zde ke stažení - Město Rudolfov

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Město Rudolfov
MĚsTsKÝÚŘAD RUDoLFov
373?] Rudo|fo{
Homjcrá]]/]
sp.'n.:M.Ú/ovŽ5l0'0l{yxr
enli||
+420337223055
í[email protected]!do|foÝcz
oZNÁMENÍ
ZABÁJENÍ ÚzÍMNiHo
ňjzENÍ Á PozvÁM
K IŤňIJNÉMU ÚsTNrí\{U JEDN,{Ní
P're| Hajný'nar.3r'7.r97'xrčInÓv!tl&ý5', ČBkóBudějoúc.2'3'0 rr Č€ k é Bu.tějovice
|'
'ádot.l")
(dÁ|eje'
podaldne |6'7'2010ádoÍ o !ydó!i úTnníhooóodluti o umísléni
stvby:
ví r're tepghéě.rD.d|o
na porenku parc,é' l3l/l v lúsb.óhim úÉmíRudolfovu Čélďch Budějovic'Uvedetrýndnemby|o
l20 m hlubokýví a úÓ.|o odhě!! amiho teplaprc Ódimý dún'pomocitepe|ného
ěeaad|a
pod|e$ l] od$' I písm'!] ákona
MéslskýúladRudolfov'odborťstávby,jako sbÝgbii úřadplíslušÍý
č' ]83,2006sb.' o úmim p|á'ovÁnía siavgbním
řÁduGlárcbnl zi*on)' ve aění pozdějšichpředpisů
(dálojen \bvébni ákon"). odmujg podlgs 37 odst' l sbvebnihozákonaanájení úřmniho iíali a
$u.eíě Íďiaje k prj9dnáníádosti v€l€jné ústnijednálispojené
s oh|Ód{niňnanísténa dfr
23.áři 2010(čtvrt.k)v 9:00hodid
!éshůzko! ponríýcb Y krnce|Áňodbon yFt.Yby Mě.rJkéboúfuduRudolÍov.
závaŽná ýanoýhka dolěáých orgánů.dáÍji}y účatlirůřÍřnl a připonÍnly vď.jnosli musi bý
jgdnÁnÍ,
j'nak se knim nepřihliži'Učshíci ňZni nohou
uP|ltněnynejpozdějipři leř€jnén úsltlím
'áh|ížetdo pÓdkIadúrcz}odnlÍi(Méslskýúild Rudolfov,odborwsvbý úřednldny:pondélla stiena
od7,30.l1'00.od 12.30.l7'00hodií)'
Úěos1rr'oijso! opníwěni ruwhovÍ dúkazyo činitjiné náÚlry po' celou dÓbu řiDnl áž do r]/dánl
rczhodnutí,Uč6l''joi maji [email protected]\ryjádřitv řianí 9vég|anovisko'Ué$bici $ nohÓu pl€d rydánln
j.jich doplÍění.
ózhodnutíryjádíitk podkladůnÍÓáÓdnúí'pÓplipáděnaÝrbnoul
zld.tel zjisll' aby iďom.* o johoáněru . o ton' ž.podaládost o !/dáni úŽmníhomzhodnuti.byla
bebdkladněpú:' co bylo miízenowřejnéúshíjennó.i, l'}ryěšmm níŠlěurčéném
sEvobnímúhden
nebona vhodném
vefujněpíslupném
Ííslě u siavbynebopoamku' no nichžs má ámá usllleóni! a
lo do dobyveřjnéhoúst hojednóní'
jod'ánívíc. osobz řad v.řojnoíi a Doh|o Liby to véýke aařéni úěelu
zú&stni|i se vehjnéhoú5tlího
VéřéjnéhÓ
úfuihojédÍáni'
aÓll si spÓlečného
doměnÉ'
při rydá'í úmIho nebo
K ávmým sbnÓviskúmá níniddn k vě.en\ Ó klďýth bylÓ ÍÓznodíDto
re8llaěnlhoplá!\ 9 n.ďihllžl' Uěst'ík řlbí v. *ýt í{fiilkíoh uvedeskulďnosti' klďé zl]á&ji
jeho posbvfli }lo účóikl říaí, a dúvodyp.dání nánil€Iq k nit*írd. kleé nesplňujíÚvedené
PoVé'€.ý městímec íavebníhÓúředuje podle s l72 odý' l íavebííhÓátÓna Óplávnénpři pInění
úkolú€fupovat na ci' poremr:y,sllvby ! do stawb s vědomin jejich vtMiků při zjišťovállslaw
íNby a poDnkÚ rebo oP3tíoválidůtuůa da]šchpÓdkladůprc v]dáníspniniho ozhodnlti nebo
sovebníúladmůž.podles l 7] ods' l ftvebniho ákona uložitpořÁdkovÓupÓkuludo 50 000Kě lonu,
kdÓ ávaž'ýn zpúsobemzlěžujepÓstup viiEni Deb. p|.ěni ú*o1ů
podla 6l72 oJd l sbvebního
ákom tím'žsaefoÓžňujeÓprávněné
úř€dnI osbě nebÓ o$bějl piizvúéxfop na svůjPoEmek nebo
Nechó.|is íěkerý z úěashíků
^bpoval' př€dložÍj.hoásfupc. píemnoup|[email protected]'
Úéastilk nebÓjeho dsfupogje povinenďedložitna vizu ÓPávnénéúiedníosoby [email protected] lotoŽnoíi.
PÍ't**n lóloáosti e oami dokhd' k€ď je veiejnÓuljstinÓq v nénŽje uvedenojménoa přijmeli'
dalun náŇ?gni a míslot'v.]éhopoblu, popflpaděb'dli&ě mimo úZmi České
EPubUky a z něhožje
palmá i podob4 poplípadějiný údajumožňUjící
spáninu oÍginuideniifikolat osobu' klerí dok|d
přodl]ádíjďÓjeňo opiíněnéhodržilele.
Káždý'*do Óini úfunyjménm piÁvnickéo$b}, mÚsi pÍokrizt sÝéopŤávnění'
v léžé
!ěcj můž€z
pÍávnickouÓsÓbu suěNě čini|úkonyjenjcdnaosoba.
/3nt tL'.7
/
ásupce vedoucihÓ odbÓfu visbvby
:rii !Ji!.e.)
:.i.Ío'i.
Tolo oznáD€nírczhodnuti mxi být lTaě[email protected] Do dÓbu 15 dĎa m úřldbí dďo M&tlkého úřadu
Rudo|fov. vývě.ní |hůtl áčírt den !fuledujIcl po d vyv&@i. s.jDúi wbišky je nožm
Díslsdují.í pnmv
d.tr po poď€d.ím (plttráďón) dni ]lýYétrílLúiy' Po uptyíltÍ lbůty . Wmč.DI
údrjůmBi bý1}Tt|Átk noprÚd|.íě YřÁed Zpět .l.tbÍíbu úř.du.
vy"^"a", Lr! l.(10
!Eglt||{Ý |}F'{D
.fr..!,..L(.fl
......
.....
cj. M.U,3ó3'0lKá
Úě6hbi úzémkÚřiát pÓdle s 85 odsr'! [email protected] ,jliha (.]o|,čov|1arkdhÓniýě
M lrfuienb)
|,ry91|.loj.Í KJěínovaě'p' l l 34/52.ceskéBuděiovioe2' 370 l l ceké B uděiovice l l
Měío Rúolfov. IDDS:g4qjdsb
IjčBkici .úz.míhořint padés 35 oÍ/l|'
2 fuebního zi}aa .do|1tlvjfu ýeř.jnÓuýy a;fuu)
]osefHofians|'Na
Rybní&u
r'p' 530/9,37]
7l Rudolfov
Ladis|a!Duspiva.Na
R}bníčla
č'p'694/l7']73 7l Rudolfov
IýanaDuspjvoví,NaRybničkuó.p.ó94ll7'37]71
Rudollov
Pav|aNovotná.NaR'bnJěkuó'p,659/ló]73
7l Rudolfov
Daíie|Mí]ek.
v' Volfač'p'] ]o]/l5'Č*téBudějDÝic.2'
37o05 čcské
Budějolie 5
Magisbit město'odboÍ@hmy ŽP' IDDS: kjlMyx
MinhtďývoživÓbíhÓpfuíředí'vŇovictÁč'p.65.
I0000 Pnna l0-vŇovic.
Povodivha!)' s p'' LiNinovic|d 5' ]70 0 | c$ké Budějovie l
Méís\ýúíadRudo|fov.IDDS: g4qjdsb se&dstio ryvěšenla'elcjněni zpú$bemumožnujicim