Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Transkript

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707
Šablona:
III/2
. materiálu:
VY_32_INOVACE_442
Jméno autora:
Mgr. Blanka Fajkisová
Datum vytvo ení:
21. 9. 2012
T ída:
VIII.
Vzd lávací oblast:
lov k a spole nost
P edm t:
D jepis
Tematická oblast:
Modernizace spole nosti
Velká francouzská revoluce
Konec absolutismu ve Francii
Druh u ebního materiálu:
prezentace
Popis a použití výukového materiálu
•
•
•
•
•
výklad nového u iva a následné procvi ování
žák popíše francouzskou spole nost p ed revolucí
uvede hlavní p í iny vzniku revoluce, popíše její pr b h
a charakterizuje hlavní osobnosti
uv domuje si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami
nastupující buržoazie
Velká francouzská revoluce
Versailles
Versailles
Obr. 1
Marie Antoinetta s d tmi Marií
Terezií a Ludvíkem Josefem
Obr. 2
Francie v 18. století
• Francie - absolutní monarchie
- nejmocn jší stát v Evrop
• král Ludvík XVI., jeho ženou byla dcera
Marie Terezie Marie Antoinetta
• žili v p epychu ve Versailles
státní
dluhy
http://www.chateauversailles.fr/chateau
http://whc.unesco.org/en/list/83/video
Obr. 3
Ludvík XVI.
Marie Antoinetta
Obr. 4
Obr. 5
Versailles
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
• obyvatelstvo rozd leno do t í stav
1. stav - duchovenstvo
privilegované
2. stav - šlechta
stavy
3. stav - lid - jako jediný platil dan
Obr. 11
Královská kaple
v hlavním zámku
• Srovnej život královské rodiny
a privilegovaných stav
se životem oby ejných lidí.
• Jaký je rozdíl mezi feudály
a buržoazií?
• kv ten 1789 - panovník svolal generální
stavovské shromážd ní => cht l nové dan
• nespokojený t etí stav se vyhlásil za Národní
shromážd ní s právem povolovat dan ,
vytvo it novou ústavu a omezit moc krále
• šlechta a duchovenstvo se p idaly k t etímu
stavu
Svoboda vede lid na barikády - symbol Francouzské revoluce
Obr. 12
• král cht l rozehnat Národní shromážd ní
• 14.7.1789 lid povstal
dobyl Bastilu (v zení)
ovládl pa ížskou radnici
vznik ob anské národní gardy
po átek revoluce
Obr. 13
vytvo ení ústavy
omezení moci krále
Pád Bastily 14. ervence 1789
Obr. 14
1.
2.
3.
4.
Pro ve Francii došlo k finan ní krizi?
Kdo platil nejvíce daní?
Co to byla Bastila?
Co to byly národní gardy?
Obrazový materiál
•
Obr. 1 HARRY. Chateau-de-versailles-cour.jpg. [online]. 2002 [2012-09-21]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jpg>
•
Obr. 2 WERTMÜLLER, A. U. Marie Antoinette Adult8.jpg. [online]. cca 1785 [2012-09-21].
Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marie_Antoinette_Adult8.jpg>
•
Obr. 3 DUPLESSIS, J. S. Louis xvi.jpg. [online]. 1777 [2012-09-21]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_xvi.jpg>
•
Obr. 4. GAUTIER DAGOTY, J. B. Marie-Antoinette; koningin der Fransen.jpg. [online].
1775 [2012-09-21]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MarieAntoinette;_koningin_der_Fransen.jpg>
•
Obr. 5 vlastní dílo
•
Obr. 6 vlastní dílo
•
Obr. 7 vlastní dílo
•
Obr. 8 vlastní dílo
•
Obr. 9 vlastní dílo
•
Obr. 10 vlastní dílo
•
Obr. 11 BRISÉIS. Versailles, Chapelle royale.jpg. [online]. 2005 [2012-09-21]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Versailles,_Chapelle_royale.jpg>
•
Obr. 12 DELACROIX, E. Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg. [online]. 1830
[2012-09-21]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eug%C3%A8ne_Delacroix__La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg>
•
Obr. 13 HUBERT, R. Hubert - La Bastille.jpg. [online]. 1789 [2012-09-21]. Dostupný na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubert_-_La_Bastille.jpg?uselang=ang>
•
Obr. 14 HOUËL, J. P. Prise de la Bastille.jpg. [online]. 1789 [2012-09-21]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prise_de_la_Bastille.jpg>
Literatura a zdroje
•
HLAVA KA, M. D jepis pro 8. ro ník základní školy a 3. ro ník osmiletého gymnázia.
1. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová spole nost, 2002. 128 s.
ISBN 80-7235-053-6.

Podobné dokumenty

Studijni-svet.cz || Století revolucí (1780 – 1880 - Dejiny

Studijni-svet.cz || Století revolucí (1780 – 1880 - Dejiny http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobyt%C3%AD_Bastily http://referaty-seminarky.cz/bitva-u-lipska/ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bouchot_-_Le_general_Bonaparte_au_Conseil_des_Cinq-Cents.jpg http://c...

Více

BYZANTSKÁ ŘÍŠE/ Byzantine empire

BYZANTSKÁ ŘÍŠE/ Byzantine empire • katolická (západní, papež, latina, Řím)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Počátky českého státu

Počátky českého státu Obr. 13 BLASCHKA, A. Český stát v X. století za Boleslava I. a II.jpg. [online]. 1929 [201210-02]. Dostupný na WWW: Více

VÁŽNÁ HUDBA 20. STOLETÍ

VÁŽNÁ HUDBA 20. STOLETÍ upravoval operetní a kabaretní melodie, pozd ji vyu oval a komponoval

Více

Pracovní list Návštěva v opeře

Pracovní list Návštěva v opeře Cyklus p Pracovní list 1. Návštěva v opeře V prvním setkání chceme dětem ukázat krásné prostředí hlediště opery, foyer, zázemí pro diváka ( kde jsou šatny, toalety), podíváme se na jeviště, nakoukn...

Více

PaedDr. Karel MILIČKA SVĚTOVÁ LITERATURA

PaedDr. Karel MILIČKA SVĚTOVÁ LITERATURA Sbohem! To slovo slzami je prostoupeno. To slovo ničívá radosti milostné. To slovo pro smutek je pouze jiné jméno. To slovo s věčností se teprv rozplyne. Alphonse de Lamartine (přeložil G. Francl)

Více