Obecní ú ad Dolní Kralovice

Transkript

Obecní ú ad Dolní Kralovice
Obecní úřad Dolní Kralovice
stavební úřad
257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364
e-mail:[email protected]
Dolní Kralovice dne 18.10.2010
Č.j.:
Výst./95/388/2010
Vyřizuje: Jindřiška Kadlečková
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Dolnokralovická stavební s.r.o., IČ 27064905, Školní č.p. 17, 257 68 Dolní Kralovice, zastoupená
Jaroslavem Zahálkou – jednatelem společnosti
(dále jen "stavebník") dne 15.10.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Změna užívání a stavební úpravy na pozemku parc.č .st.362- k.ú. Dolní Kralovice
na pozemku st. p. 362, parc. č. 1710/2 v katastrálním území Dolní Kralovice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní a stavební řízení.
Obecní úřad Dolní Kralovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením ze
dne 18.10.2010 vydaným pod č.j.výst. 95/388/2010 podle § 140 odst. 4 správního řádu. S jeho obsahem a
odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.
Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den:
22. 11.2010 (pondělí) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu na OÚ Dolní Kralovice .
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Dolní Kralovice, stavební
úřad, úřední dny: pondělí a středa 8,00 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jindřiška Kadlečková
vedoucí stavebního úřadu
POČET LISTŮ: 2
Č.j. Výst./95/388/2010
str. 2
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Dolní Kralovice.
Vyvěšeno dne: 18.9.2010
Sejmuto dne :........................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Doručí se : Území s územním plánem
Účastníci územního řízení
Stavebník: (do vlastních rukou)
Dolnokralovická stavební s.r.o., Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice, IDDS: bpezevh
Obec v místě stavby: (doporučeně)
Obec Dolní Kralovice, Nám. L. Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice, IDDS: vjrbeqk
Dotčené orgány: (doporučeně)
Městský úřad Vlašim, úřad územního plánování, Jana Masaryka 302, 257 14 Vlašim,IDDS: zbjbfmb
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Jana Masaryka 302, 257 14 Vlašim,IDDS: zbjbfmb
Hasičský záchranný sbor SK, ÚP Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov, IDDS: xuwhp68
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Účastníci stavebního řízení
Stavebník: (do vlastních rukou)
Dolnokralovická stavební s.r.o., Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice, IDDS: bpezevh
Dotčené orgány: (doporučeně)
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Jana Masaryka 302, 257 14 Vlašim,IDDS: zbjbfmb
Hasičský záchranný sbor SK, ÚP Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov, IDDS: xuwhp68
Spis SÚ