otčenášek
Šestnáctikanálový záznam zvuku
hudebních nástrojů
In describing the directivity properties of musical instruments it is suitable to use the
system of several microphones in an anechoic room. This article describes the 16-channel
recording system developed for measuring sound directivity, with sixteen microphones
located on one horizontal plane. For the sufficient description of the musical instrument sound
field we need to change the vertical position the microphone measuring plane.
1. ÚVOD
V rámci výzkumného projektu „Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních
signálů“ je ve Zvukovém studiu HAMU řešen problém nalezení vhodné klasifikace tj. třídění
jednotlivých hudebních nástrojů podle jejich akustických vlastností. Jednou ze základních
akustických vlastností každého hudebního nástroje je směrovost jeho vyzařování. Směrové
vyzařovací charakteristiky dávají představu o rozložení akustického pole v okolí hudebního
nástroje na různých frekvencích.
V příspěvku je popsán vývoj a vlastnosti měřicí metody, která má za úkol zjednodušit a
zefektivnit snímání vyzařovacích vlastností hudebních nástrojů.
2. METODA
Pro minimální ovlivnění zvukového pole odrazy je důležité provádět měření ve volném
poli. Proto byla pro naše účely použita bezodrazová místnost, kde je vliv odražených vln
minimální, doba dozvuku se blíží k nule a kritická vzdálenost roste nade všechny meze.
Pokud je vyzařování zdroje zvuku stacionární, nebo je-li proměnlivost jeho vyzařování
při opakování měření zanedbatelná, můžeme směrové vyzařovací vlastnosti zdroje zvuku
měřit jedním mikrofonem. Postupně se mění jeho poloha na zvolené měřicí ploše, která
definovaným způsobem obklopuje zdroj zvuku. Tato metoda je nejen příliš časově náročná,
ale při reálné hře hráčem je vyzařování hudebních nástrojů nestacionární a navíc velmi těžko
opakovatelné. Proto je nezbytné použít větší počet mikrofonů a vyzařování do více směrů
snímat současně. Pro tento účel byla na našem pracovišti vyvinuta měřicí síť, která umožňuje
měřit akustické pole zdroje zvuku ve více směrech.
Měřicí síť byla navržena tak, aby byla snadno rozebíratelná a přenositelná do jiných
(reálných) měřicích prostor. Mikrofony jsou umístěny na kruhové konstrukci, složené
z krátkých hliníkových profilů. Průměr této nosné konstrukce byl zvolen 3 m s ohledem na
rozměry bezodrazové místnosti, ve které se měření provádí. Na konstrukci je umístěno 16
mikrofonů, znamená to, že úhel mezi jednotlivými měřenými směry je 22,5 °.
Celá konstrukce je zavěšena shora, tak lze snadno nastavit konstrukci do libovolné výšky.
Pro získání přibližně stejné podrobnosti popisu akustického pole v rovině vertikální i
horizontální, bylo pro měření zvoleno pět poloh konstrukce ve vertikálním směru (obr. 1).
První a pátá poloha je ještě doplněna sestavou osmi mikrofonů umístěných na druhé kruhové
konstrukci o průměru 1,5 m, spolu s mikrofonem umístěným přímo ve vertikální ose měřicí
sítě.
Obr. 1. : Schématické znázornění poloh mikrofonů (M1-M16)
a poloh konstrukce (A1-A5; B1, B5)
Důležitým krokem byl návrh přenosové cesty, který zahrnoval výběr vhodných
mikrofonů, návrh jednoduché kabeláže, kvalitních zesilovačů a v neposlední řadě volbu
ideálního záznamového zařízení.
Porovnáno bylo několik druhů „klipsových„ mikrofonů značky AKG, které však nesplnily
požadavek nízké hladiny šumu. Proto byly zvoleny jednopalcové kondenzátorové mikrofony
SENNHEISER typ ME 62. Pro zesílení signálu bylo třeba navrhnout a zkonstruovat
šestnáctikanálový předzesilovač. Ten byl realizován pomocí obvodů SSM 2017. Tyto
operační zesilovače jsou především pro své vynikající šumové vlastnosti k realizaci
mikrofonních předzesilovačů velmi často používány. Na kompletních zesilovačích byla
provedena některá měření pro ověření jejich vlastností (Tab. 1).
Tab. 1. : Výsledky měření mikrofonních předzesilovačů
Veličina
Frekvenční pásmo (-3dB)
Celkové zkreslení THD+N
Odstup signál/šum
Dosažené hodnoty
Jednotky
22 – 22 000
0.005 – 0.05
97
Hz
%
dB
Posledním článkem přenosové cesty je zaznamenání naměřených dat. Nejvýhodněji
lze záznam dat provádět pomocí vhodné zvukové karty přímo na pevný disk počítače. Po
otestování několika zvukových karet byla zvolena karta ARC 88, která má osm analogových
vstupů a osm analogových výstupů. Použitím dvou těchto karet lze najednou zaznamenávat
potřebných 16 signálů. Pro jejich ovládání je používán software Samplitude Basic, což je
klasický zvukový editor. Zaznamenaná zvuková data jsou ukládána do souborů ve formátu
WAV. Velké množství dat z jednotlivých měření je archivováno na CD-R nosičích.
3. OVĚŘENÍ METODY
Základním požadavkem kladeným na kontrolní měření bylo ověřit způsobilost
bezodrazové místnosti pro záznam zvuku hudebních nástrojů a zjistit vliv nosné konstrukce
na akustické pole v místě mikrofonu. Jako zdroj zvuku byla používána dvoupásmová
reproduktorová soustava YAMAHA MSP 5. Systémem MLSSA byly porovnávány přenosové
charakteristiky dané reproduktorové soustavy měřené mikrofonem SENNHEISER v různých
místech bezodrazové místnosti a vzdálenostech od zdroje zvuku.
Ověření vlivu vzdálenosti umístění měřicího mikrofonu od vnitřních rozměrů (klínů)
bezodrazové místnosti na akustické pole bylo prováděno pro dva základní směry vyzařování
zdroje zvuku. V prvním případě bylo snímáno vyzařování zdroje zvuku kolmo na stěnu
bezodrazové místnosti (obr. 2.a). Vzdálenost měřicího mikrofonu od vnitřních rozměrů
místnosti (vrcholu klínů) se pohybovala od 0 do 100 cm po 10 cm. Výsledky všech měřených
vzdáleností byly pro vybrané frekvence zobrazeny do jednoho grafu (obr. 3). Ve druhém
měření bylo snímáno vyzařování zdroje zvuku úhlopříčně, tj. směrem na hranu sousedních
stěn bezodrazové místnosti (obr. 2.b). Vliv nosné konstrukce byl zjišťován ve dvou vybraných
polohách mikrofonu M1, M4, výsledky pro mikrofon M1 jsou na obr. 4.
4. ZÁVĚR
Způsobilost bezodrazové místnosti byla ověřena pro frekvence od 125 Hz. Hladina
akustického tlaku pro tyto frekvence klesá o 6 dB při zdvojnásobení vzdálenosti od zdroje
zvuku, přípustné odchylky hodnot hladiny akustického tlaku dle ČSN ISO 3745 nebyly
překročeny ani při měření v minimální vzdálenosti od vnitřních rozměrů místnosti (klínů).
Umístění všech mikrofonů je proto vyhovující (obr. 3). Výsledky měření ukazují, že vliv
samotné nosné konstrukce složené převážně z hliníkových profilů 10 x 10 cm je zanedbatelný
(obr. 4).
Měřicí zařízení bude v budoucnu přemísťováno také do reálného poslechového prostoru.
Tak bude možno posuzovat vliv daného prostoru na vyzařovací vlastnosti konkrétního
hudebního nástroje.
a)
b)
-5
-10
-15
-15
L [dB]
L [dB]
-20
Vzdálenost mikrofonu
od vnitřních rozměrů místnosti
-25
-25
Vzdálenost mikrofonu
od vnitřních rozměrů místnosti
80 cm
-30
20 cm
50 cm
80 cm
10 cm
-35
6000
7000
8000
9000
10000
5000
4000
3000
2000
600
700
800
900
1000
500
400
300
200
100
6000
7000
8000
9000
10000
5000
4000
3000
2000
600
700
800
900
1000
500
400
300
200
100
-35
Frekvence [Hz]
Frekvence [Hz]
Obr. 2. : Vliv vzdálenosti mikrofonu od vnitřních rozměrů místnosti
a) měřeno kolmo na stěnu místnosti, b) měřeno směrem do hrany místnosti
Vzdálenost od klínů [cm]
80
70
60
50
40
30
20
10
-5
-8
Umístění
mikrofonu M1
-10
-12
-15
-16
L [dB]
L [dB]
-14
-18
-25
-20
500 Hz
s konstrukcí
bez konstrukce
1000 Hz
5000 Hz
-22
10000 Hz
6000
7000
8000
9000
10000
5000
4000
170
3000
160
2000
150
600
700
800
900
1000
140
500
130
400
120
Vzdálenost od zdroje [cm]
300
110
200
-35
100
100
-24
Frekvence [dB]
UZNÁNÍ
Výzkum se uskutečnil v rámci výzkumného projektu čís. VS 96031, financovaného MŠMT
ČR.
LITERATURA
[1]
Otčenášek Z. a kol. : Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů,
Dílčí výzkumná zpráva za rok 1997.
[2]
Syrový V. a kol. : Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů,
Dílčí výzkumná zpráva za rok 1998.
[3]
ČSN ISO 3745, Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku.
(Přesné metody pro bezodrazové a poloodrazové místnosti)

Podobné dokumenty

Beyoncé se Sennheiserem na světovém turné I´am!

Beyoncé se Sennheiserem na světovém turné I´am! Hopera, rychle následoval. Její alba se stávají multiplatinovými a spolupracuje s osobnostmi jako je Sean Paul, Missy Elliot, OutKast´s Big Boi, Shakira, Slim Thug a její postavení v Top Ten je sko...

Více

Stanovení vlastností elektroakustických soustav pomocí

Stanovení vlastností elektroakustických soustav pomocí minimálnı́ zkreslenı́ soustavy, stanovı́me pomocı́ vztahu (9) referenčnı́ impulsnı́ odezvu soustavy href [n]. Úroveň hladiny akustického tlaku budı́cı́ho signálu byla v tomto přı́padě 50 dB...

Více

stáhněte si je zde

stáhněte si je zde w3 = vzdálenost dna profilu Kalzip ke dnu klipsy typu E Standardní typ spojovacího materiálu je SFS SDK2 nebo SDK3. Abychom dosáhli požadované tloušťky tepelné izolace podle EnEV 2009 – vyhovující ...

Více

rc soupravy Graupner mx-16 a mx-12

rc soupravy Graupner mx-16 a mx-12 v menu, byly přesunuty do základního nastavení modelu. Volnost přiřazení funkcí výstupům přijímače zůstala zachována. Podstatnou změnou je možnost připárování jen jednoho přijímače k  modelu proti ...

Více

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF studiový kondenzátorový mikrofon, výměnné kapsle kardioidní/kulová charakteristika, úchyt, větrná ochrana, transportní pouzdro studiový kondenzátorový mikrofon dva kondenzátorové mikrofony s kardio...

Více

Měření elektromagnetického vyzařování v částečně a plně

Měření elektromagnetického vyzařování v částečně a plně lze předpokládat výrazný dopad na výsledky měření. Mezi ně se řadí nastavitelnost výškového kroku měřící antény, možnost využití funkce náklonu antény a v neposlední řadě vliv materiálu použitého s...

Více

pixel149_5-2009-Sequoia 10

pixel149_5-2009-Sequoia 10 v DAW Sequoia nese tajemný název VIP (Virtual Project), čímž je řečeno, že veškeré operace nad audiomateriálem v editačním okně jsou prováděny nedestruktivně. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého...

Více

Nová verze profesionální DAW aplikace

Nová verze profesionální DAW aplikace SOURCE LIST zobrazuje všechny otevřené projekty v rámci session a umožňuje klepnutím vybrat příslušný projekt do popředí, dále přidávat projekty do session nebo odebírat projekty současně s jejich ...

Více