zprávy z obce informace - Vítejte na stránkách Obce Radiměř

Komentáře

Transkript

zprávy z obce informace - Vítejte na stránkách Obce Radiměř
ZPRÁVY Z OBCE
INFORMACE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil se stavem obecního účtu k 31. 12. 2015, kdy obec
Radiměř měla na dvou účtech – u České spořitelny a u České národní banky –
celkem zůstatek ve výši 13.168.392,27 Kč.
Rozpočet pro letošní rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem obce Radiměř – příjmy ve
výši 19.790.300,- Kč a výdaje ve výši 26.782.500,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v
rozpočtu bude vyrovnán dotacemi, které případně získáme. Pokud dotace nebudou
získány, plánované akce zatím nebudou realizovány.
Byly podány žádosti o dotace k 15. 1. 2016:
- na výstavbu dětského hřiště na dolním konci u hasičárny z Programu
podpory obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
- na opravu obecních místních komunikací v naší obci z Programu podpory
obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 316
na byty (bývalá horní mateřská škola) a také na obnovu a rekonstrukci areálu u
požární nádrže (rekonstrukce tenisového kurtu na multifunkční hřiště pro hlavní využití
pro ZŠ a také pro občany, oprava požární nádrže, rekonstrukce kulturního areálu –
veřejné osvětlení, výstavba nového sociálního zařízení včetně zázemí pro prodej, nové
posezení a nové zastřešené pódium včetně oplocení, odkanalizování, apod.) Na všechny
tyto záměry je plánováno získat dotační tituly.
Radiměřský zpravodaj
LEDEN 2016
1
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří nemají již platné povolení na likvidaci odpadních vod do
septiku nebo jiným způsobem a do dnešního dne se nepřipojili na kanalizační systém
obce Radiměř, tak budou předány k řešení na Vodoprávní úřad Městského úřadu
ve Svitavách. Ten bude požadovat doložení, jakým způsobem jsou likvidovány
odpadní vody. I nadále platí postup při připojování nemovitosti na obecní kanalizaci,
kdy je potřeba kontaktovat osoby k tomu pověřené, tzn. p. Ing. Vykydala, tel.:
602 356 491 nebo p. Václava Fraňka, tel.: 736 695 787, kteří vám podají bližší informace
při postupu pro napojení. Obec již neposkytuje žádný materiál, každý si musí řešit na
vlastní náklady.
BUDE V RADIMĚŘI OPĚT HOSPODA?
Ke konci minulého roku přestala v naší obci fungovat poslední hospoda
s pravidelnou otevírací dobou. Vypadá to, že v současné době se nenajde
nikdo, kdo by ve stávajících zařízeních hostinskou činnost obnovil. Obec
uvažuje buď s obnovou stávajícího sálu, nebo výstavbou nového, jehož
součástí by byla hospoda. To je však zatím daleko.
Zájmem obce je, aby v Radiměři do té doby alespoň jedno takovéto zařízení fungovalo.
Jednou z možností je otevřít hospodu v prostoru kulturního sálu ZD Radiměř, kterou má
obec v pronájmu. Mohl by být využit stávající výčep, jídelna a sociální zázemí. Obec má
v plánu a dala si to do rozpočtu na letošní rok, vybavit stávající jídelnu novým nábytkem.
Představa obce je taková, že otevřeno by bylo minimálně v pátek a v sobotu. Obec by se
určitými náklady mohla podílet na chodu tohoto zařízení a požadovala by symbolickou
částku za pronájem. Vše ostatní by zajišťoval ten, kdo by hospodu provozoval. Detailní
podmínky by byly předmětem dalšího jednání.
Hledáme proto někoho, kdo by byl schopen tuto činnost od jarních
měsíců zajišťovat. Případní zájemci se mohou přihlásit u pana starosty.
Tříkrálová sbírka v Radiměři
Ve dnech 2. ledna až 12. ledna 2016 proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Svitavy. V naší obci
koledovaly 3 skupiny koledníků a vykoledovaly celkem
22.939,- Kč.
Radiměřský zpravodaj
LEDEN 2016
2
ZVEME VÁS
Radiměřský zpravodaj
LEDEN 2016
3
Pohyb obyvatelstva v roce 2015
Stav k 1. 1. 2015
Stav k 31. 12. 2015
1 088 osob
1 082 osob
Přihlášeno k trvalému pobytu:
18 osob
Luboš Šplíchal, Luboš Šplíchal, Kateřina Rounová, Lukáš Roun, Gabriela Rounová,
Beáta Rounová, Irena Myšková, Martin Klement, Vlastimil Myslikovjan,
Jaroslava Škrancová, Hana Houserová, Richard Slavíček, Jakub Ulehla,
Šárka Marková, Lukáš Svoboda, Jitka Srnečková, Tereza Šafránková,
Barbora Šafránková
Odhlášeno z trvalého pobytu:
16 osob
Miroslava Novotná, Josef Tomka, Roman Mach, Renata Kolářová, Lukáš Kolář,
Petra Vaverková, Lukáš Vaverka, Jan Lopour, Vojtěch Fedrsel, Hana Kopecká,
Petra Štoudková, Aneta Schauerová, Štěpán Ripel, David Hasoň, Naděžda
Janáková, Eliška Minaříková
Narodilo se:
5 dětí
Pavlína Vlková, Natálie Urbanová, Adéla Mudrá, Agáta Janoušková, Sára Jandlová
Zemřelo:
13 osob
Vladimír Svoboda, Gizela Kudová, Vlastimil Miklánek, Emil Fedrsel,
Zdeněk Vraspír, Josef Jůda, Břetislav Peterka, Jaroslav Mach, Milan Poul,
Bohumil Halva, Kurt Dittrich, Václav Prchal, Růžena Najtová
INZERÁT ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nabízíme volné místo kuchařky ve školní jídelně. Nástup od 1.3.2016, plný
úvazek. Jednosměnný provoz. Požadavky: Zdravotnický průkaz, praxe ve
školní jídelně a výuční list v oboru vítán. Kontakt: Mgr.Radka Satrapová,
461 594 139, 731 612 039.
Radiměřský zpravodaj
LEDEN 2016
4
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslaví své životní jubileum.
Fedrsel
Antonín
94
Obrová
Hana
70
Hledíková
Miluška
87
Veselý
Milan
69
Doležalová
Josefa
85
Bauerová
Jindřiška
68
Marková
Olga
84
Horký
Ladislav
68
Najt
Josef
81
Fialová
Vlasta
68
Marková
Jasna
77
Gerischerová
Jarmila
68
Harašta
Ladislav
76
Myšková
Hana
67
Bělehrádková
Milada
75
Štoudková
Věra
67
Kinclová
Vlasta
75
Doubek
Karel
66
Haraštová
Aloisie
74
Daševič
Ladislav
66
Svoboda
Antonín
73
Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada: Mgr.Radka Satrapová, Anna
Peňázová, e-mail pro příspěvky: [email protected] Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Zpravodaj je v
elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce www.radimer.net
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: [email protected] Uzávěrka příštího čísla bude 20.února 2016
Radiměřský zpravodaj
LEDEN 2016
5