Zpráva o stavu pracovního a životního prostředí v Zentiva, k.s. (pdf

Transkript

Zpráva o stavu pracovního a životního prostředí v Zentiva, k.s. (pdf
Zpráva o stavu pracovního a životního prostředí
v Zentiva, k. s.
Obsah
Nakládání s vodami ....................................................................................................................... 6
1.1.
Odběr pitné vody ..................................................................................................................... 6
1.2.
Množství vypuštěné odpadní vody .......................................................................................... 7
1.3.
Znečištění odpadních vod ..................................................................................................... 10
1.4.
Zařízení pro předčištění odpadních vod – souhlasy ............................................................. 10
1.5.
Analýzy odpadních vod ......................................................................................................... 11
1.6.
Interní pravidla ....................................................................................................................... 11
1.7.
Provedené změny a zlepšení v nakládání s vodami ............................................................. 11
1.8.
Monitorování stavu znečištění podzemní vody v obvodové části areálu závodu .................. 12
1.8.1.
Doprůzkum znečištění v březnu 2011 ........................................................................... 12
1.8.2.
Průzkum znečištění za rok 2012 ................................................................................... 12
1.8.3.
Průzkum znečištění za rok 2013 ................................................................................... 13
1.8.4.
Monitoring kvality podzemní vody v roce 2014 ............................................................. 14
1.8.5.
Plánovaná demolice budovy chemické výroby SO 230 ................................................ 14
1.8.6.
Plánované práce v nadcházejícím období (od listopadu 2015 do roku 2016) .............. 14
2. Nakládání s odpady ..................................................................................................................... 16
2.1.
Celková množství odpadů ..................................................................................................... 16
2.2.
Přehled o produkci jednotlivých druhů odpadů (rok 2012 – 1. pol. roku 2015) ..................... 19
2.3.
Provedené změny a zlepšení v oblasti s nakládání s odpady ............................................... 21
3. Ochrana ovzduší .......................................................................................................................... 23
3.1.
Emisní limity pro kotelnu ........................................................................................................ 23
3.2.
Farmaceutická výroba ........................................................................................................... 23
3.2.1.
Sekce D, granulační linka č. 5 ....................................................................................... 23
3.2.2.
Výroba HPD ................................................................................................................... 24
3.3.
Poloprovozní výroba API ....................................................................................................... 24
3.4.
Provedené kontroly v oblasti ochrany ovzduší ...................................................................... 24
4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví .......................................................................................... 25
4.1.
Pracovní úrazovost v roce 2015 ............................................................................................ 25
4.1.1.
Sledování pracovní úrazovosti dle metodiky Sanofi ...................................................... 25
4.2.
Skoronehody.......................................................................................................................... 28
4.3.
Práce s dodavateli ................................................................................................................. 29
4.4.
Minimalizace HSE rizik, CAPA fulfillment .............................................................................. 30
4.5.
Pracovnělékařské služby ....................................................................................................... 31
4.6.
Školící a osvětová činnost HSE............................................................................................. 32
5. Závěry a soulad s legislativou ................................................................................................... 33
5.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví ................................................................................................ 33
5.2.
Pitná voda .............................................................................................................................. 34
5.3.
Odpadní vody ........................................................................................................................ 34
5.4.
Monitorování podzemního znečištění .................................................................................... 34
5.5.
Ochrana ovzduší ................................................................................................................... 34
5.6.
Odpadové hospodářství ........................................................................................................ 35
5.7.
Integrovaná prevence ............................................................................................................ 35
5.8.
Prevence závažných havárií a havarijní připravenost ........................................................... 35
5.9.
Rozhodnutí vydaná dozorčími orgány podle legislativy v ŽP a BOZP v roce 2010 až 2014 35
5.10.
Kontroly dozorčích orgánů v roce 2010 – říjen 2013......................................................... 36
6. Ekologická újma .......................................................................................................................... 37
7. Environmentální profil společnosti ........................................................................................... 37
8. Legislativa v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí ............. 38
1.
2
Seznam tabulek
3
Tabulka č. 1: Odebrané množství pitné vody (m /rok) ............................................................................ 6
3
Tabulka č. 2: Množství vypuštěné odpadní vody (m /rok) ...................................................................... 7
Tabulka č. 3: Procento recyklované nebo znovu použité odpadní vody v Zentivě ................................. 7
Tabulka č. 4: Znečištění odpadních vod za rok 2012 ............................................................................ 10
Tabulka č. 5: Znečištění odpadních vod za rok 2013 ............................................................................ 10
Tabulka č. 6: Znečištění odpadních vod za rok 2014 ............................................................................ 10
Tabulka č. 7: Znečištění odpadních vod za 1 pol. 2015 ........................................................................ 10
Tabulka č. 8: Rozdělení odpadů dle kategorií ....................................................................................... 16
Tabulka č. 9: Nakládání s odpady ......................................................................................................... 16
Tabulka č. 10: Přehled vývoje odpadů .................................................................................................. 17
Tabulka č. 11: Produkované odpady v Zentiva, k. s. a způsob nakládání ............................................ 21
Tabulka č. 12: Měření emisí v kotelně ................................................................................................... 23
Tabulka č. 13: Měření emisí granulační linka č. 5 ................................................................................. 23
Tabulka č. 14: Měření emisí v HPD ....................................................................................................... 24
Tabulka č. 15: Měření emisí v poloprovozní výrobě API ....................................................................... 24
Tabulka č. 16: Rozdělení zaměstnanců do jednotlivých kategorií práce .............................................. 31
Tabulka č. 17: Seznam rizikových prací ................................................................................................ 32
3
Seznam grafů
3
Graf č. 1: Množství odebrané pitné vody (m /rok) ................................................................................... 6
3
Graf č. 2 Množství vypuštěné odpadní vody (m /rok) ............................................................................. 7
Graf č. 3: Procento recyklované nebo znovu použité odpadní vody v Zentivě ....................................... 8
Graf č. 4 Průběžné vyhodnocení vývoje průtoku odpadních vod na ČOV rok 2014 ............................... 9
Graf č. 5 Průběžné vyhodnocení vývoje AOX v odpadních vodách na ČOV rok 2014........................... 9
Graf č. 6 Rozdělení odpadů dle kategorií .............................................................................................. 16
Graf č. 7: Přehled vývoje odpadů .......................................................................................................... 17
Graf č. 8: Poměr materiálově využitých odpadů k/ke skládkovaným a spáleným odpadům ................ 18
Graf č. 9: Množství vyprodukovaného odpadu na jedno vyrobené balení ............................................ 18
Graf č. 10: Vývoj ukazatele LTI-FR v časové řadě dvanácti měsíců..................................................... 26
Graf č. 11: Vývoj ukazatele TRI-FR v časové řadě dvanácti měsíců .................................................... 27
Graf č. 12: Vývoj počtu hlášených skoronehod v roce 2014 ................................................................. 29
Graf č. 13: Status skoronehod ............................................................................................................... 29
Graf č. 14: Plnění ukazatele CAPA Fulfillment ...................................................................................... 30
Graf č. 15: Plnění ukazatele Minimalizace HSE rizik ............................................................................ 31
4
Seznam použitých zkratek
AB
Administrativní budova
AOX
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny
BC
Business centrum
BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČIŽP
Česká inspekce životního prostředí
ČOV
Čistírna odpadních vod
EBMS
Environmentální a bezpečnostní manažerský systém
EVI 8 (Inisoft)
Program pro evidenci odpadů
FV PLF
Farmaceutický vývoj výroby pevných lékových forem
FVR
Farmaceutická výroba
HSE
Zdraví, bezpečnost a životní prostředí
HPD
Výroba vysoce účinných látek
CHSKCR
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
CHV
Chemická výroba
IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění
KOH
Komplexní odpadové hospodářství
KÚ
Krajský úřad
M+Č
Výroba mastí a čípků
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
NEL
Nepolární extrahovatelné látky
OIP
Oblastní inspektorát práce
OOPP
Osobní ochranné pracovní prostředky
PCDD
Polychlorované dibenzodioxiny
PCDF
Polychlorované dibenzofurany
PEL
Pracovní expoziční limit
PPV API
Poloprovozní výroba léčivých látek
PLF
Výroba pevných lékových forem
PO
Požární ochrana
PTLF
Výroba polotuhých lékových forem
PVK
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
QC
Kontrola kvality
RAS
Rozpuštěné anorganické soli
RL
Rozpuštěné látky
TCE/PCE
Chlorované etyleny
TLF
Výroba tekutých lékových forem
TOC
Celkový organický vázaný uhlík
TOV
Technická obsluha výroby
VL
Veškeré látky
ŽP
Životní prostředí
5
Přehled o sledovaných parametrech (pitná voda, odpadní
voda a odpady) v oblasti životního prostředí a sledované
parametry u BOZP v Zentiva, k. s. za období 2011 – pol.
roku 2015
1.
Nakládání s vodami
Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod jsou zajištěny smluvně s Pražskými
vodovody a kanalizacemi (PVK a.s.) smlouvou č. N 543 ze dne 21. 11. 2003, a dodatkem č.
1 ze dne 12. 6. 2009. Předpokládané množství dodávané vody je 258 000 m3/rok a množství
odváděné vody 310 690 m3/rok.
1.1.
Odběr pitné vody
Množství odebrané pitné vody v letech 2008 až 1. pol. 2015 udává tabulka č. 1 a graf č. 1.
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
pol.2015
Odebrané množství pitné vody
Zentiva, k. s. (m3/rok)
189 212
136 452
143 385
142 906
125 320
105 347
95 396
52 628
3
Tabulka č. 1: Odebrané množství pitné vody (m /rok)
3
Graf č. 1: Množství odebrané pitné vody (m /rok)
6
1.2.
Množství vypuštěné odpadní vody
Množství vypuštěné odpadní vody v letech 2008 až 1. pol. 2015 do kanalizační sítě PVK a.s.
udává tabulka č. 2 a graf č. 2.
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
pol.
2015
Množství vypuštěné odpadní vody
z Zentiva, k.s.(m3/rok)
242 820
193 980
203 070
203 514
185 644
166 279
155 912
84 251
3
Tabulka č. 2: Množství vypuštěné odpadní vody (m /rok)
3
Graf č. 2 Množství vypuštěné odpadní vody (m /rok)
Procento recyklované nebo znovu použité odpadní vody v různých procesech v závodě
ukazuje tabulka č. 3 a graf č. 3. Především se jedná o odpadní vody z reverzních osmóz
a chladící vody. Takovéto odpadní vody se opětně využívají k chlazení vakuových vývěv,
chlazení vývěv na autoklávech, chlazení kondenzátu, v etanolových kolonách (Farmablok,
HPD) a na WC.
Čtvrtletí
3Q
2013
4Q
2013
1Q
2014
2Q
2014
3Q
2014
4Q
2014
1Q
2015
2Q
2015
Procento recyklované nebo znovu
použité odpadní vody v %
2,6
2,66
5,1
6,6
7
7,6
5,4
4,41
Tabulka č. 3: Procento recyklované nebo znovu použité odpadní vody v Zentivě
Množství recyklované nebo znovu použité odpadní vody je důležitým ekologickým
a ekonomickým ukazatelem. Snahou společnosti je v maximální míře snižovat spotřebu vody
a vzniklé odpadní vody opakovaně využívat. Ukončením provozu spalovny v lednu 2013
vedlo ke snížení procenta recyklovaných a znovu použitých odpadních vod. Pro rok 2015 je
v cílech společnosti hledat nové možnosti navýšení znovu použitých odpadních vod.
7
Graf č. 3: Procento recyklované nebo znovu použité odpadní vody v Zentivě
V roce se projekt zaměřil na odpaní vody z reversních osmóz (ROS) na Farmabloku (FMB) a
jejich využití v rámci jiných technologií.
odběrové místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
celkem
spotřebovaná voda na
ROS celkem
512
713
480
510
377
646
352
583
784
263
522
523
6265
Použití OV z ROS na
jiných technologiích
(úspora pitné vody)
438
430
398
446
316
559
312
577
751
254
448
449
5378
využití OV z ROS v %
86%
60%
83%
87%
84%
87%
88%
99%
96%
97%
87%
92%
87%
Pro čistírnu odpadních vod (ČOV) je zavedený od roku 2011 nový a přehledný systém
vyhodnocování provozu „Weekly report WWTP“. Jedná se o systém, který sleduje a dále
vyhodnocuje do grafů a tabulek nejdůležitější parametry provozu ČOV - znečištění CHSK,
AOX, průtoky odpadních vod a náklady za m3 vyčištěné odpadní vody atd. Příkladem použití
Weekly report WWTP je vyhodnocení vývoje průtoku odpadních vod za rok 2014 a AOX
ukazuje graf č. 4 a graf č. 5.
8
Graf č. 4 Průběžné vyhodnocení vývoje průtoku odpadních vod na ČOV rok 2014
Graf č. 5 Průběžné vyhodnocení vývoje AOX v odpadních vodách na ČOV rok 2014
9
1.3.
Znečištění odpadních vod
CHSKCR
VL
RL
RAS
AOX
NEL
EL
tO2/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
Přípojka č. 1
3,74
3,94
3,57
2,15
0,001
0,006
0,47
Přípojka č. 3
4,59
17,05
15,29
11,61
0,002
0,01
4,89
Přípojka č. 4 Čistírna
odpadních vod (chemická
kanalizace)
49,67
90,89
88,48
64,09
0,02
0,02
25,50
Celkem
58,00
111,88
107,34
77,85
0,023
0,036
30,86
Tabulka č. 4: Znečištění odpadních vod za rok 2012
CHSKCR
NL
RL
RAS
AOX
C10-C40
SO4
tO2/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
Přípojka č. 1
1,75
0,27
7,04
5,02
0,001
0,002
1,95
Přípojka č. 3
4,42
1,31
3,34
21,16
0,002
0,01
7,73
Přípojka č. 4 Čistírna
odpadních vod (chemická
kanalizace)
54,54
0,8
10,93
37,24
0,01
0,01
12,40
Celkem
59,71
2,38
21,31
63,42
0,013
0,022
22,08
Tabulka č. 5: Znečištění odpadních vod za rok 2013
CHSKCR
NL
RL
RAS
AOX
C10-C40
SO4
tO2/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
Přípojka č. 1
6,24
0,36
5,36
3,92
0,0013
0,0032
1,02
Přípojka č. 3
11,44
3,92
45,56
38,8
0,003
0,009
6,93
Přípojka č. 4 Čistírna
odpadních vod (chemická
kanalizace)
33,43
0,54
24,36
12,57
0,025
0,011
5,94
Celkem
51,11
4,82
75,28
55,29
0,0293
0,0232
13,89
Tabulka č. 6: Znečištění odpadních vod za rok 2014
CHSKCR
NL
RL
RAS
AOX
C10-C40
SO4
tO2/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
Přípojka č. 1
2,66
0,14
1,78
1,30
0,0004
0,001
0,37
Přípojka č. 3
3,87
1,34
16,50
14,07
0,001
0,003
2,16
Přípojka č. 4 Čistírna
odpadních vod (chemická
kanalizace)
16,52
0,27
5,50
5,57
0,004
0,005
3,48
Celkem
23,05
1,75
23,78
20,94
0,0054
0,009
6,01
Tabulka č. 7: Znečištění odpadních vod za 1 pol. 2015
1.4.
Zařízení pro předčištění odpadních vod – souhlasy
Čistírna odpadních vod
č. vodovod. rozhodnutí: OVLHEZ 6424/83/Tich
č. kolaud. rozhodnutí: MHMP-34610/2001/VYS/Sh
Lapač tuků LT 10 C
č. vod. rozhodnutí:
2911/98/Sh
Předčisticí zařízení výroby
č. kolaudačního rozhodnutí: 026920/07/OV/SVi ze dne 20.
10
MHMPPOOCIUMJ
–
VYS/3
–
HPD
6. 2007
IPPC
Spisová značka: IPPC S-MHMP-449641/2013/OZP-VIII154/R-15/Zul 6.změna
Rekonstrukce úložiště
hořlavin
2012ÚMČ P15 29328/2012/OUPSU/JSo
Povolení k vypouštění
odpadních vod do kanalizace
pro odlučovač ropných látek
42766/20 II /OŽP/PVy
Provozní řád ČOV Zentiva, k.
s.
S-MHMP-1041026/2015/OCP-III-Pol/R-194
1.5.
Analýzy odpadních vod
Pro technologické odpadní vody se u jednotlivých kanalizačních přípojek sleduje vypouštěné
znečištění v ukazatelích předepsaných Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu
na území hl. m. Prahy a podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu.
Analýzy se provádějí ve vlastní laboratoři oddělení QC a v nezávislé externí laboratoři
s akreditací pro tuto činnost na základě vydaných rozhodnutí a smlouvy s PVK a.s.
Pravidelné kontrolní odběry směsných vzorků odpadních vod a jejich analýzy provádí měřící
skupina společnosti PVK, a.s. 4–6x ročně. Pravidelně 4x za rok se provádí analýzy na
odtoku z odlučovače ropných látek.
1.6.
Interní pravidla
Pravidla pro nakládání s vodami a pro monitorování podzemních vod ve smyslu současně
platných zákonů a dalších předpisů stanovuje interní předpis pro nakládání s vodami,
monitorování podzemního znečištění a pro posuzování vlivů na životní prostředí. Interní
předpisy jsou podle interních pravidel nebo při významných změnách legislativy pravidelně
aktualizované.
1.7.
Provedené změny a zlepšení v nakládání s vodami
Pro zlepšení kontinuálního a bezpečného provozu ČOV bylo provedeno kompletní vyčištění
sítě technologické kanalizace v areálu Zentiva, k. s. a provozních nádrží na ČOV.
Množství recyklované nebo znovu použité odpadní vody je důležitým ekologickým
a ekonomickým ukazatelem. Snahou společnosti je v maximální míře snižovat spotřebu vody
a vzniklé odpadní vody opakovaně využívat.
V rámci stejného projektu byl optimalizován chod lihových kolon, který stanovil spotřebu vody
pro výrobu jednotlivých produktů na GL5 a HPD.
V roce 2012 došlo ke sválení investičního záměru projektu „Rekonstrukce a optimalizace
ČOV“ v Zentiva, k. s. V první půlce roku 2013 Zentiva k. s. získala stavební povolení a
změnu IPPC. V roce 2013 proběhla rekonstrukce a obnova zařízení, přesunutí a obnova
chemického hospodářství, navýšení akumulace na 100m3, výměna a zvýšení kapacity
mirkofiltrace a zvýšení výkonu stripovací kolony, opravy nosných ocelových konstrukcí.
V roce 2014 se dále dobudovalo zakrytí nádrží, montáž technologické VZT s čištěním
výstupního vzduchu. V průběhu roku 2014 došlo ke změně v projektu, který byl způsobený
změnou složení odpadních vod přitékajících na ČOV. Z hlediska emisí byla změněn
technologie k čištění vzdušniny a odplynů. V roce 2015 byl biofiltr nahrazen dvěma
stripovacími kolonami.
11
1.8.
Monitorování stavu znečištění podzemní vody v obvodové
části areálu závodu
Po ukončení sanačních prací v areálu závodu počátkem 90. let minulého století byl na
základě požadavku ČIŽP (zápis z 16. 1. 1996) monitorována kvalita podzemní vody po
obvodu areálu závodu. Zprávy o monitorování byly pravidelně předkládány ČIŽP a jsou
uloženy na oddělení HSE.
Zprávy o dílčím monitoringu podzemní vody:

BIJO, srpen 2006, TZ č. 366

BIJO, září 2007, TZ č. 454

BIJO, srpen 2008, TZ č. 510

BIJO, září 2009, TZ č. 605
Po provedení monitoringu v roce 2008 byly shrnuty výsledky celého monitoringu za období
1999 až 2008 a provedeno souhrnné zhodnocení, ze kterého vyplynulo, že koncentrace
sledovaných polutantů v jednotlivých vrtech po obvodu areálu jsou velmi nízké, většinou pod
zvolenými referenčními limity bez zjevných trendů nějakého vývoje v čase. Na základě
zprávy o vyhodnocení monitoringu za posledních deset let byl se souhlasem ČIŽP (zápis 9.
12. 2008) nejprve provedena redukce v rozsahu monitoringu (monitoring pouze při hranici
závodu s areálem ZKL) a od roku 2011 po potvrzení předchozích výsledků pak jeho
ukončení v původní podobě (tj. zahrnující pouze stávající vrty vybudované v 80. a 90. letech,
které po celou dobu monitoringu nevykazovaly přítomnost znečištění podzemních vod na
obvodu areálu závodu).
Paralelně s monitoringem znečištění podzemní vody je na základě požadavků SANOFI
prováděn společností ENVIRON kompletní průzkum znečištění zemin a podzemních v areálu
závodu.
1.8.1.
Doprůzkum znečištění v březnu 2011
V březnu 2011 byly v prostoru ohniska znečištění prováděny výkopové a stavební práce
v souvislosti s budování kanalizační přípojky. Během výkopových prací bylo za účelem
doplnění informací o stavu znečištění zemin a geologických poměrech provedeno odběr
celkem 10 vzorků zemin ze stěn výkopu a dále měření koncentrací těkavých organických
látek při dně výkopu a popis odkrytého geologického profilu.
Již během výkopových prací bylo na několika místech při dně či na dně výkopu v hloubce
cca 3,5 m pod úrovní terénu pozorován výron volné fáze směsi organických látek, který byl
potvrzen i vysokou úrovní kontaminace v zeminách na základě laboratorních rozborů
mnohonásobně překračující dané indikátory znečištění dle metodického pokynu MŽP. Dále
však nebylo zjištěno znečištění svrchního horizontu půdního profilu, což indikuje, že dané
znečištění je způsobeno pouze historickou kontaminací a že k žádné nové kontaminaci
z povrchu nedochází.
1.8.2.
Průzkum znečištění za rok 2012
V lednu 2012 byl zahájen monitoring kvality podzemní vody, který zahrnoval jednak
monitorovací vrty na hranici areálu závodu a jednak se soustředil na oblast nákladové
vrátnice při severním okraji areálu, kde bylo předchozími průzkumnými pracemi indikováno,
že znečištění podzemních vod dosahuje až k hranici areálu.
V roce 2012 byla realizována celkem 3 monitorovací kola (leden, květen a listopad). Součástí
monitoringu kvality podzemní vody bylo dále sledování stavu znečištění odpadních vod
v kanalizačním sběrači, který prochází areálem v severojižním směru podél nákladové
vrátnice, tj. prostorem s prokázanou kontaminací podzemní vody.
12
Monitoring byl navržen jako čtyřkolový ukončený monitorovacím kolem v květnu 2013, kdy
byly získané výsledky komplexně vyhodnoceny.
V roce 2012 bylo mimo rámec monitoringu kvality podzemní vody provedeno také vzorkování
zeminy na provizorní deponii u HPD za účelem posouzení způsobu likvidace tohoto
materiálu. Výsledkem vzorkování bylo zjištění, že provizorně uložená zemina pocházející z
různých stavebních a výkopových prací prováděných v areálu závodu vykazuje charakter
ostatního odpadu (v souladu s příslušnou odpadovou legislativou ověřovány obsahy
nebezpečných látek v sušině i ve vodném výluhu) a měla by být zlikvidována odvezením na
příslušnou skládku odpadů.
1.8.3.
Průzkum znečištění za rok 2013
Květnovým kolem byl završen monitoring kvality podzemní vody v areálu závodu. Komplexní
zpracování výsledků monitoringu od ledna 2012 do května 2013 bylo provedeno v rámci
souhrnné zprávy zpracované společností ENVIRON v červnu 2013.
Z výsledků monitoringu vyplynuly následující skutečnosti:

Přítomnost významného znečištění podzemních vod byla potvrzena pouze
v centrální části areálu závodu (v provedeném monitoringu
reprezentovaná vrtem MW-2 vedle budovy kalolisu). V ostatních částech
areálu nebyla významnější kontaminace podzemních vod indikována.
Nicméně v rámci závěrečného kola v květnu 2013 byly pozorovány
zvýšené koncentrace chlorovaných uhlovodíků ve vrtech MW-12 a MW-22
při severní hranici areálu závodu, tento nárůst je však možno pokládat za
sezónní způsobený nárůstem úrovní hladin podzemní vody po srážkově
vydatných měsících dubnu a květnu 2013.

Mírně zvýšené koncentrace chlorovaných uhlovodíků byly zjištěny také ve
vrtu MW-18 při východní hranici areálu závodu v blízkosti provizorní
deponie zeminy u HDP.

Drenážní studna DS-3 situovaná při severní hranici areálu závodu
pravděpodobně s ohledem na zjišťovaný charakter znečištění reprezentuje
jiný oběh podzemní vody než okolní vrty více ovlivněný atmosférickými
srážkami.

Vzorkováním kanalizačního sběrače v lednu a listopadu 2012 a v červnu
2013 byla zjištěn postupný nárůst koncentrací těkavých organických látek
průtokem kanalizace hlavní kontaminovanou oblastí. Tento stav může být
výsledkem buď průniku kontaminovaných podzemních vod do
kanalizačního sběrače anebo odvodněním kontaminovaných odpadních
vod neznámého původu např. nějakým historickou kanalizační výpustí
apod.
S ohledem na získané výsledky bylo doporučeno:

S výjimkou severní hranice areálu v okolí nákladové vrátnice není potřeba
nadále pokračovat v monitoringu kvality podzemních vod.

Pokračovat v monitoringu kvality podzemní vody vybraných vrtů v okolí
nákladové vrátnice a to po dobu alespoň dvou let v minimálně půlroční
frekvenci, přičemž monitorovací síť by bylo vhodné doplnit o další vrty
(severně mimo vlastní areál) s cílem posoudit, zda nedochází k migraci
znečištění mimo areál závodu.

Po odstranění provizorní deponie zeminy u HDP ověřit stav znečištění
zemin v místě deponie a také úroveň znečištění podzemních vod
v blízkém vrtu MW-18 alespoň dvě monitorovacími koly po dobu půl roku.

Pokračovat ve zjišťování možných příčin pozorovaného přítoku
kontaminovaných vod do kanalizačního sběrače podél jeho průchodu
areálem závodu.
13
1.8.4.
Monitoring kvality podzemní vody v roce 2014
Na základě výsledků monitoringu kvality podzemní vody v letech 2012 - 2013 bylo
doporučeno pokračovat v monitoringu vybraných vrtů v okolí nákladové vrátnice a to po dobu
alespoň dvou let v minimálně půlroční frekvenci, přičemž monitorovací síť by bylo vhodné
doplnit o další vrty (severně mimo vlastní areál) s cílem posoudit, zda nedochází k migraci
znečištění mimo areál závodu.
Úvodní kolo monitoringu dle výše uvedeného doporučení bylo realizováno v květnu 2014.
Provedené kolo zahrnovalo vzorkování 4 monitorovacích objektů v okolí nákladové vrátnice
a jednoho monitorovacího vrtu MW-18 u východní hranice areálu v blízkosti odstraněné
provizorní deponie zeminy u HDP.
Laboratorní výsledky potvrdily předchozí údaje, tj. přítomnost mírného znečištění
podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, které pravděpodobně nepředstavuje riziko
významnějšího rozšiřování znečištění mimo vlastní areál Zentivy. V listopadu 2014 byly
vybudované monitorovací vrty severně vlastního areálu Zentivy směrem k lokální drenážní
bázi bývalému korytu Hostavického potoka. V těchto nových vrtech se provádí pravidelný
monitoring, který neprokázal žádné znečištění.
1.8.5.
Plánovaná demolice budovy chemické výroby SO 230
V srpnu 2014 bylo provedeno posouzení stavu znečištění stavebních substancí budovy SO
230 a dále určení charakteru stavebních substancí ve smyslu požadavků odpadového
zákona na likvidaci vzniklého stavebního odpadu. V rámci tohoto posouzení bylo odebráno
celkem 55 dílčích vzorků stavebních substancí (25 vzorků podlah a 30 vzorků zdí), ze
kterých bylo vytvořeno celkem 12 směsných vzorků reprezentujících jednotlivé části budovy.
Z laboratorních výsledků analýz odebraných vzorků vyplynulo, že stavební substance
obsahují zvýšené koncentrace těžkých kovů a také monocyklických aromatických
uhlovodíků, což vylučuje možnost využití stavebního odpadu na povrchu terénu (např. jako
zásypový materiál k vyrovnávání terénních nerovností apod.). Z posouzení vyluhovatelnosti
stavebních substancí vyplynulo, že tato vyluhovatelnost je relativně nízká a stavební odpad
tak bude možné uložit na skládkách ostatního odpadu.
Na začátku roku 2015 došlo k dekontaminaci objektu od azbestu a vyklizení celého objektu o
technologie a na rok konci roku 2015 je plánována demolice budovy chemické výroby SO
230. V jejím místě bude vybudována travnatá plocha. Vzhledem k tomu, že tento objekt se
nachází v centrální části areálu Zentivy, kde byla předchozími průzkumnými pracemi
potvrzena přítomnost znečištění horninového prostředí a podzemní vody, je projektu
demolice věnována mimořádná pozornost a to z následujících aspektů:

přítomnost znečištění stavebních materiálů budovy vzhledem
k dlouhodobé manipulaci se škodlivými látkami v rámci chemické výroby

přítomnost znečištění podložních zemin a podzemních vod a existence
možného rizika mobilizace tohoto znečištění odstraněním budovy vlivem
infiltrace srážek do původně zastavěného prostoru
Průzkum znečištění v podloží budovy SO 230 a návrh dalších nezbytných kroků vedoucích
k omezení možné mobilizace tohoto znečištění bude pokračovat v nadcházejícím období.
1.8.6.
Plánované práce v nadcházejícím období (od listopadu 2015 do roku 2016)
S ohledem na dosavadní výsledky provedených průzkumných prací od října 2009 je od
listopadu 2014 plánována postupná realizace výše navržených opatření, tj.:

pokračování v monitoringu kvality podzemní vody v okolí nákladové
vrátnice zahrnující již nově vybudované vrty a to s půlroční frekvencí
(nejbližší kolo je naplánováno na listopad 2015)
14

průzkum znečištění v podloží budovy chemické výroby SO230 a další
kroky dle zjištěných výsledků provedeného průzkumu resp. získané
během vlastní demolice budovy v roce 2015

dekontaminace od azbestu objektu SO 940 (spalovna) v průběhu ledna
2016
15
2.
Nakládání s odpady
2.1.
Celková množství odpadů
Celková produkce odpadů dle kategorií za rok v Zentiva, k. s. v období 2011 až 1. pol. 2015
udává tabulka č. 8 a zobrazuje graf č 6.
Jednotka
2011
2012
2013
2014
9/2015
Ostatní odpad
t
668,95
589,00
547,50
497,71
443,41
Nebezpečný odpad
t
538,28
486,00
318,28
217,39
179,16
Celkem
t
1207,23
1075,00
865,78
715,09
622,56
Tabulka č. 8: Rozdělení odpadů dle kategorií
Graf č. 6 Rozdělení odpadů dle kategorií
V níže uvedených tabulkách a grafech pro rok 2015 jsou uvedeny produkce odpadů jen za 1.
pololetí roku 2015. Tabulka č. 9 udává nakládání s odpady pro jednotlivé druhy a množství
odpadů.
Jednotka
Ostatní odpad předaný oprávněné osobě k
materiálovému využití
t
Ostatní odpad předaný oprávněné osobě k
odstranění
t
Ostatní odpad odstraněný ve vlastním
zařízení – spalovna odpadů
t
Nebezpečný odpad
osobě k odstranění
t
předaný
oprávněné
Nebezpečný odpad odstraněný ve vlastním
zařízení – spalovna odpadů
t
Množství vyprodukovaných odpadů za
Zentiva, k. s.
t
2012
2013
2014
9/2015
381,00
396,66
352,95
291
185,00
150,79
144,75
152
23,00
0,00
0,00
0
111,00
318,28
217,39
179
375,00
0,00
0,00
0
1075,00
865,73
715,09
622,56
Tabulka č. 9: Nakládání s odpady
Od 1. 1. 2013 je spalovna odpadů odstavena z provozu a dne 19. 7. 2013 je spalovna jako
provoz zrušena 6. změnou IPPC.
16
Z údajů v tabulce č. 9 je patrné vzrůstající množství materiálově využitého odpadů a naopak
snižující se množství ostatních a nebezpečných odpadů předaných oprávněné osobě k
odstranění.
Rostoucí materiálové využití odpadů je žádoucím trendem při nakládání s odpady a vyhovuje
požadavkům platné legislativy. Vývoj materiálově využitého odpadů vůči skládkovaným a
spáleným ostatním odpadům od roků 2009 do 1. poloviny 2014 ukazuje následující tabulka
č. 10 a graf č. 6. Množství materiálově využitých odpadů mírně roste, množství
skládkovaných a nebezpečných odpadů klesá.
Rostoucí materiálové využití odpadů je žádoucím trendem při nakládání s odpady a vyhovuje
požadavkům platné legislativy. Vývoj materiálově využitého odpadů vůči skládkovaným a
spáleným ostatním odpadům od roků 2010 do 1. poloviny 2015 ukazuje následující tabulka
č. 10 a graf č. 7. Množství materiálově využitých odpadů mírně roste, množství
skládkovaných a nebezpečných odpadů klesá.
Rok
Jednotka
Množství materiálově
využitého odpadu
t
Ostatní odpady
skládkované a spálené
t
Nebezpečné odpady
skládkované a spálené
t
2010
2011
2012
2013
2014
1. pol. 2015
424,15
456,10
381,00
396,66
352,95
290,91
267,88
213,13
208,00
150,79
144,75
152,50
475,03
538,00
486,00
318,28
217,39
179,16
Tabulka č. 10: Přehled vývoje odpadů
Graf č. 7: Přehled vývoje odpadů
Rostoucí vývoj množství materiálově využitých odpadů (recyklace, kompostování) ukazuje
tabulka č. 11.
17
Graf č. 8: Poměr materiálově využitých odpadů k/ke skládkovaným a spáleným odpadům
Množství produkovaných odpadů je důležitý údaj prezentovaný pravidelně na poradě vedení
PEC. Množství odpadů vyprodukovaných na jeden eqb box udává graf č. 8.
Graf č. 9: Množství vyprodukovaného odpadu na jedno vyrobené balení
18
2.2.
Přehled o produkci jednotlivých druhů odpadů (rok 2012 –
1. pol. roku 2015)
Od 1. 1. 2013 je spalovna odpadů odstavena z provozu a dne 19. 7. 2013 je spalovna jako
provoz zrušena 6. změnou IPPC. Všechny odpady jsou od roku 2013 předávané oprávněné
osobě k odstranění.
Č.
Kód druhu
odpadu
Název druhu odpadu dle
Katalogu odpadů
Ka
t.
2012
2013
2014
1. pol.
2015
1.
07 05 01
Promývací vody a matečné
louhy
N
0,099
0,09
0
0,0
2.
07 05 03
Organická halogenovaná
rozpouštědla, promývací
kapaliny, matečné louhy
N
40,79
4,6
0
0
3.
07 05 04
Jiné organické rozpouštědla,
promývací kapaliny a matečné
louhy
N
184,57
78,08
28,6
22,4
4.
07 05 10
Upotřebená absorpční činidla
N
1,8
2,98
0
0,0
5.
07 05 11
Kaly z čištění odpadních vod v
místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
N
20,28
22,36
7,84
9,0
6.
07 05 13
Pevné odpady obsahující
nebezpečné látky (nevyhovující
výrobky, vnitřní obaly, čistící
tkaniny, filtrační materiály,
ochranné oděvy, odpady z
laboratoří, vyřazené suroviny a
chemikálie)
N
116,3
0,0
0
0,0
0,89
169,57
159,4
102,35
IČO, název, sídlo
nebo místo
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
8.
13 02 05
Nechlorované motorové,
převodové a mazací oleje
N
0,46
0,18
10.
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O
196,06
187,21
166,75
104,06
Materiálové využ
0
0,0
19,39
54,90
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
0,09
11.
15 01 02
Plastové obaly
O
106,02
54,75
46,39
34,28
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
12.
15 01 04
Kovové obaly
O
14,75
17,30
11,47
8,63
Materiálové využ
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
19
Č.
Kód druhu
odpadu
Název druhu odpadu dle
Katalogu odpadů
Ka
t.
2012
2013
2014
1. pol.
2015
IČO, název, sídlo
nebo místo
13.
15 01 06
Směsné obaly (vnější)
O
123,67
147,05
104,46
98,05
9,69
0,0
0
0,0
Předání
oprávněné
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
14.
15 01 07
Skleněné obaly
O
9,88
50,55
57,06
34,85
40,45
0,0
0
0,0
Materiálové
využití
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
15.
15 01 10
Obaly obsahující nebezpečné
látky
N
0,318
0,53
3,52
3,42
Předání
oprávněné
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
16.
15 01 11
Kovové obaly obsahující
nebezpečnou výplňovou hmotu
(např. azbest) včetně prázdných
obalů
N
0,11
0,03
0
0,0
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
17.
15 02 02
Absorpční činidla - filtry
N
0,00
2,98
33,71
6,78
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
18.
16 05 06
Laboratorní chemikálie a jejich
směsi obsahující nebezpečné
látky
N
0,06
0,06
0,16
0,0
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
19.
16 05 07
Vyřazené anorganické
chemikálie
N
0,0008
0,28
0
0,13
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
20.
16 05 08
Vyřazené organické chemikálie
N
0,04
26,00
1,00
0,96
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
21.
18 01 08
Nepožitá cytostatika
N
0
0
0,78
5,33
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
22.
17 04 02
Hliník
O
0,836
4,09
6,00
3,15
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
20
Č.
Kód druhu
odpadu
Název druhu odpadu dle
Katalogu odpadů
Ka
t.
2012
2013
2014
1. pol.
2015
IČO, název, sídlo
nebo místo
23.
17 04 05
Železo a ocel
O
28,57
0,0
0
0,0
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
24.
17 06 01
Izolační materiál s obsahem
azbestu
N
0,42
0,0
0
0,0
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
25.
19 08 09
Kaly z čištění odpadních vod v
místě jejich vzniku (odpad z
provozu jídelny)
O
4,80
6,5
5,64
3,18
Předání opráv.
osobě
Herčík+Kříž
IČO:49356607
26
20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z
kuchyní a stravoven
O
16,96
16,48
15,46
12,28
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
27
20 01 25
Jedlý olej a tuk z kuchyně
závodního stravování
O
0,32
0,32
0,24
0,16
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
28
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad
(tráva)
O
23,23
27,12
20,25
15,84
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
29
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
4,79
24,93
24,36
21,91
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
30
20 03 07
Objemný odpad
O
8,66
8,68
8,68
6,80
Předání opráv.
osobě
A.S.A., spol. s r.o.
Praha-Ďáblice
IČO:45809712
Tabulka č. 11: Produkované odpady v Zentiva, k. s. a způsob nakládání
2.3.
Provedené změny a zlepšení v oblasti s nakládání s odpady
Rozhodnutí vedení společnosti byla od 1. 1. 2013 spalovna odpadů odstavena z provozu a
neuvažovalo se ani o využívání v budoucnu. Dne 19. 7. 2013 je spalovna jako provoz
zrušena 6. změnou IPPC.
Všechny odpady od roku 2013 jsou předávané oprávněné osobě k odstranění. Součástí
smlouvy jsou přesně definované podmínky nakládání s odpady. Základem jsou legislativní
21
požadavky, prevence vzniku odpadů a maximální využití (materiálové a recyklace) již
vzniklých odpadů.
Veškeré nebezpečné pevné odpady jsou spalovány v externí spalovně nebezpečných
odpadů s energetickým využitím uvolněného tepla. Kaly z ČOV jsou před uložením na
skládku nebezpečných odpadů solidifikovány. Veškeré kapalné nebezpečné odpady jsou
využity při výrobě cementu v cementárně.
Maximální snahou nakládání s odpady je třídění odpadů a minimalizace skládkovaných
odpadů. Některé směsné obaly (soudky, kompozitní obaly, obaly s papírem a plastem) jsou
materiálově využívané anebo použity pro výrobu alternativního paliva TAP.
V rámci celého areálu bylo rozmístěno 15 ks nových kontejnerů na směsné sklo a 12 ks
kontejnerů na papír a karton. Dále se Zentiva stala součástí projektu Zelená firma, který se
zabývá sběrem použitých elektrozařízení a baterií. V rámci tohoto projektu jsou po areálu
rozmístěné 4 nové sběrné boxy na použité elektrozařízení a 6 ks malých boxů na baterie.
V roce 2014 proběhl projekt skartace, jehož cílem je optimalizovat nakládání s papírovými
odpady a zabezpečit tyto odpady proti případnému zneužití. V rámci projektu byla navázána
spolupráce s firmou EKOKOM, která ve společnosti Zentiva zorganizovala několik školení
k třídění odpadů a využívání druhotných surovin a proběhla několikadenní prezentace
v prostorách jídelny.
Pro zvýšení třídění papírových odpadů bylo po areálu rozmístěno cca 30 ks papírových boxů
na kancelářský papír.
Součástí projektu skartace bylo nalezení odběratele obalových materiálů, který by ekologicky
a ekonomicky znehodnotil papírový odpad. Papírové obaly a etikety se předávají společnosti
CIUR a. s., která odpad materiálové využití k výrobě ekologické tepelné izolace.
V roce 2015 probíhá projekt na zavedení Komplexního odpadového hospodářství (KOH)
v Zentivě KOH, na které se podílí externí společnost .A.S.A., s. r. o.
22
Výhody zavedeného systému KOH jsou přesně definované odpovědnosti = manipulace s
odpady předána na dva pracovníky společnosti .A.S.A., tzn. přeprava odpadů po areálu a
vně budov, nakládka, kapalné odpady, správa shromažďovacích míst atd. Jednoznačné
určení předávacích míst odpadů mezi Zentivou a společností .A.S.A., zavedení centrálního
telefonního čísla na odpady linka 3603, zefektivnění a zjednodušení manipulace a přepravy
odpadů = přesun velkoobjemových lisovacích kontejnerů k objektu farmabloku.
3.
Ochrana ovzduší
Ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší provozuje v Zentiva, k. s. některé
vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší:
3.1.

kotelna (na zemní plyn)

farmaceutické výroby (emise organických rozpouštědel)

farmaceutická výroba přípravků s obsahem vysoce účinných látek

API – laboratoře, scale-up, poloprovoz

čistírna odpadních vod
Emisní limity pro kotelnu
Měření emisí (u jednotlivých kotlů označených K1, K2, K3) je uvedeno v tabulce č. 13.
Emisní limity platí pro koncentraci příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0°C) a obsah
O2 11%
2010
2011
2012
2013
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
K1, K2, K3
K1, K2, K3
K1, K2, K3
K1, K2, K3
Oxidy dusíku jako NO2
200
115; 116; 84
107;93; 64
93, 96, 64
91, 101, 87
Oxid uhelnatý
100
<25, <25, <9
<25, <25, <9
<25, <25, <9
<25, <25, <9
Látka
Tabulka č. 12: Měření emisí v kotelně
Zjišťování emisí:

jednorázovým měřením: látky uvedené v tabulce 1x ročně autorizovanou
laboratoří

další měření naplánováno na 11/2015
3.2.
Farmaceutická výroba
3.2.1.
Sekce D, granulační linka č. 5
Měření emisí granulační linky č. 5 je uvedeno v tabulce č. 14.
Emisní limity platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při
normálních podmínkách (tlaku 101,32kPa a teplotě 0°C)
Látka
2006
2008
2011
2014
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
20
16,2 (TOC)
<2
1
12,7
etanol, 2-propanol
Tabulka č. 13: Měření emisí granulační linka č. 5

jednorázovým měřením 1x za 3 roky autorizovanou laboratoří

další měření naplánováno na 12/2017
23
3.2.2.
Výroba HPD
Měření emisí výroby HPD je uvedeno v tabulce č. 15.
Emisní limity platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při
normálních podmínkách (tlaku 101,32kPa a teplotě 0°C)
Látka
2009
2012
2014
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
50
7,3
5,2
11,02
TOC
Tabulka č. 14: Měření emisí v HPD

3.3.
další měření naplánováno na 11/2015
Poloprovozní výroba API
Měření v poloprovozu API je uvedeno v tabulce č. 16.
Emisní limity platí pro koncentrace
ve vlhkém plynu při normálních
podmínkách (tlaku 101,32kPa a
teplotě 0°C)
mg/m3
Látka
SO
223
odlučovacím
zařízením TOC
za
36
-
2011
2012
2013
2014
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
8
36
-
8
48
50
Tabulka č. 15: Měření emisí v poloprovozní výrobě API
Zjišťování emisí:

3.4.
jednorázovým měřením 1x ročně autorizovanou laboratoří pro zdroje SO
223
Provedené kontroly v oblasti ochrany ovzduší
Pravidla pro ochranu vnějšího ovzduší stanovuje SOP pro ochranu ovzduší v Zentiva, k. s.
Dne 30. 8. 2013 a 1. 12. 2013 proběhla kontrola ČIŽP, oblastní inspektorát Praha. Dne 11. 3.
2014 proběhl přezkum závazných podmínek IPPC z ČIŽP.
24
4.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
4.1.
Pracovní úrazovost v roce 2015
V roce 2015 byly v Zentiva, k. s., registrovány dva pracovní úrazy s pracovní neschopností.
V letošním roce byl zaznamenán jeden úraz bez pracovní neschopnosti a 9 případů
drobných poranění (First Aid Case), které se vyžádaly ošetření prostředky z lékárničky první
pomoci.
Následkem těchto drobných poranění byla ve většině případů řezná poranění. Tato poranění
byla ošetřena na místě z prostředků lékárničky první pomoci.
U každého případu drobného poranění je vždy provedeno vyšetření příčin události. K tomuto
vyšetřování slouží standardizovaný nástroj, který se používá k vyšetřování nejen drobných
poranění, ale také technických odchylek ve výrobě, skladování kvalitě apod. tento nástroj je
založen na nalezení kořenových příčin události (metodou „five why“) a stanovení akčního
plánu k jejich eliminaci. Sdílení informací o drobných poraněních je prováděno
prostřednictvím elektronického kanálu „HSE event.“ (který je distribuován všem vedoucím
pracovníkům), na pravidelných +QDCI schůzkách (denní schůzky na pracovištích výroby,
kvality a skladového hospodářství).
4.1.1.
Sledování pracovní úrazovosti dle metodiky Sanofi
Skupina Sanofi používá pro statistické sledování pracovní úrazovosti vlastní typy pracovních
úrazů. Jedná se o:

First aid cases – drobné úrazy, úrazy, které si vyžádají ošetření
z prostředků první pomoci.

Lost time injury (LTI) úraz se ztrátou pracovní doby – úraz, kdy je
zaměstnanec nepřítomen v práci nejméně jeden celý den, kromě dne, kdy
k úrazu došlo

Injury without lost time (IWLT) úraz bez ztráty pracovní doby – úraz,
který není spojen se ztrátou pracovní doby
Úrazy IWLT musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

zranění hlavy nebo očí, vyžadující lékařské ošetření na pracovišti nebo
mimo pracoviště

je zasaženo dýchací ústrojí

popáleniny 2. nebo 3. stupně

rány vyžadující sešití

zlomenina (fraktura kosti)

vymknutí kloubu
Z výše uvedených typů úrazů se vypočítávají statistické ukazatele. Jedná se o:

Lost time injury frequency rate (LTI-FR) – statistický ukazatel počtu
pracovních úrazů se ztrátou pracovní doby na milión odpracovaných hodin

Total reportable injury frequency rate (TRI-FR) – statistický ukazatel
počtu všech reportovaných pracovních úrazů (LTI + IWLT) na milión
odpracovaných hodin
Pro rok 2015 byl pro závod Zentiva, k. s. stanoven cíl pro ukazatel LTI-FR na hodnotu 0,00 a
pro ukazatel TRI-FR na hodnotu 0,00. Vývoj těchto ukazatelů v časové řadě dvanácti měsíců
zobrazují grafy č. 9 a 10.
25
K měsíci říjnu 2015 bylo ve společnosti Zentiva, k. s., zaměstnáno celkem 668 zaměstnanců
a 265 pracovníků dodavatelů.
Graf č. 10: Vývoj ukazatele LTI-FR v časové řadě dvanácti měsíců
26
Graf č. 11: Vývoj ukazatele TRI-FR v časové řadě dvanácti měsíců
Dalším ukazatelem, který v souvislosti s ukazateli LTI-FR a TRI-FR, je ukazatel počet
kalendářních dní bez úrazu se ztrátou pracovní doby. Poslední úraz se ztrátou pracovní doby
jsme zaznamenali 19. 10. 2015. Před tímto poslední úrazem se ztrátou pracovní doby jsme
pracovali 1 366 kalendářních dní bez úrazu se ztrátou pracovní doby. V lednu 2015 jsme
oslavili 3 roky bez úrazu se ztrátou pracovní doby.
27
4.2.
Skoronehody
V roce 2015 pokračoval projekt Ledovec, který se zaměřuje na sběr skoronehod v závodě.
Jedná se o elektronický systém, kam jsou zaznamenávány skoronehody, technické odchylky
28
a drobná poranění. Z pohledu definice skoronehody je nutné konstatovat, že kromě
skoronehod jsou do systému vkládány zejména technické odchylky (události, incidenty, které
zcela nenaplňují definici skoronehody). Vedení společnosti stanovilo pro zaměstnance
závodu cíl v počtu zaznamenaných skoronehod, kterých je v roce 2015 nutné zaznamenat
100. V letošním roce jsme se zaměřili na sběr skoronehod, jejichž příčinou je pochybení
lidského faktoru. V souvislosti se sběrem skoronehod probíhají také nápravná opatření akce,
která mají odstranit nevhodné chování, které byly zaznamenány jako skoronehody.
Graf č. 12: Vývoj počtu hlášených skoronehod v roce 2014
Graf č. 13: Status skoronehod
4.3.
Práce s dodavateli
Z hlediska Sanofi patří práce dodavatelů k nejvíce rizikovým činnostem. Skupina Sanofi má
pro práci s dodavateli vytvořeno řadu standardů. V rámci Sanofi HSE Central Auditu, který
probíhal v červenci roku 2012, byl jako jeden z nedostatků zjištěn nedostatečná
implementace standardů, týkajících se práce s dodavateli, do interních procesů.
Byl vytvořen předpis SOP č. 06397 (Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP pro dodavatele
provádějící činnost v areálu Zentiva, k. s., a systém povolování prací), který popisuje proces
práce s dodavateli v Zentiva, k. s. Základním kamenem pro práce s dodavateli, je dokument
„Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP, pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva, k.
s.“. Tento dokument popisuje povinnosti dodavatelů, kteří vykonávají pracovní činnost ve
společnosti Zentiva, k. s. Dále je v uvedeném SOP popsán proces kvalifikace dodavatele
29
z pohledu HSE, systém povolení k práci (obecná povolení k práci, povolení pro práce se
zvýšeným nebezpečím), školení apod.
Každý dodavatel, který vykonává pracovní činnost v areálu Zentiva, k. s., obdrží tzv.
„červenou složku“, která obsahuje řadu dokumentů, které je nutné dodavatelem vyplnit, ještě
před začátkem výkonu pracovní činnosti.
Pro všechny pracovníky dodavatelů jsou vystavovány identifikační karty, kde jsou jednotlivci
proškoleni zástupcem HSE zaměřeného na oblast BOZP o všech rizikových faktorech na
daném pracovišti a instruován o pohybu v areálu Zentiva, k. s.
V roce 2014 byla vytvořena tři nová nařízení týkající se práce ve výškách, která úzce souvisí
s činnostmi prováděnými dodavateli v areálu Zentiva, k. s.
4.4.
Minimalizace HSE rizik, CAPA fulfillment
V letošním roce byl inovován loňský projekt „Minimalizace HSE rizik“. Tento projekt jsme
rozdělili na sledování úspešnosti plnění nápravných opatření z externích auditů a inspekcí
(HSE Central Audit, Contractor Cross Inspection, FM Global Audit, ISO/OHSAS audit) –
CAPA fulfillment a sledování úspešnosti plnění nápravných opatření z interních nástrojů
(Skoronehody, technické odchylky, LEX kontroly) – Minimalizace HSE rizik. V souvislosti
s tímto projektem byl implementován elektronický nástroj s názvem „CAPA“, kam jsou
nahrávány všechny nálezy a sledován jejich životní cyklus. Nyní tento nástroj slouží pro
zaznamenávání nálezy zjištěny v rámci interních auditů /ISO/OHSAS).
Graf č. 14: Plnění ukazatele CAPA Fulfillment
30
Graf č. 15: Plnění ukazatele Minimalizace HSE rizik
4.5.
Pracovnělékařské služby
V první polovině roku 2012 byla uzavřena smlouva s novým poskytovatelem
pracovnělékařských služeb. Společnost Zentiva, k. s., tak reagovala na nově přijatý zákon č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Poskytovatelem pracovnělékařských
služeb se stala společnost TeamPrevent – PREPO, s. r. o. V rámci roku 2012 bylo prioritním
úkolem poskytovatele provádění posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě
pracovnělékařských prohlídek. V rámci tohoto úkolu došlo také k vytvoření nového lhůtníku a
dalším úkonům administrativního charakteru.
Od začátku roku 2013 byla spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařských služeb dále
prohloubena. Při prohlubování spolupráce postupujeme dle intencí uvedených ve vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. V rámci prohloubení spolupráce byly spuštěny dva
interní projekty – Kategorizace a Ergonomie.
Projekt Kategorizace byl spuštěn ve druhém čtvrtletí 2013. Hlavním cílem tohoto projektu
byla aktualizace systému kategorizace práce. Původní systém byl zastaralý a neodrážel
změny, ke kterým docházelo v minulosti – změny pracovního prostředí, technologií,
vyráběných přípravků apod. Projekt Kategorizace sestává z řady dílčích částí. V prvé řadě
bylo třeba provést aktualizaci stávajícího lhůtníku (s informacemi o zařazení zaměstnanců do
kategorií, rozsahu a periodicitě lékařských prohlídek). Druhým krokem bylo provedení tzv.
dohledu na pracovištích. Tyto dohledy byly provedeny na všech pracovištích v areálu
Zentiva, k. s., ve třetím čtvrtletí roku 2013. Předmětem dohledu na pracovištích je zmapování
jednotlivých pracovních pozic z hlediska možného vlivu práce, pracovního prostředí a
pracovních podmínek na člověka. Oblast dohledu zahrnuje identifikace nebezpečí a
hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí a jejich zařazování do kategorií podle
zákona 258/2000 Sb. Výstupem z dohledu na každém pracovišti je dokument „Dohled na
pracovišti z hlediska pracovnělékařské služby“. Obsahem tohoto dokumentu je popis
organizační struktury pracoviště, plánování a organizace práce, popis zjištěných skutečností,
hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti, identifikace nebezpečí a rizik
a zejména nový návrh na zařazení do kategorií.
V červenci 2014 byla hygienickou stanicí hlavního města Prahy schválená nová kategorizace
prací.
Kategorie práce
Počet zaměstnanců
Kategorie 1
224
Kategorie 2
578
Kategorie 3
26
Kategorie 4
0
Tabulka č. 16: Rozdělení zaměstnanců do jednotlivých kategorií práce
Zařazení pracovních pozic ve třetí kategorii prací bylo schváleno dle následující tabulky:
Výroba PLF – navažovna, tabletárna a granulace, obdukce, adjustace, technická
obsluha výroby
Označení
Název práce
Rizikový faktor
001
Manipulant adjustace
Lokální
zátěž
31
Kategorie práce
svalová Třetí
002
Operátor adjustace Hluk
(linka DZL)
003
Operátor navažovny
004
Seřizovač adjustace Hluk
(linka DZL)
Lokální
zátěž
Třetí
svalová Třetí
Třetí
Tabulka č. 17: Seznam rizikových prací
Projekt Ergonomie úzce souvisí s projektem Kategorizace. V rámci dohledů na pracovišti
byla identifikována řada rizik souvisejících s ergonomií práce. Cílem tohoto projektu je úzké
zaměření se na rizikové pracovní činnosti – práce s břemeny, práce ve vynucených polohách
apod., a návrh nápravných opatření k minimalizaci rizik souvisejících s těmito činnostmi.
V roce 2014 proběhlo měření lokální svalové zátěže. Měření provedl SZÚ a společnost
Premedis. Protokoly jsou uloženy na oddělení HSE.
Dále v rámci preventivních prohlídek bylo u zaměstnanců zařazených v kategorii třetí
z hlediska lokální svalové zátěže provedeno vyšetření EMG v rozsahu stanovení distální
motorické latence středových nervů.
V roce 2015 jsme pro zaměstnance pracující trvale v pavilonu HPD připravili nadstandardní
rozsah pracovnělékařských prohlídek zaměřený na onkologický screening. Veškerá
vyšetření byla nastavená ve spolupráci se specialisty dle účinných látek, se kterými se
v pavilonu nakládá.
V rámci pracovnělékařských služeb se snažíme kromě zákonných požadavků poskytovat
zaměstnancům i další možnosti k ochraně jejich zdraví. V roce 2015 bylo plošně nabízeno
pracovníkům očkování proti chřipce a očkování proti hepatitidě typu „A“. K tomuto očkování
proběhla osvětová přednáška o výhodách a nevýhodách očkování.
4.6.
Školící a osvětová činnost HSE
V roce 2104 byla snahou oddělení HSE internalizovat řadu školení v oblasti HSE, která byla
v minulosti externalizována. Tato školení jsou nyní prováděna interními zaměstnanci
oddělení HSE. Cílem tohoto přístupu je snížení finančních prostředků vynakládaných za
tréninky a školení externím subjektům. Dalším cílem je přizpůsobení tréninků a školení podle
konkrétních požadavků interních zákazníků a přiblížení HSE procesů interním
zaměstnancům. V roce 2015 byly vypsány tréninky a školení, které uvádí tabulka níže. Tato
školení byla vypsána v interním katalogu kurzů.
Kromě výše uvedených školení, která byla vypsána v katalogu kurzů, probíhají tato školení,
která jsou prováděna zaměstnanci oddělení HSE:

Školení nových zaměstnanců (vstupní školení BOZP, PO a ŽP)

Školení pracovníků dodavatelů
32
5.
Závěry a soulad s legislativou
5.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Společnost Zentiva, k. s., má již několik let zaveden Integrovaný systém environmentálního a
bezpečnostního managementu ISO 14 001 a OHSAS 18 001.
V rámci integrovaného systému jsou prováděny interní audity zaměřené na plnění
povinností, vyplývajících pro naši společnost v oblasti ochrany životního prostředí a
bezpečnosti a zdraví pracovníků. Závěry z auditů, včetně plnění nápravných opatření, jsou
zpřístupněny na Intranetu společnosti.
33
Společnost Zentiva, k. s. má smluvně zajištěnu pracovnělékařskou službu ve vlastním
zdravotním zařízení. Kromě zákonných požadavků se ve spolupráci s poskytovatele
pracovnělékařských služeb snažíme zaměstnancům poskytovat další služby prevence
zdraví.
V oblasti prevence rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců jsou pravidelně
aktualizována hodnocení rizik podle druhů činností na jednotlivých pracovištích. Aktuální
registr rizik BOZP je volně přístupný na vnitropodnikovém Intranetu spolu s registrem
environmentálních aspektů. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a vlivů
jimi prováděných činností na životní prostředí.
5.2.
Pitná voda
Kvalita pitné vody vnitrozávodového rozvodu je kontrolována 1x za tři měsíce na 7 místech
(vodojem – pravý, vodojem - levý, objekt č. 104 - závodní jídelna, obj. č. 201 - FMB, obj. č.
204 - Satelit M+Č (PTLF), výroba přípravků s obsahem HPD (obj. č. 203 - Tibolon), výroby
API). Kvalita pitné vody splňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., (krácený rozbor),
kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, pouze s
občasným překračováním limitu obsahu železa. Informace o výsledcích rozborů jsou
dostupné na Intranetu (stránka EMS a BOZP/Rozbory pitné vody).
5.3.
Odpadní vody
Od roku 2010 platí nový Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci hl. m. Prahy, který zpřísňuje
požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod. V uplynulých letech byla provedena
celková rekonstrukce chemické kanalizace a její rozšíření pro napojení technologických
odpadních vod na ČOV. Na ČOV jsou napojeny odpadní vody z chemických provozů, ze
spalovny odpadů, laboratoří QC (budova č. 460), z výroby PTLF, z budov 410, 411 a 412 –
laboratoře a čtvrt provoz API, z drtiče ampulí ve FMB, ze skladu chemikálií (budova č. 301) a
z výroby přípravků s obsahem HPD.
V současné době je dokončen projekt rekonstrukce ČOV. Na čistírnu odpadních vod jsou
svedeny k předčištění i technologické odpadní vody z FMB, které byly dosud vypouštěny
přímo do kanalizačního sběrače PVK.
Pro jednotlivé přípojky technologických odpadních vod jsou Kanalizačním řádem stanoveny
individuální limity pro vypouštěné odpadní vody a je pro ně stanoveno i individuální navýšení
stočného podle těchto limitů.
5.4.
Monitorování podzemního znečištění
Podzemní vody na obvodu areálu nevykazují podstatné znečištění. Obsahy sledovaných
látek nepřesahují kritérium B dle Metodického pokynu MŽP ČR. (A – přirozené obsahy a mez
citlivosti, B – zahájení průzkumu a zjištění původu, C – zahájení sanačních prací). V roce
2015 se plánuje doprůzkum znečištění a v roce 2016 sanace horninového znečištění pod
budovou SO 230.
5.5.
Ochrana ovzduší
V souladu s požadavkem zákona o ovzduší byl ve spalovně odpadů instalován 3. stupeň
čištění spalin pro snížení emisí dioxinů a furanů a byl rozšířen kontinuální monitoring emisí
ze spalovny. Zentiva, k. s., získala souhlas k uvedení spalovny do trvalého provozu podle
zákona o ovzduší a podle zákona o odpadech. Absorbér farmaceutické a chemické výroby
na vypírání etanolu z odpadních plynů u granulační linky č. 5 byl v roce 2009 doplněn o další
vypírací kolonu. Podle výsledků prvního měření (EVECO, 21/7, září 2007) zařízení plní
požadovaný emisní limit. Dne 23. 3. 2010 bylo vydáno rozhodnutí o 3. změně integrovaného
povolení S-MHMP-877067/2009/OOP-VIII-88/R-11/10/Zul zahrnující provoz API, ČOV,
34
spalovna odpadů, vytápění areálu, produkce páry, skladování chemikálií a rozpouštědel.
V průběhu roků 2011 a 2012 je vydáno rozhodnutí o 4. a 5. změně integrovaného povolení
S-MHMP-701684/2012/OZP-VIII-117/R-12/Zul dne 12. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spalovna
odpadů odstavena z provozu a dne 19. 7. 2013 je spalovna a sklad chemických látek jako
provoz zrušena 6. změnou IPPC S-MHMP-449641/2013/OZP-VIII-154/R-12/Zul.
5.6.
Odpadové hospodářství
Zentiva, k. s. má uděleny potřebné souhlasy k nakládání s odpady, vyžadované legislativou
o odpadech a nakládá s odpady v souladu s nimi. V návaznosti na plán odpadového
hospodářství hl. m. Prahy má společnost Zentiva zpracovaný 4. aktualizaci plánu
odpadového hospodářství (2012 - 2017). Průběžná evidence o produkci a nakládání
s odpady je vedena program EVI 8 společnosti INISOFT.
5.7.
Integrovaná prevence
Pro poloprovozní výrobu API je vydáno integrované povolení k výrobě základních
farmaceutických produktů v souladu se zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Integrované povolení bylo vydáno rozhodnutím MHMP zn. S-MHMP-98587/2006/OOPVIII306/R-15/Zul ze dne 12. 10. 2006. Na základě požadavku MHMP bude rozšířeno
integrované povolení na další provozy související s výrobou základních farmaceutických
produktů (API) – sklad surovin, spalovna odpadů, kotelna, ČOV. Dne 23. 3. 2010 bylo
vydáno rozhodnutí o 3. změně integrovaného povolení S-MHMP-877067/2009/OOP-VIII88/R-11/10/Zul zahrnující provoz API, ČOV, spalovna odpadů, vytápění areálu, produkce
páry, skladování chemikálií a rozpouštědel. V průběhu roků 2011 a 2012 je vydáno
rozhodnutí o 4. a 5. změně integrovaného povolení S-MHMP-701684/2012/OZP-VIII-117/R12/Zul dne 12. 6. 2012. Poslední 7. změna IPPC je ze dne 19. 7. 2014 S-MHMP449641/2013/OZP-VIII-154/R-12/Zul bylo integrované povolení zrušeno.
5.8.
Prevence závažných havárií a havarijní připravenost
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky (č. 224/2015224/2015 Sb.) požaduje nové zhodnocení
množství používaných a skladovaných chemických látek včetně zařazení či nezařazení
společnosti pod působnost tohoto zákona. Protokol o nezařazení je třeba zpracovat a předat
Magistrátu hl. m. Prahy do 1. 10. 2016. Dosavadní protokol, který MHMPMHMP vzal na
vědomí (Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru krizového řízení, zn. S-MHMP300698/2006/2455 ze dne 24. 8. 2006, o vzetí na vědomí zaslaného protokolárního záznamu
o nezařazení společnosti podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií) zůstává v platnosti do změny.
Je zpracován interní postup, podle kterého se posuzují skladovaná množství látek
s nebezpečnými vlastnostmi a zohledňují se při dalších nákupech.
5.9.
Rozhodnutí vydaná dozorčími orgány podle legislativy v ŽP
a BOZP v roce 2010 až 2014
Rozhodnutí Městské části Praha 15 č. j. 1909/07/OŽP/PVy ze dne 11. 1. 2007, kterým se
uděluje povolení k vypouštění odpadních vod, předčištěných v ČOV, do veřejné
jednotné kanalizace pro areál Zentiva, a.s., platnost rozhodnutí 10 let, účinnost od 12. 2.
2007.
Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí zn. S-MHMP
701684/2012/OZP-VIII-117/R-12/Zul ze dne 12. 6. 2012, kterým se schvalují plány opatření
pro případ havárie pro sklad chemických látek a úložiště hořlavin, platnost HP 5 let,
účinnost od 12. 6. 2012 platné 5 let.
35
Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí zn. S-MHMP
123293/2012 ze dne 24. 4. 2012, kterým se schvalují plány opatření pro případ havárie
nadzemní nádrže Bencalor určené ke skladování motorové nafty, zařízení pro předčištění
technologických odpadních vod Zentiva, k. s., účinnost od 24. 4. 2012 platné 5 let.
Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, zn. S-MHMP202739/2007/OOP-III-Nov/R-3161/07 ze dne 27. 6. 2007, kterým se povoluje dle zákona o
ovzduší uvedení nového středního zdroje znečišťování ovzduší – farmaceutická výroba
vysoce účinných látek Tibolon a Penester včetně nové linky pro čištění odpadního plynu
obsahujícího etanol, umístěného ve výrobním objektu č. 203 do trvalého provozu.
V roce 2011 byl vydán nový souhlas pro nakládání s odpady pro provozovnu v Dolních
Měcholupech (rozhodnutí MHMP, odboru ochrany prostředí zn. S-MHMP-1083407/OOP-VIII760/R-925/2011/Sto ze dne 30. 11. 2012). Výroba v provozovně Ledeč nad Sázavou byla od
1. 1. 2011 zrušena.
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaný MHMP, odboru životního prostředí
ovzduší zn. S-MHMP-701684/2012/OZP-VIII-117/R-12/Zul ze dne 18. 6. 2012 o 5. změně
integrovaného povolení.
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaný MHMP, odboru životního prostředí
ovzduší zn. S-MHMP-449641/2013/OZP-VIII-154/R-12/Zul ze dne 19. 7. 2013 6. změna
IPPC.
V roce 2014 bylo vydáno nové rozhodnutí S-HSHMP 31154/2014/6891 Hygienickou stanicí
hl. m. Prahy podle §82 odst. 2 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
V květnu 2014 bylo na MHMP zažádáno o zrušení integrovaného povolení z důvodu
ukončení chemické výroby.
5.10.
Kontroly dozorčích orgánů v roce 2010 – říjen 2013
Rok 2012
11. 5. 2012 Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí – předmět kontroly, Přezkum
závazných podmínek integrovaného povolení provedeného podle zákona č. 76/2002 Sb. a
zákona č 552/1991 Sb.
Dne 23. 3. 2012 a 25. 6. 2012 proběhla kontrola ČIŽP oddělení ochrany ovzduší, oblastní
inspektorát Praha.
21. 3. 2012 vyšetřování příčin vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, ze
strany inspektora Oblastního inspektorátu práce (OIP) pro hl. m. Prahu.
23. 7. 2012 – 27. 7. 2012 Sanofi HSE Central Audit – audit implementace požadavků a
standardů skupiny Sanofi do interních procesů.
Rok 2013
24. 9. 2013 – 25. 9. 2013 Contractor´s management corss inspection – audit zaměřený na
práci s dodavateli
Dne 30. 8. 2013 a 1. 12. 2013 proběhla kontrola ČIŽP, oblastní inspektorát Praha.
Rok 2014
Dne 11. 3. 2014 proběhl přezkum závazných podmínek IPPC z ČIŽP.
Rok 2015
Dne 25. 9. 2015 Kontrola ČIŽP na základě zákona o prevenci závažných havárií č.59/2006
36
6.
Ekologická újma
Základní hodnocení rizika zpracované v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb., o
předcházení ekologické újmě a o její nápravě, provedené dle nařízení vlády č. 295/2011 Sb.,
bylo zpracováno v červnu 2012 s následujícím závěrem.
Celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizik je 64, tj. vyšší než 50, nicméně
vzhledem k tomu, že příslušný provozovatel společnosti Zentiva, k. s., má zaveden
certifikovaný systém environmentálního managementu dle souboru norem ČES EN ISO
14 001, není povinen dle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., zpracovat podrobné
hodnocení rizika ekologické újmy.
Důvodem zvýšeného počtu bodů je zejména množství a charakter umístěných chemických
látek. Nicméně areál se nachází ve velké vzdálenosti od citlivých recipientů potenciálně
uniklých chemických látek.
7.
Environmentální profil společnosti
Cílem této zprávy je poskytnout všem zainteresovaným stranám a vedení společnosti
informace o životním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dopadech činností
společnosti na životní prostředí a zdraví lidí.
Zaměstnanci jsou v průběhu roku informováni o nových požadavcích legislativy a dozorčích
orgánů, o novinkách v oblasti ŽP a BOZP a vlivu společnosti na životní prostředí a zdraví lidí
při pravidelných školeních, prostřednictvím Intranetu, interního časopisu a nástěnek HSE
umístěných po areálu Zentiva, k. s.
Jak vyplývá z údajů uvedených v této zprávě, environmentální profil společnosti Zentiva, k.
s., je stabilní.
37
8.
Legislativa v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany
zdraví a životního prostředí
Voda
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 275/2013 Sb. Sbírka zákonů České republiky,
2001, částka 98. A prováděcí předpisy k tomuto zákonu.
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve
znění zákona č. 275/2013 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2001, částka 104. A
prováděcí předpisy k tomuto zákonu.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb..
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění vyhlášky č. 170/2011 Sb. Sbírka
zákonů České republiky, 2010, částka 110.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění
vyhlášky č. 175/2011 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2005, částka 158.
Ovzduší
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), Sbírka zákonů České republiky, 2012,
částka 38.
Zákon č. 201/2012 Sb. byl novelizován zákonem č. 64/2014 Sb. (s účinností od 1.5.2014) a
zákonem č. 87/2014 Sb. (s účinností od 1.6.2014).
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, Sbírka zákonů České republiky, 2012, částka
40.
Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb. je vyhláška č. 257/2012 Sb., o
předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových
plynů
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni
znečištění a při smogových situacích.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší
Zákony a vyhlášky platné před 1.9.2012
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších
podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění
nařízení vlády č. 476/2009 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2007, částka 53.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních
limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
38
emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky
obsahujícími těkavé organické látky, ve znění vyhlášky č. 257/2011 Sb. Sbírka zákonů
České republiky, 2010, částka 124.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování
emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2009, částka 60.
Odpady
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 264/2011 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2001,
částka 71.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 374/2008 Sb. Sbírka zákonů České
republiky, 2001, částka 145.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě
odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 383/2001 Sb.,
podrobnostech nakládání s odpady. Sbírka zákonů České republiky, 2001, částka 145.
o
Chemické látky
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, Sbírka zákonů České republiky, 2011, částka 122.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí – CLP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
(zákon o prevenci závažných havárií), Sbírka zákonů České republiky, 2015, částka 93.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvů
nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi. Sbírka zákonů České republiky, 2012,
částka 58.
Česká republika. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 163/2012 Sb., o správné
laboratorní praxi. Sbírka zákonů České republiky, 2012, částka 58.
Česká republika. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací
poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o
detergentech. Sbírka zákonů České republiky, 2013, částka 27.
Ekologická újma
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o
její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. Sbírka zákonů
České republiky, 2008, částka 53.
39
Integrovaná prevence
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. Sbírka zákonů České
republiky, 2002, částka 34.
Obaly
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 77/2011 Sb. Sbírka zákonů České republiky,
2001, částka 172.
Bezpečnost práce
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.
458/2011 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2006, částka 84.
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 223/2013 Sb. Sbírka zákonů
České republiky, 2000, částka 74.
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č.
225/2012 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2006, částka 96.
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona
č. 367/2011 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2005, částka 94.
Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2011, částka 131.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků. Sbírka zákonů České republiky, 2001, částka 178.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Sbírka zákonů České republiky, 2001, částka 144.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004
Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2002, částka 6.
Česká republika. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění
vyhláška č. 107/2013 Sb. Sbírka zákonů České republiky, 2003, částka 142.
Česká republiky. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Sbírka
zákonů České republiky, 2004, částka 131.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí. Sbírka zákonů České republiky, 2005, částka 30.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky. Sbírka zákonů České republiky, 2005, částka 125.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Sbírka zákonů České
republiky, 2006, částka 188.
40
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 9/2013 Sb. Sbírka zákonů České
republiky, 2007, částka 111.
Česká republika. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení
vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických
zařízeních). Sbírka zákonů České republiky, 2010, částka 26.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Sbírka zákonů České republiky, 2010, částka 67.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sbírka zákonů České republiky, 2011, částka 97.
Česká republika. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 104/2012 Sb., Vyhláška o stanovení
bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob,
kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze
nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování
nemocí z povolání). Sbírka zákonů České republiky, 2012, částka 40.
Česká republika. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Sbírka zákonů České
republiky, 2013, částka 37.
Česká republika. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a
pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a
zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích,
které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství
zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o
zakázaných pracích a pracovištích). Sbírka zákonů České republiky, 2015, částka 74.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Sbírka
zákonů České republiky, 2015, částka 113.
Česká republika. Vláda ČR. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením. Sbírka zákonů České republiky, 2015, částka 120.
Normy
ČSN EN ISO 14 001 – Systémy environmentálního managementu
ČSN OHSAS 18 001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Související dokumentace
Interní dokumentace pro:

nakládání s vodami

ovzduší

nakládání s odpady

nakládání s chemickými látkami

BOZP

prevenci a řešení havárií
41
Vydalo oddělení HSE, Zentiva k. s. v listopadu 2015
42